Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739).

Šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalis nustato, kad klasifikatoriai tvarkomi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 247 ,,Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklėse patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 32-10472011, Nr. 75-3607; TAR, 2014-08-01, Nr. 10780).

Šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintos Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės ir klasifikatorių tvarkytojai.

3. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija (EB) Nr.824/2009 „Dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo“ (OL 2009 L 292, p. 31).

4. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1022/2009, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006 ir (EB) Nr. 377/2008 nuostatas dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) (OL 2009 L 283, p. 3).

Šiais Europos Komisijos teisės aktais nustatytos ISCO-08 taikymo pradžios datos Europos Sąjungos šalyse.

5. 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 45-2199).

Šiuo įsakymu patvirtinta klasifikatoriaus rengimo, atnaujinimo, duomenų registravimo ir naudojimo tvarka, profesijos įregistravimo paraiškos forma.

6. 2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-756 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-27, Nr. 21415).

Šiuo įsakymu sudaryta tarpžinybinė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisija profesijų duomenims nagrinėti bei vertinti ir patvirtintas jos darbo reglamentas.

7.  2013 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1492; 2013, Nr. 72-3621; TAR, 2019-01-16, Nr. 604; TAR, 2019-03-28, Nr. 5069).

 Puslapis kraunamas, prašome palaukti...