KodasPavadinimasAprašymas
 1VadovaiVadovai planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių veiklą ir jai vadovauja, taip pat nustato ir peržiūri jų politikos kryptis, įstatymus, teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui, išskyrus 14 pagrindinį pogrupį „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“, kurio profesijų atstovams reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės vadovų atliekamos užduotys: valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas šiais klausimais; tikslų ir standartų nustatymas, taip pat jų įgyvendinimo programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas siekiant kontroliuoti biudžetą; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės ir jos darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas; darbuotojų atranka arba atrankos rezultatų tvirtinimas; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei arba jų vidaus padaliniams ir derybos jų vardu susitikimuose ir kituose forumuose. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai 12 Administravimo ir komercijos vadovai 13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai Pastabos Atkreiptinas dėmesys, kad skirtumas tarp vadovų, priskirtų 1 pagrindinei grupei, ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtų prižiūrėtojų (brigadininkų, meistrų ir kitų vyresniųjų darbuotojų) yra tas, kad ir vadovai, ir prižiūrėtojai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi už sprendimus dėl bendro strateginio vadovavimo įmonei arba organizacijai ar jos padaliniui ir jų veiklai (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų ir kur išleisti); taip pat dėl darbuotojų atrankos, paskyrimo į darbą ir atleidimo. Prižiūrėtojai gali konsultuoti ir teikti pagalbą vadovams šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti priimti sprendimų. Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis: strateginį vadovavimą bei vadovavimą veiklai, biudžetą ir darbuotojų atranką bei atleidimą. Jų savarankiškumo lygis taip pat gali skirtis. Esminis skirtumas tas, kad prižiūrėtojai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsako už viso organizacijos padalinio veiklą.
 11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovaiTeisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai rengia ir peržiūri politikos kryptis, taip pat padedami kitų vadovų planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių, ir kitų organizacijų veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų, direktorių tarybų ir komitetų darbui arba dalyvavimas jame; valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; įmonių, valstybės institucijų arba agentūrų ir kitų organizacijų tikslų nustatymas; jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai 112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
 111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios ar bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų politikos kryptis, organizuoja jų įgyvendinimą, šiuo klausimu konsultuoja ir jam vadovauja. Jie rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina bendrą valstybės institucijų ir agentūrų, tradicinių bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valdžios administracinių tarybų, teisėkūros posėdžiams, vietos bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų darbui ir dalyvavimas jame; dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose; plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir rinkėjų interesų gynimas; valstybės politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; organizacijų tikslų iškėlimas ir jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; rekomendacijos dėl pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų tikrinimas, vertinimas ir tvirtinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; bendruomeninės žemės naudojimo ir kitų išteklių paskirstymas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1111 Teisės aktų leidėjai

1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai

1113 Seniūnai

1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai

 1111 Teisės aktų leidėjaiTeisės aktų leidėjai apibrėžia, nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios institucijų ir tarptautinių valstybinių agentūrų politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Jie gali būti renkami ir nerenkami Seimo, Vyriausybės, tarybų ir komisijų nariai. Atliekamos užduotys: (a) pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valstybės, regiono ar vietos valdžios administracinių tarybų arba teisėkūros posėdžių darbui arba dalyvavimas jų darbe; (b) valstybės, regiono arba vietos valdžios politikos krypčių nustatymas, rengimas ir vadovavimas jas įgyvendinant; (c) įstatymų, norminių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas, priėmimas, taisymas arba atšaukimas vadovaujantis įstatymais arba konstitucija; (d) dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose; (e) plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir atstovaujamų rinkėjų interesų gynimas; (f) dalyvavimas bendruomenės renginiuose ir susitikimuose, siekiant pasitarnauti bendruomenei, suprasti viešąją nuomonę ir suteikti informacijos apie vyriausybės planus; (g) derybos su kitais teisės aktų leidėjais ir interesų grupių atstovais, siekiant suderinti skirtingus interesus ir parengti politikos kryptis bei susitarimus; (h) esant vyriausybės nariais vadovavimas vyresniesiems administratoriams ir valstybės institucijų bei agentūrų tarnautojams aiškinant ir įgyvendinant valstybės politikos kryptis.
 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojaiVyresnieji valstybės tarnautojai konsultuoja valstybės politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos kryptis ir teisės aktus, atstovauja savo šaliai užsienyje ir veikia jos vardu arba atlieka panašias užduotis tarpvyriausybinėse organizacijose. Jie planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina visą savivaldybės ar vietos, regiono ir šalies valdžios padalinių, tarybų, agentūrų arba komisijų veiklą ir jai vadovauja, laikydamiesi vyriausybės ir įstatymų leidžiamųjų institucijų patvirtintų teisės aktų ir politikos krypčių. Atliekamos užduotys: (a) valstybės, regiono arba vietos valdžios ir teisės aktų leidėjų konsultavimas politikos klausimais; (b) konsultavimas, rengiant valstybės biudžetą, įstatymus ir reglamentuojamuosius dokumentus, įskaitant jų pataisas; (c) valstybės institucijų arba agentūrų tikslų apibrėžimas vadovaujantis teisės aktais ir valstybės politika; (d) valstybės politikos kryptims įgyvendinti skirtų programų ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas kartu su vyriausybe arba su ja konsultuojantis; (e) rekomendacijos dėl vidurinės grandies vadovų ir vyresniųjų darbuotojų pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų vertinimas ir tvirtinimas; (f) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; (g) bendra koordinavimo veikla kartu su kitais vyresniaisiais valstybės vadovais ir tarnautojais; (h) pateikčių rengimas teisėkūros ir kitiems vyriausybės komitetams dėl politikos krypčių, programų arba biudžeto; (i) valstybės institucijų ir agentūrų valstybės politikos krypčių ir teisės aktų aiškinimo ir įgyvendinimo priežiūra. Pastabos Valstybinių įmonių generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
 1113 SeniūnaiSeniūnai yra savivaldybės pareigūnai, atliekantys administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai. Atliekamos užduotys: (a) seniūnijos vidaus administravimas; (b) savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektų seniūnijos veiklos klausimais rengimas ir teikimas merui; (c) seniūnijai skirtų asignavimų administravimas; (d) pasiūlymų dėl savivaldybei priklausančių kelių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui; (e) tam tikrų dokumentų išdavimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams; (f) viešųjų paslaugų teikimo reikalavimų laikymosi kontroliavimas bei prekybos viešosiose vietose priežiūra; (g) notarinių veiksmų ir gyventojų oficialiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams; (h) administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas; (i) mirčių registravimas kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos įstaigų, leidimų laidoti išdavimas; (j) seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas ir gyventojų susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais organizavimas; (k) kitų mero potvarkiais skirtų funkcijų atlikimas; (l) vadovavimas kitiems darbuotojams.
 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovaiSpecialios paskirties organizacijų vadovai nustato, rengia tokių specialios paskirties organizacijų, kaip politinių partijų organizacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, prekybos ir pramonės asociacijos, humanitarinės pagalbos arba labdaros organizacijos ar sporto asociacijos, politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, atstovauja šioms organizacijoms ir veikia jų vardu. Atliekamos užduotys: (a) organizacijos politikos krypčių, taisyklių ir nuostatų nustatymas ir rengimas; (b) organizacijos bendros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; (c) organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams, organizacijos nariams ir finansavimo įstaigoms; (d) derybos organizacijos, jos narių ir panašių specialiųjų interesų grupių vardu; (e) organizacijos, jos narių ir panašių specialiųjų interesų grupių interesų gynimas įstatymų leidžiamosiose institucijose, vyriausybėje arba visuomenėje; (f) padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti organizacijos politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatus, planavimas, organizavimas ir vadovavimas jiems; (g) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; (h) organizacijos arba bendrovės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis; (i) atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovaiĮmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai (išskyrus specialios paskirties organizacijų vadovus ir kitus 111 grupei „Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai“ priskiriamus vadovus), kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis ir planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: bendros įmonės ar organizacijos veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdymo organams; įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas; bendras vadovavimas organizacijoms ir jų valdymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; medžiagų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, įgyvendinant organizacijos politikos kryptis ir programas; organizacijos, įstaigos ar įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis; konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų. Šios grupės profesijų pogrupis: 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovaiĮmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai (išskyrus specialios paskirties organizacijų vadovus ir kitus 111 grupei „Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai“ priskiriamus vadovus), kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis, planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas. Atliekamos užduotys: (a) bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; (b) įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų peržiūra ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams; (c) įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas; (d) bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; (e) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (f) materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas; (g) įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis; (h) konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; (i) atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; (j) vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; (k) užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų. Pastabos Regionų vadovai ir kiti aukštesnės grandies vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, veiklą, priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“. Vadovai, atsakingi už specialias funkcijas konkrečiame geografiniame regione, nepriskiriami šiam pogrupiui. Pavyzdžiui, regiono pardavimo vadovai priskiriami 1221 pogrupiui „Pardavimo ir rinkodaros vadovai“. Profesijos, kurių atstovų pagrindinė atsakomybė – būti vienos ar kelių įmonių ar organizacijų direktorių tarybos nariu, priskiriamos 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“. Valstybinių įmonių generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
 12 Administravimo ir komercijos vadovaiAdministravimo ir komercijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, kurios šias paslaugas teikia kitoms įmonėms arba organizacijoms, finansinius, administracinius, žmogiškuosius išteklius, politiką, planavimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, reklamą, viešuosius ryšius ir pardavimą, su rinkodara susijusią veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų konsultavimas; vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms; su pardavimu susijusios veiklos, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kreditų sąlygų numatymas; užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai 122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Pastabos Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena arba daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, darbą, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
 121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovaiVerslo paslaugų srities ir administracijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja, koordinuoja finansinę, administracinę, su žmogiškaisiais ištekliais, politika ir planavimu susijusią organizacijų arba įmonių, teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų ir tarybos narių konsultavimas finansiniais, administraciniais, strateginiais, politikos, programų ir teisėkūros klausimais; atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų laikymosi užtikrinimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1211 Finansų srities vadovai 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai 1213 Politikos ir planavimo srities vadovai 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
 1211 Finansų srities vadovaiFinansų srities vadovai, konsultuodamiesi su vyresniaisiais vadovais ir kitų departamentų ar padalinių vadovais, planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonių, teikiančių finansines paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, finansines operacijas ir joms vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos finansinių operacijų planavimas, koordinavimas ir vadovavimas joms; (b) įmonės ar organizacijos finansinės padėties vertinimas, biudžeto rengimas ir finansinių operacijų priežiūra; (c) konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų arba padalinių vadovais; (d) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (e) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (f) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (h) atstovavimas įmonei arba organizacijai sudarant sandorius su kitomis institucijomis.
 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovaiŽmogiškųjų išteklių srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonės, teikiančios žmogiškųjų išteklių paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklos, susijusios su darbuotojais, darbo santykiais ir profesine sveikata bei darbo sauga, politikos kryptis ir joms vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos veiklos, politikos krypčių ir praktikos, susijusių su darbuotojais ir darbo santykiais, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas joms; (b) darbuotojų įdarbinimo, mokymų, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo procedūrų planavimas ir organizavimas; (c) derybų ir procedūrų, skirtų atlyginimų struktūrai ir lygiui nustatyti, planavimas ir organizavimas, tarimasis su darbuotojais dėl įdarbinimo sąlygų; (d) saugos, sveikatos ir panašių programų bei veiklos priežiūra; (e) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (f) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (g) vadovybės informavimo sistemų rengimas ir įgyvendinimo priežiūra; (h) užtikrinimas, kad būtų laikomasi standartų ir teisės aktų, susijusių su darbuotojų teisėmis, sveikata ir sauga, lygiomis galimybėmis ir kitais su darbuotojų interesais susijusiais klausimais; (i) visos įmonės ar organizacijos darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (j) konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių vadovais; (k) atstovavimas įmonei ar organizacijai sudarant sandorius su kitomis institucijomis.
 1213 Politikos ir planavimo srities vadovaiPolitikos ir planavimo srities vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja konsultacijas politikos klausimais ir strateginio planavimo veiklą valstybinėse įstaigose, įmonėse bei organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiojo sektoriaus įmonėse ir šiai veiklai vadovauja arba valdo įmonių, teikiančių politikos ir strateginio planavimo paslaugas, veiklą. Atliekamos užduotys: (a) strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų, skirtų užduotims, tikslams ir veiklos standartams įgyvendinti, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (b) mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas jiems ir dalyvavimas juose; (c) politikos krypčių ir praktikos įgyvendinimo koordinavimas; (d) veiklos priemonių ir atskaitomybės matų nustatymas; (e) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (f) vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (h) konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių vadovais; (i) atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovaiŠis pogrupis apima kitur 121 grupėje „Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai“ nepriskirtus verslo paslaugų srities ir administracijos vadovus. Pavyzdžiui, šiai grupei priskiriamos tokios profesijos, kaip pastato priežiūros paslaugų vadovas, valymo paslaugų vadovas, administracinių paslaugų vadovas, kurie dirba didelės įmonės ar organizacijos padalinių vadovais arba įmonių, teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms ar organizacijoms, vadovais. Atliekamos užduotys: (a) pagalbos administraciniais, strateginio planavimo ir veiklos klausimais teikimas, moksliniai tyrimai ir vyresniųjų vadovų konsultavimas tokiais klausimais kaip pastatų priežiūros ir administravimo paslaugų valdymas; (b) organizacijos administracinių ir fizinių išteklių kaupimas ir valdymas; (c) administracinių ir procedūrų ataskaitų, rekomendacijų organizacijos darbuotojams rengimas ir įgyvendinimas; (d) sudėtingų su išteklių valdymu susijusių klausimų ir iniciatyvų, darančių poveikį organizacijai, analizė, panašių ataskaitų rengimas, siuntimas ir pateikimas; (e) informacijos ir pagalbos teikimas rengiant finansines ataskaitas ir sudarant biudžetą; (f) vadovavimas administracijos darbuotojams, jų valdymas ir skatinimas, siekiant užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir laiku pateikti tikslią informaciją; (g) atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; (h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovaiPardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: reklamos, viešųjų ryšių, gaminių kūrimo, pardavimo ir rinkodaros politikos krypčių ir planų rengimas ir įgyvendinimas konsultuojantis su kitais vadovais; vadovavimas naujų gaminių iniciatyvų plėtrai ar moksliniams tyrimams; rinkodaros, viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos; pardavimo, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų ir prekybos metodų, platinimo politikos nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kredito sąlygų numatymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovaiPardavimo ir rinkodaros vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonės, teikiančios pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) specialių pardavimo ir rinkodaros programų, pagrįstų pardavimo duomenimis ir rinkos vertinimais, planavimas ir organizavimas; (b) kainoraščių sudarymas, nuolaidų ir pristatymo sąlygų, pardavimo skatinimo biudžeto, pardavimo metodų, specialiųjų skatinamųjų priemonių ir kampanijų nustatymas; (c) veiklos ir administracinių procedūrų, susijusių su pardavimo ir rinkodaros veikla, nustatymas ir vadovavimas joms; (d) vadovavimas už pardavimą ir rinkodarą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas; (e) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (f) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (h) atstovavimas įmonei ar organizacijai pardavimo ir rinkodaros renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.
 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovaiReklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo arba panašias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos reklamos ir viešųjų ryšių veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; (b) derybos dėl reklamos sutarčių su klientais ar laikraščių redakcijų, radijo ir televizijos stočių atstovais, sporto ir kultūros organizacijomis ir reklamos agentūromis; (c) informacinių programų, skirtų įstatymų leidėjams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei informuoti apie įmonės ar organizacijos planus, pasiekimus ir nuostatas, planavimas ir valdymas; (d) vadovavimas už reklamą ir viešuosius ryšius atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas; (e) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; (f) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (g) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (h) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovaiMokslinių tyrimų ir plėtros vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonių, teikiančių panašias arba mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus; (b) visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį; (c) vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas; (d) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (e) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (f) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (h) atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.
 13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovaiGamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą ir jam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Jie atsako už su gamyba, gavyba, statyba, logistika, informacinėmis technologijomis ir ryšiais susijusią veiklą, už stambių žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių veiklą, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės paramos, bankininkystės, draudimo ir kitų profesionaliųjų bei techninių paslaugų teikimą. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe, kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; standartų ir tikslų nustatymas; įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas; gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas; komercinių pasiūlymų ir sutarčių paraiškų rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų stebėsena ir veiklos, procedūrų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžeto ir prognozių rengimas arba rengimo organizavimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose su kitomis įstaigomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai 132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai 133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai 134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Pastabos Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžius vadovus, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
 131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovaiŽemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės, sodų, miškų, akvakultūros ir žuvininkystės ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai, veisiamos, auginamos ir gaudomos žuvys ir kitos vandens kultūros, ir jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: veiklos rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, informacijos apie žemės ir žuvininkystės ūkių valdymo praktiką fiksavimas, finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; derybos su pirkėjais dėl pasėlių, pagautų žuvų ir jų išteklių pardavimo; produkcijos gamybos ir produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais, laivų kapitonais sudarymas; veiklos tipo, intensyvumo ir eigos planavimas; įrangos, technikos ir priemonių įsigijimas; aplinkai pavojingų medžiagų, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; tokios veiklos, kaip pastatų, vandentiekio sistemos priežiūra, organizavimas; darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai 1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovaiŽemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės, sodų ir miškų ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai, ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) veiklos žemės ir miškų ūkio rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; (b) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, informacijos apie ūkio valdymo praktiką fiksavimas, finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; (c) derybos su pirkėjais dėl pasėlių ir galvijų pardavimo; (d) pasėlių ir galvijų produkcijos arba produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais sudarymas; (e) ūkio veiklos tipo, intensyvumo ir eigos planavimas (pavyzdžiui, geriausio sodinimo, purškimo, derliaus nuėmimo meto nustatymas); (f) dirvožemio analizavimas, siekiant nustatyti reikiamų trąšų tipus ir kiekį, kad būtų pagaminta kuo daugiau produkcijos; (g) technikos, įrenginių ir tokių priemonių, kaip traktoriai, sėklos, trąšos ir cheminės medžiagos, įsigijimas; (h) žemės ir miškų ūkio aplinkai žalingų medžiagų, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; (i) tokios ūkio veiklos, kaip pastatų, vandens tiekimo sistemų ir įrangos priežiūra, organizavimas; (j) vadovavimas tokiai veiklai, kaip sodinimas, drėkinimas, cheminių medžiagų naudojimas, derliaus nuėmimas ir kryžminimas, ir jos koordinavimas; (k) laukų tikrinimas, siekiant nustatyti pasėlių sunokimo laiką arba įvertinti galimą nepalankių oro sąlygų žalą pasėliams; (l) žemės ir miškų ūkio darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovaiAkvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai planuoja, koordinuoja produkcijos gamybą stambiuose akvakultūros ir žuvininkystės ūkiuose, kuriuose auginamos ir gaudomos žuvys ir vėžiagyviai, žuvys, vėžiagyviai ir kitos vandens kultūros auginamos kaip prekinės kultūros, turint tikslą paleisti juos į gėlus ar jūros vandenis, ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) veiklos akvakultūros ir žuvininkystės rinkoje stebėsena ir gamybinės bei žvejybinės veiklos planavimas, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; (b) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, tokios informacijos, kaip žuvininkystės ūkio valdymo praktika, fiksavimas, taip pat finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; (c) derybos su pirkėjais dėl produkcijos ir pagautų žuvų pardavimo; (d) žvejybos ir akvakultūros veiklos arba produkcijos valdymo sutarčių su žvejybinių laivų kapitonais ar laivų savininkais ir akvakultūros ūkiais sudarymas; (e) akvakultūros ar žuvininkystės išteklių tyrimų atlikimas ir organizavimas, siekiant nustatyti ligas arba parazitus; (f) veiklos, skirtos žuvų išsivystymui ir augimui spartinti, būdų ligoms užkirsti žuvidėse, planavimas ir koordinavimas; (g) aplinkos stebėsena, siekiant palaikyti ir gerinti vandens kultūrų sąlygas; (h) vadovavimas žuvų gaudyklių įrengimui ir nerštui, ikrų brandinimui, mailiaus auginimui ir jų stebėsena, vadybos žinių ir žuvų auginimo metodikos taikymas; (i) mailiaus atrankos ir priežiūros koordinavimas; (j) vadovavimas užaugintų žuvų perkėlimui į ežerus, tvenkinius, upelius ar prekybines talpyklas ir jo stebėsena; (k) mechanizmų, įrangos ir tokių reikmenų, kaip laivai ir tinklai, įsigijimas; (l) tokios veiklos, kaip laivų, valčių ir įrangos priežiūra, organizavimas; (m) akvakultūros ir žuvininkystės ūkio darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovaiGamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai planuoja, organizuoja ir koordinuoja gamybos, mineralų gavybos, statybos, tiekimo, saugojimo ir transportavimo veiklą kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Pagrindinės atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis bei įrankius; komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; gamybos veiklos duomenų ir ataskaitų rengimas; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1321 Gamybos vadovai 1322 Gavybos vadovai 1323 Statybos vadovai 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
 1321 Gamybos vadovaiGamybos vadovai planuoja, koordinuoja prekių gamybos, elektros gamybos, dujų gavybos ir vandens tiekimo ir paskirstymo, taip pat atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo veiklą ir jai vadovauja. Jie gali vadovauti didelių įmonių gamybiniams padaliniams arba būti smulkių gamybos įmonių vadovai. Atliekamos užduotys: (a) gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (b) išsamus gamybos veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; (c) gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis ir įrankius; (d) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir išlaidų stebėsena ir veiklos, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; (e) konsultavimasis su kitais vadovais gamybos klausimais ir jų informavimas; (f) naujų įrenginių ir įrangos įsigijimo ir įrengimo priežiūra; (g) gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; (h) profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; (i) verslo galimybių ir gamintinų gaminių nustatymas; (j) gamybinę veiklą ir aplinką veikiančių reguliuojamojo pobūdžio ir įstatymų reikalavimų tyrimas ir įgyvendinimas; (k) specializuotų prekių gamybos kvotų suteikimo priežiūra ir sutarčių su klientais ir tiekėjais sudarymas; (l) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1322 Gavybos vadovaiGavybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybinę veiklą, susijusią su gavyba, karjerų eksploatavimu, naftos ir dujų gavyba, ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimasis su kitais vadovais dėl gamybos kvotų nustatymo, gavybos vietų planavimo ir žaliavų priemaišų pašalinimo veiklos krypčių rengimas; (b) gamybos vietų veiksmingumo vertinimas, siekiant nustatyti darbuotojų, įrangos ir naudojamų technologijų tinkamumą, ir prireikus pakeisti darbo grafiką ar įrangą; (c) išsamus gamybinės veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; (d) gamybinių įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsarginius reikmenis; (e) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir išlaidų stebėsena ir veiklos, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; (f ) naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; (g) gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; (h) sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; (i) reguliuojamojo pobūdžio ir teisinių reikalavimų, darančių poveikį mineralų gavybos veiklai ir aplinkai, tyrimas ir įgyvendinimas; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1323 Statybos vadovaiStatybos vadovai planuoja, koordinuoja civilinės statybos projektų rengimą, pastatų ir būstų statybą ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys: (a) architektūrinių brėžinių ir techninių sąlygų aiškinimas; (b) darbo jėgos išteklių, viešųjų pirkimų ir medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymo koordinavimas; (c) derybos su pastatų savininkais, statybos bendrovėmis ir subrangovais, dalyvaujančiais statybos procese, siekiant užtikrinti, kad projektai būtų laiku įgyvendinti neviršijant biudžeto; (d) komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas; (e) suderintų statybos darbų vietų programų rengimas ir įgyvendinimas; (f ) pastatų statybai skirtų teisės aktų ir veiklos, kokybės, išlaidų ir saugos standartų laikymosi užtikrinimas; (g) planų teikimo vietos valdžios institucijoms organizavimas; (h) statybos darbų vykdymas pagal sutartį arba specializuotų statybos paslaugų subrangos sutartį; (i) atitinkamų tarnybų pastatų patikrų organizavimas; (j) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (k) darbuotojų ir subrangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovaiTiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai planuoja, koordinuoja keleivių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą ir jiems vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys: (a) įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (b) planų reikiamam atsargų lygiui palaikyti kuo mažesnėmis išlaidomis rengimas ir įgyvendinimas; (c) derybos dėl sutarčių su tiekėjais, laikantis kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų; (d) saugojimo ir inventorizavimo sistemų stebėsena ir tikrinimas, laikantis tiekimo reikalavimų ir kontroliuojant atsargų lygį; (e) vežimo kelių transporto priemonėmis, traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūra; (f ) registravimo sistemų naudojimas, siekiant stebėti visą prekių judėjimą, pertvarkymo ir atsargų papildymo tinkamiausiu metu užtikrinimas; (g) ryšių palaikymas su kitais padaliniais ir klientais dėl išsiunčiamoms prekėms keliamų reikalavimų ir susijusio prekių persiuntimo; (h) įsigijimo, saugojimo ir platinimo sandorių įforminimo priežiūra; (i) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (j) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (k) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (l) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Pastabos Didžiųjų oro uostų, geležinkelio bendrovių, miesto transporto sistemų ir kitų transporto bendrovių, kuriose yra vadovų hierarchija, generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
 133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovaiInformacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą bei naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti; informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai; vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas naudotojams; vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų, standartų ir galutinių terminų nustatymas; ITR sistemų saugumo priežiūra; užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam; organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose. Šios grupės profesijų pogrupis: 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovaiInformacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą ir naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, taip pat parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti; (b) informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai; (c) vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas naudotojams; (d) vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų nustatymas, standartų rengimas ir galutinių terminų nustatymas; (e) ITR sistemų saugumo priežiūra; (f ) užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam; (g) organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas; (h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (k) atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose
 134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovaiProfesionaliųjų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja vaikų priežiūros, sveikatinimo, paramos, švietimo ir kitų profesionaliųjų paslaugų teikimą ir joms vadovauja, taip pat vadovauja institucijų padaliniams, teikiantiems finansines ir draudimo paslaugas. Pagrindinės atliekamos užduotys: paslaugų teikimo veiklos krypčių bei planų rengimas ir įstaigų valdymas; standartų ir tikslų nustatymas; programų ir paslaugų rengimas ir įgyvendinimas, siekiant tenkinti klientų poreikius; vadovavimas paskirstant išteklius ir koordinavimas; ryšių palaikymas su tėvais, tarybomis, finansavimo įstaigomis, bendruomenės atstovais ir panašiomis tarnybomis, siekiant aptarti bendradarbiavimo ir koordinavimo sritis; išlaidų stebėsena ir kontrolė; darbuotojų atrankos, tobulinimo ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžetų ir prognozių rengimas arba organizavimas; atstovavimas organizacijai derybose su kitomis tarnybomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai 1344 Socialinės paramos vadovai 1345 Švietimo srities vadovai 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Pastabos Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai yra atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir adovavimą šiai veiklai. Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.
 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovaiVaikų priežiūros paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina vaikų priežiūrą ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose bei tarnybose ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) programų, skirtų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vaikų vystymuisi skatinti, rengimas ir įgyvendinimas; (b) biudžeto sudarymas ir stebėsena, taip pat lėšų paskirstymo darbuotojams, reikmenims, medžiagoms, įrangai ir priežiūrai numatymas; (c) vaikų priežiūros paslaugų teikimo ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose priežiūra ir koordinavimas; (d) vadovavimas vaikus prižiūrintiems ir jais besirūpinantiems darbuotojams, taip pat šių darbuotojų priežiūra; (e) darbo priemonių valdymas ir užtikrinimas, kad visi pastatai ir įranga būtų prižiūrimi taip, kad centras būtų saugi zona vaikams, darbuotojams ir lankytojams; (f ) teisės aktų tikslinimas ir aiškinimas, taip pat procedūrų, kad būtų laikomasi šiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, rengimas (pavyzdžiui, dėl saugos ir saugumo); (g) vaikų pažangos stebėsena ir ryšių su tėvais ar globėjais palaikymas; (h) duomenų ir ataskaitų dėl vaikų priežiūros centro rengimas ir priežiūra; (i) darbuotojų įdarbinimas ir vertinimas, taip pat jų profesinio tobulėjimo koordinavimas.
 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovaiSveikatinimo paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina gydymo ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ligoninėse, klinikose, sveikatos priežiūros įstaigose ir panašiose organizacijose ir jam vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir jų valdymas; (b) vadovavimas medicinos, slaugos, techninių, administracijos, paslaugų srities, priežiūros ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas; (c) vadovaujamų padalinių tikslų ir vertinimo ar veiklos kriterijų nustatymas; (d) vadovavimas darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir mokymams arba šių užduočių atlikimas; (e) procedūrų, politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (f ) diagnostinių paslaugų, stacionaro vietų, patalpų ir darbo jėgos stebėsena, siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą ir įvertinti papildomų darbuotojų, įrangos ir paslaugų poreikį; (g) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir išlaidos, kontrolė; (h) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų teikimą; (i) valstybinių institucijų konsultavimas sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo klausimais; (j) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovaiPagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina apgyvendinimo ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimą asmenims ir šeimoms, kurioms kyla tokių paslaugų poreikis dėl senyvo amžiaus, ir jam vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir jų valdymas; (b) vadovavimas medicinos, slaugos, techninių, administracijos, paslaugų srities, priežiūros ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas; (c) vadovaujamų padalinių tikslų ir vertinimo ar veiklos kriterijų nustatymas; (d) vadovavimas darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir mokymams arba šių užduočių atlikimas; (e) procedūrų, politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (f ) paramos programų ir priežiūros paslaugų pagyvenusiems žmonėms koordinavimas ir administravimas; (g) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir išlaidos, kontrolė; (h) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų teikimą; (i) valstybinių institucijų konsultavimas sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo klausimais; (j) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 1344 Socialinės paramos vadovaiSocialinės paramos vadovai planuoja, koordinuoja tokių socialinių ir bendruomenės paslaugų, kaip piniginė parama, pagalba šeimoms, vaikams skirtos paslaugos, programų ir kitų bendruomenės programų bei paslaugų teikimą ir tam vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir valdymas; (b) darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (c) išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti, stebėsena ir vertinimas; (d) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (e) ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarybomis ir finansuojančiomis įstaigomis palaikymas, siekiant aptarti bendradarbiavimą ir koordinavimą sveikatinimo ir paramos paslaugų srityje; (f ) valstybinių įstaigų konsultavimas priemonių, skirtų paramos tarnyboms ir įstaigoms tobulinti, klausimais; (g) atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; (h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1345 Švietimo srities vadovaiŠvietimo srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina švietimo įstaigų, pradinių ir vidurinių mokyklų, kolegijų ir universitetų fakultetų bei katedrų ir kitų švietimo įstaigų švietimo ir administravimo paslaugas ir joms vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) švietimo programų rengimas pagal švietimo institucijų ir valdymo organų nustatytą sistemą; (b) sistemų ir procedūrų, skirtų mokyklos veiklai ir mokinių skaičiui stebėti, įgyvendinimas; (c) vadovavimas administracinei ir raštinės veiklai, susijusiai su mokinių priėmimu ir švietimo paslaugomis; (d) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (e) vadovavimas mokytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, taip pat besimokantiems ir rekomendacijų jiems teikimas; (f ) mokytojų ir dėstytojų darbo vertinimas dalyvaujant užsiėmimuose, stebint mokymo metodus, tikslinant mokymo tikslus ir nagrinėjant mokymosi medžiagą; (g) švietimo programos skatinimas ir atstovavimas tarnybai ar įstaigai visuomenėje; (h) švietimo patalpų eksploatavimo priežiūra; (i) drausmės kodekso rengimas ir jo laikymosi užtikrinimas, siekiant besimokantiems ir mokytojams sukurti saugią ir palankią aplinką; (j) papildomų lėšų rinkimo būdų organizavimas ir jų įgyvendinimas kartu su tėvais ir bendruomenės grupėmis, taip pat rėmėjais; (k) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė.
 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovaiFinansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai planuoja, koordinuoja finansines ir draudimo paslaugas teikiančių tokių institucijų, kaip bankai, taupomosios kasos, kredito unijos ir draudimo bendrovės, padalinius ir jiems vadovauja. Jie konsultuoja klientus ir teikia jiems pagalbą finansiniais ir draudimo klausimais. Atliekamos užduotys: (a) padalinio darbuotojų veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; (b) ryšių su privačiais ar verslo klientais užmezgimas ir palaikymas; (c) konsultacijų ir pagalbos teikimas klientams finansinių ir draudimo poreikių klausimais, taip pat teisės aktų pakeitimų, kurie gali daryti poveikį klientams, klausimais; (d) paskolų ir draudimo paraiškų nagrinėjimas, vertinimas ir tvarkymas; (e) kredito pratęsimo sprendimų stebėsena; (f ) finansinių tyrimų atlikimas; (g) grynųjų pinigų srautų ir finansinių priemonių priežiūra, taip pat finansinių ir reguliuojamųjų ataskaitų rengimas; (h) komercinio kredito linijų, nekilnojamojo turto ir asmeninių paskolų patvirtinimas ar atmetimas arba patvirtinimo ar atmetimo koordinavimas; (i) bendradarbiavimo su kitais įmonės padaliniais koordinavimas; (j) biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (k) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.
 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovaiŠis pogrupis apima vadovus, kurie planuoja, koordinuoja ir vertina specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą bei jam vadovauja, ir nėra priskirti 12 pagrindiniam pogrupiui „Verslo paslaugų srities ir administravimo vadovai“ arba kitur 13 pagrindiniame pogrupyje „Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai“. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami vadovai, atsakingi už policijos, pataisos, bibliotekininkystės, teisinių ir priešgaisrinės saugos paslaugų teikimą. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir valdymas; (b) darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (c) vadovavimas profesionalių techninių, administracijos, paslaugų, techninei ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas; (d) paslaugoms teikti skirtų išteklių stebėsena ir vertinimas; (e) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas, išlaidos reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (f ) paslaugų teikimo planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jam; (g) bendradarbiavimo su kitomis paslaugas toje pačioje ar panašiose srityse teikiančiomis organizacijomis koordinavimas; (h) biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Pastabos Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai yra atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam. Dažniausiai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena ar daugiau profesijų, priskiriamų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ ir 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.
 14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovaiViešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja įmonių, teikiančių apgyvendinimo, viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitas paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto, lošimų ir pramoginės veiklos bei gaminių asortimento ir įvairovės, atsargų lygių ir paslaugų standartų planavimas ir organizavimas; prekių ir paslaugų reklama ir pardavimas; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą ir kitas sritis reglamentuojančių įstatymų ir dokumentų laikymosi užtikrinimas; su ryšiais su klientais ir prekėmis bei teikiamomis paslaugomis susijusių politikos krypčių, programų ir procedūrų nustatymas ir peržiūra; konferencijų, renginių ir prekybos mugių patalpų galimiems klientams reklamavimas; transporto priemonių, įrangos ir degalų įsigijimas bei priežiūra, taip pat prekių vežimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 141 Viešbučių ir restoranų vadovai 142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai 143 Kitų paslaugų srities vadovai Pastabos 14 pagrindiniam pogrupiui „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ priskiriami tiesiogiai visuomenei paslaugas teikiančių įmonių vadovai. Dažniausiai šios organizacijos būna per mažos, kad jose būtų vadovų hierarchija. Vadovai, atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam, iš kurių paprastai reikalaujama specialios kvalifikacijos, priskiriami įvairiems 12 pagrindinio pogrupio „Admininstravimo ir komercijos vadovai“ ir 13 pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai“ pogrupiams. Mažų parduotuvių, svečių namų, kavinių, restoranų ir barų vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami atitinkamiems 51 pagrindinio pogrupio „Paslaugų asmenims darbuotojai“ ir 52 pagrindinio pogrupio „Pardavėjai“ pogrupiams.
 141 Viešbučių ir restoranų vadovaiViešbučių ir restoranų vadovai planuoja, organizuoja įmonių, teikiančių apgyvendinimo, maitinimo, gėrimų patiekimo ir kitas su viešbučiais ir restoranais susijusias paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto, lošimo ir pramoginės veiklos planavimas ir organizavimas; vadovavimas rezervavimo, registravimo, kambarių aptarnavimo bei tvarkymo veiklai ir jos priežiūra; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymosi užtikrinimas; kokybės visuose maisto ir paslaugų ruošimo ir pateikimo etapuose kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1411 Viešbučių vadovai 1412 Restoranų vadovai
 1411 Viešbučių vadovaiViešbučių vadovai planuoja, organizuoja viešbučių, motelių ir panašių įmonių, teikiančių apgyvendinimo ir kitas paslaugas savo svečiams, veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas rezervavimo, registravimo, kambarių aptarnavimo bei tvarkymo veiklai ir jos priežiūra; (b) saugumo ir teritorijos bei turto priežiūros kontrolė; (c) baro, restorano, su renginiais ir konferencijomis susijusios veiklos planavimas ir priežiūra; (d) prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymosi užtikrinimas; (e) klientų pasitenkinimo vertinimas ir tikrinimas; (f ) apskaitos ir su prekių įsigijimu susijusios veiklos priežiūra; (g) įstaigos biudžeto sudarymas; (h) darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; (i) profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas; (j) vietos turizmo informacijos teikimas svečiams, išvykų ir transporto paslaugų organizavimas. Pastabos Tokių mažų įmonių, kaip nakvynės namai ir maži svečių namai, kurios klientams, kaip svečiams, apsistojusiems privačiuose namuose už atlygį, teikia apgyvendinimo ir tam tikras maitinimo paslaugas, vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5152 pogrupiui „Namų ūkio ekonomai“. Viešbučius valdančių įmonių generaliniai direktoriai ir specializuotų paslaugų srities vadovai priskirti atitinkamiems 11 ir 12 pagrindinių pogrupių pogrupiams.
 1412 Restoranų vadovaiRestoranų vadovai planuoja, organizuoja kavinių, restoranų ir panašių įstaigų, teikiančių maitinimo ir aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) valgiaraščių planavimas konsultuojantis su vyriausiaisiais virėjais ir virėjais; (b) specialiųjų renginių planavimas ir organizavimas; (c) prekių įsigijimo ir kainų nustatymo organizavimas neviršijant nustatyto biudžeto; (d) atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas; (e) užtikrinimas, kad maitinimo, virtuvės ir maisto saugojimo patalpos atitiktų higienos reikalavimus, būtų švarios, veikiančios ir deramai atrodytų; (f ) bendravimas su klientais siekiant įvertinti jų pasitenkinimą maistu ir aptarnavimu; (g) darbuotojų atranka, darbo grafikų sudarymas, mokymai ir aptarnaujančių bei virtuvės darbuotojų priežiūra; (h) rezervacijų priėmimas, svečių sutikimas ir pagalba priimant užsakymus; (i) derybos dėl susitarimų su klientais ir tiekėjais; (j) profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir barų vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami šiems pogrupiams: 5120 „Virėjai“, 5131 „Padavėjai“ ar 5132 „Barmenai“.
 142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovaiMažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių arba parduotuvių padalinių, parduodančių konkrečius gaminių tipus, biudžetą, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį vadovavimą. Pagrindinės atliekamos užduotys: gaminių asortimento, atsargų lygių ir aptarnavimo standartų nustatymas; pirkimo ir rinkodaros politikos krypčių rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas; įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir reklama; atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas; įmonės biudžeto vykdymas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Šios grupės profesijų pogrupis: 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Pastabos Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai dažnai dirba palyginti mažose įmonėse, kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių didelių mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos centrai ir universalinės parduotuvės, vadovai taip pat turėtų būti priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse gali būti vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija. Tačiau tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“. Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“. Darbuotojai, kurie kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą, priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.
 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovaiMažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių arba parduotuvių padalinių, parduodančių tam tikrus gaminių tipus, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį vadovavimą. Atliekamos užduotys: (a) gaminių asortimento, atsargų lygių ir aptarnavimo standartų nustatymas; (b) pirkimo ir rinkodaros politikos krypčių rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas; (c) įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir reklama; (d) atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas; (e) įmonės biudžeto vykdymas; (f ) darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; (g) profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Pastabos Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai dažnai dirba gana mažose įmonėse, kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių didelių mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos centrai ir universalinės parduotuvės, vadovai taip pat turėtų būti priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse gali būti vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija. Tačiau tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“. Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“. Darbuotojai, kurie kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą, priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.
 143 Kitų paslaugų srities vadovaiKitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto, kultūros, laisvalaikio, kelionių, ryšių su klientais ir kitas pramogų paslaugas, veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys: teikiamų paslaugų ir veiklos rūšių asortimento ir įvairovės planavimas ir organizavimas; patalpų švaros ir geros jų būklės užtikrinimas; naujų polinkių ir pokyčių, susijusių su teikiama paslauga, atskleidimas; konsultavimas teikiamų paslaugų klausimais ir viešumo skatinimas; visų mokėjimų grynaisiais pinigais kvitų tikrinimas ir saugojimas, taip pat reguliarios atsargų patikros; biudžeto sudarymas ir valdymas; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, priežiūros ir veiklos kontrolė; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovaiSporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto, meno, teatro ir kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas, veiklą. Atliekamos užduotys: (a) įstaigos siūlomų pramoginės, nuotykių, kultūrinės veiklos ir sporto bei kūno rengybos programų įvairovės ir asortimento planavimas ir organizavimas; (b) patalpų švaros ir geros jų būklės užtikrinimas; (c) teatro spektaklių ir grupių bei orkestrų pasirodymų organizavimas, atskleidžiant naujas tendencijas ir meno pokyčius; (d) konsultavimas teikiamų paslaugų ir renginių klausimais, pasirodymų ir kitos veiklos viešinimo skatinimas; (e) visų mokėjimų grynaisiais pinigais kvitų tikrinimas ir saugojimas, taip pat reguliarios atsargų patikros; (f ) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių valdymo užtikrinimas; (g) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (h) darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; (i) sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas.
 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovaiŠis pogrupis apima vadovus, kurie planuoja, koordinuoja paslaugų, nepriskirtų 13 pagrindiniam pogrupiui „Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai“ arba kitur 14 pagrindiniame pogrupyje „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“, teikimą ir jam vadovauja. Pavyzdžiui, šio pogrupio vadovai skirstomi į kelionių agentūrų, konferencijų centrų, kontaktų centrų ir prekybos centrų vadovus. Pastabos Šiai grupei nepriskirtos profesijos, kurios yra susijusios su specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimu ir kurioms reikalinga speciali kvalifikacija ar patirtis, tiesiogiai susijusi su viena arba keliomis profesijomis, priskirtomis 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Šios vadovų profesijos priskirtos įvairiems 12 pagrindinio pogrupio „Administravimo ir komercijos vadovai“ ir 13 pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų paslaugų vadovai“ pogrupiams.
 2SpecialistaiSpecialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko arba užsiima bet kuriuo šių veiklos rūšių deriniu. Kompetentingam daugelio šių pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės specialistų atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 22 Sveikatos specialistai 23 Mokymo specialistai 24 Verslo ir administravimo specialistai 25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai 26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai
 21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistaiFizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos, chemijos, geofizikos, geologijos, biologijos, ekologijos, farmakologijos, medicinos, matematikos, statistikos, architektūros, inžinerijos, dizaino ir technologijų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: mokslinių tyrimų atlikimas; mokslo žinių, įgytų studijuojant fizinių medžiagų ir reiškinių sandarą bei savybes, įvairių terpių, medžiagų ir gaminių chemines charakteristikas ir procesus, taip pat visas žmonių, gyvūnų ir augalų gyvavimo formas, matematinius, statistinius metodus ir koncepcijas, taikymas, plėtimas ir konsultavimas šiais klausimais; pastatų, miestų ir transporto sistemų arba civilinės statybos ir pramonės statinių, mašinų ir kitos įrangos projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais, taip pat vadovavimas jų statybai ar gamybai; kasybos metodų taikymas ir konsultavimas šiuo klausimu, taip pat tinkamiausio jų diegimo užtikrinimas; jūros ir sausumos žvalgymas, žemėlapių sudarymas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų bei darbo organizavimo ir gamybos tyrimai ir konsultacijos; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 211 Fizinių mokslų specialistai 212 Matematikai, aktuarai ir statistikai 213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai 214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) 215 Elektros technologijų inžinieriai 216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai
 211 Fizinių mokslų specialistaiFizinių mokslų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos, chemijos, geologijos ir geofizikos žinias. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo žinių plėtimas, mechanikos, termodinamikos, optikos, akustikos, elektros, magnetizmo, elektronikos, branduolio fizikos, astronomijos, įvairių chemijos mokslo šakų, atmosferos sąlygų ir fizinės Žemės sandaros tyrimus ir eksperimentinius darbus; taip pat gamybos, žemės ūkio, medicinos, laivybos, kosminių tyrimų, naftos, dujų, vandens ir rūdų paieškos ir naudojimo, telekomunikacinių ir kitų paslaugų ar civilinės statybos žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2111 Fizikai ir astronomai 2112 Meteorologai 2113 Chemikai 2114 Geologai ir geofizikai
 2111 Fizikai ir astronomaiFizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas; (b) tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas; (c) tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius; (d) fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas; (e) saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas; (f ) tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas; (g) vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas; (h) konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo; (i) dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė; (j) fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra; (k) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Pastabos Atkreiptinas dėmesys: medicinos fizikai, kaip ir kiti fizikai, priskirti šiam pogrupiui, tačiau jie susiję su sveikatos priežiūros profesijomis, priskirtomis 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“ ir kitomis profesijomis, priskirtomis kitiems 2 pagrindinės grupės „Specialistai“ pogrupiams.
 2112 MeteorologaiMeteorologai rengia trumpalaikes arba ilgalaikes orų prognozes, naudojamas aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse bei skirtas plačiajai visuomenei informuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus. Atliekamos užduotys: (a) oro judėjimo krypties ir greičio, slėgio, temperatūros, drėgmės, fizinio ir cheminio teršalų kitimo ir kitų tokių reiškinių, kaip debesų susidarymas, kritulių iškritimas, elektrinio lauko trikdžiai arba Saulės spinduliuotė, tyrimai; (b) duomenų, gaunamų iš meteorologijos stočių, radarų ir palydovinių vaizdų, taip pat kompiuterinio modelio, skirto orų sąlygoms planuoti ir prognozuoti, tyrimai; (c) trumpalaikių arba ilgalaikių sinoptinių žemėlapių, orų prognozių ir perspėjimų, susijusių su tokiais pavojų gyvybei ir turtui keliančiais atmosferos reiškiniais, kaip ciklonai, audros ir kiti, rengimasbei ataskaitų teikimas; taip pat informacijos apie atmosferos sąlygas sklaida įvairiomis informacijos priemones, įskaitant radiją, televiziją, spaudą ir internetą; (d) eksperimentiniai darbai, skirti rūkui, debesims išsklaidyti, lietui sukelti ir kitoms orų permainų programoms atlikti; (e) orų ir klimato matematinių kompiuterinių modelių, skirtų eksperimentiniams darbams, sudarymas ir bandymai; (f ) orų poveikio aplinkai tyrimai; (g) pramonės projektų ir žmogaus veiklos poveikio klimatui ir oro kokybei tyrimai, taip pat darbas su socialinių mokslų, inžinerijos ir ekonomikos specialistais, rengiant deramą neigiamo poveikio mažinimo strategiją; (h) naujos įrangos ir procedūrų, skirtų meteorologiniams duomenims rinkti, Žemei stebėti iš palydovų arba panašiai veiklai, projektavimas ir kūrimas; (i) koncepcijų, teorijų ir metodų, susijusių su atmosferos sudėtimi, sandara ir dinamika, mokslo tiriamieji darbai, jų kūrimas ar tobulinimas, taip pat mokslo straipsnių ir ataskaitų apie šių mokslo tiriamųjų darbų rezultatus rengimas.
 2113 ChemikaiChemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus. Atliekamos užduotys: (a) chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas; (b) eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius; (c) poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas; (d) ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį; (e) dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais; (f ) mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius; (g) būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas; (h) natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas; (i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.
 2114 Geologai ir geofizikaiGeologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas. Atliekamos užduotys: (a) mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas; (b) Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą; (c) duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas; (d) geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus; (e) įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę; (f ) Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai; (g) magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais; (h) fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas; (i) naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais; (j) statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas; (k) gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai; (l) konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.
 212 Matematikai, aktuarai ir statistikaiMatematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos teorijas, koncepcijas, metodus ir modelius; taip pat taiko šias žinias įvairių sričių užduotims spręsti, pavyzdžiui, inžinerijos, verslo ir socialinių ar kitų mokslų. Pagrindinės atliekamos užduotys: matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimas, kūrimas, rengimas ir tobulinimas; konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairioms inžinerijos, gamtos ar socialinių mokslų užduotims atlikti; loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas; pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas; matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį; apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas; statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas, analizė ir jų rengimas paviešinti; konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų tokių sričių, kaip verslas ar medicina, gamtos ir socialiniai mokslai, patikimumo nustatymas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra. Šios grupės profesijų pogrupis: 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikaiMatematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse. Atliekamos užduotys: (a) matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas; (b) konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti; (c) loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas; (d) pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas; (e) matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį; (f ) apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas; (g) statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti; (h) konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas; (i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; (j) matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.
 213 Gyvosios gamtos mokslų specialistaiGyvosios gamtos mokslų specialistai taiko žinias, įgytas atliekant žmogaus, gyvūnijos ir augalijos gyvybės formų ir jų tarpusavio sąveikos, taip pat aplinkos mokslo tiriamuosius darbus, kuria naujas žinias, gerina žemės ir miškų ūkio gamybą ir sprendžia žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas. Pagrindinės atliekamos užduotys: eksperimentinių ir gyvosios gamtos mokslų duomenų rinkimas, analizė ir vertinimas, nustatant ir plėtojant naujus procesus ir metodus; valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros klausimais ir pagalbos teikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai 2133 Aplinkos apsaugos specialistai
 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistaiBiologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija. Atliekamos užduotys: (a) laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius; (b) eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas; (c) žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas; (d) gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas; (e) gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra; (f ) rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas; (g) poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius; (h) valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.
 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistaiŽemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis. Atliekamos užduotys: (a) produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių rinkimas ir analizė; (b) konsultavimas pasėlių, galvijų ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais; (c) konsultavimas pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo programų klausimais; (d) aplinkos veiksnių, darančių poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai, tyrimas; (e) žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas; (f ) žuvų migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir išsiritimo metodų kūrimas; (g) mokslo tiriamieji dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę; (h) žemės ūkio problemų sprendimo ir gamybos našumo didinimo procedūrų ir metodų rengimas; (i) miškų ir žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos apsaugos naudą; (j) miško medžių veisimo ir auginimo, poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo poveikio jų našumui tyrimas; (k) valdymo procedūrų, skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis, dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas, planavimas ir įgyvendinimas; (l) mokslo ataskaitų rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms.
 2133 Aplinkos apsaugos specialistaiAplinkos apsaugos specialistai tiria ir vertina žmogaus veiklos poveikį aplinkai, kaip antai: oro, vandens ir triukšmo taršą, dirvožemio taršą, klimato kaitą, nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir mažėjimą. Jie rengia planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, kuo labiau sumažinti jai daromą žalą ir jai sustabdyti. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų ir bandymų atlikimas, bandinių rinkimas, lauko ir laboratorinių ekspertizių atlikimas, siekiant nustatyti aplinkos apsaugos problemų priežastis ir rekomenduoti būdus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ir pašalinti jų poveikį; (b) tikėtino galimos ar siūlomos veiklos, projektų ir pokyčių poveikio aplinkai vertinimas, taip pat rekomendacijos, ar tokią veiklą derėtų tęsti; (c) aplinkos apsaugos vadybos sistemos rengimas ir įdiegimo koordinavimas, kad organizacijos galėtų nustatyti, stebėti ir kontroliuoti savo veiklos, gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai; (d) audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai; (e) vertinimas, ar organizacija laikosi vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir rekomendacijų, pažeidimų nustatymas ir deramų taisomųjų veiksmų parinkimas; (f ) pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai; (g) aplinkos apsaugos planų rengimas.
 214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) projektuoja, planuoja ir organizuoja statinių, mašinų ir jų dalių, taip pat gamybos sistemų ir įrenginių statybą, įrengimą, bandymus ir priežiūrą, taip pat planuoja darbo grafikus ir procedūras, siekdami užtikrinti, kad inžinerijos projektai būtų vykdomi saugiai, veiksmingai ir racionaliai. Pagrindinės atliekamos užduotys: cheminių procesų sistemų, civilinės statybos projektų, mechaninės įrangos ir sistemų, gavybos ir gręžimo bei kitų inžinerijos projektų planavimas ir rengimas; brėžinių ir planų tikslinimas ir aiškinimas, taip pat statybos metodų nustatymas; statinių, vandens ir dujų tiekimo ir perdavimo sistemų statybos priežiūra, taip pat įrangos, mašinų ir įrenginių gamyba, įrengimas, naudojimas ir priežiūra; projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems ir medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas; visų išlaidų vertinimas ir detalių išlaidų planų ir sąmatų, kaip priemonių biudžetui kontroliuoti, rengimas; projektavimo ir įvairių inžinerijos problemų sprendimas taikant inžinerijos technologijas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai 2142 Statybos inžinieriai 2143 Ekologijos inžinieriai 2144 Mechanikos inžinieriai 2145 Chemijos inžinieriai 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriaiTechnologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti. Atliekamos užduotys: (a) pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis; (b) darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus; (c) darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą; (d) gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas; (e) projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas; (f ) įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; (g) įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą; (h) vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas; (i) vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais; (j) ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.
 2142 Statybos inžinieriaiStatybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria tam tikrų medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas; (b) tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (c) statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei vadovavimas statybos darbams; (d) kontrolės sistemų įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą; (e) pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam; (f ) dirvožemio ir uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių pamatų projektavimas; (g) statinių stabilumo analizė ir jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir patvarumo bandymai.
 2143 Ekologijos inžinieriaiEkologijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, naudodami įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ar ištaisyti neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Jie atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, esamos ir siūlomos statybos, civilinės statybos ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ataskaitų teikimas; (b) gamybinių ir savivaldybės patalpų ir programų patikros, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi; (c) sistemų, procesų ir įrangos, skirtos vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas bei priežiūra; (d) pagalbos aplinkos apsaugos inžinerijos srityje teikimas atliekant tinklų analizę, reguliuojamojo pobūdžio analizę ir planuojant ar tikrinant duomenų bazių plėtrą; (e) planų, leidimų ir standartinių veiklos procedūrų gavimas, atnaujinimas ir jų laikymosi priežiūra; (f ) inžinerinės ir techninės pagalbos teikimas žalos aplinkai mažinimo ir bylinėjimosi projektuose, įskaitant žalos mažinimo sistemų rengimą ir reguliuojamojo pritaikymo nustatymą; (g) aplinkos apsaugos tobulinimo programų pažangos stebėsena; (h) bendrovių ir valstybinių agentūrų konsultavimas dėl procedūrų, kurių reikia laikytis valant užterštas vietas, kad žmonės ir aplinka būtų apsaugoti; (i) bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.
 2144 Mechanikos inžinieriaiMechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose, projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (c) laivų korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų, vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (d) orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos, stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (e) prietaisų ir gaminių, tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (f ) kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą; (g) užtikrinimas, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos standartus.
 2145 Chemijos inžinieriaiChemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų technines sąlygas; (c) kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą; (d) chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas; (e) įvairių gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir slėgis, kontrolės laipsnį; (f ) taikytinų saugos procedūrų rengimas; (g) gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos pažangos ataskaitų vadovybei rengimas; (h) naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje.
 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistaiKasybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) anglies, metalų rūdų, nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip akmuo ir žvyras, telkinių nustatymas ir gavybos planavimas; (b) tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas, šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas ir vadovavimas jų statybos darbams; (c) gręžinių įrengimo vietos nustatymas ir iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar dujų srautų kontrolės metodų parengimas; (d) pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir perdavimo planavimas ir vadovavimas jam; (e) darbų saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas ir užtikrinimas; (f ) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, metalų gavybos iš jų rūdų metodų kūrimas ir konsultavimas jų pritaikymo klausimais; (g) metalų ir lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų priežiūra ir konsultavimas šiais klausimais; (h) techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais, ypač su geologais ir geofizikais; (i) telkinių ar kasyklų tyrinėjimas, įvertinant jų pelningumą.
 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistaiŠis pogrupis apima inžinerijos specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)“ ir 215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais klausimais. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys būtų šios: (a) inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai; (b) įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas; (c) tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas; (d) sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių reikmenų įsigijimo sąlygų; (e) branduolinių reaktorių ir elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei veikimo priežiūra; (f ) tokios branduolinės įrangos, kaip aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės skydai ir panašios priemonės bei kontrolės mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas; (g) žalos įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas; (h) tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir konsultavimas šiais klausimais; (i) galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas. Pastabos Atkreiptinas dėmesys: nors šios profesijos yra priskiriamos aptariamam pogrupiui, kiti inžinerijos specialistai, biomedicinos inžinieriai, laikomi neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi kartu su profesijomis, priskiriamomis 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“ ir kitomis profesijomis, priskiriamomis kitiems 2 pagrindinės grupės „Specialistai“ pogrupiams.
 215 Elektros technologijų inžinieriaiElektros technologijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja ir projektuoja elektronikos, elektros ir telekomunikacijų sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybą ir veikimą, vadovauja šiems darbams, taip pat konsultuoja šiais klausimais. Jie organizuoja ir nustato kontrolės sistemas, skirtas elektros ir elektronikos rinkinių ir sistemų veikimui bei saugai stebėti. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, vadovavimas elektros, elektronikos ir telekomunikacijų gaminių ir sistemų priežiūrai ir remontui, taip pat konsultavimas šiais klausimais; elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; kontrolės standartų nustatymas, siekiant stebėti elektros, elektronikos ir telekomunikacijų sistemų ir įrangos veikimą ir saugą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2151 Elektros inžinieriai 2152 Elektronikos inžinieriai 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
 2151 Elektros inžinieriaiElektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena; (c) elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (d) tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose; (e) kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą; (f ) elektros sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūra ir remontas.
 2152 Elektronikos inžinieriaiElektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui; (c) kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą; (d) veikiančių elektroninių sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas jam; (e) elektroninių grandinių ir jų dalių, skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės priemonių projektavimas; (f ) moksliniai tyrimai ir konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės įrangos klausimais; (g) signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą; (h) aparatų ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir sistemų bandymams, nustatymas.
 2153 Telekomunikacijų inžinieriaiTelekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a) telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui; (c) veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems darbams; (d) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais; (e) ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas; (f ) signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą; (g) telekomunikacijų tinklų ir radijo bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir orines, projektavimas.
 216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriaiArchitektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai planuoja ir projektuoja kraštovaizdį, pastatų eksterjerą ir interjerą, gamintinus produktus ir informacijos perdavimo vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą. Jie atlieka topografinį darbą, nustatydami tikslias geografines koordinates, sudaro, rengia ir tikslina žemėlapius, taip pat rengia ir įgyvendina žemės naudojimo kontrolės planus ir politiką. Pagrindinės atliekamos užduotys: projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; dizaino koncepcijų ir planų, kuriuose estetiniai aspektai derinami su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais, rengimas; eskizų, diagramų, iliustracijų, animacijų kūrimas; planų, žemėlapių, diagramų, pavyzdžių ir modelių rengimas dizaino koncepcijoms ir kitai informacijai perteikti; palydovinių ir kitų nuotraukų, topografinių dokumentų ir duomenų, žemėlapių, kitų duomenų, ataskaitų ir statistikos analizė; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių, erdvinių, komercinių, kultūrinių, saugos, aplinkos apsaugos ir estetinių reikalavimų analizė. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2161 Pastatų architektai 2162 Kraštovaizdžio architektai 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai 2165 Kartografai ir topografai 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
 2161 Statybos architektaiPastatų architektai projektuoja prekybos, pramonės, valstybinių įstaigų, gyvenamuosius ir laisvalaikiui skirtus pastatus, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą. Atliekamos užduotys: (a) naujų architektūros teorijų ir metodų kūrimas, taip pat esamų tobulinimas; (b) statybos plotų apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį, taip pat pastatytų pastatų perplanavimas; (c) informacijos teikimas apie dizainą, medžiagas ir numatomą statybos trukmę; (d) projekto dokumentų rengimas, įskaitant eskizus ir brėžinius, taip pat struktūrinių, mechaninių ir estetinių elementų įtraukimas į galutinį projektą; (e) statybininkams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas; (f ) reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainą, darbų trukmę ir reglamentuojamuosius dokumentus; (g) problemų, susijusių su pastatų interjero funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas; (h) statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi; (i) techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.
 2162 Kraštovaizdžio architektaiKraštovaizdžio architektai projektuoja ir planuoja kraštovaizdį bei atviras erdves tokių objektų, kaip parkai, mokyklos, valstybinės įstaigos, keliai, prekybos, pramonės ir gyvenamųjų rajonų išorinės teritorijos, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir remontą. Atliekamos užduotys: (a) naujų teorijų ir metodų kūrimas bei senų tobulinimas, konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais; (b) darbų vietos apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, nustatant siūlomų pastatų, parkų, kelių ir kitų atvirų erdvių tipą, stilių ir dydį; (c) su darbų vieta ir bendruomene susijusios informacijos apie geografines ir ekologines ypatybes, reljefo formas, dirvožemį, augmeniją, vietos vandens išteklius, vaizdines ypatybes ir pastatytus statinius kaupimas ir analizė, sudarant žemės naudojimo ir užstatymo rekomendacijas, atliekant įgyvendinamumo tyrimus ir rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas; (d) žemės sklypo užstatymo ataskaitų, strateginių planų, darbų vietos planų, darbinių brėžinių, techninių sąlygų ir išlaidų sąmatų rengimas, nurodant tikslią vietą ir išsamią pasiūlymų informaciją, įskaitant žemės sklypo modeliavimą, statinius, augmeniją, įėjimus ir išėjimus; (e) statybininkams ir civilinės statybos rangovams skirtų techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas; (f ) reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių, kainas, darbų trukmes ir reglamentuojamuosius dokumentus; (g) problemų, susijusių su išorinės aplinkos funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų rengimas; (h) statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi; (i) ryšių techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.
 2163 Produktų ir drabužių dizaineriaiProduktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja gamintinus produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir technines sąlygas. Atliekamos užduotys: (a) projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; (b) drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas; (c) estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais; (d) eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas; (e) dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais; (f ) funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai; (g) gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas; (h) bandomųjų gaminių ir pavyzdžių rengimas ir užsakymas; (i) pavyzdžių, programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos priežiūra.
 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojaiMiestų ir kelių eismo planuotojai sudaro ir įgyvendina planus ir politikos kryptis, skirtas miesto ir kaimo žemės plotų, transporto sistemų naudojimui kontroliuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir konsultuoja ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių veiksnių, darančių poveikį žemės naudojimui ir transporto srautams, klausimais. Atliekamos užduotys: (a) miesto teritorijų išdėstymo planavimas ir plėtros koordinavimas; (b) duomenų apie ekonominius, teisinius, politinius, kultūrinius, demografinius, sociologinius, fizinius ir aplinkos apsaugos veiksnius, darančius poveikį žemės naudojimui, rinkimas ir analizė; (c) konsultavimasis su valdžios institucijomis, bendruomenėmis ir architektūros, planavimo, socialinių mokslų, aplinkos apsaugos ir teisės specialistais; (d) žemės sklypo naudojimo ir plėtros nustatymas ir rekomendavimas, taip pat tekstinių ir grafinių planų, programų ir projektų teikimas grupėms ir asmenims; (e) valstybinių įstaigų, įmonių ir bendruomenių konsultavimas miesto ir regiono planavimo klausimais ir pasiūlymų teikimas; (f ) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų peržiūra ir įvertinimas; (g) žemės plotų, skirtų parkams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, oro uostams, keliams ir panašiems projektams, taip pat prekybos, pramonės ir gyvenamiesiems kvartalams, plėtros planavimas ir koordinavimas; (h) kelių eismo maršrutų sudarymo ir kontrolės, taip pat viešojo transporto sistemų įvertinant veiksmingumą ir saugumą planavimas ir konsultavimas šiais klausimais.
 2165 Kartografai ir topografaiKartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą, Atliekamos užduotys: (a) žemės paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas; (b) tikslus įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų įrašymas skaitmenine forma; (c) grafikų ir žemėlapių, skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti, sudarymas; (d) fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas; (e) žemėlapių ir diagramų, kuriose naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas, kaupimas ir peržiūra; (f ) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemų sudarymas; (g) techninių, estetinių ir ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir konsultavimas šiais klausimais; (h) techninis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais specialistais.
 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriaiGrafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų, animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams, spaudai ir reklamai. Atliekamos užduotys: (a) projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; (b) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizė; (c) informacijos temos, dizaino koncepcijų kūrimas; (d) eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas; (e) sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas, laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų; (f ) dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas; (g) dizaino sprendimų aptarimas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais; (h) funkcinių ir estetinių medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas; (i) gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas; (j) gamybos pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas.
 22 Sveikatos specialistaiSveikatos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, rengia koncepcijas, teorijas ir darbo metodus ar juos tobulina, taiko mokslines medicinos, slaugos, dantų gydymo, veterinarijos, farmacijos žinias ir propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo žinių įgijimas tiriant žmonių ir gyvūnų sveikatos sutrikimus ir ligas, jų gydymo būdus; profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas ir konsultavimas arba sveikatos saugojimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 221 Gydytojai 222 Slaugos ir akušerijos specialistai 223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai 224 Paramedikai 225 Veterinarai 226 Kiti sveikatos specialistai Pastabos Atkreiptinas dėmesys, kad taikant ISCO, siekiant nustatyti, apibrėžti ar įvertinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, daug profesijų, laikomų neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi, priskirtos kitur, o ne 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“. Šios profesijos apima biomedicinos inžinierius, medicinos psichologus ir medicinos fizikus, tačiau jomis neapsiriboja.
 221 GydytojaiGydytojai tiria, diagnozuoja ir gydo žmonių ligas, traumas bei kitus fizinius ir psichinius sutrikimus, vykdo jų prevenciją, taikydami šiuolaikinės medicinos principus. Jie planuoja, prižiūri ir vertina kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priežiūros ir gydymo planų įgyvendinimą, vykdo medicininio švietimo ir mokslo tiriamąjį darbą. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; diagnostinių tyrimų užsakymas ir rezultatų analizė; gydymo ir profilaktikos priemonių skyrimas; chirurginių operacijų ir kitų gydomųjų procedūrų atlikimas; pacientų sveikimo ir reakcijos į gydymą stebėsena; konsultacijos sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo, padedančių užkirsti kelią ligoms bei sveikatos sutrikimams ir juos gydyti, klausimais; komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo nustatymas ir valdymas; pacientų, kuriems reikalingos specialios, ilgalaikės ar kitokio pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugos, siuntimų planavimas, valdymas ir įgyvendinimas; medicininės informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką priežiūrą; pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas; mokslo tiriamojo darbo, nagrinėjančio žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2211 Bendrosios praktikos gydytojai 2212 Gydytojai specialistai
 2211 Bendrosios praktikos gydytojaiBendrosios praktikos gydytojai (įskaitant šeimos ir pirminės sveikatos priežiūros gydytojus) diagnozuoja, gydo ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, palaiko bendrą žmogaus sveikatos būklę, taikydami šiuolaikinės medicinos principus ir procedūras. Jų praktika neapsiriboja tam tikromis ligų kategorijomis ar gydymo metodais, jie gali prisiimti atsakomybę už tęstinės ir visapusiškos medicininės sveikatos priežiūros teikimą asmenims, šeimoms ir bendruomenėms. Atliekamos užduotys: (a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; (b) laboratorinių, radiologinių tyrimų ir kitų diagnostinių procedūrų užsakymas, jų rezultatų analizė, siekiant nustatyti sutrikimų ir ligų pobūdį; (c) tęstinės sveikatos priežiūros teikimas pacientams, įskaitant gydymo ir profilaktikos priemonių skyrimą, jų administravimą, stebėseną ir konsultacijas; (d) chirurginių operacijų ir kitų gydomųjų procedūrų atlikimas; (e) asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo, kurie padeda užkirsti kelią ligoms ir sveikatos sutrikimams bei juos gydyti, klausimais; (f ) siuntimų specializuotai priežiūrai ligoninėse, reabilitacijos centruose ir kitokio pobūdžio sveikatos priežiūros centruose išrašymas pacientams ir šeimoms; (g) su komplikacijomis prieš gimdymą, jo metu ir po jo susijusių atvejų nustatymas, valdymas ir siuntimas pas specialistus; (h) pacientų medicininės informacijos ir ligos istorijų tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais bendrosios praktikos specialistais ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą; (i) pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų; (j) mokslo tiriamųjų darbų apie žmogaus sveikatą ir medicinines paslaugas atlikimas, rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas; (k) programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose. Pastabos Siekiant, kad darbas būtų atliktas kompetentingai, šio pogrupio profesijoms reikia pagrindinio medicininio universitetinio išsilavinimo ir podiplominio klinikinio praktinio mokymo ar jam prilygstančio parengimo. Šiam pogrupiui priskirti pagrindinį medicininį universitetinį išsilavinimą įgiję ir podiplominę klinikinę praktiką atliekantys gydytojai internai.
 2212 Gydytojai specialistaiGydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe. Atliekamos užduotys: (a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; (b) siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas; (c) specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį; (d) vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena; (e) bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas; (f ) komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas; (g) pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą; (h) pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų; (i) informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms; (j) skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį; (k) mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas; (l) programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose. Pastabos Šio pogrupio profesijų darbui reikia pagrindinio medicininio universitetinio išsilavinimo ir podiplominio klinikinio praktinio mokymo ar jam prilygstančio parengimo medicinos specializacijos srityje (išskyrus bendrąją praktiką). Šiam pogrupiui priskirti medikai rezidentai, dalyvaujantys gydytojų specialistų (išskyrus bendrąją praktiką) mokymuose. Medicinos mokslinių tyrimų specialistai, dalyvaujantys biomedicinos tyrimuose, kuriuose naudojami gyvieji organizmai ir nevykdoma klinikinė praktika, priskirti 2131 pogrupiui „Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai“.
 222 Slaugos ir akušerijos specialistaiSlaugos ir akušerijos specialistai teikia gydymo, slaugos ir priežiūros paslaugas asmenims su psichine ar fizine negalia, ligotiems ir kitiems asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl galimos grėsmės sveikatai, įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo. Jie prisiima atsakomybę už pacientų priežiūros planavimą, valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą, praktiškai taikant profilaktikos, gydymo ir slaugos priemones. Pagrindinės atliekamos užduotys: slaugos ir akušerijos paslaugų vertinimas, planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės slaugos ir akušerijos praktiką ir standartus; pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos specialistais ir sveikatos priežiūros grupių nariais; priežiūros planų sudarymas ir įgyvendinimas, gydymas, įskaitant vaistų administravimą; pacientų jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas, taikant įvairų gydymą, įskaitant vaistus nuo skausmo; pacientų sveikatos būklės stebėsena, įskaitant nėštumo eigą ir reakciją į gydymą; informacijos įvairiais su sveikata susijusiais klausimais teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms, įskaitant ligų prevenciją, gydymą ir priežiūrą, nėštumą ir gimdymą, kitomis temomis; kitų sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas; slaugos ir akušerijos praktikos srities mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo straipsnių bei ataskaitų rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2221 Slaugos specialistai 2222 Akušerijos specialistai Pastabos Slaugos ir akušerijos specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų slaugytojų ir akušerių pagal darbo, susijusio su užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse, pobūdį.
 2221 Slaugos specialistaiSlaugos specialistai teikia ligų įveikimo, pagalbos, slaugos ir priežiūros paslaugas asmenims, kuriems reikia slaugos dėl senyvo amžiaus, traumų, ligų ar kitos fizinės ar psichinės negalios, ar potencialios rizikos sveikatai. Jie prisiima atsakomybę už pacientų slaugos planavimą, valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą praktiškai taikant profilaktikos, gydymo ir slaugos priemones. Atliekamos užduotys: (a) slaugos paslaugų vertinimas, slaugos planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės slaugos praktiką ir standartus; (b) pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos specialistais ir sveikatos priežiūros grupių nariais; (c) pacientų biologinės, socialinės ir psichologinės pagalbos ir slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitais sveikatos specialistais; (d) individualios slaugos planų sudarymas ir įgyvendinimas, ligų įveikimas ir terapijos, įskaitant vaistų tinkamumą, ir reakcijos į gydymą ar priežiūrą stebėsena; (e) žaizdų priežiūra; (f ) pacientų jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas, naudojant įvairias gydymo ir slaugos priemones, įskaitant vaistus nuo skausmo; (g) švietimo sveikatos priežiūros programų, sveikatos saugojimo ir slaugos specialistų rengimo gydymo įstaigose ir bendruomenėje planavimas ir dalyvavimas jose; (h) pacientų ir šeimų konsultavimas ir informacijos apie ligas, gydymą, slaugą ir priežiūrą teikimas; (i) kitų slaugos, sveikatos ir asmeninės priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas; (j) slaugos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas. Pastabos Slaugytojus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų slaugytojų pagal darbo, susijusio su užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse, pobūdį. Slaugytojai, kurie rengia slaugytojus ar atlieka mokslinius tyrimus kartu su klinikine slaugos praktika, priskirti 2221 pogrupiui „Slaugos specialistai“. Slaugos mokslo darbuotojai, atliekantys biomedicininius tyrimus, kuriems naudojami gyvieji organizmai, ir neužsiimantys klinikine slaugos praktika, priskirti 2131 pogrupiui „Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai“.
 2222 Akušerijos specialistaiAkušerijos specialistai planuoja, valdo, teikia ir vertina akušerinės pagalbos ir priežiūros paslaugas prieš nėštumą ir gimdymą, jų metu ir po gimdymo bei naujagimių priežiūrą. Jie padeda gimdymo metu, siekdami sumažinti moterų ir naujagimių sveikatai kylančią riziką, dirbdami savarankiškai ar grupėse su kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Atliekamos užduotys: (a) moterų ir naujagimių priežiūros ir pagalbos paslaugų planavimas, teikimas ir vertinimas prieš nėštumą ir gimdymą, jų metu ir po gimdymo pagal šiuolaikinės akušerijos praktiką ir standartus; (b) moterų ir šeimų konsultavimas bei bendruomenės švietimas sveikatos priežiūros, mitybos, higienos, mankštos, gimdymo ir skubiosios medicinos pagalbos atvejų planų, maitinimo krūtimi, kūdikių priežiūros, šeimos planavimo ir kontracepcijos, gyvenimo būdo ir kitų su nėštumu bei gimdymu susijusiais klausimais; (c) nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių atpažinimas, prireikus siuntimas pas gydytoją akušerį; (d) naujagimių sveikatos būklės stebėsena, komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių atpažinimas, prireikus siuntimas pas gydytoją neonatalogą; (e) moterų per sąrėmius ir gimdymą jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas įvairiomis gydymo priemonėmis, įskaitant vaistus nuo skausmo; (f ) pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų; (g) akušerijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas; (h) akušerijos švietimo veiklos planavimas ir vykdymas sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėje. Pastabos Slaugytojus ir akušerius reikėtų skirti nuo jaunesniųjų slaugytojų ir akušerių pagal darbo, susijusio su užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse, pobūdį. Akušeriai, kurie rengia akušerius ar atlieka mokslinius tyrimus kartu su klinikine akušerijos praktika, priskirti 2222 pogrupiui „Akušerijos specialistai“.
 223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistaiTradicinės ir liaudies medicinos specialistai apžiūri pacientus, vykdo negalavimų, ligų, traumų ir kitos fizinės bei psichinės negalios prevenciją ir juos stengiasi įveikti, gerina bendrą žmonių sveikatą, taikydami žinias, įgūdžius ir praktiką, įgytą nuodugniai nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas, įsitikinimus ir patirtį. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; fizinių, psichikos ir psichikos ir socialinių ligų įveikimo planų rengimas ir įgyvendinimas, naudojant tokias priemones, kaip akupunktūra, ajurveda, homeopatiniai ir žoliniai preparatai; paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose, sudarant ligų įveikimo planus; asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos priežiūros, mitybos ir gyvenimo būdo klausimais; tokių tradicinių preparatų, kaip žoliniai, augaliniai, mineraliniai ir gyvulinės kilmės ekstraktai, skyrimas ir ruošimas, siekiant didinti organizmo gebėjimą išgyti pačiam; prireikus informacijos apie pacientus mainai su kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos priežiūrą; mokslo tiriamųjų darbų, nagrinėjančių tradicinius ir liaudiškus preparatus bei ligų įveikimo būdus, atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas. Šios grupės profesijų pogrupis: 2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
 2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistaiTradicinės ir liaudies medicinos specialistai apžiūri pacientus, vykdo negalavimų, ligų, traumų ir kitos fizinės ir psichinės negalios prevenciją ir juos stengiasi įveikti, taikydami žinias, įgūdžius ir praktiką, įgytą nuodugniai nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas, įsitikinimus ir patirtį. Atliekamos užduotys: (a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; (b) fizinių, psichikos ir psichikos ir socialinių ligų įveikimo planų rengimas ir įgyvendinimas, naudojant tokias priemones, kaip akupunktūra, ajurveda, homeopatiniai ir žoliniai preparatai; (c) pacientų sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose, sudarant ligų įveikimo planus; (d) asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos priežiūros, mitybos ir gyvenimo būdo klausimais; (e) tokių tradicinių preparatų, kaip žoliniai, augaliniai, mineraliniai ir gyvulinės kilmės ekstraktai, skyrimas ir ruošimas, siekiant didinti organizmo gebėjimą išgyti pačiam; (f ) prireikus informacijos apie pacientus mainai su kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos priežiūrą; (g) mokslo tiriamųjų darbų, nagrinėjančių tradicinius ir liaudiškus preparatus ir ligų įveikimo būdus, atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas. Pastabos Tradicinės ir liaudies medicinos profesijos, kurių kompetentingam darbui reikia puikiai suprasti tradicinių ir liaudies gydymo būdų, sukurtų atlikus plačius formalius jų tyrimus, teikiamą naudą, taip pat išmanyti žmogaus anatomiją ir šiuolaikinę mediciną, priskirtos 2230 pogrupiui „Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai“. Profesijos, kurių praktikai reikia mažiau žinių, įgytų per palyginti trumpą formalaus ar neformalaus švietimo ir mokymų laikotarpį arba įgytų neformaliai, taikant tradicijas ir praktiką tų bendruomenių, kuriose jos buvo sukurtos, įtrauktos į 3230 pogrupį „Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai“. Praktikai, taikantys tik vieną žolinės, dvasinės ar manualinės terapijos metodą, nepriskiriami 2230 pogrupiui.
 224 ParamedikaiParamedikai teikia asmenims mažesnės apimties ir ne tokias sudėtingas kaip slaugytojų ar gydytojų konsultavimo, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos paslaugas. Jie dirba savarankiškai ar tam tikrą jų darbą prižiūri slaugytojai ar gydytojai, jie atlieka pažangias klinikines procedūras, skirtas konkrečioms bendruomenėms būdingų ligų, traumų ir kitos fizinės ar psichinės negalios gydymui ir profilaktikai. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, medicininės informacijos apie pacientus fiksavimas; nesudėtingų ar įprastų medicininių ir chirurginių procedūrų atlikimas, įskaitant gydymo, vaistų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių, visų pirma skirtų plačiai paplitusioms ligoms ir sutrikimams, skyrimą ir valdymą; tokių diagnostinių tyrimų, kaip rentgenografija, elektrokardiografija, ir laboratorinių tyrimų valdymas ar užsakymas; tokių gydomųjų procedūrų, kaip injekcijos, imuniteto stiprinimas, žaizdų siuvimas ir priežiūra, infekcijų plitimo valdymas, atlikimas; pagalba gydytojams, atliekantiems sudėtingas chirurgines operacijas; pacientų sveikimo ir reakcijos į gydymą stebėsena, požymių ir simptomų, rodančių siuntimo pas gydytojus poreikį, nustatymas; pacientų ir jų šeimų narių konsultavimas dietų, mankštos ir kitų ligas bei sutrikimus padedančių gydyti ar užkirsti jiems kelią, įpročių klausimais; sudėtingų ar neįprastų atvejų nustatymas ir siuntimas pas gydytojus, į ligonines ar kitas specialios priežiūros vietas; pranešimas valdžios institucijoms apie gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų. Šios grupės profesijų pogrupis: 2240 Paramedikai
 2240 ParamedikaiParamedikai teikia mažesnės apimties ir ne tokias sudėtingas kaip slaugytojų ar gydytojų konsultavimo, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos paslaugas. Jie dirba savarankiškai ar tam tikrą jų darbą prižiūri slaygytojai ar gydytojai, jie taiko pažangias klinikines procedūras, skirtas konkrečioms bendruomenėms būdingų ligų, traumų ir kitos fizinės ar psichinės negalios gydymui ir profilaktikai. Atliekamos užduotys: (a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, medicininės informacijos apie pacientus fiksavimas; (b) paprastų ar įprastų medicininių ir chirurginių procedūrų atlikimas, įskaitant vaistų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių, visų pirma skirtų plačiai paplitusioms ligoms ir sutrikimams, valdymą; (c) tokių diagnostinių tyrimų, kaip rentgenografija, elektrokardiografija, ir laboratorinių tyrimų valdymas ar užsakymas; (d) tokių gydomųjų procedūrų, kaip injekcijos, imuniteto stiprinimas, žaizdų priežiūra, infekcijų plitimo valdymas, atlikimas; (e) pagalba slaugytojams ar gydytojams, atliekantiems sudėtingas chirurgines operacijas; (f ) pacientų sveikimo ir reakcijos į gydymą stebėsena, požymių ir simptomų, rodančių siuntimo pas gydytojus poreikį, nustatymas; (g) pacientų ir jų šeimų narių konsultavimas dietų, mankštos ir kitų ligas bei sutrikimus padedančių gydyti ar užkirsti jiems kelią, įpročių klausimais; (h) sudėtingų ar neįprastų atvejų nustatymas ir siuntimas pas gydytojus, į ligonines ar kitas specialios priežiūros vietas; (i) pranešimas valdžios institucijoms apie gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų. Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai būtų baigę trečiosios pakopos teorinių ir praktinių medicinos paslaugų mokymus. Darbuotojai, teikiantys paslaugas, kurios apsiriboja pagalbos kritiniais atvejais ir skubiosios medicinos pagalbos teikimu, priskirti 3258 pogrupiui „Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai“.
 225 VeterinaraiVeterinarai diagnozuoja gyvūnų ligas, traumas ir funkcijų sutrikimus, vykdo jų profilaktiką ir juos gydo. Jie gali teikti labai įvairių gyvūnų priežiūros paslaugas arba specializuotis konkrečioje srityje ar gydydami konkrečią gyvūnų grupę arba teikti profesionalias paslaugas komercinėms įmonėms, gaminančioms biologinius ir farmacinius gaminius. Pagrindinės atliekamos užduotys: nenormalios būklės ir jos pobūdžio nustatymas atlikus fizinę apžiūrą, laboratorinius tyrimus ir naudojant diagnostinius vaizdo gavimo metodus, įskaitant rentgenografiją ir ultragarsą; gyvūnų gydymas vaistais ir chirurginėmis operacijomis, vaistų, analgetikų, bendrojo ir vietinio veikimo anestetikų skyrimas ir vartojimo priežiūra; chirurginių operacijų atlikimas, žaizdų tvarstymas ir lūžusių kaulų gydymas; akušerijos paslaugų gyvūnams teikimas; dalyvavimas gyvūnų ligų profilaktikos ir jų plitimo prevencijos programose; gyvūnų skiepijimas nuo infekcinių ligų ir infekcinių ligų tyrimai, taip pat pranešimas valdžios institucijoms apie gyvūnų infekcinių ligų protrūkius; skrodimų atlikimas, siekiant nustatyti nugaišimo priežastį; klientų konsultavimas gyvūnų sveikatos, mitybos ir šėrimo, higienos, veisimo ir priežiūros klausimais. Šios grupės profesijų pogrupis: 2250 Veterinarai
 2250 VeterinaraiVeterinarai diagnozuoja gyvūnų ligas, traumas ir funkcijų sutrikimus, vykdo jų profilaktiką ir gydo. Jie gali teikti labai įvairių gyvūnų priežiūros paslaugas arba konkrečioje srityje ar gydydami konkrečią gyvūnų grupę arba teikti profesionalias paslaugas komercinėms įmonėms, gaminančioms biologinius ir farmacinius gaminius. Atliekamos užduotys: (a) nenormalios būklės ir jos pobūdžio nustatymas atlikus fizinę apžiūrą, laboratorinius tyrimus ir naudojant diagnostinius vaizdo gavimo metodus, įskaitant rentgenografiją ir ultragarsą; (b) gyvūnų gydymas vaistais ir chirurginėmis operacijomis, taip pat vaistų, analgetikų, bendrojo ir vietinio veikimo anestetikų skyrimas ir vartojimo priežiūra; (c) chirurginių operacijų atlikimas, žaizdų tvarstymas ir lūžusių kaulų gydymas; (d) akušerijos ir dantų priežiūros paslaugų gyvūnams teikimas; (e) dalyvavimas gyvūnų ligų profilaktikos ir jų plitimo prevencijos programose; (f ) gyvūnų skiepijimas nuo infekcinių ligų ir infekcinių ligų tyrimai, taip pat pranešimas valdžios institucijoms apie gyvūnų infekcinių ligų protrūkius; (g) skrodimų atlikimas, siekiant nustatyti nugaišimo priežastį; (h) klientų konsultavimas gyvūnų sveikatos, mitybos ir šėrimo, higienos, veisimo ir priežiūros klausimais; (i) gyvūnų užmigdymas.
 226 Kiti sveikatos specialistaiKiti sveikatos specialistai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su odontologija, farmacija, aplinkos apsauga ir higiena, profesine sveikata ir sauga, fizioterapija, mityba, kalbėjimu, regėjimu ir reabilitacija. Ši grupė apima visus žmogaus sveikatos specialistus, išskyrus bendrosios praktikos gydytojus ir gydytojus specialistus, tradicinės ir liaudies medicinos specialistus, slaugytojus, akušerius ir paramedikus. Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų ar klientų apžiūra, siekiant nustatyti sutrikimo, ligos ar problemos pobūdį; gydymo planų rengimas ir įgyvendinimas, paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose; ligų, traumų ir netaisyklingo dantų, burnos, žandikaulių ir atitinkamų audinių išsivystymo diagnozė ir gydymas; vaistų saugojimas, laikymas, gaminimas, tyrimas ir ruošimas, konsultavimas tinkamo jų vartojimo ir šalutinio poveikio klausimais; aplinkos veiksnių, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, gerinti ar atkurti žmogaus motorines funkcijas, didinti gebėjimą judėti, mažinti skausmą ar gerinti maisto ir mitybos poveikį žmogaus sveikatai, atpažinti, stebėti ir kontroliuoti, programų vertinimas, planavimas ir įgyvendinimas; fizinių sutrikimų, veikiančių žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ar rijimą arba akių ir regos sistemos sutrikimų diagnozė, valdymas ir gydymas; pacientų konsultavimas tęstinio gydymo ir priežiūros klausimais, reabilitacijos paslaugų teikimas ar organizavimas; prireikus pacientų siuntimas pas kitus sveikatos specialistus ar jaunesniuosius specialistus arba konsultavimasis su jais. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2261 Gydytojai odontologai 2262 Vaistininkai 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai 2264 Fizioterapeutai 2265 Dietistai ir mitybos specialistai 2266 Audiologai ir kalbos terapeutai 2267 Optometrijos specialistai ir optikai 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
 2261 Gydytojai odontologaiGydytojai odontologai diagnozuoja ligas, traumas ir netaisyklingą dantų, burnos, žandikaulių ir atitinkamų audinių išsivystymą, juos gydo ir vykdo jų profilaktiką taikydami šiuolaikinės odontologijos principus ir procedūras. Jie naudoja įvairius specializuotus diagnostinius, chirurginius ir kitus metodus, skirtus burnos sveikatai palaikyti ir atkurti. Atliekamos užduotys: (a) dantų ir atitinkamų burnos ir žandikaulių ligų, pažeidimų, nukrypimų nuo normos ir netaisyklingo išsivystymo diagnozė naudojant tokius įvairius metodus, kaip rentgenografija, seilių tyrimai ir ligos istorijos; (b) profilaktinės burnos sveikatos priežiūros, pavyzdžiui, dantenų gydymo, dantų padengimo fluoridu, paslaugų teikimo, burnos sveikatos priežiūra; (c) anestetikų, skirtų paciento per procedūras jaučiamam skausmui malšinti, naudojimas; (d) vaistų nuo po procedūrų jaučiamo skausmo skyrimas; (e) tokios atkuriamosios burnos priežiūros, kaip implantai, dantų karūnėlės ir tiltiniai protezai, teikimas, ortodontija ir pažeistų bei sugedusių dantų taisymas; (f ) tokių chirurginių operacijų, kaip dantų rovimas, audinių biopsija, atlikimas ir ortodontinis gydymas; (g) paciento žandikaulių ir dantų matavimas ir spaudinių ėmimas, siekiant nustatyti dantų protezų formą ir dydį; (h) tokių dantų protezavimo priemonių, kaip išrauto danties tarpo fiksatoriai, tiltiniai protezai ir dantų protezai, projektavimas, gamyba ir įstatymas, arba gamybos instrukcijų ar nurodymų dantų protezų technikams išrašymas; (i) burnos funkcijos atkūrimas išimamais ir fiksuotaisiais dantų protezais; (j) pagalba diagnozuojant bendrojo pobūdžio ligas, pasireiškiančias burnoje, pavyzdžiui, diabetą; (k) pacientų ir jų šeimų švietimas burnos higienos, mitybos ir kitų priemonių, skirtų pasirūpinti burnos sveikata, klausimais; (l) burnos higienistų, gydytojų odontologų padėjėjų ir kitų darbuotojų priežiūra.
 2262 VaistininkaiVaistininkai saugo, laiko, gamina ir parduoda (išduoda) vaistus, konsultuoja tinkamo vaistų vartojimo ir nepageidajamų reakcijų klausimais. Jie prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų atlikimo, tyrimų rengimo, medicininio gydymo skyrimo ir stebėsenos, siekiant gerinti žmogaus sveikatą. Atliekamos užduotys: (a) vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos specialistų, pacientų ligos istorijų tikrinimas ir reikiamos dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos atiduodant pacientui; (b) skystų vaistų, tepalų, miltelių, tablečių ir kitų vaistinių preparatų ruošimas ir ženklinimas ar ruošimo pagal receptus priežiūra; (c) informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir klientų konsultavimas vaistų sąveikos, nesuderinamumo ir kontraindikacijų, nepageidaujamų reakcijų, dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais; (d) bendradarbiavimas su kitais sveikatos specialistais planuojant, stebint, tikrinant ir vertinant atskirų pacientų medicininio gydymo kokybę ir veiksmingumą, konkrečių vaistų ar gydymo būdų veiksmingumą; (e) narkotinių, priklausomybę sukeliančių vaistų ir nuodingų medžiagų receptų tvarkymas ir išdavimo registravimas pagal teisinius ir profesinius reikalavimus; (f ) vakcinų, serumų ir kitų gendančių vaistų saugojimas ir laikymas; (g) klientų konsultavimas ir nereceptinių vaistų pardavimas (išdavimas), diagnostika ir gydymas dažnų sveikatos sutrikimų atvejais; (h) farmakotechnikų, farmacijos studentų ar praktikantų ir kitų vaistinės darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas; (i) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ir tobulinti vaistus, kosmetikos ir panašius cheminius gaminius; (j) konsultacijos su chemikais, inžinieriais ir kitais specialistais dėl vaistų gamybos metodų ir sudedamųjų dalių; (k) vaistų tyrimas ir analizė, siekiant nustatyti jų sudėtį, grynumą ir stiprumą pagal nustatytus standartus; (l) vaistinių preparatų ženklinimo, pakavimo ir reklamos vertinimas; (m) informacijos apie konkrečius vaistus ir jų keliamą pavojų rengimas.
 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistaiAplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai. Atliekamos užduotys: (a) programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra; (b) planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas; (c) prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas; (d) pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais; (e) programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (f ) konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais; (g) tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas; (h) švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas; (i) traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas; (j) susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas. Pastabos Specialistai, vertinantys, planuojantys ir įgyvendinantys programas, skirtas žmogaus veiklos poveikiui aplinkai stebėti ar kontroliuoti, priskiriami 2133 pogrupiui „Aplinkos specialistai“.
 2264 FizioterapeutaiFizioterapeutai vertina, planuoja ir įgyvendina reabilitacines programas, pagal kurias atstatomos ar gerinamos žmogaus motorinės funkcijos, gerinamas gebėjimas judėti, mažinamas skausmas ir gydomas fizinis nepajėgumas, susijęs su traumomis, ligomis ir kitomis negaliomis, ar vykdoma jo profilaktika. Jie taiko tokius įvairius fizinės terapijos metodus, kaip judėjimas, ultragarsas, šildymas, lazeriai ir kitokius. Atliekamos užduotys: (a) raumenų, nervų, sąnarių ir funkcinių gebėjimų tyrimai, siekiant nustatyti ir įvertinti pacientų fizines problemas; (b) gydymo uždavinių nustatymas kartu su pacientais ir gydymo programų sudarymas, siekiant mažinti fizinį skausmą, stiprinti raumenis, gerinti širdies ir krūtinės ląstos, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo funkciją, atkurti sąnarių judumą, gerinti pusiausvyrą ir koordinaciją; (c) programų ir gydymo būdų, kai naudojamos mankštos, šilumos, šalčio, masažo, manualinės terapijos, vandens terapijos, elektros terapijos, ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių, ultragarso gydomosios savybės, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena gydant pacientus; (d) nurodymų apie už medicinos įstaigos ribų tęstinas procedūras teikimas pacientams ir jų šeimų nariams; (e) informacijos apie pacientų sveikatos būklę ir reakcijos į gydymą fiksavimas medicininių duomenų apskaitos sistemoje, prireikus keitimasis informacija su kitais sveikatos specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką priežiūrą; (f ) programų, skirtų apsisaugoti nuo dažnai pasitaikančių ligų bei sutrikimų ir jų profilaktikai, sudarymas ir įgyvendinimas; (g) fizioterapeutų padėjėjų ir kitų specialistų darbo priežiūra.
 2265 Dietistai ir mitybos specialistaiDietistai ir mitybos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina maisto ir mitybos poveikio žmogaus sveikatai gerinimo programas. Atliekamos užduotys: (a) nurodymų teikimas asmenims, šeimoms ir bendruomenėms mitybos, jos planavimo ir maisto ruošimo klausimais, kad maistas būtų kuo naudingesnis sveikatai ir būtų mažinami galimi pavojai sveikatai; (b) mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena, vykdant priežiūrą maitinimo įstaigose; (c) su asmenų, grupių ir bendruomenių sveikatos būkle ir mityba susijusių duomenų kaupimas ir vertinimas pagal patiekto ar suvartoto maisto maistinę vertę; (d) mitybos vertinimo, poveikio mitybai programų ir švietimo bei mokymų planavimas ir vykdymas, siekiant gerinti asmenų ir bendruomenių mitybos įpročius; (e) konsultavimasis su kitais sveikatos specialistais ir priežiūros teikėjais, siekiant tenkinti pacientų dietos ir mitybos poreikius; (f ) maisto ir dietinių produktų ruošimas ir vertinimas, kad jie atitiktų mitybos reikalavimus; (g) mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.
 2266 Audiologai ir kalbos terapeutaiAudiologai ir kalbos terapeutai vertina, stebi ir gydo fizinius sutrikimus, veikiančius žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ir rijimą. Jie skiria koreguojamuosius prietaisus ar reabilitacinę terapiją kurtumui, kalbos sutrikimams ir panašioms sensorinėms ir neuroninėms problemoms spręsti, konsultuoja klausos saugos ir bendravimo klausimais. Atliekamos užduotys: (a) pacientų klausos, kalbos ir kalbinės raiškos vertinimas, siekiant nustatyti klausos ir bendravimo sutrikimus; (b) klausos ar kalbos ir (arba) kalbinės raiškos testų ar kitų tyrimų atlikimas specialiomis diagnostinėmis priemonėmis ar įranga, testų rezultatų aiškinimas kartu su kitais medicininiais, socialiniais ir elgesio diagnostiniais duomenimis, siekiant nustatyti tinkamiausią gydymo kursą; (c) konsultavimo, tikrinimo, kalbos reabilitacijos ir kitų su klausa ir bendravimu susijusių programų planavimas, vadovavimas joms ir dalyvavimas jose; (d) klausos gerinimo prietaisų ir kitų pagalbinių įtaisų skyrimas pagal pacientų poreikius ir nurodymų, kaip juos naudoti, teikimas; (e) gydymo programų planavimas ir vykdymas, siekiant valdyti fizinius sutrikimus, darančius poveikį kalbai ir rijimui; (f ) klausos ir (arba) kalbos negalią turinčių asmenų, jų šeimų narių, mokytojų ir darbdavių konsultavimas ir rekomendacijų jiems teikimas; (g) prireikus papildomų medicinos ar švietimo paslaugų skyrimas pacientams ir jų šeimų nariams.
 2267 Optometrijos specialistai ir optikaiOptometrijos specialistai ir optikai teikia, diagnozuoja, valdo ir gydo akių ir regos sistemos sutrikimus. Jie konsultuoja akių priežiūros klausimais ir esant regėjimo sutrikimų skiria regėjimo gerinimo priemones ar kitus gydymo būdus. Atliekamos užduotys: (a) pacientų akių apžiūra ir diagnostinių tyrimų atlikimas, siekiant įvertinti akių sveikatą ir nustatyti regėjimo problemų ir patologijų pobūdį bei mastą; (b) regėjimo funkcijos tyrimas specialiomis priemonėmis ir įranga, kuria matuojamas regėjimo aštrumas ir refrakcija, regos kanalų funkcija, regos laukai, akių judesiai, regos laukas ir akispūdis; (c) akių ligų nustatymas, diagnozė ir valdymas, įskaitant vaistų akių ligoms gydyti skyrimą; (d) konsultavimasis su gydytojais oftalmologais ir kitais sveikatos specialistais ir pacientų siuntimas pas juos, jeigu būtinas papildomas medicininis gydymas; (e) akių judėjimo sutrikimų ir dviakio regėjimo defektų nustatymas ir diagnozė, gydymo programų planavimas ir valdymas, įskaitant pacientų konsultavimą, kaip mankštinti akis, siekiant koordinuoti akių judėjimą ir sutelktį; (f ) regos korekcijos akinių, kontaktinių lęšių ir kitų regos gerinimo priemonių skyrimas, optinių įtaisų veikimo, saugos, patogumo ir tinkamumo gyvenimo būdui patikra; (g) patarimai tokiais regėjimo klausimais, kaip kontaktinių lęšių priežiūra, senyvo amžiaus žmonių regėjimo priežiūra, vizualinė ergonomika ir profesinė bei darbinė regos sauga.
 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistaiŠis pogrupis apima kitur 22 pagrindiniame pogrupyje „Sveikatos specialistai“ nepriskirtus sveikatos specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip menų terapeutai, kiti specialistai, teikiantys diagnostikos, profilaktikos, gydymo ir reabilitacines sveikatos priežiūros paslaugas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) pokalbiai su pacientais ir diagnostinių tyrimų atlikimas, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, funkcinius sutrikimus ir fizinių ar psichinių sutrikimų pobūdį, ligas ar kitas sveikatos problemas; (b) traumų, ligų ir kitos fizinės bei psichinės negalios gydymo planų sudarymas ir įgyvendinimas; (c) pacientų sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose rengiant gydymo planus ir prireikus siunčiant pacientus ir jų šeimos narius pas gydytojus ar kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus specializuotoms, reabilitacinėms ar kitoms priežiūros paslaugoms; (d) gydomosios priežiūros ir gydymo skyrimas pacientams, įskaitant manualinės ir fizinės chiropraktikos ir osteopatijos metodų taikymą; (e) patarimai asmeniui ar grupei pritaikyti aplinką namuose, laisvalaikiu, darbe ir mokykloje, kad funkcinių sutrikimų turintys asmenys galėtų užsiimti įprastine veikla ir darbu; (f ) asmenų ir grupių gydomųjų programų planavimas ir įgyvendinimas, siekiant gerinti ir palaikyti fizinę, kognityvinę, emocinę ir socialinę funkcijas, įskaitant menų ir amatų, šokio ir judesio, muzikos ir kitą pramoginę veiklą; (g) ligų ar kitų fizinių negalių, darančių poveikį pėdoms, kulkšnims ir atitinkamoms kojų dalims, gydymo nustatymas ir skyrimas, koreguojamosios avalynės skyrimas ir patarimai dėl pėdų priežiūros, siekiant gydyti kojų ligas ar jų išvengti; (h) pėdų ir kulkšnies smulkių chirurginių operacijų atlikimas.
 23 Mokymo specialistaiMokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų švietimo pakopų dalykų teorijos ir praktikos, dirba mokslo tiriamąjį darbą, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų dėstomais dalykais, ir rengia metodinius mokslo straipsnius bei knygas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms, kuriomis siekiama lavinti ir įgyti profesiją, taip pat privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos įgyvendinimas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; mokymo planų sudarymas ir keitimas; konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir kitus panašius klausimus; konkrečių mokomųjų dalykų mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus, leidžiančius praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse; metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai 232 Profesijos mokytojai 233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai 235 Kiti mokymo specialistai
 231 Aukštųjų mokyklų dėstytojaiAukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą, rengia metodinius ir mokslo straipsnius bei knygas. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus; paskaitų rengimas ir skaitymas, vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams eksperimentams; studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas; prireikus – studentų eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra; egzaminų ir testų organizavimas ir įvertinimas; vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui; mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ar darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas; metodinių mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas; dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose. Šios grupės profesijų pogrupis: 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojaiAukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą ir rengia metodinius mokslo straipsnius ir rašo knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus; (b) paskaitų rengimas ir skaitymas, konsultacijų, seminarų ir laboratorinių eksperimentų organizavimas; (c) studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas; (d) prireikus – studentų atliekamo eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra; (e) egzaminų ir testų rengimas ir įvertinimas; (f ) vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui; (g) mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ir darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas; (h) metodinių ir mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas; (i) dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.
 232 Profesijos mokytojaiProfesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, taip pat vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus, kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra; individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus. Šios grupės profesijų pogrupis: 2320 Profesijos mokytojai
 2320 Profesijos mokytojaiProfesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; (b) mokinių ar darbuotojų mokymo poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; (c) paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; (d) mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; (e) mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą, teikti siūlymus, kaip tobulėti; (f ) testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; (g) ataskaitų rengimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; (h) individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra; (i) individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; (j) praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus. Pastabos Mokytojai, mokantys profesinio rengimo mokomųjų dalykų, skirtų konkrečios profesijos darbuotojams rengti, turėtų būti priskirti 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje. Mokytojai, dėstantys tokius vidurinio ugdymo lygmens mokomuosius dalykus, kaip matematika, ir nerengiantys konkrečios profesijos srities darbuotojų, turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba profesinio mokymo įstaigoje.
 233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojaiPagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti darbui konkrečiose profesinėse srityse. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas; visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus; medžiagos ir klasių parengimas pamokoms; mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas; mokinių darbo ataskaitų rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais; dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai; tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje. Šios grupės profesijų pogrupis: 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojaiPagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti konkrečių profesinių sričių darbui. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; (b) moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; (c) vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas; (d) visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus; (e) medžiagos ir klasių parengimas pamokoms; (f ) mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; (g) mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; (h) mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas; (i) ataskaitų apie mokinių darbą rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais; (j) dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai; (k) tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje. Pastabos Mokytojai, mokantys profesinių mokomųjų dalykų, skirtų rengti konkrečios profesinės grupės darbuotojus, turėtų būti priskirti 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje. Mokytojai, dėstantys tokius vidurinio ugdymo lygmens mokomuosius dalykus, kaip matematika, ir nerengiantys konkrečios profesinės srities darbuotojų, turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba profesinio mokymo įstaigoje.
 234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojaiPradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų ir organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Pagrindinės atliekamos užduotys: ugdymo programos rengimas ir įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų mokymas; vaikų kalbai, fiziniams ir socialiniams įgūdžiams lavinti skirtos veiklos planavimas ir organizavimas; ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2341 Pradinio ugdymo mokytojai 2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
 2341 Pradinio ugdymo mokytojaiPradinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų. Atliekamos užduotys: (a) pamokų planų rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; (b) individualus mokinių ir grupinis mokymas, naudojant įvairius mokymo metodus ir medžiagą (pavyzdžiui, kompiuterius, knygas, žaidimus) bei jų pritaikymas skirtingiems mokinių poreikiams; (c) tvarkos ir gerų darbo įpročių klasėje diegimas; (d) tokios mokiniams skirtos veiklos, kaip sporto renginiai, koncertai ir ekskursijos, planavimas ir organizavimas; (e) užduočių klasėje ir namų darbų skyrimas bei įvertinimas; (f ) mokinių pažangumo testų ir užduočių rengimas, skyrimas ir įvertinimas; (g) mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; (h) mokinių priežiūra klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles; (i) dalyvavimas darbuotojų posėdžiuose ir susirinkimuose, konsultavimasis su kitais mokytojais ugdymo klausimais; (j) tėvų susirinkimų rengimas ir dalyvavimas juose, siekiant aptarti mokinių pažangą ir įvairias problemas.
 2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojaiIkimokyklinio ugdymo mokytojai ugdo ir organizuoja žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam, fiziniam ir protiniam vystymuisi skatinti. Atliekamos užduotys: (a) individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas; (b) kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis; (c) vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą; (d) vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas; (e) vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas; (f ) vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus; (g) vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius; (h) vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas; (i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.
 235 Kiti mokymo specialistaiKiti mokymo specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir konsultuoja dėl mokymo metodų, moko mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčius asmenis; moko užsienio kalbų migracijos ir panašiais tikslais; moko individualiai; užsiima meniniu ugdymu, moko informacinių technologijų praktikos ir kitų mokomųjų dalykų atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, teikia kitas mokymo paslaugas, nepriskirtas 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokymo metodų, kursų ir mokymo priemonių kūrimas ar konsultavimas šiais klausimais; fizinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių ar suaugusiųjų mokymas arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas, užsienių kalbų mokymas migracijos tikslais; muzikos, dramos, šokio, vaizduojamojo ir kitų menų teorijos, praktikos ir atlikimo mokymas; informacinių technologijų mokymo planų ir kursų rengimas, tvarkaraščių sudarymas ir laikymosi priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2351 Švietimo metodų specialistai 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai 2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai 2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai 2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai 2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
 2351 Švietimo metodų specialistaiŠvietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos užduotys: (a) mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti; (b) kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais; (c) garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais; (d) mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas; (e) nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams; (f ) seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas; (g) naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas; (h) periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais; (i) dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus; (j) ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.
 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojaiSpecialiųjų poreikių mokinių mokytojai moko fizinę ar psichinę negalią turinčius vaikus, jaunuolius ar suaugusiuosius arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Jie skatina socialinį, emocinį, intelektinį ir fizinį mokinių vystymąsi. Atliekamos užduotys: (a) mokinių intelektinių, fizinių, socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas, išskyrus išskirtinio intelekto mokinius ar kitas konkrečias problemas; (b) mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat mokinių gebėjimams ir poreikiams pritaikytų programų, pamokų ir užduočių rengimas ir vykdymas; (c) individualus ar grupinis mokymas, naudojant specialius mokinių poreikiams pritaikytus metodus ar mokymo priemones; (d) specialiųjų ugdymo būdų ir metodų naudojimas, siekiant tobulinti pojūtinių ir suvokimo judėjimo įgūdžių, kalbos pažinimo ir atminties lavinimą; (e) elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; (f ) mokomųjų bendrųjų dalykų dėstymas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, akliesiems ir silpnaregiams bei kitą negalią turintiems mokiniams, taip pat praktinių pagalbos sau įgūdžių lavinimas; (g) mokinių pasitikėjimo, interesų, gebėjimų, rankų įgūdžių ir koordinacijos skatinimas ir ugdymas; (h) konsultavimasis su kitais darbuotojais, planuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pamokas ir sudarant jų tvarkaraščius; (i) duomenų apie mokinius ir kitos informacijos rengimas ir tvarkymas, taip pat ataskaitų teikimas; (j) įvairių vertinimo formų rengimas ir kiekvieno mokinio pažangos įvertinimas; (k) konsultavimasis su mokiniais, tėvais, vyriausiaisiais mokytojais ir kitais mokinių priežiūros specialistais, sudarant individualius ugdymo planus, skirtus mokinių vystymuisi skatinti.
 2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojaiNeformaliojo švietimo kalbų mokytojai moko užsienio kalbų suaugusiuosius ir vaikus, kurie kalbos mokosi norėdami asmeniškai tobulėti arba migracijos tikslais, kad atitiktų įsidarbinimo reikalavimus ar būtų lengviau jiems dalyvauti švietimo programose užsienio kalba. Jie dirba atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos arba teikia pagalbą šių lygmenų mokiniams ir mokytojams. Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens ir kalbos išmokimo sunkumų vertinimas, mokinių poreikių ir mokymosi tikslų nustatymas; (b) pamokų ir grupinių bei individualių seminarų, kurių turinys ir sparta yra pritaikyti mokinių gebėjimams ir poreikiams, planavimas, rengimas ir vedimas; (c) mokomosios medžiagos rengimas ir turimos medžiagos pritaikymas; (d) mokinių pažangos vertinimas; (e) pagalba mokiniams pamokose, kai mokomųjų dalykų mokoma negimtąja mokinio kalba; (f ) pagalba kitiems mokytojams, sudarantiems specialiąsias mokymo programas mokiniams, besimokantiems pagrindinės mokymo kalbos; (g) užduočių skyrimas ir taisymas, egzaminų rengimas ir įvertinimas; (h) mokinių pažangumo įvertinimas, registravimas ir ataskaitų teikimas.
 2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojaiNeformaliojo švietimo muzikos mokytojai moko mokinius muzikos teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas. Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių bei mokymosi tikslų nustatymas; (b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas; (c) medžiagos apie muzikos teoriją ir interpretaciją rengimas ir pristatymas; (d) praktinis dainavimo ar grojimo konkrečiu muzikos instrumentu mokymas ir rodymas; (e) mokinių mokymas skaityti muzikos natas ir jas rašyti; (f ) užduočių skyrimas ir muzikos kūrinių, atitinkančių mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, mokymas; (g) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas; (h) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra; (i) mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams; (j) išvykų į muzikinius renginius organizavimas; (k) mokinių darbo perklausų ar pasirodymų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis. Pastabos Pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų muzikos mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341 pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.
 2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojaiNeformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai moko mokinius šokio, dramos, vaizduojamojo ir kitų menų (išskyrus muziką) teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas. Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas; (b) studijų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas; (c) mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas; (d) praktinis dramos, šokio, vaizduojamojo ir kito meno mokymas ir demonstravimas; (e) užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas; (f ) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas; (g) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra; (h) mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams; (i) išvykų į parodas ir spektaklius organizavimas; (j) mokinių pasirodymų ir darbų parodų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis. Pastabos Pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų meninio ugdymo mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341 pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.
 2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojaiNeformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai sudaro mokymų programas ir kursus kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudotojams, nustato jų tvarkaraščius ir juos vykdo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos. Atliekamos užduotys: (a) informacinių technologijų mokymo poreikių ir atskirų naudotojų bei organizacijų reikalavimų nustatymas; (b) mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinės priemonės, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai, pagalbinių informacinių mokymo dokumentų rengimas ir kūrimas; (c) individualių ar grupinių mokymo programų rengimas, koordinavimas, tvarkaraščių sudarymas, pagalba per seminarus, posėdžius, demonstracijas ir konferencijas; (d) vykstančių mokymų kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas; (e) papildomos medžiagos rinkimas, nagrinėjimas ir tyrimas, siekiant visapusiškai suprasti dalyko esmę ir sistemą; (f ) informacijos apie naujų gaminių versijų išleidimą, programinės įrangos naujoves ir bendrus informacinių technologijų polinkius pateikimas, naudotojams skirtų gaminių ir medžiagų tokių aprašų, kaip mokymo, rekomendacinių ir instrukcinių vadovų rengimas, pagalbos internetu teikimas, instrukcijų naudojimas ir tvarkymas.
 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistaiŠis pogrupis apima mokymo specialistus nepriskirtus 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“. Pavyzdžiui, šiai grupei skiriami asmenys, privačiai mokantys kitų mokomųjų dalykų, išskyrus užsienio kalbas ir menus, ir asmenys, konsultuojantys mokinius ugdymo klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas; (b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas; (c) mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas; (d) praktinių mokomojo dalyko aspektų mokymas ir demonstravimas; (e) užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas; (f ) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas; (g) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra; (h) mokinių rengimas egzaminams ir vertinimams; (i) mokinių konsultavimas tokiais ugdymo klausimais, kaip kurso ir programos pasirinkimas, pamokų tvarkaraštis, mokyklos pakeitimas, pamokų praleidimas, mokymosi įpročiai ir karjeros planavimas; (j) mokinių konsultavimas, siekiant padėti jiems suprasti asmenines, socialines ar elgesio problemas, darančias poveikį jų ugdymui, ir jas įveikti; (k) mokinių rengimas tolesniam mokymuisi, skatinant juos nagrinėti mokymosi galimybes ir surasti būdų sudėtingoms užduotims atlikti.
 24 Verslo ir administravimo specialistaiVerslo ir administravimo specialistai atlieka analitines, koncepcines ir praktines užduotis, kad galėtų teikti finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių ir rinkodaros, pardavimo technikos, medicinos, informacinių technologijų ir ryšių paslaugas ir peržiūrėti organizacines struktūras, metodus ir sistemas, investicinėms programoms poveikį darančios informacijos kiekybinei analizei atlikti. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: informacijos apie finansinį atsiperkamumą, savikainos struktūrą ir organizacijų prekybos veiksmingumą rinkimas, analizė ir aiškinimas; audito atlikimas, finansinės atskaitomybės rengimas ir organizacijos biudžeto sistemų kontrolė; finansinių planų ir strategijų nustatymas ir peržiūra, pirkimo ir pardavimo užsakymų vykdymas, derybos dėl prekių pirkimo ir pardavimo; darbuotojų samdos, mokymų ir tobulinimo programų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijų moksliniai tyrimai, rengimas ir įgyvendinimas; metodų ir politikos krypčių, skirtų valdymo ir verslo operacijoms tobulinti bei skatinti ir veiksmingumui didinti, tyrimas ir nustatymas; žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes bei paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir paaiškinimai apie prekes bei paslaugas, jų demonstravimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 241 Finansų specialistai 242 Administravimo specialistai 243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai
 241 Finansų specialistaiFinansų specialistai planuoja, rengia, organizuoja, administruoja, investuoja, valdo ir atlieka kiekybinę finansinės apskaitos sistemų ar asmenų, įmonių ir valstybinių ar privačių įstaigų lėšų analizę. Pagrindinės atliekamos užduotys: organizacijos finansinės atskaitomybės rengimas ir organizavimas; organizacijos finansinių duomenų peržiūra; asmenų ir organizacijų konsultavimas finansų klausimais; analitinių ataskaitų apie ekonomikos segmentų arba visos ekonomikos rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2411 Buhalteriai 2412 Finansų ir investicijų konsultantai 2413 Finansų analitikai
 2411 BuhalteriaiBuhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais; (b) finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas; (c) mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas; (d) pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas; (e) finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas; (f ) apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas; (g) tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais; (h) sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.
 2412 Finansų ir investicijų konsultantaiFinansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo. Atliekamos užduotys: (a) klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas; (b) pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti; (c) finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas; (d) vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas; (e) investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius; (f ) draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.
 2413 Finansų analitikaiFinansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos, darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų investicijų programoms, analizę. Atliekamos užduotys: (a) finansinės informacijos analizė, siekiant rengti verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes, kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus; (b) žinių plėtimas, siekiant neatsilikti nuo gamybos technologijų, verslo, finansų ir ekonomikos teorijos pokyčių; (c) duomenų, darančių poveikį tokiems investiciniams elementams, kaip kaina, pelningumas, stabilumas, investicijų rizikos ateities polinkiai ir įtaką darantys ekonominiai veiksniai, aiškinimas; (d) ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę; (e) rekomendavimas investuoti ir kada investuoti bendrovėms, investicijų įmonės darbuotojams ar investuojantiems asmenims; (f ) vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo visuomenei kainos nustatymas; (g) investicinių veiksmų planų rengimas pagal finansines analizes; (h) įvairių tam tikros pramonės šakos vertybinių popierių santykinės kokybės vertinimas ir lyginimas; (i) žodinių ir rašytinių ataskaitų dėl bendrų ekonomikos polinkių, atskirų bendrovių ir visos pramonės teikimas.
 242 Administravimo specialistaiAdministravimo specialistai taiko įvairias koncepcijas ir teorijas organizacijų ir jose dirbančių asmenų veiksmingumui didinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: organizacijos struktūros vertinimas ir siūlymai, ką reikėtų tobulinti; užtikrinimas, kad organizacijos darbinė veikla atitiktų jos tikslus; organizacijos darbuotojų samda, mokymai, tobulinimas ir konsultavimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai 2422 Politikos ir administravimo specialistai 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
 2421 Vadybos ir organizavimo analitikaiVadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras. Atliekamos užduotys: (a) pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas; (b) esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas; (c) esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas; (d) klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška; (e) darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros; (f ) organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė; (g) siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas; (h) pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus; (i) veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais.
 2422 Politikos ir administravimo specialistaiPolitikos ir administravimo specialistai rengia ir analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir komercines operacijas ir programas. Atliekamos užduotys: (a) ryšių su programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius; (b) taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas; (c) socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų tyrimas; (d) politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais; (e) poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politika vertinimas; (f ) grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas; (g) operacijų ir programų peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos kryptims.
 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistaiPersonalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas; (b) įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija; (c) profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis; (d) konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas; (e) asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.
 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistaiMokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina mokymo ir tobulinimo programas, siekdami užtikrinti, kad vadovybė ir darbuotojai įgytų įgūdžių ir lavintų gebėjimus, kurių organizacijoms reikia, kad būtų pasiekti jų tikslai. Atliekamos užduotys: (a) mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas; (b) žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslų nustatymas ir mokymosi rezultatų vertinimas; (c) mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinė medžiaga, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai ir papildomos literatūros nuorodos, rengimas ir sudarymas; (d) individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas, taip pat pagalba per seminarus, posėdžius, pristatymus ir konferencijas; (e) ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant parengti specialiaus mokymo ir tobulinimo programas; (f ) vidinio ir išorinio mokymo ir tobulinimo skatinimas, taip pat šios skatinamosios veiklos vertinimas; (g) nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena ir jo vykdymas, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas; (h) papildomos medžiagos rinkimas, tyrimas ir analizė, siekiant suprasti įvairias temas ir sistemas.
 243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistaiPardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina informacijos sklaidos programas, siekdami reklamuoti organizacijas, prekes ir paslaugas, taip pat atstovauja įmonėms, parduodančioms įvairias technines, pramonės, medicinos, farmacijos ir ITR prekes bei paslaugas. Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos tyrimų užsakymas ir vykdymas, jų rezultatų analizė, taip pat reklamos, rinkodaros ir viešųjų ryšių veiklos planavimas; verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas bei juos vykdant; viešinimo kampanijų planavimas ir organizavimas; rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos vertinimas ir atranka, siekiant palankios viešosios nuomonės; žinių apie darbdavio ir konkurentų prekes ir paslaugas, taip pat rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir aiškinimas jiems apie prekes ir paslaugas bei jų demonstravimas; lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse, siekiant nustatyti rinkodaros galimybes ir jomis pasinaudoti; kainų ir paskolos terminų nustatymas ir derybos dėl jų, sutarčių sudarymas. 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai 2432 Viešųjų ryšių specialistai 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai 2434 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistaiReklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes. Atliekamos užduotys: (a) reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas; (b) vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti; (c) reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas; (d) duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė; (e) esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas; (f ) galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas; (g) verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas; (h) rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes; (i) konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.
 2432 Viešųjų ryšių specialistaiViešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas apie jas. Atliekamos užduotys: (a) viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas; (b) generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais; (c) viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas; (d) specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę; (e) atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas; (f ) dalyvavimas verslo, visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant organizaciją; (g) nuotraukų ir kitos iliustruojamosios medžiagos užsakymas ir įsigijimas; (h) reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.
 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai atstovauja bendrovėms, parduodančioms įvairias pramonės, medicinos ir farmacijos prekes bei paslaugas pramonės, verslo, profesionaliųjų paslaugų ir kitoms įmonėms. Atliekamos užduotys: (a) galimų klienčių įmonių sąrašų sudarymas naudojant telefonų knygas ir kitus šaltinius; (b) žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes ir paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; (c) lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse, siekiant nustatyti pardavimo galimybes ir jas panaudoti; (d) klientų poreikių ir finansinių galimybių vertinimas ir tinkamų prekių ar paslaugų rekomendavimas; (e) pasiūlymai dėl gaminio dizaino, kai prekės ar paslaugos turi būti pritaikytos kliento poreikiams; (f ) ataskaitų ir pasiūlymų, pateikiamų per pardavimo pristatymą, kuriuo siekiama parodyti prekės ar paslaugos naudą, rengimas; (g) įrangos įrengimo ir priežiūros ar paslaugos sąnaudų vertinimas; (h) vartotojų poreikių pokyčių ir konkurentų veiklos stebėsena, taip pat šių pokyčių ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei; (i) kainų ir kredito terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas; (j) prekių pristatymo, įrangos įrengimo ir paslaugų teikimo organizavimas; (k) pardavimo ir prekių bei paslaugų paklausumo ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei; (l) klientų konsultavimas po pardavimo, siekiant užtikrinti pasitenkinimą, spręsti problemas ir nuolat teikti pagalbą.
 2434 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistaiInformacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai užsiima didmenine įvairios techninės įrangos, programinės įrangos ir kitų informacinių technologijų ir ryšių prekių bei paslaugų prekyba, įskaitant jų įrengimą, prireikus teikia specialią informaciją. Atliekamos užduotys: (a) užsakymų priėmimas ir prekių pardavimas mažmeninės prekybos, pramonės, didmeninės prekybos ir kitoms įmonėms; (b) techninės įrangos, reikmenų pardavimo ir panašių paslaugų teikimas verslo įmonėms ar asmenims; (c) naujų ir esamų klientų poreikių aptarimas, specialios informacijos apie tai, kaip konkreti įranga, reikmenys ir paslaugos šiuos poreikius tenkina, teikimas; (d) kainų ir paskolos terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat sutarčių sudarymas ir užsakymų registravimas; (e) klientų duomenų atnaujinimas ir pardavimo ataskaitų rengimas; (f ) prekių pristatymo, įrangos diegimo ir paslaugų teikimo organizavimas; (g) ataskaitų dėl klientų reakcijos ir reikalavimų teikimas gamintojams.
 25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistaiInformacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina informacinių technologijų sistemas, aparatinę įrangą, programinę įrangą ir panašias koncepcijas, skirtas praktiniams tikslams, ir konsultuoja šiais klausimais; rengia reikiamus dokumentus, įskaitant principus, standartus ir procedūrų aprašus; kuria, rengia, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko duomenų bazes ir kitas informacines sistemas, kad užtikrintų optimalų veikimą ir duomenų vientisumą bei saugumą. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: verslo įmonių informacinių technologijų naudojimo tyrimas; tobulintinų sričių nustatymas ir kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui, įskaitant internetą, intranetą ir multimedijos sistemas, vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų kūrimas, rašymas, bandymai ir priežiūra; duomenų bazių struktūros ir jų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas; saugumo planų ir duomenų tvarkymo principų rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos administravimas; sudėtingų sistemų sandaros ir struktūros charakteristikų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai 252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai
 251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikaiPrograminės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina tokias informacinių technologijų sistemas, kaip aparatinė ar programinė įranga ir kitos taikomosios programos, kad jos atitiktų konkrečius poreikius, ir konsultuoja šiais klausimais. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės atliekamos užduotys: informacinių technologijų naudojimo verslo įmonėse tyrimas ir tobulintinų sričių nustatymas, siekiant kuo labiau didinti veiksnumą ir veiksmingumą; kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų pagal konkrečius poreikius kūrimas, rašymas, bandymas ir priežiūra; interneto, intraneto ir multimedijos sistemų vertinimas, planavimas ir kūrimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2511 Sistemų analitikai 2512 Programinės įrangos kūrėjai 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai 2514 Taikomųjų programų kūrėjai 2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
 2511 Sistemų analitikaiSistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų; (b) verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė; (c) su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas; (d) atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas; (e) funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas; (f ) sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais; (g) kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.
 2512 Programinės įrangos kūrėjaiPrograminės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus. Atliekamos užduotys: (a) reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas; (b) kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas; (c) konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają; (d) programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui; (e) esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą; (f ) vadovavimas programinės įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui; (g) operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas; (h) konsultavimasis su klientais dėl programinės įrangos sistemos priežiūros.
 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjaiSaityno ir multimedijos kūrėjai derina projektavimo ir technines žinias, atlikdami mokslo tiriamuosius darbus, analizuodami, vertindami, projektuodami, programuodami ir keisdami saitynus ir taikomąsias programas, kuriose derinami tekstai, grafika, animacija, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir kita interaktyvi multimedija. Atliekamos užduotys: (a) interneto svetainių analizė, projektavimas ir kūrimas derinant meniškumą ir kūrybiškumą su programine įranga ir scenarijų kalba, taip pat sąsaja su operacine aplinka; (b) skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas naudojant multimedijos programinę įrangą, įrankius ir priemones, interaktyviąją grafiką ir programavimo kalbas; (c) ryšių su tinklo specialistais palaikymas tokiais saityno klausimais, kaip saugumas ir interneto svetainių priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą, veiklos tęstinumą, saityno atsarginę kopiją ir avarinio atkūrimo planą; (d) kompiuterinio kodo su kitais tokiais specializuotais įvediniais, kaip nuotraukų, garso failai ir scenarijų kalba, projektavimas, kūrimas ir integravimas, siekiant kurti, prižiūrėti ir palaikyti interneto svetaines; (e) pagalba analizuojant, nustatant ir rengiant interneto strategijas, saitynu pagrįstą metodiką ir tobulinimo planus.
 2514 Taikomųjų programų kūrėjaiTaikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose. Atliekamos užduotys: (a) programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus; (b) esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams; (c) programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija; (d) programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas; (e) techninių problemų, procesų ir sprendimų nustatymas ir pranešimas apie juos.
 2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikaiŠis pogrupis apima kitur 251 grupėje „Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai“ nepriskirtus programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjus ir analitikus. Pavyzdžiui, grupė apima specialistus, kurie specializuojasi kokybės užtikrinimo srityje, įskaitant programinės įrangos bandymus. Tokiais atvejais užduotys būtų šios: (a) programinės įrangos bandymo planų rengimas ir jų fiksavimas dokumentuose; (b) programinės ir aparatinės įrangos diegimas bei įrengimas ir operacinės sistemos programinės įrangos konfigūravimas rengiantis ją bandyti; (c) patikra, ar programos veikia pagal naudotojo reikalavimus ir nustatytas gaires; (d) programinės įrangos ir informacinių bei telekomunikacijų sistemų bandymų atlikimas, rezultatų analizė ir fiksavimas dokumentuose; (e) programinės įrangos ir informacinių sistemų bandymų krypčių, procedūrų ir scenarijų rengimas ir įdiegimas.
 252 Duomenų bazių ir tinklų specialistaiDuomenų bazių ir tinklų specialistai projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų ir infrastruktūros, įskaitant duomenų bazes, aparatinę ir programinę įrangą, tinklus ir operacines sistemas, veikimą ir saugumą. Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas; duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas; saugumo planų, duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų ir standartų rengimas ir įgyvendinimas; kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas; sudėtingų sistemų dizaino ir struktūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai 2522 Sistemų administratoriai 2523 Kompiuterių tinklų specialistai 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriaiDuomenų bazių projektuotojai ir administratoriai projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų duomenų bazių veikimą ir saugumą. Atliekamos užduotys: (a) duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas; (b) duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas; (c) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo; (d) duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų, standartų ir modelių rengimas ir įgyvendinimas; (e) duomenų bazių prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas; (f ) atsarginių kopijų, atkūrimo procedūrų darbo nustatymas ir prevencinė priežiūra, taip pat saugumo ir vientisumo kontrolės priemonių taikymas.
 2522 Sistemų administratoriaiSistemų administratoriai tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų veikimą ir saugumą. Atliekamos užduotys: (a) kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir administravimas; (b) rekomendavimas atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusių aparatinės ir programinės įrangos reikalavimų nustatymas; (c) aparatinės ir programinės įrangos problemų nustatymas; (d) duomenų atsarginių kopijų darymas ir avarinis atkūrimas; (e) pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.
 2523 Kompiuterių tinklų specialistaiKompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia, valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį optimizuoja. Atliekamos užduotys: (a) sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas; (b) tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti; (c) tinklų veikimo ir integruotos aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti; (d) specialiųjų įgūdžių taikymas padedant šalinti ir šalinant tinklų problemas ir valdant kritinius atvejus; (e) naujų ir atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai, priežiūra ir administravimas; (f ) tinklų inventorizacijos procedūrų ir dokumentų rengimas bei priežiūra, taip pat tinklų gedimų nustatymo ir pašalinimo registravimas, tinklų tobulinimas ir keitimas, taip pat priežiūros instrukcijų rengimas; (g) tinklo duomenų srauto, taip pat aktyvumo, talpos ir naudojimo stebėsena, siekiant užtikrinti nuolatinį vientisumą ir optimalų tinklo veikimą.
 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistaiŠis pogrupis apima kitur 252 grupėje „Duomenų bazių ir tinklų specialistai“ nepriskirtus duomenų bazių ir tinklų specialistus. Pavyzdžiui, ši grupė apima informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistus. Tokiais atvejais užduotys būtų šios: (a) planų, skirtų apsaugoti kompiuterių failams nuo atsitiktinio ar neteisėto pakeitimo, sunaikinimo ar atskleidimo, taip pat skirtų duomenų apdorojimo kritiniu atveju poreikiams tenkinti, rengimas; (b) naudotojų mokymas ir informuotumo apie saugumą sklaida, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir didinti serverio ir tinklo veiksmingumą; (c) naudotojų konsultavimas, siekiant aptarti tokius klausimus, kaip prieigos prie kompiuterių duomenų poreikiai, saugumo pažeidimai ir programų pokyčiai; (d) esamų kompiuterinių virusų ataskaitų stebėsena, siekiant nustatyti, kada reikia atnaujinti apsaugos nuo virusų sistemas; (e) kompiuterio saugumo failų keitimas, siekiant įdiegti naują programinę įrangą, ištaisyti klaidas ar pakeisti individualios prieigos statusą; (f ) duomenų failų naudojimo stebėsena ir prieigos reguliavimas, siekiant apsaugoti kompiuterių failuose esančią informaciją; (g) rizikos vertinimas ir duomenų apdorojimo sistemos bandymas, siekiant užtikrinti, kad duomenų apdorojimas vykdomas, o saugumo priemonės veikia; (h) perduodamų duomenų kodavimas ir užkardų naudojimas, siekiant nuslėpti siunčiamą konfidencialią informaciją ir išvengti neteisėto skaitmeninių duomenų persiuntimo.
 26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistaiTeisės, socialinės srities ir kultūros specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas ir darbo metodus arba taiko teisės, informacijos ir žmogaus sukurtų objektų saugojimo ir rinkimo, psichologijos, socialinės rūpybos, politikos, ekonomikos, istorijos, religijos, kalbų, sociologijos, kitų socialinių mokslų, meno ir pramogų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: teisės mokslo tiriamųjų darbų atlikimas; įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų projektų rengimas; klientų konsultavimas teisinių bylų klausimais; ieškinių pateikimas ir atstovavimas teisme; pirmininkavimas teismo posėdžiams; bibliotekų ir galerijų archyvų kolekcijų tvarkymas ir priežiūra; koncepcijų, teorijų ir darbo metodų kūrimas ar tobulinimas arba socialinių mokslų žinių taikymas; literatūros ir meno kūrinių sumanymas, kūrimas ir atlikimas; naujienų, idėjų, įspūdžių ir faktų aiškinimas ir perdavimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 261 Teisės specialistai 262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai 263 Socialinės ir religinės sričių specialistai 264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai 265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
 261 Teisės specialistaiTeisės specialistai tiria teisines problemas, konsultuoja klientus teisiniais klausimais, teismuose atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas, pirmininkauja teismo posėdžiams, taip pat rengia įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų projektus. Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų konsultavimas teisiniais klausimais, teisinių problemų sprendimas kliento vardu, prireikus bylinėjimasis arba pirmininkavimas teismo posėdžiams ir teismo nuosprendžių skelbimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2611 Teisininkai 2612 Teisėjai 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
 2611 TeisininkaiTeisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams. Atliekamos užduotys: (a) klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu; (b) teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas; (c) įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus; (d) rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrinėti bylą; (e) kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui; (f ) trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas; (g) kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas; (h) teisinių ginčų sprendimas; (i) teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais; (j) tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.
 2612 TeisėjaiTeisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesui. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui; (b) darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo priėmimas; (c) atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja prisiekusieji; (d) nurodymai prisiekusiesiems dėl bylai taikytinų teisės normų; (e) parodymų įvertinimas ir svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu arba jo atsakomybės masto nustatymas; (f ) nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo pateikimas; (g) teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės apie juos pateikimas.
 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistaiŠis pogrupis apima kitur 261 grupėje „Teisės specialistai“ nepriskirtus teisės specialistus. Pavyzdžiui, grupei priskiriami asmenys, atliekantys kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais; (b) teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas; (c) nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas; (d) nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.
 262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistaiBibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai tvarko ir prižiūri archyvų, bibliotekų, muziejų, meno galerijų ir panašių įstaigų kolekcijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: archyvinių ir kitų žmogaus sukurtų objektų, turinčių istorinę, kultūrinę ir meninę vertę, vertinimas ar tobulinimas ir eksponavimo organizavimas, saugumo bei išsilaikymo užtikrinimas; kolekcijų ir ekspozicijų organizavimas muziejuose, meno galerijose ir panašiose įstaigose; susistemintų rašytinės ir spausdintos medžiagos kolekcijų tobulinimas ir priežiūra, kad lankytojai galėtų jomis pasinaudoti bibliotekose ir panašiose įstaigose; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2621 Archyvų ir muziejų specialistai 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
 2621 Archyvų ir muziejų specialistaiArchyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys: (a) dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais; (b) rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti; (c) kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas; (d) meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra; (e) muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas; (f ) tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas; (g) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; (h) kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas; (i) parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais; (j) archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.
 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistaiBibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys: (a) susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra; (b) knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos; (c) bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas; (d) bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas; (e) medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams; (f ) bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius; (g) informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas; (h) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; (i) fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.
 263 Socialinės ir religinės sričių specialistaiSocialinės ir religinės sričių specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas ir metodus ar taiko filosofijos, politikos, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, istorijos, psichologijos ir kitų socialinių mokslų žinias arba teikia socialines paslaugas, kad būtų patenkinti asmenų ar bendruomenės šeimų poreikiai. Pagrindinės atliekamos užduotys: dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimas ar įgyvendinimas; praeities įvykių ir veiklos tyrimas ir analizavimas, žmonijos kilmės ir evoliucijos tyrimai; individo ar grupės psichinių procesų ar elgsenos tyrimas; socialinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2631 Ekonomistai 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai 2633 Filosofai, istorikai ir politologai 2634 Psichologai 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai 2636 Religijų specialistai
 2631 EkonomistaiEkonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais. Atliekamos užduotys: (a) ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais; (b) rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas; (c) ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti; (d) konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas; (e) pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas; (f ) veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė; (g) matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas; (h) ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus; (i) politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais; (j) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; (k) problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas; (l) vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.
 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistaiSociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais. Atliekamos užduotys: (a) žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas; (b) žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą; (c) žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros; (d) fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas; (e) teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas; (f ) politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas; (g) socialinių duomenų analizė ir vertinimas; (h) konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais; (i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.
 2633 Filosofai, istorikai ir politologaiFilosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų. Atliekamos užduotys: (a) bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas; (b) tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas; (c) reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas; (d) tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas; (e) šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis; (f ) teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas; (g) tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims; (h) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.
 2634 PsichologaiPsichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti. Atliekamos užduotys: (a) testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b) paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas; (c) konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas; (d) būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas; (e) psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais; (f ) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; (g) pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas; (h) apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas; (i) teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.
 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantaiSocialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys: (a) pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus; (b) kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas; (c) atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus; (d) konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti; (e) pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas; (f ) smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti; (g) darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų; (h) kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas; (i) klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas; (j) prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius; (k) ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.
 2636 Religijų specialistaiReligijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas. Atliekamos užduotys: (a) religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas; (b) religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas; (c) įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose; (d) dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją; (e) religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje; (f ) religinių pamokymų ir pamokslų rengimas; (g) mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems; (h) asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais; (i) tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose. Pastabos Religinių ordinų nariai, kurių darbas apima kitų profesijų, pavyzdžiui, mokytojų, slaugytojų ar socialinių išmokų darbuotojų atliekamas užduotis, turėtų būti klasifikuojami pagal pagrindines darbe atliekamas užduotis ir pareigas.
 264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkaiAutoriai, žurnalistai ir kalbininkai sumano ir kuria literatūros kūrinius, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius informacijos sklaidos priemonėse, taip pat verčia raštu ar žodžiu iš vienos kalbos į kitą. Pagrindinės atliekamos užduotys: literatūros darbų rašymas; literatūros ir kitų meno kūrinių vertės nustatymas; informacijos apie dabartinius įvykius rinkimas ir jų aprašymas; naujienų ir visuomenės įvykių tyrimas, nagrinėjimas, aiškinimas ir skelbimas laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones; rašytinių tekstų vertimas iš vienos kalbos į kitą; sinchroninis vertimas iš vienos kalbos į kitą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2641 Autoriai ir kiti rašytojai 2642 Žurnalistai 2643 Vertėjai ir kalbininkai
 2641 Autoriai ir kiti rašytojaiAutoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti. Atliekamos užduotys: (a) prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas; (b) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos; (c) scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas; (d) tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą; (e) brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas; (f ) skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.
 2642 ŽurnalistaiŽurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones. Atliekamos užduotys: (a) vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose; (b) žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones; (c) naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra; (d) pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms; (e) tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos; (f ) vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį; (g) literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių; (h) skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas; (i) ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą; (j) reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.
 2643 Vertėjai ir kalbininkaiVertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą. Atliekamos užduotys: (a) santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas; (b) kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais; (c) vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija; (d) kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą; (e) vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika; (f ) išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.
 265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjaiKūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai perteikia idėjas, įspūdžius ir faktus įvairiausiomis priemonėmis, skirtomis tam tikram efektui pasiekti; interpretuoja tokias kompozicijas, kaip muzikinės partitūros ar scenarijai, kad kūrinį būtų galima atlikti ar vadovauti atlikimui; taip pat veda tokio pasirodymo ar kito informacijos sklaidos renginio pristatymą. Pagrindinės atliekamos užduotys: regimojo meno formų sumanymas ir kūrimas; originalios muzikos sumanymas ir rašymas; muzikos, šokio, teatro pasirodymų kūrimas, vadovavimas jiems, repetavimas ir atlikimas, filmų kūrimas; kūrybinės, finansinės ir organizacinės atsakomybės prisiėmimas sudarant televizijos programas, rengiant filmų ir teatro spektaklių pristatymus; scenarijaus, dramos kūrinio ar knygos nagrinėjimas ir interpretacijos rengimas bei repetavimas; muzikos, vaizdo įrašų ir kitos pramoginės medžiagos pasirinkimas ir pristatymas transliuojant, komercinė reklama ir viešųjų paslaugų informaciniai pranešimai. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai 2653 Šokėjai ir choreografai 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai 2655 Aktoriai 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjaiRegimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas. Atliekamos užduotys: (a) idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas; (b) daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas; (c) meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas; (d) tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje; (e) tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones; (f ) piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas; (g) animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas; (h) pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.
 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriaiMuzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius. Atliekamos užduotys: (a) melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas; (b) idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti; (c) muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas; (d) dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams; (e) muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams; (f ) grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve; (g) dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve; (h) praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.
 2653 Šokėjai ir choreografaiŠokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka. Atliekamos užduotys: (a) šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka; (b) šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse; (c) treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę; (d) vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose; (e) dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu; (f ) pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.
 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriaiKino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus. Atliekamos užduotys: (a) kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas; (b) vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas; (c) įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas; (d) visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas; (e) pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų; (f ) scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas; (g) dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.
 2655 AktoriaiAktoriai atlieka vaidmenis kino filmuose, televizijos ar radijo laidose ir teatro spektakliuose. Atliekamos užduotys: (a) vaidmenų teksto ir replikų mokymasis, taip pat vaidinimas teatro spektakliuose, reklaminiuose klipuose, televizijoje, radijuje ar kino filmuose; (b) įsijautimas į dramaturgo ar autoriaus sukurto veikėjo vaidmenį ir jo perteikimas auditorijai; (c) istorijų pasakojimas arba literatūros kūrinių skaitymas garsiai, siekiant lavinti klausytojus ir suteikti jiems malonumą; (d) dalyvavimas perklausose ir peržiūrose, siekiant gauti vaidmenį; (e) rengimasis pasirodymams dalyvaujant repeticijose, kurioms vadovauja ir nurodymus duoda pastatymo režisieriai; (f ) scenarijų skaitymas ir nagrinėjimas, siekiant suprasti vaidmenis, temas ir veikėjų būdo bruožus; (g) repeticijose išmoktų vaidmenų atlikimas ir perteikimas filmuose, televizijos ar radijo laidose ir teatro spektakliuose.
 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriaiRadijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai skaito naujienas, kalbasi su pašnekovais ir praneša apie radijo, televizijos, teatrų ir kitų įstaigų ar informacijos sklaidos priemonių programas arba jas pristato. Atliekamos užduotys: (a) naujienų ir kitų pranešimų skaitymas per radiją, televiziją; (b) atlikėjų arba žmonių, kurie dalyvaus pokalbyje, pristatymas arba atitinkamų pranešimų paskelbimas per radiją, televiziją, teatruose, naktiniuose klubuose ir kitose vietose; (c) pokalbiai su žmonėmis viešose vietose, ypač per radiją ar televiziją; (d) papildomos informacijos nagrinėjimas, siekiant pasirengti programoms ar pokalbiams; (e) muzikos ir kitų klausimų, pavyzdžiui, oro ar eismo sąlygų, komentavimas.
 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjaiŠis pogrupis apima kitur 265 grupėje „Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai“ nepriskirtus kūrybinius darbuotojus ir atlikėjus, pavyzdžiui, klounus, magus, akrobatus ir kitus atlikėjus. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) linksminimo triukų atlikimas ir juokingų istorijų pasakojimas; (b) iliuzionistų ir rankų miklumo triukų atlikimas, hipnozės meno demonstravimas; (c) sudėtingų ir įspūdingų akrobatinių, gimnastikos ar žongliravimo triukų atlikimas; (d) gyvūnų dresavimas ir pasirodymai su jais.
 3 Technikai ir jaunesnieji specialistaiTechnikai ir jaunesnieji specialistai atlieka technines ir panašias užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar verslo reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei taikymu. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos užduotys: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, bei socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 32 Jaunesnieji sveikatos specialistai 33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai
 31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistaiJaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų ir inžinerijos moksliniais ir darbo metodų tyrimais. Jie prižiūri ir kontroliuoja techninius ir darbinius gavybos, gamybos, statybos ir kitus inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę įrangą, įskaitant orlaivius ir laivus. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė; ėminių atrinkimas ir jų bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių ir diagramų rengimas, peržiūra ir aiškinimas; kitų darbuotojų veiklos koordinavimas, priežiūra, kontrolė ir darbo grafikų sudarymas; skirstomųjų skydų, kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė; techninių funkcijų atlikimas, užtikrinant saugų ir veiksmingą laivų, orlaivių ir kitos įrangos judėjimą ir veikimą. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai 312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai 313 Technologinių procesų valdymo technikai 314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai 315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai
 311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikaiFizinių mokslų ir inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų, taip pat inžinerijos, techninės braižybos ar gamybos procesų ekonominio veiksmingumo, koncepcijų, principų ir darbo metodų praktiniu tyrimu bei taikymu. Pagrindinės atliekamos užduotys: techninio darbo, susijusio su chemija, fizika, geologija, meteorologija, astronomija, inžinerija ar technine braižyba, atlikimas; laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; medžiagų rengimas eksperimentams; sistemų bandymų atlikimas; ėminių atrinkimas ir bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių rengimas, peržiūra ir aiškinimas, diagramų, plokščių schemų diagramų ar išdėstymo brėžinių sudarymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai 3112 Statybos inžinerijos technikai 3113 Elektros inžinerijos technikai 3114 Elektronikos inžinerijos technikai 3115 Mechanikos inžinerijos technikai 3116 Cheminės inžinerijos technikai 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai 3118 Braižytojai 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikaiChemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra. Atliekamos užduotys: (a) ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams; (b) įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus; (c) laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; (e) medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas; (f ) grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.
 3112 Statybos inžinerijos technikaiStatybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus; (b) techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu; (c) projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis; (d) pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (e) pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (f ) statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas; (g) statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus; (h) pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti; (i) konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.
 3113 Elektros inžinerijos technikaiElektros inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat elektros įrenginių, prietaisų ir skirstomųjų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba, eksploatavimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ir įtaisų ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b) elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas; (f ) elektros įrenginių ir instaliacijų surinkimas ir bandymas, kalibravimas, keitimas ir remontas, laikantis reglamentuojamųjų dokumentų ir saugos reikalavimų.
 3114 Elektronikos inžinerijos technikaiElektronikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b) elektroninių grandinių montavimo schemų projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) pagalba projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint elektronines sistemas; (f ) įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų elektroninių istemų ar įrenginių pradinis paleidimas; (g) elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams, renkantiems elektronines schemas.
 3115 Mechanikos inžinerijos technikaiMechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b) mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus; (f ) naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas; (g) mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius; (h) kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.
 3116 Cheminės inžinerijos technikaiCheminės inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų, įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b) cheminių įrenginių projektavimas ir jų išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) cheminių ir fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų analizes.
 3117 Gavybos ir metalurgijos technikaiGavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu; (b) techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas; (d) techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė; (e) pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas; (f ) uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra; (g) mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas; (h) pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.
 3118 BraižytojaiBraižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir iliustracijas pagal eskizus, naudodamiesi matavimų ir kitais duomenimis, kopijuoja galutinius brėžinius ir piešinius ant spausdinimo plokščių. Atliekamos užduotys: (a) darbinių brėžinių pagal eskizus ir inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų aprašų rengimas ir tikrinimas siekiant pagal juos gaminti, įrengti ir surinkti mašinas ir įrenginius arba pastatų, užtvankų, tiltų, kelių ir kitų architektūros bei statybos projektų statybos, tiesybos, rekonstravimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto tikslais; (b) darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus; (c) darbas su skaitmenine brėžinių atkūrimo ar panašia įranga, kuria galutiniai darbiniai brėžiniai, žemėlapiai ir kiti piešiniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu; (d) žinynų, brošiūrų ir technikos vadovų (knygų), susijusių su mašinų ir kitos įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, iliustracijų rengimas ir tikrinimas; (e) brėžinių ir piešinių kopijavimas ant akmens ar metalo formų spausdinimo tikslais; (f ) laidų išvedžiojimo diagramų, montažo plokštės diagramų ir išdėstymo brėžinių, naudojamų gaminant, įrengiant ir taisant elektros įrangą gamyklose, elektrinėse ir pastatuose, rengimas; (g) išsamus darbinių mašinų ir mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę informaciją; (h) baigtų brėžinių, kad juos būtų galima naudoti kaip darbinius brėžinius, atkūrimo organizavimas.
 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikaiŠis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a) duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas; (b) dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu; (c) aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai; (d) dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius; (e) pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.
 312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkaiGavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja, prižiūri, kontroliuoja gamybos, gavybos ir statybos darbuotojų veiklą ir sudaro jų darbo grafikus. Pagrindinės atliekamos užduotys: kvalifikuotų darbininkų, technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų, nekvalifikuotų darbininkų ir kitų darbuotojų veiklos stebėsena, priežiūra ir koordinavimas; kasdienio darbo organizavimas ir planavimas; išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas; darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas; darbuotojų saugos užtikrinimas; naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Pastabos 312 grupei „Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai“ priskiriamos profesijos, daugiausiai susijusios su kitų asmenų atliekamo darbo planavimu, organizavimu, koordinavimu, kontrole ir vadovavimu jiems. Didžiąją laiko dalį šie darbuotojai nedirba darbų, kuriuos atlieka jų prižiūrimi darbuotojai, nors dažnai jie turi didelę darbo patirtį. Asmenys, kurie atlieka tas pačias užduotis kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai ir kontroliuoja techninę kitų darbuotojų atliekamo darbo kokybę, turėtų būti priskirti tai pačiai grupei kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai. Šias vadovaujamas pareigas atliekantis asmuo dažnai vadinamas meistru ar meistre arba grupės vadovu. Norint atskirti 1 pagrindinei grupei „Vadovai“ ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtus vadovus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek vadovai, tiek meistrai ir brigadininkai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi ir priima sprendimus dėl bendros verslo ar padalinio strategijos ir veiklos krypties (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų išleisti ir kokiam tikslui); taip pat darbuotojų atrankos, skyrimo ir atleidimo. Meistrai ir brigadininkai gali konsultuoti vadovus ir teikti jiems pagalbą šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti tokių sprendimų priimti. Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis – strategiją ir veiklos kryptis, biudžetą, darbuotojų atranką ir atleidimą. Jiems suteikto savarankiškumo lygis gali skirtis. Esminis skirtumas yra tas, kad meistrai ir brigadininkai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsakingi už visą padalinio veiklą.
 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkaiGavybos darbų meistrai ir brigadininkai prižiūri gavybą kasyklose ir karjeruose, tiesiogiai prižiūri bei koordinuoja kasyklose ir karjeruose dirbančių darbininkų darbą. Atliekamos užduotys: (a) darbininkų, atliekančių mineralų ir kitų naudingųjų iškasenų gavybą, dirbančių su požeminėmis transporto priemonėmis ar sunkiąja technika atvirosiose kasyklose ar karjeruose, veiklos priežiūra ir koordinavimas; (b) darbo pagal darbo grafikus metodų nustatymas ir priemonių, didinančių produktyvumą, rekomendavimas gavybos vadovams; (c) darbas su vadovaujančiais ir techniniais darbuotojais, kitais padaliniais ir rangovais, sprendžiant darbo problemas ir koordinuojant veiklą; (d) ataskaitų ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl darbo kasyklose ir karjeruose; (e) kasyklos ar karjero darbuotojų ir medžiagų poreikio nustatymas.
 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkaiGamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklą. Atliekamos užduotys: (a) technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklos koordinavimas ir priežiūra; (b) kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas; (c) išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas; (d) darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas; (e) darbuotojų saugos užtikrinimas; (f ) naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas.
 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkaiStatybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri pastatų ir statinių statybos ir remonto srities darbuotojų darbą ir sudaro jo grafikus. Atliekamos užduotys: (a) techninių sąlygų aprašo nagrinėjimas, nustatant statybos reikalavimus ir planavimo procedūras; (b) darbams atlikti reikalingų medžiagų ir darbininkų poreikio nustatymas ir paieška; (c) darbų eigos stebėjimas ir tikrinimas; (d) įrangos ir statybviečių apžiūra, užtikrinant sveikatos ir saugos reikalavimų laikymąsi; (e) statybviečių priežiūra ir darbų koordinavimas su kitais statybos projektais; (f ) nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbininkų ir kitų statybos srities darbuotojų veiklos priežiūra.
 313 Technologinių procesų valdymo technikaiTechnologinių procesų valdymo technikai valdo ir stebi skirstomuosius skydus, kompiuterizuotas valdymo sistemas, daugiafunkces technologinių procesų valdymo mašinas ir prižiūri apdorojimo įrangą elektros gamybos ir paskirstymo įmonėse, nuotekų, kanalizacijos valymo ir atliekų šalinimo įrenginiuose, cheminio apdorojimo, naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginiuose, metalų perdirbimo ir kitų sudėtinių procesų srityje. Pagrindinės atliekamos užduotys: elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo pultų valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant procesus; procesų pradžios ir pabaigos kontrolė; skirstomųjų skydų ir panašios įrangos valdymas ir kontrolė; įrangos ir sistemų kontrolė ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu; trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas; duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas; konsultavimasis su kitais darbuotojais, vertinant įrangos veikimą; įrangos valymas ir priežiūra; įrenginių ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3131 Elektrinių operatoriai 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Pastabos Kai kada technologinių procesų valdymo technikai gali prižiūrėti ir kitų profesijų darbuotojus, pavyzdžiui, įrenginių ir mašinų operatorius ir surinkėjus. Jie turėtų būti priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“ tik tuo atveju, kai kitų darbuotojų priežiūra aiškiai vyrauja jų darbe, o technologinių procesų valdymo veikla yra palyginti paprasta. Pavyzdžiui, cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatorius, kuris iš valdymo centro valdo ir stebi cheminio apdorojimo įrenginius bei įrangą ir prižiūri cheminio gaminių apdorojimo įrenginių ir mašinų operatorius, turėtų būti priskirtas 3133 pogrupiui „Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai“. Surinkėjus prižiūrintis asmuo, kuris yra atsakingas ir už iš dalies automatinio konvejerio paleidimą ir sustabdymą, priskiriamas 3122 pogrupiui „Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai“. Pavienių procesų valdymo įrenginių ir mašinų ar mechanizmų, nesusijusių su automatiniu sudėtinių procesų valdymu, operatoriai nepriskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“. Šios profesijos dažniausiai priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai“. Visi kasybos įrenginių operatoriai priskiriami 8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai“.
 3131 Elektrinių operatoriaiElektrinių operatoriai valdo, stebi ir prižiūri skirstomuosius skydus ir panašią elektrinių valdymo centrų, kurie kontroliuoja elektros ir kitokios energijos gamybą ir paskirstymą perdavimo tinklams, įrangą. Valdoma įranga apima elektrinių reaktorius, turbinas, generatorius ir kitą pagalbinę įrangą. Atliekamos užduotys: (a) įvairių elektros gamybos įrenginių valdymas, kontrolė ir tikrinimas; (b) elektros gamybos sistemų ir įrangos valdymas ir kontrolė, įskaitant katilines, turbinas, generatorius, kondensatorius ir reaktorius hidroelektrinėse, šiluminėse elektrinėse, kūrenamose anglimis, naftos produktais, gamtinėmis dujomis, ir atominėse elektrinėse, gaminant ir paskirstant elektros energiją; (c) elektrinių įrenginių paleidimo ir stabdymo, taip pat perjungimo kontrolė, vandens lygių reguliavimas ir ryšių su sistemų operatoriais palaikymas, reguliuojant ir koordinuojant perdavimo apkrovas, dažnį ir linijų įtampą; (d) diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu, trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas; (e) elektrinės duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas, konsultavimasis su kitais elektrinės darbuotojais, vertinant įrangos veikimą; (f ) tokios įrangos, kaip generatoriai, katilinės, turbinos, siurbliai ir kondensatoriai, valymas ir priežiūra, siekiant išvengti įrangos gedimų ar avarijų.
 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriaiAtliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai stebi ir valdo kompiuterizuotas valdymo sistemas ir panašią įrangą kietųjų ir skystųjų atliekų valymo įrenginiuose, siekdami reguliuoti nuotekų ir atliekų valymą ir šalinimą, vandens filtravimo ir valymo įrenginiuose, siekdami reguliuoti vandens valymą ir paskirstymą. Atliekamos užduotys: (a) kompiuterizuotų valdymo sistemų, mašinų ir panašios įrangos nuotekų, vandens valymo ir skystųjų atliekų apdorojimo įrenginiuose, reguliuojant nuotekų ir atliekų srautą, apdorojimą ir šalinimą, taip pat vandens filtravimo ir valymo įrenginiuose, reguliuojant geriamojo vandens valymą ir paskirstymą, taip pat tolesnį šalinimą į natūralius vandens telkinius, valdymas ir kontrolė; (b) kelių židinių atliekų deginimo krosnių ir panašios įrangos, skirtos dumblui ir kietosioms atliekoms deginti atliekų apdorojimo įrenginiuose, valdymas; (c) įrangos tikrinimas ir veikimo sąlygų, skaitiklių, filtrų, dezinfekavimo chloru ir matavimo prietaisų kontrolė valdymo centruose, siekiant nustatyti apkrovos reikalavimus, patikrinti, ar srovė, slėgis ir temperatūra atitinka techninius reikalavimus, ir nustatyti gedimus; (d) pagalbinės tokios įrangos, kaip dujų išmetikliai, dujų plautuvai ir atliekų deginimo šilumos grąžinimo įrenginiai, kontrolė ir valdymas; (e) vandens ir nuotekų mėginių ėmimas, siekiant nustatyti jų cheminę ir bakteriologinę sudėtį, naudojant tyrimams skirtą įrangą ir spalvinės analizės standartus; (f ) tyrimų rezultatų analizė, siekiant patikslinti ir suderinti įrenginius ir sistemas, skirtus vandeniui ir kitiems skysčiams dezinfekuoti ir dezodoruoti; (g) saugumo ir saugos patikrų atlikimas įrenginiuose ir aikštelėse; (h) įrenginių registracijos žurnalų pildymas ir ataskaitų rengimas.
 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriaiCheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai valdo ir stebi cheminius įrenginius ir panašias daugiafunkcių procesų valdymo mašinas, reguliuoja ir prižiūri apdorojimo įrenginius ir įrangą, skirtą cheminėms medžiagoms distiliuoti, filtruoti, separuoti, kaitinti ar rafinuoti. Atliekamos užduotys: (a) elektroninio ar kompiuterizuoto valdymo pulto valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant keliuose apdorojimo įrenginiuose vykstančius fizinius ir cheminius procesus; (b) įrangos, sklendžių, siurblių, valdymo įtaisų ir technologinių procesų valdymo įrangos reguliavimas; (c) žaliavų ir apdorojimo tokių medžiagų, kaip katalizatoriai ir filtravimo terpė, ruošimo, matavimo ir supylimo į įrenginius kontrolė; (d) procesų paleidimo ir sustabdymo valdymas, gedimų nustatymas ir išorinės technologinių procesų įrangos kontrolė; (e) įrangos tikrinimas dėl gedimų, einamųjų veikimo bandymų atlikimas ir priežiūros organizavimas; (f ) bandomųjų gaminių analizė, bandymų atlikimas, duomenų registravimas ir produkcijos žurnalų pildymas.
 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriaiNaftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai valdo ir stebi įrenginius, reguliuoja ir prižiūri perdirbimo įrenginius ir įrangą, skirtą naftai, naftos produktams ir šalutiniams produktams ar gamtinėms dujoms rafinuoti, distiliuoti ir perdirbti. Atliekamos užduotys: (a) elektroninio ar kompiuterizuoto valdymo pulto valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant keliuose apdorojimo įrenginiuose vykstančius fizinius ir cheminius procesus; (b) įrangos, sklendžių, siurblių, valdymo įtaisų ir technologinių procesų valdymo įrangos reguliavimas; (c) procesų paleidimo ir sustabdymo valdymas, gedimų nustatymas ir išorinės technologinių procesų įrangos kontrolė; (d) įrangos tikrinimas dėl gedimų, gręžinių vamzdynų bandymai, nustatant protėkius ir įtrūkimus ir priežiūros organizavimas; (e) bandomųjų gaminių analizė, bandymų atlikimas, duomenų registravimas ir produkcijos žurnalų pildymas.
 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriaiMetalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai valdo ir stebi daugiafunkcių procesų valdymo mašinas ir įrangą, skirtą metalų apdorojimui valdyti konverteriuose ir rafinavimo krosnyse, metalų valcavimo staklynuose, metalų terminio apdorojimo ar ekstruzijos įrenginiuose. Atliekamos užduotys: (a) konkrečių metalurgijos procesų aspektų valdymo koordinavimas ir kontrolė valdymo pultuose, kompiuterių terminaluose ar kitose valdymo sistemose, kurie paprastai atliekami iš valdymo centro; (b) daugiafunkcių centrinių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas, smulkinant, separuojant, filtruojant, lydant, kaitinant, valant, rafinuojant ar kitaip apdorojant metalus; (c) spausdintos kompiuterinės medžiagos, vaizdo monitorių ir matavimo prietaisų stebėjimas, tikrinant, ar apdorojimo sąlygos atitinka nurodytąsias, ir pagal poreikį jas tikslinant ir derinant; (d) tokių gamybos darbuotojų, kaip mašinų ir technologinių procesų valdymo operatorių, padėjėjų ir pagalbininkų, koordinavimas ir priežiūra; (e) gamybos paleidimas ir stabdymas kritiniais atvejais ar pagal nustatytą grafiką; (f ) gamybos darbuotojų mokymas ir mokymų organizavimas; (g) gamybos pamainų ir kitų duomenų registracijos žurnalo pildymas, gamybos ir kitų ataskaitų rengimas.
 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikaiŠis pogrupis apima technologinių procesų valdymo technikus, nepriskirtus kitiems 313 grupės „Technologinių procesų valdymo technikai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima asmenis, dirbančius su kelis technologinius procesus valdančia įranga gamybinėse surinkimo linijose ir popieriaus bei plaušienos gamyboje. Pastabos Visi kasybos įrenginių operatoriai priskiriami 8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai“.
 314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistaiGyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai atlieka įvairias technines užduotis, padėdami gyvosios gamtos mokslų specialistams atlikti biologijos, botanikos, zoologijos, biotechnologijos ir biochemijos, taip pat žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio mokslo tiriamuosius darbus, jų plėtros, gamtos apsaugos veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys: bandymų, eksperimentų, laboratorinių analizių, mokslo lauko tiriamųjų darbų ir apklausų atlikimas, naudojant patvirtintus mokslinius metodus, siekiant surinkti reikalingą informaciją; duomenų registravimas; pagalba atliekant duomenų analizę ir rengiant ataskaitas; įrangos naudojimas ir priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) 3142 Žemės ūkio technikai 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) teikia techninę pagalbą gyvosios gamtos mokslų specialistams, atliekantiems gyvųjų organizmų mokslo tiriamuosius darbus, analizę ir bandymus, taikantiems tokių sričių, kaip gamtos išteklių saugojimas, aplinkos apsauga, augalų ir gyvūnų biologija, mikrobiologija ir ląstelių ir molekulių biologija, tiriamųjų darbų rezultatus ir tobulinantiems jais remiantis sukurtus gaminius ir procesus. Atliekamos užduotys: (a) pagalba organizuojant, rengiant ir atliekant eksperimentus; (b) laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra; (c) pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas ir parengimas eksperimentams; (d) einamųjų lauko ir laboratorinių bandymų atlikimas; (e) eksperimentų stebėsena, užtikrinant tinkamų laboratorijų kokybės valdymo procedūrų ir sveikatos bei saugos rekomendacijų laikymąsi; (f ) bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus; (g) pavyzdžių ir ėminių saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas; (h) atlikto darbo registracijos žurnalų pildymas; (i) kompiuterių naudojimas modeliams kurti ir duomenims analizuoti; (j) sudėtingos ir galingos įrangos naudojimas darbui atlikti; (k) dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant gaminius ir procesus; (l) laboratorijos reikmenų užsakymas ir priežiūra; (m) atitinkamų duomenų bazių priežiūra.
 3142 Žemės ūkio technikaiŽemės ūkio technikai atlieka bandymus ir eksperimentus, teikia techninę ir mokslinę pagalbą žemės ūkio specialistams, ūkininkams ir ūkių valdytojams. Atliekamos užduotys: (a) medžiagų ir įrangos parengimas eksperimentams, bandymams ir analizei; (b) grunto, augalų ar gyvūnų ląstelių, audinių ar jų dalių arba gyvūnų organų pavyzdžių rinkimas ir ruošimas eksperimentams, bandymams ir analizei; (c) pagalba atliekant eksperimentus, bandymus ir jų analizę ir tokių tyrimo metodų, kaip mikroskopija, histochemija, chromatografija, elektroforezė ir spektroskopija, taikymas; (d) pasėliams ir galvijams kenkiančių patogeninių mikroorganizmų ir vabzdžių, parazitų, grybelių ir piktžolių nustatymas, taip pat pagalba rengiant jų naikinimo metodus; (e) produktų analizė, siekiant nustatyti ir palaikyti kokybės standartus; (f ) tokių programų, kaip šiltnamių plėtros, žuvų ir galvijų veisimas, vykdymas ar priežiūra; (g) sėklų pavyzdžių kokybės, švarumo ir daigumo analizė; (h) duomenų rinkimas ir projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų nustatymas; (i) mokslo tiriamiesiems darbams naudojamos įrangos priežiūra ir remontas.
 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistaiJaunesnieji miškų ūkio specialistai teikia techninę pagalbą miškų ūkių specialistams, atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus ir vykdantiems miškų priežiūrą ir kirtimą, saugantiems gamtos išteklius ir užsiimantiems aplinkos apsauga. Atliekamos užduotys: (a) miškų inventorizacijos, apžiūros ir lauko matavimų atlikimas pagal patvirtintas mokslines ir darbo procedūras; (b) pagalba atliekant techninius tvarkymo ir kirtimo planų rengimo darbus ir taikant fotogrametrinius ir žemėlapių sudarymo metodus ir naudojant kompiuterizuotas informacines sistemas; (c) pagalba planuojant ir prižiūrint privažiavimų ir miškų kelių tiesimą; (d) techninių medelynų auginimo ir priežiūros darbų atlikimas, apimantis vietos parengimą, sodinimą ir medžių daigų priežiūrą; (e) tokios veiklos, kaip nuodegų šalinimas, miškų gaisrų gesinimas, ligų gydymas ar vabzdžių naikinimas arba miškų retinimas, koordinavimas; (f ) techninių miškų kirtimo darbų priežiūra; (g) reglamentuojamųjų dokumentų ir teisės aktų dėl aplinkos apsaugos, išteklių naudojimo, gaisrinės saugos ir nelaimių prevencijos laikymosi užtikrinimas; (h) miškų medelynų veiklos priežiūra; (i) techninė pagalba tokiose miškų ūkio tyrimų programose, kaip medžių kokybės gerinimas, sėklų daiginimas, vabzdžių ir ligų tyrimai ar eksperimentiniai miškų ūkio ir miškininkystės mokslo tiriamieji darbai; (j) miškų auginimo ir pjovimo planų rengimas.
 315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikaiLaivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai vadovauja laivų ir orlaivių įguloms, valdo laivus ir pilotuoja orlaivius, atlieka technines funkcijas, užtikrinančias judėjimo saugą ir naudojimo veiksmingumą, kuria elektrines, elektromechanines ir kompiuterizuotas skrydžių valdymo sistemas. Pagrindinės atliekamos užduotys: mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivų ar orlaivių įrangos veikimo kontrolė, laivų valdymas, orlaivių pilotavimas ir vadovavimas tam darbui, laivų ar orlaivių judėjimo valdymas, elektrinių, elektromechaninių ir kompiuterizuotų skrydžių valdymo sistemų kūrimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3151 Laivų mechanikai 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai 3154 Skrydžių vadovai 3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai
 3151 Laivų mechanikaiLaivų mechanikai kontroliuoja mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivo įrangos ir laivo mašinų valdymą ir dalyvauja jas eksploatuojant, atliekant jų techninę priežiūrą ir remontą arba atlieka panašias pagalbines funkcijas krante. Atliekamos užduotys: (a) laivo mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos ir mašinų veikimo kontrolė, techninė priežiūra ir remontas; (b) kuro ir kitų mašinų skyriui reikiamų atsargų užsakymas bei operacijų apskaita; (c) laivo mašinų ir įrangos įrengimo, eksploatavimo ir remonto techninė priežiūra, siekiant užtikrinti techninių sąlygų aprašo ir reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (d) variklių, mašinų ir pagalbinės įrangos patikra, techninė priežiūra ir avarinis remontas; (e) budėjimas mašinų skyriuje, jo kontrolė ir variklių, mašinų ir pagalbinės įrangos veikimo registravimas.
 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonaiLaivavedžiai ir laivų kapitonai valdo laivus ir vadovauja laivo įgulai, atlieka panašias funkcijas krante. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas laivo įgulai ar jo vedimas jūros ar vidaus vandenyse; (b) budėjimas laivo denyje ir ant kapitono tiltelio ar jo kontrolė; (c) laivų plukdymas į uostus ir iš jų, kanalais, sąsiauriais ir kitais vandenimis, kur reikia specialių žinių; (d) krovinių pakrovimo ir iškrovimo saugumo užtikrinimas, įgulos ir keleivių saugumo taisyklių ir procedūrų laikymosi užtikrinimas; (e) techninė laivų techninės priežiūros ir remonto kontrolė, laikantis techninių sąlygų aprašo ir reglamentuojamųjų dokumentų; (f ) laivų eksploatavimo ir navigacijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (g) laivo atsargų užsakymas ir įgulos samdymas, atsižvelgiant į poreikius, ir operacijų apskaitos tvarkymas; (h) informacijos apie avariją ir einamosios informacijos siuntimas pakrantės stotims ir kitiems laivams ir tokios informacijos priėmimas.
 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistaiOrlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai valdo orlaivių, vežančių keleivius, paštą ir krovinius, mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimą, atlieka panašias užduotis prieš skrydį ir skrydžio metu. Atliekamos užduotys: (a) orlaivių pilotavimas ir valdymas, laikantis nustatytų kontrolės ir eksploatavimo procedūrų; (b) skrydžio plano parengimas ir teikimas tvirtinti arba standartinio skrydžio plano valdymo nagrinėjimas ir laikymasis; (c) mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimo kontrolė ir visų prietaisų ir valdymo įtaisų tinkamo veikimo užtikrinimas; (d) aviacijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (e) techninės priežiūros duomenų nagrinėjimas ir patikrų atlikimas, užtikrinant, kad orlaivis mechaniniu požiūriu yra tvarkingas, techninės priežiūros darbai buvo atlikti ir visa įranga veikia; (f ) reikiamų pažymėjimų pasirašymas ir oficialių skrydžių duomenų registravimas; (g) dalyvavimas instruktažuose ir leidimo pakilti gavimas prieš skrydį, ryšių su oro eismo saugumo ar skrydžių vadovais palaikymas skrydžio metu.
 3154 Skrydžių vadovaiSkrydžių vadovai kontroliuoja ir valdo orlaivius ore ir žemėje, naudodami radijo, radiolokatorių ir šviesos sistemų įrangą, taip pat teikia informaciją, kurios reikia orlaiviui pilotuoti. Atliekamos užduotys: (a) į oro uostą atskrendančio, iš jo išskrendančio, žeme riedančio orlaivio, valdymas ir kontrolė; (b) orlaivio skrydžio valdymas ir kontrolė tam tikrame oro erdvės sektoriuje; (c) skrydžio planų nagrinėjimas ir tvirtinimas; (d) orlaivio įgulos ir operacijų personalo informavimas apie oro sąlygas, operatyvines priemones, skrydžių planus ir oro eismą; (e) orlaivių skrydžio valdymo principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (f ) avarinių, paieškos ir gelbėjimo darbų ir operacijų skelbimas ir organizavimas; (g) visų ant pakilimo takų arba šalia jų esančių orlaivių ir juos aptarnaujančių transporto priemonių veiklos valdymas; (h) radijo arba telefoninio ryšio palaikymas su greta esančiais skrydžių valdymo bokštais, terminalų valdymo padaliniais ir kitais valdymo centrais, taip pat orlaivių skrydžių į gretimas teritorijas koordinavimas.
 3155 Skrydžių saugos elektronikos technikaiSkrydžių saugos elektronikos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su orlaivių skrydžių ir aeronavigacijos kontrolės sistemų projektavimu, įrengimu, valdymu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninių užduočių, susijusių su elektroninių ir kompiuterizuotų aeronavigacijos sistemų ir įrangos kūrimu ir tobulinimu, atlikimas ir modelių bandymas; (b) techninės pagalbos teikimas, projektuojant ir maketuojant specialiąsias aeronavigacijos ir orlaivių vietos nustatymo bei skrydžio kurso sekimo sistemų elektros grandines; (c) išlaidų sąmatų ir oro eismo kontrolės ir saugos įrangos techninių sąlygų aprašo ir mokymo taisyklių rengimas ir bendradarbiavimas šiais klausimais; (d) pagalba ar techninė priežiūra projektuojant, įrengiant ir valdant antžeminę aeronavigacijos įrangą, ją prižiūrint ir remontuojant, kad būtų laikomasi standartų ir techninių sąlygų aprašų; (e) oro eismo saugos inžinerijos principų ir praktinių žinių bei įgūdžių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (f ) sistemų programinės įrangos kūrimas, keitimas ir derinimas; (g) veikiančių antžeminės aeronavigacijos sistemų ir įrangos keitimas, siekiant ją pritaikyti prie naujų oro eismo kontrolės procedūrų, didinant pajėgumą, patikimumą ir integralumą, arba palengvinti oro eismo kontrolės procedūrų taikymą ir oro erdvės skirstymą; (h) ryšių, navigacinės ir oro eismo valdymo įrangos stebėsena, kontrolė ir sertifikavimas, antžeminės aeronavigacijos įrangos kalibravimas, siekiant didžiausio tikslumo ir skrydžių, pakilimo bei nusileidimo saugumo; (i) techninių mokymų teikimas ir kitų darbuotojų priežiūra.
 32 Jaunesnieji sveikatos specialistaiJaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines ir praktines užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti žmonių ir gyvūnų ligas, traumas ir negalias, taip pat įgyvendinti sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimo pas kitus specialistus planus, kuriuos paprastai rengia medicinos, veterinarijos, slaugos ir kiti sveikatos specialistai. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: medicininio vizualizavimo įrangos bandymai ir naudojimas, spindulinės terapijos taikymas; organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinių tyrimų atlikimas; vaistų ir kitų vaistinių mišinių ruošimas prižiūrint farmacininkams; medicininių ir odontologinių prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir remontas; slaugos ir asmenų priežiūros, akušerinių paslaugų teikimas; vaistažolių ir kitų gydymo priemonių naudojimas, remiantis konkrečios kultūros teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 321 Medicinos ir farmacijos technikai 322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai 323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai 324 Veterinarijos technikai ir felčeriai 325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai
 321 Medicinos ir farmacijos technikaiMedicinos ir farmacijos technikai atlieka technines užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti ligas, traumas ir negalias. Pagrindinės atliekamos užduotys: rentgenografinės, ultragarsinės ir kitos medicininio vizualizavimo įrangos bandymai ir naudojimas; radioaktyviųjų preparatų ar spinduliuotės taikymas pacientams, siekiant nustatyti ar gydyti ligas; organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinių tyrimų atlikimas; vaistų gamyba prižiūrint vaistininkui; medicininių ir odontologinių prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir remontas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai 3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai 3214 Medicinos ir dantų technikai
 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikaiMedicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai bando ir naudoja rentgenografinę, ultragarsinę ir panašią medicininio vizualizavimo įrangą, siekdami gauti organizmo sandaros vaizdą, kad galėtų diagnozuoti ir gydyti traumas, ligas ir panašias negalias. Jie gali pacientams taikyti spindulinį gydymą prižiūrint gydytojui radiologui ar kitam sveikatos specialistui. Atliekamos užduotys: (a) rentgenografinės, ultragarsinės ir medicininio vizualizavimo įrangos naudojimas ar naudojimo priežiūra, siekiant gauti organizmo sandaros vaizdą diagnostiniais tikslais; (b) procedūrų aiškinimas, pacientų stebėjimas ir tinkamos jų padėties parinkimas, taip pat apsauginių prietaisų naudojimas, siekiant užtikrinti saugą ir patogumą apžiūrint, nuskaitant ar gydant; (c) vizualizavimo ar gydymo įrangos padėties parinkimas, vaizdo ekranų stebėsena ir nustatymų ir valdiklių pagal technines sąlygas sureguliavimas; (d) išryškintų rentgeno nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitos kompiuterinės informacijos tikrinimas ir vertinimas, siekiant nustatyti, ar gauti vaizdai tinkami diagnozei nustatyti, ir procedūrų rezultatų registravimas; (e) pacientų būklės ir reakcijų stebėsena, pranešimas apie nenormalius požymius praktikuojančiam gydytojui; (f ) spinduliuotės ar pacientui skirtų ir vartojamų radioaktyviųjų preparatų dozės matavimas ir registravimas pagal praktikuojančio gydytojo nurodymus; (g) radioaktyviųjų preparatų ar spinduliuotės pacientų organizme valdymas, aptikimas ir pavaizdavimas, naudojant radioizitopinę įrangą, kameras ar panašią ligų diagnozavimo ir gydymo įrangą; (h) radioaktyviųjų medžiagų registravimas ir šalinimas, radioaktyviųjų preparatų pagal radiacinės saugos reikalavimus saugojimas
 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikaiMedicinos ir patologijos laboratorijų technikai atlieka organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinius tyrimus, siekiant gauti informacijos apie pacientų sveikatą ar nustatyti mirties priežastį. Atliekamos užduotys: (a) organizmo skysčių, įskaitant kraują, šlapimą ir stuburo smegenų skystį, cheminė analizė, siekiant nustatyti normalias ir patologines sudedamąsias dalis; (b) tokios kiekybinei ir kokybinei analizei skirtos įrangos, kaip spektrometrai, kalorimetrai, liepsnos fotometrai ir kompiuteriu valdomi analizatoriai, naudojimas ir priežiūra; (c) atlikus laboratorinių tyrimų analizę, gautų duomenų įvedimas į duomenų apskaitos sistemas ir rezultatų pranešimas praktikuojantiems gydytojams ir kitiems sveikatos specialistams; (d) biologinės medžiagos pavyzdžių cheminės sudėties ar reakcijos analizė; (e) laboratorijų įrangos diegimas, valymas ir priežiūra; (f ) laboratorinių rezultatų analizė, siekiant patikrinti jų tikslumą; (g) programų sudarymas ir kontrolė, siekiant užtikrinti laboratorinių rezultatų tikslumą, ir pavyzdžių analizės procedūrų, metodų ir bandymų kūrimas, standartizavimas, vertinimas ir keitimas; (h) pavyzdžių gavimas, analizei skirtų mikroorganizmų auginimas, izoliavimas ir nustatymas; (i) nudažytų ląstelių tyrimas, siekiant nustatyti patologijas; (j) apvaisintų kiaušinėlių, skystosios maitinimosi ar panašios bakteriologinės terpės inokuliavimas organizmais.
 3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjaiFarmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai, prižiūrimi vaistininko, atlieka įvairias užduotis, susijusias su vaistinių preparatų pardavimu ir gamyba. Atliekamos užduotys: (a) vaistų gamyba, prižiūrint vaistininkui; (b) vaistų pardavimas klientams, paaiškinimas raštu ar žodžiu, kaip juos vartoti, atsižvelgiant į gydytojo, veterinaro ar kito sveikatos specialisto nurodymus, prižiūrint vaistininkui; (c) gydytojų išrašytų receptų kontrolė ir vertinimas, prižiūrint vaistininkui; (d) tinkamų vaistų laikymo ir saugumo sąlygų palaikymas; (e) talpyklės su receptiniais vaistiniais preparatais užpildymas ir ženklinimas; (f ) į klientų klausimus, problemų nustatymas ar nukreipimas pas vaistininką gauti informacijos apie vaistus; (g) vaisto kainos ir kitos reikiamos informacijos recepte įrašymas, recepto registravimas, pacientų duomenų registravimas ir tvarkymas, įskaitant atskirų pacientų vartotų vaistinių preparatų sąrašus; (h) vaistinių preparatų, vaistinių prekių užsakymas, ženklinimas ir atsargų skaičiavimas, taip pat inventorizacijos duomenų įvedimas į duomenų apskaitos sistemas; (i) įrangos ir talpyklių vaistams gaminti ir parduoti rengimas.
 3214 Medicinos ir dantų technikaiMedicinos ir dantų technikai projektuoja, įtaiso, prižiūri ir taiso medicininių ir odontologinių prietaisų bei priemonių pagal sveikatos specialisto nurodymus ir instrukcijas. Jie gali prižiūrėti tokias labai įvairias pagalbines priemones, kaip kaklo įtvarai, ortopediniai įtvarai, galūnių protezai, klausos aparatai, supinatoriai, dantų protezai, dantų karūnėlės ir tiltiniai protezai, skirtas fizinėms medicininėms ar odontologinėms problemoms koreguoti. Atliekamos užduotys: (a) pacientų apžiūra, pokalbis su jais ir matavimai, siekiant nustatyti, kokių prietaisų jiems reikia, taip pat siekiant nustatyti veiksnius, galinčius daryti poveikį priemonių tinkamumui; (b) konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais, įskaitant gydytojus odontologus, siekiant nustatyti įtaisų ir priemonių technines sąlygas ir nurodymus; (c) nurodymų ar techninių sąlygų nagrinėjimas, siekiant nustatyti gamintino produkto ar prietaiso tipą, taip pat reikiamas medžiagas ir įrankius; (d) pacientų liemens, galūnių, burnos ar dantų liejinių ar atspaudų, kurie bus naudojami kaip gamybos modeliai, gamyba ar gavimas; (e) ortopedinių ir protezinių prietaisų projektavimas ir gamyba, naudojant tokias medžiagas, kaip termoplastinės ir termoreaktyviosios medžiagos, metalų lydiniai ir oda, taip pat rankinius ir elektrinius įrankius; (f ) priemonių ir prietaisų pacientams įtaisymas, jų bandymas ir vertinimas, sureguliavimas, kad jie tiktų, veiktų, ir su jais pacientas jaustųsi patogiai; (g) medicinos ir dantų protezų, kitų pagalbinių įtaisų taisymas, keitimas ir priežiūra pagal technines sąlygas; (h) audinio ar medžiagos lenkimas ir formavimas, kad jie atitiktų nustatytas formas, pagal kurias gaminamos struktūrinės dalys; (i) visų ir dalinių dantų protezų gamyba ir burnos apsaugos priemonių, dantų karūnėlių, metalinių (dantų) lyginamųjų lankų, plombų, tiltinių protezų ir kitų priemonių gamyba; (j) aiškinimas pacientams, kaip naudoti ir prižiūrėti protezus ar ortopedines priemones. Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai turėtų medicinos, odontologijos ir anatomijos, taip pat inžinerijos žinių, įgytų formaliai mokantis. Tiksliuosius medicininius ir chirurginius instrumentus gaminantys ir taisantys technikai čia nepriskiriami.
 322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistaiJaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai teikia pagrindines slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugas asmenims, kurie serga fizinėmis ar psichikos ligomis, yra neįgalūs ar silpnos sveikatos, ir kitiems asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl galimos grėsmės sveikatai, įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo. Jų darbą paprastai prižiūri medicinos, slaugos, akušerijos ir kiti sveikatos specialistai, taip pat jie padeda įgyvendinti šių specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimų planus. Pagrindinės atliekamos užduotys: slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimas, medicininės pagalbos pacientams teikimas ir jų konsultavimas pagal sveikatos specialistų sudarytus planus; pagalba slaugos, akušerijos specialistams ir gydytojams skiriant vaistus ir gydymą; žaizdų priežiūra; asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos, kontracepcijos, nėštumo ir gimdymo klausimais; nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, pagalbos teikimas per gimdymą ir kūdikio priėmimas, ženklų ir simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas sveikatos specialistą, atpažinimas; moterų ir naujagimių priežiūra po gimdymo ir pagalbos jiems teikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3221 Jaunesnieji slaugos specialistai 3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai Pastabos Slaugos ir akušerijos specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų specialistų pagal darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse nustatytomis užduotimis, pobūdį.
 3221 Jaunesnieji slaugos specialistaiJaunesnieji slaugos specialistai teikia pagrindines slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugas asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl senyvo amžiaus, ligos, traumos arba fizinės ar psichinės negalios. Jų darbą paprastai prižiūri medicinos, slaugos ir kiti sveikatos specialistai, taip pat jie padeda įgyvendinti šių specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimų planus. Atliekamos užduotys: (a) slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimas, medicininės pagalbos pacientams teikimas ir jų konsultavimas pagal sveikatos specialistų sudarytus planus; (b) vaistų ir kitų gydymo būdų atlikimas pacientams, pacientų būklės ir reakcijos į gydymą stebėsena, taip pat prireikus pacientų ir jų šeimos narių siuntimas pas sveikatos specialistus specializuotai priežiūrai; (c) žaizdų priežiūra; (d) informacijos apie pacientų būklę ir skirtą gydymą atnaujinimas duomenų apskaitos sistemose; (e) pagalba planuojant ir vykdant atskirų pacientų priežiūrą; (f ) pagalba teikiant pirmąją pagalbą kritiniais atvejais. Pastabos Slaugos specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų slaugos specialistų pagal darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje nustatytomis užduotimis, pobūdį.
 3222 Jaunesnieji akušerijos specialistaiJaunesnieji akušerijos specialistai teikia akušerinę priežiūrą ir pagalbą ir konsultuoja prieš ir per gimdymą bei po jo bei prižiūri naujagimius. Jie įgyvendina medicinos, akušerijos ir kitų sveikatos specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimų planus. Atliekamos užduotys: (a) moterų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos, mitybos, mankštos, gimdymo ir komplikacijų, maitinimo krūtimi, naujagimių priežiūros, šeimos planavimo ir kontracepcijos, gyvenimo būdo ir kitais su nėštumu ir gimdymu susijusiais klausimais; (b) nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, ženklų ir simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas sveikatos specialistą, atpažinimas; (c) naujagimio priėmimas paprastai tik tuomet, kai nenustatytos galimos komplikacijos arba pagalba gydytojams ar akušerijos specialistams per gimdymą; (d) moterų ir naujagimių priežiūra po gimdymo, pagalbos jiems teikimas, jų sveikatos būklės stebėsena, taip pat ženklų ir simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas sveikatos specialistą, nustatymas. Pastabos Šiam pogrupiui priskiriamos profesijos, kurių kompetentingam darbui reikia įprastinių akušerijos ir akušerijos kritiniais atvejais žinių ir įgūdžių, įgytų formaliai ar neformaliai mokantis. Asmenų priskyrimo šiam pogrupiui kriterijai turėtų būti pagrįsti darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje nustatytomis užduotimis, pobūdžiu. Nėštumo ir gimdymo metu emocinę paramą ir bendrojo pobūdžio priežiūrą moterims ir šeimoms teikiantys akušerio pagalbininkai priskiriami 532 grupei „Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai“.
 323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistaiJaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai vykdo žmonių fizinių ir psichikos ligų, sutrikimų ir traumų prevenciją, juos prižiūri ir teikia medicininę pagalbą, taikydami žolinio ar kitokio poveikio priemones, pagrįstas konkrečios kultūros teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi. Jie teikia medicininę pagalbą, taikydami tradicinius metodus ir skirdami vaistus arba savarankiškai, arba pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus. Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, nustatant jų sveikatos būklę ir fizinių ar psichinių sutrikimų arba ligų pobūdį; priežiūros ir ligų įveikimo būdų siūlymas arba priežiūra ir tokių tradicinių metodų, kaip manualinės terapijos ir mankštos, natūralaus kraujo nuleidimo, taikymas ir skiriant tokius preparatus, kaip žolinių, augalinės kilmės, vabzdžių ir gyvulinės kilmės ekstraktų preparatai; tokio poveikio būdų, kaip akupunktūros, ajurvedos, homeopatijos ir žolinės terapijos, skyrimas pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus ir procedūras; tokių fizinių traumų, kaip lūžę ir išnirę kaulai, atkūrimas, priežiūra ir medicininė pagalba taikant tradicinius manualinės ir žolinės terapijos metodus; asmenų, šeimų ir bendruomenės konsultavimas sveikatos, mitybos, higienos, gyvenimo būdo ir kitais klausimais, siekiant saugoti ar gerinti jų sveikatą ir gerovę; pacientų siuntimas pas kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir konsultavimasis su jais, užtikrinant visapusišką ir tęstinę priežiūrą. Šios grupės profesijų pogrupis: 3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
 3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistaiJaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai vykdo žmonių fizinių ir psichikos ligų, sutrikimų ir traumų prevenciją, juos prižiūri ir teikia medicininę pagalbą, taikydami žolinio ar kitokio poveikio priemones, pagrįstas konkrečios kultūros teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi. Jie teikia medicininę pagalbą, taikydami tradicinius metodus ir skirdami vaistus arba savarankiškai, arba pagal tradicinių gydytojų ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus. Atliekamos užduotys: (a) pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę ir fizinių ar psichinių sutrikimų arba ligų pobūdį; (b) priežiūros ir ligų įveikimo būdų siūlymas arba priežiūra ir tokių tradicinių metodų, kaip manualinės terapijos ir mankštos, natūralaus kraujo nuleidimo, taikymas ir skiriant tokius preparatus, kaip žolinės, augalinės kilmės, vabzdžių ir gyvulinės kilmės ekstraktų preparatai; (c) tokios medicininės pagalbos, kaip akupunktūros, homeopatijos ir žolinės terapijos, teikimas pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus ir procedūras; (d) tokių fizinių traumų, kaip lūžę ir išnirę kaulai, atkūrimas, priežiūra ir medicininė pagalba taikant tradicinius manualinės ir žolinės terapijos metodus; (e) asmenų, šeimų ir bendruomenės konsultavimas sveikatos, mitybos, higienos, gyvenimo būdo ir kitais klausimais, siekiant saugoti ar gerinti jų sveikatą ir gerovę; (f ) siuntimas pas kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir konsultavimasis su jais, užtikrinant visapusišką ir tęstinę priežiūrą.
 324 Veterinarijos technikai ir felčeriaiVeterinarijos technikai ir felčeriai konsultuoja, diagnozuoja, dirba profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos darbą, tačiau jų atliekamos užduotys nėra tokios įvairios ir sudėtingos kaip veterinarijos gydytojų. Jie prižiūri gydomus ir laikinai veterinarijos įstaigoje paliktus gyvūnus, taip pat padeda veterinarijos gydytojams atlikti procedūras ir operacijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: bendruomenių ir atskirų asmenų konsultavimas gyvūnų ligų, traumų ir gydymo klausimais; gyvūnų apžiūra ir diagnozės nustatymas, esant sudėtingesniems atvejams, siuntimas pas veterinarijos gydytoją; veterinarinės pagalbos susirgusiems ar sužeistiems gyvūnams teikimas, ypač dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; apžiūros stalų ir instrumentų valymas ir dezinfekavimas, taip pat medžiagų, naudojamų gyvūnų apžiūrai ir gydymui, ruošimas; techninių užduočių, susijusių su dirbtiniu gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; gyvūnų parengimas apžiūrai ir gydymui, prireikus jų suvaržymas ir laikymas gydymo procedūrų metu; pagalba veterinarijos gydytojams atliekant nejautros ir deguonies procedūras; gyvūnų uždarymas narvuose po operacijų, kad jie atsigautų ir būtų galima stebėti jų būklę. Šios grupės profesijų pogrupis: 3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
 3240 Veterinarijos technikai ir felčeriaiVeterinarijos technikai ir felčeriai konsultuoja, diagnozuoja, dirba profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos darbą, tačiau jų atliekamos užduotys nėra tokios įvairios ir sudėtingos kaip veterinarijos gydytojų arba jų darbą prižiūri veterinaras. Jie prižiūri gydomus ir laikinai veterinarijos įstaigoje paliktus gyvūnus, taip pat atlieka įprastines procedūras ir padeda veterinarijos gydytojams atlikti procedūras ir operacijas. Atliekamos užduotys: (a) atskirų asmenų ir bendruomenių konsultavimas gyvūnų ligų, traumų ir gydymo klausimais; (b) gyvūnų apžiūra ir diagnozės nustatymas, jei reikia, esant sudėtingesniems atvejams, siuntimas pas veterinarijos gydytoją; (c) veterinarinės pagalbos susirgusiems ar sužeistiems gyvūnams teikimas, ypač dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; (d) apžiūros stalų ir instrumentų valymas ir dezinfekavimas, taip pat medžiagų, naudojamų gyvūnų apžiūrai ir gydymui, ruošimas; (e) techninių užduočių, susijusių su dirbtiniu gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; (f ) gyvūnų parengimas apžiūrai ir gydymui, prireikus jų suvaržymas ir laikymas gydymo procedūrų metu; (g) pagalba veterinarijos gydytojams atliekant nejautros ir deguonies procedūras; (h) gyvūnų uždarymas narvuose po operacijų, kad jie atsigautų ir būtų galima stebėti jų būklę; (i) rentgenogramų darymas, bandinių ėmimas ir laboratorinių bandymų atlikimas, siekiant padėti diagnozuoti gyvūnų sveikatos problemas; (j) įprastinių gyvūnų dantų higienos procedūrų atlikimas ir pagalba veterinarijos gydytojams atliekant gyvūnų dantų gydymo procedūras.
 325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistaiKiti jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines užduotis ir teikia pagalbines paslaugas odontologijos, medicininių įrašų administravimo, visuomenės sveikatos, pablogėjusios regos koregavimo, fizioterapijos, aplinkos sveikatos, greitosios medicinos pagalbos ir kitose srityse, siekiant saugoti ir gerinti žmogaus sveikatą. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagrindinių priežiūros paslaugų teikimas vykdant dantų ir burnos ligų bei sutrikimų prevenciją; visuomenės ir atskirų asmenų konsultavimas higienos, mitybos ir kitų prevencinių priemonių, skirtų galinčiam sveikatai kilti pavojui mažinti, klausimais; pacientų medicininių įrašų kaupimas ir tvarkymas, registruojant pacientų būklę ir gydymą, taip pat teikti duomenis moksliniams tyrimams, sąskaitų išrašymo, išlaidų kontrolės ir priežiūros tobulinimo tikslais; pagalba šeimoms lavinant sveikatos būklei gerinti reikalingus įgūdžius ir kaupiant išteklius; konsultavimas ir švietimas sanitarijos ir higienos klausimais, siekiant apriboti infekcinių ligų plitimą; optinių lęšių įdėjimas ir pardavimas; su aplinkos ir profesiniais veiksniais, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimo tyrimas; minkštųjų kūno audinių masažas; apžiūros patalpų aprodymas pacientams ir jų parengimas apžiūrai; atvykimas į avarijos ir nelaimės vietą ir medicininės pagalbos teikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai 3254 Optikai 3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai 3256 Gydytojo padėjėjai 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai 3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai 3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai
 3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistaiGydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai teikia pagrindines dantų priežiūros paslaugas dantų ir burnos ligų bei sutrikimų prevencijai ir joms gydyti pagal gydytojo odontologo ar kito burnos sveikatos specialisto parengtus priežiūros planus ir procedūras. Atliekamos užduotys: (a) visuomenės ar atskirų asmenų konsultavimas dantų higienos, mitybos ir kitų dantų profilaktikos priemonių klausimais, siekiant mažinti galimą pavojų burnos sveikatai; (b) pacientų burnos, dantų ir atitinkamų organų vizualinė ir fizinė apžiūra, siekiant įvertinti burnos sveikatos būklę; (c) prastos burnos būklės ar burnos ligomis sergančių pacientų, kuriems reikia siuntimo pas odontologą ar kitą sveikatos specialistą, nustatymas; (d) pagalba odontologams atliekant sudėtingas odontologines procedūras; (e) dantų padengimas fluoridu, dantų valymas ir apnašų šalinimas, ertmių paruošimas ir plombavimas, vietinės nejautros taikymas, taip pat kitų pagrindinių ar įprastinių klinikinių odontologinių procedūrų atlikimas; (f ) pacientų apžiūrai ir gydymui naudojamų odontologinių instrumentų, įrangos ir medžiagų paruošimas, valymas ir dezinfekavimas; (g) pacientų parengimas apžiūrai ar gydymui, įskaitant procedūrų ir tinkamos kūno padėties paaiškinimą; (h) burnos atspaudų ir dantų rentgenogramos darymas, siekiant patvirtinti diagnozę ir įtaisyti dantų protezus.
 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikaiMedicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai kuria, prižiūri ir naudoja sveikatos informacijos tvarkymo, saugojimo ir paieškos sistemas medicinos įstaigoje ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, kad būtų tenkinami teisiniai, profesiniai, etiniai ir administraciniai duomenų apskaitos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimai. Atliekamos užduotys: (a) įvairių sveikatos informacijos rodyklių, saugojimo ir paieškos sistemų planavimas, rengimas, priežiūra ir naudojimas, renkent, grupuojant, saugant ir analizuojant informaciją; (b) pacientų medicininių duomenų, stacionarinio gydymo ir išrašymo iš ligoninės ir kitų medicininių ataskaitų tikslus įvedimas į duomenų apskaitos sistemas, jų kaupimas ir tvarkymas, siekiant turėti duomenis, kai pacientas yra stebimas ir jam išduodamas siuntimas pas kitus specialistus, vykdoma epidemiologinė stebėsena, išrašomos sąskaitos, vykdoma išlaidų kontrolė ir tobulinama priežiūra; (c) įrašų išsamumo, tikslumo ir atitikties reglamentuojamiesiems dokumentams tikrinimas; (d) tekstinių aprašymų ir skaitmeninės informacijos medicininiuose įrašuose ir kituose dokumentuose, susijusiuose su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kodavimas naudojant standartines įslaptinimo sistemas; (e) medicininių įrašų apsauga, siekiant užtikrinti konfidencialumą, ir informacijos suteikimas įgaliotiems asmenims ir įstaigoms laikantis reglamentuojamųjų dokumentų; (f ) įrašus tvarkančių raštinės ir administracijos darbuotojų priežiūra. Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai turėtų medicinos terminijos, teisinių sveikatos informacijos, sveikatos duomenų standartų ir kompiuterinių ar spausdintų duomenų valdymo žinių, įgytų formaliai mokantis ir (arba) stažuotėse.
 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojaiVisuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai visuomenei teikia švietimo sveikatos priežiūros, siuntimo pas kitus specialistus ir tolesnės priežiūros, atvejų valdymo ir pagrindines prevencines sveikatos priežiūros ir lankymo namuose paslaugas. Jie teikia paramą ir pagalbą asmenims ir šeimoms, aiškinantis sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemą. Atliekamos užduotys: (a) informacijos teikimas šeimoms ir visuomenei įvairiais sveikatos priežiūros klausimais, įskaitant mitybą, higieną, naujagimių ir vaikų priežiūrą, imuniteto stiprinimą, šeimos planavimą, rizikos veiksnius ir dažnai pasitaikančių infekcinių ligų prevenciją, apsinuodijimo prevenciją, pirmąją pagalbą gydant nesudėtingas ir dažnai pasitaikančias ligas, priklausomybę nuo narkotikų, smurtą šeimoje ir kitas temas; (b) šeimų lankymas namuose, siekiant duoti informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas ir padėti jiems šias paslaugas gauti; (c) šeimų, kurios paprastai neturi galimybės kreiptis į medicinos įstaigas, lankymas, siekiant reguliariai stebėti tam tikrą būklę, pavyzdžiui, nėštumo eigą, vaiko augimą ir vystymąsi, taip pat aplinkos sanitarines sąlygas; (d) medicinos reikmenų platinimas namų ūkiams, vykdant tokių endeminių ligų, kaip maliarijos, plaučių uždegimo ir diarėjinių ligų, prevenciją ir gydymą, taip pat nurodymų šeimos ir visuomenės nariams teikimas apie tai, kaip šiuos gaminius naudoti; (e) mėginimas teikti paslaugas grupėms, kurios paprastai neturi galimybės kreiptis į medicinos įstaigas, teikiant informaciją ir pagrindinius medicininius reikmenis, siekiant vykdyti tam tikrų didžiausios rizikos sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, ŽIV arba AIDS ir kitų užkrečiamųjų ligų, prevenciją ir juos valdyti; (f ) asmenų, kurie paprastai neturi galimybės kreiptis į medicinos įstaigą, duomenų rinkimas, siekiant stebėti pacientus ir siųsti juos pas kitus sveikatos specialistus, taip pat teikti ataskaitas, kad būtų laikomasi sveikatos priežiūrą reglamentuojančių dokumentų.
 3254 OptikaiOptikai projektuoja, parenka ir parduoda pablogėjusios regos korekcijos kontaktinius lęšius pagal gydytojo oftalmologo receptą. Jie prižiūri korekcinius akinius, kontaktinius lęšius, regos koregavimo ir kitus optinius prietaisus. Atliekamos užduotys: (a) klientų regėjimo patikra ir veido bei akių matavimas, parenkant akinius ir kitus optinius prietaisus; (b) klientų konsultavimas akinių ir rėmelių, kontaktinių lęšių tipo ir kitų optinių prietaisų, kad jie ilgai tiktų, būtų saugūs, patogūs ir derėtų prie gyvenimo stiliaus, klausimais; (c) regos korekcijos receptų aiškinimas ir darbų užsakymo optikos laboratorijoje, kurioje lęšiai šlifuojami ir dedami į rėmelius, rengimas, kontaktinių lęšių paruošimas ir kitų reikiamų darbų atlikimas; (d) tikrinimas, ar pagamintos optinės priemonės tiksliai atitinka išrašytą receptą ir tinka klientams.
 3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjaiFizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai atlieka fizioterapines procedūras pacientams, kurių funkciniam judėjimui dėl traumos, ligos ar negalios kyla pavojus. Procedūros paprastai atliekamos pagal reabilitacijos planus, kuriuos rengia fizioterapeutas ar kitas sveikatos specialistas. Atliekamos užduotys: (a) manualinės terapijos metodų, pavyzdžiui, masažo ar taškinės terapijos, taikymas; (b) elektros terapijos, gydymo ultragarsu ir kitokios fizinės terapijos taikymas, naudojant specializuotus metodus ir įrangą, įskaitant infraraudonųjų spindulių lempas, drėgnus kompresus ir žolinę bei mineralų terapiją; (c) nurodymų pacientams teikimas, jų motyvavimas, saugojimas ir pagalba jiems atliekant fizinius pratimus, atsipalaidavimo techniką ir vykdant funkcinę veiklą; (d) konsultavimasis su fizioterapeutais ir kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, siekiant įvertinti informaciją apie pacientus gydymo planavimo, keitimo ir koordinavimo tikslais; (e) pacientų gydymo eigos stebėsena ir registravimas, įskaitant jų sąnarių judėjimo amplitudės ir pagrindinių organizmo būklės rodiklių matavimą; (f ) ortopedinių įtvarų, protezų ir tokių kitų fizinių atramos priemonių, kaip ramentai, parinkimas pacientams ir aiškinimas, kaip šias priemones naudoti.
 3256 Gydytojo padėjėjaiGydytojo padėjėjai atlieka pagrindines klinikines ir administracines užduotis, skirtas pacientų priežiūrai padėti vykdyti. Jų darbą tiesiogiai prižiūri gydytojas ar kitas sveikatos specialistas. Atliekamos užduotys: (a) pokalbiai su pacientais ir jų šeimų nariais, siekiant gauti informacijos apie jų sveikatos būklę ir ligos istoriją; (b) pagalba gydytojams ir kitiems sveikatos specialistams apžiūrint ir gydant pacientus, įskaitant pagrindinių organizmo būklės rodiklių matavimą ir registravimą, vaistų skyrimą ir tokių įprastinių klinikinių procedūrų, kaip injekcijos ir siūlų iš žaizdos išėmimas, atlikimas; (c) pacientų parengimas apžiūrai ir gydymui, įskaitant procedūrų paaiškinimą ir apžiūros kabineto parodymą; (d) medicininių instrumentų ir reikmenų, įskaitant sterilizavimo instrumentus, parengimas ir tvarkymas, taip pat užterštų reikmenų šalinimas pagal saugos standartus; (e) kraujo, audinių ir kitų mėginių ėmimas ir jų paruošimas laboratoriniams tyrimams; (f ) informacijos apie sveikatos priežiūrą, įskaitant gydytojo ar kito sveikatos specialisto išrašytus vaistus, teikimas pacientams ir jų šeimų nariams; (g) informacijos apie receptus ir vaistų papildymą teikimas vaistinėms; (h) švaros palaikymas pacientų laukiamajame ir apžiūros kabinetuose; (i) informacijos iš pacientų ligos istorijos, diagnostinių tyrimų ir gydymo procedūrų bei jų rezultatų, taip pat kitos informacijos, saugomos medicininių įrašų apskaitos sistemose, registravimas; (j) pacientų vizitų laiko nustatymas, taip pat dokumentų, kurių reikia sąskaitoms išrašyti, ataskaitoms rengti ir draudimui, rengimas.
 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojaiAplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai tiria teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su aplinkos veiksniais, galinčiais daryti poveikį žmogaus sveikatai, darbo saugai, prekių gamybos ir paslaugų teikimo procesų sauga, įgyvendinimą. Prižiūrimi sveikatos specialistų jie gali įgyvendinti ir vertinti programas, skirtas darbo saugos ir sanitarinėms sąlygoms atkurti ar gerinti. Atliekamos užduotys: (a) darbdavių ir darbuotojų atstovų konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su darbo sauga ir darbo aplinka, įgyvendinimo klausimais; (b) darbo vietų patikra, siekiant užtikrinti, kad darbo aplinka, mašinos ir įranga atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojamuosius dokumentus ir standartus, susijusius su sanitarija ir (arba) sveikata bei darbo sauga, taip pat sveika ir saugia aplinka; (c) konsultavimas aplinkos sanitarinių problemų ir jų sprendimo būdų klausimais; (d) darbo vietų patikra ir informacijos apie darbo praktiką ir avarijas gavimas per pokalbius, stebint ir taikant kitas priemones, siekiant nustatyti, ar laikomasi darbo saugos taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų; (e) gaminių gamybos, apdorojimo, vežimo, tvarkymo, saugojimo ir pardavimo zonų patikra, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų laikymąsi; (f ) įmonių ir plačiosios visuomenės konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su pagrindinių produktų, maisto produktų, vaistų, kosmetikos ir panašių prekių higiena, sanitarija, grynumu ir klasifikavimu, įgyvendinimo klausimais; (g) įstaigų patikros, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su išmetalais ir pavojingų atliekų šalinimu, atitiktį; (h) veiksmų, skirtų higienai palaikyti ir gerinti ir vandens, oro, maisto ar grunto užterštumui mažinti, vykdymas; (i) tokių prevencinių ir koreguojamųjų priemonių, kaip ligas platinantys organizmai ir žalingų medžiagų plitimas oru, kontrolė, higieniškas maisto produktų tvarkymas, tinkamas atliekų šalinimas ir viešųjų vietų valymas, skatinimas; (j) medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia sveikatos, saugos ir sanitarijos atkūrimo projektams įgyvendinti, apskaičiavimas.
 3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojaiSkubiosios medicinos pagalbos darbuotojai teikia skubiąją medicinos pagalbą sužeistiems, sergantiems, ligotiems ar kitokią fizinę ar psichinę negalią turintiems pacientams prieš jiems patenkant į medicinos įstaigą ar pakeliui į ją. Atliekamos užduotys: (a) asmenų, patekusių į avariją, nukentėjusių nuo gamtinių stichijų ar patekusių į kitokią kritinę padėtį, sveikatos būklės vertinimas ir poreikio nedelsiant teikti specializuotas medicinos paslaugas nustatymas; (b) medicininių procedūrų atlikimas ir vaistų bei kito gydymo skyrimas pagal skubiosios medicinos pagalbos teikimo protokolą, įskaitant pacientų reanimaciją ir defibriliaciją, taip pat gyvybės palaikymo įrangos naudojimas; (c) pacientų, vežamų į medicinos, reabilitacijos ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas ir iš jų, sveikatos būklės pakitimų stebėsena; (d) informacijos teikimas ir mokymų rengimas visuomenės grupėms ir esmines pirmosios pagalbos paslaugas pradiniame ligos ar traumos etape teikiantiems darbuotojams; (e) dalyvavimas ir (arba) budėjimas dideliuose masiniuose susibūrimuose ir kituose renginiuose, kur didesnė poreikio teikti skubiąją medicinos pagalbą tikimybė; (f ) medicininių įrašų apskaitos sistemose esančios informacijos apie pacientų būklę ir gydymą registravimas. Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai būtų įgiję formalųjį skubiosios medicinos pagalbos teikimo, pacientų vežimo, skubiosios medicinos pagalbos teikimo principų bei praktikos ir panašių sričių išsilavinimą. Greitosios medicinos pagalbos automobilių vairuotojai, neteikiantys sveikatos priežiūros paslaugų, priskiriami 8322 pogrupiui „Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai“.
 3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistaiŠis pogrupis apima niekur kitur 32 pagrindiniame pogrupyje „Jaunesnieji sveikatos specialistai“ nepriskirtus jaunesniuosius sveikatos specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip ŽIV konsultantas, šeimos planavimo konsultantas ir kitus jaunesniuosius sveikatos specialistus. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) pokalbiai su pacientais ir jų apžiūra, siekiant gauti informacijos apie jų sveikatos būklę ir traumos, ligos ar kito fizinio ar psichinio sutrikimo pobūdį ir mastą; (b) informacijos teikimas pacientams ir ir jų šeimų nariams bei konsultavimas tam tikrų sveikatos sutrikimų, prevencijos ir gydymo galimybių, gydymo kurso laikymosi ir asmeninio elgesio, galinčio paveikti sveikatą, klausimais; (c) terapinės priežiūros ir gydymo pacientams skyrimas; (d) tokių pagrindinių klinikinių procedūrų, kaip ŽIV antikūnų tyrimai ar intrauterinės kontracepcinės spiralės įdėjimas, atlikimas; (e) maisto papildų, antiretrovirusinių ir profilaktinių vaistų ir kitų sveikatos priežiūros gaminių skyrimas ir konsultavimas šiais klausimais; (f ) pacientų sveikimo stebėsena sudarant gydymo planus, taip pat ženklų ir simptomų, rodančių, kad reikia siųsti pas gydytoją ar kitą sveikatos specialistą, nustatymas; (g) informacijos apie pacientų sveikatos būklę ir reakciją į gydymą registravimas medicininių įrašų apskaitos sistemose; (h) prireikus dalijimasis informacija su kitais sveikatos priežiūros teikėjais, siekiant užtikrinti visapusišką ir tęstinę priežiūrą. Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai būtų įgiję formalųjį sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srities išsilavinimą.
 33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistaiJaunesnieji verslo ir administravimo specialistai dažniausiai atlieka technines užduotis, susijusias su finansinės apskaitos ir operacijų, matematinių skaičiavimų, žmogiškųjų išteklių plėtros, finansinių priemonių pardavimo ir pirkimo, specialių sekretoriato užduočių ir teisės aktų vykdymo žinių taikymu praktikoje. Šiam pagrindiniam pogrupiui taip pat priskiriami darbuotojai, teikiantys tokias verslo paslaugas, kaip muitinės dokumentų tvarkymas, konferencijų planavimas, įdarbinimas, nekilnojamojo turto ir didmeninė biržos prekių prekyba, taip pat asmenys, atliekantys atlikėjų, sportininkų ir menininkų agento funkcijas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas; kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei, rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų, užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir atliekant matematinius, statistinius, draudimo, apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių pardavimas ir pirkimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai 332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai 333 Verslo paslaugų agentai 334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai 335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
 331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistaiJaunesnieji finansų ir matematikos specialistai vertina įvairias prekes ir turtą, registruoja finansines operacijas, analizuoja paskolos paraiškų informaciją ir priima sprendimus, perka ir parduoda finansines priemones, taip pat atlieka matematinius ir panašius skaičiavimus. Pagrindinės atliekamos užduotys: vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas; kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei, rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų ir užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir atliekant matematinius, statistinius, draudimo, apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių pardavimas ir pirkimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai 3312 Kreditų ir paskolų specialistai 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai 3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriaiVertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai savo įmonės arba klientų vardu už komisinius perka ir parduoda vertybinius popierius, akcijas, obligacijas ir kitas finansines priemones, taip pat perka ir parduoda užsienio valiutą esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu. Jie rekomenduoja sandorius klientams ar vadovybei. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie klientų ir įmonių, kuriose gali būti daromos investicijos, finansinę padėtį rinkimas; (b) vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, įskaitant užsienio valiutos rinką, polinkių analizė; (c) būsimų klientų informavimas apie rinkos padėtį ir perspektyvas; (d) konsultavimas ir dalyvavimas, derantis dėl paskolų suteikimo, akcijų bei obligacijų išleidimo į finansų rinką, siekiant padidinti klientų kapitalą, sąlygų ir organizavimo; (e) nurodymų registravimas ir perdavimas, perkant ir parduodant vertybinius popierius, akcijas, obligacijas ir kitas finansines priemones, taip pat užsienio valiutą esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu.
 3312 Kreditų ir paskolų specialistaiKreditų ir paskolų specialistai analizuoja ir vertina kredito bei paskolų paraiškų finansinę informaciją ir nustato tvirtinti ar atmesti kliento kredito ar paskolos paraišką, arba rekomenduoja vadovybei ją patvirtinti ar atmesti. Atliekamos užduotys: (a) pokalbiai su vartojamosios, būsto, mokslo ir verslo paskolos paraiškų teikėjais; (b) paskolos paraiškos teikėjo finansinės padėties, rekomendacijų, patikimumo ir gebėjimo grąžinti paskolą tyrimas ir vertinimas; (c) kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei, rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; (d) paraiškų patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų ir užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; (e) mokėjimų registravimas ir nustatytų mokėjimo prašymų rengimas vėluojantiems apmokėjimams ir jų perdavimas teikiant ieškinius; (f ) kreditų ir paskolų dokumentų pildymas.
 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistaiJaunesnieji apskaitos specialistai tvarko visą finansinių operacijų apskaitą įmonėse ir tikrina tokių sandorių dokumentų ar įrašų tikslumą. Atliekamos užduotys: (a) visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams; (b) išmokų, įplaukų ir kitų finansinių operacijų dokumentų ir įrašų tikslumo tikrinimas; (c) tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų rengimas; (d) buhalterinės apskaitos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (e) standartinių kompiuterių programinių paketų naudojimas buhalteriniams ir panašiems skaičiavimams atlikti; (f ) buhalterių sąskaitininkų ir apskaitininkų darbo priežiūra.
 3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistaiStatistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų atstovai padeda planuoti ir atlikti matematinius skaičiavimus, statistinių ir draudimo duomenų rinkimą, apdorojimą ir pateikimą. Jų veiklai paprastai vadovauja matematikos, statistikos ir draudimo profesijų specialistai. Atliekamos užduotys: (a) pagalba planuojant ir atliekant statistinius, matematinius, draudimo ir panašius skaičiavimus; (b) išsamios medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia statistiniam surašymui ir apžvalgoms, sąmatos rengimas; (c) techninių užduočių, susijusių su surašymo ir statistinių apžvalgų registrų ir imčių sistemos sukūrimu, priežiūra bei naudojimu, atlikimas; (d) techninių užduočių, susijusių su surašymo ir statistinių apžvalgų duomenų rinkimu ir kokybės kontrolės operacijomis, atlikimas; (e) standartinių kompiuterių programinių paketų naudojimas matematiniams, draudimo, statistikos, apskaitos ir panašiems skaičiavimams atlikti; (f ) statistinių, matematinių, draudimo, apskaitos ir panašių skaičiavimų rezultatų parengimas ir pateikimas grafine ir lentelių forma; (g) statistinių, matematinių, draudimo, apskaitos ir panašių principų, teorinių ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (h) statistikos įmonės tarnautojų darbo priežiūra.
 3315 Nuostolių ir kiti vertintojaiNuostolių ir kiti vertintojai vertina turtą ir įvairias prekes, taip pat pagal draudimo sutartis dengiamus nuostolius. Atliekamos užduotys: (a) žaliavų, nekilnojamojo turto, pramonės įrangos, asmeninio ir namų ūkio turto, meno kūrinių, brangakmenių ir kitų objektų kokybės vertinimas ar vertės nustatymas; (b) žalos ar nuostolių dydžio ir draudimo kompanijų bei draudikų atsakomybės už pagal draudimo sutartis padengiamus nuostolius vertinimas; (c) duomenų apie panašių prekių ar turto pardavimą ir vertę gavimas; (d) prekių ar turto apžiūra, siekiant įvertinti būklę, dydį ir sandarą; (e) vertės ataskaitų rengimas, nurodant taikytus vertinimo veiksnius ir metodus.
 332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriaiPardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai atstovauja įmonėms, valstybinėms ir kitoms institucijoms perkant ir parduodant biržos prekes, kitas prekes, įforminant draudimą, teikia vežimo ir kitas paslaugas pramonės, prekybos ar kitoms įmonėms arba atlieka nepriklausomų agentų funkciją užmezgant ryšius tarp biržos prekių ir paslaugų pirkėjų ir pardavėjų. Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos apie rinkos polinkius ir sąlygas, darbdavio ir konkurentų prekes ir paslaugas gavimas, stebėsena ir analizė; informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir tinkamų gaminių ir paslaugų nustatymas; gaminių ir paslaugų aiškinimas ir demonstravimas klientams; derybos dėl perkamų ar parduodamų prekių, paslaugų ar biržos prekių kainų, sutarčių, terminų, sąlygų ir vežimo. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3321 Draudimo agentai 3322 Pardavimo atstovai 3323 Pirkimo specialistai 3324 Prekybos brokeriai Pastabos Pardavimo vadovai priskiriami 122 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai“. Technikos, medicinos ir ITR paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 243 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai“. Vertybinių popierių ir finansų makleriai priskiriami 331 grupei „Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai“.
 3321 Draudimo agentaiDraudimo agentai konsultuoja gyvybės draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, automobilių, atsakomybės, indėlių draudimo, draudimo nuo gaisrų, laivų ir kitų draudimo rūšių klausimais ir sudaro tokio draudimo sutartis su naujais ir jau esamais klientais. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie klientų padėtį rinkimas, o tai būtina nustatant tinkamą draudimo rūšį ir sąlygas; (b) derybos su klientais, siekiant nustatyti draudžiamosios rizikos tipą ir dydį; (c) išsamios informacijos apie draudimą ir sąlygas, rizikos draudimo įmokas ir išmokas suteikimas klientams; (d) pagalba klientams nustatant reikiamą draudimo rūšį ir dydį, draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimo būdo nustatymas; (e) derybos dėl draudimo sutarčių atnaujinimo ir jų sudarymas; (f ) konsultavimas ir derybos dėl didelių ar specialių projektų, įrenginių ar rizikos draudimo sutarčių sąlygų ir jų sudarymas.
 3322 Pardavimo atstovaiPardavimo atstovai atstovauja įmonėms, parduodančioms įvairias prekes ir paslaugas verslo ir kitoms organizacijoms, taip pat prireikus teikia informaciją apie konkrečius gaminius. Atliekamos užduotys: (a) užsakymų tvarkymas ir prekių pardavimas pramonės, mažmeninės ir didmeninės prekybos ir kitoms įmonėms; (b) įrangos, atsarginių dalių pardavimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas verslo įmonėms ar atskiriems asmenims; (c) žinių apie rinkos sąlygas ir darbdavio bei konkurentų prekes ir paslaugas įgijimas ir atnaujinimas; (d) informacijos apie parduodamų gaminių ir įrangos savybes ir funkcijas teikimas ir jų naudojimo ar ypatumų demonstravimas būsimiems pirkėjams; (e) kainų ir kredito sąlygų nustatymas, užsakymų registravimas ir pristatymo organizavimas; (f ) klientų nuomonės ir reikalavimų perdavimas tiekėjams ir gamintojams; (g) tolesnių paslaugų teikimas klientams, siekiant užtikrinti pasitenkinimą įsigytais gaminiais.
 3323 Pirkimo specialistaiPirkimo specialistai pramonės, prekybos, valstybinių ar kitų įmonių ir organizacijų vardu perka prekes ir paslaugas, kurios vėliau naudojamos ar perparduodamos. Atliekamos užduotys: (a) sutarties terminų ir sąlygų nustatymas ir derybos dėl jų, tiekimo sutarčių sudarymas ar rekomendavimas sudaryti įrangos, žaliavų, paslaugų ir perparduoti skirtų prekių pirkimo sutartis; (b) informacijos apie poreikius ir atsargas rinkimas, tikslaus perkamų prekių kiekio ir kokybės, kainų, pristatymo terminų ir kitų sutarčių sąlygų nustatymas; (c) bendrojo pobūdžio ir specialios įrangos, medžiagų ar verslo paslaugų, kurias įmonė naudos ar toliau tvarkys, įsigijimas; (d) pasiūlymai teikti paraiškas, konsultavimasis su tiekėjais ir komercinių pasiūlymų peržiūra; (e) prekių pirkimas perparduoti mažmeninėse ar didmeninėse įmonėse; (f ) rinkos ataskaitų, periodinių prekybos leidinių ir pardavimo skatinimo medžiagos nagrinėjimas, lankymasis prekybos pristatymuose, salonuose, fabrikuose ir gaminių dizaino renginiuose; (g) geriausiai įmonės poreikius atitinkančių prekių ar gaminių parinkimas; (h) pokalbiai su tiekėjais ir derybos dėl kainų, nuolaidų, paskolos terminų ir vežimo sąlygų; (i) prekių paskirstymo prekybos vietoms priežiūra ir reikiamo atsargų kiekio palaikymas; (j) pristatymo tvarkaraščių nustatymas, jo stebėsena ir bendravimas su klientais ir tiekėjais kilus problemų.
 3324 Prekybos brokeriaiPrekybos brokeriai paprastai savo įmonės ar klientų vardu dideliais kiekiais komiso pagrindu perka ir parduoda biržos prekes ir vežimo paslaugas. Atliekamos užduotys: (a) ryšių užmezgimas tarp biržos prekių pirkėjų ir pardavėjų; (b) klientų pirkimo ar pardavimo reikalavimų aptarimas ir konsultavimas, atsižvelgiant į jų poreikius; (c) vietos kroviniams laivuose pirkimas ir pardavimas; (d) derybos dėl biržos prekių ir būsimojo biržos prekių pirkimo ar pardavimo; (e) vietos biržos prekių kroviniams ir (arba) jų laikymo vietos radimas ir derybos dėl krovinių krovimo, vežimo ir laikymo kainos; (f ) rinkos polinkių ir kitų veiksnių, darančių poveikį biržos prekių ir vežimo paslaugų pasiūlai ir paklausai, stebėsena ir analizė.
 333 Verslo paslaugų agentaiVerslo paslaugų agentai užmezga ryšius, siekdami parduoti tokias įvairias verslo paslaugas, kaip vieta reklamai žiniasklaidos priemonėse, tvarkyti muitinės dokumentus, užtikrinant tinkamą visų dokumentų įforminimą, parinkti darbo vietas darbo ieškantiems asmenims, rasti darbuotojus darbdaviams, rengti sportininkų, atlikėjų ir menininkų veiklos, knygų spausdinimo, spektaklių statymo ar įrašų sutartis, planuoja ir organizuoja pasirodymus, konferencijas ir panašius renginius. Pagrindinės atliekamos užduotys: eksporto ar importo muitinės dokumentų tvarkymas; konferencijų ir renginių organizavimo bei koordinavimo tokių paslaugų, kaip patalpų konferencijai, maitinimo, užrašų, ekspozicijų, garso, vaizdo ir kompiuterinės įrangos, apgyvendinimo, transporto ir visuomeninių renginių paslaugos, teikimas dalyviams; darbo vietų parinkimas darbo ieškantiems asmenims; darbuotojų į laisvas darbo vietas radimas darbdaviams; parduodamo ar išnuomojamo nekilnojamojo turto ypatybių parodymas būsimiems pirkėjams ar nuomininkams ir pardavimo arba nuomos ar išperkamosios nuomos sąlygų išaiškinimas; įvairių turto, automobilių, biržos prekių, galvijų, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių ir kitų prekių pardavimas aukcionuose; atlikėjų ir renginių sutarčių rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai 3332 Konferencijų ir renginių planuotojai 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
 3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentaiMuitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai tvarko muitinės dokumentus ir užtikrina draudimo, eksporto ir (arba) importo licencijų ir kitokių dokumentų tinkamą įforminimą. Atliekamos užduotys: (a) eksporto ar importo muitinės dokumentų tvarkymas; (b) tinkamo draudimo dokumentų įforminimo užtikrinimas; (c) importo ir (arba) eksporto licencijų ir kitų formalumų sutvarkymo užtikrinimas; (d) krovinio važtaraščių pasirašymas ir išdavimas; (e) importo ir (arba) eksporto dokumentų tikrinimas, siekiant nustatyti krovinio turinį, taip pat prekių suskirstymas į skirtingas mokesčių ar tarifų grupes pagal tarifų kodavimo sistemą.
 3332 Konferencijų ir renginių planuotojaiKonferencijų ir renginių planuotojai organizuoja ir koordinuoja paslaugas, kurių reikia konferencijoms, renginiams, pobūviams, priėmimams ir seminarams. Atliekamos užduotys: (a) konferencijų, renginių ir prekybos mugių reklamavimas galimiems klientams; (b) atsakymas į užklausas dėl teikiamų paslaugų ir patalpų bei įrangos nuomos, maitinimo ir panašių paslaugų kainos; (c) susitikimai su klientais, siekiant aptarti jų poreikius, ir galimybių įsigyti jų poreikius atitinkantį paslaugų rinkinį išaiškinimas; (d) tokių paslaugų, kaip patalpų konferencijoms, maitinimo, užrašų, ekspozicijų, garso, vaizdo ir kompiuterinės įrangos, apgyvendinimo, transporto ir visuomeninių renginių organizavimas dalyviams ir jų koordinavimas, logistikos organizavimas pranešėjams; (e) dalyvių registravimo organizavimas; (f ) derybos dėl biudžeto neviršijančių paslaugų tipo ir kainos; (g) rangovų darbo priežiūra ir pranešimas apie darbų užsakymų pokyčius.
 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojaiĮdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai parenka vietas ieškantiems darbo asmenims, ieško darbuotojų darbdaviams ir sudaro darbo sutartis tam tikriems darbams atlikti įmonių ir kitų, įskaitant ir valstybines, įstaigų užsakymu arba už komisinį mokestį suranda darbo jo ieškantiems asmenims. Atliekamos užduotys: (a) darbo vietų parinkimas darbo ieškantiems asmenims; (b) darbuotojų suradimas į laisvas darbo vietas už komisinį mokestį, kurį moka darbdavys ar darbuotojas; (c) kvalifikacinių ir kitų reikalavimų, keliamų samdomiems ar įdarbinamiems darbuotojams, aptarimas su darbdaviais; (d) darbuotojų, turinčių tam tikrų įgūdžių, paieška ir būtinų formalumų atlikimas, atsižvelgiant į šalies ar tarptautinius reglamentuojamuosius dokumentus ir reikalavimus; (e) darbo sutarčių, atitinkančių teisinius reikalavimus, rengimo užtikrinimas ir jų pasirašymas; (f ) konsultavimas dėl mokymo programų.
 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjaiNekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai paprastai klientų vardu už komisinį mokestį organizuoja nekilnojamojo turto pardavimą, pirkimą, nuomą ir išperkamąją nuomą. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie parduodamą arba išnuomojamą turtą, jo savininko padėtį ir būsimųjų pirkėjų ar nuomininkų poreikius rinkimas; (b) parduodamo ar išnuomojamo turto rodymas bei pardavimo, nuomos ar išperkamosios nuomos sąlygų aiškinimas būsimiems pirkėjams ar nuomininkams; (c) tarpininkavimas nuomininkų ir savininkų deryboms dėl nuomos ir mokesčių; (d) nuomos ir pardavimo sutarčių rengimas ir išlaidų apskaičiavimas; (e) nuomos ir nuosavybės teisės perdavimo sutarčių pasirašymo organizavimas; (f ) nuomos mokesčio ir užstato paėmimas savininko vardu ir turto tikrinimas prieš nuomą, jos metu ir pasibaigus nuomos laikotarpiui; (g) turtą prižiūrinčių darbuotojų darbo užtikrinimas.
 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentaiŠis pogrupis apima niekur kitur 333 grupėje „Verslo paslaugų agentai“ nepriskirtus verslo paslaugų agentus. Pavyzdžiui, šiai grupei priskiriami darbuotojai, užmezgantys verslo ryšius, parduodantys tokias verslo paslaugas, kaip reklamos vieta žiniasklaidos priemonėse, rengiantys sportininkų, atlikėjų ir menininkų pasirodymų, knygų leidybos, spektaklių statymo ar muzikos įrašų atlikimo ir pardavimo sutartis, ir rengiantys bei organizuojantys turto ir prekių pardavimą aukcionuose, kompleksines ir grupines keliones. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) informacijos apie parduodamas paslaugas ir būsimų pirkėjų poreikius rinkimas; (b) derybos dėl sutarčių sudarymo pardavėjo ar pirkėjo vardu, taip pat pardavimo ir apmokėjimo sąlygų aiškinimas klientui; (c) sutarčių pirkėjo ar pardavėjo vardu pasirašymas ir sutarties vykdymo užtikrinimas; (d) užtikrinimas, kad pirkėjo nusipirkta verslo paslauga būtų jam suteikta sutarta forma ir sutartu laiku; (e) įvairaus turto, automobilių, biržos prekių, gyvūnų, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių ir kitų prekių pardavimas aukcionuose; (f ) grupinių verslo ar laisvalaikio kelionių organizavimas, didmeninis kelionių ir apgyvendinimo paslaugų užsakymas.
 334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriaiAdministravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai teikia organizacines, ryšių palaikymo ir dokumentų rengimo paslaugas, naudodami specialias žinias apie organizacijos, kurioje dirba, verslo veiklą. Jie prižiūri organizacijos raštinės darbuotojus. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalbinių raštinės darbuotojų darbo koordinavimas, skyrimas ir tikrinimas; darbas staline leidybos sistema; teisės aktų ir tokių dokumentų, kaip aktų, testamentų, rašytinių patvirtinimų ir trumpo bylos išdėstymo, rengimas ir tvarkymas; organizacinio padalinio ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas, kartais naudojant specialias žinias apie organizacijos verslo veiklą; posėdžių ir susitikimų laiko nustatymas ir patvirtinimas, taip pat pranešimų perdavimas klientams; teisinių ir medicininių įrašų, ataskaitų, dokumentų ir susirašinėjimo dokumentų kaupimas, registravimas ir tikrinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai 3342 Teisės institucijų sekretoriai 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai 3344 Medicinos sekretoriai
 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojaiVyresnieji raštinės darbuotojai prižiūri ir koordinuoja 4 pagrindinei grupei „Tarnautojai“ priskirtų darbuotojų veiklą. Atliekamos užduotys: (a) tarnautojų darbo koordinavimas, jo skyrimas ir tikrinimas atliekant šias pareigas: teksto parengimas ir spausdinimas, duomenų apskaita ir sisteminimas, darbas telefonu ir telefonu skirstikliu, duomenų įvedimas, darbas staline leidybos sistema ir kita veikla, susijusi su bendraisiais biuro valdymo ir administraciniais įgūdžiais; (b) darbo grafikų ir procedūrų sudarymas, veiklos su kitais įstaigos padaliniais ar skyriais koordinavimas; (c) su darbu susijusių problemų sprendimas ir pažangos bei kitų ataskaitų rengimas ir teikimas; (d) su atliekamu darbu, saugos procedūromis ir įmonės politika susiję darbuotojų mokymai ir nurodymai arba tokių mokymų organizavimas; (e) darbuotojų veiklos rezultatų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi vertinimas, tinkamų darbuotojų veiksmų rekomendavimas; (f ) pagalba samdant darbuotojus, vykdant pokalbius su jais ir juos atrenkant. Pastabos Darbuotojai, prižiūrintys tarnautojų veiklą teisės institucijose ir teisės skyriuose, priskiriami 3342 pogrupiui „Teisės institucijų sekretoriai“. Asmenys, prižiūrintys tarnautojų veiklą sveikatos priežiūros įstaigose, kur tokiam darbui reikia specialių tokios su sveikatos priežiūra ir medicina susijusių žinių, kaip medicininių įrašų tvarkymas ir išsami informacija apie gydymo stacionare skyrimą, priskiriami 3344 pogrupiui „Medicinos sekretoriai“. Asmenys, teikiantys tiesioginę sekretoriaus ir administravimo pagalbą vadovams ar specialistams (išskyrus teisės ir sveikatos specialistus) ir prižiūrintys tarnautojų veiklą, priskiriami 3343 pogrupiui „Administravimo ir vykdomieji sekretoriai“.
 3342 Teisės institucijų sekretoriaiTeisės institucijų sekretoriai taiko specialias teisės terminijos ir procedūrų žinias teikdami pagalbą teisės specialistams vykdant ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo veiklą teisės institucijų ir didelių įmonių bei valstybinių įstaigų teisės padaliniuose. Atliekamos užduotys: (a) teisės aktų ir tokių dokumentų, kaip aktai, testamentai, rašytiniai patvirtinimai ir trumpi bylos išdėstymai, rengimas ir tvarkymas; (b) dokumentų ir laiškų tikrinimas ir redagavimas, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisiniams reikalavimams; (c) teisinių laiškų klientams, liudininkams ir teismo tarnautojams siuntimas paštu, faksu ar siuntimo organizavimas; (d) dokumentų, bylų aplankų ir teisės bibliotekų tvarkymas ir priežiūra; (e) prašymų organizuoti posėdį tikrinimas, posėdžių laiko nustatymas ir organizavimas; (f ) pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti; (g) pagalbinių biuro darbuotojų darbo priežiūra.
 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriaiAdministravimo ir vykdomieji sekretoriai atlieka ryšių palaikymo, koordinavimo ir organizavimo užduotis teikdami pagalbą vadovams bei specialistams ir (arba) rengia laiškus, ataskaitas ir procesinių veiksmų įrašus, kitus specialius dokumentus. Atliekamos užduotys: (a) administracinio susirašinėjimo ir protokolų rengimas; (b) galutinių terminų ir jų pratęsimo išsiaiškinimas, siūlymas ir stebėsena; (c) prašymų organizuoti posėdį tikrinimas, posėdžių ir kelionių laiko nustatymas ir organizavimas; (d) pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti; (e) ryšių su kitais darbuotojais palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais; (f ) dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas ir kitas panašus susirašinėjimas; (g) žodinių pareiškimų vykdant procesinius veiksmus teisėkūros posėdžiuose, teismuose ar panašiose vietose protokolavimas stenografavimo ar kita specialia įranga; (h) pagalbinių raštinės darbuotojų darbo priežiūra.
 3344 Medicinos sekretoriaiMedicinos sekretoriai, taikydami specialias medicinos terminijos ir sveikatos priežiūros teikimo procedūrų žinias, teikia pagalbą sveikatos specialistams ir kitiems darbuotojams atlikdami įvairias ryšių palaikymo, dokumentų rengimo, administracinio ir vidinio koordinavimo funkcijas, skirtas padėti medicinos įstaigų ir kitų su sveikatos priežiūra susijusių institucijų sveikatos priežiūros darbuotojams. Atliekamos užduotys: (a) apsilankymų pas gydytoją laiko nustatymas ir patvirtinimas, taip pat pranešimų perdavimas medicinos darbuotojams ir pacientams; (b) medicininių diagramų, ataskaitų, dokumentų ir laiškų kaupimas, registravimas ir tikrinimas; (c) pokalbiai su pacientais, pildant formas, dokumentus ir ligos istorijas; (d) draudimo ir panašių formų dėl draudimo išmokų pildymas; (e) medicininių bylų ir įrašų, taip pat techninės bibliotekos tvarkymas; (f ) finansinių ataskaitų ir sąskaitų išrašymo procedūrų rengimas; (g) pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti; (h) pagalbinių biuro darbuotojų ir kitų biuro darbuotojų darbo priežiūra.
 335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistaiJaunesnieji valstybės tarnybų specialistai užtikrina atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su valstybės sienos apsauga, mokesčiais, socialinėmis išmokomis, laikymąsi ir juos administruoja bei taiko, tiria su nusikaltimais susijusius faktus ir aplinkybes, išduoda licencijas ar įgaliojimus, susijusius su kelionėmis, prekių importu ir eksportu, įmonių steigimu, pastatų statyba ir panašia valstybės reglamentuojama veikla, arba tokias paraiškas nagrinėja. Pagrindinės atliekamos užduotys: valstybės sienos apsauga ir sieną kertančių asmenų bei transporto priemonių, kelionės ir transporto dokumentų ir per sieną pervežamų prekių tikrinimas, siekiant užtikrinti teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi; mokesčių deklaracijų tikrinimas, siekiant nustatyti mokėtinų mokesčių sumas asmenims ir įmonėms; prašymų gauti socialines išmokas svarstymas ir sprendimas dėl jų suteikimo; prašymų licencijoms ir įgaliojimams, kurių reikia norint keliauti, eksportuoti ar importuoti prekes, statyti pastatus, pradėti verslą ar užsiimti kita valstybės reglamentuojama veikla, svarstymas ir sprendimas dėl jų išdavimo; kainų, darbo užmokesčio ar svorių ir matų reglamentavimo dokumentų laikymosi kontrolė; įrodymų gavimas ir tikrinimas, liudininkų ir įtariamųjų apklausa ir dokumentų bei kompiuterinių failų analizė. Jiems gali vadovauti vyresnieji valstybės pareigūnai, vadovai ar valdytojai. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai 3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai 3353 Socialinių išmokų specialistai 3354 Licencijų išdavimo specialistai 3355 Policijos specialistai ir tyrėjai 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriaiMuitinės ir pasienio inspektoriai tikrina asmenis ir transporto priemones, kertančius valstybės sieną, siekdami administruoti ir užtikrinti atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi. Atliekamos užduotys: (a) valstybės sienos ir teritorinių vandenų apsauga, siekiant užkirsti kelią nelegaliam asmenų įvažiavimui į šalį ar išvykimui iš jos, taip pat nelegaliam valiutos ar prekių importui ar eksportui; (b) valstybės sieną kertančių asmenų kelionės dokumentų tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų visus būtinus įgaliojimus ir pažymėjimus; (c) valstybės sieną kertančių asmenų bagažo tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jo turinys atitiktų teisės aktų ir reglamentuojamuosius dokumentus dėl prekių ir valiutų importo ar eksporto; (d) valstybės sieną kertančių transporto priemonių dokumentų ir krovinių tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybės nustatytų prekių tranzito, importo ir eksporto taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų, taip pat patikrinti, ar sumokėti būtini mokesčiai; (e) asmenų sulaikymas ir uždraustų ir nedeklaruotų prekių, vežtų pažeidžiant migracijos ir muitinės įstatymus ir kitus teisės aktus, konfiskavimas; (f ) veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitomis su teisėtvarka, deportavimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusiomis įstaigomis; (g) panašių administracinių užduočių atlikimas, registruojant tyrimų rezultatus, operacijas, pažeidimus ir tyrimus; (h) prireikus liudijimas teismuose dėl atliktų tyrimų aplinkybių ir rezultatų.
 3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistaiMokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai tikrina mokesčių deklaracijas, pardavimo ir kitus dokumentus, kad nustatytų asmenų ar įmonių mokėtinų mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų rūšį ir sumą, apie išskirtinius ar svarbius atvejus informuoja buhalterius, vyresniuosius valstybės pareigūnus ar vadovus. Atliekamos užduotys: (a) organizacijų, įmonių ir visuomenės konsultavimas įstatymų, kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių mokesčių, muitų ir kitų valstybinių rinkliavų nustatymą ir mokėjimą, taip pat piliečių teisių ir pareigų klausimais; (b) mokesčių deklaracijų, pardavimo dokumentų ir kitų atitinkamų dokumentų tikrinimas, nustatant mokėtinų mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų rūšį ir sumą; (c) pateiktų mokesčių deklaracijų ir apskaitos duomenų, organizacijų sistemų ir vidaus kontrolės priemonių tikrinimas, siekiant užtikrinti apmokestinimo įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (d) atitinkamų administracinių užduočių atlikimas, įforminant tyrimų rezultatus, tvarkant įrašus ir teikiant ataskaitas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi atskirais atvejais.
 3353 Socialinių išmokų specialistaiSocialinių išmokų specialistai nagrinėja prašymus dėl valstybinių, finansinių ar paslaugų programų, kad nustatytų tinkamumą gauti išmokas ar atitinkamas paslaugas ir jų kiekį, apie išskirtinius ar svarbius atvejus informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar vadovus. Atliekamos užduotys: (a) asmenų ar organizacijų konsultavimas įstatymų, kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių valstybines socialinio aprūpinimo programas ir išmokų sumų nustatymą ir išmokėjimą, ar nukreipimo į kitas tarnybas arba piliečių teisių ir pareigų klausimais; (b) prašymų ir kitų dokumentų nagrinėjimas, siekiant nustatyti socialinio aprūpinimo išmokų, kurias turėtų gauti asmenys, rūšį ir dydį; (c) dokumentų vertinimas ir pokalbiai su išmokų gavėjais, siekiant užtikrinti tinkamumą gauti tęstines išmokas ar paslaugas; (d) panašių administracinių užduočių atlikimas, tvarkant klientų duomenis ir rengiant sprendimų dėl tinkamumo, nukreipimo į kitas tarnybas, išmokų mokėjimo nutraukimo ir piktnaudžiavimo ar sukčiavimo ataskaitas.
 3354 Licencijų išdavimo specialistaiLicencijų išdavimo specialistai nagrinėja prašymus dėl licencijų eksportuoti ar importuoti prekes, įsteigti įmonę, statyti namus ar kitus statinius arba gauti pasą, sprendžia dėl licencijų ir pasų išdavimo patvirtinimo, nustato ypatingas sąlygas ar apribojimus išduotoms licencijoms, apie išskirtinius ar svarbius atvejus informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar vadovus. Atliekamos užduotys: (a) asmenų konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prašomų licencijų rūšį ir tokių licencijų išdavimo sąlygas, piliečių teisių ir pareigų klausimais; (b) prašymų ir atitinkamų dokumentų nagrinėjimas ir sprendimų dėl licencijų išdavimo ir joms taikytinų sąlygų priėmimas; (c) prašymų išduoti pasus nagrinėjimas ir tvirtinimas; (d) panašių administracinių užduočių atlikimas, tvarkant prašymus, įforminant veiklą, vertinimą ir sprendimus, rengiant laiškus, kuriais prašymų teikėjai informuojami apie sprendimus dėl licencijos išdavimo; (e) testų, kuriuos reikia atlikti norint išduoti licencijas prašymų teikėjams, administravimas ir rezultatų skaičiavimas.
 3355 Policijos specialistai ir tyrėjaiPolicijos specialistai ir tyrėjai tiria padarytų nusikaltimų faktus ir aplinkybes, siekdami nustatyti įtariamuosius, ir renka informaciją, kurios neįmanoma lengvai gauti ar kuri nėra akivaizdi, apie įstaigas, aplinkybes ar asmenų elgesį dažniausiai tam, kad užkirstų kelią nusikaltimams. Atliekamos užduotys: (a) ryšių užmezgimas ir informacijos apie planuojamus ar įvykdytus nusikaltimus šaltinių paieška, siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ar išaiškinti įtariamuosius; (b) įrodymų gavimas ir tikrinimas apžiūrint nusikaltimo ir nelaimių vietas ieškant nusikaltimo išaiškinimo išsamių ir fizinių įrodymų, apklausiant liudininkus ir įtariamuosius, analizuojant dokumentus ir kompiuterinius failus; (c) įrodymų analizė, siekiant išaiškinti nusikaltimus, nustatyti kriminalinę veiklą ir surinkti informaciją teismui; (d) ryšių užmezgimas ir informacijos, kurios neįmanoma lengvai gauti ar kuri nėra akivaizdi, apie įstaigas, aplinkybes ar asmenų elgesį, šaltinių paieška paprastai siekiant užkirsti kelią nusikaltimams; (e) asmenų suėmimas; (f ) liudijimas teisme ar vadovų informavimas apie aplinkybes ir tyrimo rezultatus.
 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistaiŠis pogrupis apima kitur nepriskirtus jaunesniuosius valstybės tarnybų specialistus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami žemės, žuvininkystės ir miškų ūkių, kainų kontrolės, darbo užmokesčio ir svarsčių bei matų inspektorius. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) verslo vykdymo vietos apžiūra, siekiant užtikrinti, kad prekyboje būtų naudojami tikslūs matai ir svarsčiai; (b) kainų reguliavimo kontrolė, siekiant įvertinti prekių ir paslaugų kainų tinkamumą apsaugoti vartotojų interesus; (c) darbo užmokesčio reguliavimo kontrolė, siekiant užtikrinti, kad už atliktą darbą būtų tinkamai atlyginta, ir įvertinti, ar laikomasi užimtumo standartus reglamentuojančių teisės aktų; (d) panašių tyrimo ir administravimo užduočių atlikimas, registruojant tyrimų rezultatus, įforminant atitikties problemas ar netinkamą verslo praktiką, taip pat rengiant ataskaitas ir korespondenciją.
 34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistaiJaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai atlieka technines užduotis, susijusias su teisinių paslaugų, socialinio darbo, kultūros, maisto gaminimo, sporto ir religijos žinių taikymu praktikoje. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: techninių ir praktinių paslaugų teikimas ir pagalbinių funkcijų atlikimas vykdant procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinėse ir visuomeninėse programose, socialinėse ir visuomenės paramos programose, religinėje ir kultūrinėje veikloje; dalyvavimas ir teisėjavimas sporto renginiuose; sporto treniravimo metodų, kūno rengybos ir pramoginių programų sudarymas ir taikymas; kūrybinių ir techninių įgūdžių derinimas vykdant įvairią meninę, kultūrinę ir kulinarinę veiklą; patiekalų receptų kūrimas ir valgiaraščių sudarymas, taip pat maisto ruošimo priežiūra. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai 342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojai 343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai
 341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistaiJaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai teikia technines ir praktines paslaugas ir atlieka pagalbines funkcijas, vykdydami procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinės ir visuomenės paramos programose ir religinėje veikloje. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba teisės, socialinio darbo ir religijos specialistams ir parama jiems; įrodymų rinkimas ir analizė, teisinių dokumentų rengimas ir teismo šaukimų įteikimas; socialinės paramos programų ir visuomenės paslaugų administravimas ir įgyvendinimas; pagalba klientams sprendžiant asmenines ir socialines problemas; praktinės pagalbos, rekomendacijų ir moralinės paramos teikimas asmenims ir bendruomenėms. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistaiJaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai atlieka pagalbines funkcijas teismuose ar teisinių paslaugų įstaigose, teikia paslaugas tokiais teisiniais klausimais, kaip draudimo sutarčių sudarymas, turto perleidimas ir paskolų suteikimas, taip pat kitų finansinių sandorių vykdymas ar tyrimų atlikimas klientų vardu. Atliekamos užduotys: (a) teismo proceso ir nutarčių įforminimas; (b) pretenzijų, teismo šaukimų, orderių, šaukimų liudyti teisme ir kitų teismo nurodymų įteikimas; (c) tvarkos palaikymas teismo ir bylų nagrinėjimo salėse; (d) teisinių dokumentų, įskaitant teisminio proceso santraukas, ieškovo ir atsakovo pareiškimus, apeliacijas, testamentus ir sutartis, rengimas, dokumentų, kuriuose pateikiama teisinės pozicijos santrauka arba apibūdinamos paskolų ar draudimo sąlygos, rengimas; (e) faktų tyrimas, įrodymų rinkimas ir atitinkamų įstatymų, sprendimų ir kitų teisinių dokumentų nagrinėjimas, rengiantis nagrinėti bylą; (f ) klientų konsultavimas teisiniais klausimais; (g) tokių teisinių būklių, kaip nekilnojamojo turto hipoteka, skolininko turto areštas, sprendimai, servitutas, ir tokių dokumentų, kaip sutartys ir žemėlapiai, tikrinimas, tikrinant turto teisinius aprašus ir nuosavybės teisę; (h) dokumentų, susijusių su nekilnojamojo turto, akcijų perleidimu ar kitais dalykais, kuriuos reikia formaliai registruoti, rengimas; (i) galimų prekių, pinigų ar informacijos vagysčių iš verslo įmonių ir kitų galimų neteisėto klientų ar darbuotojų elgesio bylų tyrimas; (j) įmonių ar aplinkybių ir asmenų elgesio tyrimas klientų vardu.
 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojaiJaunesnieji socialiniai darbuotojai administruoja ir įgyvendina socialinės paramos programas ir teikia visuomenines paslaugas, padeda klientams spręsti asmenines ir socialines problemas. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir jų įgūdžių, privalumų ir trūkumų vertinimas; (b) pagalba asmenims, turintiems negalią, ar senyvo amžiaus žmonėms, kad jiems būtų teikiamos paslaugos ir jie galėtų aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime; (c) pagalba klientams supažindinant juos su galimybėmis ir sudarant veiksmų planus, kartu teikiant visą reikiamą paramą ir pagalbą; (d) pagalba klientams nustatant galimybę pasinaudoti ir naudojantis visuomeniniais ištekliais, įskaitant teisinę, medicinos ir finansinę pagalbą, būstą, darbą, transportą, pagalbą persikraustant, dienos priežiūros ir kitas nukreipimo paslaugas; (e) klientų neįgaliesiems skirtuose namuose ir laisvės atėmimo įstaigose konsultavimas, jų veiklos priežiūra ir pagalba planuojant paleidimą prieš terminą ir jam suėjus; (f ) dalyvavimas atrenkant ir įtraukiant klientus į atitinkamas programas; (g) įsikišimas krizių metu ir prieglobsčio paslaugų teikimas kritiniais atvejais; (h) savarankiškumo įgūdžių seminarų, priklausomybių gydymo programų, elgesio valdymo programų, jaunimo paslaugų programų ir kitų visuomeninių ir socialinių paslaugų programų įgyvendinimas prižiūrint socialinio darbo ar sveikatos specialistams; (i) pagalba vertinant įsikišimo ir programų veiksmingumą, stebint klientų pažangą ir teikiant apie ją ataskaitas; (j) ryšių su kitomis socialinių paslaugų tarnybomis, mokyklomis ir su klientais dirbančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant teikti informaciją ir gauti atsiliepimus apie bendrą klientų padėtį ir pažangą.
 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistaiJaunesnieji religijos profesijų specialistai teikia pagalbą dvasininkams ar religinei bendruomenei, atlieka su religija susijusius darbus, sako pamokslus ir propaguoja tam tikro tikėjimo mokymus, taip pat siekia didinti gerovę pasitelkdami tikėjimą ir dvasinius mokymus. Atliekamos užduotys: (a) su religija susijusių darbų atlikimas; (b) pamokslų sakymas ir tam tikro tikėjimo mokymų bei tiesų propagavimas; (c) pagalba per viešąsias pamaldas ir religines apeigas; (d) tikybos mokymas, sielovados ir moralinės pagalbos teikimas asmenims ir bendruomenėms; (e) programų, skirtų skurstantiesiems aprūpinti maistu, apranga ir pastoge, administravimas ir dalyvavimas jose; (f ) bendruomenių ir asmenų konsultavimas deramo elgesio ir tikėjimo, siekiant palaikyti gerovę ar ją didinti, klausimais.
 342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojaiSporto ir kūno rengybos darbuotojai rengiasi sporto varžyboms ir jose dalyvauja už atlyginimą, treniruoja sportininkus mėgėjus ir profesionalus, kad jų rezultatai būtų geresni, skatina dalyvauti sporte ir gerina jo standartus, organizuoja sporto renginius ir teisėjauja juose, instruktuoja, treniruoja ir prižiūri įvairią mankštą ir kitą laisvalaikio veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys: dalyvavimas sporto varžybose; vadovavimas treniruotėms, siekiant lavinti sporto įgūdžius ir plėsti žinias apie jį; sportinius renginius reguliuojančių taisyklių sudarymas ir jų eigos kontrolė; treniruočių planavimas, organizavimas ir vykdymas; kūno rengybos programų sudarymas ir kūrimas; grupinių mankštų rengimas ir asmeninio trenerio paslaugos įvairiose kūno rengybos srityse; sporto skatinimas ir sportinių įgūdžių lavinimas, jaunuolių dalyvavimo sportinėje veikloje priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3421 Sportininkai ir žaidėjai 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
 3421 Sportininkai ir žaidėjaiSportininkai ir žaidėjai dalyvauja varžybose. Jie treniruojasi ir varžosi individualiai arba pasirinkto sporto komandoje. Atliekamos užduotys: (a) dalyvavimas varžybose; (b) dalyvavimas reguliariose pratybose ir treniruotėse, privačiose treniruotėse, siekiant palaikyti reikiamą kūno rengybos ir įgūdžių lygį; (c) sportuoti skatinančios veiklos vykdymas ir pokalbiai su žiniasklaida; (d) konkrečios sporto šakos išmanymas; (e) sprendimai dėl strategijų konsultuojantis su treneriais; (f ) kitų varžybų dalyvių ir varžybų vietų sąlygų vertinimas; (g) varžymasis varžybose; (h) su konkrečiu sportu susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas.
 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjaiSporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai dirba su sportininkais mėgėjais ir profesionalais, siekdami gerinti jų rezultatus, skatina dalyvavimą sporte, taip pat organizuoja sporto varžybas ir pagal nustatytas taisykles jose teisėjauja. Atliekamos užduotys: (a) sportininkų ar komandų privalumų ir trūkumų nustatymas; (b) treniruočių ir pratybų planavimas, rengimas ir vykdymas; (c) varžybų grafikų ir programų rengimas, planavimas ir derinimas; (d) sportininkų ar komandų motyvavimas ir rengimas varžyboms ar žaidimui; (e) varžybų strategijos kūrimas, žaidimo planų rengimas ir nurodymų davimas sportininkams ir žaidėjams žaidimo ar varžybų metu; (f ) sportininkų ar komandų rezultatų analizė ir vertinimas, treniruočių programų keitimas; (g) metodų ir rezultatų stebėsena ir analizė, nustatymas, kaip tobulėti ateityje; (h) teisėjavimas per varžybas ar sportininkų pasirodymus, laikantis žaidimo standartų ir užtikrinant, kad būtų laikomasi žaidimo taisyklių ir saugą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; (i) laiko matavimas chronometru ir taškų skaičiavimas renginiuose ar varžybose; (j) teisėjavimas besivaržantiems sportininkams, taškų ir baudų skyrimas už pažeidimus ir rezultatų skaičiavimas; (k) taškų ir kitų sportinių rezultatų kaupimas.
 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovaiKūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai vadovauja grupėms ir asmenims, teikia jiems patarimus ir juos instruktuoja užsiimant poilsio, kūno rengybos ar ekstremalia nuotykine veikla. Atliekamos užduotys: (a) su poilsiu ir kūno rengyba susijusios veiklos planavimas ir vykdymas; (b) su poilsiu, sportu ar kūno rengyba susijusios veiklos stebėsena, siekiant užtikrinti saugą, prireikus medicinos ar pirmosios pagalbos teikimas; (c) klientų gebėjimų ir fizinės formos vertinimas ir stebėsena, taip pat pratimų rekomendavimas; (d) kūno rengyboje ir poilsio veikloje naudojamų kūno judesių, sąvokų ir įgūdžių rodymas ir mokymas; (e) aiškinimas, kaip naudoti įrangą; (f ) saugos procedūrų, taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų aiškinimas ir jų laikymosi užtikrinimas.
 343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistaiJaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai derina kūrybinius įgūdžius su techninėmis ir kultūrinėmis žiniomis fotografuodami ir tvarkydami nuotraukas; kurdami teatro scenų, parduotuvių ir namų interjerų dizainą ir juos dekoruodami; rengdami objektus ekspozicijai; prižiūrėdami bibliotekų ir galerijų kolekcijas, įrašus ir katalogų sudarymo sistemas; sudarydami valgiaraščius ir ruošdami bei patiekdami maistą; teikdami pagalbą kuriant spektaklius, filmus ir televizijos programas; taip pat vykdydami kitų meno ir kultūros sričių veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys: asmenų, renginių, vaizdų, medžiagų, gaminių ir kitų objektų fotografavimas fotoaparatu; meninių metodų taikymas kuriant gaminių dizainą, dekoruojant interjerą ir skatinant pardavimą; objektų išdėstymas ir parengimas ekspozicijai; eksponatų pastatymo, eksponavimo dėklų ir zonų dizaino kūrimas ir tvarkymas; valgiaraščių sudarymas ir maisto ruošimo priežiūra; pagalba direktoriams ir atlikėjams statant teatro spektaklius, filmus, kuriant televizijos programas ar reklamą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3431 Fotografai 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai 3434 Vyriausieji virėjai 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
 3431 FotografaiFotografai fotografuoja žmones, renginius, vaizdus, medžiagas, gaminius ir kitus objektus. Atliekamos užduotys: (a) fotografavimas reklamos ar kitais komerciniais, pramoniniais ar moksliniais tikslais, spausdinamai medžiagai ir straipsniams iliustruoti laikraščiuose, žurnaluose ir kituose leidiniuose; (b) pavienių asmenų ar jų grupių portretinių nuotraukų darymas; (c) konkrečios užduoties reikalavimų nagrinėjimas ir sprendimas, kokio fotoaparato, fotojuostos, apšvietimo ir fono detalių reikia; (d) nuotraukų komponavimas, techninis įrangos sureguliavimas ir fotografuojamo objekto priderinimas; (e) darbas su skaitytuvais, perkeliant nuotraukas į kompiuterius; (f ) darbas kompiuteriais apdorojant nuotraukas; (g) nuotraukų pritaikymas, kad būtų galima kurti naujus skaitmeninius vaizdus, įtraukiamus į multimedijos gaminius; (h) retušavimas naudojant kompiuterinius ir kitus metodus, siekiant pageidaujamo vaizdinio efekto.
 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriaiInterjero dizaineriai ir dekoratoriai planuoja ir kuria komercinių, gamybinių, visuomeninių, mažmeninės prekybos ir gyvenamųjų pastatų interjerą, siekdami sukurti pastato paskirčiai pritaikytą aplinką, atsižvelgdami į veiksnius, gerinančius gyvenamąją bei darbo aplinką ir skatinančius pardavimą. Jie koordinuoja statybą ir dekoravimą bei dalyvauja šioje veikloje. Atliekamos užduotys: (a) tikslų iškėlimas ir dizaino projekto apribojimų nustatymas konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais asmenimis; (b) erdvės, funkcinių, veiksmingumo, saugos ir estetinių reikalavimų tyrimas ir analizė; (c) pastatų interjero dizaino koncepcijų kūrimas; (d) eskizų, diagramų, iliustracijų ir planų rengimas, siekiant perteikti dizaino koncepcijas; (e) derybos dėl dizaino sprendimų su klientais, vadovybe, tiekėjais ir statybos darbuotojais; (f ) funkcinių ir estetinių medžiagų, baldų ir interjero detalių parinkimas, nurodymas ir siūlymas; (g) nuodugnios informacijos apie pasirinktą dizainą pateikimas ir įforminimas, kad būtų galima pradėti statybą; (h) statybos ir interjero dekoravimo koordinavimas; (i) teatro spektaklių dekoracijų dizaino kūrimas ir jų gamyba; (j) vitrinų ir kitų eksponavimo zonų dizaino kūrimas ir dekoravimas, siekiant skatinti gaminių ir prekių pardavimą.
 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikaiGalerijų, muziejų ir bibliotekų technikai rengia meno kūrinius, pavyzdžius ir žmogaus sukurtus objektus kolekcijoms, išdėlioja ir konstruoja galerijų eksponatus, padeda bibliotekininkams rengti ir naudoti sistemas įrašytai medžiagai ir katalogams tvarkyti. Atliekamos užduotys: (a) objektų išdėstymas ir parengimas eksponuoti; (b) eksponatų pastatymo, eksponavimo dėklų ir zonų dizaino kūrimas bei tvarkymas; (c) pagalba reguliuojant apšvietimą ir eksponavimo įrangą; (d) eksponatų gavimas, siuntimas, pakavimas ir išpakavimas; (e) naujų bibliotekos dokumentų užsakymas ir bibliotekos įrašų ir knygų apyvartos sistemų tvarkymas; (f ) spausdintos ir įrašytos medžiagos katalogų sudarymas; (g) duomenų įvedimas į duomenų bazes ir kompiuterinių įrašų redagavimas; (h) garso ir vaizdo bei reprografinės įrangos naudojimas; (i) bibliografinių duomenų paieška ir tikrinimas.
 3434 Vyriausieji virėjaiVyriausieji virėjai rengia valgiaraščius, kuria patiekalų receptus ir prižiūri patiekalų planavimą, organizavimą, rengimą ir gaminimą viešbučiuose, restoranuose ir kitose maitinimo įstaigose, taip pat laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose. Atliekamos užduotys: (a) receptų ir valgiaraščių planavimas ir rengimas, maisto produktų ir darbo sąnaudų apskaičiavimas, taip pat maisto produktų užsakymas; (b) patiekalų kokybės kontrolė visuose jų ruošimo ir patiekimo etapuose; (c) maisto ruošimo problemų aptarimas su vadovais, dietologais, virtuvės ir aptarnaujančiais darbuotojais; (d) virėjų ir kitų maistą ruošiančių darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas; (e) reikmenų, įrangos ir darbo zonų tikrinimas, siekiant užtikrinti atitiktį nustatytiems standartams; (f ) nustatymas, kaip reikėtų patiekti maistą, ir maisto puošimas; (g) nurodymų teikimas virėjams ir kitiems darbuotojams ruošiant, gaminant maistą, ruošiant garnyrą ir patiekiant maistą; (h) dalyvavimas samdant virtuvės darbuotojus ir jų veiklos kontrolė; (i) firminių ir sudėtingų patiekalų ruošimas, prieskonių į juos dėjimas ir gaminimas; (j) higienos ir maisto saugos reglamentuojamųjų dokumentų aiškinimas ir jų vykdymo užtikrinimas.
 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistaiŠis pogrupis apima kitur 343 grupėje „Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai“ nepriskirtus jaunesniuosius meno, kultūros ir kulinarijos specialistus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami asmenys, padedantys režisieriams ar aktoriams statyti teatro spektaklius, filmus, kurti televizijos laidas ar reklamą.
 35 Informacinių ir ryšių sistemų technikaiInformacinių ir ryšių sistemų technikai teikia pagalbą kasdien naudojant kompiuterių sistemas, ryšių sistemas ir tinklus, atlieka technines užduotis, susijusias su telekomunikacijomis, vaizdo ir garso transliavimu, kitais telekomunikaciniais signalais sausumoje, jūroje ar orlaiviuose. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba informacinių ir ryšių sistemų naudotojams; naujų programų ir įrangos diegimas; tinklų ir kitų duomenų ryšių sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto svetainių ar saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir priežiūra; tinklalapių keitimas; taip pat saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas; įrangos kontrolė, kad būtų galima įgarsinti, redaguoti ir derinti vaizdo ir garso įrašus; duomenų perdavimo ir transliavimo sistemų, radijo ir televizijos programų palydovinių sistemų kontrolė ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinių paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ar orlaiviuose kontrolė ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su kompiuterių sistemų ir telekomunikacinės įrangos tyrimais ir tobulinimu ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu; elektros grandinių projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacinių sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir taisymo kontrolė. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai 352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai
 351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikaiInformacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai teikia pagalbą kasdien naudojant ryšių sistemas, kompiuterių sistemas ir tinklus, taip pat teikia techninę pagalbą naudotojams. Pagrindinės atliekamos užduotys: išorinės ir panašios kompiuterinės įrangos naudojimas ir kontrolė; sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas; tokios išorinės įrangos, kaip spausdintuvai, pripildymas pasirinktos medžiagos, kad ji veiktų, arba išorinės įrangos pripildymo, kurį atlieka išorinės įrangos operatoriai, priežiūra; atsakymas į naudotojų užklausas dėl programinės ar aparatinės įrangos naudojimo, siekiant spręsti problemas; aparatinės, programinės ar išorinės įrangos diegimas ir einamojo remonto atlikimas laikantis dizaino ar diegimo techninių sąlygų; kasdienio sistemų veikimo priežiūra; darbuotojams skirtos įrangos diegimas, tinkamų kabelių, operacinių sistemų ar programinės įrangos diegimas ar diegimo užtikrinimas; tinklų ir kitų duomenų perdavimo sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto svetainių arba saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir patikimumo bei tinkamumo palaikymas; tinklalapių keitimas; saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai 3514 Saityno technikai
 3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikaiInformacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai teikia pagalbą kasdien naudojant ir stebint informacinių technologijų ir ryšių sistemas, išorinę, aparatinę, programinę ir panašią kompiuterių įrangą, kad būtų užtikrintas optimalus jos veikimas, nustatytos bet kokios problemos. Atliekamos užduotys: (a) išorinės ir panašios įrangos naudojimas ir kontrolė; (b) komandų įvedimas, kompiuterių terminalų naudojimas ir kompiuterio bei išorinės įrangos valdiklių aktyvinimas, siekiant integruoti ir valdyti įrangą; (c) sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas; (d) pranešimas prižiūrėtojui ar priežiūros technikui apie įrangos gedimus; (e) reagavimas į pranešimus apie programos klaidas, ieškant problemų ir jas sprendžiant, pranešant apie problemą kitiems darbuotojams ir nutraukiant programą; (f ) darbo vietos įrengimo instrukcijų nagrinėjimas, siekiant nustatyti valdymo parametrus ir naudotiną įrangą, naudojimo tvarką, taip pat tokias naudotinas medžiagas, kaip diskai ir popierius; (g) programos išvedinių išrinkimas, atskyrimas ir rūšiavimas pagal poreikį, taip pat duomenų siuntimas nurodytiems naudotojams; (h) tokios išorinės įrangos, kaip spausdintuvai, pripildymas pasirinktos medžiagos, kad ji veiktų, arba išorinės įrangos pripildymo, kurį atlieka išorinės įrangos operatoriai, priežiūra.
 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikaiPagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai teikia techninę pagalbą naudotojams tiesiogiai ar telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant programinės, aparatinės, kompiuterinės, išorinės įrangos, tinklų, duomenų bazių ir interneto gedimų ir problemų nustatymą ir sprendimą, konsultavimą ir pagalbą išdėstant, diegiant ir prižiūrint sistemas. Atliekamos užduotys: (a) atsakymas į naudotojų užklausas dėl programinės ar aparatinės įrangos naudojimo, siekiant spręsti problemas; (b) komandų įvedimas ir sistemų veikimo stebėjimas, siekiant patikrinti, ar operacijos taisyklingos, ir nustatyti klaidas; (c) aparatinės, programinės ar išorinės įrangos diegimas ir nesudėtingas taisymas laikantis dizaino ar diegimo techninių sąlygų; (d) kasdienio ryšių ir kompiuterių sistemų veikimo priežiūra; (e) įrangos, skirtos darbuotojams, diegimas, tinkamų kabelių, operacinių sistemų ar tinkamos programinės įrangos diegimas ar jo užtikrinimas; (f ) kasdienių duomenų perdavimo operacijų problemų ir atliktų taisomųjų veiksmų ar diegimo registravimas; (g) naudotojų techninių problemų imitavimas ar atkūrimas; (h) naudotojo vadovų, techninių vadovų ir kitų dokumentų naudojimas tiriant ir įgyvendinant sprendimus; (i) pagalba taikomųjų programų kūrėjams, sistemų kūrėjams ir kitiems ITR specialistams tobulinant ir bandant ITR gaminius ir paslaugas.
 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikaiKompiuterių tinklų ir sistemų technikai kuria, naudoja ir prižiūri tinklus ir kitas duomenų perdavimo sistemas. Atliekamos užduotys: (a) tinklų sistemų naudojimas, priežiūra ir gedimų paieška; (b) kitų duomenų perdavimo sistemų (ne tinklų) naudojimas ir priežiūra; (c) pagalba naudotojams sprendžiant tinklų ir duomenų perdavimo problemas; (d) sričių, kuriose reikia geresnės įrangos ir programinės įrangos, nustatymas; (e) kompiuterių aparatinės įrangos, tinklų programinės įrangos, operacinės sistemos programinės įrangos ir taikomųjų programų programinės įrangos diegimas; (f ) kompiuterių tinklų operacijų paleidimas ir sustabdymas, taip pat atsarginių kopijų darymas ir atkūrimas įvykus gedimui.
 3514 Saityno technikaiSaityno technikai prižiūri, stebi ir palaiko optimalų interneto ir intraneto svetainių, saityno serverio aparatinės ir programinės įrangos veikimą. Atliekamos užduotys: (a) saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir interneto bei intraneto svetainių patikimumo ir tinkamumo naudoti palaikymas; (b) dokumentų, standartų ir instrukcijų rengimas ir tvarkymas, operacijų procedūrų ir sistemų protokolų registravimas; (c) saugumo priemonių rengimas, koordinavimas, įgyvendinimas ir kontrolė; (d) analizė ir rekomendacijos, siekiant gerinti sistemų veikimą, įskaitant esamų sistemų atnaujinimą ir naujų sistemų įsigijimą; (e) ryšių su klientais ir naudotojais palaikymas ir jų konsultavimas; (f ) tinklalapių kūrimas ir keitimas; (g) saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas.
 352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikaiTelekomunikacijų ir transliavimo technikai kontroliuoja įrangos, įrašančios ir redaguojančios vaizdą ir garsą bei perduodančios į radijo ir televizijos eterį anksčiau įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio signalus sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą, atlieka techninius darbus, susijusius su telekomunikacijų inžinerijos tyrimais ir telekomunikacinių sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, sukūrimu, naudojimu, priežiūra ir remontu. Pagrindinės atliekamos užduotys: įrangos valdymas, įrašant garsą, redaguojant ir jungiant vaizdo ir garso įrašus; radijo ir televizijos programų perdavimo ir transliavimo sistemų ir palydovinių sistemų kontroliavimas ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, kontroliavimas ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų pavyzdžių bandymais; elektros grandinės projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikaiTransliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai kontroliuoja įrangos, įrašančios ir redaguojančios vaizdą ir garsą bei perduodančios į radijo ir televizijos eterį anksčiau įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio signalus sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą. Atliekamos užduotys: (a) įrangos valdymas įrašant garsą; (b) įrangos valdymas redaguojant ir jungiant vaizdo ir garso įrašus, siekiant užtikrinti tinkamą kokybę ir kurti specialiuosius vaizdo ir garso efektus; (c) vaizdo ir garso įrašymo bei redagavimo principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant problemas; (d) perdavimo ir transliavimo sistemų bei palydovinio ryšio sistemų, skirtų radijo ir televizijos programoms transliuoti, kontroliavimas; (e) radijo ryšių sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, kontroliavimas; (f ) transliavimo, telekomunikacijų terminalų ir perdavimo sistemų principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant problemas; (g) skubus įrangos remontas.
 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikaiTelekomunikacijų inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su telekomunikacijų inžinerijos tiriamuoju darbu bei su telekomunikacijų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, konstrukcija, naudojimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų pavyzdžių bandymais; (b) tokios techninės medžiagos, kaip projektai ir eskizai, studijavimas, siekiant nustatyti taikytiną darbo metodą; (c) išsamių medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia telekomunikacijų įrenginiams pagaminti ir įdiegti, sąmatų rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; (d) techninė telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, siekiant užtikrinti tinkamą jų darbą ir atitiktį techninėms sąlygoms ir reglamentuojamiesiems dokumentams; (e) techninių telekomunikacijų inžinerijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas.
 4 TarnautojaiTarnautojai registruoja, tvarko, saugo, apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka įvairias raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų operacijomis, kelionių organizavimu, informacijos prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės tarnautojų atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 42 Klientų aptarnavimo tarnautojai 43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 44 Kiti tarnautojai
 41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriaiTarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai registruoja, tvarko, saugo ir suranda informaciją, taip pat pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias raštinės ir administracijos tarnautojo pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas; ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas; dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu; darbas su asmeniniais kompiuteriais, tekstų tvarkybos įranga ar rašomosiomis mašinėlėmis registruojant, renkant ir tvarkant tekstą ir duomenis; dokumentų redagavimas ir taisymas; sąskaitų išrašymas ir pinigų sumų tikrinimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas 412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas 413 Klavišinių įtaisų operatoriai
 411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijasTarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias tarnautojo užduotis. Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas; dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu; ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas; pranešimas apie įrangos gedimus darbuotojams; atsakymas į užklausas telefonu ar elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam asmeniui; sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir atliktų finansinių operacijų registravimas; tikslus informacijos užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų redagavimas bei taisymas. Šios grupės profesijų pogrupis: 4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
 4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijasTarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias tarnautojo užduotis. Atliekamos užduotys: (a) informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas; (b) laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas; (c) dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu; (d) ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas; (e) pranešimas apie įrangos gedimus darbuotojams; (f ) atsakymas į užklausas telefonu ar elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam asmeniui; (g) sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir atliktų finansinių operacijų registravimas; (h) tikslus informacijos užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų redagavimas bei taisymas. Pastabos Įstaigų ir įmonių tarnautojus, atliekančius bendras funkcijas, reikia skirti nuo 4120 pogrupio „Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas“ darbuotojų, kurių darbas pirmiausia yra susijęs su korespondencijos ir kitų dokumentų tiksliu užrašymu, sudarymu ir tvarkymu, o tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, gali atlikti panašų darbą, tačiau tikslus dokumentų užrašymas ir tvarkymas nėra pagrindinis jų darbas.
 412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijasSekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos administracijai užduotis. Pagrindinės atliekamos užduotys: korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas, rengimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant rašomąją mašinėlę arba kitą tekstų tvarkybos įrangą; įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų, įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą administracijai; gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas; laiškų, korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas, registravimas ir paskirstymas; posėdžių ar susitikimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos organizuojant; darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir priežiūra; kasdienės korespondencijos tvarkymas savo iniciatyva. Šios grupės profesijų pogrupis: 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijasSekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos administracijai užduotis. Atliekamos užduotys: (a) korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas, įforminimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant rašomąją mašinėlę arba tekstų tvarkybos įrangą; (b) įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų, įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą administracijai; (c) gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas; (d) laiškų, korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas, registravimas ir paskirstymas; (e) posėdžių ar susitikimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos organizuojant; (f ) darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; (g) dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir priežiūra; (h) kasdienės korespondencijos tvarkymas savo iniciatyva.
 413 Klavišinių įtaisų operatoriaiKlavišinių įtaisų operatoriai užrašo ir tvarko tekstą bei duomenis, rengia, redaguoja ir kuria dokumentus saugoti, skelbti ir persiųsti. Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų ir informacijai tvarkyti reikalingų kodų įvedimas; saugomų duomenų paieška, patvirtinimas ir atnaujinimas, įvedamų duomenų registravimas; procesinių veiksmų registravimas stenografuojant kompiuterine įranga ir stenografuoti skirtomis rašomosiomis mašinėlėmis; tikslus informacijos užrašymas iš stenografavimo ir garso įrašymo įrangos, dokumentų redagavimas ir taisymas; pasakytų žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių atkūrimas filmų ir televizijos programų titrams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai 4132 Duomenų įvesties operatoriai
 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriaiMašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai renka, redaguoja ir spausdina tekstus, naudodami rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą, stenografuoja žodinę ar rašytinę medžiagą. Atliekamos užduotys: (a) rašytinės medžiagos spausdinimas iš juodraščių, pataisytų kopijų, garso įrašų ar stenografavimas naudojant rašomąją mašinėlę, kompiuterį ar kitą tekstų tvarkybos įrangą; (b) baigto darbo rašybos, gramatikos, skyrybos ir įforminimo tikrinimas; (c) spausdintinos medžiagos rinkimas ir tvarkymas pagal instrukcijas; (d) parengtų dokumentų archyvavimas ir saugojimas kompiterio standžiajame ar kitokiame diske arba susistemintuose kompiuterių failuose, skirtose dokumentams saugoti, ieškoti ar atnaujinti; (e) diktuojamos ir kitaip pateikiamos informacijos stenografavimas; (f ) pasakytų žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių atkūrimas filmų ir televizijos programų titrams; (g) stenografavimo ar garso įrašymo įranga užfiksuotos informacijos tikslus užrašymas.
 4132 Duomenų įvesties operatoriaiDuomenų įvesties operatoriai įveda koduotus, statistinius, finansinius ir kitus skaitmeninius duomenis į elektroninę įrangą, kompiuterines duomenų bazes, skaičiuokles ir kitas duomenų saugyklas, naudodami klaviatūrą, kompiuterio pelę ar optinį skaitytuvą, balso atpažinimo programinę įrangą ar kitas duomenų įvedimo priemones. Jie įveda duomenis į mechaninius ir elektroninius prietaisus, kad galėtų atlikti matematinius skaičiavimus. Atliekamos užduotys: (a) sąskaitų, formų, protokolų ir kitų dokumentų gavimas ir registravimas; (b) skaitmeninių duomenų, kodų ir teksto iš pirminių šaltinių įvedimas į kompiuteriams prilygstančius saugojimo ir tvarkymo prietaisus; (c) duomenų tikslumo ir išsamumo tikrinimas, prireikus įvestų duomenų taisymas; (d) buhalterijos ir skaičiavimo mašinų naudojimas; (e) duomenų įvedimas į skirtingas duomenų bazių sistemas ir programinę įrangą, jų perkėlimas.
 42 Klientų aptarnavimo tarnautojaiKlientų aptarnavimo tarnautojai bendrauja su klientais, atlikdami pinigines operacijas, organizuodami keliones, suteikdami klientams informaciją, organizuodami susitikimus, dirba telefonais skirstikliais, taip pat atlieka apklausas ar pildo paslaugų gavimo paraiškas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: piniginių operacijų bankuose, pašto skyriuose, lažybų ir azartinių lošimų įmonėse atlikimas ar kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos teikimas ir susitikimų organizavimas; telefonų skirstiklių valdymas, lankytojų pasveikinimas ir priėmimas; respondentų apklausa; pokalbiai su paraiškų gauti paslaugas teikėjais. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 422 Klientų informavimo tarnautojai
 421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojaiKasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai atlieka pinigines operacijas bankuose, pašto skyriuose, lažybų ar azartinių lošimų, lombardo ir skolų išieškojimo įmonėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: bendravimas su bankų ar pašto skyrių klientais, atliekant pinigines operacijas ar teikiant pašto paslaugas; lažybų sumų, statomų dėl sporto varžybų rezultatų, priėmimas ir išmokėjimas; vadovavimas azartiniams žaidimams; pinigų skolinimas už užstatą, paprastai už paliekamus daiktus ar kitą užstatą; skolų ir kitų mokesčių išieškojimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai 4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai 4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojaiBankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai tiesiogiai bendrauja su klientais bankuose ar pašto skyriuose, priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami pašto paslaugas. Atliekamos užduotys: (a) klientų grynųjų pinigų priėmimasir išėmimo iš sąskaitos, čekių, pervedimų, sąskaitų, mokėjimų kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymų, sertifikuotų čekių tvarkymas ir kitų panašių bankinių operacijų atlikimas; (b) klientų sąskaitų kreditavimas ir debetavimas; (c) sąskaitų apmokėjimas ir pinigų pervedimas klientų vardu; (d) pašto siuntų priėmimas, pašto ženklų pardavimas ir kitų pašto paslaugų, susijusių su klientų aptarnavimu, teikimas, pavyzdžiui, sąskaitų apmokėjimas, pinigų pervedimas ir kitų operacijų atlikimas; (e) pinigų keitimas pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą; (f ) visų operacijų apskaitos tvarkymas ir tikrinimas su realiu kasos likučiu.
 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojaiLažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai nustato koeficientus, surenka ir išmoka lažybų dėl sporto ar kitų renginių rezultatų laimėtas sumas arba vadovauja azartiniams lošimams lošimo namuose. Atliekamos užduotys: (a) rizikos laipsnio nustatymas, siekiant nustatyti koeficientus ir išvengti ar atmesti statomą pinigų sumą; (b) apytikrių rezultatų sąrašų sudarymas ir pateikimas; (c) kortų dalijimas, žaidimo kamuoliukų ridenimas ar ruletės rato sukimas; (d) lošimo namų taisyklių aiškinimas; (e) laimėjusių numerių skelbimas, pinigų išmokėjimas laimėtojams ir pinigų surinkimas iš pralaimėjusių asmenų.
 4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojaiLombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai skolina pinigus už užstatą: užstatytus daiktus, turtą ar kitą užstatą. Atliekamos užduotys: (a) užstatomų daiktų įvertinimas, procentų apskaičiavimas ir pinigų skolinimas; (b) daiktų grąžinimas, kai skola grąžinama, arba jų pardavimas, jei skola negrąžinama; (c) pinigų skolinimas, kaip asmeninės paskolos suteikimas, tikintis ateities pelno, arba pagal panašius įsipareigojimus; (d) paskolų atsiėmimas, kai skola grąžinama gavus pelno, arba pagal panašius įsipareigojimus; (e) gautų daiktų, paskirstytų ir gautų pinigų apskaita.
 4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojaiSkolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai išieško skolas už neapmokėtas sąskaitas ir čekius, renka labdarą. Atliekamos užduotys: (a) skolininkų suradimas ir jų buvimo vietos nustatymas; (b) skambinimas klientams telefonu, jų lankymas ar laiškų rašymas dėl skolų grąžinimo ar tarimasis dėl skolos termino atidėjimo; (c) surinktų sumų ataskaitų rengimas ir su pinigų išieškojimu susijusių duomenų ir bylų tvarkymas; (d) teisinių veiksmų siūlymas ar paslaugų teikimo nutraukimas, jei kitaip negalima išreikalauti skolos; (e) labdaros prašymas ir rinkimas.
 422 Klientų informavimo tarnautojaiKlientų informavimo tarnautojai teikia ar gauna informaciją, susijusią su kelionių organizavimu, organizacijos gaminių ar paslaugų apibūdinimu, svečių ir lankytojų registravimu ir pasitikimu, susitikimų organizavimu, telefono skambučių perjungimu, informacijos rinkimu iš apklausų respondentų ar paraiškų gauti paslaugas teikėjų, asmeniškai, telefonu ar tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kaip elektroninis paštas. Pagrindinės atliekamos užduotys: kelionių maršrutų rengimas, kelionių bilietų ir viešbučių užsakymas klientams; klientų, pacientų ir lankytojų pasitikimas ir priėmimas; svečių apgyvendinimo registravimas; informacijos apie organizacijos prekes, paslaugas ar politiką teikimas; susitikimų organizavimas; darbas telefonu skirstikliu; pokalbiai su apklausų respondentais ir paraiškų teikėjais, siekiant nustatyti jų tinkamumą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai 4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai 4223 Telefonų skirstiklių operatoriai 4224 Viešbučių registratoriai 4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai 4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas 4227 Apklausų atlikėjai 4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai
 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojaiKelionių konsultantai ir tarnautojai teikia informaciją apie kelionių vietas, rengia kelionių maršrutus, rezervuoja keliones ir apgyvendinimą, registruoja keleivius jiems registruojantis skrydžiui ir išvykstant. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie galimus įvairius transporto ir apgyvendinimo tipus, kainą ir patogumą teikimas, kliento reikalavimų patenkinimo užtikrinimas ir jų konsultavimas kelionės organizavimo klausimais; (b) informacijos apie vietos ir regiono lankytojų traukos centrus, ekskursijas, restoranus, meną ir pramogas teikimas, aprūpinimas žemėlapiais ir brošiūromis; (c) kelionių maršrutų rengimas; (d) kelionės, ekskursijų ir apgyvendinimo rezervavimas ir rezervacijos patvirtinimas; (e) bilietų, įlaipinimo bilietų ir kuponų išdavimas; (f ) pagalba klientams gaunant tokius reikiamus kelionės dokumentus, kaip viza; (g) kelionės dokumentų tikrinimas ir keleivių bei bagažo registravimas jiems registruojantis skrydžiui ir išvykstant; (h) sąskaitų išrašymas ir mokėjimų priėmimas.
 4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojaiNuotolinio klientų informavimo tarnautojai konsultuoja klientus ir teikia jiems informaciją, atsako į užklausas apie įmonės ar organizacijos prekes, paslaugas ar politiką, tvarko finansines operacijas telefonu ar tokiomis elektroninėmis ryšių priemonėmis, kaip elektroninis paštas. Jie dirba patalpose, kurios gali būti toli klientų ir vietų, kur organizacijos ar įmonės vykdo veiklą. Atliekamos užduotys: (a) atsiliepimas į klientų skambučius ir atsakymas į pranešimus, užklausas, skambučių dėl paslaugų tvarkymas ar skundų sprendimas; (b) poreikių nustatymas ir atvejų įvedimas į kompiuterinę sistemą; (c) prireikus užduočių pavedimas kitiems padaliniams; (d) prireikus sąskaitų išrašymas ar mokėjimų priėmimas; (e) laiškų, informacinių ir kitokių dokumentų siuntimas klientams; (f ) klientų konsultavimas papildomų gaminių ar paslaugų klausimais. Pastabos Tik tie darbuotojai, kurie atsako į užklausas dėl informacijos ir (arba) atlieka paprastas operacijas, priskiriami 4222 pogrupiui „Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai“. Tokie specializuotas paslaugas teikiantys asmenys, kaip kelionių konsultantai, priskiriami atitinkamai specializuotai grupei, nepaisant to, ar jie dirba klientų aptarnavimo centruose ar ne.
 4223 Telefonų skirstiklių operatoriaiTelefonų skirstiklių operatoriai valdo telefonų skirstiklius ir pultus, sujungia skambučius, gauna skambinančių asmenų užklausas ir pranešimus dėl paslaugos problemų, įrašo pranešimus ir perduoda juos darbuotojams ar klientams. Atliekamos užduotys: (a) darbas telefonų skirstikliais ir pultais sujungiant, užlaikant, perjungiant ir išjungiant telefono skambučius; (b) siunčiamųjų skambučių sujungimas; (c) atsakymas į klausimus telefonu ir pranešimų įrašymas; (d) pranešimų darbuotojams ir klientams perdavimas; (e) operacinių sistemų problemų tyrimas ir remonto tarnybų informavimas.
 4224 Viešbučių registratoriaiViešbučių registratoriai pasitinka ir registruoja svečius viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Jie paskiria kambarius, išduoda raktus, teikia informaciją apie paslaugas, rezervuoja kambarius, tvarko informaciją apie laisvus kambarius, pateikia sąskaitas išvykstantiems svečiams ir priima mokėjimus. Atliekamos užduotys: (a) laisvų kambarių pasiūlos, rezervacijų ir kambarių paskirstymo tvarkymas; (b) atvykusių svečių registravimas, kambarių skyrimas, klientų kredito tikrinimas ir kambarių raktų išdavimas; (c) informacijos apie viešbučio ir bendruomenės teikiamas paslaugas teikimas; (d) informacijos apie laisvus kambarius teikimas ir jų rezervavimas; (e) atsakymai į svečių prašymus dėl tvarkymo ir priežiūros paslaugų, skundus; (f ) susisiekimas su tvarkymo ar priežiūros tarnybomis, svečiams pranešus apie problemas; (g) svečių sąskaitų kaupimas ir tikrinimas naudojant kompiuterizuotas ar rankinio valdymo sistemas; (h) pranešimų priėmimas ir perdavimas asmeniškai, telefonu ar telefonu skirstikliu; (i) išvykstantiems svečiams pateiktų sąskaitų tikrinimas ir mokėjimų priėmimas.
 4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojaiAtsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai atsako į asmenines, rašytines užklausas, užklausas elektroniniu paštu ir telefonu, skundus dėl organizacijos prekių, paslaugų ir politikos, teikia informaciją ir nukreipia asmenis į kitas tarnybas. Jie dirba vietose, kur su klientais palaikomi tiesioginiai ryšiai ar parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Atliekamos užduotys: (a) atsakymai į užklausas dėl prekių, paslaugų ir politikos, informacijos apie jų prieinamumą, buvimo vietą, kainą ir panašiais klausimais teikimas; (b) atsakymai į užklausas dėl problemų ir konsultavimas, informavimas ir pagalba; (c) informacijos apie užklausas ir skundus registravimas; (d) sudėtingų užklausų perdavimas grupės vadovams ar konsultantams specialistams; (e) reikiamų blankų, informacinės medžiagos ir brošiūrų suinteresuotosioms šalims suteikimas.
 4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijasKlientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, priima ir pasitinka lankytojus, klientus ar svečius ir atsako į užklausas ir prašymus, įskaitant susitikimų organizavimą. Atliekamos užduotys: (a) lankytojų, svečių ar klientų priėmimas ir pasitikimas; (b) susitikimų klientams organizavimas; (c) informacijos ar susitikimų prašymų telefonu tvarkymas; (d) klientų į atitinkamas vietas ar pas asmenis nukreipimas; (e) informacinių lankstinukų, brošiūrų ar blankų teikimas.
 4227 Apklausų atlikėjaiApklausų atlikėjai kalbasi su asmenimis ir registruoja jų atsakymus į apklausų ir rinkos tyrimo klausimus įvairiomis temomis. Atliekamos užduotys: (a) susisiekimas su asmenimis telefonu ar asmeniškai, pokalbio tikslo paaiškinimas; (b) klausimų pagal klausimynų ar apklausų planus uždavimas; (c) atsakymų užrašymas popieriuje ar įvedimas iš karto į kompiuterinę duomenų bazę, naudojant kompiuterines apklausų sistemas; (d) atsakymų nenuoseklumo nustatymas ir išsiaiškinimas; (e) atsiliepimų teikimas apklausų užsakovams dėl gautų duomenų patikimumo.
 4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojaiŠis pogrupis apima kitur 422 grupėje „Klientų informavimo tarnautojai“ nepriskirtus klientų informavimo tarnautojus. Pavyzdžiui, jis apima darbuotojus, gaunančius iš klientų informaciją, kurios reikia, nustatant jų tinkamumą gauti tam tikras paslaugas, ir ją tvarkančius. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) pokalbiai su pacientais, siekiant gauti informaciją, reikalingą teikiant stacionarinio gydymo paslaugas, ir ją tvarkyti; (b) pokalbiai su paraiškų gauti valstybės paramą teikėjais, siekiant surinkti su paraiška susijusią informaciją; (c) suteiktos informacijos tikslumo tikrinimas; (d) pagalbos suteikimo, keitimo, atsisakymo teikti ar teikimo nutraukimo procedūrų inicijavimas; (e) informacijos teikimas ir atsakymai į klausimus dėl išmokų ir skundų tvarkos; (f ) pacientų ar paraiškų teikėjų nukreipimas į kitas organizacijas, jeigu jie netenkina tinkamumo gauti paslaugas kriterijų.
 43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojaiApskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos, statistinius, finansinius ir kitus skaitinius duomenis ir atlieka pagalbines su verslo reikalais susijusias pinigines operacijas. Kai kurių šio pagrindinio pogrupio profesijų darbuotojai tvarko pagamintų, nupirktų, sandėliuojamų, išsiųstų prekių ir žaliavų, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, apskaitą arba tvarko darbinės veiklos apskaitą ir koordinuoja keleivių ir krovinių vežimo laiką. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba tvarkant apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant skaičiavimus; gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas; darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas ir išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas; tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių, bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis, atlikimas; pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ir išsiųstų prekių apskaita; gautų, sandėliuojamų ar išduotų gamybos žaliavų apskaita; nustatytą dieną reikalingų gamybos žaliavų kiekio skaičiavimas ir pagalba rengiant bei tikrinant gamybinės veiklos grafikus; darbinės veiklos apskaita ir keleivių bei krovinių vežimo laiko koordinavimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai 432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai
 431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojaiApskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos, statistinius, finansinius ir kitus skaitinius duomenis ir atlieka pagalbines su verslo reikalais susijusias pinigines operacijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba tvarkant apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant skaičiavimus; gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas; darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas ir išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas; tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių, bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis, atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai 4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai
 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojaiApskaitos ir buhalterijos tarnautojai skaičiuoja, klasifikuoja ir registruoja skaitinius duomenis, kad finansinė apskaita būtų užbaigta. Jie atlieka visus įprastinius skaičiavimus, įrašus ir patikras, kad gautų pirminius apskaitoje naudojamus finansinius duomenis. Atliekamos užduotys: (a) teisingo skaičių, įrašų ir dokumentų įvedimo, matematinio tikslumo ir tinkamų kodų tikrinimas; (b) darbas kompiuteriais, kuriuose įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant, saugant ir analizuojant informaciją; (c) skaitinių ir finansinių duomenų klasifikavimas, apskaita ir apibendrinimas, rengiant finansinę atskaitomybę ir ją tvarkant žurnaluose, buhalterinėse knygose ar kompiuteriuose; (d) sąskaitų, sąskaitų faktūrų, sąskaitų išrašų ir kitų finansinių ataskaitų skaičiavimai, rengimas ir išrašymas pagal nustatytas procedūras; (e) statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių, susijusių su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu, mokėtinomis ir gautinomis sumomis, pelnu ir nuostoliais, sudarymas.
 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojaiStatistikos, finansų ir draudimo tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja statistinius ar draudimo duomenis arba atlieka tarnautojų pareigas, susijusias su draudimo įmonių, bankų ar kitų finansinių institucijų operacijomis. Atliekamos užduotys: (a) draudimo sutarčių sudarymo, atšaukimo, pretenzijų, operacijų, politikos pokyčių ir mokėjimų tvarkymas; (b) statistinių ar draudimo duomenų, gaunamų iš įprastinių ar specialių informacijos šaltinių, rinkimas ir tvarkymas; (c) bendrų sumų, vidurkių, procentų ir kitų duomenų rodiklių skaičiavimas ir pateikimas reikalaujama lentelių forma; (d) finansinių dokumentų rengimas ir mokėtinų palūkanų ar brokerių komisinių ir žyminių mokesčių skaičiavimas; (e) klientų ar darbdavio vardu perkamų ar parduodamų akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių apskaita.
 4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojaiDarbo užmokesčio apskaitos tarnautojai renka, tikrina ir tvarko su atlyginimais susijusią informaciją ir apskaičiuoja skyriaus, įmonės ar kitos įstaigos darbuotojams mokėtiną atlyginimą ir išmokas. Atliekamos užduotys: (a) darbo laiko apskaitos žiniaraščių, atostogų ir viršvalandžių apskaita, siekiant apskaičiuoti mokėtiną atlyginimą ir išmokas, naudojant rankinio valdymo ar kompiuterizuotas sistemas; (b) darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitų rengimas ir tikrinimas, nurodant atlyginimą su mokesčiais ir be jų, taip pat tokius atskaitymus, kaip mokesčiai, profesinės sąjungos nario mokestis, areštuotos sumos ir draudimo bei pensijų įmokos; (c) mokėjimų ir išmokų darbuotojams čekiais ar elektroniniu pavedimu rengimas; (d) darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo grafikų, atlyginimų skaičiavimo ir kitos informacijos tikrinimas, siekiant nustatyti ir ištaisyti atlyginimo neatitiktis; (e) darbo laiko, atidirbtų valandų ir išmokų korekcijų tikrinimas, informacijos atitinkamos apskaitos knygose registravimas.
 432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojaiMaterialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai apskaito pagamintas, įsigytas, sandėliuojamas, siunčiamas prekes ir žaliavas, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, ar tvarko keleivinio ir krovininio transporto darbą ir koordinuoja jo eismo tvarkaraščius. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ir siunčiamų prekių apskaita; gautų, sandėliuojamų ar išduotų gamybos žaliavų apskaita; gamybos medžiagų, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, kiekio skaičiavimas ir pagalba rengiant gamybos grafikus ir jų tikrinimas; keleivinio ir krovininio transporto darbo apskaita, taip pat jo eismo tvarkaraščių derinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai 4322 Tiekimo tarnautojai 4323 Transporto tarnautojai
 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojaiSandėliavimo tarnybos tarnautojai apskaito pagamintas prekes ir gautas, pasvertas, išduotas, išsiųstas ar sandėliuojamas gamybos žaliavas. Atliekamos užduotys: (a) prekių priėmimo ir išdavimo organizavimas ir kontrolė, atitinkamos apskaitos tvarkymas; (b) sandėliuojamų prekių apskaitos tvarkymas, prekių išdavimo tikrinimas, poreikių įvertinimas ir naujų atsargų užsakymas; (c) įrankių, atsarginių dalių ar kitos įrangos priėmimas, sandėliavimas ir išdavimas, atitinkamos apskaitos tvarkymas; (d) priimtų, pagamintų, išduotų ar siunčiamų prekių svėrimas ir atitinkamos apskaitos tvarkymas; (e) baldų ir kitų gautų saugoti prekių inventorizavimas.
 4322 Tiekimo tarnautojaiTiekimo tarnautojai apskaičiuoja medžiagų, kurias gamybai, statybai ir panašioms gamybos programoms reikia pristatyti iki tam tikro termino, kiekį, rengia gamybos grafikus ir prižiūri jų laikymąsi. Atliekamos užduotys: (a) medžiagų, kurių reikia gamybai, kiekio, kokybės ir tipų įvertinimas; (b) medžiagų poreikių grafikų rengimas ir užtikrinimas, kad medžiagos bus tiekiamos laiku, ir atitinkamos apskaitos tvarkymas; (c) gamybos grafikų rengimas arba pagalba juos rengiant, remiantis klientų užsakymais, gamybos pajėgumu ir našumu; (d) sandėlio atsargų tikrinimas, atsargų pristatymo organizavimas ir vėlavimo priežasčių aiškinimasis; (e) darbų ir medžiagų srauto tarp skyrių apskaita ir koordinavimas.
 4323 Transporto tarnautojaiTransporto tarnautojai tvarko geležinkelio, kelių ir oro keleivinio ir krovininio transporto darbo apskaitą ir koordinuoja eismo tvarkaraščius, rengia ataskaitas vadovybei. Atliekamos užduotys: (a) keleivinio ir krovininio transporto darbo apskaita ir eismo tvarkaraščių koordinavimas; (b) tam tikro geležinkelio ruožo ar srities traukinių eismo valdymas ir atitinkamos apskaitos tvarkymas; (c) krovinių geležinkelio stotyse valdymas, kontrolė ir apskaitos tvarkymas; (d) kelių transporto eismo koordinavimas ir darbo apskaita, pavyzdžiui, transporto priemonių eismo tvarkaraščių, vairuotojų darbo, krovinių iškrovimo ir pakrovimo į transporto priemones, tranzitinių prekių saugojimo grafikų sudarymas ir derinimas; (e) keleivinio ir krovininio oro transporto eismo ir darbo koordinavimas bei apskaita, pavyzdžiui, keleivių sąrašų ir krovinių deklaracijų apskaita; (f ) ataskaitų vadovybei rengimas.
 44 Kiti tarnautojaiKiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų informacijos apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka rankraštį, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: bibliotekų knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu. Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė: 441 Kiti tarnautojai
 441 Kiti tarnautojaiKiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka originalą, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas. Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos dėl bibliotekos knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4411 Bibliotekų tarnautojai 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai 4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai 4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
 4411 Bibliotekų tarnautojaiBibliotekų tarnautojai išduoda ir priima bibliotekų dokumentus, rūšiuoja ir išdėlioja knygas, garso ir vaizdo įrašus, periodinius leidinius, teikia bendrą informaciją apie biblioteką jos lankytojams. Atliekamos užduotys: (a) bibliotekos knygų ir kitų dokumentų išdavimas ir priėmimas; (b) knygų ir kitų bibliotekos dokumentų išdėliojimas ant lentynų; (c) tokių tarnautojų užduočių, kaip rankinis ir elektroninis kartotekų sudarymas, tekstų rengyba ir kartais spausdinimas, atlikimas; (d) žurnalų prenumeratos tvarkymas; (e) pagalba bibliotekos lankytojams gaunant pagrindinius bibliotekos dokumentus ir tarpbibliotekinių mainų organizavimas; (f ) bibliotekos apskaitos, susijusios su knygų ir kitų medžiagų įsigijimu, išdavimu ir grąžinimu, tvarkymas.
 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojaiPaštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai skirsto, registruoja ir pristato pašto siuntas iš pašto skyrių ar panašių įstaigų, taip pat iš įmonių arba šį darbą vykdo įmonėse ir atlieka kitas su pašto paslaugomis susijusias užduotis. Atliekamos užduotys: (a) pašto siuntų tvarkymas valstybinio pašto skyriuose ar privačiose siuntų pristatymo įmonėse; (b) pašto siuntų rūšiavimas ir išnešiojimas į privačius namų ūkius ir verslo įmones; (c) pristatymą patvirtinančio dokumento pateikimas kliento reikalavimu; (d) gaunamos ir siunčiamos korespondencijos rūšiavimas ir paprastasis registravimas, siunčiamos korespondencijos išvežiojimas po įvairias įmones.
 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojaiInformacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai koduoja informaciją tam tikrais kodais, tikrina ir taiso korektūros klaidas ir vykdo įvairias tarnautojų pareigas. Atliekamos užduotys: (a) informacijos kodavimas tam tikrais kodais ir klasifikavimas ją ruošiant toliau apdoroti; (b) tekstų korektūrų ir panašios spausdinti paruoštos medžiagos lyginimas su rankraščiu, klaidų taisymas ir teksto žymėjimas spausdinti pagal nustatytas taisykles; (c) blankų rūšiavimas ir žymėjimas skiriamaisiais ženklais; (d) dokumentų rūšiavimas, tvarkant kartotekas ar tikrinant spaudos lankus; (e) adresų rašymas ranka ant reklaminių laiškų ir vokų.
 4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojaiRaštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai rašo laiškus ir pildo blankus neraštingų žmonių vardu. Atliekamos užduotys: (a) laiškų ir kitų rašytinių dokumentų skaitymas neraštingiems žmonėms ir būtino paaiškinimo ar informacijos suteikimas; (b) laiškų rašymas ir blankų pildymas kitų asmenų vardu; (c) asmenų konsultavimas, aiškinimas ir pagalba pildant valstybinius ir kitus oficialius blankus.
 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojaiKartotekų ir kopijavimo tarnautojai sudaro korespondencijos, kortelių, sąskaitų, čekių ir kitų dokumentų kartotekas pagal abėcėlę arba skaičių eilę arba naudoja kitą kartotekų sudarymo sistemą. Jie įtraukia duomenis į kartoteką ir prireikus pašalina, kopijuoja, nuskaito dokumentus ar siunčia juos faksu. Atliekamos užduotys: (a) medžiagos rūšiavimas ar klasifikavimas pagal tokius kriterijus, kaip turinys, paskirtis, naudojimo kriterijai, arba chronologine, abėcėline ar skaičių eilės tvarka; (b) medžiagos išdėliojimas stalčiuose, spintelėse ir sandėliavimo dėžėse; (c) prireikus duomenų radimas ir pašalinimas iš kartotekos; (d) į kartoteką įtrauktų ir iš jos pašalintų duomenų apskaita; (e) dokumentų kopijavimas, nuskaitymas ar siuntimas faksu.
 4416 Darbuotojų informacijos tarnautojaiDarbuotojų informacijos tvarkytojai tvarko ir atnaujina tokius darbuotojų duomenis, kaip informacija apie perkėlimą ir paaukštinimą, veiklos vertinimą, darbuotojų panaudotas ir nepanaudotas atostogas, atlyginimą, kvalifikaciją ir mokymus. Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie darbo patirtį, atlyginimą, veiklos vertinimą, kvalifikaciją ir mokymus, panaudotas ir nepanaudotas atostogas atnaujinimas; (b) naujų darbuotojų duomenų registravimas ir duomenų išsamumo tikrinimas; (c) darbo ir paaukštinimo prašymų tvarkymas, pareiškėjų konsultavimas dėl rezultatų; (d) užklausų apie pareigoms keliamus reikalavimus ir darbo sąlygas priėmimas ir atsakymai į jas; (e) informacijos apie darbo paraiškas ir skelbimų apie laisvas darbo vietas ir konkursus išsiuntinėjimas; (f ) rankinio valdymo ir kompiuterizuotų bylų sudarymo ir registravimo sistemų priežiūra ir atnaujinimas, ataskaitų ir dokumentų, susijusių su darbuotojų veikla, sudarymas ir rengimas; (g) darbuotojų informacijos ir bylų saugojimas ir prireikus jų radimas.
 4419 Kitur nepriskirti tarnautojaiŠis pogrupis apima niekur kitur 4 pagrindinėje grupėje „Tarnautojai“ nepriskirtus tarnautojus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima korespondencijos tarnautojus, spaudos apžvalgininkus ir leidybos tarnautojus. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) klientų užsakymų dėl skelbimų priėmimas, jų rašymas ir redagavimas, skelbimų kainų apskaičiavimas ir sąskaitų pateikimas; (b) tokios verslo įmonių ir valstybinių įstaigų korespondencijos, kaip atsakymai į informacijos užklausas ir pagalbos prašymus, prašymai atlyginti žalą, užklausos dėl kredito ir sąskaitų, skundai dėl paslaugų, rengimas; (c) pagalba rengiant periodinius leidinius, skelbimus, katalogus, žinynus ir kitą medžiagą viešinti; (d) laikraščių, žurnalų, pranešimų spaudai ir kitų leidinių skaitymas, siekiant rasti darbuotojams ir klientams įdomių straipsnių ir juos pateikti.
 5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjaiPaslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai teikia paslaugas asmenims, taip pat kelionių organizavimo, namų ūkio tvarkymo, viešojo maitinimo, asmens priežiūros ar apsaugos nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų paslaugas arba demonstruoja ir parduoda prekes didmeninės ar mažmeninės prekybos parduotuvėse ir panašiose įmonėse, įskaitant kioskus ir turgavietes. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų atliekamos užduotys: paslaugų kelionėse organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir patiekimas; vaikų priežiūra; asmens priežiūra ir nesudėtingos sveikatos priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose, kirpyklų ir kosmetikos salonų, palydovų paslaugos; būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; apsaugos paslaugų teikimas ir asmenų bei turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų; įstatymų laikymosi priežiūra ir viešosios tvarkos palaikymas; pozavimas prekių reklamavimo, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose ir turgavietėse; prekių galimiems pirkėjams demonstravimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 51 Paslaugų asmenims darbuotojai 52 Pardavėjai 53 Asmens priežiūros darbuotojai 54 Apsaugos darbuotojai
 51 Paslaugų asmenims darbuotojaiPaslaugų asmenims darbuotojai teikia paslaugas, susijusias su kelionėmis, namų ūkio tvarkymu, viešuoju maitinimu, kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugomis, gyvūnų išvaizda, priežiūra ir dresavimu, palydovų paslaugomis, ir kitas asmeninio pobūdžio paslaugas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: paslaugų kelionėse ir ekskursijose organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir patiekimas; kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugos; būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; rūpinimasis gyvūnų išvaizda, jų priežiūra ir dresavimas; asmenų mokymas vairuoti variklines transporto priemones; palydovų ir kitų paslaugų asmenims teikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai 512 Virėjai 513 Padavėjai ir barmenai 514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai 515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai 516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojai
 511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovaiKelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai teikia įvairias paslaugas asmenims, keliaujantiems lėktuvais, traukiniais, laivais, autobusais ir kitomis transporto priemonėmis, taip pat lydi asmenis ar grupes turistinėse kelionėse, išvykose ir ekskursijose. Pagrindinės atliekamos užduotys: keleivių patogumo ir saugumo užtikrinimas; maisto ir gaiviųjų gėrimų patiekimas; informacijos teikimas ir atsakymai į su kelione susijusius klausimus; bilietų surinkimas ir išdavimas viešajame transporte; asmenų ar grupių lydėjimas turistinėse kelionėse ar ekskursijose, pasakojant apie įdomias vietas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5111 Kelionių palydovai 5112 Transporto priemonių konduktoriai 5113 Kelionių vadovai
 5111 Kelionių palydovaiKelionių palydovai užtikrina keleivių patogumą ir saugumą, patiekia valgius ir gėrimus, taip pat teikia asmeninio pobūdžio paslaugas dažniausiai lėktuvuose ir laivuose. Jie gali planuoti ir koordinuoti tvarkymo darbus ir pramoginius renginius laivuose. Atliekamos užduotys: (a) į lėktuvą ar laivą įlipančių keleivių sutikimas, pasveikinimas, bilietų ar įlaipinimo kuponų tikrinimas, vietų parodymas; (b) pranešimas, aiškinimas ir rodymas, kaip naudotis saugos ir gelbėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, deguonies kaukėmis, saugos diržais ir gelbėjimo liemenėmis; (c) iš anksto paruošto maisto ir gėrimų komplektavimas ir patiekimas; (d) neapmuitinamų ir kitų prekių pardavimas; (e) rūpinimasis pagrindiniais keleivių poreikiais ir patogumu, atsakymai į užklausas ir švaros bei tvarkos palaikymas lėktuvų salonuose ir laivų kajutėse; (f ) vadovavimas keleiviams ir pagalba jiems, taip pat nustatytų procedūrų laikymasis įvykus avarijai, pavyzdžiui, evakuojant lėktuvo keleivius po avarinio nusileidimo; (g) pirmosios pagalbos vaistinėlių ir kitos saugos įrangos veikimo tikrinimas; (h) pirmosios pagalbos keleiviams teikimas nelaimės atveju; (i) prieš skrydį dalyvavimas instruktažuose, kuriuose pranešama apie oro sąlygas, aukštį, maršrutą, avarijos atveju taikomas procedūras, ekipažo koordinavimą, skrydžio ilgį, siūlomą maistą ir gėrimus, taip pat keleivių skaičių; (j) keleivių ir lėktuvo parengimas pakilti ir nusileisti; (k) keleivių specialios pagalbos poreikių nustatymas, pavyzdžiui, pagalba mažiems vaikams, senyvo amžiaus žmonėms ar asmenims, turintiems negalią.
 5112 Transporto priemonių konduktoriaiTransporto priemonių konduktoriai tikrina ir išduoda bilietus, užtikrina traukinių, autobusų ir kito viešojo transporto keleivių saugumą ir patogumą. Atliekamos užduotys: (a) bilietų, leidimų surinkimas ir išdavimas, mokesčio už kelionę surinkimas ar išankstinių bilietų galiojimo tikrinimas; (b) keleivinių traukinių miegamųjų vagonų priežiūra ir rūpinimasis jų keleiviais; (c) prireikus pagalba įlipant, surandant vietą ir įkeliant bagažą, ypač senyvo amžiaus, sergantiems ar sužeistiems asmenims; (d) durų atidarymas ir uždarymas keleiviams; (e) įrangos saugos patikra prieš išvykstant; (f ) ženklo davimas vairuotojams sustoti ar tęsti kelionę; (g) į transporto priemones įlipančių keleivių pasveikinimas ir maršrutų bei stočių skelbimas; (h) saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas; (i) atsakymai į keleivių klausimus ir skundus, taip pat informacijos apie sustojimus ir persėdimus teikimas; (j) reikiamų veiksmų vykdymas įvykus nenumatytam įvykiui ar avarijai.
 5113 Kelionių vadovaiKelionių vadovai lydi asmenis arba grupes kelionėse, apžvalgos išvykose ar ekskursijose arba lankant tokias įžymias vietas, kaip istorinės vietos, pramonės įmonės ir teminiai parkai. Jie pasakoja apie vietos įžymybes ir teikia papildomą informaciją apie susidomėjimą keliančius dalykus. Atliekamos užduotys: (a) turistų lydėjimas ir vadovavimas jiems kruizuose ir apžvalgos išvykose; (b) turistų lydėjimas muziejuose, parodose, teminiuose parkuose, fabrikuose ir kitose pramonės įmonėse; (c) pasakojimas ir informacijos teikimas apie vietos įžymybes ir eksponatus, taip pat atsakymai į klausimus; (d) moksleivių ugdomosios veiklos vykdymas; (e) turistų veiksmų stebėsena, užtikrinant nustatytų įmonės ar išvykos taisyklių ir saugos procedūrų laikymąsi; (f ) turistų ir išvykos dalyvių sutikimas ir registravimas, reikiamų vardinių kortelių ar saugos priemonių išdavimas; (g) brošiūrų dalijimas, garso ir vaizdo pristatymų rodymas, procedūrų ir veiklos ekskursijoje aiškinimas; (h) fizinės grupės saugos užtikrinimas ir tokių veiksmų, kaip pirmosios pagalbos teikimas ir vadovavimas evakuacijai kritiniu atveju vykdymas; (i) visų su išvykų maršrutais, aptarnavimu ar apgyvendinimu susijusių problemų sprendimas.
 512 VirėjaiVirėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą pagal receptus ar prižiūrimi vyriausiųjų virėjų viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: valgiaraščių planavimas, maisto produktų ruošimas ir gaminimas; pagalbinių virtuvės darbuotojų darbo planavimas, priežiūra ir koordinavimas; maisto kokybės tikrinimas; ingredientų svėrimas, matavimas ir maišymas pagal receptus ir vadovaujantis asmenine nuovoka; orkaičių, keptuvų, kepimo krosnelių ir kitos maisto gaminimo įrangos temperatūros reguliavimas; virtuvės, jos įrangos, maisto patiekimo zonų ir pan. tikrinimas ir valymas, siekiant užtikrinti saugų ir higienišką maisto tvarkymą; tokios didelių gabaritų maisto gaminimo įrangos, kaip keptuvai, gruzdintuvės ar keptuvės, naudojimas. Šios grupės profesijų pogrupis: 5120 Virėjai
 5120 VirėjaiVirėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą pagal receptus ar prižiūrimi vyriausiųjų virėjų viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose. Atliekamos užduotys: (a) valgiaraščių planavimas, maisto produktų ruošimas ir patiekalų gaminimas; (b) pagalbinių virtuvės darbuotojų darbo planavimas, priežiūra ir koordinavimas; (c) maisto kokybės tikrinimas; (d) ingredientų svėrimas, matavimas ir maišymas pagal receptus ir vadovaujantis asmenine nuovoka; (e) orkaičių, keptuvų, kepimo krosnelių ir kitos maisto gaminimo įrangos temperatūros reguliavimas; virtuvės, jos įrangos, maisto patiekimo zonų ir pan. tikrinimas ir valymas, siekiant užtikrinti saugų ir higienišką maisto tvarkymą; (f ) tokios didelių gabaritų maisto gaminimo įrangos, kaip keptuvai, gruzdintuvės ar keptuvės, naudojimas. Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir barų valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami 5120 pogrupiui „Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba 5132 pogrupiui „Barmenai“.
 513 Padavėjai ir barmenaiPadavėjai ir barmenai patiekia maistą ir gėrimus komercinėse viešojo maitinimo įmonėse, klubuose, įstaigose ir valgyklose, laivuose ar keleiviniuose traukiniuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba užtikrinant reikiamas baro atsargas; naudotų stiklinių ir taurių plovimas ir baro zonos valymas; alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų patiekimas prie baro; stalų dengimas švariomis staltiesėmis ir servetėlėmis, serviravimas stalo įrankiais, indais, stiklinėmis ir taurėmis; maisto ir gėrimų patiekimas; patarimai, kokį vyną pasirinkti, ir jo patiekimas; maisto ir (arba) gėrimų užsakymų priėmimas ir jų perdavimas virtuvės darbuotojams; sąskaitų pateikimas ir mokėjimų priėmimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5131 Padavėjai 5132 Barmenai
 5131 PadavėjaiPadavėjai patiekia maistą ir gėrimus už stalų sėdintiems asmenims viešojo maitinimo įmonėse, klubuose, įstaigose ir valgyklose, laivuose ar keleiviniuose traukiniuose. Atliekamos užduotys: (a) stalų dengimas švariomis staltiesėmis ir servetėlėmis, serviravimas stalo įrankiais, indais, stiklinėmis ir taurėmis; (b) klientų sutikimas ir valgiaraščių bei gėrimų sąrašų pateikimas; (c) patarimai dėl maisto ir gėrimų pasirinkimo; (d) maisto ir gėrimų užsakymų priėmimas ir jų perdavimas virtuvės ar baro darbuotojams; (e) maisto ir gėrimų patiekimas už stalų sėdintiems klientams; (f ) indų ir įrankių nurinkimas nuo stalo ir jų grąžinimas į virtuvę; (g) sąskaitų pateikimas, mokėjimų priėmimas ir darbas mokėjimo kortelių ir kasos aparatais. Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir barų valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami 5120 pogrupiui „Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba 5132 pogrupiui „Barmenai“.
 5132 BarmenaiBarmenai ruošia, maišo ir patiekia alkoholinius ir gaiviuosius gėrimus tiesiogiai klientams už baro ar prekystalio arba per padavėjus. Atliekamos užduotys: (a) gėrimų užsakymų priėmimas iš aptarnaujančių darbuotojų ar tiesiogiai iš klientų; (b) alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų ruošimas ir patiekimas prie baro; (c) naudotų taurių ir stiklinių plovimas, baro zonos, arbatos ir kavos ruošimo zonų ir įrangos, pavyzdžiui, espreso kavos aparatų, valymas ir priežiūra; (d) mokėjimų už parduotus gėrimus priėmimas, darbas kasos aparatais ir grynųjų pinigų priėmimo kvitų sumavimas; (e) alaus statinių naudojimas ir vamzdelių prijungimas; (f ) pagalba užtikrinant tinkamas baro atsargas ir butelių bei taurių išdėliojimas; (g) klientų tapatybės tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka alkoholiui pirkti taikomus amžiaus reikalavimus; (h) veiksmai, kuriais siekiama riboti nesaikingą alkoholio vartojimą, pavyzdžiui, klientų įtikinimas liautis gerti, atsisakymas toliau teikti paslaugas ir transporto užsakymas; (i) ingredientų maišymas ruošiant kokteilius ir kitus gėrimus; (j) užkandžių ar kito maisto klientams už baro patiekimas. Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir barų valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis, priskiriami 5120 pogrupiui „Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba 5132 pogrupiui „Barmenai“.
 514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojaiKirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai kerpa ir šukuoja plaukus, skuta ir kerpa barzdas, atlieka grožio procedūras, naudoja kosmetikos priemones ir daro makiažą, taip pat atlieka kitas išvaizdos gerinimo procedūras. Pagrindinės atliekamos užduotys: kliento pageidavimų aptarimas; plaukų kirpimas ir šukavimas; barzdų skutimas ir kirpimas; grožio procedūrų atlikimas; kosmetikos priemonių naudojimas ir makiažo darymas; rankų ir kojų nagų formavimas ir lakavimas, žmogaus pėdų lengvų ligų gydomųjų procedūrų atlikimas; klientų aptarnavimas pirtyse ir paprasto masažo atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5141 Kirpėjai 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
 5141 KirpėjaiKirpėjai kerpa, šukuoja, dažo, tiesina ir chemiškai garbanoja plaukus, skuta ar kerpa barzdas ir ūsus ir galvos odos ligų gydomųjų procedūrų atlikimas. Atliekamos užduotys: (a) plaukų kirpimas, plovimas, dažymas ir garbanojimas; (b) barzdų ir ūsų skutimas ar kirpimas; (c) galvos odos ligų gydomųjų procedūrų atlikimas; (d) perukų parinkimas pagal klientų pageidavimus; (e) patarimai plaukų priežiūros, kosmetikos gaminių ir šukuosenų klausimais; (f ) veltūnų ir kasų pynimas, plaukų priauginimas; (g) vizitų derinimas ir mokėjimų priėmimas; (h) darbo zonų valymas ir įrankių dezinfekavimas.
 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojaiKosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai atlieka veido ir kūno grožio procedūras, naudoja kosmetikos priemones ir daro makiažą, taip pat atlieka kitas išvaizdos gerinimo procedūras. Atliekamos užduotys: (a) veido ir kūno valymas, tepimas kremais, losjonais ir panašiais produktais; (b) veido ir kūno masažas; (c) makiažo darymas grožio salono klientams, aktoriams ar kitiems atlikėjams; (d) rankų ir kojų nagų valymas, formavimas ir lakavimas, taip pat tokių žmogaus pėdų lengvų ligų, kaip nutrynimai, nuospaudos ar deformuoti kojų nagai, gydymųjų procedūrų atlikimas; (e) klientų aptarnavimas pirtyse ir paprasto masažo atlikimas; (f ) depiliavimas vašku, cukrumi ir kitomis nepageidaujamų kūno plaukelių šalinimo priemonėmis; (g) klientų konsultavimas mitybos ir mankštos klausimais, siekiant jiems padėti numesti svorio ir sulieknėti; (h) vizitų derinimas ir mokėjimų priėmimas.
 515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojaiVyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai koordinuoja valytojų ir kitų už tvarką atsakingų darbuotojų, dirbančių komercinėse, gamybinėse ir gyvenamosiose patalpose, darbą ir juos prižiūri, taip pat sudaro darbo grafikus. Jie atsakingi už tvarkymo ir priežiūros funkcijas viešbučiuose, biuruose, butuose, namuose ir privačiuose būstuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: užduočių paskirstymas ir pastato zonų tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad valymo, tvarkymo ir priežiūros darbai atlikti tinkamai; reikmenų ir įrangos išdavimas, atsargų inventorizacija, siekiant užtikrinti, kad pakaktų reikmenų; pretendentų atranka ir samda; naujų ir patyrusių darbuotojų mokymas; siūlymas juos paaukštinti, perkelti ar atleisti; kai kurių valymo, tvarkymo ir priežiūros užduočių atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai 5152 Namų ūkio ekonomai 5153 Pastatų prižiūrėtojai
 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojaiVyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai organizuoja, prižiūri ir atlieka tvarkymo funkcijas, kad įmonių interjeras, įrenginiai ir patalpos būtų švarūs ir tvarkingi. Atliekamos užduotys: (a) pagalbininkų, valytojų ir kitų tvarkymo darbuotojų samda, mokymai, atleidimas, organizavimas ir priežiūra; (b) reikmenų įsigijimas ar įsigijimo kontrolė; (c) reikmenų saugojimo ir išdavimo kontrolė; (d) bendros asmenų gerovės ir elgesio įstaigose priežiūra; (e) grindų, baldų ir kitų paviršių šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, plovimas ir blizginimas; (f ) lovų klojimas, vonios kambarių tvarkymas, aprūpinimas rankšluosčiais, muilu ir panašiomis priemonėmis; (g) virtuvių valymas ir bendra pagalba virtuvėje, įskaitant indų plovimą; (h) mažųjų barų atsargų ir tokių reikmenų, kaip stiklinės ir rašymo priemonės, papildymas.
 5152 Namų ūkio ekonomaiNamų ūkio ekonomai organizuoja, prižiūri ir atlieka tvarkymo funkcijas privačiuose namų ūkiuose patys arba padedami jiems pavaldžių darbuotojų. Atliekamos užduotys: (a) privačiuose namų ūkiuose dirbančių darbuotojų priežiūra; (b) reikmenų įsigijimas ar jo kontrolė; (c) reikmenų saugojimo ir išdavimo kontrolė; (d) pagalba nedidelių sužeidimų ar ligos atvejais, atliekant tokius veiksmus, kaip temperatūros matavimas, vaistų davimas, tvarstymas; (e) grindų, baldų ir kitų paviršių šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, plovimas ir blizginimas; (f ) lovų klojimas, vonios kambarių tvarkymas, aprūpinimas rankšluosčiais, muilu ir panašiomis priemonėmis; (g) rūpinimasis namų ūkio augintiniais ir augalais, lankytojų priėmimas, atsiliepimas telefonu, pranešimų perdavimas ir maisto produktų pirkimas; (h) maisto ruošimas ir gaminimas, stalų dengimas ir indų nurinkimas, maisto ir gėrimų patiekimas; (i) virtuvių valymas ir bendra pagalba virtuvėje, įskaitant indų plovimą. Pastabos Tokių mažų apgyvendinimo įmonių, kaip nakvynės namai su pusryčiais ir maži svečių namai, kurie klientams už mokestį teikia apgyvendinimo ir ribotas maitinimo paslaugas kaip privačių namų ūkių svečiams, valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra svarbi užduotis, priskiriami 5152 pogrupiui „Namų ūkio ekonomai“.
 5153 Pastatų prižiūrėtojaiPastatų prižiūrėtojai prižiūri daugiabučius namus, viešbučius, biurus, bažnyčias ir kitus pastatus, palaiko švarą ir tvarką juose bei jų teritorijose. Atsižvelgiant į pastato dydį ir pobūdį, jie gali prižiūrėti kitus darbuotojus ir rangovus. Atliekamos užduotys: (a) valymo, tvarkymo ir pastato priežiūros darbuotojų ir rangovų darbo priežiūra; (b) dalyvavimas valymo, paprasto remonto ir pastatų vidaus priežiūros darbų atlikimas; (c) krosnių ir vandens kaitintuvų priežiūra, siekiant užtikrinti, kad būtų tiekiama šiluma ir karštas vanduo; (d) nuomininkų ir lankytojų elgesio reguliavimas tokiais klausimais, kaip triukšmas ar netinkamas turto naudojimas; (e) smulkių paslaugų išvykusiems nuomininkams teikimas, pavyzdžiui, pristatomų prekių priėmimas jų vardu ar prašomos informacijos skambinantiems asmenims suteikimas; (f ) pranešimas pastatų vadovybei ir savininkams apie kapitalinio remonto poreikį; (g) pastatų apėjimas, siekiant užtikrinti jų saugumą; (h) registracijos formų pildymas ir taisyklių kopijų nuomininkams pateikimas.
 516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojaiKiti paslaugų asmenims darbuotojai nuspėja praeities įvykius ir pranašauja būsimus žmonių gyvenimo įvykius, teikia palydovų ir kitas paslaugas asmenims, rūpinasi gyvūnų higiena, juos dresuoja ir prižiūri, teikia laidojimo paslaugas, moko asmenis vairuoti transporto priemones. Pagrindinės atliekamos užduotys: horoskopų sudarymas; palydovų ir tarnų bei kitų paslaugų asmenims teikimas; laidojimo paslaugų teikimas; gyvūnų šėrimas, priežiūra, dresavimas ir higiena; mokymas vairuoti realiomis sąlygomis. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai 5162 Tarnai ir palydovai 5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai 5165 Vairavimo instruktoriai 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojaiAstrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai nuspėja praeities įvykius ir remdamiesi astrologijos ir kitais principais pranašauja žmonių gyvenimo įvykius iš klientų delnų, kortų derinių ir kitais būdais. Atliekamos užduotys: (a) horoskopų sudarymas žmonių gimimo metu ar vėliau, nuodugniai apibūdinant jų praeitį ir siekiant numatyti būsimus gyvenimo įvykius ir sąlygas; (b) klientų delnų, kortų derinių, arbatžolių ar kavos tirščių išsidėstymo puodelyje, mirusių gyvūnų kaulų formų ir išsidėstymo ir pan. aiškinimas; (c) ateities įvykių nuspėjimas, remiantis šiais aiškinimais; (d) palankaus laiko įvairiems žmogaus gyvenimo įvykiams, pavyzdžiui, inauguracijai, vedyboms, kelionėms ar religinėms ir kitoms ceremonijoms, nustatymas; (e) perspėjimai ir patarimai dėl galimų veiksmų; (f ) patarimų, kokių atsargumo priemonių klientai turėtų imtis, kad išvengtų blogos įtakos, teikimas.
 5162 Tarnai ir palydovaiTarnai ir palydovai teikia palydovų paslaugas ir tenkina įvairius kliento ar darbdavio poreikius. Atliekamos užduotys: (a) kompanijos darbdaviui sudarymas, lydint jį (ją) į įvairias vietas, skaitant, dalyvaujant pokalbiuose, sportuojant ir kitoje veikloje; (b) pagalba, užimant svečius darbdavio namuose; (c) darbdavio drabužių ir kitų jo asmeninių daiktų priežiūra ir tvarkymas.
 5163 Laidojimo paslaugų darbuotojaiLaidojimo paslaugų darbuotojai organizuoja laidotuves ir atlieka įvairias žmogaus palaikų tvarkymo paslaugas. Atliekamos užduotys: (a) laidotuvių ceremonijos organizavimas ir vadovavimas jai, kremavimas ir laidojimas; (b) mirusiųjų kūnų specialus paruošimas, siekiant sulėtinti ar sustabdyti palaikų irimą; (c) sveikatos ir higienos taisyklių, su mirusiųjų kūnų specialiu paruošimu susijusių teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas; (d) įvairių kūno dalių pjūvių atlikimas ir jų sutvarkymas, prireikus sudarkytų ar sumaitotų kūnų formos atkūrimas; (e) palaikų rengimas ir guldymas į karstus; (f ) pokalbiai, organizuojant nekrologų rengimą, padedant išsirinkti karstą ar urną ir nustatant laidojimo ar kremavimo vietą ir laiką.
 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojaiGyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai šeria gyvūnus, jais rūpinasi, dresuoja ir prižiūri, padeda veterinarams, veterinarijos technikams ir felčeriams veterinarijos klinikose, gyvūnų prieglaudose, veislynuose ir viešbučiuose, zoologijos soduose, laboratorijose, mažmeninės prekybos parduotuvėse, jojimo mokyklose, šunų dresavimo mokyklose, gyvūnų priežiūros ir panašiose įmonėse. Atliekamos užduotys: (a) gyvūnų prausimas ir šėrimas; (b) gyvūnų nuvedimas ar nunešimas į gydymo patalpas ir jų laikymas gydymo metu; (c) veterinarinių chirurginių instrumentų valymas ir sterilizavimas; (d) vaistų, cheminių medžiagų bei kitų vaistinių preparatų ženklinimas ir papildymas; (e) buteliukų, menzūrų ir kitų priemonių sterilizavimas; (f ) patalpų, kuriose laikomi gyvūnai, pavyzdžiui, aptvarų, arklidžių, narvų ir kiemų, tokios gyvūnų įrangos, kaip balnai ir kamanos, valymas, tvarkymas ir dezinfekavimas; (g) tokios informacijos apie gyvūnus, kaip svoris, dydis, fizinė būklė, skirtas gydymas, vaistai ir pašarai, rinkimas ir registravimas; (h) gyvūnų dresavimas, siekiant išmokyti juos pageidaujamo elgesio, kurio reikia per varžybas, pramogaujant, jodinėjant ir užsiimant kita veikla, paklusnumo mokymas, saugumo užtikrinimas ir tokio elgesio palaikymas; (i) gyvūnų higienos paslaugų teikimas, atliekant tokias užduotis, kaip plovimas, šukavimas, kailio kirpimas ir trumpinimas, nagų karpymas ir ausų valymas.
 5165 Vairavimo instruktoriaiVairavimo instruktoriai moko asmenis vairuoti variklines transporto priemones. Atliekamos užduotys: (a) mokymas vairuoti realiomis sąlygomis ir aiškinimas bei rodymas, kaip veikia stabdžiai, sankaba, pavarų dėžė, automatinė transmisija, signaliniai žibintai ir šviesos; (b) kelių eismo taisyklių mokymas; (c) vairavimo įgūdžių ir saugaus vairavimo mokymas; (d) patarimas besimokantiesiems, kada jie pasirengę laikyti vairavimo egzaminą; (e) konsultavimas ir pažangios vairavimo technikos, kurios reikia kritinėse situacijose, mokymas; (f ) variklinių transporto priemonių vairavimo ir mechaninio valdymo, vairavimo technikos iliustravimas ir aiškinimas, piešiant schemas ant lentos ir naudojant kitas garso ir vaizdo priemones.
 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojaiŠis pogrupis apima niekur kitur 51 pagrindiniame pogrupyje „Paslaugų asmenims darbuotojai“ nepriskirtus paslaugų asmenims darbuotojus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami darbuotojai, atliekantys draugijos palaikymo, šokių partnerio, socialinio palydovo ir naktinio klubo šeimininko funkcijas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) klientų lydėjimas į restoranus ir kitas išvykas; (b) šokių partnerio funkcijos; (c) klientų sutikimas naktiniuose klubuose ir užtikrinimas, kad jie ten gerai praleistų laiką.
 52 PardavėjaiPardavėjai parduoda ir rodo prekes didmeninės ir mažmeninės prekybos parduotuvėse, už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiodami prekes po namus ir vykdydami prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą. Jie gali registruoti ir priimti mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas, taip pat gali valdyti mažas mažmeninės prekybos įmones. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prekių pardavimas didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse arba už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiojant prekes po namus ar vykdant prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą; prekių demonstravimas ir rodymas galimiems klientams; iškart suvartoti skirto maisto pardavimas ir patiekimas už gatvės prekystalių; parduodamų gaminių įsigijimas ar reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; parduodamų prekių sudėjimas ir išdėliojimas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; darbas kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga registruojant ar priimant mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas. Kai kurių šio pagrindinio pogrupio profesijų atstovams gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai 522 Parduotuvių pardavėjai 523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai 524 Kiti pardavėjai Pastabos Parduotuvių vadovai ir pardavimo vadovai priskiriami 1 pagrindinei grupei „Vadovai“. Technikos, medicinos ir informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 2 pagrindinei grupei „Specialistai“. Komerciniai pardavimo ir draudimo atstovai, finansų ir prekybos brokeriai priskiriami 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto) priskiriami 9 pagrindinei grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“.
 521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjaiGatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai parduoda prekes už turgaviečių ar gatvių prekystalių ir ruošia bei parduoda karštą ir šaltą iškart suvartoti skirtą maistą ir gėrimus gatvėse ir viešose vietose. Pagrindinės atliekamos užduotys: leidimo pastatyti prekystalį tam tikroje gatvės, turgavietės ar kitoje atviroje vietoje arba pardavinėti maistą ir gėrimus gatvėje gavimas; parduodamų prekių pirkimas arba reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; kioskų ir prekystalių statymas ir išrinkimas; parduodamų prekių transportavimas, sandėliavimas, pakrovimas ir iškrovimas; prekių, maisto produktų ir gėrimų sukrovimas, išdėstymas ir pardavimas ir mokėjimų priėmimas; parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; maisto ir gėrimų ruošimas parduoti; rankinių vežimėlių stūmimas, vežimėlių mynimas, padėklų ar krepšelių nešiojimas, pristatant maistą ir gėrimus į pageidaujamas vietas gatvėje ar į viešas vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; apskaitos tvarkymas ir atsargų kiekio registravimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai 5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai Pastabos Ne maisto produktus (arba supakuotus negreitai gendančius tokius maisto produktus, kaip konditerijos gaminiai) gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių parduodantys pardavėjai priskiriami 952 grupei „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“.
 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjaiKioskų ir turgaviečių pardavėjai parduoda įvairias prekes kioskuose, kurie statomi atvirose ar dengtose turgavietėse, arba kioskuose gatvėse ar kitose atvirose vietose. Atliekamos užduotys: (a) leidimo pastatyti prekystalį tam tikroje gatvės, turgavietės ar kitoje atviroje vietoje gavimas; (b) gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; (c) parduodamų prekių pirkimas iš didmeninės prekybos tiekėjų ar tiesiogiai iš gamintojų arba reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; (d) prekystalių statymas ir išrinkimas, parduodamų prekių transportavimas, sandėliavimas, pakrovimas ir iškrovimas; (e) prekių demonstravimas ir pardavimas, mokėjimų priėmimas; (f ) parduodamų prekių sukrovimas, išdėstymas, taip pat parduotų prekių vyniojimas bei pakavimas; (g) apskaitos tvarkymas ir atsargų kiekio registravimas. Pastabos Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys šviežiais maisto produktais, neskirtais iškart suvartoti (pavyzdžiui, vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno produktais), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais patiekalais ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart suvartoti skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto produktais (arba supakuotais greitai negendančiais maisto produktais, pavyzdžiui, konditerijos gaminiais) gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520 pogrupiui „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“. Darbuotojai, ruošiantys nesudėtingus patiekalus, skirtus iškart suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai, kurie mažai tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami 9411 pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“. Atkreiptinas dėmesys, kad iškart suvartoti skirtų maisto produktų pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas, kuriose reikalaujama turėti aptarnavimo, nesudėtingų maisto ruošimo ir tvarkymo įgūdžių. Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones, kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.
 5212 Maisto produktų gatvės pardavėjaiMaisto produktų gatvės pardavėjai ruošia ir parduoda arba parduoda iš anksto paruoštus iškart suvartoti skirtus karštus ar šaltus maisto produktus ir gėrimus gatvėse ir viešose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino teatruose ar teatruose. Atliekamos užduotys: (a) leidimo ar licencijos prekiauti maisto produktais ir gėrimais gatvėje ar viešoje vietoje gavimas, kai to reikalaujama; (b) parduodamų maisto produktų ir gėrimų įsigijimas; (c) parduodamų maisto produktų ir gėrimų paruošimas iš anksto ar vietoje; (d) maisto produktų pakrovimas ir iškrovimas, rankinių vežimėlių stūmimas, vežimėlių mynimas, padėklų ar krepšelių nešiojimas, pristatant maistą ir gėrimus į pageidaujamas vietas gatvėje ar į viešas vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; (e) maisto produktų ir gėrimų išdėliojimas ir pardavimas, mokėjimų priėmimas. Pastabos Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys šviežiais maisto produktais, neskirtais iškart suvartoti (pavyzdžiui, vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno produktais), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais patiekalais ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart suvartoti skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto produktais (arba supakuotais greitai negendančiais maisto produktais, pavyzdžiui, konditerijos gaminiais) gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520 pogrupiui „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“. Darbuotojai, ruošiantys nesudėtingus patiekalus, skirtus iškart suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai, kurie mažai tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami 9411 pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“. Atkreiptinas dėmesys, kad iškart suvartoti skirtų maisto produktų pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas, kurioms reikia turėti aptarnavimo, nesudėtingų maisto ruošimo ir higieniško tvarkymo įgūdžių. Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones, kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.
 522 Parduotuvių pardavėjaiParduotuvių pardavėjai parduoda įvairias prekes ir paslaugas tiesiogiai visuomenei ar mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių vardu. Jie aiškina apie šių prekių ir paslaugų funkcijas ir savybes, taip pat gali valdyti mažas parduotuves ar prižiūrėti pardavėjų ir kasininkų darbą. Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų pageidavimų nustatymas ir konsultavimas gaminių asortimento, kainos, pristatymo, garantijų ir gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais; prekių ir paslaugų demonstravimas ir aiškinimas klientams, jų pardavimas; įvairiais mokėjimo būdais atliekamų mokėjimų priėmimas ir sąskaitų rengimas; nuolatinis atsargų tvarkymas ar pagalba šioje srityje, pavyzdžiui, gaminių inventorizacija, ir dalyvavimas atliekant inventorizaciją; parduodamų prekių sukrovimas, išdėstymas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas prekybos centruose ir universalinėse parduotuvėse. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5221 Krautuvininkai 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai 5223 Parduotuvių pardavėjai
 5221 KrautuvininkaiKrautuvininkai valdo mažas mažmeninės prekybos parduotuves savarankiškai arba padedant keliems kitiems asmenims. Atliekamos užduotys: (a) gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; (b) parduodamų prekių įsigijimas ir užsakymas iš turgaviečių, didmeninės prekybos įmonių ir kitų tiekėjų; (c) biudžeto sudarymas ir atsargų kiekio bei finansinių operacijų apskaita; (d) kainų nustatymas ir parduodamų prekių išdėstymas; (e) prekių pardavimas klientams ir konsultavimas dėl gaminių naudojimo; (f ) grąžintų prekių apžiūra ir sprendimai dėl tinkamų veiksmų; (g) sandėliuojamų prekių inventorizacija. Pastabos 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“ priskiriami tik mažų parduotuvių valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis. Parduotuvių valdytojai, kuriems valdymo užduotys ir darbuotojų priežiūra yra pagrindinė ir dažna užduotis, priskiriami 1420 pogrupiui „Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai“. Darbuotojai, kontroliuojantys parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbą ir jam vadovaujantys, tačiau neatsakantys už gaminių asortimento ir visų kainų nustatymą, biudžetą ir darbuotojų skaičių, priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.
 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojaiVyresnieji parduotuvių darbuotojai prižiūri ir koordinuoja parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbą mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvėse, pavyzdžiui, prekybos centruose ir universalinėse parduotuvėse. Atliekamos užduotys: (a) darbo grafikų planavimas ir rengimas, taip pat konkrečių pareigų darbuotojams skyrimas; (b) darbuotojų instruktavimas dėl pardavimo tvarkos, įskaitant tai, kaip susidoroti su sunkiais ar sudėtingais atvejais; (c) greito klientų aptarnavimo užtikrinimas; (d) dalyvavimas pokalbiuose dėl darbo, samdant, mokant, vertinant, paaukštinant ir atleidžiant darbuotojus ir vadovų konsultavimas šiais klausimais, darbuotojų skundų nagrinėjimas; (e) grąžintų prekių apžiūra ir sprendimai dėl tinkamų veiksmų; (f ) parduodamų prekių inventorizacija ir naujų atsargų užsakymas; (g) tinkamos prekių ir paslaugų kainos nustatymo ir nurodymo užtikrinimas; (h) saugos procedūrų laikymosi užtikrinimas. Pastabos 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“ priskiriami tik mažų parduotuvių valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis. Parduotuvių valdytojai, kurie be darbuotojų priežiūros atlieka valdymo užduotis, pavyzdžiui, nustato gaminių asortimentą, visas kainas, biudžetą ir priima sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus, atrankos ir samdos, priskiriami 1420 pogrupiui „Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai“.
 5223 Parduotuvių pardavėjaiParduotuvių pardavėjai parduoda įvairias prekes ir paslaugas tiesiogiai visuomenei ar mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių vardu, aiškina šių prekių ir paslaugų funkcijas ir savybes. Atliekamos užduotys: (a) klientų pageidavimų nustatymas ir konsultavimas gaminių asortimento, kainos, pristatymo, garantijų ir gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais; (b) įmonės prekių ir paslaugų klientams rodymas ir aiškinimas; (c) prekių ir paslaugų pardavimas, įvairiais mokėjimo būdais atliekamų mokėjimų priėmimas, sąskaitų rengimas ir pardavimo registravimas kasos aparatu; (d) pagalba nuolat tvarkant atsargas, pavyzdžiui, inventorizuojant gaminius, ir dalyvavimas atliekant inventorizaciją; (e) parduodamų prekių sukrovimas, išdėstymas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas.
 523 Kasininkai ir bilietų pardavėjaiKasininkai ir bilietų pardavėjai dirba kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga, skirta mokėjimams už įsigytas prekes, paslaugas ir bilietus registruoti ir priimti tokiose vietose, kaip parduotuvės, restoranai ir bilietų kasos. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokėjimų grynaisiais pinigais, čekiais, kredito kortelėmis ar automatiniu debetu parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose vietose priėmimas ir tikrinimas; grąžos ir kvitų atidavimas; bilietų išdavimas bilietų kasose ir atitinkamų mokėjimų priėmimas; gautų ar išmokėtų pinigų skaičiavimas ir registravimas, pardavimų duomenų sutikrinimas su kasos aparatų duomenimis; įmokamų grynųjų pinigų priėmimas, jų sutikrinimas su pardavimo kvitais ir kitais dokumentais, taip pat jų parengimas įnešti į banko sąskaitą; darbas kasos aparatu apskaičiuojant bendrą klientų ar klientams mokėtiną sumą; prekių kodų nuskaitymas, svėrimas ir kainų registravimas; prekių vyniojimas ir dėjimas į maišelius. Šios grupės profesijų pogrupis: 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjaiKasininkai ir bilietų pardavėjai dirba kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga, skirta mokėjimams už įsigytas prekes, paslaugas ir bilietus registruoti ir priimti tokiose vietose, kaip parduotuvės, restoranai ir bilietų kasos. Atliekamos užduotys: (a) mokėjimų grynaisiais pinigais, čekiais, kredito kortelėmis ar automatiniu debetu parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose vietose priėmimas ir tikrinimas; (b) grąžos ir kvitų atidavimas; (c) bilietų į sporto ir kultūros renginius išdavimas; (d) gautų ar išmokėtų pinigų skaičiavimas ir registravimas, pardavimo duomenų sutikrinimas su kasos aparatų duomenimis; (e) įmokamų grynųjų pinigų priėmimas, jų sutikrinimas su pardavimo kvitais ir kitais dokumentais, parengimas įnešti į banko sąskaitą; (f ) darbas kasos aparatu apskaičiuojant bendrą klientų ar klientams mokėtiną sumą; (g) prekių kodų nuskaitymas, svėrimas ir kainų registravimas; (h) prekių vyniojimas ir dėjimas į maišelius.
 524 Kiti pardavėjaiKiti pardavėjai išdėlioja, rodo ir parduoda prekes, maisto produktus ir paslaugas dažniausiai plačiajai visuomenei kitose nei turgavietės, gatvės ar parduotuvės vietose. Grupė apima pardavėjus, nepriskirtus 521 grupei „Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai“, 522 grupei „Parduotuvių pardavėjai“ ir 523 grupei „Kasininkai ir bilietų pardavėjai“. Pagrindinės atliekamos užduotys: parduodamų daiktų išdėstymas ir demonstravimas; pozavimas nuotraukoms, filmams ir vaizdo įrašams, reklamai, reklaminėms nuotraukoms ar meninės kūrybos tikslais; atsakymai į klausimus ir konsultavimas prekių ir paslaugų naudojimo klausimais; užsakymų priėmimas ir mokėjimų, prekių pristatymo ir paėmimo ar paslaugų teikimo organizavimas; prekių ir paslaugų pardavimas, prekiavimas išnešiojant prekes į klientų namus ar vykdant prekybą telefonu arba naudojant kitas elektronines ryšių priemones; degalų, alyvos ir kitų automobiliams skirtų gaminių pardavimas degalinėse; tokių paslaugų, kaip degalų pylimas, valymas, alyvos pylimas ir smulkus variklinių transporto priemonių remontas, atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai 5242 Prekių demonstruotojai 5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai 5245 Degalinių operatoriai 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai 5249 Kitur nepriskirti pardavėjai Pastabos Pardavimo vadovai priskiriami 122 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai“. Technikos, medicinos ir ITR paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 243 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai“. Komercinio pardavimo ir draudimo atstovai priskiriami 332 grupei „Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai“.
 5241 Madų ir panašūs demonstruotojaiMadų ir panašūs demonstruotojai dėvi ir demonstruoja drabužius ir aksesuarus, pozuoja nuotraukoms, filmams ir vaizdo įrašams, reklamai, reklaminėms nuotraukoms ar meninės kūrybos tikslais. Atliekamos užduotys: (a) naujų ar madingų arba sukurtų pagal kliento pageidavimus drabužių pavyzdžių demonstravimas; (b) drabužių, madingų aksesuarų ir kitų gaminių demonstravimas, vaikščiojant, apsisukant ir pozuojant, siekiant išryškinti jų patraukliąsias puses; (c) pozavimas skulptūros, tapybos ir kito vaizduojamojo meno kūrėjams; (d) pozavimas žurnalų reklaminės fotografijos ir kitų reklamos priemonių kūrėjams; (e) pozavimas televizijos, vaizdo ir kino reklaminių filmų ir kitiems kūrėjams.
 5242 Prekių demonstruotojaiPrekių demonstruotojai demonstruoja prekes komercinėse patalpose, parodose ir privačiuose namuose. Atliekamos užduotys: (a) parduodamų gaminių išdėstymas ir demonstravimas, informuojant klientus apie jų savybes ir naudojimo būdą, skatinant susidomėjimą jų įsigijimu; (b) atsakymai į klausimus ir patarimai dėl prekių naudojimo; (c) prekių pardavimas ar klientų siuntimas pas pardavimo darbuotojus; (d) užsakymų priėmimas ir mokėjimų, prekių pristatymo ir paėmimo organizavimas; (e) prekių pavyzdžių pateikimas ir katalogų bei reklaminės medžiagos platinimas.
 5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjaiIšnešiojamosios prekybos pardavėjai apibūdina, demonstruoja ir parduoda prekes ir paslaugas, vykdo prekybą įmonių vardu prieidami prie galimų klientų, kurie dažniausiai gyvena privačiuose namuose, ar lankydamiesi pas juos. Atliekamos užduotys: (a) nuodugnus galimų klientų supažindinimas su įvairių prekių ar paslaugų savybėmis ir jų pardavimo sąlygomis, lankant klientus ir galimus klientus jų namuose; (b) siūlomų prekių ar paslaugų demonstravimas ar apibūdinimas; (c) užsakymų ir sandorių registravimas, gautų užsakymų tiekėjams pateikimas; (d) sąskaitų ir pardavimo sutarčių rengimas, mokėjimo priėmimas; (e) laiškų, informacinių skrajučių ir kitų dokumentų platinimas klientams; (f ) perspektyvių klientų sąrašų sudarymas ir jų lankymas, siekiant užmegzti naujus verslo ryšius; (g) keliavimas po pardavimo zonas ir pas klientus, parduodamų prekių ar jų pavyzdžių vežimas.
 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjaiNuotolinės prekybos pardavėjai susisiekia su esamais ir galimais klientais telefonu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir reklamuoja prekes bei paslaugas, parduoda jas ir organizuoja apsilankymus pas klientus. Jie gali dirbti iš ryšių su klientais centro ar kitų necentralizuotų patalpų. Atliekamos užduotys: (a) prekių ir paslaugų reklamavimas telefonu ar elektroniniu paštu, scenarijaus laikymasis ir kontaktų sąrašo tvarkymas; (b) sudominimas prekėmis ir paslaugomis, siekimas parduoti jas ar pasirašyti sutartį, susitikti su pardavimo atstovais; (c) prekių ir paslaugų, informacijos komplektų ir brošiūrų tvarkymo ir išsiuntimo klientams organizavimas; (d) susitikimų su pardavimo atstovais organizavimas; (e) pastabų registravimas, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, ir rinkodaros duomenų bazės atnaujinimas, kad joje atsispindėtų kiekvieno kliento statuso pokyčiai; (f ) pranešimas vadovams apie konkurentų veiklą ir mėginant susisiekti su klientais kilusias problemas; (g) statistinės informacijos apie skambučius ir pavykusius skambučius kaupimas; (h) periodinis ataskaitų apie nuotolinės rinkodaros veiklą ir rezultatus teikimas.
 5245 Degalinių operatoriaiDegalinių operatoriai parduoda degalus, alyvą ir kitus automobiliams skirtus gaminius ir teikia tokias paslaugas, kaip degalų pylimas, valymas, alyvos papildymas, taip pat atlieka smulkųjį variklinių transporto priemonių remontą. Atliekamos užduotys: (a) degalų bako ir talpyklų pripildymas iki kliento nurodyto lygio; (b) oro transporto priemonių padangose, alyvos ir kitų transporto priemonių skysčių tikrinimas ir pripildymas; (c) transporto priemonių langų plovimas; (d) smulkusis transporto priemonių remontas, pavyzdžiui, padangų, lempučių ir priekinio stiklo valytuvų šluostiklių keitimas; (e) automatinių automobilių plovyklų priežiūra ir valdymas; (f ) mokėjimų už įsigytas prekes iš klientų priėmimas; (g) kuro siurblių ir aplinkinių privažiavimų, parduotuvės ir patalpų valymas; (h) atsargų kontrolė ir ataskaitų apie degalų, alyvos, priedų ir kitų prekių pardavimą rengimas. Pastabos Darbuotojai, priimantys mokėjimus ar parduodantys prekes degalinių parduotuvėse, tačiau neteikiantys tokių papildomų paslaugų, kaip pagalba pilantis degalus, alyvą, valymas ir priežiūra, nepriskiriami 5245 pogrupiui „Degalinių operatoriai“.
 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai aptarnauja klientus už maisto prekystalių ir baigia ruošti nesudėtingus patiekalus restoranuose, kavinėse, viešbučiuose, greitojo maisto restoranuose, užkandinėse, ligoninėse ir kitose įmonėse.


Atliekamos užduotys:

(a)  maisto patiekimas klientams už prekystalių;

(b)  išsiaiškinimas, kokių gaminių nori klientas, pagalba klientams renkantis ir užsakymų priėmimas;

(c)   maisto produktų plovimas, skutimas, pjaustymas ir valymas rankomis ir elektriniais prietaisais;

(d)  paprastų patiekalų ruošimas ir paruošto maisto pašildymas;

(e)   maisto skirstymas porcijomis ir vyniojimas arba išdėliojimas tiesiai į lėkštes, skirtas pateikti klientams;

(f )   išsinešamo maisto pakavimas;

(g)  šaldytuvų, salotų baro ir bufetų pripildymas atsargų, suvartoto maisto kiekio apskaita;

(h)  mokėjimų už įsigytus maisto produktus priėmimas.


Pastabos

Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys šviežiais maisto produktais, neskirtais iškart suvartoti (pavyzdžiui, vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno produktais), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais patiekalais ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart suvartoti skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų ir kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto produktais (arba supakuotais greitai negendančiais maisto produktais, pavyzdžiui, konditerijos gaminiais) gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520 pogrupiui „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“. Darbuotojai, ruošiantys nesudėtingus patiekalus, skirtus iškart suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai, kurie mažai tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami 9411 pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“.

Atkreiptinas dėmesys, kad iškart suvartoti skirtų maisto produktų pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas, kurioms reikia turėti aptarnavimo, nesudėtingų maisto ruošimo ir higieniško tvarkymo įgūdžių. Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones, kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.


 5249 Kitur nepriskirti pardavėjaiŠis pogrupis apima niekur kitur 52 pagrindiniame pogrupyje „Pardavėjai“ nepriskirtus pardavėjus.
 53 Asmens priežiūros darbuotojaiAsmens priežiūros darbuotojai slaugo, prižiūri vaikus, ligonius ir senyvo amžiaus asmenis, sveikstančius ligonius ar asmenis, turinčius negalią, ir jiems padeda sveikatos priežiūros ir globos įstaigose. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba judant, prausiantis ir tenkinant kitus asmens poreikius; individuali pagalba vaikams mokantis socialinių įgūdžių; veiklos, skirtos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi gerinti, priežiūra ir dalyvavimas joje; stebėjimas ir pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus atitinkamų sveikatos priežiūros ar socialinių tarnybų darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai 532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
 531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjaiVaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai rūpinasi vaikais ir juos prižiūri mokyklose, globos namuose ir vaikų priežiūros įstaigose. Pagrindinės atliekamos užduotys: individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius; veiklos, skirtos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi skatinti, demonstravimas, priežiūra ir dalyvavimas joje mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose; pagalba rengiant medžiagą ir vaikų ugdymo bei laisvalaikio priemones prieš pamokas ir po jų, per atostogas ir dienos priežiūros centruose. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5311 Vaikų priežiūros darbuotojai 5312 Mokytojų padėjėjai
 5311 Vaikų priežiūros darbuotojaiVaikų priežiūros darbuotojai rūpinasi vaikais ir juos prižiūri globos namuose, taip pat prieš pamokas ir po jų, per atostogas ir dienos priežiūros centruose. Atliekamos užduotys: (a) pagalba vaikams jiems prausiantis, rengiantis ar valgant; (b) vaikų lydėjimas į mokyklą ir iš jos ar jų priežiūra lauke laisvalaikiu; (c) žaidimai su vaikais, knygų jiems skaitymas ar pasakų sekimas; (d) pagalba rengiant medžiagą ir vaikų ugdymo ir pramoginės veiklos priemones; (e) vaikų elgesio valdymas ir vadovavimas jų socialiniam vystymuisi; (f ) vaikų drausmės palaikymas ir priemonių jų elgesiui valdyti, pavyzdžiui, pasirūpinti savo drabužiais ir susitvarkyti žaislus ir knygas, siūlymas ir taikymas; (g) žaidžiančių vaikų priežiūra; (h) informacijos apie atskirus vaikus registravimas, įskaitant kasdienį stebėjimą ir informaciją apie jų veiklą, patiektą maistą ir išgertus vaistus.
 5312 Mokytojų padėjėjaiMokytojų padėjėjai atlieka su mokymu nesusijusias pareigas, skirtas padėti mokytojams, ir rūpinasi vaikais bei juos prižiūri mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliekamos užduotys: (a) veiklos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi skatinti demonstravimas, priežiūra ir dalyvavimas joje mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose; (b) patalpų ir lauko zonų rengimas mokymuisi ir laisvalaikiui; (c) pagalba vaikams, turintiems intelektinių, fizinių, elgesio ir kitokių mokymosi sunkumų, mokytis; (d) individuali pagalba vaikams mokantis socialinių įgūdžių; (e) pagalba rengiant mokomąją medžiagą, rašytinės ir spausdintos medžiagos kopijavimas ir segimas; (f ) darbas su garso ir vaizdo įranga, kompiuteriais ir kitomis mokymo priemonėmis; (g) pamokų medžiagos išdalijimas ir surinkimas.
 532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojaiAsmens sveikatos priežiūros darbuotojai slaugo ir padeda judėti, taip pat užsiimti kasdiene veikla ligoniams, senyvo amžiaus asmenims, sveikstantiems ligoniams ir asmenims, turintiems negalią, sveikatos priežiūros ir globos įstaigose. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba ligoniams judant, asmens priežiūra ir bendravimo poreikių tenkinimas; chirurginių ir kitų instrumentų bei įrangos sterilizavimas; stebėjimas ir pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus atitinkamų medicinos ar socialinių tarnybų darbuotojams, pacientų rengimas apžiūrai ir gydymui, taip pat dalyvavimas planuojant asmenų priežiūrą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai 5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
 5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjaiAsmens sveikatos priežiūros padėjėjai teikia tiesiogines asmenų priežiūros paslaugas ir padeda ligoniams ir tokių įvairių sveikatos priežiūros įstaigų, kaip ligoninės, klinikos ir globos ar slaugos įstaigos, pacientams užsiimti kasdiene veikla. Jie dažniausiai įgyvendina nustatytus priežiūros planus ir praktiką, o jų darbą tiesiogiai prižiūri medicinos, slaugos ar kiti sveikatos specialistai ar jaunesnieji specialistai. Atliekamos užduotys: (a) ligonių ir medicinos, reabilitacijos ir globos įstaigų pacientų priežiūra ir pagalba jiems, laikantis medicinos, slaugos ir kitų sveikatos specialistų nustatytų gydymo planų; (b) pagalba ligoniams tenkinant tokius jų asmeninės priežiūros ir gydymo poreikius, kaip asmens higienos, mitybos, aprangos, fizinio judėjimo ir mankštos, bendravimo, vaistų gėrimo, poreikius; (c) ligonių padėties keitimas, kėlimas ir apvertimas, taip pat jų vežimas vežimėliais ar mobiliosiomis lovomis; (d) ligonių aplinkos higienos palaikymas, pavyzdžiui, ligonių palatų valymas ir patalynės keitimas; (e) masažo atlikimas ir kitų ne vaistinių skausmo malšinimo priemonių taikymas nėštumo ir gimdymo metu; (f ) ligonių būklės, reakcijos ir elgesio stebėjimas, pranešimas apie pokyčius sveikatos specialistams. Pastabos Darbuotojai, teikiantys asmens priežiūros paslaugas įstaigų ir centrų (pavyzdžiui, ligoninių, reabilitacijos centrų, globos ir slaugos įstaigų) pacientams, kuriems skirta nuolatinė medicinos priežiūra ar slauga, ir kurių darbą tiesiogiai prižiūri slaugytojai, gydytojai arba kiti veikatos specialistai ar jaunesnieji specialistai, priskiriami 5321 pogrupiui „Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai“. Darbuotojai, teikiantys asmens priežiūros paslaugas privačiuose namuose asmenims, kuriems dažniausiai neskiriama nuolatinė medicinos priežiūra ar slauga, turėtų būti priskiriami 5322 pogrupiui „Asmens priežiūros namuose darbuotojai“. Apskritai darbuotojai, priskiriami 532 grupei „Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai“, neatlieka užduočių, kurioms atlikti reikia tokių specialių medicinos žinių ar mokymo, kaip vaistų skyrimas ir žaizdų valymas ir tvarstymas. Kai tokios užduotys atliekamos, jos yra nesudėtingos ir įprastos.
 5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojaiAsmens priežiūros namuose darbuotojai teikia įprastas asmens priežiūros paslaugas ir padeda asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl senyvo amžiaus, ligos, traumos ar kitos fizinės ar psichinės negalios, kasdienėje veikloje privačiuose namuose ir kitose gyvenamosiose vietose. Atliekamos užduotys: (a) pagalba tenkinant tokius klientų asmeninius ir gydymo poreikius, kaip asmens higienos, mitybos, aprangos, fizinio judėjimo ir mankštos, bendravimo, vaistų gėrimo ir tvarsčių keitimo, dažniausiai laikantis sveikatos specialisto nustatyto priežiūros plano; (b) klientų priežiūros, būklės pokyčių ir reakcijos į priežiūrą ir gydymą registravimas, pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus sveikatos ar socialinių tarnybų specialistams arba siuntimas pas juos; (c) ligonių su fizinio judėjimo sunkumais padėties keitimas ir kėlimas, pagalba vežant juos vežimėliais ir variklinėmis transporto priemonėmis; (d) emocinės paramos, informacijos ir patarimų klientams ir šeimoms mitybos, higienos, mankštos, kūdikių priežiūros ar prisitaikymo prie negalios ar ligos klausimais teikimas; (e) klientų aplinkos higienos palaikymas, pavyzdžiui, patalynės keitimas, drabužių skalbimas ir indų plovimas, gyvenamųjų patalpų valymas; (f ) psichologinės paramos teikimas klientams bendraujant ar garsiai skaitant; (g) mitybos reikalavimus ir nustatytas dietas atitinkančio maisto planavimas, pirkimas, ruošimas ar patiekimas; (h) pagalba tėvams ir naujagimių priežiūra po gimdymo; (i) klientų apsilankymų pas gydytojus ir kitus sveikatos specialistus laiko nustatymas ir palydėjimas ar kitų pavedimų atlikimas. Pastabos Darbuotojai, teikiantys asmens priežiūros paslaugas medicinos ir sveikatos priežiūros įstaigų (pavyzdžiui, ligoninių ir slaugos įstaigų) pacientams, kuriems skirta nuolatinė medicinos priežiūra ar slauga, kurių darbą tiesiogiai prižiūri sveikatos specialistai ar jaunesnieji specialistai, priskiriami 5321 pogrupiui „Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai“. Darbuotojai, teikiantys asmens priežiūros paslaugas privačių būstų gyventojams (įskaitant pensininkus, kuriems vietoje teikiamos minimalios medicinos priežiūros ir slaugos arba jos iš viso neteikiamos), priskiriami 5322 pogrupiui „Asmens priežiūros namuose darbuotojai“. Padėjėjai, kurie gimdymo namuose teikia emocinę paramą ir bendro pobūdžio priežiūrą ir patarimus moterims ir šeimoms nėštumo ir gimdymo metu, tačiau nepriima gimdymo, kad sumažintų sveikatai kylančius pavojus, priskiriami šiam pogrupiui. Priežiūros darbuotojai, kurie rūpinasi vaikais ir juos prižiūri globos namuose ir priežiūros centruose, priskiriami 5311 pogrupiui „Vaikų priežiūros darbuotojai“.
 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojaiŠis pogrupis apima niekur kitur 532 grupėje „Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai“ nepriskirtus įprastinių sveikatos ir asmens priežiūros paslaugų teikėjus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip gydytojo odontologo pagalbininkas, dezinfekuotojo pagalbininkas, ligoninės sanitaras, medicininio vaizdo gavimo padėjėjas ir vaistininko pagalbininkas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) chirurginių, odontologinių ir farmacinių instrumentų, buteliukų, menzūrų ir kitos įrangos valymas ir dezinfekavimas; (b) vaistų, cheminių medžiagų ir kitų vaistinių preparatų ženklinimas, atsargų lentynose papildymas; (c) ligonių kėlimas, vertimas ir perkėlimas, vežimas vežimėliais ar mobiliosiomis lovomis; (d) ligonių parengimas apžiūrai ar gydymui; (e) instrumentų padėklų išdėliojimas, medžiagų parengimas ir pagalba gydytojams odontologams ar rentgenologams atliekant procedūras; (f ) diagnostinių rentgenogramų darymas.
 54 Apsaugos darbuotojaiApsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas, patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų avarijų metu turėjimas; kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė: 541 Apsaugos darbuotojai
 541 Apsaugos darbuotojaiApsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą. Pagrindinės atliekamos užduotys: gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas, patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų metu; kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taip pat taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5411 Ugniagesiai 5412 Policijos pareigūnai 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai 5414 Apsaugos darbuotojai 5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
 5411 UgniagesiaiUgniagesiai vykdo gaisrų prevenciją, kovoja su jais ir juos gesina, taip pat teikia pagalbą kitais kritiniais atvejais, saugo žmonių gyvybes ir turtą, taip pat atlieka gelbėjimo darbus. Atliekamos užduotys: (a) reagavimas į pranešimus apie gaisrą ir kitus skambučius dėl pagalbos, pavyzdžiui, įvykus automobilių ir pramoninei avarijai, grasinant susprogdinti ir kitais kritiniais atvejais; (b) gaisrų kontrolė ir gesinimas, naudojant rankinę ir elektrinę įrangą, priešgaisrines chemines medžiagas; (c) specialios technikos naudojimas, gesinant tam tikrų rūšių gaisrus pramonės įmonėse; (d) žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; (e) pavojingų medžiagų plitimo sustabdymas ar apribojimas gaisrų ar avarijų atveju; (f ) plačiosios visuomenės informavimas apie gaisrų prevenciją.
 5412 Policijos pareigūnaiPolicijos pareigūnai palaiko viešąją tvarką, patruliuoja viešose vietose, užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi, taip pat suima įtariamus pažeidėjus. Atliekamos užduotys: (a) patruliavimas konkrečiose teritorijose palaikant viešąją tvarką, reagavimas kritiniais atvejais, asmenų ir turto saugojimas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas; (b) įtariamųjų ir nusikaltėlių nustatymas, persekiojimas ir suėmimas; (c) kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų metu; (d) pagalbos teikimas į avarijas patekusiems asmenims, nusikaltimų ir gamtos stichijų aukoms kritiniais atvejais.
 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniaiĮkalinimo įstaigų sargybiniai prižiūri ir užtikrina kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių drausmę. Atliekamos užduotys: (a) atvykusių kalinių krata, jų vertingų daiktų perdavimas saugoti, kalinių lydėjimas į kameras ir jų užrakinimas jose; (b) reguliarus kamerų, spynų, langų, durų ir vartų saugumo tikrinimas ir priežiūra; (c) dirbančių, valgančių, vaikščiojančių kalinių priežiūra; (d) kalinių elgesio stebėjimas, siekiant išvengti neramumų ir pabėgimo; (e) patruliavimas kalėjimų teritorijose, siekiant užkirsti kelią pabėgimui; (f ) pagalba įgyvendinant reabilitacijos programas; (g) perkeliamų ir laikinai paleistų kalinių lydėjimas.
 5414 Apsaugos darbuotojaiApsaugos darbuotojai patruliuoja patalpose ar jas stebi, siekdami apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo. Jie kontroliuoja patekimą į įstaigas ir palaiko tvarką, taip pat užtikrina taisyklių laikymąsi viešuose renginiuose ir įstaigų viduje. Atliekamos užduotys: (a) patruliavimas patalpose ir durų, langų ir vartų tikrinimas, siekiant išvengti neteisėto patekimo ir aptikti jo požymius; (b) patekimo į įstaigas kontrolė, darbuotojų ir lankytojų įėjimo bei išėjimo stebėsena ir leidimas įeiti ar išeiti, tapatybės tikrinimas ir leidimų išdavimas; (c) vaikštinėjimas tarp lankytojų, vadovų ar darbuotojų, siekiant palaikyti tvarką, apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, taip pat užtikrinti įstaigos taisyklių laikymąsi; (d) reagavimas į pavojaus signalus, tvarkos pažeidimų tyrimas ir prireikus susisiekimas su tiesioginiais vadovais, policija ar ugniagesiais; (e) keleivių ir bagažo oro uostuose saugumo tikrinimas; (f ) grynųjų pinigų ir vertingų daiktų paėmimas ir saugaus pristatymo į bankus, bankomatus ir mažmeninės prekybos įmones užtikrinimas.
 5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojaiŠis pogrupis apima niekur kitur 541 grupėje „Apsaugos darbuotojai“ nepriskirtus apsaugos darbuotojus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima gelbėtojus, sankryžų eismo reguliuotojus ir gyvūnų kontrolės tarnautojus. Atliekamos užduotys: (a) patruliavimas paplūdimiuose ir prie baseinų, siekiant išvengti nelaimių ir gelbėti skęstančiuosius; (b) kelių eismo srautų stebėsena, siekiant nustatyti saugius eismo srautų sumažėjimo intervalus, per kuriuos pėstieji gali pereiti gatvę; (c) reagavimas į piliečių skundus dėl benamių augintinių, galvijų ir laukinių gyvūnų, perspėjimų ir šaukimų į teismą įteikimas savininkams, pasiklydusių, benamių ir pavojingų gyvūnų sugavimas; (d) patruliavimas nustatytoje zonoje, siekiant užtikrinti automobilių statymo taisyklių laikymąsi; (e) kelių eismo reguliavimas.
 6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojaiKvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai augina įvairius kultūrinius augalus, medžius ir krūmus ir nuima jų derlių, renka laukinius vaisius ir augalus, veisia, augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gamina įvairius gyvulininkystės gaminius, augina, saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ar gaudo žuvis, augina ar renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų patenkinti savo maisto ir būsto poreikius bei užsidirbti pajamų sau ir savo namų ūkiams. Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas; vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; laukinių augalų ir vaisių rinkimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, bitininkystės ir kitų produktų; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas ar gaudymas; kitų vandens gyvūnų auginimas ar gaudymas; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; pačių pagamintų gaminių pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 63 Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
 61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojaiKvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią įvairių kultūrinių augalų, medžių, krūmų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, taip pat įvairių gyvūnų auginimą ir gyvulininkystės gaminių gamybą. Žemės ūkio produktus jie reguliariai tiekia ar parduoda didmenininkams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; daržininkystės ir sodininkystės produktų auginimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, bitininkystės ir kitų produktų; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; produktų pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 611 Kultūrinių augalų augintojai 612 Gyvūnų augintojai 613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai Pastabos Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia patiems ar kitiems namų ūkio nariams vartoti. Jeigu yra didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gamybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojaii“, jeigu pagrindinis veiklos tikslas yra tiekti produktus prekybai rinkoje.
 611 Kultūrinių augalų augintojaiKultūrinių augalų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią įvairių kultūrinių lauko augalų, vaismedžių ir kitų medžių ar krūmų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, daržovių, vaistingųjų ir kitų augalų auginimą, sodininkystės ir medelynų produktų auginimą ir reguliarų tiekimą didmenininkams, realizavimo įmonėms arba pardavimą turgavietėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, svogūnėlių ir trąšų įsigijimas; investavimas į žemę ir jos derlingumo didinimą; dirvos paruošimas, įvairių kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, auginimas ir jų derliaus nuėmimas; darbinių gyvulių ir ūkio pastatų, mašinų ir įrangos priežiūra; sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; ūkio produktų tiekimas ar pardavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojaiKultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tokių kultūrinių lauko augalų, kaip kviečiai, rugiai ir kiti grūdiniai augalai, tabakas, linai ar kiti lauko augalai, bulvės, kopūstai, runkeliai ar kitos lauko daržovės, auginimą ir jų derliaus nuėmimą, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių lauko augalų rūšių ir kiekio nustatymas ir atitinkamas gamybos planavimas bei koordinavimas; (b) dirvos ruošimas rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas mineralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d) kultūrinių augalų priežiūra: žemės dirbimas, augalų persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo įrangos įrengimas ir jos naudojimas; (e) piktžolių, kenkėjų ir ligų kontrolė naudojant herbicidus ir pesticidus; (f ) kultūrinių augalų derliaus nuėmimas ir ligų pažeistų ar nereikalingų augalų sunaikinimas; (g) kultūrinių augalų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h) darbinių gyvulių, žemės ūkio pastatų, kitų statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j) produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų pirkimo, pardavimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus ir daržoves auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Pastabos Daržovių augintojai, naudojantys intensyvaus auginimo metodus, priskiriami 6113 pogrupiui „Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai“.
 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojaiVaismedžių ir vaiskrūmių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią medžių ir krūmų, pavyzdžiui, uogienojų, auginimą, jų derliaus nuėmimą ir jų sulčių surinkimą, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b) dirvos ruošimas rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas mineralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d) kultūrinių augalų priežiūra: žemės dirbimas, medžių ir krūmų persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo įrangos įrengimas ir jos naudojimas; (e) piktžolių, kenkėjų ir ligų kontrolė naudojant herbicidus ir pesticidus; (f ) medžių ir krūmų priežiūra, sulčių surinkimas ir derliaus nuėmimas; (g) kultūrinių augalų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h) darbinių gyvulių, žemės ūkio pastatų, kitų statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j) produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.
 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojaiSodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią medžių, krūmų, gėlių ir kitų augalų auginimą ir priežiūrą parkuose ir privačiuose soduose, sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimą ar daržovių ir gėlių auginimą, taikydami intensyvaus auginimo metodus, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų daržovių, sodininkystės ir medelynų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b) dirvos ruošimas: jos purenimas, lyginimas bei laistymo ir sausinimo sistemų įdiegimas ir jų naudojimas; (c) medžių, gyvatvorių, sodo augalų, žolės sodinimas; (d) medžių, krūmų ir gyvatvorių genėjimas ir karpymas, augalų atramos ir apsaugos įrengimas, vejų lyginimas, pjovimas, ventiliavimas ir jų kraštų tvarkymas; (e) sodų įrenginių ir statinių, pavyzdžiui, takų ar grįstų teritorijų, sienelių, alpinariumų, klombų, tvenkinių ir vandens telkinių, pavėsinių ir tvorų, statymas; (f ) augalų ir medžių sveikumo tikrinimas, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir naikinimas, organinių ir mineralinių trąšų naudojimas; (g) sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas; augalų auginimas iš sėklų ar ūglių; (h) derliaus nuėmimas, produktų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (i) pastatų, šiltnamių ir kitų statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (j) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (k) produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, taip pat ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (l) augalus auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Pastabos Uogų derlių duodančių sodų krūmų ir vaismedžių augintojai priskiriami 6112 pogrupiui „Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai“, jeigu jų veikla derinama su prekine daržininkyste ar sodininkyste. Augintojai, auginantys daržoves laukuose, tačiau netaikantys intensyvaus auginimo metodų, priskiriami 6111 pogrupiui „Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai“.
 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojaiMišriųjų kultūrinių augalų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tam tikrų kultūrinių lauko augalų, lauko daržovių, medžių ir krūmų, sodo, daržo ir medelynų produktų derinių auginimą ir derliaus nuėmimą, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b) dirvos ruošimas rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas mineralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d) kultūrinių augalų priežiūra: medžių ir krūmų žemės dirbimas, persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo įrangos įrengimas ir jos naudojimas; (e) intensyvus gėlių ir daržovių auginimas; (f ) sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas; (g) derliaus nuėmimas, produktų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h) darbinių gyvulių ir žemės ūkio pastatų, kitų statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j) produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.
 612 Gyvūnų augintojaiGyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią naminių gyvūnų, paukščių, bičių ir laukinių gyvūnų veisimą ir auginimą mėsos ir pieno produktams, medaus, odos, tekstilės ir kitiems produktams gauti arba gyvūnus naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; gyvūnų ar jų produktų rengimas parduoti; gyvūnų stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, taip pat patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; darbų, susijusių su gyvūnų dauginimusi, atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvūnams vedant jauniklius; pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, taip pat jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; produktų reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo atsargumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 6121 Gyvulių augintojai 6122 Paukščių augintojai 6123 Bitininkai 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
 6121 Gyvulių augintojaiGyvulių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tokių naminių gyvūnų (išskyrus paukščius), kaip galvijai, avys, kiaulės, ožkos, arkliai, šunys ar katės, veisimą ir auginimą mėsai, pienui ir kitiems pieno produktams, odai ir vilnai gauti arba gyvulius naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b) ganyklų priežiūra ir gyvulių aprūpinimas pašaru ir vandeniu bei jų atsargų stebėsena, užtikrinant reikiamą gyvulių mitybą ir būklę; (c) gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; (d) gyvulių priežiūra, ženklinimas, kirpimas, vaistų girdymas ir (arba) kastravimas, plaukų ar vilnos kirpimas; (e) gyvulių gynimas į ganyklas ar ant svarstyklių, į transporto priemones, tvartus ar kitus aptvarus; (f ) gyvulių melžimas rankomis ar melžimo aparatais; (g) pašaro, papildų ir vaistų maišymas nustatytomis porcijomis ir jų paskirstymas arba gyvulių šėrimas rankomis; (h) su gyvulių dauginimusi susijusių darbų atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvuliams vedant jauniklius; (i) ūkio pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių priežiūra ir valymas; (j) gyvulių skerdimas ir kailio lupimas, taip pat jų paruošimas parduoti; (k) gyvulinės kilmės ir pieno produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (l) produktų reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (m) gyvulius prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra, darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas. Pastabos Darbuotojai, auginantys kartu ir gyvulius, ir kitus gyvūnus, pavyzdžiui, naminius paukščius, bites ir laukinius gyvūnus, turėtų būti skirstomi pagal vyraujančią veiklą. Darbuotojai, gaminantys ir sandėliuojantys šieną ir kitą pašarą, kurį vėliau vartoja dažniausiai tie gyvuliai, už kuriuos jie yra atsakingi, priskiriami 6121 pogrupiui „Gyvulių augintojai“.
 6122 Paukščių augintojaiPaukščių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią vištų, kalakutų, žąsų, ančių ir kitų naminių paukščių veisimą ir auginimą mėsai, kiaušinių gavybai ir veisliniams paukščiams veisti, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas, ūkininkavimo apskaita ir vertinimas; (b) lesalų ir kitų atsargų, kurių reikia paukščiams tinkamai maitinti ir jų būklei palaikyti, gaminimas ir pirkimas; (c) paukščių stebėsena ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį, ir silpnų, ligotų ar pastipusių paukščių atskyrimas nuo pulko; (d) lesalų ir maisto papildų maišymas, taip pat lesalų ir vandens talpyklų pripildymas; (e) paukščių skiepijimas injekcijomis, per geriamąjį vandenį ar orą; (f ) kiaušinių surinkimas ir sandėliavimas, jų pakavimas parduoti ar tiekti rinkai; (g) jauniklių lyties nustatymas ir jų veisimas, sėklinimas ir perėjimo tvarkymas; (h) ūkio pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (i) paukščių skerdimas ir išdarinėjimas parduoti ar tiekti rinkai; (j) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (k) atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas; (l) paukštienos gamybos, darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas. Pastabos Darbuotojai, auginantys kartu ir gyvulius, ir kitus gyvūnus, pavyzdžiui, naminius paukščius, bites ir laukinius gyvūnus, turėtų būti skirstomi pagal vyraujančią veiklą.
 6123 BitininkaiBitininkai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią bičių veisimą, auginimą ir priežiūrą, siekdami gaminti medų, vašką ir panašius produktus, skirtus parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas, gamintinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas; (b) bičių pirkimas, auginimas, jų maisto ir kitų atsargų pirkimas; (c) bičių veisimas, auginimas ir priežiūra, jų produktų surinkimas; (d) pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (e) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (f ) atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkininkavimo apskaita ir vertinimas; (g) darbuotojų, dirbančių gamyboje, mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.
 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojaiŠis pogrupis apima prekybai skirtų gyvūnų augintojus, kurie nepriskiriami kitiems 612 grupės „Gyvūnų augintojai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami asmenys, veisiantys, auginantys ir prižiūrintys laukinius žinduolius, medžiojamuosius ir kitus paukščius (išskyrus naminius paukščius), sraiges, gyvates ir kitus roplius, įvairius vabzdžius ir gyvūnus, naudojamus laboratoriniams bandymams, juos parduodantys ar reguliariai tiekiantys didmenininkams, realizavimo įmonėms, zoologijos sodams ir cirkams arba parduodantys turgavietėse. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b) gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; (c) gyvūnų stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; (d) su gyvūnų dauginimusi susijusių darbų atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvuliams vedant jauniklius; (e) pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (f ) gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų produktų ruošimas parduoti; (g) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (h) gaminių reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, taip pat ūkininkavimo ir sandorių apskaita ir vertinimas; (i) gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra.
 613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą, auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų gavybą, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, trąšų ir kitų reikmenų įsigijimas; tokios veiklos, kaip dirvos ruošimas, sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų auginimas ir derliaus nuėmimas, atlikimas; pašarų ir kitų atsargų gamyba ar pirkimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra; gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti; ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; gaminių reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, taip pat sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.


Šios grupės profesijų pogrupis:

6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

 6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą, auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų gavybą, siekdami parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.


Atliekamos užduotys:

(a)  rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas;

(b)  sėklų, trąšų ir kitų reikmenų įsigijimas;

(c)   tokios  veiklos,  kaip  dirvos  ruošimas,  sėjimas,  sodinimas,  kultūrinių  augalų  auginimas  ir  derliaus nuėmimas, atlikimas;

(d)  pašarų ir kitų atsargų gamyba ar pirkimas;

(e)   gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra;

(f )   gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti;

(g)  ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas;

(h)  produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;

(i)   gaminių  reklama  ir  rinkodara,  galvijų,  gaminių  ir  reikmenų  pardavimo,  įsigijimo  ir  vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita;

(j)   gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.


Pastabos
Ūkininkai ir kiti kvalifikuoti žemės ūkio darbuotojai, kurie daugiausiai augina gyvūnus ar kultūrinius augalus, tačiau taip pat šiek tiek užsiima atsitiktiniu augalų auginimu ar atitinkamai gyvūnų priežiūra, neturėtų būti priskiriami 6130 pogrupiui „Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai“. Pavyzdžiui, galvijus parduoti auginantis ūkininkas, kuris taip pat šiek tiek laiko skiria daržovėms auginti, turėtų būti priskiriamas 6121 pogrupiui „Gyvulių augintojai“. Panašiai ir kviečių augintojas, kuris laiko keletą viščiukų ir kitų naminių gyvūnų, turėtų būti priskiriamas 6111 pogrupiui „Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai“.
Augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai, kurie daugiausiai augina augalus ar gyvūnus parduoti, turėtų būti priskiriami atitinkamiems 611 grupės „Kultūrinių augalų augintojai“ ar 612 grupės „Gyvūnų augintojai“ pogrupiams.

 62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojaiKvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą, žuvų veisimą ir auginimą, žuvų gaudymą ir žvejybą, gyvūnų medžioklę ir gaudymą, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įrenginių ir mašinų nuoma ar investavimas į juos, reikmenų įsigijimas; miškų, vandens ūkio, žuvininkystės ir medžioklės veiklos planavimas ir vykdymas; pastatų, rezervuarų, mašinų ir kitos įrangos priežiūra; produktų tiekimas ar prekyba; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai 622 Žvejai ir medžiotojai Pastabos Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausiai pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu produktų perteklius didelis ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas.
 621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojaiMiškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą. Pagrindinės atliekamos užduotys: vietų, skirtų miškams atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius, miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; kirstinų medžių atranka ir medienos kiekio įvertinimas; grandininių pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus; pirminis rąstų apdorojimas kirtavietėse; rąstų krovimas į rietuves ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis; miškų priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius miške, ir dalyvavimas gesinant miškų gaisrus, gaisrų gesinimo ataskaitų rengimas ir gaisrinės įrangos priežiūra; piktžolių naikinimas ir atžalyno priežiūra atželdintuose miško masyvuose, naudojant rankinius įrankius ir chemines medžiagas; traktorių, buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų įvairiai skarifikacijos ar vietos parengimo įrangai atvilkti į atželdintinas zonas, valdymas ir priežiūra; kankorėžių rinkimas, medžių genėjimas, pagalba matuojant ir žymint medžius; kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų, įskaitant nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir įrenginių operatorius, mokymai ir priežiūra. Šios grupės profesijų pogrupis: 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojaiMiškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiką, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą. Atliekamos užduotys: (a) vietų, skirtų miškams atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius, miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; (b) kirstinų medžių atranka ir medienos kiekio įvertinimas; (c) grandininių pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus; (d) pirminis rąstų apdorojimas kirtavietėse; (e) rąstų krovimas į rietuves ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis; (f ) miškų priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius miške, ir dalyvavimas, gesinant miškų gaisrus, gaisrų gesinimo ataskaitų rengimas ir gaisrinės įrangos priežiūra; (g) piktžolių naikinimas ir atžalyno priežiūra atželdintuose miško masyvuose, naudojant rankinius įrankius ir chemines medžiagas; (h) traktorių, buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų įvairiai skarifikacijos ar vietos parengimo įrangai atvilkti į atželdintinas zonas, valdymas ir priežiūra; (i) kankorėžių rinkimas, medžių genėjimas, pagalba matuojant ir žymint medžius; (j) kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų, įskaitant nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir įrenginių operatorius, mokymai ir priežiūra.
 622 Žvejai ir medžiotojaiŽvejai ir medžiotojai veisia, augina ir žvejoja žuvis, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, siekdami juos parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: žuvų, vėžiagyvių ir kitų vandens gyvūnų, kaip prekinių vandens gyvūnų, veisimas, auginimas ir priežiūra arba jų veisimas, auginimas ir priežiūra, siekiant paleisti juos į gėluosius ar jūros vandenis; aplinkos stebėsena, siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vandens gyvūnams; laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar sūdymas krante arba laive, taip pat žuvies ir kitų gaminių paruošimas gabenti; pastatų, rezervuarų, mašinų, žvejybos laivų ir kitos įrangos nuoma ar priežiūra, investavimas į juos; tinklų ir kitų žvejybos įtaisų ir įrenginių paruošimas ir taisymas; žvejybos laivų plukdymas į žvejybos vietas ir iš jų, vairavimas žvejybos vietoje; žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių užmetimas ir ištraukimas; spąstų spendimas žinduoliams ar paukščiams; produktų tiekimas ir pardavimas; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai 6223 Giliavandenės žvejybos žvejai 6224 Medžiotojai
 6221 Akvakultūros ūkio darbuotojaiAkvakultūros ūkio darbuotojai veisia ir augina žuvis, vėžiagyvius ir kitus vandens gyvūnus, siekdami juos parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) žuvų, vėžiagyvių ir kitų vandens gyvūnų, kaip prekinių vandens gyvūnų, veisimas, auginimas ir priežiūra arba jų veisimas, auginimas ir priežiūra, siekiant paleisti juos į gėluosius ar jūros vandenis; (b) duomenų apie vandens gyvūnų augimą, jų produktų gavybą ir aplinką rinkimas ir registravimas; (c) išteklių tyrimas ir priežiūra, siekiant nustatyti ligas ar parazitus; (d) aplinkos stebėsena, siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vandens gyvūnams; (e) vadovavimas žuvų gaudyklių ir nerštaviečių įrengimui, mailiaus auginimas ir stebėsena, vadybos žinių ir žuvų auginimo metodų taikymas; (f ) laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar sūdymas krante arba laive, žuvies ir kitų gaminių paruošimas gabenti; (g) pastatų, rezervuarų, mašinų, laivų ir kitos įrangos priežiūra; (h) produktų tiekimas ir pardavimas; (i) pastatų, įrangos ir mašinų nuoma ir investavimas į juos, maisto ir kitų reikmenų pirkimas; (j) akvakultūros ūkio ir žuvidžių pagalbinių darbuotojų priežiūra ir mokymai.
 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejaiVidaus ir priekrantės vandenų žvejai – vieni ar su žvejybos laivo įgula – gaudo žuvis ar renka kitus vandens gyvūnus vidaus ar priekrantės vandenyse, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams ar realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų žvejybos įtaisų ir įrenginių ruošimas ir taisymas; (b) žvejybos laivų plukdymas į žvejybos vietą ir iš jos, vairavimas žvejybos vietoje; (c) žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių užmetimas ir ištraukimas rankomis ar naudojant kėlimo įrangą; (d) įvairių kitų vandens gyvūnų rinkimas pakrantėje ir sekliuose vandenyse; (e) laimikio rūšiavimas, valymas, šaldymas ir sūdymas laive arba krante; (f ) laimikio tiekimas ir pardavimas; (g) vadovavimas kitiems darbininkams.
 6223 Giliavandenės žvejybos žvejaiGiliavandenės žvejybos žvejai – kaip žvejybos laivo įgulos nariai – gaudo giliavandenes žuvis, siekdami jas parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų žvejybos įtaisų ir įrenginių ruošimas ir taisymas; (b) žvejybos laivų plukdymas į žvejybos vietą ir iš jos, vairavimas žvejybos vietoje; (c) žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių užmetimas ir ištraukimas; (d) laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas ledais ir sūdymas laive arba krante; (e) laimikio tiekimas ir pardavimas; (f ) vadovavimas kitiems darbininkams.
 6224 MedžiotojaiMedžiotojai gaudo ir medžioja žinduolius ar paukščius daugiausia dėl jų mėsos, odos, plunksnų ir kitų produktų, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) spąstų spendimas žinduoliams ar paukščiams; (b) pagautų ar laisvų žinduolių ar paukščių nušovimas ar užmušimas kitais ginklais; (c) odos lupimas ir kitoks sumedžiotų žinduolių ar paukščių apdorojimas, siekiant parduoti ar tiekti reikiamus produktus; (d) gyvų sugautų žinduolių ar paukščių pardavimas ar tiekimas; (e) įrangos priežiūra ir taisymas.
 63 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjaiNatūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; gyvūnų medžiojimas ar spąstų jiems spendimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai 632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai 633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai 634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai Pastabos Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu gaunamas didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas. Profesijos taip pat priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui, jeigu gaunami produktai yra skirti tik pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti ir iš jų negaunama jokių pajamų ar nevyksta natūriniai mainai.
 631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojaiNatūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių ir kitų medžių ir krūmų auginimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Šios grupės profesijų pogrupis: 6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
 6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojaiNatūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos užduotys: (a) dirvos paruošimas, kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir jų derliaus nuėmimas; (b) daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; (c) vandens vežimas ir malkų rinkimas; (d) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (e) namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; (f ) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; (g) kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.
 632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojaiNatūraliojo ūkio gyvulių augintojai veisia, augina ir prižiūri gyvulius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: ganyklų gerinimas ar ganymo vietų tvarkymas, taip pat pašarų ir vandens atsargų, kurių reikia gyvuliams, stebėsena; gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas ir tikrinti jų fizinę būklę; gyvulių priežiūra ir žymėjimas, šerių ar vilnos kirpimas; gyvulių ginimas į ganyklas, ganymo vietas ir prie vandens; gyvulių auginimas, priežiūra, šėrimas ir melžimas ar jų kraujo nuleidimas; gyvulių veisimas ir pagalba jiems vedant jauniklius; gyvulių skerdimas ir odos lupimas, gyvulių ir jų produktų ruošimas vartoti ar parduoti; gyvulių produktų pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; vandens vežimas ir malkų rinkimas; gyvulių ir kai kurių produktų pirkimas, natūriniai mainai ir pardavimas. Šios grupės profesijos pogrupis 6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
 6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojaiNatūraliojo ūkio gyvulių augintojai veisia, augina ir prižiūri gyvulius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos užduotys: (a) ganyklų gerinimas ar ganymo vietų tvarkymas, pašarų ir vandens atsargų, kurių reikia gyvuliams, stebėsena; (b) gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas ir tikrinti jų fizinę būklę; (c) gyvulių priežiūra ir žymėjimas, šerių ar vilnos kirpimas; (d) gyvulių ginimas į ganyklas, ganymo vietas ir prie vandens; (e) gyvulių auginimas, priežiūra, šėrimas ir melžimas ar jų kraujo nuleidimas; (f ) gyvulių veisimas ir pagalba jiems vedant jauniklius; (g) gyvulių skerdimas ir odos lupimas, gyvulių ir jų produktų ruošimas vartoti ar parduoti; (h) gyvulių produktų pirminis perdirbimas; (i) namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; (j) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; (k) vandens vežimas ir malkų rinkimas; (l) gyvulių ir kai kurių produktų pirkimas, natūriniai mainai ir pardavimas. Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.
 633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojaiMišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus ir (arba) gaudo žuvis bei renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Šios grupės profesijų pogrupis: 6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
 6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojaiMišriojo natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus ir (arba) gaudo žuvis bei renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos užduotys: (a) dirvos paruošimas, kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; (b) daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; (c) laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; (d) gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; (e) vandens vežimas ir malkų rinkimas; (f ) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (g) namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; (h) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; (i) kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.
 634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjaiNatūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų medžiojimas ir spąstų jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių, odos ar kitų produktų; vandens vežimas ir malkų rinkimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Šios grupės profesijų pogrupis 6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
 6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjaiNatūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos užduotys: (a) laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; (b) gyvūnų medžiojimas ar spąstų jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių, odos ar kitų produktų; (c) vandens vežimas ir malkų rinkimas; (d) žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; (e) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (f ) namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; (g) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; (h) kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai. Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.
 7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkaiKvalifikuoti darbininkai ir amatininkai taiko savo specialiąsias technines ir praktines žinias bei įgūdžius pastatų statybos ir priežiūros srityse, lieja iš metalo, montuoja metalinius statinius, reguliuoja stakles ar gamina, derina, prižiūri ir taiso mašinas, įrangą ar įrankius, atlieka spausdinimo darbus ir gamina ar perdirba maisto produktus, tekstilės ar medienos, metalo ir kitus gaminius bei gamina rankų darbo dirbinius. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių kokybę. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti visas gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio gaminio pobūdį ir paskirtį. Daugumai šios grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos įrengimas ir montavimas; mechanizmų, prietaisų, įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas operatoriams ar įvairių staklių reguliavimas ir valdymas; pramoninių mechanizmų, variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos montavimas, priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo dirbinių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir apdorojimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Savarankiškai dirbantys kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, kurie savo verslą valdo patys ar padedami kelių kitų asmenų, taip pat gali atlikti įvairias užduotis, susijusias su verslo vadyba, apskaita ir buhalterija, klientų aptarnavimu, nors tokios užduotys paprastai nėra pagrindinis jų darbas. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 71 Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 72 Metalų apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 74 Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai 75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai
 71 Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) stato, prižiūri ir remontuoja pastatus, stato ir remontuoja pamatus, sienas ir statinius iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų, formuoja akmenį ir jį dailina statybos ar kitiems tikslams. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių kokybę. Atliekant šias užduotis, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos būdais; pamatų klojimas, sienų ir statinių iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų statyba ir remontas; karjeruose iškastų akmenų smulkinimas į plokštes ar luitus; akmens pjovimas, formavimas ir apdaila statybai, puošybai, paminklams ir panašiems tikslams; gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, taip pat cementinių paviršių užbaigimas; medinių statinių ir jungčių pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra; įvairių statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 711 Statybininkai, montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai 712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
 711 Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkaiStatybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai stato, kloja, prižiūri ir remontuoja pastatus, pamatus, sienas ir panašius statinius iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų, formuoja ir dailina akmenį statybos ar kitais tikslais, taip pat atlieka įvairius statybos darbus ir pastatų priežiūrą. Pagrindinės atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos būdais; pamatų, sienų ir statinių iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų klojimas, statyba ir remontas; karjeruose iškasto akmens smulkinimas į luitus ar blokus; statybinio, dekoratyvinio, paminklinio ir panašaus akmens pjaustymas, formavimas ir gludinimas; gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, cementinių paviršių užbaigimas; medinių statinių ir jungčių pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra; įvairių statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7111 Statybininkai 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 7115 Dailidės ir staliai 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
 7111 StatybininkaiStatybininkai stato, prižiūri ir remontuoja namus ir kitokius nedidelius pastatus, naudodami tradicinius ar šiuolaikinius statybos būdus ir medžiagas. Atliekamos užduotys: (a) pastatų ar kitų statinių statybvietės paruošimas; (b) stogą laikančiųjų konstrukcijų montavimas, sienų statyba ir dengimas reikiamomis medžiagomis; (c) gegnių įrengimas ir stogo dengimas; (d) grindų lyginimas, kad jos būtų lygios ir tinkamos naudoti; (e) pastatytų statinių priežiūra ir remontas; (f ) specialių darbų, pavyzdžiui, mūrijimo, dažymo, santechnikos darbų ir elektros laidų išvedžiojimo organizavimas tarpininkaujant subrangovams; (g) subrangovų, darbininkų ir kitų darbuotojų veiklos koordinavimas ir priežiūra.
 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkaiPlytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai cemento skiediniu mūrija plytas, skaldytus akmenis ir panašius statybinius blokelius, stato ir remontuoja sienas, pertvaras, arkas ir panašius statinius. Atliekamos užduotys: (a) akmenų, plytų ir panašių statybinių blokelių mūrijimas, statant ar remontuojant sienas, pertvaras, židinius ir panašius statinius, pavyzdžiui, gamyklų kaminus, aukštakrosnes, konverterius, degimo ir kepimo krosnis, prieplaukas ir atramas; (b) takų, bordiūrų ir grindinių klojimas; (c) plytų ir panašių statybinių blokelių mūrijimas, grindžiant vidaus kiemelius, statant sodo tvoras ir kitus dekoratyvinius statinius.
 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojaiAkmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai pjausto ir formuoja kieto ir minkšto akmens luitus bei plokštes, skirtas akmeninių statinių ir paminklų statybai ir priežiūrai, raižo vaizdus bei skaičius akmens luituose. Atliekamos užduotys: (a) pleištų kalimas į iškastus akmenis, siekiant atskelti luitus ar blokus; (b) granito, marmuro ir kitų akmenų luitų atranka ir rūšiavimas; (c) statybinio ir paminklinio akmens – granito ar marmuro – pjaustymas, formavimas ir gludinimas rankinio naudojimo ar rankinio valdymo įrankiais; (d) modelių gamyba ir norimos formos žymėjimas ant akmens luito, kad vėliau ją būtų galima išpjauti, išlyginti, išgręžti ar atlikti kitas apdorojimo ar pjovimo operacijas; (e) simbolių, skaičių ar vaizdų pjaustymas ir raižymas akmenų luituose, naudojamuose paminklams ar memorialams; (f ) akmenų ruošimas paminklų ir memorialų statybai; (g) senų pastatų, bažnyčių ir paminklų akmenų mūro remontas ir keitimas.
 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkaiBetonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai stato gelžbetonio karkasus ir statinius, gamina betono liejinių formas, armuoja betono konstrukcijas, betonuoja sienų angas ar šulinių karkasus, lygina ir remontuoja betoninius paviršius, taip pat atlieka mozaikinės apdailos darbus. Atliekamos užduotys: (a) gelžbetoninių grindų, sienų, rezervuarų, siloso bokštų ir kitų betoninių statinių statyba ir remontas; (b) klojinių betonui gaminimas ar surinkimas iš pusgaminių formų; (c) sienų angų ar šulinių karkasų betonavimas; (d) betoninių statinių paviršių tinkavimas ir lyginimas; (e) grindų dekoravimas atspariomis, lygiomis mozaikinėmis plokštėmis, kurias sudaro betono, smėlio pigmento ir marmuro dalelių mišinys.
 7115 Dailidės ir staliaiDailidės ir staliai pjausto, formuoja, surenka, stato, prižiūri ir taiso įvairius medinius ir kitus statinius bei įrenginius. Atliekamos užduotys: (a) medinių statinių ir panašių medienos dirbinių gamyba, taisymas ir remontas darbo vietoje arba statybvietėse; (b) sunkių medinių konstrukcijų konstravimas, statymas, montavimas statybvietėse; (c) pastatų rėminių konstrukcijų vidaus ir išorės elementų – sienų, durų, durų ir langų rėmų, apdailos ir dangos – derinimas, surinkimas ir keitimas; (d) scenos įrangos teatro vaidinimams, kino filmams ar televizijos pastatymams gaminimas, montavimas ir remontas; (e) medinių konstrukcijų ir priedų konstravimas, surinkimas, keitimas ir remontas traukinių vagonuose, orlaiviuose, laivuose, valtyse, plaustuose ir kitose transporto priemonėse.
 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkaiŠis pogrupis apima 711 grupėje „Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai“ nepriskirtus statybininkus montuotojus ir giminiškų profesijų darbininkus. Pavyzdžiui, pogrupis apima darbininkus aukštybininkus, pastolininkus ir darbininkus griovėjus. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) laipiojimas ir įvairių statybos darbų atlikimas bei pastatų priežiūra ant aukštų statinių, pavyzdžiui, bokštų, kaminų ir bokštų smailių; (b) laikinų metalinių ar medinių pastolių montavimas statybvietėse; (c) pastatų ir kitų statinių griovimas.
 712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkaiStatybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai dengia, tvirtina ar įrengia, prižiūri ir remontuoja stogus, grindis, sienas, izoliavimo sistemas, stiklina langus ar kitus rėmus, taip pat atlieka vandentiekio, vamzdynų montavimo ir elektros sistemos įrengimo darbus pastatuose ir kituose statiniuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: stogo karkaso dengimas vienos ar kelių rūšių medžiagomis; parketo ir kitų rūšių grindų klojimas ar grindų ir sienų dengimas plytelėmis ar mozaikinėmis plokštėmis arba sienų ir lubų tinkavimas; sienų, grindų ir lubų dengimas izoliacinėmis medžiagomis; stiklo išpjovimas, pritaikymas ir statymas į langus ir panašias angas; vandentiekio ir vamzdyno montavimas; elektros laidų ir panašios įrangos įrengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7121 Stogdengiai 7122 Grindų ir plytelių klojėjai 7123 Tinkuotojai 7124 Darbininkai izoliuotojai 7125 Stikliai 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai 7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
 7121 StogdengiaiStogdengiai dengia ir remontuoja visų tipų stogus vienos ar kelių rūšių medžiagomis. Atliekamos užduotys: (a) brėžinių, techninių sąlygų ir statybviečių nagrinėjimas, siekiant nustatyti reikiamas medžiagas; (b) šlaitinių stogų gegnių dengimas šiferiu ir čerpėmis; (c) hidroizoliacinės medžiagos klojimas ir metalinių ar sintetinių medžiagų tvirtinimas prie pastato karkaso; (d) stogo dangos matavimas ir pjaustymas, kad ji atitiktų kraštus, kampus ir tokias iškyšas, kaip kaminai; (e) natūralių medžiagų, pavyzdžiui, šiaudų, naudojimas dengiant stogus; (f ) tokių laikinų įrenginių, kaip pastoliai ir kopėčios, montavimas. Pastabos Stogdengiai metalo lakštais priskiriami 7121 pogrupiui „Stogdengiai“. Darbininkai, gaminantys metalo lakštus, kuriais stogdengiai dengia stogus, priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.
 7122 Grindų ir plytelių klojėjaiGrindų ir plytelių klojėjai kloja, prižiūri ir remontuoja grindų dangą ir kloja grindis, dengia sienas ir kitus paviršius kilimine danga, plytelėmis ar mozaikinėmis plokštėmis puošybos ar kitais tikslais. Atliekamos užduotys: (a) grindų ploto ruošimas įvairioms dangoms kloti; (b) kilimų, plytelių ar kitų medžiagų surinkimas ir grindų klojimas jomis pagal projektą ir kitus techninius reikalavimus; (c) sienų paviršių ruošimas dengti plytelėmis ar kitomis medžiagomis puošybos ir kitais, pavyzdžiui, garso izoliacijos, tikslais; (d) sienų, grindų ir kitų paviršių klojimas, konstravimas ar dengimas plytelėmis ir mozaikinėmis plokštėmis.
 7123 TinkuotojaiTinkuotojai tvirtina, prižiūri ir taiso gipso kartono plokštes pastatuose, taip pat dengia dekoratyvinę ir apsauginę dangą iš gipso, cemento ir panašių medžiagų statinių viduje ir išorėje. Atliekamos užduotys: (a) pastatų vidaus sienų ir lubų dengimas vienu ar keliais tinko sluoksniais, siekiant išlyginti paviršius; (b) gipsinių dekoratyvinių lipdinių matavimas, žymėjimas ir tvirtinimas, dekoratyvinių gipsinių atbrailų liejimas ir lyginimas; (c) gipso kartono plokščių matavimas, žymėjimas ir pjaustymas, jų kėlimas ir vietos parinkimas, pritvirtinimas prie sienų, lubų ir lentjuosčių; (d) sandūrų ir vinių skylučių dengimas šlapiu gipsu bei sandarikliais, jų išlyginimas šlapiais šepetėliais ir švitriniu popieriumi; (e) išorinių pastato sienų dengimas apsaugine ir dekoratyvine danga iš cemento, gipso ar panašių medžiagų; (f ) dekoratyvinių lipdinių iš pluoštinio tinko gamyba ir tvirtinimas; (g) dengimas garso izoliacija, izoliacine ir su gipsu sumaišyta ugniai atsparia medžiaga, plastiniu cementu ir panašiomis medžiagomis ir jų išlyginimas.
 7124 Darbininkai izoliuotojaiDarbininkai izoliuotojai deda ir taiso izoliacines medžiagas pastatuose, katiluose, vamzdžiuose ar šaldymo įrenginiuose ir oro kondicionavimo sistemų įrangoje. Atliekamos užduotys: (a) izoliacinės medžiagos pjaustymas įvairiais dydžiais ir formomis; (b) pastatų sienų, grindų ir lubų dengimas izoliacinės ar garso izoliuojamosios medžiagos plokštėmis ar lakštais; (c) izoliacinių ar garso izoliuojamųjų medžiagų pūtimas arba kimšimas į plyšius pastatų sienose, grindyse ir lubose naudojant elektrinius prietaisus; (d) planų, techninių reikalavimų nagrinėjimas ir darbo vietų apžiūra, siekiant nustatyti reikiamų izoliacinių medžiagų tipą, kokybę ir kiekį; (e) atvirų įrangos, pavyzdžiui, katilų, vamzdžių ir rezervuarų, paviršių dengimas izoliacinėmis medžiagomis; (f ) šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliavimas.
 7125 StikliaiStikliai matuoja, raižo, dailina, taiko ir įdeda stiklą ir veidrodžius. Atliekamos užduotys: (a) stiklo parinkimas, reikiamo dydžio ir formos lakštų išrėžimas, įdėjimas į pastatų langus, duris, dušus ir pertvaras; (b) stiklo ir veidrodžių tvirtinimas stoglangiuose, vitrinose, vidinėse sienose ir lubose; (c) transporto priemonių ar valčių priekinių langų stiklų dėjimas ar keitimas; (d) dekoratyvinių stiklinių elementų, pavyzdžiui, stiklinių sienų, laiptinių, baliustradų ir vitražinių langų, kūrimas.
 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojaiVandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai surenka, montuoja, taiso ir prižiūri vamzdynus, nuotakynus, nutekamuosius vamzdžius, ortakius ir panašius įrenginius bei priedus, skirtus vandens, dujų, drenažo, kanalizacijos, šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistemoms, taip pat hidraulinei ir pneumatinei įrangai. Atliekamos užduotys: (a) projektų brėžinių ir techninių sąlygų nagrinėjimas, siekiant nustatyti vandentiekio, kanalizacijos ir vėdinimo sistemų išdėstymą ir reikiamas medžiagas; (b) drenažo, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų vamzdžių, įrenginių ir priedų matavimas, pjaustymas, sriegimas, lenkimas, jungimas, surinkimas, montavimas, priežiūra ir remontas; (c) dujinių prietaisų, indaplovių ir vandens šildytuvų, kriauklių ir klozetų įrengimas naudojant rankinio valdymo ir elektrinius įrankius; (d) molinių, betoninių ar ketinių vamzdžių klojimas grioviuose formuojant nutekamuosius vamzdžius, drenažo sistemas, vandentiekio vamzdynus ar kitais tikslais; (e) įrengtų sistemų ir sumontuotų vamzdžių stebėjimas, tikrinimas ir bandymai, naudojant slėginius prietaisus, atliekant hidrostatinius bandymus, stebint ar taikant kitus metodus. Pastabos Metalinių kanalizacijos vamzdynų, nuotekų vamzdynų ir ortakių montuotojai priskiriami 7126 pogrupiui „Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai“. Darbininkai, gaminantys gaminius iš metalo lakštų, kuriuos santechnikai pritaiko ir įrengia, priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.
 7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikaiOro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai surenka, montuoja ir taiso oro kondicionavimo ir šaldymo sistemas ir įrangą. Atliekamos užduotys: (a) projektų, brėžinių ir kitų techninių sąlygų nagrinėjimas; (b) tokių komponentų, kaip oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų kompresoriai, varikliai, kondensatoriai, garintuvai, jungikliai ir įrenginiai, surinkimas, montavimas ir taisymas; (c) vamzdynų ir įrangos sujungimas suveržiant, užkniedijant, suvirinant ar sulituojant; (d) sistemų bandymai, gedimų nustatymas ir įprastų priežiūros ar techninės priežiūros darbų atlikimas.
 713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkaiDažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai ruošia paviršius, juos dažo ir dengia dažomosiomis medžiagomis, dengia pastatus ir kitus statinius, transporto priemones ar įvairius pramonės gaminius. Jie klijuoja pastato vidines sienas ir lubas tapetais, valo kaminus ir išorinius pastatų ir kitų statinių paviršius. Pagrindinės atliekamos užduotys: paviršių ruošimas, jų dažymas ir pastatų bei kitų statinių dengimas panašiomis dažomosiomis medžiagomis; transporto priemonių ar įvairių pramonės gaminių dažymas ar lakavimas, dažniausiai rankiniais purkštuvais; vidinių sienų ir lubų klijavimas tapetais, šilku ar kita medžiaga; kaminų valymas; išorinių pastatų ir kitų statinių paviršių valymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkaiDažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai ruošia pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažo apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis ir klijuoja pastatų vidines sienas ir lubas tapetais ir kitomis medžiagomis. Atliekamos užduotys: (a) pastatų sienų ir kitų paviršių valymas ir ruošimas dažyti ar klijuoti tapetais; (b) reikiamų spalvų dažų parinkimas ir ruošimas maišant pigmentus ir priedus; (c) pastatų paviršių, įrenginių ir priedų dažymas dažais, laku ir panašiomis medžiagomis ar jų purškimas; (d) tapetų ar kitos medžiagos matavimas ir klijavimas ant vidinių sienų ir lubų; (e) paviršių dengimas dažais, laku ir kandiku šepetėliais, voleliais ir purkštuvais.
 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojaiDažytojai purškėjai ir lakuotojai, apsauginiu sluoksniu dengia pramoninius gaminius ar statinius, naudodami dažų ir lako purškimo įrangą. Atliekamos užduotys: (a) paviršių ruošimas padengti, naudojant įvairius riebalų, purvo ir rūdžių šalinimo būdus; (b) automobilių, autobusų, sunkvežimių ir kitų transporto priemonių dažymas, lakavimas ir dengimas kitomis apsauginėmis dangomis; (c) metalinių, medinių ir kitų pramonės gaminių dažymas, dengimas apsauginėmis emalio ar lako dangomis, dažniausiai naudojant rankinį purkštuvą.
 7133 Statybinių konstrukcijų valytojaiStatybinių konstrukcijų valytojai valo išorinius pastatų ir kitų statinių paviršius, šalina suodžius iš kaminų. Atliekamos užduotys: (a) akmeninių, plytinių, metalinių ar panašių išorinių paviršių valymas cheminėmis medžiagomis, aukšto slėgio garo ar smėlio srove; (b) dūmtraukių, kaminų ir jungiamųjų vamzdžių suodžių valymas; (c) pastatų asbesto, pelėsio ir gaisro suniokotų paviršių šalinimas.
 72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkaiMetalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai lieja, virina, kala ir kitais būdais formuoja metalą, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias metalines konstrukcijas, derina stakles, montuoja, prižiūri ir remontuoja mašinas, įskaitant variklius, transporto priemones, ar gamina įrankius ir įvairius netauriųjų metalų gaminius. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikriems darbams atlikti, taip pat gaminių kokybei pagerinti. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: liejimo formų ir gurgučių metalui lieti gamyba; metalo liejimas, virinimas ir formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos montavimas, statyba, priežiūra ir remontas; plieno ir kitų netauriųjų metalų kalimas ir formavimas, gaminant ir taisant mechanizmus, įrankius, įrangą ir kitus gaminius; staklių derinimas, kad operatoriai galėtų su jomis dirbti, arba įvairių staklių derinimas ir valdymas; pramoninių mašinų, tarp jų – variklių ir transporto priemonių montavimas, priežiūra ir remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai 722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 723 Mašinų mechanikai ir taisytojai
 721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkaiSkardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina liejimo formas ir formavimo gurgučius metalui lieti, virina ir pjauna metalines detales, gamina ir taiso gaminius iš metalo lakštų, montuoja, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias metalines konstrukcijas, įrenginius, vagonus ar panašią įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo liejimo formų ir gurgučių gamyba; metalinių detalių liejimas, virinimas ir formavimas; gaminių iš įvairių metalų lakštų, pavyzdžiui, plieno, vario, alavo ar žalvario, gamyba ir taisymas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių, vagonų ir panašios įrangos montavimas, statymas, priežiūra ir remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai 7212 Suvirintojai 7213 Skardininkai 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojaiMetalo liejikai ir liejimo formų gamintojai gamina metalo liejimo formas ir gurgučius. Atliekamos užduotys: (a) metalo liejimo formų gamyba rankomis ar naudojant pagalbinius įtaisus, mažas liejimo formas gaminant prie darbastalio, didesnes – liejyklose ar liejimo kriauklėse; (b) gurgučių, naudojamų metalinėse formose, gamyba; (c) liejimo formų, gurgučių valymas ir šlifavimas, paviršiaus nelygumų šalinimas; (d) tokių detalių, kaip liejimo formų dalys, šablonai ir apatinės plokštės, perkėlimas ir padėties reguliavimas, naudojant kranus ar signalizavimas kitiems asmenims perkelti detales; (e) šablonų įdėjimas į liejimo formos dalis ir tų dalių sukabinimas; (f ) snapelių, horizontaliosios ir vertikaliosios lieties skylučių išpjovimas liejimo formose; (g) viršutinės liejimo formos dalies pakėlimas nuo apatinės dalies ir liejinių išėmimas.
 7212 SuvirintojaiSuvirintojai suvirina ir pjauna metalines dalis dujų liepsna, elektros lanku ir kitais karščio šaltiniais, kurie išlydo ir pjauna ar išlydo ir sujungia metalo gaminius. Atliekamos užduotys: (a) metalinių dalių suvirinimas dujų liepsna, elektros lanku, termito mišiniu ar kitais būdais; (b) varžinių suvirinimo mašinų valdymas; (c) litavimo lempų naudojimas švininių aptaisų, vamzdžių, grindų ir kitų detalių iš švino gamybai ir remontui; (d) metalinių detalių litavimas ar sutvirtinimas cinko ir vario lydiniu; (e) metalinių dalių pjovimas dujų ar elektros suvirinimo aparatais; (f ) metalinių detalių sujungimas rankiniu lituokliu; (g) montavimo, deginimo ir suvirinimo procesų stebėsena, siekiant išvengti detalių perkaitimo ar medžiagos rietimosi, susitraukimo, išsikraipymo ar išsiplėtimo; (h) gaminių defektų paieška ir jų matavimas liniuote ar šablonais, siekiant užtikrinti techninių sąlygų atitiktį.
 7213 SkardininkaiSkardininkai gamina, montuoja ir remontuoja gaminius ir jų dalis iš metalo lakštų, pavyzdžiui, plieno, vario, alavo, žalvario, aliuminio, cinko ar galvanizuotos geležies lakštų. Atliekamos užduotys: (a) metalo lakšto žymėjimas pjauti ir formuoti; (b) namų apyvokos ir kitų reikmenų ar dekoratyvinių gaminių ir priedų iš alavo, vario ir lengvųjų lydinių gamyba ir remontas; (c) katilų, rezervuarų, statinių ir panašių talpyklų gamyba bei remontas; (d) transporto priemonių ir orlaivių dalių, pagamintų iš metalo lakštų, montavimas ir remontas; (e) projektų pertvarkymas į darbinius brėžinius, kuriais vadovaujamasi konstruojant ir surenkant metalo lakštų gaminius; (f ) projekto reikalavimų, įskaitant aprėptį, surinkimo seką, reikiamų būdų ir medžiagų, nustatymas pagal projektus, brėžinius ir rašytinius ar žodinius nurodymus; (g) gaminių kokybės ir montavimo patikra, siekiant užtikrinti techninių sąlygų atitiktį. Pastabos Stogdengiai metalo lakštais priskiriami 7121 pogrupiui „Stogdengiai“. Metalinių vandentiekio ir kanalizacijos, drenažo vamzdžių ir ortakių montuotojai priskiriami 7126 pogrupiui „Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai“. Darbininkai, gaminantys metalo lakštus, kuriuos stogdengiai ir santechnikai pritaiko ir kuriuos naudoja, priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.
 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojaiMetalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai surenka, stato ir išardo metalines pastatų ir kitų statinių konstrukcijas. Atliekamos užduotys: (a) metalinių konstrukcijų žymėjimas, nurodant, kur gręžti skyles, kokios formos detales reikia pjauti ir kokias detales formuoti, kad jas būtų galima naudoti pastatuose, laivuose ir kituose statiniuose; (b) konstrukcinio plieno gręžimas, pjovimas ir formavimas dirbtuvėse; (c) plieninių dalių pastatams, tiltams ir kitiems statiniams montavimas; (d) laivų karkasų ir kitų metalinių dalių surinkimas ir montavimas; (e) konstrukcinio plieno lakšto dalių formavimas ir montavimas į statomus ar remontuojamus laivus; (f ) metalinių konstrukcijų elementų kniedijimas rankiniu, mechaniniu būdu ar pneumatiniu kniedytuvu.
 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjaiTakelažininkai ir lynų sujungėjai surenka takelažo įrenginius, skirtus įrangai bei statinių komponentams perkelti, ar montuoja ir prižiūri kabelius, virves ir vielas statybvietėse, pastatuose ar kituose statiniuose. Atliekamos užduotys: (a) perkeliamų objektų dydžio, formos ir svorio apskaičiavimas ir jų perkėlimo įrangos tipo nustatymas; (b) kabelių, virvių, vielų, lynų ir kitų įrenginių montavimas ir taisymas; (c) papildomų vielų, virvių ir kabelių įtaisų sujungimas, taisymas ir montavimas; (d) darbas komandoje, įrengiančioje ir remontuojančioje gręžimo bokštus vandens, dujų ir naftos šuliniams gręžti; (e) dekoracijų, apšvietimo ir kitos įrangos kėlimas ir montavimas teatruose ir filmuojant filmus; (f ) ryšių bokštų, oro kabelių, funikulierių bėgių, slidininkų keltuvų ir panašios infrastruktūros įrengimas ir priežiūra.
 722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkaiKalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai plaktuku ar kūju kala strypus, virbus ir luitus iš geležies, plieno ir kitų metalų gamindami bei remontuodami įvairius įrankius, prietaisus ir kitus gaminius, derina stakles operatoriams ar derina ir patys valdo įvairias stakles, poliruoja ir aštrina metalinius paviršius. Pagrindinės atliekamos užduotys: geležies, plieno ir kitų metalų kalimas plaktuku ar kūju gaminant ar taisant įvairius įrankius, prietaisus ar kitus gaminius; staklių operatoriams derinimas ir įvairių staklių derinimas, kad jos dirbtų su mažais nuokrypiais, ir valdymas; metalinių paviršių ir įrankių poliravimas ir aštrinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriaiKalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai plaktuku ar kūju kala strypus, virbus, luitus ir plokštes iš geležies, plieno ar kitų metalų, tempia vielą gamindami ir remontuodami įvairius įrankius, metalinius gaminius, įrangą ir žemės ūkio bei panašius įrenginius. Atliekamos užduotys: (a) metalo kaitinimas žaizdre ir gaminių gamyba bei remontas tempiant, lenkiant, pjaunant, kalant ant priekalo, štampuojant, kerpant, sujungiant, grūdinant ar kietinant; (b) įkaitinto metalo formavimas mechaninio kūjo presu su atvirais štampais; (c) krintančio kūjo su uždarais štampais valdymas kalant metalo gaminius; (d) mechaninio preso su uždarais metalo gaminių kalimo štampais valdymas; (e) vielos tempimas; (f ) darbų užsakymų ar projektų nagrinėjimas, siekiant nustatyti galimus nuokrypius ir mašinų derinimo veiksmų seką; (h) mašinų dalių matavimas ir tikrinimas, siekiant užtikrinti gaminio techninių sąlygų atitiktį.
 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkaiĮrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir remontuoja pagal užsakymą pagamintus ir specialius įrankius, sportinius ginklus, spynas, štampus, šablonus, mechanizmų dalis ir kitus metalo gaminius rankiniais įrankiais ir metalo apdirbimo prietaisais su mažais nuokrypiais. Atliekamos užduotys: (a) inžinerinių brėžinių ir įrankių, štampų, bandomųjų pavyzdžių ar modelių techninių sąlygų aprašų nagrinėjimas ir aiškinimas; (b) šablonų ir eskizų rengimas, darbo procesų nustatymas; (c) matmenų, dydžių, formų ir nuokrypių pavaizdavimas ir apskaičiavimas pagal techninius reikalavimus; (d) metalo luitų ar liejimo formų padėties reguliavimas, pritvirtinimas ir matavimas, parengiant juos darbui staklėmis; (e) įprastinių ir kompiuterinių programinio valdymo staklių derinimas, valdymas ir priežiūra pjaunant, lenkiant, tekinant, lyginant, gręžiant, šlifuojant ar kitaip apdirbant gaminius, kad jų matmenys ir apdaila atitiktų nustatytuosius; (f ) detalių derinimas ir surinkimas gaminant ir remontuojant smulkiuosius įrankius, įtaisus, vidaus įrenginius ir matuoklius; (g) sportinių ginklų ir kitų nedidelių ginklų taisymas ir modifikavimas; (h) spynų ir jų dalių gamyba, surinkimas, pritaikymas ir montavimas; (i) metalo šablonų, ruošiant metalo liejimo formas, gaminimas ir remontas; (j) kontūrinių linijų ir atskaitos taškų, pagal kurias kiti darbininkai pjauna, lenkia, tekina, šlifuoja ar kitaip apdirba metalą, žymėjimas ant metalo luitų; (k) pagamintų detalių matmenų, lygiavimo ir gabaritų techninių reikalavimų atitikties tikrinimas kontroliniais matavimo prietaisais ir pagamintų gaminių veikimo bandymas.
 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriaiMetalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai derina ir (arba) valdo įvairias stakles, dirbančias su mažais nuokrypiais. Atliekamos užduotys: (a) vienos ar kelių rūšių metalo apdirbimo staklių derinimas, kad būtų galima gaminti standartinius metalinius gaminius; (b) metalo apdirbimo staklių, pavyzdžiui, tekinimo, frezavimo, lyginimo, gręžimo, šlifavimo, drožimo ar galandimo, įskaitant daugiafunkces programinio valdymo metalo apdirbimo stakles, valdymas ir kontrolė; (c) panašių užduočių atlikimas, gaminant gaminius iš plastiko ir kitų metalo pakaitalų; (d) staklių darbo stebėjimas, siekiant aptikti gaminamų gaminių defektus ar staklių gedimus, staklių reguliavimas; (e) gaminamų gaminių defektų tikrinimas ir jų matavimas, siekiant nustatyti staklių darbo tikslumą, naudojant liniuotes, šablonus ir kitus matavimo prietaisus; (f ) susidėvėjusių staklių priedų, pavyzdžiui, pjovimo įrankių ir šepetėlių, keitimas, naudojant rankinius įrankius.
 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojaiMetalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai poliruoja ir šlifuoja metalų paviršius, galanda įrankius. Atliekamos užduotys: (a) stacionariųjų ar kilnojamųjų šlifavimo ir poliravimo mašinų valdymas; (b) pjaunamųjų įrankių ir prietaisų galandimas šlifavimo staklėmis ar mechaninėmis šlifavimo mašinomis; (c) pjūklų ašmenų ir tekstilės pluošto verpimo ir šukavimo cilindrų metalinių dantelių taisymas, reguliavimas ir galandimas; (d) šlifavimo staklių parengimas pagal techninius reikalavimus; (e) staklių darbo priežiūra, siekiant nustatyti, ar reikia jas sureguliuoti; staklių darbo stabdymas kilus nesklandumų; (f ) gaminamų gaminių tikrinimas rankomis bei kitomis priemonėmis ir matavimas, siekiant užtikrinti, kad jų paviršius ir matmenys atitinka techninius reikalavimus; (g) šlifavimo staklių parinkimas ir montavimas pagal techninius reikalavimus, naudojant rankinius įrankius ir taikant šlifavimo ir tekinimo žinias.
 723 Mašinų mechanikai ir taisytojaiMašinų mechanikai ir taisytojai derina, montuoja, prižiūri ir taiso variklius, transporto priemones, žemės ūkio ar pramonės mašinas ir panašią mechaninę įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys: variklių, transporto priemonių, žemės ūkio, pramonės mašinų ir panašios mechaninės įrangos derinimas, montavimas, priežiūra ir taisymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai 7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai Pastabos Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai“, jeigu užduotims atlikti reikia darbo su valdomomis ir kontroliuojamomis mašinomis patirties ir jas išmanyti. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“, jeigu užduotys yra nesudėtingos ir įprastinės, joms dažniausiai reikia rankinių įrankių, šiek tiek fizinių pastangų, nedaug patirties ir darbo išmanymo arba jų iš viso nereikia, taip pat nereikia daug iniciatyvos ar sprendimų.
 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojaiVariklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai derina, montuoja, prižiūri, tvarko ir taiso keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Atliekamos užduotys: (a) variklių ir dalių tikrinimas ir gedimų nustatymas; (b) variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimas, tikrinimas, bandymas ir priežiūra; (c) variklio mazgų arba visų variklių pakeitimas; (d) sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimas, tikrinimas, reguliavimas, išrinkimas, restauravimas ir keitimas; (e) variklių ir stabdžių montavimas ar reguliavimas, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimas; (f ) variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimas, reguliavimas, priežiūra ir keitimas; (g) planinių priežiūros paslaugų teikimas, pavyzdžiui, alyvos keitimas, sutepimas ir variklio sureguliavimas, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; (h) variklių ir jų mazgų surinkimas po taisymo.
 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojaiOrlaivių variklių mechanikai ir taisytojai montuoja, prižiūri ir taiso orlaivių variklius ir mazgus, pavyzdžiui, korpusus, hidraulines ir pneumatines sistemas, bei atlieka jų kapitalinį taisymą. Atliekamos užduotys: (a) orlaivių variklių montavimas, reguliavimas, bandymas ir priežiūra; (b) variklio dalių ar viso variklio keitimas nauju; (c) orlaivių korpusų ir orlaivių mazgų, įskaitant nusileidimo įtaisų, hidraulinių sistemų ir ledo tirpdymo įrenginių, apžiūra ir patikra, siekiant nustatyti nusidėvėjimą, trūkius, lūžius, protėkius ir kitas problemas; (d) orlaivių struktūrinių, mechaninių ir hidraulinių sistemų priežiūra, taisymas ir kapitalinis taisymas bei bandymas; (e) techninių vadovų, priežiūros biuletenių ir kitų techninių sąlygų skaitymas ir aiškinimas, siekiant patikrinti jų laikymąsi ir nustatyti gedimo priežastį ar sugedusių detalių taisymo ar keitimo būdą; (f ) orlaivių konstrukcijų, funkcinių komponentų ir tokių dalių, kaip sparnai ir fiuzelažas, takelažas, hidrauliniai įrenginiai, deguonies sistemos, kuro sistemos, elektros sistemos, tarpinės ir plombos, priežiūra, taisymas ir kapitalinis taisymas; (g) baigto darbo patikra, siekiant patvirtinti, ar priežiūra atitinka standartus ir orlaivis yra paruoštas darbui; (h) taisymo žurnalo pildymas, visos profilaktinės orlaivio priežiūros ir einamojo taisymo registravimas; (i) orlaivių elektrinių ir elektroninių komponentų, surinktų įrenginių ir sistemų montavimas ir bandymai; (j) komponentų sujungimas į sistemas, pavyzdžiui, radijo sistemas, prietaisus, magnetus, inverterius ir kuro pripildymo skrydžio metu sistemas.
 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojaiPramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai derina, montuoja, tikrina, prižiūri ir taiso variklius (išskyrus variklinių transporto priemonių, orlaivių ir elektrinius variklius), žemės ūkio ir pramonės mašinas bei mechaninę įrangą. Atliekamos užduotys: (a) variklių, mašinų ir mechaninės įrangos derinimas, surinkimas, tikrinimas, priežiūra ir taisymas; (b) stacionariųjų variklių ir mechanizmų sutepimas; (c) naujų mechanizmų ir mechaninės įrangos tikrinimas ir bandymas, kad jie atitiktų standartus ir techninius reikalavimus; (d) mechanizmų ir įrangos išrinkimas, siekiant išimti detales ir taisyti; (e) detalių apžiūra, siekiant nustatyti jų defektus, pavyzdžiui, lūžius ir per didelį nusidėvėjimą; (f ) naujų mechanizmų ir įrangos išbandymas patikrinant, ar taisymas atliktas tinkamai; (g) atlikto taisymo ir priežiūros darbų registravimas.
 7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojaiDviračių ir panašių mechanizmų taisytojai montuoja, prižiūri, tvarko ir taiso mechaninę ir panašią dviračių, kūdikių, neįgaliųjų vežimėlių ir panašių bevariklių transporto priemonių įrangą. Atliekamos užduotys: (a) dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių tikrinimas, priežiūra ir taisymas; (b) guolių ir kitų judamųjų detalių valymas ir sutepimas; (c) detalių ir priedų, pavyzdžiui, stabdžių, pavarų, transmisijos mechanizmų, ratų ir rankenų, keitimas ir taisymas; (d) padangų keitimas ir oro slėgio kontrolė; (e) rėmų dažymas purškiant dažus; (f ) naujų dviračių, vežimėlių ir panašios bevariklės technikos surinkimas.
 73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkaiAmatininkai ir spausdinimo darbininkai derina savo meninius ir praktinio darbo įgūdžius kurdami, gamindami, prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius prietaisus ir muzikos instrumentus, juvelyrinius dirbinius ir kitus gaminius iš tauriųjų metalų, keramikos, porceliano ir stiklo, taip pat gaminius iš medienos ar tekstilės, odos bei panašių medžiagų, spaudos gaminius, pavyzdžiui, knygas, laikraščius ir žurnalus. Jie naudoja tradicinius ir (arba) naujus įvairių gaminių raižymo, liejimo, surinkimo, audimo ir dekoravimo, šrifto surinkimo ir išdėstymo prieš spausdinimą, spaudos mašinų montavimo ir valdymo, knygų įrišimo ir kitų spaudinių apdailos darbų atlikimo, trafaretų parengimo ir trafaretinės spaudos įrangos valdymo būdus. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbai gali būti atliekami rankomis ar rankinio valdymo ir rankiniais elektriniais įrankiais ir tam tikrais atvejais sumontuojant ir valdant mechanizmus ir stakles. Šio pagrindinio pogrupio darbininkai turi išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitų tiksliųjų prietaisų ir įrangos gamyba ir taisymas; muzikos instrumentų gamyba ir taisymas; juvelyrinių dirbinių ir gaminių iš tauriųjų metalų gamyba; gaminių iš molio, porceliano, keramikos ir stiklo gamyba; įvairių gaminių spalvinimas ir puošimas; rankų darbo dirbinių iš medienos ar tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba; spausdinimo ar knygų įrišimo darbai. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 731 Amatininkai 732 Spausdinimo darbininkai
 731 Amatininkai

Amatininkai derina savo meninius ir meistriškumo įgūdžius kurdami, gamindami, taisydami, reguliuodami, prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius prietaisus ir muzikos instrumentus, juvelyrinius dirbinius ir kitus gaminius iš tauriųjų metalų bei dirbinius iš molio ir porceliano. Jie naudoja tradicinius ir (arba) naujai sukurtus įvairių stiklo, keramikos, tekstilės, šiaudų, akmens, medienos ir odos gaminių raižymo, liejimo, surinkimo, audimo ir dekoravimo būdus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: muzikos instrumentų ir tiksliųjų prietaisų gamyba, kalibravimas, taisymas, priežiūra ir įrengimas; juvelyrinių dirbinių, apeiginių ar religinių gaminių iš aukso, sidabro, kitų tauriųjų metalų ar brangakmenių gamyba, reguliavimas, taisymas ar vertinimas; brangakmenių ar pusbrangių akmenų, įskaitant deimantus, pjovimas, poliravimas ir įstatymas, raštų graviravimas ant juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų gaminių; molio, porceliano gaminių, sanitarinių gaminių, plytų, plytelių ir šlifavimo ratų ruošimas rankomis ar mašinomis; stiklo pūtimas, liejimas, spaudimas, pjovimas, kirpimas, šlifavimas ir poliravimas, lieto stiklo formavimas šablonais; gaminių iš vilnos, tekstilės, stiklo, keramikos ir kitų medžiagų dekoravimas, raidžių, skaičių, monogramų ir vaizdų planavimas, išdėstymas ir piešimas, kad iš jų susidarytų ženklai; tradicinių būdų, pavyzdžiui, džiovinimas, impregnavimas, taikymas ruošiant medį, šiaudus, nendres, akmenį, molį, kriaukles ir kitas medžiagas, įvairių arba dekoratyvinių gaminių, skirtų asmeniniam naudojimui ar ūkio reikmėms, raižymas, liejimas, surinkimas, audimas arba piešimas ant jų ar jų dekoravimas; medžiagų pintiems baldams, šepečiams ir šluotoms ruošimas, įvairių krepšių pynimas; audinių, megztų, siuvinėtų ir kitokių drabužių bei namų ūkio reikmenų gamyba tradiciniais būdais.
 


Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7319 Kitur nepriskirti amatininkai

 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojaiTiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai gamina, kalibruoja, taiso, prižiūri, reguliuoja ir montuoja mechaninius laikrodžius, žadintuvus, navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitus tiksliuosius prietaisus ir įrangą, nustato, kad jie tiksliai veiktų. Atliekamos užduotys: (a) laiko matuoklių, pavyzdžiui, laikrodžių ir žadintuvų, mechanizmų taisymas, valymas ir reguliavimas; (b) laiko nustatymo įtaisų reguliavimas, naudojant matuoklius, laikrodžių veikimo matuoklius ir pincetus; (c) laikrodžių detalių valymas, plovimas ir džiovinimas, naudojant tirpalus ir ultragarsinius ar mechaninius laikrodžių valymo mechanizmus; (d) laikrodžių tikslumo ir veikimo bandymai, naudojant matuoklius ir kitus elektroninius prietaisus; (e) skaitiklių, matuoklių, matavimo prietaisų ir kitų įrašymo ar valdymo prietaisų tikslumo bandymai, siekiant nustatyti sugedusias detales ir užtikrinti standartų atitiktį; (f ) prietaisų ar svarstyklių kalibravimas, naudojant rankinius įrankius, kompiuterius ar elektroninius prietaisus; (g) detalių, jungiamųjų dalių ir varomųjų mechanizmų tikrinimas, siekiant aptikti defektus; (h) instrumentų ir prietaisų, pavyzdžiui, barometrų, reguliavimo vožtuvų, giroskopų, hidrometrų, spidometrų, tachometrų ir termostatų, surinkimas; (i) elektroninių, gyvsidabrio prietaisų, aneroidų ir kitų meteorologinių prietaisų bandymai, kalibravimas ir reguliavimas, kad jie atitiktų standartus ir schemines diagramas, naudojant voltmetrus, osciloskopus, elektroninių lempų tikrinimo ir kitus bandymų prietaisus; (j) stiebų, atraminių konstrukcijų, gabaritinių žibintų, valdymo skydelių, valdymo tinklo kabelių ir laidų, taip pat kitų elektrinių ir mechaninių prietaisų reguliavimas ir taisymas; (k) optinių prietaisų, pavyzdžiui, mikroskopų, teleskopų, teodolitų ir sekstantų, taisymas ir nustatymas; (l) tikrinimas, ar surinkti gaminiai atitinka reikalavimus, ir nustatyto veikimo ir jautrumo užtikrinimas standartiniais bandymais.
 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojaiMuzikos instrumentų gamintojai ir derintojai gamina, surenka, taiso, reguliuoja, restauruoja muzikos instrumentus ir juos derina rankomis ar staklėmis. Dažniausiai jų specializacija apima vienos rūšies instrumentus, pavyzdžiui, styginius, pučiamuosius, liežuvėlinius instrumentus, pianinus ar mušamuosius instrumentus. Atliekamos užduotys: (a) muzikos instrumentų ir jų dalių gamyba iš medienos, ebonito, metalo, odos ir kitų medžiagų ir jų surinkimas; (b) muzikos instrumentų dalių ir komponentų, pavyzdžiui, stygų, ramstukų, detalių iš veltinio ir klavišų, taisymas ar keitimas rankomis arba staklėmis; (c) grojimas instrumentais ir jų tikrinimas, siekiant įvertinti jų garso kokybę ir nustatyti defektus; (d) stygų įtempimo reguliavimas, siekiant reikiamo styginio instrumento tono ar garso aukštumo; (e) vargonų vamzdžių snapelių, liežuvėlių ar pūtyklos reguliavimas rankinio valdymo įrankiais, siekiant sureguliuoti oro srautą ir garsumą; (f ) vargonų derinimas ir priežiūra, sureguliuojant vargonų vamzdžius taip, kad jie atitiktų kamertono toną, ir kitų vamzdžių tono sureguliavimas pagal suderintų vamzdžių toną; (g) naujų membranų įstatymas į mušamuosius instrumentus; (h) akordeonų derinimas iš klausos lyginant liežuvėlių toną su pagrindiniais liežuvėliais ir liežuvėlių šlifavimas, siekiant standartinio tono; (i) liežuvėlinių ar pučiamųjų instrumentų klaviatūros ir klavišų išrikiavimas; (j) mušamųjų instrumentų derinimas, įtempiant ar atleidžiant virveles, laikančias viršuje ar abiejuose instrumento galuose pritvirtintas odines dalis; (k) naujų vargonų ir pianinų surinkimas ir įrengimas pastatuose.
 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjaiJuvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai kuria, gamina, reguliuoja, taiso ar vertina juvelyrinius dirbinius, apeiginius ar religinius gaminius, gaminius iš aukso, sidabro, kitų tauriųjų metalų ir brangakmenių. Jie pjausto, šlifuoja, poliruoja ir įstato brangakmenius ir pusbrangius akmenis, įskaitant deimantus, taip pat graviruoja juvelyrinius dirbinius ir tauriųjų metalų gaminius. Jie pjausto ir poliruoja deimantus gamybai. Atliekamos užduotys: (a) juvelyrinių dirbinių ir kitų gaminių iš spalvotųjų metalų gamyba rankomis; (b) naujo juvelyrinių dirbinių dizaino kūrimas ir jo keitimas, naudojant kompiuterius, kai to reikia; (c) maketo išpjovimas liejimo formoje ar kitoje medžiagoje, kuri naudojama kaip modelis, gaminant metalo gaminius ir juvelyrinius dirbinius; (d) sukurtų juvelyrinių dirbinių aptaisų keitimas brangakmenius įstatant į kitą vietą ar sureguliuojant aptaisus; (e) senų juvelyrinių dirbinių ar tauriųjų metalų gaminių taisymas, formos ir stiliaus keitimas pagal projektą ar nurodymus; (f ) gatavų juvelyrinių dirbinių, pavyzdžiui, žiedų, vėrinių, riešinių, segių ir apyrankių, gamyba iš tokių medžiagų, kaip auksas, sidabras, platina, brangieji ir pusbrangiai akmenys; (g) brangakmenių paviršiaus ir vidinės sandaros apžiūra, naudojant polariskopus, refraktometrus, mikroskopus ir kitus optinius prietaisus, siekiant nustatyti akmenų skirtumus, retus egzempliorius ar trūkumus, defektus ar ypatumus, turinčius įtakos jų vertei; (h) brangakmenių pjaustymas ir poliravimas, taip pat jų įstatymas į juvelyrinius dirbinius; (i) raidžių, piešinių ar dekoratyvinių linijų graviravimas ar įspaudimas į juvelyrinius dirbinius ar tauriųjų metalų gaminius; (j) brangakmenių, naudojamų tiksliuosiuose prietaisuose, pavyzdžiui, kompasuose ir laikmačiuose, laikiklių šlifavimas, gręžimas ir apdailinimas; (k) surinktų ar gatavų gaminių apžiūra, siekiant užtikrinti techninių reikalavimų atitiktį, naudojant didinamuosius stiklus ar tiksliuosius matavimo prietaisus.
 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkaiKeramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai rankomis ar prietaisais gamina gaminius iš molio, porceliano, sanitarinius gaminius, plytas, plyteles ir šlifavimo ratus. Atliekamos užduotys: (a) gaminių iš molio ir porceliano gamyba; (b) molio ar mažavandenio gipso formų gaminimas; (c) techninių brėžinių nagrinėjimas, siekiant išsiaiškinti kliento reikalavimus; (d) gaminių formavimas ant žiedžiamojo rato spaudžiant nykščius besisukančio molio centro link, siekiant suformuoti ertmes, delnais ir pirštais spaudžiant kylantį molio ritinį iš vidaus ir išorės, pamažu keliant ir formuojant molį į pageidaujamos formos ir dydžio gaminius; (e) žiedžiamojo rato reikiamo greičio reguliavimas, moliui plečiantis ir sienelėms plonėjant; (f ) smulkių daiktų gamybos aparatų valdymas formuojant keramikos dirbinius, pavyzdžiui, dubenėlius, puodelius, lėkštes ir lėkšteles puodeliams; (g) molio minkytuvo, maišančio, štampuojančio, pjaustančio ir įdedančio molį į formas ar ant jų, valdiklių reguliavimas ir nustatymas; (h) baigtų gaminių paviršiaus išlyginimas, naudojant gumines grandykles ir drėgnas kempinėles; (i) šlifavimo ratų formavimas liejant ir spaudžiant abrazyvinę medžiagą rankomis ar mašina; (j) baigtų dirbinių apžiūra, siekiant nustatyti defektus, daiktų formos ir dydžio tikslumo tikrinimas matuokliais ir šablonais; (k) darbų ruošimas parduoti ar eksponuoti, ryšių su mažmeninės prekybos, keramikos, meno ir žaliavų tinklais, galinčiais padėti parduoti ar eksponuoti darbus, palaikymas.
 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojaiStiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai pagal šablonus pučia, lieja, presuoja, pjauna, kerpa, šlifuoja ir poliruoja stiklą, formuoja lietą stiklą. Atliekamos užduotys: (a) stiklo kaitinimas iki lanksčios būsenos ugnimi ar krosnyse, sukimas, kad tolygiai įkaistų; (b) stiklo tūbelių pūtimas ir lenkimas į nustatytas formas, siekiant pagaminti moksliniams darbams skirtas talpyklas, pavyzdžiui, kolbas, retortas ir pipetes; (c) stiklo dirbinių ar jų dalių šlifavimas ir poliravimas, siekiant pašalinti defektus ar parengti paviršių tolesnei apdailai ir užlyginti bei nupoliruoti aštrius kraštus, naudojant juostinį švitrinio popieriaus šlifuoklį ar poliravimo diskus; (d) stiklo dirbinių atsargų ir baigtų dirbinių apžiūra ir gaminių su defektais, pavyzdžiui, taškeliais, dėmėmis, įrėžiais, įdrėskimais, nuskilimais, įbrėžimais ar nepriimtina apdaila ar forma, žymėjimas ar išmetimas; (e) darbų užsakymų skaitymas, siekiant nustatyti matmenis, pjovimo vietas ir pjūvių kiekį; (f ) matuoklių, kompiuterio spausdintos medžiagos ir vaizdo ekrane kontroliavimas, siekiant patikrinti nustatytas apdorojimo sąlygas ir prireikus jas pataisyti; (g) raštų ar piešinių padėties nustatymas ant stiklo, matmenų matavimas ir pjovimo linijų žymėjimas, naudojant stiklo pjovimo įrankius, stiklo pjovimas pagal pažymėtus kontūrus ar aplink raštus; (h) kompiuteriais ar robotais valdomos stiklo pjovimo įrangos nustatymas, valdymas ir reguliavimas; (i) dirbinių tikrinimas, svėrimas ir matavimas, siekiant patikrinti, ar jie atitinka reikalavimus, naudojant tokius prietaisus, kaip mikrometrai, matuokliai, didinamieji stiklai ir liniuotės; (j) krosnies temperatūros reguliavimas atsižvelgiant į apdorojamo stiklo tipą; (k) rašto atskiroms vitražinio stiklo dalims perkėlimas nuo natūralaus dydžio piešinio į piešimo popierių, naudojant rėžtuką piešiniui atkurti; (l) veidrodinio stiklo padengimas sidabro tirpalu, naudojant purkštuvą; (m) optinio ir kitokio stiklo akinių lęšių ruošiniams ir laikrodžių stiklams patiesimas, pjovimas ir šlifavimas pagal nustatytus matmenis ir svorį.
 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojaiŽenklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai dekoruoja gaminius iš medienos, metalo, tekstilės, stiklo, keramikos ir kitų medžiagų. Jie planuoja, daro eskizus ir rašo raides, skaičius, monogramas ir piešia piešinius gamindami iškabas, graviruoja ir ėsdina ornamentus ir piešinius augalų motyvais ant stiklo ir kitų gaminių. Atliekamos užduotys: (a) dekoratyvinių elementų piešimas rankomis ant tokių daiktų, kaip keramikos, stiklo gaminiai, portsigarai, lempų gaubtai; (b) dekoratyvinių elementų ar ornamentų perkėlimas nuo popieriaus ant gaminių; (c) vaizdinių elementų, pavyzdžiui, linijų, erdvės, masės, spalvų ir perspektyvos, įtraukimas ir kūrimas, siekiant pageidaujamo efekto, pavyzdžiui, atspindėti idėjas, emocijas ar nuotaikas; (d) eskizų rengimas, raidžių, skaičių, monogramų viena ar keliomis kalbomis rašymas ir piešinių piešimas, gaminant iškabas; (e) eskizų paruošimas ar piešinių kopijavimas per permatomą popierių arba raidžių rašymas ant gaminamų gaminių ar šablono medžiagos, rengiant šabloną ar trafaretą; (f ) rašto ar užrašo, kuris bus piešiamas ant gaminamų gaminių, pavyzdžiui, iškabų, stiklo ir keramikos gaminių ar cinko plokštelių, kūrimas; (g) programinės ir maršruto parinkimo įrangos naudojimas, kuriant trimačius raižytus vaizdus, skirtus didesnėms iškaboms, graviruotiems ir inkrustuotiems ženklams; (h) įprastų tūrinių užrašų ar užrašų su šešėlio efektu, kuris sukuriamas naudojant viniplastą, ar naudoti parengtų sukarpytų užrašų kūrimas ir gamyba; (i) ženklų ar plakatų reklamai ar kitiems tikslams rašymas, piešimas ar spausdinimas; (j) raidžių ir ženklų reklamai pjovimas iš paprasto ar statybinio kartono rankomis ar prietaisais, pavyzdžiui, elektriniais ar juostiniais pjūklais; (k) eskizų, diagramų, pavyzdžių, projektų ar nuotraukų nagrinėjimas, norint nuspręsti, kaip ėsdinti, pjauti ar graviruoti piešinius ant gaminamų gaminių; (l) graviruotinų užrašų, piešinių ar raštų matmenų matavimas ir apskaičiavimas; (m) raštų, ornamentų, graviūrų, prekių ženklų, skaičių ar užrašų graviravimas ir spausdinimas ant įvairių metalo, stiklo, plastiko ar keramikos gaminių plokščių ar išlenktų paviršių; (n) dekoratyvinių elementų, kalibravimo ženklų ir kitų skaičių ėsdinimas ant stiklo gaminių.
 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagųAmatininkai, darantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų, tokiais tradiciniais būdais, kaip džiovinimas, impregnavimas, ruošia medieną, šiaudus, nendres, molį, kriaukles ir kitas medžiagas, raižo, lieja, surenka, audžia ar piešia ir dekoruoja įvairius asmeniniam naudojimui ar ūkio reikmėms skirtus arba dekoratyvinius dirbinius. Pintų daiktų pynėjai, šepečių dirbėjai ir giminiškų profesijų darbininkai parenka ir ruošia medžiagas, pavyzdžiui, šerius, nailoną, pluoštą, vyteles, siūlinius kristalus ir vielą, pintiems baldams, šepečiams ir šluotoms daryti, pina įvairius krepšius. Atliekamos užduotys: (a) medienos, šiaudų, nendrių, kriauklių ir panašių medžiagų ruošimas; (b) dekoratyvinis augalų motyvų ir meninių elementų raižymas ant medinių paviršių; (c) dekoratyvinių elementų piešimas rankomis ant stiklo, keramikos ar porceliano dirbinių; (d) įvairių asmeniniam naudojimui ar ūkio reikmėms skirtų dirbinių, pavyzdžiui, salotų dubenėlių, šaukštų, pjaustymo lentelių, padėklų, vazų, ąsočių, krepšių, šiaudinių skrybėlių, šiaudinių kilimėlių ir panašių daiktų, raižymas, darymas, audimas arba piešimas ant jų ar jų dekoravimas; (e) įvairių dekoratyvinių dirbinių, pavyzdžiui, statulėlių ir kitų skulptūrėlių, šachmatų figūrų, juvelyrinių ir panašių dirbinių, raižymas, darymas, audimas ar tapymas; (f ) pintų baldų darymas iš nendrių, karklo vytelių ir panašių medžiagų; (g) įvairių krepšių pynimas iš karklo vytelių, nendrių ar panašių medžiagų; (h) krepšių dugnų darymas tvirtinant medžio lukštą ir kitas medžiagas prie karklo vytelių karkaso; (i) vytelių kaišiojimas aplink apatinį kraštą tarp supintų apatinės dalies dalių ir jų sulenkimas vertikaliai, kad jos sudarytų karkasą šonams; (j) medžiagų šepečiams, pavyzdžiui, šerių, nailono, pluošto ir vielos, parinkimas ir ruošimas, jų įdėjimas į šepečio pagrindą; (k) medžiagų, pavyzdžiui, sorų, vytelių, siūlinių kristalų ir pluošto, parinkimas ir ruošimas, jų tvirtinimas prie šluotos rankenos.
 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagųAmatininkai, darantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų, tradiciniais būdais ir pagal tradicinius modelius audžia audinius, mezga, siuvinėja, audžia ir kitaip daro aprangą ir namų apyvokos reikmenis, taip pat liaudišką avalynę, rankines, diržus ir kitus aksesuarus. Atliekamos užduotys: (a) vilnonio, medvilninio ir kitokio pluošto verpimas ir dažymas natūraliomis medžiagomis; (b) nėrinių nėrimas ir audimas, įvairių drabužių ir namų apyvokos reikmenų mezgimas ar siuvinėjimas; (c) odos ruošimas ir dažymas natūraliomis medžiagomis, liaudiškos avalynės ar rankinių, diržų ir kitų aksesuarų darymas; (d) verpalų verpimas ir vijimas rankomis; (e) metmenų verpalų ištempimas audimo staklėse rankomis; (f ) vienspalvių ar raštuotų audeklų, gobelenų, nėrinių, kilimų ir kitų audinių audimas rankinėmis audimo staklėmis; (g) kilimų rišimas mazgų rišimo technika; (h) drabužių ir kitų dirbinių mezgimas rankinio valdymo mašinomis ar rankomis; (i) nėrimas vąšeliu ar pynimas rankomis; (j) tinklų nėrimas rankomis; (k) natūralaus tekstilės pluošto rūšiavimas ir grupavimas; (l) vilnonio pluošto plovimas; (m) tekstilės pluošto valymas ir purenimas; (n) pluošto dalijimas į gijas, jų karšimas, gijų sukimas ar vyniojimas į rites.
 7319 Kitur nepriskirti amatininkaiŠis pogrupis apima kitur nepriskirtus tradiciniais amatais užsiimančius amatininkus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami tradiciniai amatininkai, darantys dirbinius iš netauriųjų metalų ir akmenų.
 732 Spausdinimo darbininkaiSpausdinimo darbininkai prieš spausdinimą rankomis surenka ir išdėsto spausdinimo šriftą, nustato spausdinimo formas ir su jomis dirba, įriša atspausdintus gaminius ir atlieka spaudinių apdailos darbus, ruošia trafaretus ir valdo trafaretinės spaudos įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys: grafinių fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas, atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose išvesties prietaisuose; kompiuterinės trafaretinės spaudos įrangos valdymas nuskaitant, atskiriant spalvas ir jas koreguojant, retušuojant ir vykdant panašius procesus, kuriais medžiaga spaudai perkeliama ant plėvelės ir gaminama plėvelė spausdinimo formoms, cilindrams ir skaitmeninės išvesties gaminiams; šrifto nustatymo, medžiagos spaudai fotografavimo, spausdinimo ir pjovimo, atspausdintos medžiagos lenkimo, susegimo ir surišimo mašinų valdymas ir kontrolė; įprastų spaudinių apdailos darbų atlikimas ir mašinų priežiūra; trafaretų ruošimas ir trafaretinės spaudos įrangos valdymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai 7322 Spaustuvininkai 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjaiSpausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai tikrina, apipavidalina ir paruošia tekstą bei sukuria tokias grafikos priemones, kad būtų galima tekstą naudoti įvairiuose spausdinimo procesuose ir atkurti įvairiomis vaizdo priemonėmis. Atliekamos užduotys: (a) grafinių fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas, atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose išvesties prietaisuose; (b) kompiuterinių taikomųjų programų naudojimas, kuriant vaizdus, tekstus, maketus ir išdėstant puslapius eilės tvarka spaudai ir kitoms vaizdo perteikimo priemonėms; (c) spausdinimo formų gaminimo įrangos valdymas, perkeliant vaizdus iš plėvelės į spausdinimo formas, į skaitmeninius išvesties prietaisus ir ant štampų; (d) trafaretinės spaudos įrangos valdymas skenuojant, atskiriant, taisant ar dengiant spalvas, realizuojant dizainą, derinant, rikiuojant, retušuojant ir atliekant panašius veiksmus, kuriais spaudos medžiaga perkeliama ant plėvelės ir gaminama plėvelė spausdinimo formoms, skaitmeninės išvesties gaminiams ir cilindrams; (e) skaitmeninių ir cheminių mėginių iš skaitmeninių sistemų ir juostelių negatyvų bei pozityvų rengimas; (f ) atspausdintų pavyzdžių vertinimas, jų kokybės tikrinimas ir taisymas; (g) anglinio popieriaus ruošimas ir apdorojimas ultravioletiniais spinduliais, kad jį būtų galima dėti ant cilindrų perkėlimo būdu, ir vaizdų kūrimas.
 7322 SpaustuvininkaiSpaustuvininkai nustato ir valdo skaitmenines, tipografines, litografines, fleksografines, graviūrų, laikraščių ir kitas spausdinimo mašinas. Atliekamos užduotys: (a) spausdinimo medžiagų ir kitų tiekimo mechanizmų, dažų tiekimo sistemų ir kitų spaudos mašinų funkcijų nustatymas, reguliavimas ir kontrolė; (b) dažų ir tirpiklių maišymas pagal techninius reikalavimus, taip pat popieriaus ir dažų tiekimo reguliavimas spausdinant; (c) spaudos kontrolė, vertinimas ir nustatymas, siekiant tikrinti spaudos kokybę, lyginant ją su pavyzdžiais, ir nustatyti gedimus; (d) įvairių spaudos gaminių gamyba reljefinės, litografinės, fleksografinės spaudos ir graviūrų spausdinimo mašinomis ir spausdinant atliekamų baigiamųjų darbų sistemomis; (e) smulkių ofsetinės litografijos spaudos mašinų spausdinimo formų, gumuotų perdavimo cilindrų ir spaudos formos cilindrų ruošimas; (f ) popieriaus krovimas į tiekimo mechanizmus; (g) mašinų darbo ir spaudos kokybės kontrolė; (h) mašinų priežiūra, reguliavimas, taisymas ir valymas; (i) skaitmeninių spaudos vaizdų kūrimas, vaizdų perkėlimas ir pateikimas.
 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiaiSpaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai įriša knygas ir kitus leidinius, taip pat atlieka spaudinių apdailos darbus rankomis ar mašinomis. Atliekamos užduotys: (a) automatinės spaudinių įrišimo ir apdailos įrangos nustatymas ir jos darbo priežiūra; (b) ištisinio, sudėtinio įrišimo knygų ir knygų minkštaisiais viršeliais rišimas ir įrišimo taisymas; (c) signatūrų lankstymas, tikrinimas ir siuvimas mašinomis ir rankomis; (d) popieriaus pjaustomųjų mašinų valdymas pjaustant ir apkarpant popierių prieš spausdinimą ir po jo, taip pat elektroninių įrenginių programavimas; (e) sistemų, kuriomis į laikraščius, žurnalus ir vokus įtraukiama spausdintinė medžiaga, valdymas; (f ) atspausdintų gaminių automatinis ir rankinis puošimas; (g) fotografinių ir elektroninių atgaminimo prietaisų valdymas.
 74 Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikaiElektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas, įrangą ir kitą elektros aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius, elektroninę ir nuotolinių ryšių įrangą ir sistemas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminio kokybė būna geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat žinoti, koks galutinio produkto pobūdis ir jo paskirtis. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: elektros ir elektronikos instaliacijos sistemų, prietaisų bei įrangos montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo linijų įrengimas, techninė priežiūra ir remontas; elektros, telekomunikacijų ir duomenų laidų jungimas; elektroninės įrangos, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangos ir elektroninių įrenginių bei valdymo sistemų, kompiuterių, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo įrangos techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, derinimas, reguliavimas, bandymas ir taisymas. Pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai 742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai
 741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojaiElektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas bei įrangą, elektrotechniką ir kitą elektros aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius. Pagrindinės atliekamos užduotys: elektros ir elektronikos instaliacijos sistemų, įrangos bei prietaisų montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo linijų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas; elektros laidų jungimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
 7411 Pastatų ir kitokie elektrikaiPastatų ir kitokie elektrikai įrengia, prižiūri ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas ir panašią įrangą. Atliekamos užduotys: (a) elektros instaliacijos sistemų ir panašios įrangos montavimas, techninė priežiūra ir remontas įvairios paskirties pastatuose: mokyklose, ligoninėse, komerciniuose statiniuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose; (b) planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; (c) elektros instaliacijos, įrangos ir įrenginių išdėstymo planavimas ir įrengimas, remiantis tam tikrais nurodymais ir atitinkamais standartais; (d) elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; (e) laidų ir kabelių parinkimas, karpymas ir prijungimas prie gnybtų ar jungčių; (f ) instaliacijos atskaitos taškų išmatavimas ir išdėstymas; (g) elektros skirstomųjų skydų vietos parinkimas ir įrengimas; (h) grandinės vientisumo tikrinimas.
 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriaiElektromechanikai ir elektromonteriai montuoja, reguliuoja, įrengia ir remontuoja elektros mašinas ir kitą elektros aparatūrą bei įrenginius pastatuose, fabrikuose, variklinėse transporto priemonėse, cechuose ir kitur. Atliekamos užduotys: (a) įvairių elektrinių įrenginių, variklių, generatorių, komutavimo aparatų, kontrolės aparatų, prietaisų arba keltuvų ir kitos panašios įrangos elektrinių dalių montavimas, reguliavimas ir remontas; (b) namų apyvokos reikmenų, pramoninių mašinų ir kitų prietaisų elektrinės aparatūros montavimas, derinimas ir remontas; (c) pagamintų elektrinių prietaisų tikrinimas ir bandymas; (d) elektros įrangos, instaliacijos ir valdymo sistemų įrengimas, išbandymas, perdavimas naudoti, techninė priežiūra ir taisymas; (e) elektros ir hidraulinių keleivinių ir krovininių liftų, eskalatorių, judamųjų takų ir kitos kėlimo įrangos projektavimas, įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir remontas; (f ) elektros sistemų prijungimas prie maitinimo šaltinio; (g) sugedusių dalių keitimas ir taisymas.
 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojaiElektros linijų įrengėjai ir taisytojai montuoja, remontuoja ir sujungia elektros perdavimo ir maitinimo kabelius ir panašią įrangą. Atliekamos užduotys: (a) antžeminių ir požeminių elektros perdavimo bei traukos linijų montavimas ir remontas; (b) antžeminių ir požeminių kabelių sujungimas; (c) saugos reikalavimų ir procedūrų laikymasis, pavyzdžiui, reguliarus įrangos tikrinimas ir užtvarų statymas aplink darbo vietas; (d) jungiklių išjungimas ar įžeminimo prietaisų prijungimas, siekiant pašalinti pažeistų ar nukritusių elektros laidų keliamą pavojų ar palengvinti remontą; (e) lipimas į stulpus ar automobilinio keltuvo naudojimas, siekiant įvertinti įrangos būklę; (f ) sekcionavimo įrenginių, jungtuvų, saugiklių, įtampos reguliatorių, transformatorių, jungiklių, relių ar laidų instaliacijos gedimų nustatymas naudojant elektros montavimo schemas ir elektros tikrinimo prietaisus.
 742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojaiElektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai montuoja, prižiūri, reguliuoja ir taiso elektroninę įrangą, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangą, elektroninius prietaisus ir valdymo sistemas, taip pat įrengia, taiso ir prižiūri telekomunikacijų įrangą, duomenų perdavimo įrangą, laidus, antenas, remontuoja, derina ir prižiūri kompiuterius. Pagrindinės atliekamos užduotys: įrangos, įrenginių, prietaisų ir valdymo sistemų apžiūra ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; susidėvėjusių ir sugedusių dalių bei laidų remontas ir keitimas, įrenginių ir prietaisų techninė priežiūra, elektroninių prietaisų ir valdymo sistemų įrengimas; elektroninės įrangos montavimas ir reguliavimas; kompiuterių, duomenų perdavimo įrangos ir kompiuterių išorinių įrenginių techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, montavimas, reguliavimas, tikrinimas ir taisymas; mikrobangų, telemetrijos, multipleksavimo, palydovinių ir kitų radijo ir elektromagnetinių bangų ryšių sistemų įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir gedimų nustatymas; techninių konsultacijų ir informacijos teikimas, telekomunikacijų tinklų ir įrangos veikimo kontrolė; kompiuterių, radijo aparatų, telefonų ir televizorių laidų įrengimas, sujungimas ir taisymas; ryšiams naudojamų antenų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojaiElektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai derina ir taiso prekybos ir biuro elektroninę įrangą, derina ir taiso elektroninius prietaisus ir valdymo sistemas, taip pat atlieka jų techninę priežiūrą. Atliekamos užduotys: (a) įrangos, įrenginių, prietaisų ir valdymo sistemų apžiūra ir patikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; (b) susidėvėjusių ir sugedusių dalių bei laidų reguliavimas, remontas ir keitimas, įrenginių ir prietaisų techninė priežiūra; (c) įrangos surinkimas iš naujo, veikimo išbandymas ir sureguliavimas; (d) elektroninių prietaisų ir valdymo sistemų įrengimas; (e) darbo derinimas su inžinierių, technikų ir kito techninę priežiūrą atliekančio personalo darbu; (f ) bandymų duomenų aiškinimas, siekiant nustatyti gedimus ir sistemines veikimo problemas; (g) elektros ir elektroninių komponentų, sąrankų ir sistemų įrengimas, reguliavimas, taisymas ar keitimas, naudojant rankinius, elektrinius įrankius ar lituoklius; (h) komponentų jungimas į sąrankas, pavyzdžiui, radijo sistemas, prietaisus, magnetus, inverterius ir degalų papildymo skrydžio metu sistemas; (i) techninės priežiūros ir taisymo darbų registravimas.
 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojaiInformacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai įrengia, taiso ir prižiūri telekomunikacijų įrangą, duomenų perdavimo įrangą, laidus, antenas ir perdavimo kanalus, taip pat taiso, derina ir prižiūri kompiuterius. Atliekamos užduotys: (a) kompiuterių, duomenų perdavimo įrangos ir kompiuterių išorinių įrenginių techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, tikrinimas ir taisymas; (b) kompiuterių aparatinės įrangos įrengimas ir reguliavimas; (c) mikrobangų, telemetrijos, multipleksavimo, palydovinių ir kitų radijo ir elektromagnetinių bangų ryšių sistemų įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir gedimų nustatymas; (d) techninių konsultacijų ir informacijos teikimas ir telekomunikacijų tinklų bei įrangos veikimo kontrolė; (e) kompiuterių, radijo aparatų, telefonų ir televizorių laidų tiesimas, sujungimas ir taisymas; (f ) telekomunikacijų ir duomenų kanalų laidų sujungimas ir apvalkalų sandarinimas; (g) ryšiams naudojamų antenų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas.
 75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkaiMaisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai iš žemės ūkio ir žuvininkystės žaliavų gamina maisto ir kitus produktus, gamina ir taiso medžio, tekstilės, kailio, odos ir kitų medžiagų gaminius. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminių kokybė būna geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat žinoti, koks galutinio gaminio pobūdis ir jo paskirtis. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mėsos, žuvies, grūdų, vaisių, daržovių ir panašių produktų apdorojimas bei paruošimas maistui, tabako paruošimas ir tabako produktų gamyba; maisto produktų ir gėrimų degustavimas ir rūšiavimas; natūralių tekstilės pluoštų, odos ir kailių apdorojimas ir paruošimas; baldų ir kitų medienos gaminių gamyba ir taisymas; kailių ir odos paruošimas tolesniam naudojimui; audinių, drabužių, skrybėlių, avalynės ir panašių gaminių gamyba ir taisymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai 752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai 753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai 754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
 751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkaiMaisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai skerdžia gyvulius, paruošia juos maistui ir perdirba į atitinkamus maisto produktus, skirtus žmonių mitybai ar gyvūnų pašarui, kepa duoną, pyragus ir kitus miltinius kepinius, perdirba ir konservuoja vaisius, daržoves ir panašius maisto produktus, degustuoja ir rūšiuoja įvairius maisto produktus ir gėrimus, apdoroja tabaką ir gamina iš jo produktus. Pagrindinės atliekamos užduotys: gyvulių skerdimas; mėsos ir žuvies apdorojimas, panašių maisto produktų ruošimas; duonos, pyragų ir kitų miltinių kepinių kepimas; vaisių, daržovių ir panašaus maisto perdirbimas ir konservavimas; įvairių maisto produktų ir gėrimų degustavimas ir rūšiavimas, tabako paruošimas ir jo produktų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7512 Kepėjai ir konditeriai 7513 Pieno produktų gamintojai 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkaiMėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai skerdžia gyvulius, darinėja, valo ir pjausto skerdeną ar žuvį, šalina kaulus ir ruošia atitinkamus maisto produktus arba konservuoja mėsą, žuvį ir jų produktus rūkydami, sūdydami ar džiovindami. Atliekamos užduotys: (a) gyvulių skerdimas; (b) kailio lupimas ir skerdienos valymas; (c) skerdenos ir žuvies kaulų šalinimas, darinėjimas ir pjaustymas pardavimui arba tolesniam apdorojimui; (d) reikiamų produktų paruošimas ir dešrų ar panašių produktų gamyba naudojant kapojimo, maišymo ir formavimo įrangą; (e) mėsos, žuvies ir kitų maisto produktų konservavimas; (f ) rūkyklų ir krosnių priežiūra rūkant mėsą, žuvį ir kitus maisto produktus; (g) mėsos, žuvies ir kitų maisto produktų virimas ir apdorojimas kitais būdais pardavimui; (h) mėsos ir žuvies pardavimas klientams, įskaitant produktų pakavimą, svėrimą bei ženklinimą ir užmokesčio gavimą.
 7512 Kepėjai ir konditeriaiKepėjai ir konditeriai kepa įvairių rūšių duoną, pyragus ir kitus miltinius kepinius, taip pat rankiniu būdu gamina šokoladą ir saldumynus iš cukraus. Atliekamos užduotys: (a) duonos, pyragų, sausainių, tortų, pyragaičių ir kitų miltinių kepinių kepimas; (b) konditerijos gaminių iš sirupo, šokolado ir kitų ingredientų mišinių gamyba rankiniu būdu ir naudojant rankinius įrankius ir kai kuriuos mechanizmus; (c) reikiamų ingredientų sudėjimas į maišymo, kepimo ar virimo įrenginių dubenis; (d) žaliavų kokybės tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jos atitinka standartus ir techninius reikalavimus; (e) glaisto, glajaus ir kitų priedų užtepimas ant iškeptų kepinių naudojant menteles ar teptukus; (f ) įrangos ir patalpų švaros tikrinimas prieš pradedant gamybą užtikrinant profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimus; (g) orkaitės temperatūros ir gaminio išvaizdos stebėjimas, siekiant nustatyti kepimo laiką; (h) duonos, bandelių, pyragaičių ir konditerijos gaminių formavimo, pašovimo, kepimo, ištraukimo, išėmimo iš kepimo formų ir atvėsinimo koordinavimas.
 7513 Pieno produktų gamintojaiPieno produktų gamintojai gamina sviestą, įvairius sūrius, grietinėlę ir kitus pieno produktus. Atliekamos užduotys: (a) pieno virinimas ar pasterizavimas, kad būtų išnaikinti mikroorganizmai ir kad produktai ilgiau negestų; (b) grietinėlės nugriebimas nuo pieno ir sviesto gaminimas iš jos; (c) raugo ir kitų ingredientų įdėjimas į pieną; (d) pieno rauginimas, rūgusio pieno kaitinimas, kol besiformuojanti varškė pasieks reikiamą kietumą, išrūgų spaudimas iš varškės, sūrio dėjimas į formas ir slėgimas; (e) sūrio sūdymas ir subadymas ar ištepimas naudojant bakterijų kultūras, kad imtų formuotis pelėsis; (f ) sūrių dėliojimas ir vartymas lentynose juos brandinant; (g) gaminio kokybės stebėjimas prieš pakavimą apžiūrint, imant pavyzdžius ir, jei reikia, reguliuojant jo laikymo sąlygas; (h) naudotų ingredientų, tikrinimų rezultatų ir laiko ciklų fiksavimas.
 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojaiVaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai įvairiais būdais apdoroja ir konservuoja vaisius, daržoves, riešutus ir kitus maisto produktus; verda, džiovina, sūdo, spaudžia sultis ar aliejų. Atliekamos užduotys: (a) sulčių spaudimas iš įvairių vaisių; (b) aliejaus spaudimas iš aliejingų sėklų, riešutų ir vaisių; (c) vaisių, daržovių ir panašių produktų virimas, sūdymas ir džiovinimas; (d) maišymas ir įvairių ingredientų, pavyzdžiui, pektino, cukraus, prieskonių ir acto, pagerinančių konservavimą, konsistenciją, išvaizdą ir skonį, dėjimas; (e) konservuotų produktų išpilstymas į sterilius stiklainius, butelius ar kitokią tarą.
 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojaiMaisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai tikrina, degustuoja ir pagal kokybę rūšiuoja įvairius žemės ūkio produktus, maisto produktus ir gėrimus. Atliekamos užduotys: (a) žemės ūkio produktų, maisto produktų ir gėrimų tikrinimas, bandymas ir degustavimas įvairiais jų gamybos etapais; (b) produktų kokybės, skonio priimtinumo ir apytikslės vertės nustatymas ir produktų priskyrimas atitinkamai klasei; (c) netinkamos kokybės produktų atmetimas; (d) rūšies ir (arba) identifikavimo numerio užrašymas etiketėse, priėmimo ar pardavimo dokumentuose; (e) produktų svėrimas ir matavimas.
 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojaiTabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai paruošia tabako lapelius ir gamina įvairius tabako gaminius. Atliekamos užduotys: (a) išdžiovintų tabako lapelių rūšiavimas pagal rūšį, kokybę ir auginimo vietą; (b) tabako lapelių maišymas pagal receptūrą siekiant gauti ypatingo skonio ir kvapo mišinį; (c) vakuuminio drėkintuvo, kuriame tabakas drėkinamas tolesniam apdorojimui, priežiūra; (d) pagrindinių lapo gyslų, stiebelių ir kotelių pašalinimas nuo tabako lapų ir tabako smulkinimas; (e) cigarų, cigarečių, uostomojo tabako ir kitų tabako gaminių gamyba rankiniu būdu ar nesudėtingomis mašinomis.
 752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkaiMedienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai konservuoja, išlaiko ir perdirba medieną; gamina, dekoruoja ir taiso medinius baldus, transporto priemones ir kitus medinius gaminius ir dalis, taip pat derina, valdo ir prižiūri medienos džiovinimo ir konservavimo įrangą, apdirbimo įrangą, įrenginius ir stakles. Pagrindinės atliekamos užduotys: apdirbimo ir kitos medienos bei medinių gaminių džiovinimo įrangos valdymas ir priežiūra, medinių gaminių cheminis apdorojimas ar impregnavimas konservavimo medžiagomis; medienos apdirbimo įrenginių, pjaunančių ir formuojančių dalis ir sudedamąsias detales, nustatymas ir valdymas; schemų nagrinėjimas, gaminamų gaminių matmenų patvirtinimas, dalių sujungimas ir gaminių kokybės bei atitikimo techniniams reikalavimams tikrinimas; kitų asmenų valdomų įrenginių nustatymas ir reguliavimas; įvairių rūšių medienos apdirbimo įrenginių nustatymas, programavimas, valdymas ir kontrolė gaminant, taisant ar užbaigiant medines dalis baldams, interjero dalims ir kitiems mediniams gaminiams; techninių reikalavimų nagrinėjimas ir aiškinimas ar žodinių instrukcijų laikymasis. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7521 Medienos meistrai 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
 7521 Medienos meistraiMedienos meistrai džiovina, konservuoja ir išlaiko medieną rankiniu būdu ar naudodami medienos apdorojimo įrangą, pavyzdžiui, garu kaitinamas medienos džiovinimo krosnis ir talpyklas. Atliekamos užduotys: (a) garu kaitinamų medienos džiovinimo krosnių, apdorojimo talpyklų ir kitos įrangos, skirtos medienai bei kitiems mediniams gaminiams džiovinti ir ruošti, valdymas ir priežiūra, medinių gaminių impregnavimas konservavimo medžiagomis; (b) įrangos veikimo, matuoklių ir prietaisų skydelių indikatorių kontroliavimas, siekiant nustatyti nukrypimą nuo standartų ir užtikrinti, kad procesai vyktų pagal techninius reikalavimus; (c) vožtuvų valdymas, norint įleisti apdorojimo tirpalą į apdorojimo talpyklas, palaikyti nustatytą temperatūrą, vakuumą bei hidraulinį slėgį ir tirpalo lygį kiekvieno apdorojimo ciklo etapo metu; (d) vakuuminių ir hidraulinio slėgio siurblių, ištraukiančių orą ir garus iš retortos ir padedančių apdorojimo tirpalui prasiskverbti į medienos poras ir pagreitinti apdorojimo procesą, įjungimas; (e) prireikus, pagalba atliekant apdorojimo įrangos ir įrenginių techninę priežiūrą; (f ) įrangos valymas, tepimas ir reguliavimas; (g) medžiagų ir gaminių vežimas į darbo vietą ir iš jos rankiniu būdu ar naudojant vežimėlius, rankinius vežimėlius ar keltuvus; (h) gamybos ataskaitų rengimas ir pildymas.
 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkaiBaldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina, puošia ir taiso medinius baldus, vežimus ir kitas medines transporto priemones, ratus, medines dalis, tvirtinimo detales, modelius ir kitus medinius gaminius, naudodami medienos apdirbimo įrenginius, stakles ir specialius rankinius įrankius. Atliekamos užduotys: (a) medienos apdirbimo įrenginių, pavyzdžiui, elektrinių pjūklų, rieviklių, skobimo staklių ir formuotuvų, valdymas ir rankinių įrankių naudojimas dalims ir komponentams pjauti ir formuoti; (b) schemų nagrinėjimas, gaminamų gaminių matmenų patvirtinimas arba techninių reikalavimų rengimas ir gaminių kokybės bei atitikties techniniams reikalavimams tikrinimas; (c) sandūrų apdaila ir dalių bei konstrukcinių blokų sujungimas į gatavus gaminius naudojant klijus ir spaustuvus, sandūrų sutvirtinimas vinimis, varžtais ar kitomis tvirtinimo detalėmis; (d) įvairių medinių gaminių, pavyzdžiui, spintų, baldų, transporto priemonių, modelių, sporto įrangos ir kitų dalių ar gaminių gamyba, perdarymas ir taisymas; (e) baldų ir interjero detalių puošyba inkrustuojant medžiu, dengiant lukštu ir drožinėjant ornamentus; (f ) medinių gaminių ar baldų paviršiaus apdailos atlikimas.
 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriaiMedienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai nustato, valdo ir kontroliuoja automatines ir pusiau automatines medienos apdirbimo stakles, pavyzdžiui, tiksliojo pjaustymo, formavimo, drožimo, gręžimo, tekinimo ir drožinėjimo stakles, gaminant ar taisant medines dalis baldams, interjero detalėms ir kitiems mediniams gaminiams. Atliekamos užduotys: (a) įvairių rūšių medienos apdirbimo staklių, skirtų pjauti, formuoti, gręžti, drožti, presuoti, tekinti, šlifuoti ar drožinėti medienai gaminant ar taisant medines baldų dalis, interjero detales ir kitus medinius gaminius, nustatymas, programavimas, valdymas ir kontrolė; (b) iš anksto nustatytų specialios paskirties medienos apdirbimo staklių, skirtų mediniams gaminiams, pavyzdžiui, pakaboms, šluotkočiams, skalbinių segtukams ir kitiems gaminiams, gaminti valdymas; (c) peilių, pjūklų, ašmenų, pjovimo galvučių, kumštelinių diskų, grąžtų ar diržų parinkimas pagal apdirbamą gaminį, staklių funkcijas ir gaminio techninius reikalavimus; (d) ašmenų, pjovimo galvučių, grąžtų ir šlifavimo diržų įrengimas ir reguliavimas, taip pat rankinių įrankių ir kampainių naudojimas; (e) kitų asmenų valdomų įvairių medienos apdirbimo staklių nustatymas ir reguliavimas; (f ) techninių reikalavimų aprašų nagrinėjimas ir aiškinimas ar žodinių instrukcijų laikymasis.
 753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkaiSiuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai matuoja, persiuva ir taiso pasiūtus drabužius; modeliuoja ir gamina tekstilės ir kailinius drabužius, odos ir kailio gaminius; taiso, atnaujina ir puošia drabužius, pirštines ir kitus tekstilės gaminius; siuva, taiso ir keičia baldų, interjero detalių, ortopedinių įrenginių ir automobilių salonų apmušalus; ruošia, skuta, raugina ir dažo odą ar kailius; keičia ir taiso avalynę ir odos dirbinius. Pagrindinės atliekamos užduotys: pasiūtų drabužių matavimas, persiuvimas ir taisymas; drabužių modeliavimas ir siuvimas pagal užsakymą iš tekstilės audinių, odos ir kitų medžiagų arba skrybėlių ar perukų gaminimas; drabužių stiliaus keitimas; tikslių iškarpų drabužių ir kitų tekstilės, odos ar kailio gaminių siuvimui gaminimas; drabužių, pirštinių ir kitų tekstilės, kailių, odos bei kitų medžiagų gaminių susiuvimas, sudaigstymas, adymas, taisymas, atnaujinimas ir puošimas; burių, tentų ir brezentinių dangų gamyba ir susiuvimas; baldų, interjero detalių, ortopedinių įrenginių, sėdynių, prietaisų skydelių ir kitų automobilių, vagonų, orlaivių, laivų salonų apmušalų siuvimas, taisymas ir keitimas; odos ir kailio ruošimas, skutimas, valymas, rauginimas ir dažymas gaminant odos ir kailio žaliavą, skirtą drabužiams ir kitiems gaminiams siūti; standartinės, specialios ar ortopedinės avalynės ir natūralios ar sintetinės odos gaminių gamyba, keitimas ir taisymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai 7535 Kailiadirbiai ir odininkai 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkaiSiuvėjai, kailininkai ir kepurininkai siuva, matuoja, persiuva ir taiso rankomis siuvamus drabužius. Jie siuva drabužius pagal užsakymus, pavyzdžiui, kostiumus, paltus, sukneles iš tekstilės, odos, kailių ir kitų medžiagų, arba gamina skrybėles ar perukus pagal kliento arba gatavų drabužių gamintojo nurodymus. Atliekamos užduotys: (a) paltų, kostiumų, sijonų, marškinių, palaidinių, apatinio trikotažo, korsetų, skrybėlių, perukų ir panašių gaminių siuvimas, dažniausiai pagal individualų kliento užsakymą; (b) tekstilės audinių, odos ar kailių, atitinkančių pageidaujamo drabužio dydį, spalvą, tekstūrą ir kokybę, parinkimas, parinktų medžiagų sukirpimas pagal drabužio iškarpas ir išdėstymas pagal drabužio modelį; (c) drabužių stiliaus keitimas, pavyzdžiui, kelnių klešnių siaurinimas, atlapų siaurinimas, pamušalo įdėjimas ar išėmimas; (d) standartinių iškarpų parinkimas ir modifikavimas pagal klientų ir drabužių gamintojų nurodymus ir matmenis; (e) drabužių, suknelių, paltų ir kitų pagal užsakymą siūtų drabužių matavimas, persiuvimas ir taisymas pagal klientų pageidavimus; (f ) kostiumų, naudojamų teatro, televizijos ar filmų pastatymams, siuvimas ir priežiūra; (g) medžiagų, pavyzdžiui, atlaso ar šilko, lankstymas, sukimas ir drapiravimas arba juostelės ar audinio susiuvimas gėlės ar lankelio forma aplink skrybėlės viršų ar kraštą, suteikiant skrybėlėms formą ir jas puošiant; (h) medžiagų ir plaukų sruogų susiuvimas ir sutvirtinimas gaminant perukus; (i) plaukų atspalvių maišymas, siekiant suteikti perukams natūralią išvaizdą, supintų plaukų išdėstymas nurodyta forma ir plaukų susiuvimas gaminant tupetus; (j) kailinių drabužių ir kitų kailio gaminių siuvimas, persiuvimas, stiliaus keitimas ir taisymas; (k) kailio ar odos išpjovimas iš senų paltų, audinio klijavimas prie vidinės kailinių pusės ir kailio gaminių puošimas.
 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjaiTekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai gamina drabužių ir kitų tekstilės, odos ir kailio gaminių šablonus. Jie pažymi, sukerpa ir suformuoja audinius, odą ir kitas drabužiams, skrybėlėms, kepurėms, pirštinėms ir kitiems gaminiams siūti naudojamas medžiagas pagal šablonus ar nurodymus. Atliekamos užduotys: (a) kiekvieno dydžio drabužių dydžio skalės šablono paruošimas naudojant lenteles, braižybos prietaisus, kompiuterius ir (arba) rūšiavimo prietaisus; (b) šablonų ar iškarpų konkrečiam drabužio modeliui sukūrimas kompiuteriu; (c) šablonų matmenų skaičiavimas pagal dydžius, atsižvelgiant į medžiagos tamprumą; (d) apibrėžtų drabužio dalių žymėjimas kompiuteriu ar braižybos prietaisu, pažymint, kur dalys turi būti susiūtos, taip pat kur turi būti drabužių klostės, kišenės, sagų kilpos, dekoratyvinės batų siūlės ar brezentinių gaminių kilpelės; (e) šablonų išdėstymas arba medžiagų išmatavimas, siekiant didžiausios išeigos ar nustatyti reikiamas kirpimo vietas, ir atitinkamas audinio žymėjimas; (f ) šablonų perkėlimas ant medžiagų ir bandomųjų iškarpų sukirpimas; (g) iškarpų patikrinimas siuvant ir matuojant bandomąjį drabužį; (h) šablonų uždėjimas ant medžiagos sluoksnių ir medžiagos sukirpimas pagal šablonus naudojant elektrinius ar rankinius peilius, rėžtuvus ar kompiuteriniu skaitmeniniu būdu valdomus kirpimo prietaisus; (i) medžiagų ar kailių sukirpimas, ruošiant drabužių ir kitų kailinių gaminių dalis; (j) medžiagos pertekliaus ar siūlų nukirpimas nuo gatavų gaminių, pavyzdžiui, užbaigto gaminio laisvų kraštų nukirpimas; (k) odos išdėstymas ant pjovimo įrenginio pagrindo taip, kad ji būtų geriausiai panaudota, atsižvelgiant į odos grūdėtumą, trūkumus ir tamprumą; (l) šablonų gaminimas, audinio žymėjimas ir sukirpimas gaminant kitus gaminius, pavyzdžiui, minkštas baldų dalis ar brezentinius gaminius.
 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkaiSiuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai susiuva sukirptus drabužius, taiso ir puošia drabužius, pirštines ir kitus gaminius iš tekstilės, odos ir kitų medžiagų, taip pat siuva palapines, bures, tentus ir brezentinę dangą. Dažniausiai jie dirba rankomis su adata ir siūlu, tačiau gali atlikti kai kuriuos darbus siuvimo mašina. Atliekamos užduotys: (a) brokuotos ar sugadintos audinio ar drabužio dalies taisymas rankomis, naudojant tinkamą siūlą ir adatą; (b) persiuvamų drabužių siūlių išardymas, naudojant rėžtukus ar peiliukus; (c) siūlo parinkimas pagal nurodymus ar dalių spalvą arba siūlų dažymas, kad atitiktų taisomo audinio spalvą ir atspalvį; (d) skylių lopymas, įplėšimų ir prairusių siūlių užsiuvimas arba adymas su adata ir siūlu; (e) mazgelių ištraukimas į išvirkščią drabužio pusę vąšeliu; (f ) kraštų lyginimas žirklėmis, kad pataisyta dalis atitiktų šabloną; (g) ornamentų siuvinėjimas rankomis ant štampuotų, spausdintų ar pieštų medžiagos šablonų su adata ir spalvotais siūlais; (h) ornamentų siuvinėjimas ant audinio rankomis ar mašina su adata ir spalvotais siūlais; (i) odos ar batų medžiagos minkštinimas vandeniu, ruošiant ją siūti; (j) dekoratyvinių detalių siuvimas ar klijavimas prie gaminių, pavyzdžiui, skrybėlių, kepurių ar skrybėlaičių; (k) skėčių audinio prisiuvimas prie rėmo rankomis, užtraukiant audinį ant virbų pagal siūles, kampučių prisiuvimas prie virbų galų ir raištelių prisiuvimas išorinėje pusėje, kad suglaustas skėtis nesiskleistų; (l) burių, tentų, brezentinių dangų ir palapinių gaminimas ir surinkimas iš storų audinių, brezento ir panašių medžiagų.
 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkaiBaldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai siuva, taiso ir keičia baldų, interjero detalių, ortopedinių įrenginių, sėdynių, prietaisų skydelių apmušalus, nuleidžiamus, vinilinius stogus ir kitas minkštas automobilių, vagonų, orlaivių, laivų bei panašių gaminių dalis audiniu, natūralia ar dirbtine oda arba kita apmušimo medžiaga. Jie taip pat siuva ir taiso pagalvėles, antklodes ir čiužinius. Atliekamos užduotys: (a) apmušalų medžiagos, spalvos ir stiliaus aptarimas su klientais ir kainos už baldų ar kitų gaminių apmušimą nustatymas; (b) apmušalų šablonų paruošimas pagal eskizus, kliento apibūdinimą ar brėžinius; (c) apmušalų medžiagų išdėstymas, išmatavimas ir sukirpimas pagal šablonus, trafaretus, eskizus ar nustatytą dizainą; (d) saugos spyruoklių, paminkštinimo ir dengiančios medžiagos pritaisymas, išdėstymas ir pritvirtinimas prie baldų rėmų; (e) apmušalų medžiagų siuvimas rankomis gaminant pagalvėles ar sujungiant apmušalų dalis; (f ) medžiagos įplėšimų užsiuvimas arba užadymas adata ir siūlu; (g) dekoratyvinių detalių, sagčių, juostelių, sagų ir kitų priedų pridaigstymas, priklijavimas ar prisiuvimas prie apmuštų gaminių apmušalų ar rėmų; (h) apmušalų išdėstymas, sukirpimas, pagaminimas ir prisiuvimas orlaivių, variklinių transporto priemonių, vagonų ir laivų salonuose; (i) dirbtinių galūnių odos apmušalų taisymas; (j) antikvarinių baldų atnaujinimas, naudojant įvairius įrankius, pavyzdžiui, kaltus, magnetinius plaktukus ir ilgas adatas; (k) bendradarbiavimas su interjero dizaineriais dekoruojant patalpas ir apmušalų audinių derinimas; (l) antklodžių, pagalvėlių ir čiužinių gaminimas.
 7535 Kailiadirbiai ir odininkaiKailiadirbiai ir odininkai paruošia bei išdirba kailius ir vilnos žaliavas drabužiams ir kitiems gaminiams siūti, taip pat išdirba odą. Kailiadirbiai ir odininkai paruošia, skuta, valo, raugina ir dažo odą ar kailius, taip pat gamina odos ir kailio žaliavą drabužių ir kitų gaminių gamybai. Atliekamos užduotys: (a) odos ir kailių rūšiavimas ir skirstymas pagal spalvą, atspalvį, dydį ir tankį; (b) mėsos, riebalų ar apsauginio audinio dalelių nuskutimas nuo odos ar kailių, taip juos nuvalant ir suminkštinant; (c) plaukų pašalinimas nuo odos ar kailio, išmirkyto kalkių vandenyje; (d) odos paruošimas konservuojant ją druska; (e) ilgų, šiurkščių plaukų pašalinimas nuo kailio ir likusių plaukų sulyginimas; (f ) kailių taurinimas, rauginimas, siekiant paryškinti spindesį ir grožį ar atkurti natūralią kailio išvaizdą; (g) žievės ir vyšninių slyvų ekstrakto paruošimas odai apdoroti; (i) kailių dažymas, siekiant pabrėžti natūralius kailio atspalvius; (j) šlapios odos raukšlių ir grūdėtumo išlyginimas; (k) odos konservavimas ir dažymas; (l) konservuotos odos ištempimas ir išlyginimas; (m) odos džiovinimas tolygiai užtepant cheminį tirpalą ar alyvą ant jos paviršiaus teptuku ir leidžiant išdžiūti gryname ore.
 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkaiBatsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir taiso standartinę, specialiąją ar ortopedinę avalynę, iš natūralios ir dirbtinės odos gamina galanterijos gaminius, pavyzdžiui, lagaminus, rankines ir diržus (išskyrus odinius drabužius, skrybėles ir pirštines), arba padeda gaminti avalynę ir panašius gaminius. Jie puošia, sutvirtina batus, lagaminus, rankines ir diržus ir atlieka jų apdailą. Atliekamos užduotys: (a) standartinės avalynės siuvimas, keitimas ir taisymas pagal individualius reikalavimus; (b) ortopedinės ir terapinės avalynės siuvimas, keitimas ir taisymas pagal gydytojo nurodymus arba esamos avalynės pritaikymas asmenims, turintiems vaikščiojimo sunkumų ar specialiųjų poreikių; (c) diržų, lagaminų, rankinių ir panašių gaminių taisymas; (d) deformuotų kojų ar pėdų gipso liejinių nuėmimas brėžiniams paruošti; (e) įdėklų, pakulnių ir paaukštinimų paruošimas pagal kliento pėdų liejinius; (f ) brėžinių ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, kad avalynė būtų pagaminta pagal kliento poreikius; (g) darbų užsakymų ir (arba) batų dalių etikečių nagrinėjimas, siekiant gauti informacijos apie darbo krūvį, specifiką ir naudojamų medžiagų tipus; (h) odos tekstūros, spalvos ir stiprumo tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad ji tinkama konkrečiam tikslui; (i) dalių odos gaminiams iškirpimas, suformavimas ir pamušimas; (j) rankinių, diržų, batų, lagaminų ir panašių gaminių įplėšimų užsiuvimas ar skylių užlopymas; (k) batų, batų dalių ir modelių tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka techninius reikalavimus, pavyzdžiui, kad siūlės yra tinkamai įsiūtos vagelėse; (l) priedų ir dekoratyvinių detalių pritvirtinimas, siekiant papuošti ar apsaugoti gaminius; (m) balnų ir pakinktų gyvūnams, lagaminų, rankinių, lagaminėlių, odinių krepšių, kitų reikmenų ir panašių gaminių gamyba ir taisymas.
 754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkaiKiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai dirba po vandeniu su povandenine įranga; padeda, surenka ir detonuoja sprogmenis; tikrina ir išbando žaliavas, gatavus komponentus ir gaminius; naikina nepageidaujamus organizmus, keliančius grėsmę derliui, pastatams ir kitiems statiniams. Ši grupė apima kitur 7 pagrindinėje grupėje „Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai“ nepriskirtas prekybos ir amatų profesijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: saugos priemonių užtikrinimas; įvairių darbų po vandeniu atlikimas, sprogmenų padėjimas į sprogdinimo angas; cheminių medžiagų maišymas pagal instrukcijas; įrangos kenkėjams ir piktžolėms purkšti valdymas ir kontrolė. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7541 Narai 7542 Sprogdintojai 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus) 7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
 7541 NaraiNarai dirba po vandeniu su povandenine įranga ar be jos ir tikrina, montuoja, taiso ar išmontuoja įrenginius ir konstrukcijas, atlieka patikrinimus ir bandymus, pritvirtina sprogmenis, fotografuoja konstrukcijas ar povandeninę gyvūniją ir augaliją, renka įvairias povandeninės gyvybės formas komerciniais ar tyrimų tikslais, ieško dingusių daiktų ir gelbsti žmones. Atliekamos užduotys: (a) saugumo priemonių užtikrinimas, pavyzdžiui, nėrimo trukmės ir gylio stebėjimas ir registravimasis prižiūrinčiose institucijose, prieš prasidedant nardymo ekspedicijoms; (b) nardymo įrangos, pavyzdžiui, šalmų, kaukių, oro rezervuarų, nardymo kostiumų, tvirtinimo diržų ir matuoklių, tikrinimas ir techninė priežiūra; (c) nėrimas į vandenį padedant narų pagalbininkams, naudojant nardymo įrangą ar nardymo kostiumus; (d) darbas po vandeniu statant ir remontuojant tiltus, molus ar uosto sienų pamatus; (e) laivų korpusų bei povandeninių įrenginių apžiūrėjimas siekiant išaiškinti galimus defektus ir pašalinti nedidelius gedimus; (f ) informavimas apie sudužusių laivų būklę; (g) povandeninių kliūčių šalinimas; (h) išgrąžų gręžimas povandeniniams sprogdinimams; (i) įvairių darbų atlikimas po vandeniu, tarp jų ir gelbėjimo ar skenduolių kūnų iškėlimo darbai; (j) moliuskų, pinčių ir kitų vandens gyvybės formų rinkimas; (k) bendravimas signalinėmis linijomis ar telefonais su paviršiuje esančiais darbuotojais darbo po vandeniu metu; (l) informacijos apie nardymo darbus ir aplinkos sąlygas rinkimas.
 7542 SprogdintojaiSprogdintojai padeda, užtaiso ir sprogdina sprogmenis kasyklose, karjeruose arba pastatų griovimo aikštelėse. Atliekamos užduotys: (a) užtikrinimas, kad būtų laikomasi darbų saugos ir sprogmenų tvarkymo, laikymo ir vežimo procedūrų ir taisyklių; (b) sprogdinimo vietos nustatymas ir nurodymas, kur, kokio gylio ir kokio skersmens turi būti angos, į kurias dedami sprogmenys; (c) sprogmenų angų gylio ir švarumo tikrinimas; (d) reikiamo sprogmenų kiekio ir rūšies nustatymas; (e) sprogmenų padėjimas į sprogmenų angas; (f ) sprogstamojo užtaiso sumontavimas ar nurodymas sumontuoti kitiems darbuotojams, naudojant detonatorius ir sprogmenų kasetes, pritvirtinant elektros laidus, sprogdiklius ir detonatoriaus virveles prie sprogmenų; (g) laidų, sprogdiklių ir detonatoriaus virvelių sujungimas į sekas, elektros grandinių patikrinimas, gedimų pašalinimas ir sekų prijungimas prie sprogdinimo įrenginių; (h) sprogmenų uždengimas, sprogmenų angų užpildymas uolienomis, smėliu ir kitomis medžiagomis ir jų suslėgimas, kad susispaustų sprogmenys; (i) visų sprogmenų detonavimo užtikrinimas, pranešimas apie neįvykusį sprogimą ir jo priežiūra; (j) sprogdinimo zonų paskelbimas saugiomis prieš sprogmenų detonavimą ir po jo; (k) įrašų apie sprogmenų naudojimą pagal įstatymus ir teisės aktus pildymas.
 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus) tikrina, bando, rūšiuoja, atrenka ir sveria grynas medžiagas, pagamintus komponentus ir ne maisto produktus, siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų kokybės standartus, nustato defektus, nusidėvėjimą ir nukrypimą nuo techninių reikalavimų, taip pat juos surūšiuoja ir suskirsto pagal kokybę. Atliekamos užduotys: (a) gaminių, jų dalių ir medžiagų tikrinimas ir išbandymas, siekiant nustatyti, ar jie atitinka techninius reikalavimus ir standartus; (b) verpti ir vyti skirto natūralios tekstilės pluošto rūšiavimas ir klasifikavimas; (c) techninių reikalavimų neatitinkančių produktų, medžiagų ir įrangos atšaukimas ar atmetimas; (d) brėžinių, duomenų, vadovų ir kitos medžiagos skaitymas ir nagrinėjimas, siekiant nustatyti techninius reikalavimus ir tikrinimo bei bandymo procedūras; (e) vadovų ir kitų darbuotojų informavimas apie gamybos problemas ir pagalba jas nustatant ir sprendžiant; (f ) patikrų ir bandymų duomenų, pavyzdžiui, svorio, temperatūros, rūšies, drėgnumo ir patikrinto ar surūšiuoto kiekio, registravimas; (g) gaminių ženklinimas, nurodant rūšį ir patvirtinimą ar atmetimą; (h) gaminių matmenų nustatymas, naudojant įvairius prietaisus, pavyzdžiui, liniuotes, slankmačius, matuoklius ar mikrometrus; (i) bandymų duomenų analizė ir skaičiavimai bandymų rezultatams nustatyti.
 7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojaiFumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai naudoja chemines medžiagas siekdami išnaikinti kenkiančius vabzdžius, smulkius gyvūnus, laukinius augalus ir kitus nepageidaujamus organizmus, keliančius grėsmę derliui, pastatams ir kitiems statiniams bei jų aplinkai ir sveikatai. Atliekamos užduotys: (a) įrangos kenkėjams ir piktžolėms purkšti valdymas ir kontrolė; (b) cheminių medžiagų maišymas pagal instrukcijas; (c) sklypų padengimas pesticidais iki nustatyto gylio, žinių apie oro sąlygas, lašelių dydį, aukščio ir atstumo santykį ir kliūtis taikymas; (d) cheminių tirpalų ar nuodingų dujų purškimas ir paleidimas, spąstų statymas kenkėjams ir parazitams, pavyzdžiui, pelėms, termitams ir tarakonams, gaudyti; (e) antgalių, žarnų ir vamzdžių pakėlimas, pastūmimas ir sukiojimas, purškiant preparatus tiesiai ant reikiamų plotų; (f ) purkštuvų užpildymas vandeniu ir cheminėmis medžiagomis; (g) įrenginių valymas ir techninė priežiūra užtikrinant veiksmingą darbą.
 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkaiŠi grupė apima kitur 7 pagrindinėje grupėje „Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai“ nepriskirtas amatų ir prekybos profesijas. Pavyzdžiui, šiai grupei priskiriami darbuotojai, liejantys, pjaustantys, šlifuojantys ir poliruojantys optinius lęšius. Tokiais atvejais atliekamos užduotys: (a) optinio stiklo kaitinimas, liejimas ir presavimas gaminant lęšių ruošinius; (b) lęšių ruošinių šlifavimas ir poliravimas.
 8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjaiĮrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių bei mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu valdymu, vairuoja ir valdo traukinius, variklines transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas, techninius reikalavimus ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais ir mašinomis patirties, juos išmanyti ir sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie technologijos naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės mašinų ir įrenginių operatorių ir surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų, metalo, mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė; mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų, cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 82 Surinkėjai 83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai Pastabos Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.
 81Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriaiStacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja pramoninę įrangą, mašinas ar įrenginius, kurie yra stacionarūs, arba kurių kilnojimas nėra neatsiejama jų naudojimo dalis. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Reikia darbo su pramonine įranga, mašinomis ir įrenginiais, kurie valdomi ir kontroliuojami, patirties, taip pat būtina juos išmanyti. Dažnai reikia sugebėjimų dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie įrenginių ir mašinų naujovių. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: įvairių stacionariųjų įrenginių ir mašinų parametrų nustatymas, valdymas ir kontrolė; gedimų nustatymas ir reikiamų veiksmų jiems pašalinti ėmimasis; tikrinimas, ar produkcija neturi defektų ir ar atitinka techninius reikalavimus, taip pat atitinkamas mašinų parametrų nustatymas; techninė priežiūra, taisymas ir valymas; duomenų registravimas ir gamybos registro tvarkymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai 812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai 813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai 814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai 815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai 816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai 817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai 818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai Pastabos Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.
 811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriaiKasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrangą bei mašinas ir dirba rankiniais įrankiais, kuriais išgaunamos uolienos ir mineralai, apdirbamos rūdos ir akmuo, gręžiami ir kasami gręžiniai ar šuliniai, taip pat gamina cemento bei akmens gaminius ir atlieka jų apdailą. Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių kasybos ir mineralų apdorojimo įrenginių ir mašinų, pavyzdžiui, gręžimo įrenginių ir pagalbinių mašinų ir įrangos, tolydžiojo veikimo kasybos mašinų ir pjovimo, trupinimo, malimo, siurbimo ir maišymo įrenginių bei mašinų nustatymas, valdymas ir kontrolė; plovimo, atskyrimo, ekstrahavimo ir maišymo įrangos naudojimas siekiant pašalinti atliekas ir išgauti mineralus; įrenginių ir mašinų valdymas gaminant cementą, betoną, dirbtinį akmenį, blokinį betoną ir akmens gaminius; įvairių įrenginių ir mašinų veikimo kontrolė, gedimų nustatymas ir taisymas; įrenginių ir mašinų techninė priežiūra, taisymas ir valymas; gamybos registro vedimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai Pastabos Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai priskiriami 3121 grupei „Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai“.
 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriaiKalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, įrenginius ir rankinius įrankius, kuriais išgaunamos uolienos, rūda ir kitos iškasenos požeminėse ar paviršinėse kasyklose ir karjeruose. Atliekamos užduotys: (a) įvairios požeminės ir paviršinės kasybos įrangos, įskaitant tolydžiojo veikimo kasybos, pjovimo ir nukreipimo įrenginius, padėties nustatymas, valdymas ir kontrolė; (b) gręžimo įrangos padėties nustatymas ir valdymas požeminėse bei paviršinėse kasyklose ir karjeruose; (c) mašinų valdymas ir rankinių ar elektrinių įrankių naudojimas išgaunant laisvas uolienas, rūdą, anglį ir kitas nuosėdas; (d) požeminių darbo vietų atramų, taip pat ir uolienų strypų, paruošimas, montavimas ir įrengimas; (e) mašinų valdymas atidarant naujas šachtas, privažiavimus, orlaides ir pakylas; (f ) pagalbinių įrenginių, pavyzdžiui, orą, vandenį ir dumblą ištraukiančių siurblių, valdymas; (g) techninė priežiūra ir nesudėtingas taisymas, įrenginių, mašinų ir įrankių sutepimas ir valymas; (h) įrašų, kuriais smulkiai apibūdinami per pamainą atlikti darbai, pildymas; (i) mineralų mėginių ėmimas laboratorinei analizei.
 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriaiMineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius, apdorojančius uolienas, mineralus ir akmenį, siekdami išgauti rafinuotus produktus, skirtus vartoti ar toliau apdoroti. Atliekamos užduotys: (a) įrenginių, kurie smulkina, trupina, pjausto ir skaldo uolienas, mineralus ir akmenį, nustatymas, valdymas ir kontrolė; (b) akmens blokų ir luitų įdėjimas į įrenginius pjaustyti, skaldyti ir toliau apdoroti; (c) neapdorotų uolienų, mineralų ir akmenų srauto nuo konvejerių į įrenginius kontrolė; (d) įrenginių, kurie plauna, sodrina, tirpina, šalina šarmus, nusodina, filtruoja, atlieka ekstruziją, išskiria ir maišo rūdas, kad būtų pašalintos nereikalingos medžiagos ir kad būtų išgauti mineralai, valdymas ir kontrolė; (e) rūdos maišymas su tirpikliais siekiant palengvinti tolesnį apdorojimą; (f ) metalų ar mineralų koncentratų išgavimas iš rūdų ar tirštinant aliuvį flotacijos, sodrinimo, filtracijos, magnetinio ar elektrostatinio atskyrimo būdais; (g) skaitiklių, matuoklių ir valdymo skydų stebėjimas ir vožtuvų bei valdiklių reguliavimas, siekiant užtikrinti saugų ir našų įrenginių veikimą, gedimų nustatymas ir pagalba atliekant techninę priežiūrą ir taisant įrenginius bei mašinas; (h) apdorotų medžiagų apžiūra ar tikrinimas rankomis, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų nustatytus standartus ir darbo techninius reikalavimus, taip pat ėminių ėmimas laboratoriniams bandymams; (i) informacijos apie pamainų metu atliktą darbą registravimas, pavyzdžiui, apie apdorotų medžiagų kiekį, rūšį ir matmenis; (j) apdorotų mineralų ir akmenų rūšiavimas, krovimas ir perkrovimas pakuoti, toliau apdoroti ar vežti.
 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkaiGręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai stato, montuoja ir valdo gręžimo įrenginius ir panašią įrangą, skirtą šuliniams gręžti, uolienų pavyzdžiams, skysčiams ir dujoms išgauti ar kitais tikslais. Atliekamos užduotys: (a) gręžimo įrenginių ir pagalbinės įrangos išmontavimas, perkėlimas ir sumontavimas; (b) vamzdynų, korpusų ir gręžimo galvučių surinkimas ir išrinkimas, neveikiančios įrangos keitimas; (c) valdiklių, nuleidžiančių ir pakeliančių gręžimo vamzdžius ir korpusus į gręžinius ir iš jų, reguliuojančių slėgį gręžinyje ir kontroliuojančių įrenginių veikimo greitį, valdymas; (d) gręžimo skysčio paruošimas ir siurblių veikimo tikrinimas, siekiant užtikrinti tinkamą skysčio cirkuliaciją gręžimo vamzdyje ir gręžinyje; (e) matuoklių ir kitų indikatorių kontrolė ir įrangos klausymasis, siekiant nustatyti gedimus ir neįprastas gręžinio sąlygas, ir sprendimas, kada reikia pakeisti gręžimo būdą ar įrangą; (f ) gręžimo įrenginių, kėlimo ir kitų mašinų techninė priežiūra, reguliavimas ir taisymas; (g) gręžimo ir techninės priežiūros darbų registravimas; (h) mašinų ir įrankių, pašalinančių dulkes, nuopjovas ir nukritusią ar sulūžusią gręžimo įrangą iš gręžinių ir angų, valdymas; (i) nebenaudojamų gręžinių uždarymas ir plombavimas; (j) jei reikia, vadovavimas kitiems darbuotojams ir jų mokymas.
 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriaiCemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai valdo bei kontroliuoja mašinas, kurios gamina betono blokus, bitumo ir akmens gaminius ir atlieka jų apdailą, taip pat gamina dirbtinį akmenį statyboms. Atliekamos užduotys: (a) ekstruzijos, formavimo, maišymo, siurbimo, suslėgimo, šlifavimo ir pjovimo mašinų, kurios gamina įvairius lieto betono ir akmens gaminius ir atlieka jų apdailą, valdymas; (b) mašinų, kurios gamina cementą, kalkes ir klinkerį, taip pat pakrauna ir iškrauna jų komponentus, valdymas, ir tolydžiojo veikimo padavimo mechanizmų, pavyzdžiui, siurblių ir konvejerių, valdymas; (c) įrenginių ir mašinų, kurios gamina betoną sverdamos ir maišydamos smėlį, žvyrą, cementą ir vandenį, valdymas; (d) įrenginių ir mašinų, kurios surenka ir pripildo liejimo formas betono ir dirbtinio akmens mišinių, pašalina formas nuo išlietų gaminių ir atlieka jų paviršiaus apdailą, valdymas; (e) betoninių gaminių, akmens blokų, luitų ir gaminių pjaustymas, šlifavimas, gręžimas, valymas smėlio srove ir poliravimas pagal darbo techninius reikalavimus; (f ) gamybos planų ir techninių reikalavimų tikrinimas, siekiant nustatyti ir parinkti ekstruzijos, formavimo, maišymo ir suslėgimo mašinų medžiagas, sudedamąsias dalis, procedūras, komponentus, nustatymus ir sureguliavimą; (g) įrenginių ir mašinų kontrolė darbo metu stebint prietaisus, pavyzdžiui, temperatūros ir slėgio matuoklius, valdiklių sureguliavimas ir prireikus pranešimas apie gedimus; (h) mišinių ir gatavų gaminių pavyzdžių ėmimas ir tikrinimas, siekiant nustatyti, ar jie atitinka techninius reikalavimus, ir atitinkamas mašinų nustatymų reguliavimas; (i) gamybos įrašų tikrinimas ir tvarkymas, įskaitant informaciją apie pagamintų medžiagų ir gaminių kiekį, matmenis ir rūšis; (j) įrenginių ir mašinų techninės priežiūros ir taisymo organizavimas ir pagalba juos atliekant. Pastabos Šios grupės įrenginių ir mašinų operatorių gaminamų gaminių pavyzdžiai: maišytas betonas inžineriniams statiniams ir statybos projektams, plokštės, betono plytos ir plytelės, tvorų stulpai, lietos vamzdžių dalys ir tranšėjų įdėklai, betoniniai geležinkelio pabėgiai, sienų ir pertvarų plokštės, pastatų dalys, kabelių kanalai, saugiklių ir dulkių pašalinimo kanalai, šlifavimo diskai ir lauko baldai.
 812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriaiMetalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja vienos funkcijos procesų valdymo mašinas ir įrenginius, valdančius rūdų ir metalų perdirbimo, apdirbimo ir apdailos procesus. Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo rūdos apdirbimo ir metalų apdailos mašinų nustatymas, parengimas ir reguliavimas; konkrečių metalo apdirbimo ir apdailos procesų koordinavimas ir kontrolė; įrangos tikrinimas ieškant gedimų, matuoklių stebėjimas, einamasis patikrinimas ir techninės priežiūros organizavimas; gaminių pavyzdžių tikrinimas, bandymas ir analizė; duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriaiMetalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai valdo, reguliuoja ir taiso vieno proceso valdymo mašinas ir įrangą, apdirbančią ir perdirbančią rūdas, rafinuojančią, grūdinančią, valcuojančią metalus ir atliekančią jų ekstruziją. Atliekamos užduotys: (a) rūdos ir metalų apdirbimo mašinų nustatymas, paruošimas ir reguliavimas siekiant atlikti vieną rūdos ir metalų apdirbimo proceso etapą; (b) vienos funkcijos mašinų, šlifuojančių, išskiriančių, filtruojančių, maišančių, apdorojančių, liejančių, valcuojančių, rafinuojančių ar kitaip apdirbančių metalus ir rūdą, valdymas; (c) matuoklių, skaitiklių, kompiuteriu spausdintos medžiagos, vaizdo monitorių ir gaminių tikrinimas, siekiant užtikrinti tinkamą mašinų veikimą ir nustatytų apdirbimo sąlygų laikymąsi; (d) įrangos, vožtuvų, siurblių, valdiklių ir apdirbimo įrangos reguliavimas; (e) žaliavų ir apdirbimo medžiagų paruošimo, matavimo ir padavimo į įrenginius valdymas; (f ) procesų pradžios ir pabaigos valdymas, trikdžių šalinimas ir išorinės apdirbimo įrangos stebėjimas; (g) įrangos tikrinimas ieškant gedimų, einamųjų veikimo patikrinimų atlikimas ir techninės priežiūros organizavimas; (h) gaminių pavyzdžių analizė, bandymų atlikimas, duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas.
 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriaiMetalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrangą, kuri atlieka apdailą ir dengia metalinius gaminius ar jų dalis, kad suteiktų jiems daugiau atsparumo korozijai ir dilimui, puošybos tikslais ar suteiktų elektrinių ar magnetinių savybių. Atliekamos užduotys: (a) įrangos, valančios metalo gaminius, ruošiamus elektrolitiniam dengimui, galvanizavimui, emaliavimui ar panašiems procesams, valdymas ir kontrolė; (b) elektrolitinio dengimo įrangos valdymas ir kontrolė; (c) nardinamojo dengimo įrangos, naudojamos geležies ir plieno gaminiams dengti, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, automatiškai dengiančių vielą spalvotaisiais metalais, valdymas ir kontrolė; (e) įrangos, purškiančios lydytą metalą ar kitas medžiagas ant metalo gaminių, kad suteiktų apsauginę ar dekoratyvinę dangą ar atstatytų nusidėvėjusį ar pažeistą paviršių, valdymas ir kontrolė; (f ) įrangos, naudojamos korozijai atspariai apdailai metalo gaminiams suteikti, apdorojant juos cheminėmis medžiagomis ir kaitinant, valdymas ir kontrolė; (g) tinkamo dangos storio matavimas naudojant mikrometrus, slankmačius ar kitus prietaisus, duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas; (h) metalizavimo tirpalų ruošimas ir maišymas pagal formules ar techninius reikalavimus.
 813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriaiChemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios perdirba daugelį įvairių cheminių ir kitų sudedamųjų medžiagų farmacijos ir parfumerijos gaminiams, sprogmenims, fotografijos ir kitiems cheminiams produktams gaminti. Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kurios maišo, pakuoja ar kitaip perdirba chemines medžiagas, kad suteiktų joms pageidaujamas savybes tolesnei gamybai arba kad iš jų pagamintų galutinį produktą, valdymas ir kontroliavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriaiCheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai kontroliuoja ir valdo įrenginius ir mašinas, kuriomis jungiamos, maišomos, apdirbamos ir pakuojamos įvairios cheminės medžiagos. Atliekamos užduotys: (a) mašinų ir įrenginių montavimas, įjungimas, valdymas, reguliavimas ir išjungimas; (b) reakcijų procesų kontrolė ir jų produktų perkėlimas laikantis saugos procedūrų; (c) vieno ar kelių cheminių ar vaistinių preparatų gamybos įrenginių, pavyzdžiui, maišytuvų, katilų, jungimo įrenginių, džiovintuvų, tablečių gamybos, pakavimo, granuliavimo ir padengimo apvalkalu mašinų, skaitiklių, matuoklių ir elektroninių prietaisų, kontrolė; (d) cheminių komponentų matavimas, svėrimas ir pakrovimas pagal formulių korteles; (e) pavyzdžių gamyba ir įprastų gaminių cheminių ir fizinių bandymų atlikimas, taip pat gamybos duomenų registravimas; (f ) mašinų ir įrenginių valymas ir nesudėtingas taisymas.
 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriaiFotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrenginius, gaminančius fotopopierių ir fotojuostas, ryškinančius fotojuostas ir spausdinančius nuotraukas. Atliekamos užduotys: (a) fotopopieriaus ir fotojuostų gamybos įrenginių valdymas ir kontrolė; (b) fotografijų apdorojimo ir spausdinimo įrangos valdymas, kontrolė ir bandymai, taip pat priežiūra, kad būtų laikomasi darbo standartų; (c) ryškintinų fotojuostų paruošimas įvairiai apdoroti tamsiose patalpose ir kambariuose; (d) vaizdų, fotojuostų, atspausdintų nuotraukų tikrinimas ir nuotraukas spausdinančios įrangos nustatymų reguliavimas, siekiant spausdinti reikiamų spalvų, ryškumo, kontrasto, skaičiaus, dydžio ir tipo nuotraukas; (e) automatinio ryškinimo įrangos parametrų reguliavimas ir valdymas; (f ) įrangos perkelti fotojuostos vaizdams į vaizdo kasetę ar kitą elektroninę laikmeną valdymas; (g) fotografijų apdorojimo užduočių atlikimas; (h) automatinės įrangos valdymas (mažmeninės prekybos įmonėse), ryškinant spalvotus negatyvus, spausdinant nuotraukas ir skaidres.
 814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriaiGuminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo gumą bei jos sudedamąsias dalis ir gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos bei plastiko, gamina įvairius popieriaus gaminius iš popieriaus, kieto ir minkšto kartono ir panašių medžiagų. Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kurios plastikuoja ir maišo gumą ir jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos bei plastiko, darbo valdymas ir kontrolė; mašinų, kurios gamina įvairius popierinius gaminius, valdymas ir kontrolė; pagamintų gaminių defektų ir atitikties techniniams reikalavimams patikra ir atitinkamas mašinų nustatymų reguliavimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriaiGuminių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja ir maišo gumą ir jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos, pavyzdžiui, guminę avalynę, namų apyvokos reikmenis, izoliacines medžiagas, pramonės reikmenis, padangas. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, plastikuojančių ir maišančių gumą ir jos sudedamąsias dalis tolesniam apdorojimui, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, kurios valcuodamos gumą gamina gumos lakštus ar gumuotą medžiagą, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, kurios išspaudžia gumos mišinį ar formuoja vulkanizuotą gumą presavimo būdu, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, kurios pagal šabloną gamina padangas, jas vulkanizuoja, lieja ar restauruoja, valdymas ir kontrolė; (e) pagamintų gaminių tikrinimas, siekiant nustatyti defektus ir techninių sąlygų atitiktį; (f ) defektų nustatymas ir nusidėvėjusių ir sugadintų padangų taisymas vulkanizuojant ar kitais būdais.
 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriaiPlastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo ir jungia komponentus plastikams ir jų gaminiams ar detalėms gaminti. Atliekamos užduotys: (a) įrenginių, kurie plastikuoja ir maišo sudedamąsias dalis plastikams pagaminti, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, kurios presavimo, liejimo, ekstruzijos, pjaustymo ir kitais būdais formuoja plastikus, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, kuriomis laminuojamas plastikas ir plastiku impregnuotos medžiagos ar gaminamas stiklo pluoštas, valdymas ir kontrolė; (d) vielų, laidų, kabelių ir optinio pluošto padengimas plastiku; (e) pagamintų gaminių tikrinimas, siekiant nustatyti defektus ir techninių sąlygų atitiktį; (f ) plastiko atliekų perdirbimas; (g) dirbtinių akių ir kontaktinių lęšių diskų gamyba, akinių rėmelių ir plastikinių ortopedinių įtaisų dalių gamyba ir remontas.
 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriaiPopierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, gaminančias dėžes, vokus, maišus ir kitus gaminius iš popieriaus, kieto ir minkšto kartono ir panašių medžiagų. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, kurios klijuoja popierių ant kartono, jį pjausto reikiamų matmenų dalimis arba pjausto ir lanksto kietą ar minkštą kartoną dėžių ruošiniams, valdymas ir kontrolė; (b) presų, formuojančių popierinius puodelius arba kitas popierines ir kieto bei minkšto kartono pakuotes, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, kurios pjausto, lanksto ir klijuoja popierių vokams ir popieriniams maišams gaminti arba kurios gamina maišus iš kitų medžiagų, valdymas ir kontrolė.
 815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriaiTekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios ruošia, apdoroja ir perdirba pluoštą, verpalus, siūlus, odos ir kailio žaliavas; gamina ir taiso avalynę, drabužius ir gamina ar sausuoju cheminiu būdu valo tekstilės, kailio ir odos gaminius.?Pagrindinės atliekamos užduotys: audimo ir mezgimo mašinų, kuriomis iš verpalų ar siūlų gaminami austiniai, neaustiniai ir megzti gaminiai, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis ruošiamas pluoštas ir verpiami, dvigubinami, sukami ir vyniojami verpalai ir natūralaus tekstilės pluošto siūlai, valdymas ir kontrolė; siuvimo mašinų, kuriomis siuvami, taisomi, adomi ir atnaujinami tekstilės, kailiniai, sintetiniai ar odiniai drabužiai ar siuvinėjami ornamentai ant drabužių ar kitų gaminių, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis balinamas, sutraukiamas, dažomas ir kitaip apdorojamas pluoštas, verpalai, audiniai ar sausuoju būdu valomi drabužiai, kailiniai, kilimėliai, kilimai, valdymas ir kontrolė; įvairių mašinų, kuriomis ruošiama oda ar apdorojamos kailio ar vilnos žaliavos, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis gaminama, keičiama ir taisoma standartinė, įprasta ar ortopedinė avalynė ir odos gaminiai, pavyzdžiui, lagaminai, portfeliai, rankinės, valdymas ir kontrolė. ?Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai ?8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai 8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai 8157 Skalbimo mašinų operatoriai 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriaiPluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kuriomis ruošiamas pluoštas ir verpiami, dvigubinami, sukami ir vyniojami verpalai ir siūlai iš natūralaus tekstilės pluošto. Jie susuka dvi ar daugiau verpalų gijų vienai stipresnei, glotnesnei, vienodesnei ir sunkesnei gijai paruošti ir apdoroja audinius, kad šie būtų stangresni ir atsparūs vandeniui. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, kuriomis iš vilnos žaliavos gaminamas pluoštas, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, kuriomis valoma ir iš atliekinių vilnonių verpalų gaminama puri vilna, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, sukančių tekstilės pluoštą į vienodas gijas, valdymas ir kontrolė; (d) tekstilės pluošto valymo ir kedenimo mašinų, kuriomis pluoštas paverčiamas į gijas, gijos šukuojamos pirmajam tempimui ir sukamos ant ričių ar verpiamos po kelias į sruogas, valdymas ir kontrolė; (e) tempimo staklių (mašinų), sudarytų iš kelių tempimo komplektų, kurių kiekviename kelios gijos susukamos į vieną panašaus svorio ir storumo ir į pradinę panašią giją, valdymas; (f ) mašinų, kuriomis siūlai ir verpalai verpiami iš pluošto, kurio du ar trys siūlai vyniojami ant ričių, dvi ar daugiau verpalų ar siūlų sruogelių sukamos į vieną verpalų giją, kad verpalai būtų stipresni, glotnesni ir (arba) vienodesni, ar verpalai arba siūlai pervyniojami nuo vienos ritės ant kitos, valdymas ir kontrolė; (g) verpimo staklių, kuriomis pluoštas ar gijos tempiami ir vyniojami į verpalus, valdymas ir kontrolė; (h) mašinų, skirtų gijoms iš tempimo mašinos tempti į laisvai susuktas sruogas, valdymas ir kontrolė; (i) audinių ir verpalų stangrinimo ir apdailinimo medžiagos ruošimas, maišant sudedamąsias medžiagas, pavyzdžiui, krakmolą, lajų, dervą, muilą ir vandenį, ir nustatytą laiką garinant mišinį; (j) audinių apdorojimas cheminėmis medžiagomis, kad jie taptų atsparūs vandeniui; (k) karšimo mašinų volelių ir velenų valymas, pašalinant vilnos atliekas; (l) įvairių verpimo, karšimo ir vyniojimo mašinų valdymas ir metalinių tempimo volelių paviršiaus dangos keitimas nauja gumine ar odine danga.
 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriaiAudimo ir mezgimo mašinų operatoriai montuoja, valdo ir kontroliuoja audimo ir mezgimo mašinas, kuriomis iš verpalų ar siūlų gaminami austiniai, neaustiniai ir megzti gaminiai, pavyzdžiui, audiniai, nėriniai, kilimai, virvės, pramoniniai audiniai, trikotažas ir megzti drabužiai, ar dygsniuojami ir siuvinėjami audiniai. Atliekamos užduotys: (a) automatinių, žakardinių audinių mezgimo mašinų nustatyto rašto ir dizaino drabužiams megzti įtaisų montavimas ir valdymas; (b) verpalų, siūlų ir audinių leidimas per mašinų kreiptuvus, adatas ir volelius, juos audžiant, mezgant ar kitaip apdorojant; (c) automatinių audimo staklių, kuriomis vienu metu audžiami kilimų verpalai, ataudų verpalai ir metmenų verpalų medžiaga, gaminant įvairių spalvotų raštų kilimus ir kilimėlius, priežiūra; (d) audimo staklių, kuriomis verpalai ar susukti siūlai kryžiuojami ir rišami vienodais tarpais, kad susidarytų tinklelis, valdymas ir kontrolė; (e) didelių automatinių daugiaadačių mašinų, skirtų medžiagoms siuvinėti ar keliems medžiagų atraižų sluoksniams susiūti, gaminant metrais parduodamas prekes, antklodes ar čiužinių užvalkalus, valdymas ir kontrolė; (f ) automatiškai kontroliuojančių raštą apskritųjų mezgimo mašinų, kuriomis mezgamos besiūlės kojinės, priežiūra; (g) mezgimo mašinų, kuriomis pagal pėdos ir kojos formą mezgamos pėdkelnės, valdymas ir kontrolė; (h) mašinų, kuriomis stulpeliu mezgami kojinių kulnai ir pirštų galai ar iš ratu megzto audinio iškerpama viršutinė dalis, valdymas ir kontrolė; (i) mašinų, kuriomis užsiuvami kojinių pirštų galai, valdymas ir kontrolė; (j) nėrimo mašinų valdymas ir kontrolė, neriant pageidaujamo rašto ar dizaino nėrinius, apsiuvus ir pan.; (k) audimo staklių apžiūra, siekiant nustatyti jų sustojimo priežastis, pavyzdžiui, metmenų sudilimą, įrenginių sulūžimą ar mechaninius defektus; (l) susidėvėjusių ar sulūžusių adatų ir kitų dalių taisymas ar keitimas; (m) mašinų valymas, sutepimas alyva ar kitais tepalais, naudojant oro žarnas, valymo tirpalus, skudurėlius, tepalines ir (arba) tepimo švirkštus.
 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriaiSiuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja siuvimo mašinas, skirtas drabužiams iš tekstilės, kailių, sintetikos ir odos siūti arba puošybos ornamentams siuvinėti ant drabužių ir kitų gaminių. Jie valdo sagų kilpų ir spaudžių skylučių darymo mašinas, kuriomis pjaunamos skylutės, skylutės apsiūlėjamos ir prie audinių pritvirtinamos spaudės. Atliekamos užduotys: (a) drabužių siuvimo mašinų, pavyzdžiui, drabužiams ar jų dalims sujungti, sutvirtinti, susiūti ar dekoruoti, valdymas ar priežiūra; (b) sagų, kabliukų, užtrauktukų ir kitų priedų tvirtinimas prie audinio naudojant padavimo mechanizmus ar spaustuvus; (c) pusiau automatinių siuvimo mašinų su keliomis siuvimo galvutėmis, kurias valdo rašto grandinė, pagal kurią ant drabužių siuvinėjami įvairūs raštai, priežiūra; (d) tokių mašinų, kaip vienos ar dviejų adatų kraštų apmėtymo mašinos ir plokščiasiūlės palenkimo mašinos, kuriomis automatiškai susiuvama, sutvirtinama ar dekoruojama medžiaga ar gaminiai, valdymas; (e) kailių siuvimo mašinų, skirtų reikiamo dydžio ir formos kailių dalims susiūti, taip pat drabužių dalims ar karkasui iš kailių siūti, valdymas; (f ) dygsniavimo mašinų, skirtų odos dalims susiūti gaminant odinius drabužius, rankines, pirštines ar panašius gaminius, valdymas; (g) mašinų darbo kontrolė, siekiant aptikti triktis, pavyzdžiui, brokuotas siūles, siūlų nutrūkimą ar mašinos gedimus; (h) įrangos priežiūros užduočių atlikimas, pavyzdžiui, adatų keitimas.
 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriaiBalinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja balinimo, sutraukimo, dažymo, skalbimo ir kitokio pluošto, verpalų ar audinių apdorojimo mašinas. Atliekamos užduotys: (a) mašinų ir įrangos audiniams, verpalams ir (arba) kitiems tekstilės gaminiams balinti, dažyti ar kitaip apdoroti ir apdailinti įjungimas ir valdymas; (b) mašinų nustatyto dydžio austam ar megztam audiniui sutraukti ar audimui sutvirtinti, suneriant pluoštą, priežiūra; (c) įvairių automatinių mašinų, kuriomis šukuojami ir blizginami kailiai, priežiūra; (d) šilko apdorojimo mašinų, kuriomis didinama šilko apimtis ir svoris, valdymas ir kontrolė; (e) mašinų, skirtų tekstilės gaminiams impregnuoti cheminėmis medžiagomis, kad jie būtų neperšlampami, valdymas ir kontrolė; (f ) gaminių dažymas, siekiant pakeisti ar atkurti jų spalvą; (g) mašinų, skirtų tekstilės gaminiams ištempti ar suteikti jiems žvilgesio arba kitaip apdailinti, valdymas ir priežiūra; (h) įrangos, kuria dezinfekuojami kailių kenkėjai ir šalinami svetimkūniai, priežiūra ir reguliavimas; (i) mašinų, skirtų kailiams šukuoti, džiovinti ir blizginti, plunksnoms ir antklodėms valyti, sterilizuoti ir purenti, valdymas; (j) apdorojimo komandų įvedimas klavišais programuojant elektroninę įrangą; (k) ekranų, valdymo pultų, įrangos ir audinių padavimo ar išleidimo procesų kontroliavimas, siekiant nustatyti, ar įranga veikia tinkamai; (l) mašinų filtrų ir sutepimo įrangos valymas.
 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriaiKailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja įvairias mašinas, kuriomis išdirbama oda ar apdorojami kailiai ar vilnos žaliavos. Jie kerpa, grando, valo, blizgina, dažo kailius ar odą, iš kurių gaminami odiniai gaminiai ir kailiniai, taip pat suteikia jiems atspalvį. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, pašalinančių mėsą ir riebalus nuo kailių odos, kad prieš apdorojimą jie būtų nuvalyti ir suminkštinti, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, kurios pašalina ilgus, šiurkščius plaukus nuo kailių ir juos sulygina, taip pat dažo, tempia ir lygina išdirbtus kailius, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, pašalinančių šerių šaknis, pigmentines ląsteles ir druskas nuo išorinės odos dalies epidermio, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, sulyginančių kailio ar odos storį, valdymas ir kontrolė; (e) mašinų, šlifuojančių ar šiurkštinančių kailį ar odą, kaip nustatyta, valdymas ir kontrolė; (f ) mašinų, atskiriančių vilnos liekanas nuo odos ar mėsos ir šerių liekanas nuo kailių, valdymas ir kontrolė; (g) mašinų, kuriomis kailiai skersai padalijami į dvi ar daugiau dalių arba suvienodinamas jų storis, valdymas ir kontrolė; (h) mašinų, kuriomis kailio ir odos žaliavos apdorojamos tirpalais, kad būtų tinkamos naudoti, valdymas ir kontrolė; (i) odos paviršiaus apdorojimas aliejumi ir blizginimo mašinų valdymas, suteikiant blizgesio išdirbtai odai; (j) odos dažymo ir atspalvio suteikimo mašinų valdymas ir kontrolė; (k) rezervuarų ir kitų mašinų priežiūra ir remontas.
 8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriaiAvalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, gaminančias ir taisančias standartinę ir specialią avalynę, rankines ir kitus iš odos gaminamus reikmenis. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, pažyminčių šablonus ir sukerpančių avalynės detales, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, susiuvančių avalynės dalis, kraštuojančių, poliruojančių, tvirtinančių puošybos ornamentus ir atliekančių baigiamuosius apdailos darbus, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, gaminančių kelioninius lagaminus, rankines, diržus ir kitus odinius reikmenis, taip pat kitus gaminius, pavyzdžiui, balnus, pavalkus, pakinktus, valdymas ir kontrolė.
 8157 Skalbimo mašinų operatoriaiSkalbimo mašinų operatoriai valdo skalbimo, sausojo cheminio valymo, lyginimo ir audinių apdorojimo mašinas skalbyklose ir sausojo cheminio valymo įmonėse. Atliekamos užduotys: (a) audinių atranka valyti pagal tipą, spalvą, audinį ir valymo būdą; (b) atrinktų dirbinių sudėjimas į dėžes ir ant konvejerių, kuriais jos transportuojamos į taisymo ir valymo zonas; (c) drabužių tikrinimas ir dėmių šalinimas, taip pat sagų prisiuvimas ir nesudėtingas taisymas; (d) skalbyklių, džioviklių ir ištrauktuvų pakrovimas ir iškrovimas; (e) valiklių ir stangrinimo priemonių naudojimas daiktams tvarkyti; (f ) dirbinių tiesinimas ir jų tvarkymas valymo ir lyginimo mašinomis; (g) mašinų paleidimas ir sustabdymas išpainiojant, tiesinant ir išimant dirbinius; (h) dirbinių sudėjimas į lentynas ir sukabinimas pristatyti ar pasiimti; (i) dirbinių pakavimas ir užsakymų parengimas išsiųsti.
 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriaiŠis pogrupis apima kitur 815 grupės „Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai“ pogrupiuose nepriskirtus tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatorius. Šiam pogrupiui turėtų būti priskiriami tie, kurie valdo ir kontroliuoja mašinas, gaminančias skrybėles, palapines, čiužinius ar smulkius gaminius, pavyzdžiui, juosteles ar kitas puošmenas. Tokiu atveju atliekamos užduotys būtų: (a) mašinų, formuojančių ir gaminančių skrybėles iš tekstilės, kailių ar odos, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, gaminančių įvairius smulkius gaminius, pavyzdžiui, juosteles ar kitas puošmenas, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, lankstančių audinius į nustatyto ilgio rietimus, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, vyniojančių siūlus ar verpalus į kamuolius prieš juos gabenant ar toliau apdorojant, valdymas ir kontrolė; (e) mašinų, matuojančių odos gabalų dydį, valdymas ir kontrolė.
 816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriaiMaisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas gyvuliams skersti, mėsai nuo kaulų pašalinti; maisto produktams, gėrimams ir tabako lapeliams džiovinti, šaldyti, kaitinti, malti, maišyti ir kitaip perdirbti. Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kuriomis suvaržomi, apsvaiginami ir skerdžiami gyvuliai, taip pat į gabalus pjaustoma skerdiena ir žuvis, valdymas ir kontrolė; mašinų ir orkaičių, kuriomis maišoma, kepama ir kitaip ruošiama duona ir miltiniai konditerijos gaminiai, valdymas ir priežiūra; mašinų, kuriomis smulkinami, maišomi, malami, ruošiami ir fermentuojami grūdai ir vaisiai, gaminant alų, vyną, salyklinį alų, actą, mieles ir panašius gaminius, valdymas; įrenginių, kuriais gaminamas džemas, irisai, sūris, lydytas sūris, margarinas, sirupas, ledas, makaronai, ledai, dešrelės, šokoladas, kukurūzų miltai, maistiniai riebalai ir dekstrinas, priežiūra; įrenginių, kuriais vėsinami, kaitinami, džiovinami, kepami, apverdami, pasterizuojami, rūkomi, sterilizuojami, šaldomi, garinami ir koncentruojami maisto produktai ir maisto produktams apdoroti naudojami skysčiai, valdymas; maisto produktų ir skysčių maišymas, pertrynimas, malimas, įmaišymas ir atskyrimas plakimo, spaudimo, sijojimo, malimo ir košimo įranga; tabako lapų apdorojimas mašinomis, gaminant cigaretes, cigarus, tabaką pypkėms ir kitus tabako gaminius. Šios grupės profesijos skirstomos į tokį pogrupį: 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriaiMaisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas gyvuliams skersti, mėsai nuo kaulų pašalinti; maisto produktams, gėrimams ir tabako lapeliams džiovinti, šaldyti, kaitinti, malti, maišyti ir kitaip perdirbti. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, kuriomis suvaržomi, apsvaiginami ir skerdžiami gyvuliai, taip pat į gabalus pjaustoma skerdiena ir žuvis, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų ir orkaičių, kuriomis maišoma, kepama ir kitaip ruošiama duona ir miltiniai konditerijos gaminiai, nustatymas, valdymas ir priežiūra; (c) mašinų, kuriomis smulkinami, maišomi, malami, ruošiami ir fermentuojami grūdai ir vaisiai, gaminant alų, vyną, salyklinį alų, actą, mieles ir panašius gaminius, valdymas; (d) įrangos, kuria gaminamas džemas, irisai, sūris, lydytas sūris, margarinas, sirupas, ledas, makaronai, ledai, dešrelės, šokoladas, kukurūzų miltai, maistiniai riebalai ir dekstrinas, priežiūra; (e) įrangos, kuria vėsinami, kaitinami, džiovinami, kepami, apverdami, pasterizuojami, rūkomi, sterilizuojami, šaldomi, garinami ir koncentruojami maisto produktai ir maisto produktams apdoroti naudojami skysčiai, valdymas; (f ) maisto produktų ir skysčių maišymas, pertrynimas, malimas, įmaišymas ir atskyrimas plakimo, spaudimo, sijojimo, malimo ir košimo įranga; (g) tabako lapų apdorojimas mašinomis, gaminant cigaretes, cigarus, tabaką pypkėms ir kitus tabako gaminius.
 817Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriaiMedienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kurie pjauna medieną, pjausto lukštą, gamina sluoksniuotąją klijuotinę medieną, popieriaus masę ir popierių ir kitaip apdoroja medieną, popieriaus masę ir popierių tolesniam naudojimui. Pagrindinės atliekamos užduotys: rąstų ir pjautinės medienos žaliavos apžiūra, siekiant nustatyti jų dydį, būklę, kokybę ir kitas savybes ir atrinkti geriausią pjautinę medieną, ar automatinių įrenginių, kuriais rąstai gabenami per lazerinius skaitytuvus, skirtus produktyviausioms ir pelningiausioms medienos apdirbimo schemoms nustatyti, valdymas; rąstų ir medienos ruošinių rūšiavimas, krovimas iš sunkvežimių ir sudėjimas ant konvejerių ir smulkinimo staklių skiedroms, lukštui ir popieriaus plaušienai gaminti; tikrinimo, balinimo įrangos, autoklavų, maišymo rezervuarų, plautuvų ir kitų popieriaus plaušienos apdorojimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė, vykdant vieną ar kelis celiuliozės apdorojimo etapus; popieriaus gamybos ir užbaigimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė džiovinant, lyginant, laminuojant, padengiant, pjaunant, kerpant, vyniojant popierių, ar kitų popieriaus gamybos ir užbaigimo etapų vykdymas; įrenginių ir mašinų valdymo pultų indikatorių, matuoklių, lygio indikatorių ir kitų įrenginių parametrų kontrolė, siekiant aptikti mašinų ir įrenginių gedimus ir užtikrinti, kad apdorojimo etapai vyktų pagal technines sąlygas ir reikalavimus; sluoksniuotosios klijuotinės medienos šerdies klojimo mašinų ir karštojo sluoksniuotosios klijuotinės medienos presavimo įrenginių ir mašinų, kuriomis pjaunamas lukštas, valdymas ir kontrolė; apdorotų medienos gaminių gabenimas į kitų darbų vietas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriaiPopieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrenginius, perdirbančius medieną, plaušieną ir kitokias celiuliozės žaliavas, gaminant popieriaus plaušieną ir gaminant, dengiant popierių bei atliekant jo apdailą. Atliekamos užduotys: (a) tikrinimo, balinimo įrangos, autoklavų, maišymo rezervuarų, plautuvų ir kitų popieriaus plaušienos apdorojimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė, atliekant vieną ar kelis celiuliozės apdorojimo etapus; (b) popieriaus gamybos ir užbaigimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė džiovinant, lyginant, laminuojant, padengiant, pjaunant, kerpant, vyniojant popierių ar kitų popieriaus gamybos ir užbaigimo etapų vykdymas; (c) mašinų ir įrenginių paleidimo ir išjungimo kontrolė, taip pat įrenginių ir mašinų valdymo pultų indikatorių, matuoklių ir kitų įrenginių parametrų kontrolė, siekiant aptikti mašinų ir įrenginių gedimus ir užtikrinti, kad apdorojimo etapai vyktų pagal techninius reikalavimus; (d) ryšių su apdorojimo valdymo operatoriais palaikymas, reguliuojant apdorojimą ir įjungiant ar išjungiant mašinas ir įrenginius; (e) prietaisų rodmenų ir gamybos pavyzdžių analizė, taip pat gamybos proceso ir įrenginių reikiamas reguliavimas; (f ) popieriaus ritinių statymas, padėjimas ir suvėrimas, naudojant keltuvą; (g) popieriaus apžiūra, ieškant susiglamžytų vietų, skylių, išblukimų, dryžių ar kitų defektų, ir reikiamų priemonių jiems pašalinti ėmimasis; (h) gamybos ataskaitų pildymas ir saugojimas.
 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriaiMedienos apdirbimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja lentpjūvės įrenginius, kuriais pjaunami neapdorotos pjautinės medienos rąstai, pjaunamas lukštas, gaminama sluoksniuotoji klijuotinė mediena, medienos drožlių plokštės ar kitaip apdorojamas medis toliau naudoti. Atliekamos užduotys: (a) rąstų ir pjautinės medienos žaliavos apžiūra, siekiant nustatyti jos dydį, būklę, kokybę ir kitas savybes ir atrinkti geriausią žaliavą, ar automatinės įrangos, kuriomis rąstai gabenami per lazerinius skaitytuvus, skirtus produktyviausioms ir pelningiausioms medienos apdirbimo schemoms nustatyti, valdymas; (b) konvejerinės rąstų krovimo ir transportavimo sistemos valdymas ir kontrolė; (c) juostinių, išilginio pjovimo, daugiaašmenių pjūklų, pjaunančių rąstus, tąšus, papenčius, plokštes ar plokščius ruošinius, lyginančių supjautos medienos kraštus ir paruošiančių įvairaus dydžio medienos gabalus, taip pat pjaunančių ar skeliančių skiedras ir lentas, valdymas ir kontrolė; (d) sluoksniuotosios medienos šerdies klojimo mašinų ir karštojo sluoksniuotosios medienos presavimo įrenginių ir mašinų, kuriomis pjaunamas lukštas, valdymas ir kontrolė; (e) lentpjūvių įrangos valymas ir sutepimas.
 818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriaiŠi grupė apima kitur 81 pagrindiniame pogrupyje „Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai“ nepriskirtus stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatorius. Šis pogrupis apima, pavyzdžiui, mašinų, gaminančių silikonines mikroschemas, sudurtus kabelius ir lynus, operatorius. Pagrindinės atliekamos užduotys: degimo krosnių, aukštakrosnių ir kitų mašinų bei įrangos, naudojamos stiklui, keramikos, porceliano dirbiniams, plytelėms ar plytoms gaminti, kontrolė; mašinų, kuriomis kaitinamas, grūdinamas ar dekoruojamas stiklas ir keramikos dirbiniai, valdymas; stacionariųjų garo variklių, katilų, turbinų ir pagalbinės įrangos priežiūra ir valdymas; mašinų, kuriomis gaminiai sveriami, pakuojami ir ženklinami ar konteineriai pripildomi gaminiais, valdymas ir priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriaiStiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja degimo krosnis, aukštakrosnes, kitas mašinas bei įrangą, naudojamą stiklo ir keramikos gaminių, porceliano ar plytų gamybai. Jie valdo įrenginius, kurie atkaitina, grūdina ar puošia stiklą ir keramiką. Atliekamos užduotys: (a) stiklo gamybos aukštakrosnių, kuriose lydant ir jungiant iš anksto paruoštus mišinius gaminamas stiklas, valdymas ir kontrolė; (b) karštojo ar šaltojo purškimo įrangos, naudojamos stiklo gaminių paviršiams kietikliu dengti, priežiūra; (c) mašinų, formuojančių lydyto stiklo masę pūtimo ar presavimo būdu ir formuojančių ar gaminančių tokią tarą, kaip buteliai, stiklainiai ir stiklinės, valdymas ir priežiūra; (d) rankinių presų naudojimas, liejant reikiamos formos stiklą; (e) mašinų, kurios tempia lydyto stiklo masę vientisam stiklo lakštui gauti, valdymas; (f ) flotacinio stiklo gamybos įrenginių valdymas ir kontrolė; (g) apdailos mašinų, grūdančių, gręžiančių, šlifuojančių, lyginančių kraštus, dekoruojančių, plaunančių ar poliruojančių stiklą ar stiklo gaminius, valdymas ir priežiūra; (h) presavimo mašinų, kuriomis iš drėgno molio spaudžiami keramikos gaminiai, nustatymas ir valdymas; (i) mašinų, maišančių molį su vandeniu, minkančių jį iki tinkamos plastiškos būsenos ar pusiau skystos formos keramikos gaminiams gaminti, valdymas; (j) degimo krosnių, kuriose degami keramikos, porceliano gaminiai, plytos ir plytelės, valdymas ir priežiūra; (k) mašinų, gaminančių glazūrą ar šlifavimo medžiagas, valdymas ir kontrolė; (l) mašinų, kurios ekstruzijos būdu iš lydyto stiklo masės formuoja stiklo pluošto plaušelius, valdymas ir kontrolė; (m) baigtų gaminių apžiūrėjimas, siekiant nustatyti įskilimus, įtrūkimus, spalvos ir kitus defektus.
 8182 Garo variklių ir katilų operatoriaiGaro variklių ir katilų operatoriai prižiūri ir valdo įvairius garo variklius, katilus, turbinas ir pagalbinę įrangą, kuria komerciniams, pramoniniams pastatams ir įstaigoms, darbo vietoms ir įvairiems laivams tiekiama elektros energija arba aprūpinamos kitos reikmės. Atliekamos užduotys: (a) garo variklių, katilų ir pagalbinės įrangos, pavyzdžiui, siurblių, kompresorių ir oro kondicionavimo įrangos, tiekiančios garus ir elektros energiją pastatams, laivams ar pneumatiniams įrankiams, valdymas, valymas, sutepimas ir kontrolė; (b) įrenginių rodmenų analizė ir registravimas, trikdžių šalinimas ir nesudėtingas taisymas, siekiant išvengti sistemos ar įrangos gedimų; (c) įrangos darbo kontrolė ir tikrinimas, kad ji veiktų veiksmingai, taip pat reikiamo vandens, cheminių medžiagų ir kuro lygio katiluose palaikymo užtikrinimas; (d) anglies krosnių kūrenimas rankiniu būdu ar mechaninėmis kūryklomis, taip pat dujinių ar naftos produktais kūrenamų katilų kūrenimas, naudojant automatinį dujų padavimą ar naftos produktų siurblius; (e) katilų vandens kokybės tikrinimas ar tikrinimo organizavimas, reguliavimas ir reikiamų veiksmų ėmimasis, pavyzdžiui, cheminių medžiagų pylimas, siekiant išvengti korozijos ir kenksmingų nuosėdų; (f ) laivų variklių, mašinų ir įrangos rodmenų kontrolė, jų pakitusių dydžių registravimas ir pranešimas apie neįprastus nuokrypius budinčiam laivo inžinieriui mechanikui; (g) skysčių šalinimo siurblių ir sklendžių valdymas ir priežiūra.
 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriaiPakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, sveriančias, pakuojančias ir klijuojančias etiketes ant įvairių gaminių arba pripildančias įvairią tarą gaminių. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, sveriančių, vyniojančių, užklijuojančių ir pakuojančių įvairius gaminius, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, pripildančių tūbeles, butelius, skardines, dėžutes, maišelius ir kitą tarą gaminių, pavyzdžiui, maisto produktų, gėrimų, dažų, alyvos ir losjono, ir ją užklijuojančių ar uždarančių, valdymas ir priežiūra; (c) mašinų, kurios klijuodamos ar kitais būdais tvirtina etiketes ant gaminių, pakuočių ir įvairios taros, valdymas ir priežiūra.
 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriaiŠis pogrupis apima kitur 81 pagrindiniame pogrupyje „Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai“ nepriskirtus stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatorius. Šis pogrupis apima, pavyzdžiui, mašinų, gaminančių silikonines mikroschemas ir sudurtus kabelius ir lynus, operatorius.
 82 SurinkėjaiSurinkėjai surenka sąrankas, gaminius ir įrenginius iš sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įvairių gaminių ir įrangos sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras; darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų komponentų ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir komponentų atmetimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė: 821 Surinkėjai
 821 SurinkėjaiSurinkėjai surenka mazgus, gaminius ir įrenginius iš sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito. Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių gaminių ir įrangos sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras; darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų dalių ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir dalių atmetimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
 8211 Mechaninių mašinų surinkėjaiMechaninių mašinų surinkėjai surenka mechaninių įrenginių, pavyzdžiui, variklių, variklinių transporto priemonių, turbinų ir orlaivių komponentus pagal griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: (a) komponentų, mechaninių mašinų, variklių ir variklinių transporto priemonių surinkimas iš dalių ar komponentų ir jų montavimas; (b) darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) surinktų dalių ir gaminių tikrinimas ir bandymai; (e) brokuotų surinktų gaminių ir dalių atmetimas.
 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjaiElektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai surenka ar keičia elektrinės, elektromechaninės ir elektroninės įrangos komponentus pagal griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: (a) elektros ir elektroninių sistemų ir jų komponentų dalių surinkimas, taip pat komponentų dalių išdėstymas ir jungimas į gaminius, jų komponentus ar struktūras, naudojant rankinius ar elektros įrankius, litavimo ir mikroskopinio suvirinimo įrangą; (b) darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) vielos sukimo mašinų, skirtų vielos spiralėms, naudojamoms elektros įrangai ir tokioms dalims, kaip registravimo įranga, transformatoriai, armatūros viela, elektriniai varikliai ir generatoriai, valdymas; (e) surinktų gaminių ir jų dalių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir bandymai, taip pat brokuotų gaminių dalių atmetimas.
 8219 Kitur nepriskirti surinkėjaiKitur nepriskirti surinkėjai surenka įvairių gaminių dalis, išskyrus elektronines, elektrines ar mechanines, pagal griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: (a) dalių išdėstymas, surinkimas ir jungimas į gaminius, gaminių komponentus ar struktūras, naudojant rankinius ar elektros įrankius, litavimo ir mikroskopinio suvirinimo įrangą; (b) darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) surinktų dalių ir gaminių tikrinimas ir bandymai; (e) brokuotų gaminių dalių atmetimas.
 83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriaiVairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja ir prižiūri traukinius ir variklines transporto priemones, vairuoja, valdo ir kontroliuoja kilnojamųjų pramonės ir žemės ūkio mašinų ir įrenginių darbą, dirba laivų deniuose ir kitose vandens transporto priemonėse. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas ir techninė priežiūra; kilnojamųjų pramonės ir žemės ūkio mašinų bei įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; pareigų laivų deniuose ir kitose vandens transporto priemonėse atlikimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai 832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai 833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai 834 Judamųjų įrenginių operatoriai 835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
 831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkaiLokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai valdo ar padeda valdyti keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvus, prisiima atsakomybę už prekinius traukinius jų kelionės metu ir juos prižiūri, kontroliuoja geležinkelio eismą valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja traukinių sąstatus geležinkelio depuose ir kasyklose ir valdo jų judėjimą. Pagrindinės atliekamos užduotys: geležinkelio lokomotyvų valdymas ar pagalba kitiems juos valdant, geležinkelio signalų valdymas, riedmenų perjungimas ir traukinių sąstatų formavimas geležinkelio depuose ir kasyklose, jų judėjimo valdymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8311 Lokomotyvų mašinistai 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
 8311 Lokomotyvų mašinistaiLokomotyvų mašinistai valdo arba padeda valdyti keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvus. Atliekamos užduotys: (a) garvežių, elektrovežių, dyzelinių elektrovežių lokomotyvų valdymas ar pagalba juos valdant; (b) keleivinių traukinių valdymas; (c) lokomotyvų, traukiančių vagonėlius kasyklose, akmens skaldyklose ar karjeruose, valdymas; (d) pavojaus kelyje, signalų stebėjimas ir indikatorių kontroliavimas; (e) ryšių sistemų valdymas palaikant ryšį su traukinio įgula ir eismo kontrolieriais, siekiant užtikrinti saugų traukinių eksploatavimą ir eismo grafiką.
 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkaiGeležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai ir sukabintojai atsako už prekinių traukinių saugumą kelionės metu, kontroliuoja geležinkelių eismą valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja traukinių sąstatus geležinkelio depuose, formuoja traukinių vagonėlių sąstatus akmens skaldyklose ar karjeruose ir kontroliuoja jų judėjimą. Atliekamos užduotys: (a) prekinių traukinių stebėjimas kelionės metu ir jų eismo saugumo užtikrinimas; (b) geležinkelių eismo nustatytoje kelio atkarpoje kontrolė valdant signalus ir iešmus iš valdymo pulto ar blokuojamojo posto; (c) riedmenų perjungimas ir sukabinimas geležinkelio depuose ir atsarginiuose keliuose atsižvelgiant į gaunamus nurodymus dėl traukinių pakrovimo, iškrovimo ar sąstato formavimo; (d) lokomotyvo traukiamo ar kabeliu reguliuojamo vagonėlių sąstato formavimas ir jo judėjimo akmens skaldykloje ar karjere reguliavimas; (e) traukinių sistemų ir įrangos, pavyzdžiui, oro kondicionavimo ir šildymo sistemų, stabdžių ir stabdžių žarnelių, patikrinimas prieš traukinio kelionę.
 832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojaiLengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai vairuoja ir prižiūri motociklus, variklinius triračius, lengvuosius automobilius ir furgonus, kuriais vežami keleiviai, medžiagos ar prekės. Pagrindinės atliekamos užduotys: motociklų, variklinių triračių, lengvųjų automobilių ir furgonų, skirtų medžiagoms, prekėms ar keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8321 Motociklų vairuotojai 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
 8321 Motociklų vairuotojaiMotociklų vairuotojai vairuoja ir prižiūri motociklus ir variklinius triračius, pritaikytus medžiagoms, prekėms ir keleiviams vežti. Atliekamos užduotys: (a) motociklų ar variklinių triračių, pritaikytų medžiagoms, prekėms ir keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra; (b) eismo taisyklių ir signalų laikymasis; (c) transporto priemonių valymas ir plovimas, techninė priežiūra ir nesudėtingas taisymas; (d) kelionių registro vedimas; (e) pranešimų perdavimas.
 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojaiLengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai vairuoja bei prižiūri variklinius automobilius ir variklinius furgonus keleiviams, paštui ar prekėms vežti. Atliekamos užduotys: (a) keleiviams vežti skirtų furgonų, lengvųjų ar taksi automobilių vairavimas ir priežiūra; (b) automobilių, furgonų ar mažų sunkvežimių, skirtų prekėms ar paštui vežti, vairavimas ir priežiūra; (c) pagalba keleiviams įkeliant ir iškeliant bagažą; (d) rinkliavų ir mokėjimų už pristatymą ar pristatymą patvirtinančių dokumentų priėmimas; (e) telekomunikacijų įrangos naudojimas pranešti apie transporto priemonių buvimo vietą ir jų galimybes vežti, taip pat valdymo centro nurodymų laikymasis; (f ) tinkamiausio maršruto nustatymas; (g) pagalba fiziškai neįgaliems keleiviams; (h) įrangos, padedančios įlaipinti ir išlaipinti fiziškai neįgalius keleivius, naudojimas.
 833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojaiSunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius sunkvežimius ir krovinines transporto priemones, autobusus ar troleibusus, skirtus prekėms, skysčiams, sunkiems kroviniams, paštui ar keleiviams vežti. Pagrindinės atliekamos užduotys: sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių, autobusų ar troleibusų, skirtų prekėms, skysčiams, sunkiems kroviniams, paštui ar keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojaiAutobusų ir troleibusų vairuotojai vairuoja bei prižiūri autobusus ir troleibusus, vežančius keleivius, paštą ir prekes. Atliekamos užduotys: (a) autobusų, troleibusų ar tarpmiestinių autobusų, vežančių keleivius, paštą ar prekes trumpais ir ilgais atstumais, vairavimas ir priežiūra; (b) durų prieš keleiviams įlipant atidarymas ir uždarymas jiems išlipus; (c) pagalba bagažą turintiems keleiviams; (d) apšvietimo, šildymo ir vėdinimo valdymas autobusuose ir troleibusuose; (e) eismo stebėjimas, siekiant užtikrinti saugią kelionę; (f ) mokesčių surinkimas arba tikrinimas, ar keleiviai turi reikiamą bilietą.
 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojaiSunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atliekamos užduotys: (a) sunkiasvorių sunkvežimių, pavyzdžiui, sunkvežimių su priekabomis ar be jų ar savivarčių, skirtų prekėms, skysčiams bei sunkiesiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais, vairavimas ir priežiūra; (b) tinkamiausių maršrutų nustatymas; (c) saugaus prekių pakrovimo ir uždengimo užtikrinimas, siekiant išvengti nuostolių ir žalos; (d) prekių pakrovimas ar iškrovimas arba pagalba atliekant šį darbą, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus; (e) nesudėtingas transporto priemonių taisymas ir kapitalinio taisymo ir priežiūros organizavimas; (f ) krovinio svėrimas, kad nebūtų viršytos krovinio svorio ribos, ir saugaus svorio paskirstymo užtikrinimas.
 834 Judamųjų įrenginių operatoriaiJudamųjų įrenginių operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja specialias variklines mašinas ir įrangą, naudojamą žemei tvarkyti ir ruošti, dirvožemiui, gruntui, akmenims ir panašioms medžiagoms kasti, perkelti ir paskleisti, taip pat sunkiems objektams kelti ar perkelti. Pagrindinės atliekamos užduotys: įrenginių parengimas ir išdėstymas darbui; padargų greičio, aukščio ir gylio nustatymas; mobiliųjų įrenginių vairavimas ir valdymas; priedų, skirtų medžiams, rąstams, dirvožemiui, gruntui ir kitiems sunkiems objektams ar medžiagoms kelti, siūbuoti ir paleisti, valdymas; sunkvežimių su keltuvais ir stacionariųjų ar judriųjų kranų, naudojamų statyboms, vežti ir sandėliuoti, valdymas ir kontrolė; mašinų priežiūra ir nesudėtingas taisymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriaiJudamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja vienos ar kelių rūšių variklines kilnojamąsias mašinas ar įrenginius, naudojamus žemės ir miškų ūkyje. Atliekamos užduotys: (a) traktorių ar savaeigių specialios paskirties žemės ūkio mašinų, skirtų dirvai arti, sėti, tręšti, kultivuoti ir derliui nuimti, vairavimas ir priežiūra; (b) traktorių ar savaeigių valymo, sodinimo, derliaus nuėmimo, rąstų vežimo mašinų ar kitų specialios paskirties miškų ūkio mašinų vairavimas ir priežiūra; (c) įrenginių parengimas ir išdėstymas darbui; (d) padargų veikimo greičio, aukščio ir gylio nustatymas; (e) įrenginių valdymas laikant, keliant ir pjaunant medžius; (f ) priedų, skirtų medžiams ir rąstams kelti, siūbuoti, paleisti ir rūšiuoti, valdymas, taip pat papildomų įrenginių, pavyzdžiui, smulkinimo mašinų ir rąstų skaldymo mašinų, valdymas; (g) nukirstų medžių sudėjimas į apdorojimo įrenginius, siekiant nukapoti šakas ir supjaustyti juos į rąstus, ir jų sukrovimas į krūvas ir sunkvežimius; (h) mašinų priežiūra ir nesudėtingas taisymas.
 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriaiŽemės darbų ir panašių mašinų operatoriai valdo mašinas, kurios kasa, profiliuoja, lygina ir plūkia žemę, gruntą, smėlį ir panašias medžiagas. Atliekamos užduotys: (a) kasimo mašinų su judamaisiais kaušais, griebimo įtaisais ar tempimo kabliais, kuriomis kasama ar perkeliama žemė, uolienos, smėlis, žvyras ir panašios medžiagos, valdymas ir priežiūra; (b) mašinų, kurios kasa kanalizacijos, drenažo, vandentiekio, naftotiekio, dujotiekio ar panašių vamzdynų tranšėjas, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, turinčių įgaubtą plieninį peilį žemėms, smėliui, sniegui ar kitoms medžiagoms kasti, paskirstyti ir išlyginti, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, kasančių smėlį, žvyrą, purvą ar dumblą iš vandens telkinių dugno, valdymas ir kontrolė; (e) mašinų, kalančių į gruntą medinius, betoninius ar plieninius polius, valdymas ir kontrolė; (f ) volų ir mašinų, kurios lygina, voluoja bei spaudžia medžiagų sluoksnius klojant šaligatvius, tiesiant kelius ir atliekant panašius darbus, valdymas ir kontrolė; (g) mašinų, kurios sklaido ir lygina betoną bei bitumo ar deguto mišinius, naudojamus tiesiant kelius, plentus ar atliekant panašius darbus, valdymas ir kontrolė.
 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriaiKranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja stacionariųjų ir judriųjų kranų ir kitokių kėlimo įrenginių darbą. Atliekamos užduotys: (a) judriųjų ir stacionariųjų kranų su judančia ir fiksuota strėle, skirtų įrangai ir medžiagoms kelti, perkelti ar padėti, valdymas ir kontrolė; (b) įrenginių, pakeliančių ir nuleidžiančių žmones bei medžiagas į statybvietes ar šachtas, valdymas ir kontrolė; (c) slidininkų keltuvų ir panašios įrangos valdymas ir kontroliavimas; (d) mašinų ir įrenginių, naudojamų keltams arba baržoms su kroviniais, keleiviais ar transporto priemonėmis buksyruoti vandeniu nedideliais atstumais, valdymas ir kontrolė; (e) tiltų pakėlimo ir nuleidimo įrenginių, leidžiančių praplaukti laivams ar kitoms vandens transporto priemonėms, valdymas ir kontrolė; (f ) kranų su gilinimo įranga, skirtų vandentakiams ir kitoms zonoms gilinti, valdymas ir kontrolė; (g) valtyse ir baržose įtaisytų kranų, skirtų įrangai ir medžiagoms kelti, perkelti ir nuleisti, valdymas.
 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriaiKrovininių platformų ir krautuvų operatoriai vairuoja, valdo ir kontroliuoja krautuvus, krovinines platformas ar panašius įrenginius, kuriais vežami, keliami ir kraunami prekių padėklai. Atliekamos užduotys: (a) krautuvų, krovininių platformų ir panašių įrenginių, kuriais pakraunamos, iškraunamos, vežamos, keliamos ir kraunamos prekės ir prekių padėklai prekių terminaluose, uostuose, sandėliuose, gamyklose ir kitose įmonėse, valdymas ir kontrolė; (b) krautuvų padėjimas po pakrautomis paletėmis, šliaužikliais ir dėžėmis, virš jų ar aplink jas, taip pat medžiagos ar gaminių pritvirtinimas vežti į nustatytas zonas; (c) įrangos tikrinimas, siekiant nustatyti susidėvėjimą ir apgadinimus; (d) kasdienė transporto priemonių ir įrangos priežiūra; (e) atliktų darbų ir transporto priemonių gedimų registravimas.
 835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkaiLaivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose vandens transporto priemonėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: budėjimas jūroje ir įplaukiant į uostus ar kitus siaurus vandentakius ar išplaukiant iš jų; laivo vairavimas pagal instrukcijas; lynų ir vielų valdymas, taip pat laivo švartavimo įrangos valdymas; laivo įrangos, krovinių įrenginių, takelažo, gelbėjimo ir priešgaisrinės įrangos priežiūra ir tam tikrais atvejais valdymas; laivo denio ir korpuso valymas, šveitimas, dažymas ir kiti priežiūros darbai, atsižvelgiant į reikalavimus; krovinių tvarkymo įrenginių, stacionariojo takelažo ir važiuoklės įrenginių atitempimas, įrengimas ir sukrovimas. Šios grupės profesijų pogrupis: 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkaiLaivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose vandens transporto priemonėse. Atliekamos užduotys: (a) budėjimas ant denio jūroje, įplaukiant į uostą ir išplaukiant iš jo arba kitose siaurose teritorijose; (b) laivo vairavimas pagal instrukcijas; (c) švartavimo trosų tvarkymas, švartavimo įrangos valdymas; (d) laivo įrangos, krovinių pakrovimo bei iškrovimo mechanizmų, takelažo, gelbėjimo ir priešgaisrinės apsaugos priemonių priežiūra ir valdymas tam tikrais atvejais; (e) laivo denio ir korpuso valymas, šveitimas, dažymas ir kitų laivo priežiūros darbų atlikimas atsižvelgiant į reikalavimus; (f ) krovinių tvarkymo įrenginių, stacionariojo takelažo ir važiuoklės įrenginių atitempimas, įrengimas ir sukrovimas.
 9 Nekvalifikuoti darbininkaiNekvalifikuoti darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, kuriems atlikti paprastai reikia rankinių įrankių ir fizinės jėgos. Daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės nekvalifikuotų profesijų atstovų atliekamos užduotys: valymas, atsargų papildymas ir butų, namų, virtuvių, viešbučių, įstaigų ir kitų pastatų priežiūra; automobilių ir langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų maisto ruošos darbų atlikimas; pranešimų ar prekių pristatymas; bagažo nešimas ir bagažo ar krovinių tvarkymas; prekių pardavimo automatų atsargų papildymas, skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas arba pinigų surinkimas iš automatų; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; gatvių ir panašių vietų šlavimas; nesudėtingų žemės ūkio, žuvininkystės, medžioklės ar spąstų spendimo užduočių atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą, atlikimas; produktų pakavimas ir išpakavimas rankomis ir lentynų pildymas; įvairių paslaugų teikimas gatvėse; keleivių ar prekių vežimas stumiamomis ar pedalinėmis transporto priemonėmis; gyvulių traukiamų transporto priemonių ar mechanizmų vadeliojimas ar valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 91 Valytojai ir pagalbininkai 92 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai 93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 94 Maisto ruošimo padėjėjai 95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai
 91 Valytojai ir pagalbininkaiValytojai ir pagalbininkai atlieka įvairius darbus privačiuose namų ūkiuose, viešbučiuose, biuruose, ligoninėse ir kitose įstaigose, taip pat lėktuvuose, traukinių vagonuose, autobusuose ir panašiose transporto priemonėse, siekdami palaikyti vidaus ir interjero dalių švarą ir tvarką, rankomis skalbia ir lygina drabužius ir tekstilės gaminius. Šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, grindų, baldų ir kitų daiktų plovimas ir blizginimas; skalbinių ir patalynės tvarkymas; pagalba ruošiant maistą ir virtuvės valymas; automobilių ir langų plovimas ir valymas; drabužių ir tekstilės gaminių lyginimas ir skalbimas rankomis. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai 912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)
 911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkaiNamų, viešbučių ir biurų valytojai ir pagalbininkai tvarko patalpas, jas šluoja, valo ar siurbia dulkių siurbliu, plauna ir blizgina, tvarko namų skalbinius, perka namų apyvokos reikmenis; atlieka įvairius darbus, kad būtų palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip pat lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto priemonių vidaus ir interjero dalių švara ir tvarka. Pagrindinės atliekamos užduotys: šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, grindų ir kitų daiktų plovimas ir blizginimas viešbučiuose, biuruose ir kitose įstaigose; lovų klojimas, rankšluosčių keitimas, muilo ir panašių reikmenų pristatymas; pagalba ruošiant maistą ir indų plovimas; virtuvių, vonios kambarių ir tualetų valymas, dezinfekavimas ir kvapų šalinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
 9111 Namų valytojai ir pagalbininkaiNamų valytojai ir pagalbininkai tvarko patalpas, šluoja, siurbia dulkių siurbliu, plauna ir blizgina, taip pat tvarko namų skalbinius, perka namų apyvokos reikmenis, ruošia ir patiekia maistą bei atlieka įvairius kitus namų ruošos darbus. Atliekamos užduotys: (a) grindų šlavimas, siurbimas dulkių siurbliu, grindų ir baldų blizginimas ir plovimas; langų ir kitų interjero dalių plovimas ir valymas; (b) skalbinių ir kitų tekstilės gaminių skalbimas, lyginimas, taisymas; (c) indų plovimas; (d) pagalba ruošiant, verdant ir patiekiant maistą, užkandžius ir gaiviuosius gėrimus; (e) maisto produktų ir kitų namų ūkio atsargų pirkimas; (f ) virtuvių, vonios kambarių ir tualetų valymas, dezinfekavimas ir kvapų šalinimas; (g) langų ir kitų stiklinių paviršių valymas.
 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkaiBiurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai atlieka įvairius valymo darbus, kad būtų palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip pat lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto priemonių vidaus ir interjero dalių švara ir tvarka. Atliekamos užduotys: (a) grindų, baldų bei kitų paviršių, esančių pastatuose, autobusuose, troleibusuose, traukiniuose ir lėktuvų salonuose, šlavimas, siurbimas dulkių siurbliu, plovimas ir blizginimas; (b) lovų klojimas, vonių ir tualetų plovimas, rankšluosčių keitimas, muilo ir kitų vonios reikmenų pristatymas; (c) virtuvių valymas ir visokeriopa pagalba virtuvėje, įskaitant indų plovimą; (d) šiukšlių surinkimas, šiukšlių dėžių ištuštinimas ir šiukšlių išnešimas į šiukšlių surinkimo vietas. Pastabos Tik virtuvėse ir kitose maisto ruošimo vietose valymo ir pagalbinius darbus atliekantys darbininkai priskiriami 9412 pogrupiui „Virtuvės pagalbininkai“.
 912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)Transporto priemonių, langų ir skalbinių plovėjai rankomis plauna langus, vitrinas bei kitus pastatų paviršius ir transporto priemones arba skalbia, sausuoju būdu valo ar lygina skalbinius ar kitus tekstilės gaminius rankomis. Pagrindinės atliekamos užduotys: automobilių valymas, plovimas ir blizginimas; langų ir kitų stiklinių paviršių plovimas vandeniu ar įvairiais plovikliais, jų nusausinimas ir blizginimas; skalbinių, drabužių, audinių ir panašių gaminių skalbimas ir lyginimas rankomis skalbykloje ar kitur; drabužių, audinių, odos ir kitų panašių gaminių valymas rankiniu būdu, naudojant cheminius tirpalus sausojo valymo valykloje ar kitoje įmonėje. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis) 9122 Transporto priemonių plovėjai 9123 Langų plovėjai 9129 Kiti valytojai
 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)Skalbėjai ir lygintojai rankomis skalbia, lygina ar sausai valo drabužius, skalbinius ir kitus tekstilės gaminius rankomis. Atliekamos užduotys: (a) skalbinių, drabužių, audinių ir panašių gaminių skalbimas ir lyginimas rankomis skalbykloje ar kitur; (b) drabužių, audinių, odos ir kitų panašių gaminių valymas rankiniu būdu, naudojant įvairius cheminius tirpalus sausojo valymo valykloje ar kitoje įmonėje; (c) sagų keitimas ir nedidelių pataisų atlikimas; (d) skalbinių ir kitų gaminių dėjimas į lentynas ir pakabinimas.
 9122 Transporto priemonių plovėjaiTransporto priemonių plovėjai plauna, valo ir blizgina transporto priemonių vidų ir išorę. Atliekamos užduotys: (a) automobilių ir kitų transporto priemonių plovimas, valymas ir blizginimas rankiniu ar mašininiu būdu; (b) transporto priemonių salonų siurbimas dulkių siurbliu ir kilimėlių bei apmušalų sausasis valymas; (c) dėmių transporto priemonių salonuose ir išorėje valymas valikliais; (d) padangų ir ratlankių plovimas ir padangų juodinimas; (e) transporto priemonių langų plovimas ir blizginimas; (f ) transporto priemonių dėklų ištuštinimas ir valymas.
 9123 Langų plovėjaiLangų plovėjai plauna ir blizgina langus ir kitus stiklinius paviršius. Atliekamos užduotys: (a) langų ar kitų stiklinių pastatų paviršių plovimas vandeniu ir įvairiais plovikliais, jų nusausinimas ir blizginimas; (b) kopėčių, kilnojamųjų pastolių, sūpuoklių, hidraulinių platformų ir kitų įrenginių naudojimas daugiaaukščių pastatų langams pasiekti ir nuvalyti; (c) tinkamų valymo ar blizginimo priemonių parinkimas.
 9129 Kiti valytojaiŠis pogrupis apima kitur nepriskirtus valytojus. Pavyzdžiui, grupei priskiriami asmenys, kurie valo paviršius, medžiagas ir tokius gaminius ir objektus, kaip kilimai, sienos, plaukimo baseinai ir aušinimo bokštai, naudodami specialius valymo įrengimus ir valiklius. Tokiais atvejais atliekamos užduotys yra: (a) kilimų ir apmušalais trauktų baldų valymas naudojant valymo mašinas ir jų priedus; (b) valiklių parinkimas ir naudojimas kilimų dėmėms išvalyti; (c) kilimų apdorojimas žemei neleidžiančiais kauptis chemikalais ir dezodorantais, apdorojimas nuo kenkėjų; (d) akmens sienų, metalinių paviršių ir prietaisų skydelių valymas naudojant didelio slėgio vandens valiklius ir ploviklius; (e) cheminio ir didelio slėgio valymo metodų naudojimas mikroorganizmams iš vandens ir filtravimo sistemų pašalinti; (f ) drėgnojo valymo siurblių ir kitos siurbimo įrangos naudojimas kalkių nuosėdoms, susikaupusiam purvui ir kitoms nuosėdoms iš baseinų, aušinimo bokštų dalių ir nuotakynų pašalinti.
 92 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros, miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir žuvininkystės darbus. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai. Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė: 921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai
 921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros, miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir žuvininkystės darbus. Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai, atliekantys tik tam tikrus nesudėtingus ir įprastus darbus, paprastai vadovaujami kitų asmenų, priskiriami atitinkamam 921 grupės „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiui. Žemės ūkio darbininkai, kurių pagrindinis darbas yra vandens vežimas ir malkų rinkimas, yra skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“.
 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai ūkiuose atlieka nesudėtingus ir įprastus tokių augalininkystės produktų, kaip vaisių, javų ar daržovių, gamybos darbus. Atliekamos užduotys: (a) kastuvų naudojimas grioviams valyti ar kitais tikslais; (b) atsargų, derliaus ir kitų medžiagų krovimas ar iškrovimas; (c) šiaudų, šieno ir panašių medžiagų grėbimas ir krovimas; (d) pasėlių laistymas, retinimas ir ravėjimas rankomis ar naudojant rankinius įrankius; (e) vaisių, daržovių ir kito derliaus rinkimas; (f ) kultūrinių lauko augalų sodinimas ir derliaus nuėmimas rankomis; (g) produktų rūšies rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; (h) nedideli įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų taisymo darbai.
 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus gyvulininkystės, įskaitant paukščių ir bičių, ūkio darbus. Atliekamos užduotys: (a) kastuvų naudojimas grioviams valyti ar kitais tikslais; (b) atsargų, derliaus ir kitų medžiagų krovimas ar iškrovimas; (c) gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, švaros jų tvartuose palaikymas; (d) gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; (e) gyvulių prižiūrėjimas, kad jie būtų sveiki ir sotūs; (f ) pagalba ganant bandas, varant iš ganyklos į ganyklą ir atskiriant gyvulius melžti, kirpti ar skersti; (g) kiaušinių rinkimas ir jų dėjimas į inkubatorius; (h) šiaudų, šieno ir kitų gyvulių pašaro bei kraiko grėbimas, krovimas ir sandėliavimas; (i) produktų, rūšiavimas, pakavimas ir dėjimas į tarą; (j) nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, ir tvorų taisymo darbai.
 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose. Atliekamos užduotys: (a) kastuvų naudojimas grioviams valyti ar kitais tikslais; (b) atsargų, derliaus ir kitų medžiagų krovimas ar iškrovimas; (c) šiaudų, šieno ir panašių medžiagų grėbimas ir krovimas; (d) pasėlių laistymas, retinimas ir ravėjimas rankomis ar rankiniais įrankiais; (e) vaisių, daržovių bei kito derliaus rinkimas, taip pat kiaušinių rinkimas; (f ) kultūrinių lauko augalų sodinimas ir derliaus nuėmimas rankomis; (g) gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, švaros jų tvartuose palaikymas; (h) gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; (i) pagalba ganant bandas, varant iš ganyklos į ganyklą ir atskiriant gyvulius melžti, kirpti ar skersti; (j) produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; (k) nedideli įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų taisymo darbai.
 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkaiNekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus medžių, krūmų, gėlių bei kitų augalų parkuose ir privačiuose soduose auginimo ir priežiūros darbus, sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimo arba daržovių ir gėlių auginimo darbus taikant intensyvaus auginimo metodus. Atliekamos užduotys: (a) atsargų, derliaus, įrankių ir įrenginių krovimas, iškrovimas ir perkėlimas; (b) sodo žemės ir sklypų paruošimas naudojant rankinius įrankius ar nesudėtingas mašinas; (c) pagalba sodinant ir persodinant gėles, krūmus, medžius ir vejas; (d) sodų priežiūra: laistymas ir ravėjimas, vejos pjovimas; (e) sodų valymas ir šiukšlių šalinimas; (f ) pagalba veisiant ir sodinant sėklas, svogūnėlius ir daigus, taip pat juos sodinant į vazonėlius; (g) augalų priežiūra: laistymas ir ravėjimas; (h) augalų skynimas ir pakavimas ruošiant juos parduoti ir vežti; (i) nedideli įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų taisymo darbai.
 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkaiNekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus natūralių ir pasodintų miškų auginimo ir priežiūros darbus, taip pat miško ruošos, kirtimo ir pjovimo darbus. Atliekamos užduotys: (a) duobių kasimas medžiams sodinti; (b) rąstų ir medienos dėjimas į rietuves ir krovimas; (c) atžalyno valymas medyne ir jaunų sodinukų retinimas; (d) gaisrų stebėjimo postų miškuose priežiūra; (e) didelių šakų ir medžių viršūnių pjovimas, medžių genėjimas ir rąstų pjovimas; (f ) mechaninių ir rankinių pjūklų, skirtų medžiams kirsti ir nukirstiems medžiams ir šakoms pjaustyti į rąstus, naudojimas ir priežiūra; (g) sėklų rinkimas ir sodinukų sodinimas; (h) nedideli miško kelių, pastatų, įrankių ir įrenginių taisymo darbai ir priežiūra.
 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkaiNekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, susijusius su žuvų ir kitų vandens kultūrų auginimu, gaudymu ir rinkimu akvakultūros ūkiuose, vidaus ir priekrančių vandenyse. Atliekamos užduotys: (a) vandens telkinio dugno valymas, auginamų žuvų, vėžiagyvių ir kitų vandens gyvūnų šėrimas; (b) dumblių, kitų augalų, vėžiagyvių ir kitų vandens kultūrų rinkimas; (c) tinklų, valų ir kitų žvejybos įrankių, taip pat denio įrenginių paruošimas; (d) žvejybos įrankių naudojimas žuvims ir kitiems vandens gyvūnams gaudyti; (e) žuvų valymas, rūšiavimas ir apdėjimas ledu ir sūdymas, laimikio krovimas į saugyklą; (f ) denio paviršių ir žuvų saugyklos valymas; (g) švartavimosi virvių tvarkymas prisijungiant prie doko.
 93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkaiNekvalifikuoti gavybos, statybos, gamybos ir transporto darbininkai dažniausiai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, susijusius su gavyba, civiline statyba, gamyba, transportu ir saugojimu, valdo žmogaus stumiamas ar gyvulių traukiamas transporto priemones ir mašinas. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės atliekamos užduotys: duobių kasimas ir iškastų medžiagų, smėlio, grunto ir žvyro išsklaidymas naudojant rankinius įrankius; medžiagų, įrangos, produktų, atsargų, bagažo ir krovinių rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas rankomis; mašinų, įrangos, įrankių ir aikštelių valymas; medžiagų ir produktų pakavimas ir išpakavimas bei taros ir lentynų prikrovimas rankomis; žmogaus stumiamų ir gyvulių traukiamų transporto priemonių ir mašinų valdymas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai 932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai 933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai
 931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkaiNekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus gavybos, karjerų eksploatavimo ir statybų darbus rankiniais įrankiais. Pagrindinės atliekamos užduotys: duobių ir griovių kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; kasimas ir iškastų žemių, smėlio, grunto ir žvyro išsklaidymas; įrankių, medžiagų ir įrenginių rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas bei jų vežiojimas po statybvietes; mašinų, įrenginių, įrankių ir statybviečių valymas, kliūčių šalinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
 9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkaiNekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, susijusius su gavyba, ir darbus akmens skaldyklose bei karjeruose. Atliekamos užduotys: (a) pagalba kasinių ir karjerų darbuotojams prižiūrint mašinas, įrangą ir kasinių bei akmens skaldymo įrenginius; (b) gavybos įrangos surinkimas ir išrinkimas; (c) pastolių, esančių neeksploatuojamose šachtose ir karjeruose, pašalinimas; (d) pavojingų iškyšų šalinimas kasiniuose ir karjeruose; (e) šiukšlių pašalinimas ir tinkamų naudoti medžiagų ir įrangos bei akmenų ir rūdos surinkimas iš darbo vietų pabaigus gavybos darbus; (f ) mašinų, įrenginių, įrankių, važiuojamųjų kelių ir vilkimo bėgių valymas; (g) kitų kasinių darbininkų naudojamų įrankių, medžiagų ir atsargų rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas.
 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkaiNekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai atlieka įprastus darbus, susijusius su kelių ir geležinkelių tiesyba, užtvankų ir kitų inžinerinių statinių statyba ir priežiūra. Atliekamos užduotys: (a) duobių ir griovių kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; (b) žvyro ir panašių medžiagų kasimas ir išsklaidymas; (c) akmens, betono ir asfalto skaldymas ir smulkinimas naudojant gręžiamuosius plaktukus; (d) statybos medžiagų, iškastų medžiagų ir įrangos pakrovimas ir iškrovimas ir jų vežimas iš vienos statybvietės į kitą vienračiais ir rankiniais vežimėliais; (e) darbo vietų valymas ir kliūčių šalinimas.
 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkaiNekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus pastatų statybos ir griovimo darbus. Atliekamos užduotys: (a) panaudotų plytų valymas ir kitų paprastų pastatų griovimo darbų atlikimas; (b) tokių medžiagų, kaip betonas, tinkas ir cemento skiedinys, maišymas, pylimas ir užtepimas; (c) duobių ir griovių kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; (d) smėlio, grunto, žvyro ir panašių medžiagų išsklaidymas; (e) statybos medžiagų, iškastų medžiagų ir įrangos pakrovimas ir iškrovimas ir jų vežimas iš vienos statybvietės į kitą vienračiais ir rankiniais vežimėliais; (f ) darbo vietų valymas ir kliūčių šalinimas.
 932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkaiNekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai rankomis atlieka nesudėtingus ir įprastus su gamyba susijusias darbus, padėdami įrenginių operatoriams ir surinkėjams. Pagrindinės atliekamos užduotys: medžiagų ir įvairių produktų pakavimas rankomis; butelių, dėžių, maišelių ir kitų pakuočių bei fasuočių pripildymas rankomis; produktų ir taros ženklinimas rankomis; transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas; prekių, žaliavų ar įrangos nešimas į darbo vietą; mašinų, įrenginių ir įrankių valymas; produktų ir jų dalių rūšiavimas rankomis. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9321 Pakuotojai (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
 9321 Pakuotojai (rankomis)Pakuotojai (rankomis) sveria, pakuoja ir ženklina medžiagas ir gaminius. Atliekamos užduotys: (a) medžiagų ir įvairių produktų svėrimas, vyniojimas, sandarinimas ir pakavimas rankomis; (b) butelių, skardinių, dėžių, maišelių ir kitų pakuočių bei fasuočių pripildymas rankomis; (c) produktų, pakuočių ir fasuočių ženklinimas rankomis.
 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkaiKitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai padeda mašinų operatoriams ir surinkėjams ir atlieka rankomis nesudėtingus, įvairius ir įprastus darbus, susijusius su gamyba, išskyrus produktų pakavimą ir ženklinimą. Atliekamos užduotys: (a) prekių, medžiagų, įrangos ir kitų daiktų nešimas į darbo vietas ir gaminių surinkimas; (b) transporto priemonių, sunkvežimių ir vežimėlių pakrovimas ir iškrovimas; (c) kamščių mašinose šalinimas, mašinų, įrenginių ir įrankių valymas; (d) produktų ir jų dalių rankinis rūšiavimas.
 933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkaiNekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai varo, stumia dviračius ir panašias transporto priemones, vadelioja gyvulius, traukiančius transporto priemones, skirtas keleiviams ar prekėms vežti, valdo gyvulių traukiamas mašinas, nešioja krovinius ir bagažą bei krauna prekes į lentynas. Pagrindinės atliekamos užduotys: dviračių ir panašių transporto priemonių keleiviams ar prekėms vežti stūmimas ar varymas; gyvulių, traukiančių transporto priemones keleiviams ar prekėms vežti, vadeliojimas; gyvulių traukiamų mašinų valdymas; krovinių nešiojimas rankomis, prekių krovimas į lentynas ir išdėstymo vietas parduotuvėse. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai 9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai 9333 Krovikai 9334 Prekių krovėjai į lentynas
 9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojaiRankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai vairuoja, varo, traukia ar stumia dviračius, vežimėlius ir panašias transporto priemones, kad perduotų pranešimus ir nuvežtų keleivius ar prekes. Atliekamos užduotys: (a) prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba įlipantiems ir išlipantiems iš transporto priemonės keleiviams; (b) transporto priemonės vairavimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles; (c) transporto priemonės dalių apžiūra, siekiant nustatyti nusidėvėjimą ar pažeidimą; (d) techninė transporto priemonės priežiūra, smulkių remonto darbų atlikimas ir atsarginių dalių keitimas; (e) mokesčio už paslaugas surinkimas.
 9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojaiTraukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai vadelioja gyvulius, traukiančius transporto priemones, veža keleivius ar prekes ir valdo gyvulių traukiamas mašinas (dažniausiai žemės ūkio). Atliekamos užduotys: (a) gyvulių kinkymas prie transporto priemonės ar mašinos; (b) prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba įlipantiems ar išlipantiems iš transporto priemonės keleiviams; (c) gyvulių vadeliojimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles; (d) mokesčio už paslaugas surinkimas; (e) gyvulių, traukiančių vagonėlius kasiniuose ar karjeruose, vadeliojimas; (f ) gyvulių, įkinkytų į žemės ūkio ar kitus padargus, vadeliojimas; (g) nesudėtingų taisymo darbų atlikimas ir atsarginių dalių keitimas, transporto priemonės geros būklės palaikymas; (h) gyvulių prižiūrėjimas ir šėrimas.
 9333 KrovikaiKrovikai atlieka tokius darbus, kaip baldų ir kitų namų apyvokos reikmenų pakavimas, nešimas, pakrovimas ir iškrovimas, laivų ar lėktuvų krovinių pakrovimas ir iškrovimas arba prekių nešimas ir krovimas įvairiuose sandėliuose. Atliekamos užduotys: (a) įstaigos ar namų baldų, mašinų, prietaisų ir panašių prekių, kurias reikia pervežti iš vienos vietos į kitą, pakavimas; (b) pakraunamų ar iškraunamų prekių nešimas iš sunkvežimių, vagonų, laivų ar lėktuvų; (c) grūdų, anglių, smėlio ir panašių medžiagų krovimas ir iškrovimas ant konvejerio takų, tiekiant jas vamzdynais ir pan.; (d) pagrindinių krante esančių vamzdynų įrenginių sujungimas žarnomis su baržų rezervuarais, tanklaiviais ir kitais laivais, kad būtų galima perpumpuoti naftą, skystintąsias dujas ir kitus skysčius; (e) prekių nešimas į sandėlius bei panašias patalpas ir tvarkingas krovimas į rietuves; (f ) krovinių rūšiavimas prieš pakrovimą ir iškrovimą.
 9334 Prekių krovėjai į lentynasPrekių krovėjai į lentynas pildo prekių lentynas ir vitrinas, palaiko švarą ir tvarką prekybos centruose ir kitose mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvėse. Atliekamos užduotys: (a) tvarkingas prekių dėjimas į dėtuves ar ant lentynų, stambių prekių krovimas ant grindų; (b) lentynų pildymas prekėmis užtikrinant, kad anksčiausiai suvartotinos prekės būtų lentynos priekyje; (c) pasibaigusio galiojimo laiko prekių paėmimas; (d) tvarkos lentynose palaikymas, paimant prekes, kurios turi būti kitoje vietoje; (e) stebėjimas, kas buvo parduota, ir reikiamų prekių atnešimas iš sandėlio; (f ) klientų pageidaujamų prekių paėmimas iš lentynos ar atnešimas iš sandėlio; (g) klientų informavimas, kurioje vietoje galima rasti ieškomų prekių; (h) iš gamintojo ar platintojo gaunamų prekių priėmimas, atidarymas, išpakavimas ir pažeidimų tikrinimas.
 94 Maisto ruošimo padėjėjaiMaisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę ir plauna indus. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas. Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė: 941 Maisto ruošimo padėjėjai
 941 Maisto ruošimo padėjėjaiMaisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę ir plauna indus. Pagrindinės atliekamos užduotys: nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas. Šios grupės profesijų pogrupiai: 9411 Greitojo maisto ruošėjai 9412 Virtuvės pagalbininkai
 9411 Greitojo maisto ruošėjaiGreitojo maisto ruošėjai gamina ir ruošia riboto pasirinkimo maistą ir gėrimus, kurių gamyba apima nesudėtingus ruošos darbus ir nedidelį kiekį produktų. Jie gali priimti užsakymus iš klientų ir aptarnauti klientus prie prekystalio ar staliukų. Atliekamos užduotys: (a) nesudėtingų patiekalų ar pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, mėsainių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; (b) maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams ruošti; (c) didelių kiekių vieno proceso maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, gruzdintuvių ir keptuvių, valdymas; (d) pusgaminių pakartotinis šildymas; (e) maisto ruošimo vietų, maisto ruošimo paviršių ir įrankių valymas; (f ) maisto ir gėrimų užsakymų priėmimas ir aptarnavimas užkandinėse, kurios specializuojasi ruošti greitąjį maistą ir maistą išsinešti; (g) greitajam maistui reikalingų produktų užsakymas ir priėmimas; (h) sanitarijos, sveikatos ir saugos standartų laikymasis darbo vietose; (i) tikrinimas, ar paruoštas maistas atitinka kokybės ir kiekio reikalavimus. Pastabos Darbininkai, kurie atlieka nesudėtingų patiekalų ruošimo darbus, ir priima užsakymus, aptarnauja klientus ir apskaičiuoja arba pateikia sąskaitą, turėtų būti skiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“, nebent klientų aptarnavimas būtų nepagrindinė darbo dalis.
 9412 Virtuvės pagalbininkaiVirtuvės pagalbininkai valo stalus, virtuvę, plauna indus, ruošia maisto produktus ir atlieka kitus darbus padėdami darbuotojams, kurie ruošia ir patiekia maistą ir gėrimus. Atliekamos užduotys: (a) virtuvių, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas; (b) pagalba maistą ruošiantiems virėjams ir vyriausiesiems virėjams plaunant, skutant, kapojant, pjaustant, matuojant ir maišant maisto produktus; (c) indų maistui pateikti sudėliojimas; (d) produktų išpakavimas, svėrimas ir sudėjimas į šaldytuvus, spinteles ir kitas laikymo vietas; (e) indų ir maisto ruošimo įrankių plovimas ir jų sudėjimas į vietas; (f ) nesudėtingų patiekalų ruošimas, virimas, skrudinimas ir šildymas.
 95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjaiGatvės pardavėjai ir gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai parduoda prekes, išskyrus vietoje suvartojamą maistą, ir teikia įvairias paslaugas gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įvairių parduoti skirtų daiktų pirkimas ar gamyba; parduoti skirtų daiktų pakrovimas ir iškrovimas ir jų vežimas; apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; žmonių kalbinimas gatvėje siūlant prekes ar paslaugas; batų valymas ir blizginimas; automobilių langų plovimas ir blizginimas; įvairių pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas; mokesčio už prekes ar paslaugas paėmimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
 951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjaiGatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų plovimą, įvairių pavedimų atlikimą, ir turto priežiūrą. Pagrindinės atliekamos užduotys: apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; žmonių kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas; batų valymas ir blizginimas; automobilių langų plovimas ir blizginimas; įvairių pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; skrajučių, lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas; mokesčio už paslaugas paėmimas. Šios grupės profesijų pogrupis: 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjaiGatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų plovimą, įvairių pavedimų atlikimą ir turto priežiūrą. Atliekamos užduotys: (a) apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; (b) žmonių kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas; (c) batų valymas ir blizginimas; (d) automobilių langų plovimas ir blizginimas; (e) įvairių pavedimų atlikimas; (f ) pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; (g) skrajučių, lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas; (h) mokesčio už paslaugas paėmimas.
 952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjaiNe maisto produktų gatvės pardavėjai parduoda paprastai ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino ar kituose teatruose. Pagrindinės atliekamos užduotys: parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas arba nesudėtingų daiktų gamyba; krepšių, padėklų, lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; prekių reklamavimas siekiant patraukti klientų dėmesį; galimų klientų kalbinimas ir raginimas pirkti gatvėje arba vaikštant po namus; mokesčio už prekes paėmimas prekybos vietoje. Šios grupės profesijų pogrupis: 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjaiNe maisto produktų gatvės pardavėjai parduoda paprastai ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino ar kituose teatruose. Atliekamos užduotys: (a) parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas arba nesudėtingų daiktų gamyba; (b) krepšių, padėklų, lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; (c) prekių reklamavimas siekiant patraukti klientų dėmesį; (d) galimų klientų kalbinimas ir raginimas pirkti gatvėje arba vaikštant po įstaigas ir namus; (e) mokesčio už prekes paėmimas prekybos vietoje. Pastabos Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, kurie parduoda šviežius maisto produktus, neskirtus suvartoti vietoje (pavyzdžiui, vaisius, daržoves, mėsą ir pieno produktus), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, kurie parduoda įvairius patiekalus ir pagamintą maistą, skirtą suvartoti vietoje, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, parduodantys suvartoti vietoje skirtą maistą ir gėrimus gatvėje ir viešosiose vietose iš stumiamų vežimėlių, vagonėlių, padėklų ar krepšių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“. Gatvėje ir viešosiose vietose ne maisto produktus (arba supakuotus negendančius maisto gaminius, pavyzdžiui, konditerijos gaminius) parduodantys pardavėjai iš stumiamų vežimėlių, vagonėlių, padėklų ar krepšių yra priskiriami 9520 pogrupiui „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“.
 96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkaiBuitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai renka šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų viešųjų vietų ir jas rūšiuoja. Jie palaiko gatvių ir kitų viešųjų vietų švarą ir tvarką, pristato ir nešioja pranešimus ir siuntinius; atlieka atsitiktinius darbus privačiuose namuose ar įstaigose. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir iškrovimas; gatvių ir kitų viešųjų vietų šlavimas; malkų kapojimas; malkų, vandens, siuntinių, bagažo ir pranešimų surinkimas ir išnešiojimas; kilimų dulkinimas ir kitų atsitiktinių darbų atlikimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 961 Buitinių atliekų surinkėjai 962 Kiti nekvalifikuoti darbininkai
 961 Buitinių atliekų surinkėjaiBuitinių atliekų surinkėjai renka, šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų viešųjų vietų, jas rūšiuoja ar palaiko švarą ir tvarką gatvėse ir kitose viešosiose vietose. Pagrindinės atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir iškrovimas; gatvių, parkų ir kitų viešųjų vietų šlavimas; šiukšlių, pavyzdžiui, popieriaus, stiklo, plastiko ar aliuminio, rūšiavimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9611 Buitinių atliekų surinkėjai 9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
 9611 Buitinių atliekų surinkėjaiBuitinių atliekų surinkėjai renka ir šalina šiukšles ir perdirbti skirtas medžiagas iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų vietų. Atliekamos užduotys: (a) šiukšlių ir perdirbti skirtų medžiagų surinkimas, taip pat jų sudėjimas į šiukšlių dėžes, šiukšliavežius ir perdirbamų medžiagų sunkvežimius; (b) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų sunkvežimių vairavimas ar važiavimas jose; (c) šiukšlių dėžių pakėlimas ir išpylimas į sunkvežimius ar didesnius konteinerius; (d) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų sunkvežimių iškrovimas.
 9612 Buitinių atliekų rūšiuotojaiBuitinių atliekų rūšiuotojai renka, peržiūri ir rūšiuoja atliekas ir perdirbti tinkamus daiktus iš sąvartynų ar išmestus iš perdirbimo įmonių ar pastatų, gatvių ir kitų viešųjų vietų. Atliekamos užduotys: (a) atliekų peržiūrėjimas ir perdirbti tinkamų medžiagų surinkimas iš sąvartynų, buitinių, prekybos ir gamybinių patalpų ar viešųjų vietų, pavyzdžiui, gatvių; (b) kartono, popieriaus, plastiko, aliuminio ir kitų perdirbamų medžiagų rūšiavimas; (c) perdirbamų daiktų ir medžiagų sudėjimas į tam skirtus saugojimo ar pervežimo skyrius ir konteinerius; (d) baldų, įrangos, mašinų ar jų dalių, kuriuos galima sutaisyti ar dar panaudoti, peržiūrėjimas ir atskyrimas; (e) perdirbamų daiktų pernešimas ar pervežimas bevariklėmis transporto priemonėmis; (f ) perdirbamų ar pakartotinai naudotinų medžiagų pardavimas.
 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkaiKiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai šluoja ir valo gatves, parkus, oro uostus, stotis ir kitas viešąsias vietas. Atliekamos užduotys: (a) gatvių, parkų, oro uostų, stočių ir panašių viešųjų vietų šlavimas; (b) sniego kasimas; (c) kilimų dulkinimas kilimų dulkintuvu; (d) šiukšlių, lapų ir sniego valymas nuo kelių ir aikštelių.
 962 Kiti nekvalifikuoti darbininkaiKiti nekvalifikuoti darbininkai pristato ir išnešioja laiškus ir siuntinius, atlieka įvairius nesudėtingus priežiūros ir taisymo darbus, surenka pinigus ir pildo pardavimo automatų atsargas, registruoja skaitiklių rodmenis, veža vandenį ir renka malkas, taip pat surenka ir išduoda kvitus už automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius. Pagrindinės atliekamos užduotys: malkų skaldymas, vandens vežimas ir malkų nešimas, pastatų, aikštelių ir patalpų valymas ir priežiūra; laiškų, siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas; skubių siuntų pristatymas įstaigoje; bilietų ir leidimų išdavimas ir surinkimas; mokesčio už automobilių stovėjimą apskaičiavimas; pardavimo automatų atsargų pildymas ir pinigų surinkimas iš jų; elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai 9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai 9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikaiKurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai pristato ir išnešioja laiškus, siuntinius ir kitus daiktus pėsčiomis įstaigoje ar po įstaigas, namus ir kitas vietas arba neša bagažą, dažniausiai viešbučiuose, stotyse ir oro uostuose. Atliekamos užduotys: (a) laiškų, siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas; (b) įvairių prekių pristatymas į įstaigas, parduotuves, namus ir kitas vietas; (c) bagažo nešimas ir pristatymas į viešbučius, stotis, oro uostus ir kitas vietas; (d) bagažo priėmimas ir žymėjimas, užpildant ir pritvirtinant bagažo registracijos kvitą; (e) greičiausio pristatymo maršruto planavimas; (f ) pristatomų daiktų rūšiavimas pagal pristatymo maršrutą.
 9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkaiNekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai valo, dažo ir prižiūri pastatus, aikšteles ir patalpas, taip pat atlieka nesudėtingą remontą. Atliekamos užduotys: (a) sudužusių langų keitimas, sulūžusių durų, tvorų, kepsninių, iškylų stalų, lentynų, spintelių ir kitų daiktų taisymas; (b) sugedusių daiktų, pavyzdžiui, elektros lempučių, keitimas; (c) tokių paviršių, kaip sienos, lubos ir tvoros, taisymas ir dažymas; (d) durų ir langų reguliavimas; (e) čiaupų tarpinių keitimas; (f ) turėklų ir laikiklių įrengimas; (g) anglių ar malkų iškrovimas, taip pat jų sudėjimas į privačių namų ar įmonių rūsius.
 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojaiPinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai pildo pardavimo automatų atsargas ir surenka pinigus iš jų ar iš mokėjimo už automobilių stovėjimą ir kitų mokėjimo automatų, tikrina elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenis. Atliekamos užduotys: (a) pardavimo automatų atsargų pildymas ir pinigų surinkimas iš jų; (b) pinigų surinkimas iš mokėjimo už automobilių stovėjimą ir panašių mokėjimo automatų; (c) elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas; (d) pristatytų prekių ir surinktų pinigų apskaita; (e) važiavimas nustatytais maršrutais tikrinti skaitiklių rodmenų; (f ) rodmenų tikrinimas, kai suvartojimas atrodo nenormalus, ir galimų svyravimų priežasčių registravimas; (g) neteisėtų skaitiklių prijungimų, defektų ir sugadinimo, pavyzdžiui, sulaužytos plombos, tikrinimas.
 9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjaiVandens vežikai ir malkų rinkėjai semia vandenį ir renka malkas, taip pat juos neša ar veža vežimėliais ar gyvūnų tempiamais vežimais. Atliekamos užduotys: (a) malkų kapojimas ir rinkimas iš miško, siekiant jas kaip kurą parduoti turgavietėse arba naudoti savoms reikmėms; (b) ėjimas į miškus ir laukus nuo žemės rinkti sausų malkų ir jų dėjimas į krūvas; (c) sausų medžių šakų ir kamienų kirtimas kirviais ir pjovimas pjūklais; (d) surinktų malkų rišimas į mažus ryšulius ir jų nešimas ar vežimas vežimais į turgavietes ar į kaimą parduoti arba naudojimas namų ūkio reikmėms; (e) vandens iš šulinių, upių ar tvenkinių ir pan. sėmimas buitiniam vartojimui; (f ) vandens, skirto gerti, drenažui valyti ar laikyti bakuose, sėmimas kibirais ir kita tara iš upių, tvenkinių, šulinių ar prileidimas iš čiaupo ir pristatymas į darbo vietas, klientų namus ar nuosavus namų ūkius.
 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkaiŠis pogrupis apima kitus 9 pagrindinėje grupėje „Nekvalifikuoti darbininkai“ nepriskirtus nekvalifikuotus darbininkus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami asmenys, surenkantys mokestį ir išduodantys kvitus už automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius, atiduodantys asmeninius daiktus savininkams ar klientams rūbinėse ir teikiantys pagalbą klientams pramoginiuose renginiuose. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) bilietų į renginius ir leidimų pardavimas ir surinkimas iš klientų pramoginiuose renginiuose ar žetonų surinkimas iš klientų; (b) bilietų ar leidimų tikrinimas pagal spalvą ir išdavimo datą; (c) klientų palydėjimas prie išėjimų ar kitų nurodymų teikimas arba pagalba nelaimės atveju; (d) klientų lydėjimas į tualetus, prie prekybos stendų ir telefonų; (e) transporto priemonių vairuotojų nukreipimas į automobilių stovėjimo vietas; (f ) automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra, siekiant išvengti automobilių sugadinimo ir vagysčių; (g) mokesčio už automobilių stovėjimą apskaičiavimas ir jo surinkimas iš klientų; (h) persirengimo patalpų, užrakinamų spintelių ar drabužių spintelių skyrimas sporto centrų ar baseinų klientams.
 111101Respublikos Prezidentas
 111102Seimo Pirmininkas
 111103Seimo narys
 111104Ministras Pirmininkas
 111105Ministras
 111106Savivaldybės tarybos narys
 111107Meras
 111108Europos Parlamento narys
 111109Seimo pareigūnas
 111201Seimo kancleris
 111202Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris
 111203Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris
 111204Generalinės prokuratūros kancleris
 111205Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas
 111206Seimo Pirmininko patarėjas
 111207Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas)
 111208Respublikos Prezidento patarėjas
 111209Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams
 111210Gynybos patarėjas
 111211Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas
 111212Ministro Pirmininko patarėjas
 111213Viceministras
 111214Ministro patarėjas
 111215Ministro Pirmininko kancleris
 111216Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas)
 111217Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą)
 111218Mero patarėjas
 111219Įgaliotasis ministras
 111220Ambasadorius
 111221Laikinasis reikalų patikėtinis
 111222Generalinis konsulas
 111223Vyriausybės įgaliotinis
 111224Administracijos direktorius
 111225Ministerijos kancleris
 111226Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme
 111227Ambasadorius ypatingiems pavedimams
 111228Ministras patarėjas
 111229Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas
 111230Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas
 111231Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas
 111232Generalinis prokuroras
 111233Generalinės prokuratūros padalinio vadovas
 111234Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas
 111301Seniūnijos seniūnas
 111401Politinės partijos pirmininkas
 111402Politinės partijos skyriaus pirmininkas
 111403Darbdavių organizacijos vadovas
 111404Profesinės sąjungos pirmininkas
 111405Fondo vadovas
 111406Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas
 111407Valdybos pirmininkas
 111408Visuomeninės organizacijos vadovas
 111409Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius
 111410Mokslų akademijos prezidentas
 111411Mokslo tarybos pirmininkas
 111412Mokslų akademijos mokslinis sekretorius
 111413Federacijos vadovas
 111414Prezidiumo narys
 111415Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius
 112001Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas)
 112002Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos}
 112003Žemės ūkio bendrovės vadovas
 112004Miškų urėdas
 112005Žuvininkystės įmonės vadovas
 112006Miškų ūkio įmonės vadovas
 112007Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas
 112008Gamybos įmonės vadovas
 112009Elektrinės vadovas
 112010Energetikos įmonės vadovas
 112011Dujų tiekimo įmonės vadovas
 112012Vandens tiekimo įmonės vadovas
 112013Spaustuvės vadovas
 112014Leidybos įmonės vadovas
 112015Statybos įmonės vadovas
 112016Prekybos įmonės vadovas
 112017Mažmeninės prekybos įmonės vadovas
 112018Didmeninės prekybos įmonės vadovas
 112019Vaistinės vadovas
 112020Turgaus vadovas
 112021Viešbučio vadovas
 112022Restorano vadovas
 112023Maitinimo įmonės vadovas
 112024Transporto įmonės vadovas
 112025Ryšių įmonės vadovas
 112026Oro [jūrų, upių] uosto vadovas
 112027Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas
 112028Pašto vadovas
 112029Sandėliavimo įmonės vadovas
 112030Verslo paslaugų įmonės vadovas
 112031Buitinių paslaugų įmonės vadovas
 112032Atliekų tvarkymo įmonės vadovas
 112033Aukštosios mokyklos vadovas
 112034Aukštosios mokyklos kancleris
 112035Kultūros įstaigos vadovas
 112036Švietimo įstaigos vadovas
 112037Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas
 112038Socialinio darbo įstaigos vadovas
 112039Poilsio įstaigos vadovas
 112040Sporto įstaigos vadovas
 112041Kelionių agentūros vadovas
 112042Įmonės valdybos pirmininkas
 112043Organizacijos vadovas
 112044Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas
 112045Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras
 112046Apygardos teismo kancleris
 112047Apygardos prokuratūros kancleris
 112048Įmonės vadovas
 112049Agentūros vadovas
 112050Mokslinių tyrimų instituto vadovas
 112051Koncertinės įstaigos vadovas
 112052Laboratorijos vadovas
 112053Muziejaus vadovas
 112054Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute)
 112055Archyvo vadovas
 112056Bankrutuojančios įmonės administratorius
 112057Restruktūrizuojamos įmonės administratorius
 112058Įmonės likvidatorius
 121101Ekonomikos ir finansų direktorius
 121102Vyriausiasis buhalteris
 121103Apskaitos padalinio vadovas
 121104Biudžeto padalinio vadovas
 121105Finansų padalinio vadovas
 121106Ekonomikos padalinio vadovas
 121107Vyriausiasis finansininkas
 121108Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas
 121109Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos}
 121110Finansų direktorius
 121111Vyriausiasis ekonomistas
 121112Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma}
 121201Personalo direktorius
 121202Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas
 121203Personalo padalinio vadovas
 121204Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos}
 121301Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas)
 121302Strateginio planavimo padalinio vadovas
 121303Bendrojo planavimo padalinio vadovas
 121901Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius
 121902Pirties direktorius
 121903Kirpyklos direktorius
 121904Ritualinių paslaugų įmonės direktorius
 121905Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas}
 121906Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 121907Valymo paslaugų padalinio vadovas
 121908Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas
 121909Kapinių vedėjas
 121910Darbų saugos padalinio vadovas
 121911Valdymo padalinio vadovas
 121912Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas
 121913Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas
 121914Darbų vadovas
 121915Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos}
 121916Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas
 121917Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas
 121918Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje)
 121919Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė}
 122101Komercijos direktorius
 122102Rinkotyros padalinio vadovas
 122103Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas
 122104Prekybos padalinio vadovas
 122105Rinkodaros padalinio vadovas
 122106Komercijos padalinio vadovas
 122107Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos}
 122201Reklamos padalinio vadovas
 122202Viešųjų ryšių padalinio vadovas
 122203Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos}
 122204Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla}
 122301Technikos direktorius
 122302Techninis vadovas
 122303Vyriausiasis konstruktorius
 122304Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas
 122305Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos}
 131101Žemės ūkio padalinio vadovas
 131102Medienos ruošos padalinio vadovas
 131103Sėklų stoties vadovas
 131104Vyriausiasis agronomas
 131105Vyriausiasis zootechnikas
 131106Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis}
 131107Miškų ūkio padalinio vadovas
 131108Medžioklės padalinio vadovas
 131109Girininkas
 131110Vyriausiasis veterinarijos gydytojas
 131111Medelyno [daigyno] vadovas
 131112Veterinarijos gydyklos vadovas
 131113Veterinarijos klinikos vadovas
 131114Veterinarijos laboratorijos vadovas
 131115Pasienio veterinarijos posto vadovas
 131201Vyriausiasis žuvininkas
 131202Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas
 131203Žuvivaisos laboratorijos vadovas
 132101Eksploatacijos direktorius
 132102Gamybos vadovas
 132103Elektros stoties viršininkas
 132104Cecho [baro] viršininkas
 132105Gamybos padalinio vadovas
 132106Dirbtuvių viršininkas [vedėjas]
 132107Vyriausiasis technologas
 132108Vyriausiasis mechanikas
 132109Vyriausiasis inžinierius
 132110Vyriausiasis energetikas
 132111Vyriausiasis radiologas
 132112Vyriausiasis metrologas
 132113Vyriausiasis hidrotechnikas
 132114Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius
 132115Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas
 132116Vyriausiasis dailininkas
 132117Mažosios gamybos įmonės vadovas
 132201Vyriausiasis geologas
 132202Mažosios gavybos įmonės vadovas
 132301Statybos padalinio vadovas
 132302Vyriausiasis architektas
 132303Kapitalinės statybos padalinio vadovas
 132304Techninės priežiūros vadovas
 132305Bendrųjų statybos darbų vadovas
 132306Specialiųjų statybos darbų vadovas
 132307Statybos projekto vadovas
 132308Mažosios statybos įmonės vadovas
 132401Pašto padalinio vadovas
 132402Geležinkelio stoties vadovas
 132403Transporto padalinio vadovas
 132404Logistikos padalinio vadovas
 132405Sandėlio vadovas
 132406Krovinių padalinio vadovas
 132407Geležinkelio ruožo viršininkas
 132408Platinimo padalinio vadovas
 132409Tiekimo padalinio vadovas
 132410Sandėliavimo padalinio vadovas
 132411Mažosios transporto įmonės vadovas
 132412Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas
 132413Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas
 132414Traukinio viršininkas
 132415Autobusų stoties vadovas
 133001Ryšių padalinio vadovas
 133002Informacinių technologijų padalinio vadovas
 133003Informatikos padalinio vadovas
 133004Kompiuterijos padalinio vadovas
 133005Mažosios ryšių įmonės vadovas
 133006Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas
 134101Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius
 134102Vaikų priežiūros dienos centro direktorius
 134103Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra}
 134104Vaikų globos namų ar pensionato direktorius
 134201Vyriausiasis gydytojas
 134202Sveikatos priežiūros padalinio vadovas
 134203Medicinos įstaigos administratorius
 134204Vyriausiasis slaugytojas
 134205Vyriausiasis slaugos administratorius
 134206Vyriausiasis akušeris
 134207Slaugos direktorius
 134208Medicinos direktorius
 134209Odontologijos kabineto vadovas
 134210Ambulatorijos vadovas
 134211Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas
 134212Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas
 134213Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius
 134301Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius
 134302Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}
 134303Senelių globos namų ar pensionato direktorius
 134304Slaugos namų direktorius
 134305Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}
 134401Socialinės paramos padalinio vadovas
 134402Bendruomenės centro vadovas
 134403Šeimos centro vadovas
 134404Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms}
 134501Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius
 134502Profesinio mokymo įstaigos direktorius
 134503Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas
 134504Aukštosios mokyklos padalinio vadovas
 134505Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą}
 134601Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}
 134602Banko padalinio vadovas
 134603Kredito unijos padalinio vadovas
 134604Draudimo bendrovės padalinio vadovas
 134605Kredito unijos administracijos vadovas
 134606Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}
 134901Planetariumo direktorius
 134902Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas
 134903Bibliotekos direktorius [vedėjas]
 134904Pamainos viršininkas [vadas]
 134905(Techninio) archyvo vedėjas
 134906Padalinio vadovas [viršininkas, vadas]
 134907Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas
 134908Muziejaus direktorius [vedėjas]
 134909Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas
 134910Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas
 141101Nakvynės namų direktorius
 141102Bendrabučio direktorius
 141103Viešbučio padalinio vadovas
 141104Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas
 141201Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas
 141202Maisto gamybos vedėjas
 141203Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas
 142001Parduotuvės padalinio vadovas
 142002Mažmeninės prekybos padalinio vadovas
 142003Didmeninės prekybos padalinio vadovas
 142004Veterinarijos vaistinės vedėjas
 142005Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas
 142006Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas
 142007Vaistinės direktorius [vedėjas]
 143101Stadiono direktorius
 143102Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius
 143103Teatro direktorius
 143104Kino teatro direktorius
 143105Televizijos [radijo] direktorius
 143106Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius
 143107Vyriausiasis treneris
 143108Vyriausiasis režisierius
 143109Radijo programų direktorius
 143110Poilsio padalinio vadovas
 143111Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas
 143112Klubo direktorius [vedėjas]
 143113Orkestro vadovas
 143114Televizijos programų skyriaus direktorius
 143115Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius
 143116Atsakingasis sekretorius
 143117Vyriausiasis kino studijos redaktorius
 143118Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)
 143119Lošimo namų vadovas
 143120Sporto centro vadovas
 143121Mažosios sporto įstaigos vadovas
 143122Meno vadovas
 143123Poilsio ir pramogų parko vadovas
 143901Aukciono direktorius
 143902Kontaktų centro vadovas
 143903Observatorijos vadovas
 143904Kelionių padalinio vadovas
 143905Mažosios turizmo įmonės vadovas
 143906Konferencijų centro direktorius
 143907Kelionių agentūros direktorius
 211101Aerodinamikas
 211102Astronomas
 211103Radioastronomas
 211104Astrofizikas
 211105Balistikas
 211106Hidrodinamikas
 211107Fizikas
 211108Akustikos fizikas
 211109Astronomijos fizikas
 211110Atomo fizikas
 211111Balistikos fizikas
 211112Elektros ir magnetizmo fizikas
 211113Elektronikos fizikas
 211114Šilumos fizikas
 211115Hidrodinamikos fizikas
 211116Šviesos fizikas
 211117Mechanikos fizikas
 211118Fizikas {molekulinė fizika}
 211119Branduolio fizikas
 211120Optikos fizikas
 211121Puslaidininkių fizikas
 211122Kietojo kūno fizikas
 211123Garso fizikas
 211124Fizikas teoretikas
 211125Termodinamikos fizikas
 211126Reologas
 211127Termodinamikas
 211128Hidroakustikas
 211129Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija}
 211130Nanotechnologijų fizikas
 211131Medicinos fizikas
 211201Klimatologas
 211202Sinoptikas
 211203Meteorologas
 211204Meteorologas klimatologas
 211205Orų prognozės meteorologas
 211206Mokslo darbuotojas {meteorologija}
 211301Chemikas
 211302Chemikas {analizinė chemija}
 211303Korozijos chemikas
 211304Kristalografijos chemikas
 211305Ploviklių chemikas
 211306Dažiklių chemikas
 211307Maisto pramonės chemikas
 211308Stiklo chemikas
 211309Chemikas {neorganinė chemija}
 211310Odų chemikas
 211311Metalurgijos chemikas
 211312Chemikas {branduolinė chemija}
 211313Chemikas {organinė chemija}
 211314Dažų chemikas
 211315Naftos perdirbimo chemikas
 211316Farmacijos pramonės chemikas
 211317Chemikas {fizikinė chemija}
 211318Plastikų chemikas
 211319Polimerų chemikas
 211320Kokybės kontrolės chemikas
 211321Gumos chemikas
 211322Tekstilės chemikas
 211323Kristalografas
 211324Chemikas {organinė metalų chemija}
 211325Spektroskopininkas
 211326Mokslo darbuotojas {chemija}
 211401Geodezininkas
 211402Inžinerijos geologas
 211403Mikropaleontologijos geologas
 211404Kasybos geologas
 211405Okeanografijos geologas
 211406Naftos gavybos geologas
 211407Stratigrafijos geologas
 211408Geofizikas
 211409Geomagnetizmo geofizikas
 211410Geomorfologijos geofizikas
 211411Hidrologijos geofizikas
 211412Okeanografijos geofizikas
 211413Seismologijos geofizikas
 211414Hidrologas
 211415Mikropaleontologas
 211416Mineralogas
 211417Geologas okeanografas
 211418Geofizikas okeanografas
 211419Paleontologas
 211420Seismologas
 211421Stratigrafas
 211422Geologas
 211423Naftos gavybos inžinierius geologas
 211424Hidrogeologijos inžinierius
 211425Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika)
 211426Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas
 212001Aktuaras
 212002Operacijų tyrimo analitikas
 212003Draudimo statistikos matematikas
 212004Matematikas {taikomoji matematika}
 212005Matematikas {grynoji matematika}
 212006Matematikas
 212007Mokslo darbuotojas {matematika}
 212008Biometrijos specialistas
 212009Demografas
 212010Tyrimų statistikas
 212011Statistikas {biologinė statistika}
 212012Biometrijos statistikas
 212013Demografijos statistikas
 212014Ekonomikos statistikas
 212015Finansų statistikas
 212016Fizinių mokslų statistikas
 212017Inžinerijos statistikas
 212018Matematikos statistikas
 212019Viešosios nuomonės apklausos statistikas
 212020Švietimo statistikas
 212021Statistikas {taikomoji statistika}
 212022Žemės ūkio statistikas
 212023Statistikas
 212024Mokslo darbuotojas {statistika}
 213101Bakteriologas
 213102Žemės ūkio bakteriologas
 213103Pienininkystės bakteriologas
 213104Žuvininkystės bakteriologas
 213105Maisto bakteriologas
 213106Pramonės bakteriologas
 213107Medicinos bakteriologas
 213108Farmacijos bakteriologas
 213109Dirvožemio bakteriologas
 213110Veterinarijos bakteriologas
 213111Biologas
 213112Gėlųjų vandenų biologas
 213113Jūrų biologas
 213114Molekulių biologas
 213115Botanikas
 213116Botanikas ekologas
 213117Botanikas {ekonominė botanika}
 213118Botanikas histologas
 213119Botanikas mikologas
 213120Dirvožemio botanikas
 213121Botanikas taksonomas
 213122Citologas
 213123Gyvūnų citologas
 213124Augalų citologas
 213125Embriologas
 213126Inžinierius genetikas
 213127Entomologas
 213128Genetikas
 213129Gyvūnų genetikas
 213130Augalų genetikas
 213131Histologas
 213132Gyvūnų histologas
 213133Augalų histologas
 213134Hidrobiologas
 213135Ichtiologas
 213136Imunologas
 213137Teriologas
 213138Mikrobiologas
 213139Mikologas
 213140Ornitologas
 213141Parazitologas
 213142Žuvininkystės specialistas
 213143Taksonomas
 213144Gyvūnų taksonomas
 213145Augalų taksonomas
 213146Zoologas
 213147Zoologas ekologas
 213148Zoologas entomologas
 213149Zoologas histologas
 213150Zoologas ichtiologas
 213151Zoologas ornitologas
 213152Zoologas parazitologas
 213153Žuvininkystės zoologas
 213154Zoologas taksonomas
 213155Vivariumo selekcininkas
 213156Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys}
 213157Botaninių kolekcijų kuratorius
 213158Anatomas
 213159Biochemikas
 213160Biofizikas
 213161Fitopatologas
 213162Farmakologas
 213163Farmakologas toksikologas
 213164Fiziologas
 213165Gyvūnų fiziologas
 213166Augalų fiziologas
 213167Mokslo darbuotojas {farmakologija}
 213168Medicinos biologas
 213169Medicinos mikrobiologas
 213170Medicinos parazitologas
 213201Agronomas
 213202Augalų apsaugos agronomas
 213203Gyvulininkystės specialistas
 213204Miškininkas
 213205Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius
 213206Pasėlių tyrimo specialistas
 213207Gėlininkystės specialistas
 213208Sodininkystės specialistas
 213209Daržininkystės specialistas
 213210Medelyno specialistas
 213211Miškininkystės specialistas
 213212Dirvožemininkas
 213213Zootechnikas
 213214Miškų ūkio inžinierius
 213215Agronomas ekonomistas
 213216Agronomas mechanikas
 213217Agronomas zootechnikas
 213218Agronomas sodininkas
 213219Agronomas apželdintojas
 213220Žemės ūkio specialistas
 213221Miškotvarkos inžinierius
 213222Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys}
 213223Žemės ūkio konsultantas
 213224Ūkininkavimo konsultantas
 213225Miškų ūkio konsultantas
 213226Medžioklėtyros specialistas
 213227Medžioklėtvarkos specialistas
 213301Ekologas
 213302Gyvūnų ekologas
 213303Augalų ekologas
 213304Aplinkos chemikas
 214101Eksploatavimo inžinierius
 214102Sąnaudų įvertinimo inžinierius
 214103Valdymo organizavimo inžinierius
 214104Gamybos automatizavimo inžinierius
 214105Planavimo inžinierius
 214106Gamybos organizavimo inžinierius
 214107Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius
 214108Darbo efektyvumo inžinierius
 214109Darbo organizavimo inžinierius
 214110Cemento gamybos technologas
 214111Keramikos gamybos technologas
 214112Stiklo gamybos technologas
 214113Odos technologas
 214114Pakavimo technologas
 214115Spausdinimo technologas
 214116Tekstilės gamybos technologas
 214117Medienos apdirbimo technologas
 214118Megztinių gaminių technologas
 214119Įrenginių techninės priežiūros inžinierius
 214120Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius
 214121Avalynės gamybos technologas
 214122Darbo normavimo inžinierius
 214123Audimo technologas
 214124Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius
 214125Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius
 214126Eksploatavimo inžinierius inspektorius
 214128Medienos apdirbimo inžinierius
 214129Verpimo technologas
 214130Odos gaminių technologas
 214131Siuvimo technologas
 214132Techninės saugos inžinierius inspektorius
 214133Pamainos inžinierius
 214134Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys}
 214135Įrenginių inžinierius
 214136Gamybos inžinierius
 214137Robotikos inžinierius
 214201Statybinių konstrukcijų inžinierius
 214202Statybos inžinierius
 214203Aerodromų statybos inžinierius
 214204Tiltų statybos inžinierius
 214205Pastatų statybos inžinierius
 214206Pastatų konstrukcijų inžinierius
 214207Dūmtraukių statybos inžinierius
 214208Statinių priežiūros inžinierius
 214209Dokų ir krantinių statybos inžinierius
 214210Grunto kasimo inžinierius
 214211Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius
 214212Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius
 214213Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius
 214214Drėkinimo sistemų inžinierius
 214215Sveikatinimo objektų statybos inžinierius
 214216Geležinkelių tiesybos inžinierius
 214217Kelių tiesybos inžinierius
 214218Sanitarijos inžinierius
 214219Gruntų mechanikos inžinierius
 214220Konstrukcijų inžinierius
 214221Bokštų statybos inžinierius
 214222Tunelių statybos inžinierius
 214223Statybinių medžiagų technologas
 214224Civilinės statybos inžinierius
 214225Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius
 214226Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba}
 214301Aplinkos apsaugos inžinierius
 214302Ekologijos inžinierius
 214303Mokslo darbuotojas {ekologija}
 214304Oro taršos kontrolės inžinierius
 214305Aplinkos duomenų analitikas
 214306Aplinkos gerinimo specialistas
 214401Aviacijos inžinierius
 214402Laivo mechaninės įrangos inžinierius
 214403Mechatronikos inžinierius
 214404Orlaivių konstruktorius
 214405Lengvųjų automobilių konstruktorius
 214406Reaktoriaus valdymo inžinierius
 214407Oro kondicionavimo inžinierius
 214408Kelių transporto priemonių inžinierius
 214409Kriogeninės technikos inžinierius
 214410Dyzelinių variklių inžinierius
 214411Dujų turbinų inžinierius
 214412Reaktyvinių variklių inžinierius
 214413Lokomotyvų variklių inžinierius
 214414Tepimo inžinierius
 214415Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius
 214416Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius
 214417Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius
 214418Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius
 214419Įrankių inžinierius
 214420Laivų variklių ir jėgainių inžinierius
 214421Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius
 214422Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius
 214423Branduolinės energetikos inžinierius
 214424Šaldymo įrenginių inžinierius
 214425Variklių inžinierius
 214426Laivų statybos inžinierius
 214427Mechanikos technologas
 214428Suvirinimo technologas
 214429Inžinierius instruktorius
 214430Mechanikos inžinierius
 214431Kelių transporto priemonių ekspertas
 214432Technologijų inžinierius
 214433Konstrukcijų mechanikas
 214434Šaldytuvų įrenginių inžinierius
 214435Turbinos valdymo inžinierius
 214436Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius
 214437Konstruktorius
 214438Transporto specialistas
 214439Remonto inžinierius
 214440Techninių dokumentų inžinierius
 214441Pasirengimo gamybai inžinierius
 214442Branduolinės saugos inžinierius inspektorius
 214443Šilumos energetikos inžinierius
 214444Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius
 214445Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius
 214446Suvirinimo darbų inžinierius
 214447Vežimo technologas
 214448Inžinierius kontrolierius
 214449Standartizacijos inžinierius
 214450Geodezijos inžinierius
 214451Techninės priežiūros inžinierius
 214452Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika}
 214453Jūrų laivų inžinierius
 214501Cheminės technologijos specialistas
 214502Cheminės technologijos inžinierius
 214503Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas
 214504Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius
 214505Naftos inžinierius
 214506Aludarystės technologas
 214507Cheminių procesų technologas
 214508Cheminės inžinerijos technologas
 214509Pluošto technologas
 214510Maisto produktų ir gėrimų technologas
 214511Degalų ir kuro technologas
 214512Dažų technologas
 214513Popieriaus technologas
 214514Plastikų technologas
 214515Polimerų technologas
 214516Gumos technologas
 214517Padangų technologas
 214518Buitinių paslaugų technologas
 214519Žaliavų kokybės inžinierius
 214520Degalų apskaitos inžinierius
 214521Biofizikos ir chemijos inžinierius
 214522Biochemijos inžinierius
 214523Chemijos inžinierius
 214524Kokybės inžinierius
 214525Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija}
 214526Naftos perdirbimo inžinierius
 214601Sprogdinimo darbų inžinierius
 214602Kasybos inžinierius
 214603Metalurgas prabuotojas
 214604Liejyklos metalurgas
 214605Metalotyrininkas
 214606Radioaktyviosios rūdos metalurgas
 214607Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas
 214608Kasybos technologas
 214609Metalų apdirbimo inžinierius
 214610Metalų apdirbimo technologas
 214611Gręžinių tyrimo inžinierius
 214612Naftos gavybos inžinierius
 214613Naftos paruošimo inžinierius
 214614Gręžinių gręžybos inžinierius
 214615Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius
 214616Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija}
 214617Akmens anglių kasybos inžinierius
 214618Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius
 214619Metalų kasybos inžinierius
 214901Radiochemijos inžinierius
 214902Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas
 214903Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas
 214904Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas
 214905Darbų saugos inžinierius
 214906Biomedicinos inžinierius
 214907Optinės įrangos inžinierius
 214908Medžiagų inžinierius
 214909Saugos inžinierius
 214910Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius
 214911Automatikos inžinierius
 214912Inžinerijos ekonomistas
 214913Sistemų technikos inžinierius
 214914Turto valdymo inžinierius
 214915Metrologijos inžinierius
 214916Mokslo darbuotojas {kitos inžinerijos sritys}
 214917Sprogmenų inžinierius
 214918Jūrų gelbėjimo inžinierius
 215101Elektros inžinierius
 215102Elektros apšvietimo inžinierius
 215103Elektros sistemų inžinierius
 215104Elektros paskirstymo inžinierius
 215105Elektros gamybos inžinierius
 215106Elektros perdavimo inžinierius
 215107Elektrinės traukos inžinierius
 215108Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius
 215109Aukštosios įtampos inžinierius
 215110Elektrotechnikos technologas
 215111Silpnųjų srovių inžinierius
 215112Elektros energetikos inžinierius
 215113Elektros energetikos išteklių inžinierius
 215114Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}
 215201Avionikos inžinierius
 215202Aviacinių kosminių aparatų inžinierius
 215203Elektronikos inžinierius
 215204Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius
 215205Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}
 215206Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius
 215207Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius
 215208Elektroninės inžinerijos technologas
 215209Aukštadažnių sistemų inžinierius
 215210Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius
 215211Radioelektronikos inžinierius
 215212Mokslo darbuotojas {elektronika}
 215301Telekomunikacijų inžinierius
 215302Orlaivių ir erdvėlaivių ryšių inžinierius
 215303Radarinio ryšio inžinierius
 215304Radijo ryšio inžinierius
 215305Signalizavimo sistemų inžinierius
 215306Telegrafo ryšio inžinierius
 215307Telefono ryšio inžinierius
 215308Televizijos ryšio inžinierius
 215309Telekomunikacijų technologas
 215310Radiofizikos inžinierius
 215311Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 215312Palydovinio ryšio inžinierius
 215313Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos}
 215314Transliavimo inžinierius
 216101Pastatų architektas
 216102Interjero architektas
 216103Architektas
 216104Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas}
 216201Kraštovaizdžio architektas
 216202Mokslo darbuotojas {kraštovaizdžio projektavimas}
 216301Heraldikos specialistas
 216302Komercinių produktų dizaineris
 216303Drabužių dizaineris
 216304Madų dizaineris
 216305Baldų dizaineris
 216306Pramonės gaminių dizaineris
 216307Juvelyrinių dirbinių dizaineris
 216308Pakuočių dizaineris
 216309Plakatų dizaineris
 216310Tekstilės dizaineris
 216311Dailininkas dizaineris
 216401Kelių eismo inžinierius
 216402Kelių eismo sistemos planuotojas
 216403Miesto projektuotojas
 216404Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas
 216405Projektuotojas konstruktorius
 216406Teritorijų planavimo specialistas
 216501Kartografas
 216502Jūrų kartografas
 216503Žemėlapių sudarytojas
 216504Fotogrametrijos specialistas
 216505Kosminės topografijos specialistas
 216506Kadastro topografas
 216507Geodezijos topografas
 216508Hidrografijos topografas
 216509Matininkas
 216510Markšeideris
 216511Fotografinės topografijos specialistas
 216512Topografas
 216513Žemėtvarkininkas
 216514Žemėtvarkos inžinierius
 216515Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija}
 216601Grafikos dizaineris
 216602Dizaineris maketuotojas
 216603Interneto svetainės dizaineris
 216604Multimedijos dizaineris
 216605Spaudinių dizaineris
 216606Reklamų iliustruotojas
 216607Knygų iliustruotojas
 221101Šeimos gydytojas
 221102Gydytojas asistentas
 221103Gydytojas stažuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}
 221104Medicinos gydytojas
 221105Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}
 221106Gydytojas rezidentas {bendroji praktika/šeimos medicina}
 221201Gydytojas chirurgas
 221202Darbo medicinos gydytojas
 221203Kraujagyslių chirurgijos gydytojas
 221204Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 221205Gydytojas akušeris-ginekologas
 221206Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
 221207Gydytojas anesteziologas reanimatologas
 221208Gydytojas geriatras
 221209Gydytojas rezidentas {specialioji rezidentūra}
 221210Gydytojas dermatovenerologas
 221211Gydytojas dietologas
 221212Gydytojas echoskopuotojas
 221213Gydytojas endokrinologas
 221214Gydytojas onkologas radioterapeutas
 221215Gydytojas ftiziatras
 221216Gydytojas gastroenterologas
 221217Gydytojas genetikas
 221218Gydytojas hematologas
 221219Gydytojas infektologas
 221220Širdies chirurgijos gydytojas
 221221Gydytojas kardiologas
 221222Abdominalinės chirurgijos gydytojas
 221223Gydytojas klinikinis toksikologas
 221224Gydytojas nefrologas
 221225Gydytojas neonatologas
 221226Gydytojas neurochirurgas
 221227Gydytojas neurologas
 221228Gydytojas oftalmologas
 221229Gydytojas onkologas chemoterapeutas
 221230Gydytojas otorinolaringologas
 221231Gydytojas patologas
 221232Vaikų ligų gydytojas
 221233Gydytojas koloproktologas
 221234Gydytojas psichiatras
 221235Gydytojas psichoterapeutas
 221236Gydytojas pulmonologas
 221237Gydytojas radiologas
 221238Gydytojas refleksoterapeutas
 221239Gydytojas rentgenodiagnostas
 221240Intervencinės radiologijos gydytojas
 221241Gydytojas reumatologas
 221242Teismo medicinos gydytojas
 221243Gydytojas teismo medicinos ekspertas
 221244Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
 221245Vidaus ligų gydytojas
 221246Gydytojas krūtinės chirurgas
 221247Gydytojas transfuziologas
 221248Gydytojas ortopedas traumatologas
 221249Gydytojas urologas
 221250Gydytojas vaikų alergologas
 221251Gydytojas vaikų chirurgas
 221252Gydytojas vaikų endokrinologas
 221253Gydytojas vaikų ftiziatras
 221254Gydytojas vaikų gastroenterologas
 221255Gydytojas vaikų hematologas
 221256Gydytojas vaikų reumatologas
 221257Gydytojas vaikų kardiologas
 221258Gydytojas vaikų nefrologas
 221259Gydytojas vaikų neurologas
 221260Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
 221261Gydytojas vaikų pulmonologas
 221262Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas
 221263Sporto medicinos gydytojas
 221264Aviacijos medicinos gydytojas
 221265Klinikinės fiziologijos gydytojas
 221266Laboratorinės medicinos gydytojas
 221267Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
 221268Karo medicinos gydytojas
 221269Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
 221270Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas
 221271Krūtų onkochirurgijos gydytojas
 221272Gydytojas teismo psichiatras
 221273Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras
 221274Manualinės terapijos gydytojas
 221275Gydytojas homeopatas
 221276Intervencinės kardiologijos gydytojas
 221277Gydytojas endoskopuotojas
 221278Gydytojas citologas
 221279Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną}
 221280Gydytojas stažuotojas {specialioji praktika}
 221281Skubiosios medicinos gydytojas
 221282Gydytojas klinikinis farmakologas
 221283Vaikų infekcinių ligų gydytojas
 222101Bendrosios praktikos slaugytojas
 222102Mokslo darbuotojas {slauga}
 222104Bendruomenės slaugytojas
 222105Psichikos sveikatos slaugytojas
 222106Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją)
 222107Vaikų slaugytojas
 222108Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas
 222201Akušeris
 223001Homeopatas
 224001Bendruomenės slaugytojas (dirbantis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje)
 225001Gyvūnų patologas
 225002Patologas veterinaras
 225003Veterinarijos gydytojas
 225004Mokslo darbuotojas {veterinarija}
 226101Gydytojas odontologas
 226102Burnos chirurgas
 226103Gydytojas ortodontas
 226104Gydytojas periodontologas
 226105Gydytojas endodontologas
 226106Gydytojas odontologas ortopedas
 226107Gydytojas vaikų odontologas
 226108Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
 226109Mokslo darbuotojas {odontologija}
 226201Farmacijos pramonės vaistininkas
 226202Ligoninės vaistininkas
 226203Vaistininkas homeopatas
 226204Veterinarijos vaistininkas
 226205Vaistininkas
 226206Klinikinis vaistininkas
 226207Vaistininkas analitikas
 226208Vaistininkas farmakognostas
 226209Vaistininkas technologas
 226210Vaistininkas ekspertas
 226211Mokslo darbuotojas {farmacija}
 226212Vaistininkas vadybininkas
 226213Vaistininkas didmenininkas
 226214Vaistininkas farmacinės veiklos vadovas (dirbantis vaistinėje ar farmacinių atliekų tvarkymo įmonėje)
 226215Vaistininkas konsultantas (internetu ar žodžiu)
 226216Veterinarijos įmonės vaistininkas
 226301Epidemiologas
 226302Profesinės sveikatos specialistas
 226303Aplinkos higienistas
 226304Visuomenės sveikatos specialistas
 226305Sveikatos ekologas
 226306Gydytojas parazitologas
 226307Gydytojas epidemiologas
 226308Vaikų higienos gydytojas
 226309Higienos laboratorijos gydytojas
 226310Mitybos higienos gydytojas
 226311Aplinkos higienos gydytojas
 226312Radiacinės higienos gydytojas
 226313Sveikatos priežiūros vadybininkas
 226314Gydytojas edukologas
 226315Bendrosios higienos gydytojas
 226316Darbo higienos gydytojas
 226317Dezinfektologas
 226318Gydytojas mikrobiologas
 226319Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija}
 226320Sveikatos edukologas
 226321Darbų saugos organizatorius
 226322Radiacinės saugos ekspertas
 226323Radiacinės saugos specialistas
 226401Kineziterapeutas
 226402Ergoterapeutas
 226403Kineziologas
 226501Dietistas
 226502Sporto mitybos specialistas
 226503Dietologas
 226504Dietetikos technologas
 226601Kalbos terapeutas
 226701Optometrijos specialistas
 226901Klinikos patologas
 226902Teismo medicinos patologas
 226903Medicinos patologas
 226904Medicinos entomologas
 226905Medicinos genetikas
 226906Teismo medicinos ekspertas
 226907Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą}
 226908Medicinos auditorius
 226909Menų terapeutas
 226910Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius
 226911Farmacinės veiklos inspektorius
 231001Filosofijos dėstytojas
 231002Etikos dėstytojas
 231003Teologijos dėstytojas
 231004Religijos mokslų dėstytojas
 231005Menotyros dėstytojas
 231006Filologijos dėstytojas
 231007Užsienio kalbos dėstytojas
 231008Gimtosios kalbos dėstytojas
 231009Istorijos dėstytojas
 231010Archeologijos dėstytojas
 231011Etnologijos dėstytojas
 231012Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas
 231013Muzikos dėstytojas
 231014Atlikėjų meno dėstytojas
 231015Dailės dėstytojas
 231016Vaizduojamojo meno dėstytojas
 231017Dizaino dėstytojas
 231018Dailiųjų amatų dėstytojas
 231019Teatro meno dėstytojas
 231020Audiovizualinio meno dėstytojas
 231021Architektūros dėstytojas
 231022Kitų meno dalykų dėstytojas
 231023Teisės dėstytojas
 231024Politikos mokslų dėstytojas
 231025Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas
 231026Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas
 231027Rinkodaros ir reklamos dėstytojas
 231028Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas
 231029Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas
 231030Viešojo administravimo dėstytojas
 231031Valdymo ir administravimo dėstytojas
 231032Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas
 231033Darbo organizavimo dėstytojas
 231034Ekonomikos dėstytojas
 231035Sociologijos dėstytojas
 231036Kultūrologijos dėstytojas
 231037Socialinio darbo dėstytojas
 231038Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas
 231039Psichologijos dėstytojas
 231040Edukologijos dėstytojas
 231041Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas
 231042Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas
 231043Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas
 231044Sporto dėstytojas
 231045Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas
 231046Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas
 231047Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas
 231048Kitų socialinių mokslų dėstytojas
 231049Matematikos dėstytojas
 231050Statistikos dėstytojas
 231051Fizikos dėstytojas
 231052Chemijos dėstytojas
 231053Biochemijos dėstytojas
 231054Geologijos dėstytojas
 231055Geografijos dėstytojas
 231056Informatikos dėstytojas
 231057Kompiuterijos dėstytojas
 231058Kitų fizinių mokslų dėstytojas
 231059Biologijos dėstytojas
 231060Biofizikos dėstytojas
 231061Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas
 231062Agronomijos dėstytojas
 231063Augalininkystės dėstytojas
 231064Sodininkystės dėstytojas
 231065Miškininkystės dėstytojas
 231066Žuvininkystės dėstytojas
 231067Žemės ūkio dėstytojas
 231068Medicinos dėstytojas
 231069Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas
 231070Odontologijos dėstytojas
 231071Farmacijos dėstytojas
 231072Visuomenės sveikatos dėstytojas
 231073Reabilitacijos dėstytojas
 231074Slaugos dėstytojas
 231075Veterinarinės medicinos dėstytojas
 231076Gyvulininkystės technologijos dėstytojas
 231077Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas
 231078Aplinkotyros dėstytojas
 231079Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas
 231080Elektros inžinerijos dėstytojas
 231081Elektronikos inžinerijos dėstytojas
 231082Automatikos dėstytojas
 231083Statybos inžinerijos dėstytojas
 231084Saugos inžinerijos dėstytojas
 231085Transporto inžinerijos dėstytojas
 231086Aplinkos inžinerijos dėstytojas
 231087Kraštotvarkos dėstytojas
 231088Cheminės technologijos dėstytojas
 231089Bioinžinerijos dėstytojas
 231090Energetikos dėstytojas
 231091Informatikos inžinerijos dėstytojas
 231092Medžiagų mokslo dėstytojas
 231093Pramonės inžinerijos dėstytojas
 231094Maisto produktų gamybos dėstytojas
 231095Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas
 231096Kasybos ir gavybos dėstytojas
 231097Mechanikos inžinerijos dėstytojas
 231098Metrologijos dėstytojas
 231099Kitų technologijos mokslų dėstytojas
 232001Vaizduojamojo meno mokytojas
 232002Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas
 232003Audiovizualinio meno mokytojas
 232004Žiniasklaidos dalykų mokytojas
 232005Dizaino mokytojas
 232006Dailiųjų amatų mokytojas
 232007Archeologijos mokytojas
 232008Filosofijos ir etikos mokytojas
 232009Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas
 232010Psichologijos mokytojas
 232011Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas
 232012Politikos mokslų mokytojas
 232013Ekonomikos mokytojas
 232014Archyvistikos mokytojas
 232015Prekybos mokytojas
 232016Rinkodaros ir reklamos mokytojas
 232017Finansų mokytojas
 232018Bankininkystės mokytojas
 232019Draudimo mokytojas
 232020Buhalterijos ir audito mokytojas
 232021Valdymo ir administravimo mokytojas
 232022Sekretoriaus darbo mokytojas
 232023Raštvedybos mokytojas
 232024Darbo organizavimo mokytojas
 232025Teisės mokytojas
 232026Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas
 232027Biochemijos mokytojas
 232028Aplinkotyros mokytojas
 232029Taikomosios fizikos mokytojas
 232030Taikomosios chemijos mokytojas
 232031Geodezijos ir geologijos mokytojas
 232032Hidrotechnikos mokytojas
 232033Taikomosios matematikos mokytojas
 232034Statistikos mokytojas
 232035Informacinių technologijų mokytojas
 232036Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas
 232037Mechanikos ir metalo darbų mokytojas
 232038Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas
 232039Elektronikos ir automatikos mokytojas
 232040Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas
 232041Transporto priemonių mokytojas
 232042Maisto produktų gamybos mokytojas
 232043Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas
 232044Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas
 232045Kasybos ir gavybos mokytojas
 232046Architektūros ir miestų planavimo mokytojas
 232047Žemėtvarkos mokytojas
 232048Statybos mokytojas
 232049Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas
 232050Augalininkystės mokytojas
 232051Gyvulininkystės mokytojas
 232052Sodininkystės mokytojas
 232053Miškininkystės mokytojas
 232054Žuvininkystės mokytojas
 232055Veterinarijos mokytojas
 232056Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas
 232057Slaugos ir priežiūros mokytojas
 232058Terapijos ir reabilitacijos mokytojas
 232059Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas
 232060Socialinio darbo mokytojas
 232061Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas
 232062Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas
 232063Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas
 232064Paslaugų teikimo namuose mokytojas
 232065Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas
 232066Transporto paslaugų mokytojas
 232067Aplinkosaugos mokytojas
 232068Sanitarijos ir higienos mokytojas
 232069Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas
 232070Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas
 232071Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas
 233001Lietuvių kalbos mokytojas
 233002Anglų kalbos mokytojas
 233003Baltarusių kalbos mokytojas
 233004Danų kalbos mokytojas
 233005Ispanų kalbos mokytojas
 233006Italų kalbos mokytojas
 233007Lenkų kalbos mokytojas
 233008Norvegų kalbos mokytojas
 233009Prancūzų kalbos mokytojas
 233010Rusų kalbos mokytojas
 233011Vokiečių kalbos mokytojas
 233012Kitų užsienio kalbų mokytojas
 233013Matematikos mokytojas
 233014Kompiuterijos mokytojas
 233015Istorijos mokytojas
 233016Politologijos mokytojas
 233017Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas
 233018Ekonomikos mokytojas
 233019Geografijos mokytojas
 233020Fizikos ir astronomijos mokytojas
 233021Biologijos mokytojas
 233022Chemijos mokytojas
 233023Dailės mokytojas
 233024Muzikos mokytojas
 233025Teatro meno mokytojas
 233026Choreografijos mokytojas
 233027Tikybos mokytojas
 233028Etikos mokytojas
 233029Kūno kultūros mokytojas
 233030Braižybos mokytojas
 233031Darbų mokytojas
 233032Technologijos mokytojas
 233033Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas
 234101Pradinio ugdymo mokytojas
 234201Lopšelio-darželio auklėtojas
 234202Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 235101Švietimo konsultantas
 235102Švietimo metodų konsultantas
 235103Mokymo metodų konsultantas
 235104Mokymo planų sudarytojas
 235105Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas
 235106Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas
 235107Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas
 235108Metodininkas
 235109Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}
 235110Mokyklų inspektorius
 235111Švietimo paslaugų vadybininkas
 235201Specialusis pedagogas
 235202Logopedas
 235203Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas
 235204Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas, surdopedagogas
 235205Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas
 235301Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas}
 235302Praktinio kalbos mokymo mokytojas
 235303Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas
 235401Neformaliojo švietimo mokytojas {muzikos mokymas}
 235402Privatus gitaros mokytojas
 235403Privatus dainavimo mokytojas
 235501Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}
 235502Privatus šokių mokytojas
 235503Privatus tapybos mokytojas
 235601Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}
 235602Informacinių technologijų naudojimo mokytojas
 235603Kompiuterių naudojimo mokytojas
 235901Socialinis pedagogas
 235902Auklėtojas
 235903Privatus raštingumo mokytojas
 235904Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys}
 235905Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
 235906Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas}
 241101Savivaldybės kontrolierius
 241102Valstybinis auditorius
 241103Buhalteris
 241104Auditorius
 241105Finansų kontrolierius
 241106Auditorius kontrolierius
 241107Mokslo darbuotojas {apskaita}
 241201Nekilnojamojo turto planuotojas
 241202Asmeninis bankininkas
 241203Finansų planuotojas
 241204Finansų vadybininkas
 241205Mokslo darbuotojas {finansų mokslas}
 241301Obligacijų analitikas
 241302Investicijų konsultantas
 241303Vertybinių popierių konsultantas
 241304Finansų analitikas
 241305Finansininkas
 242101Gamybos metodų inžinierius
 242102Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas
 242103Organizavimo ir metodų analitikas
 242104Verslo konsultantas
 242105Vadybos konsultantas
 242106Mokslo darbuotojas {vadyba}
 242107Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas
 242201Seimo Pirmininko padėjėjas
 242202Patarėjas (išskyrus Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Primininko, ministro, mero, teismų pirmininkų ir diplomatinės tarnybos patarėją)
 242203Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje
 242204Respublikos Prezidento konsultantas
 242205Respublikos Prezidento referentas
 242206Ministro Pirmininko padėjėjas
 242207Ministro padėjėjas
 242208Specialusis atašė
 242209Savivaldybės tarybos sekretorius
 242210Projekto vadovas
 242211Programų koordinatorius
 242212Viešojo administravimo specialistas
 242213Politikos (veiklos krypčių) analitikas
 242214Informacijos rinkimo specialistas
 242301Karjeros konsultantas
 242302Užimtumo analitikas
 242303Užimtumo specialistas
 242304Darbo vietų ir užimtumo analitikas
 242305Personalo specialistas [vadybininkas]
 242306Įdarbinimo konsultantas
 242307Profesijos pasirinkimo tarpininkas
 242308Profesijos pasirinkimo specialistas
 242309Darbo vietų analitikas
 242310Profesinio orientavimo konsultantas
 242311Užimtumo tyrėjas
 242312Personalo padalinio inspektorius
 242313Personalo padalinio psichologas
 242314Personalo atrankos specialistas
 242315Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas}
 242316Profesijos konsultantas
 242401Personalo mokymo specialistas
 242402Personalo rengimo specialistas
 242403Personalo rengimo inžinierius
 242404Gamybinio mokymo meistras
 243101Reklamos kampanijų organizatorius
 243102Rinkos tyrimo analitikas
 243103Logistikos specialistas [vadybininkas]
 243104Pardavimo skatinimo metodų specialistas
 243105Pardavimo vadybininkas
 243106Rinkodaros specialistas [vadybininkas]
 243107Prekių žinovas
 243108Rinkotyros specialistas [vadybininkas]
 243109Turizmo vadybininkas
 243110Sutarčių inžinierius
 243111Produkto vadybininkas
 243112Vežimo specialistas [vadybininkas]
 243113Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
 243114Leidybos organizavimo specialistas
 243201Seimo Pirmininko atstovas spaudai
 243202Respublikos Prezidento atstovas spaudai
 243203Ministro Pirmininko atstovas spaudai
 243204Ministro atstovas spaudai
 243205Ryšių su žiniasklaida specialistas
 243206Visuomenės informavimo specialistas
 243207Atstovas ryšiams su visuomene
 243208Atstovas spaudai
 243301Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas
 243302Pramonės gaminių pardavimo atstovas
 243303Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas
 243304Techninis pardavimo atstovas
 243401Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas
 251101Kompiuterių sistemų analitikas
 251102Geografinių informacinių sistemų analitikas
 251103Grafinių sistemų analitikas
 251104Kompiuterių sistemų specialistas
 251105Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos}
 251106Verslo informacinių technologijų konsultantas
 251107Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais
 251108Ekonominių informacinių sistemų analitikas
 251201Kompiuterių sistemų projektuotojas
 251202Programinės įrangos inžinierius
 251203Programinės įrangos kūrėjas
 251204Programinės įrangos projektuotojas
 251205Programų analitikas
 251206Kompiuterių taikymo inžinierius
 251301Svetainės kūrėjas
 251302Multimedijos programų kūrėjas
 251303Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas
 251304Internetinių paslaugų kūrėjas
 251401Programuotojas
 251402Ekonominių informacinių sistemų programuotojas
 251403Inžinierius programuotojas
 251404Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas}
 251405Kompiuterių programuotojas
 251901Programinės įrangos testuotojas
 252101Kompiuterių duomenų bazių analitikas
 252102Duomenų bazių administratorius
 252103Duomenų bazių specialistas
 252104Duomenų bazių programuotojas
 252201Tinklo administratorius
 252202Informacinių technologijų sistemų administratorius
 252203Kompiuterių sistemų administratorius
 252301Kompiuterių ryšių analitikas
 252302Kompiuterių sistemų inžinierius
 252303Tinklo analitikas
 252304Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius
 252305Kompiuterių tinklo administratorius
 252306Ryšių programuotojas
 252901Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius
 252902Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas}
 252903Mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierius
 252904Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas
 252905Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos inžinierius
 252906Kompiuterijos inžinierius
 252907Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius
 252908Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys}
 261101Advokatas
 261102Įgaliotinis, patikėtinis
 261103Teisininkas
 261104Civilinės teisės specialistas
 261105Turto perdavimo teisininkas
 261106Baudžiamosios teisės specialistas
 261107Prokuroras
 261108Antstolis
 261201Konstitucinio Teismo teisėjas
 261202Teisėjas
 261203Apeliacinio teismo teisėjas
 261204Arbitražo teismo teisėjas
 261205Apygardos teismo teisėjas
 261206Apylinkės teismo teisėjas
 261207Civilinių bylų teismo teisėjas
 261208Aukščiausiojo Teismo teisėjas
 261209Ikiteisminio tyrimo teisėjas
 261210Baudžiamųjų bylų teisėjas
 261211Apygardos administracinio teismo teisėjas
 261213Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
 261901Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje)
 261902Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius
 261903Atašė
 261904Konsulas
 261905Vicekonsulas
 261906Teismo pirmininko padėjėjas
 261907Apygardos [apylinkės] teismo pirmininko patarėjas
 261908Teismo skyriaus pirmininko patarėjas
 261909Teismo konsultantas
 261910Juriskonsultas
 261911Draudimo ieškinių patikėtinis
 261912Notaras
 261913Tyrėjas
 262101Archyvaras
 262102Fondų saugotojas
 262103Muziejininkas
 262104Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė}
 262201Dokumentuotojas
 262202Verslo informacijos paslaugų specialistas
 262203Techninės informacijos paslaugų specialistas
 262204Bibliotekininkas
 262205Bibliografas
 262206Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys}
 263101Ekonometrijos specialistas
 263102Ekonomistas
 263103Žemės ūkio ekonomistas
 263104Ekonometrijos ekonomistas
 263105Finansų ekonomistas
 263106Tarptautinės prekybos ekonomistas
 263107Darbo ekonomistas
 263108Mokesčių ekonomistas
 263109Prekybos ekonomistas
 263110Planavimo ekonomistas
 263111Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas
 263112Ekonomistas analitikas
 263113Tiekimo ekonomistas
 263114Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas
 263201Antropologas
 263202Archeologas
 263203Etnologas
 263204Geografas
 263205Ekonominės geografijos specialistas
 263206Fizinės geografijos specialistas
 263207Politinės geografijos specialistas
 263208Sociologas
 263209Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir panašios sritys}
 263301Genealogas
 263302Istorikas
 263303Ekonomikos istorikas
 263304Politikos istorikas
 263305Kultūros istorikas
 263306Visuomeninių santykių istorikas
 263307Filosofas
 263308Politologas
 263309Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politikos mokslai}
 263401Psichologas
 263402Medicinos psichologas
 263403Mokyklos psichologas
 263404Organizacinės psichologijos psichologas
 263405Psichologas psichoterapeutas
 263406Socialinės psichologijos psichologas
 263407Mokslo darbuotojas {psichologija}
 263408Teismo psichologas
 263501Socialinių išmokų specialistas
 263502Socialinės rūpybos specialistas
 263503Vaikų globos namų ar pensionato auklėtojas
 263504Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas
 263505Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas
 263506Socialinis darbuotojas
 263507Neįgaliųjų socialinis darbuotojas
 263508Socialinis darbuotojas konsultantas
 263509Socialinis reabilitologas
 263510Neįgaliųjų reabilitologas
 263511Mokslo darbuotojas {socialinis darbas}
 263512Vedybų konsultantas
 263513Socialinio darbo organizatorius
 263514Socialinių programų koordinatorius
 263515Socialinio darbo vadybininkas
 263516Socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje)
 263601Arkivyskupas
 263602Vyskupas
 263603Kapelionas
 263604Parapijos vikaras
 263605Vikaro padėjėjas
 263606Dvasininkas
 263607Misionierius
 263608Vienuolis
 263609Vienuolė
 263610Pastorius
 263611Klebonas
 263612Rabinas
 263613Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius)
 263614Teologas
 263615Bonza
 263616Imamas
 263617Altarista
 264101Rašytojas
 264102Biografas
 264103Reklamos tekstų autorius
 264104Viešųjų leidinių tekstų autorius
 264105Techninių tekstų autorius
 264106Kritikas
 264107Meno kritikas
 264108Knygų kritikas
 264109Teatro kritikas
 264110Kino filmų kritikas
 264111Literatūros kritikas
 264112Muzikos kritikas
 264113Radijo laidų kritikas
 264114Televizijos laidų kritikas
 264115Dramaturgas
 264116Mokslinis redaktorius
 264117Knygų redaktorius
 264118Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius
 264119Rankraščių redaktorius
 264120Scenarijaus redaktorius
 264121Eseistas
 264122Romanistas
 264123Novelistas
 264124Poetas
 264125Stilistas
 264126Brailio rašto knygų redaktorius
 264127Pjesių autorius
 264128Metraštininkas
 264201Apžvalgininkas
 264202Laidos vedėjas
 264203Žinių komentatorius [vedėjas]
 264204Sporto komentatorius
 264205Žiniasklaidos korespondentas
 264206Vietinių naujienų skyriaus redaktorius
 264207Spaudinių redaktorius
 264208Finansų skyriaus redaktorius
 264209Užsienio skyriaus redaktorius
 264210Laikraščio redaktorius
 264211Periodinio leidinio redaktorius
 264212Žurnalistas
 264213Korektūrų redaktorius
 264214Sporto skyriaus redaktorius
 264215Budintysis redaktorius
 264216Žiniasklaidos reporteris
 264217Laikraščio skyriaus redaktorius
 264218Periodinio leidinio skyriaus redaktorius
 264219Techninis redaktorius
 264220Reporteris
 264221Radijo laidų komentatorius
 264301Etimologas
 264302Grafologas
 264303Vertėjas žodžiu
 264304Leksikografas
 264305Literatūrologas
 264306Filologas
 264307Filologas morfologas
 264308Fonologas
 264309Semasiologas
 264310Vertėjas raštu
 264311Tautosakininkas
 264312Kalbos tvarkytojas
 264313Lietuvių kalbos konsultantas
 264314Kalbininkas
 264315Gestų kalbos vertėjas
 264316Vertėjas
 264317Mokslo darbuotojas {kalbotyra, literatūrologija}
 265101Dailininkas
 265102Dailininkas drabužių modeliuotojas
 265103Dailininkas madų kūrėjas
 265104Grafikas
 265105Peizažininkas
 265106Tapytojas
 265107Plakatų dailininkas
 265108Karikatūrininkas
 265109Animacinių filmų dailininkas
 265110Graviruotojas ofortistas
 265111Skulptorius
 265112Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas
 265113Portretų dailininkas, portretistas
 265114Dailininkas restauratorius
 265115Dailininkas scenografas
 265116Dailininkas apipavidalintojas
 265117Restauratorius
 265118Dailėtyrininkas
 265119Dailininkas dekoratorius
 265120Dailininkas fotografas
 265121Grimo dailininkas
 265122Šviesos dailininkas
 265123Kostiumų dailininkas
 265201Kompozitorius
 265202Muzikos aranžuotojas
 265203Instrumentalistas
 265204Muzikantas
 265205Muzikologas
 265206Choro dainininkas
 265207Džiazo dainininkas
 265208Operos dainininkas
 265209Populiariosios muzikos dainininkas
 265210Muzikos transponuotojas
 265211Kapelmeisteris
 265212Dirigentas
 265213Koncertmeisteris
 265214Dirigento asistentas
 265215Naktinio klubo muzikantas
 265216Naktinio klubo dainininkas
 265217Akompanuotojas
 265218Chormeisteris
 265219Chormeisterio asistentas
 265301Baleto aranžuotojas
 265302Choreografas
 265303Baleto šokėjas
 265304Sportinių šokių šokėjas
 265305Tautinių šokių šokėjas
 265306Baletmeisteris
 265307Baletmeisterio asistentas
 265308Naktinio klubo šokėjas
 265309Baro šokėjas
 265401Prodiuseris
 265402Kino filmų režisierius
 265403Radijo laidų režisierius
 265404Scenos režisierius
 265405Vaizdo režisierius
 265406Teatro režisierius
 265407Šviesos režisierius
 265408Garso režisierius
 265409Televizijos laidų režisierius
 265410Režisieriaus asistentas
 265411Koncertų [spektaklių] organizatorius
 265501Aktorius
 265502Teatro aktorius
 265503Kino aktorius
 265504Parodijuotojas
 265505Pasakotojas
 265506Mimas
 265601Žinių pranešėjas
 265602Radijo žinių pranešėjas
 265603Televizijos žinių pranešėjas
 265604Diktorius
 265901Renginio vedėjas, konferansjė
 265902Diskotekos vedėjas, didžėjus
 265903Akrobatas
 265904Klounas
 265905Cirko komikas
 265906Hipnotizuotojas
 265907Iliuzionistas
 265908Gamtos garsų pamėgdžiotojas
 265909Žongliruotojas
 265910Magas
 265911Fokusininkas
 265912Lėlininkas
 265913Laukinių žvėrių dresuotojas
 265914Oro akrobatas
 311101Astronomijos technikas
 311102Chemijos technikas
 311103Geologijos technikas
 311104Geofizikos technikas
 311105Meteorologijos technikas
 311106Okeanografijos technikas
 311107Fizikos technikas
 311108Sprogdinimo darbų technikas
 311109Audinių apdailos technikas
 311110Metrologas
 311111Metrologijos technikas
 311112Metrologas kontrolierius
 311201Statybos inžinerijos vertintojas
 311202Statybos darbų prižiūrėtojas
 311203Statybos inžinerijos technikas
 311204Dugno gilinimo ir valymo technikas
 311205Hidraulikos technikas
 311206Hidrologijos technikas
 311207Melioracijos technikas
 311208Sanitarinių įrenginių technikas
 311209Sanitarinės inžinerijos technikas
 311210Gruntų mechanikos technikas
 311211Topografijos technikas
 311212Konstrukcijų technikas
 311213Darbo normavimo technikas
 311214Eksploatavimo technikas
 311215Geotechnikos technikas
 311216Pastatų saugos sistemų inspektorius
 311217Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius
 311218Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius
 311301Elektrotechninės įrangos vertintojas
 311302Elektrotechnikas
 311303Elektros apšvietimo elektrotechnikas
 311304Elektros paskirstymo elektrotechnikas
 311305Elektros perdavimo elektrotechnikas
 311306Elektrinės traukos elektrotechnikas
 311307Aukštosios įtampos elektrotechnikas
 311308Elektros sistemų elektrotechnikas
 311309Šaldymo agregatų elektrotechnikas
 311310Elektros energetikos technikas
 311311Elektrinių gaminių kokybės inspektorius
 311401Elektroninės įrangos vertintojas
 311402Elektroninės įrangos technikas
 311403Aparatinės įrangos technikas
 311404Matavimo aparatūros technikas
 311405Puslaidininkinių įtaisų technikas
 311406Elektronikos inžinerijos technikas
 311407Elektroninių gaminių kokybės inspektorius
 311501Aviacinių kosminių aparatų technikas
 311502Remonto doko meistras
 311503Mechanikos inžinerijos vertintojas
 311504Cecho meistras
 311505Aviacijos technikas
 311506Laivų statybos technikas
 311507Mašinų gamybos technikas
 311508Orlaivių technikas
 311509Žemės ūkio mašinų technikas
 311510Oro vėdinimo įrangos technikas
 311511Savaeigių mašinų technikas
 311512Dyzelinių variklių technikas
 311513Dujų turbinų technikas
 311514Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas
 311515Pramonės mašinų ir įrankių technikas
 311516Matavimo aparatūros gamybos technikas
 311517Reaktyvinių variklių technikas
 311518Lokomotyvų variklių technikas
 311519Tepimo technikas
 311520Branduolinės įrangos technikas
 311521Šaldymo įrenginių technikas
 311522Laivų statybos įrangos technikas
 311523Variklių ir jėgainių įrangos technikas
 311524Karinių laivų technikas
 311525Branduolinės energetikos įrenginių technikas
 311526Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas
 311527Įrangos meistras
 311528Įrenginių eksploatavimo meistras
 311529Remonto technikas
 311530Mechaninių dirbtuvių technikas
 311531Vidaus degimo variklių technikas
 311532Aviacijos inžinerijos technikas
 311533Jūrų inžinerijos technikas
 311534Mechanikos technikas
 311535Jūrų laivų ekspertas
 311536Transporto priemonių inspektorius
 311537Mechaninių gaminių kokybės inspektorius
 311538Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius
 311539Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius
 311540Vežimo technikas
 311601Cheminės technologijos vertintojas
 311602Cheminės inžinerijos technikas
 311603Cheminių procesų technikas
 311604Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas
 311605Chemijos laboratorijos technikas
 311606Naftos verslovės technikas
 311701Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas
 311702Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas
 311703Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas
 311704Kasybos technikas
 311705Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas
 311706Liejamosios metalurgijos technikas
 311707Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas
 311708Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas
 311709Gręžinių likvidavimo technikas
 311710Budintysis technikas
 311711Kasybos inžinerijos technikas
 311712Metalurgijos technikas
 311713Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius {gavyba}
 311801Braižytojas
 311802Architektūrinių brėžinių braižytojas
 311803Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas
 311804Štampų ir matricų braižytojas
 311805Techninių brėžinių braižytojas
 311806Statybos inžinerijos objektų braižytojas
 311807Elektrotechninių gaminių braižytojas
 311808Elektroninių gaminių braižytojas
 311809Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas
 311810Jūrų inžinerijos braižytojas
 311811Mechanikos inžinerijos braižytojas
 311812Statybos technikos braižytojas
 311813Aviacijos technikos braižytojas
 311814Geologinių žemėlapių braižytojas
 311815Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas
 311816Litografijos braižytojas
 311817Techninis braižytojas
 311818Topografinių žemėlapių braižytojas
 311819Techninis iliustruotojas
 311901Informacinių technologijų technikas
 311902Gamybos veiksmingumo organizavimo technikas
 311903Pramonės išdėstymo organizavimo technikas
 311904Metodų tyrimo technikas
 311905Planavimo [organizavimo] technikas
 311906Gamybos metodų technikas
 311907Saugumo technikos technikas
 311908Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektavimo technikas
 311909Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo technikas
 311910Ekonomiškos gamybos metodų technikas
 311911Darbo laiko analizės technikas
 311912Darbų apimties įvertinimo technikas
 311913Standartizacijos technikas
 311914Technologijų technikas
 311915Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas
 311916Gamybos parengimo technikas
 311917Robotikos technikas
 312101Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras
 312102Naftos gavybos meistras
 312103Karjero darbų meistras
 312104Gręžinio brigadininkas
 312201Pamainos meistras
 312202Gamybos meistras
 312203Cecho [baro] meistras
 312204Remonto mechaninio baro meistras
 312205Gamybos darbų brigadininkas
 312206Surinkimo darbų meistras
 312301Geležinkelio ruožo meistras
 312302Tiltų meistras
 312303Kelių meistras
 312304Statybos darbų brigadininkas
 312305Pastatų statybos darbų meistras
 312306Statybvietės darbų meistras
 312307Pastatų ir statinių remonto meistras
 313101Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris
 313102Elektrinės operatorius
 313103Elektros generavimo dujų įrangos operatorius
 313104Elektros generatoriaus operatorius
 313105Hidroelektrinės generatoriaus operatorius
 313106Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius
 313107Geoterminės jėgainės operatorius
 313108Hidroelektrinės operatorius
 313109Termofikacinės elektrinės gamtinių dujų įrangos operatorius
 313110Branduolinės elektrinės operatorius
 313111Branduolinio reaktoriaus elektros generatoriaus operatorius
 313112Reaktorių skyriaus operatorius
 313113Elektros srovės lygintuvo operatorius
 313114Garo jėgainės operatorius
 313115Elektros generavimo turbinos operatorius
 313116Jėgainės turbinos operatorius
 313117Vėjo elektrinės operatorius
 313118Kilnojamosios elektros stoties mašinistas
 313119Karštosios kameros operatorius
 313120Saulės elektrinės operatorius
 313121Potvynių elektrinės operatorius
 313122Reaktorių skyriaus transporto technologinės įrangos operatorius
 313201Aerotanko operatorius
 313202Atliekų deginimo krosnių operatorius
 313203Nusodintuvų operatorius
 313204Vandens filtravimo įrenginių operatorius
 313205Nuotekų valymo įrenginių aparatininkas
 313206Atliekų deginimo įrenginio operatorius
 313207Vandens siurblinės operatorius
 313208Siurblinės (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius
 313209Chloravimo įrangos operatorius
 313210Vandenvietės įrangos operatorius
 313211Vandens rezervuaro operatorius
 313212Nuotekų apdorojimo įrenginių operatorius
 313213Vandens užtvankos prižiūrėtojas
 313214Kompresorinės mašinistas
 313215Kompresorinės įrenginių operatorius
 313216Valymo įrenginių operatorius
 313217Dumblo aikštelių operatorius
 313218Vandens cheminio valymo įrenginių operatorius
 313219Vandens nupiltuvo motoristas
 313220Vandentiekio siurblinės mašinistas
 313221Vandentiekio įrenginių operatorius
 313222Valymo įrangos operatorius
 313223Siurblinės mašinistas
 313224Vandens cheminio valymo įrenginių aparatininkas
 313225Nuosėdų džiovinimo įrenginių operatorius
 313226Vandens specialiojo valymo įrenginių operatorius
 313227Vandens nuotėkio paieškos operatorius
 313228Geriamojo vandens ruošimo stoties operatorius
 313229Geriamojo vandens ruošimo įrenginio operatorius
 313230Nuotekų valymo stoties operatorius
 313231Nuotekų šalinimo įrenginio operatorius
 313301Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius
 313302Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius
 313303Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo maišytuvo operatorius
 313304Cheminių ir panašių medžiagų filtravimo preso operatorius
 313305Naftos telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius
 313306Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso operatorius
 313307Cheminių ir panašių medžiagų ekstraktoriaus operatorius
 313308Būgninio filtro operatorius
 313309Cheminių ir panašių medžiagų sijojimo įrenginio operatorius
 313310Žalios naftos valymo įrenginio operatorius
 313311Ultrafiltravimo įrenginio operatorius
 313312Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) garintuvo operatorius
 313313Karštosios kameros technikas
 313314Chemikalų balinimo aparato operatorius
 313315Vakuuminio įrenginio operatorius
 313316Galvaninių elementų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius
 313317Radioaktyviųjų medžiagų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius
 313401Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo produktų maišytuvo operatorius
 313402Išvalytos naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo įrenginio operatorius
 313403Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės valdymo pulto operatorius
 313404Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus operatorius
 313405Naftos ir gamtinių dujų siurblinės operatorius
 313406Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius
 313407Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus siurblio operatorius
 313408Sieros iš išvalytos naftos ir gamtinių dujų šalinimo įrenginio operatorius
 313409Išvalytos naftos ir gamtinių dujų apdorojimo įrenginio operatorius
 313501Metalo lydkrosnės operatorius
 313502Tiglinės metalo lydkrosnės operatorius
 313503Besemerio konverterio operatorius
 313504Deguoninio konverterio operatorius
 313505Tomo konverterio operatorius
 313506Pudlingavimo krosnies operatorius
 313507Spalvotųjų metalų rafinavimo krosnies operatorius
 313508Plieno rafinavimo krosnies operatorius
 313509Plieno rafinavimo atvirosios angos krosnies operatorius
 313510Plieno rafinavimo Marteno krosnies operatorius
 313511Spalvotųjų metalų konverterio operatorius
 313512Plieno konverterio operatorius
 313513Šachtinės metalo lydkrosnės operatorius
 313514Elektrinės lankinės metalo lydkrosnės operatorius
 313515Metalo lydymo Marteno krosnies operatorius
 313516Atšvaitinės metalo lydkrosnės operatorius
 313517Metalų atkaitinimo antrajam lydymui krosnies operatorius
 313901Roboto valdymo technikas
 313902Robotų technikas
 313904Pramonės roboto valdymo technikas
 313905Popieriaus plaušienos taurinimo operatorius
 313906Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius
 313907Automatizuotos surinkimo linijos operatorius
 313908Robotų operatorius
 314101Anatomijos laborantas
 314102Bakteriologijos laborantas
 314103Biologijos laborantas
 314104Botanikos laborantas
 314105Ekologijos laborantas
 314106Farmakologijos laborantas
 314107Fiziologijos laborantas
 314108Serologijos laborantas
 314109Audinių laborantas
 314110Zoologijos laborantas
 314111Mikrobiologijos laborantas
 314112Laborantas
 314113Chemijos laborantas
 314114Ėminių ėmėjas
 314201Valstybinis veislininkystės inspektorius
 314202Agronomijos technikas
 314203Pasėlių tyrimo technikas
 314204Gėlininkystės technikas
 314205Daržininkystės technikas
 314206Sodininkystės technikas
 314207Dirvotyros technikas
 314208Apželdinimo technikas
 314301Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius
 314302Miškininkystės technikas
 314303Miškotvarkos technikas
 314304Eigulys
 314305Medienos ruošos meistras
 314306Miško medelyno meistras
 314307Taksatorius
 314308Medžioklėtyros technikas
 314309Medžiojamų žvėrių ir paukščių prižiūrėtojas
 314310Paukščių rezervato prižiūrėtojas
 314311Gamtos rezervato prižiūrėtojas
 314312Medžioklės plotų prižiūrėtojas
 314313Medžioklės žinovas
 315101Budintysis mechanikas
 315102Vyriausiasis laivo mechanikas
 315103Antrasis mechanikas
 315104Mechanikas stažuotojas
 315105Laivo elektromechanikas
 315106Budintysis elektromechanikas
 315107Radijo ryšio operatorius
 315108Jūrų laivo įrangos technikas
 315109Laivo refrižeratorinių įrenginių mechanikas
 315110Laivo sistemų mechanikas
 315111Laivo statytojas mechanikas
 315201Laivo kapitonas
 315202Vyresnysis laivo kapitono padėjėjas
 315203Vadovaujantysis jūrininkas
 315204Budintysis laivo kapitono padėjėjas
 315205Budintysis laivo kapitono padėjėjas stažuotojas
 315206Laivo kapitonas mechanikas
 315207Laivavedys
 315208Stividoras
 315209Laivo škiperis
 315210Laivo kapitono padėjėjas
 315211Laivo škiperio padėjėjas
 315212Uosto kapitonas
 315213Žemkasės kapitonas
 315214Vyresnysis žemkasės kapitono padėjėjas
 315215Locmanas
 315216Šturmanas
 315217Žemsiurbės vadas
 315218Žemsiurbės vado padėjėjas
 315219Jachtos kapitonas
 315301Orlaivio vadas
 315302Orlaivio navigatorius
 315303