Pereiti į pagrindinį turinį
Profesijos kodas Pavadinimas Aprašymas Pagrindinės užduotys Būdingos kompetencijos
011001 Ginkluotųjų pajėgų karininkas

Prižiūri operacijas ir manevrus, skiria pareigas ir vadovauja pavaldiems štabo nariams, užtikrina veiksmingą komunikaciją padaliniuose ir tarp jų bei atlieka su mokymu susijusias pareigas, naudoja įrangą ir prižiūri įrangos techninę priežiūrą.

• gina žmogaus teises kolegų atžvilgiu ir tarp jų, taip pat civilių gyventojų, su kuriais asmuo bendrauja, žmogaus teises 
• moko karius arba kariais norinčius tapti asmenis apie rikiuotę, kovos techniką, ginklus, norminius teisės aktus, operacijų procedūras, kamufliažą ir kitą karinę praktiką
• nustato grėsmes saugumui, atlieka tyrimus, patikrinimus arba patruliuoja ir imasi reikiamų veiksmų grėsmei sumažinti ar neutralizuoti
• parengia strateginius ir taktinius karinės operacijos komponentus, atsižvelgia į turimą įrangą ir paskirsto užduotis įvairioms pajėgoms, prižiūri ginklų ir kitų kovinių įrenginių naudojimą
• vadovauja karinių pajėgų dislokavimui į teritorijas, kuriose vyksta konfliktai ir prižiūri dislokavimo procedūras, laikosi taktinių svarstymų ir karinių pajėgų saugumo

• ginti žmogaus teises
• mokyti karius 
• nustatyti grėsmes saugumui
• parengti karinę taktiką 
• vadovauti pajėgų dislokavimo veiklai

021001 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkis

Vadovauja karių būriams ir vykdo instruktavimo užduotis, disponuoja įranga, pvz., sunkiąja technika ir ginkluote.

• duoda įsakymus kovos ar panašaus susidūrimo su priešų padaliniais metu, užtikrina karinių pajėgų saugumą ir operacijos sėkmę
• prižiūri, kaip karinių pajėgų darbuotojai naudojasi specialia karine įranga, užtikrina, kad leidimo neturintys darbuotojai neturėtų galimybės naudotis tam tikrų tipų įranga, kad kiekvienas asmuo naudotų įrangą pagal taisykles
• laikosi teisinių reikalavimų, naudojasi įvairių rūšių šaunamaisiais ir kitais ginklais bei atitinkamais jų šaudmenimis
• vadovauja karinių pajėgų veiksmams, vykdo kovinę, humanitarinę ar kitokią gynybinę misiją, vadovaujasi prieš operaciją parengtomis strategijomis ir užtikrina ryšį su kitais būriais 
• palaiko įvairių organizacijos skyrių ir darbuotojų ryšius, vykdo tam tikras operacijas ar misijas, užtikrina operacijų sėkmingumą ir sklandų organizacijos veikimą

• duoti kovinius įsakymus 
• prižiūrėti karinės įrangos naudojimą 
• užtikrinti ginklų atitiktį reikalavimams
• vadovauti karinėms pajėgoms 
• palaikyti su veikla susijusius ryšius

031001 Ginkluotųjų pajėgų eilinis

Kovoja ir vykdo kovos užduotis arba teikia pagalbą taikos palaikymo misijų metu, teikia kitas humanitarines paslaugas. Naudoja ginklus ir teikia gynybos paslaugas, užbaigia užduotis taip, kad padarytų kuo mažiau žalos.

• naudoja apsaugos ir stebėjimo įrangą, stebi ką žmonės veikia tam tikroje teritorijoje, ir užtikrina jų saugumą
• naudoja įvairias ryšių priemones, pavyzdžiui, žodiniu, rašytiniu, skaitmeniniu ir telefono ryšiu, kuria idėjas ar informaciją ir jomis dalijasi 
• nustato grėsmes saugumui, atlieka tyrimus, patikrinimus arba patruliuoja ir imasi reikiamų veiksmų grėsmei sumažinti ar neutralizuoti
• teikia tiesioginę pagalbą civiliams gyventojams pavojingose ar krizę patiriančiose teritorijose, tiekia maistą ir vandenį, medicinos išteklius, įsteigti pagalbos įstaigas, vykdo evakuacijos procedūras ir užtikrina teritorijos saugumą
• vykdo karines operacijas pagal duotus vadovų nurodymus, tokius kaip kovinės operacijos, gelbėjimo misijos, pagalbos misijos, paieškos ir žvalgybos misijos ar kitos operacijos, susijusios su gynyba

• naudoti apsaugos ir stebėjimo įrangą 
• naudoti skirtingus bendravimo kanalus 
• nustatyti grėsmes saugumui
• teikti humanitarinę pagalbą
• vykdyti karines operacijas

111101 Seimo narys

Atstovauja gyventojams ir savo politinės partijos interesams Seime, apibrėžia bei nustato valstybės politikos kryptis, rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus ir kitus teisės aktus.

• dalyvauja Seimo posėdžiuose;
• balsuoja dėl visų svarstomų klausimų Seimo, komiteto ir komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose;
• rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, taip pat teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kurie turi būti apsvarstyti Seime;
• dalyvauja visų Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat Vyriausybės posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikia pasiūlymus, pastabas, pataisas;
• kartu su kitais Seimo nariais teikia įstatymo projektą dėl Konstitucijos keitimo, inicijuoja apkaltą, pradeda nepasitikėjimo, interpeliacijos procedūras, šaukia neeilinę Seimo sesiją, kreipiasi į Konstitucinį Teismą.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• parengti teisės aktų pasiūlymus;
• priimti teisėkūros sprendimus;
• analizuoti galiojančius teisės aktus;
• vesti derybas ir diskusinio pobūdžio dialogą.

111102 Politikas (išskyrus Seimo narius)

Įgyvendina politinėje programoje užfiksuotus įsipareigojimus, per rinkimus duotus šalies piliečiams.

• užtikrina įstatymų ir tarptautinių sutarčių vykdymą;
• atsako už politinės programos, nutarimų, sprendimų bei valdymo sričių įgyvendinimą;
• dirba su savo politine komanda – patarėjais bei kanceliarija;
• teikia darbo reglamento nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
• sprendžia kompetencijai priklausančius klausimus.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• parengti teisės aktų pasiūlymus, kad būtų galima pasiūlyti naujus arba pakeisti galiojančius teisės aktus;
• palaikyti ryšius su vietos valdžios institucijomis;
• vesti politines derybas;
• užmegzti tarptautinius ryšius su įvairių šalių organizacijomis, siekiant bendradarbiauti ir keistis informacija.

111103 Savivaldybės pareigūnas

Atstovauja vietos gyventojų interesams savivaldybės taryboje ir atlieka vietos valdžios teisėkūros užduotis.

• nustato ir rengia vietos valdžios politikos kryptis bei vadovauja jas įgyvendinant;
• dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose;
• nuolat bendrauja su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams reglamento nustatyta tvarka;
• palaiko ryšius su Vyriausybės pareigūnais, kad būtų atstovaujama vietos interesams, ir prižiūri visus savivaldybės tarybos atsakomybės sričiai priskiriamas darbus;
• analizuoja gyventojų susirūpinimą keliančius klausimus ir atitinkamai reaguoja į juos.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• plėtoti bendruomenės ryšius;
• analizuoti bendruomenės poreikius;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• palaikyti ryšius su vietos mokslo, ekonomikos ir pilietinės visuomenės atstovais;
• vesti politines derybas.

111190 Kiti teisės aktų leidėjai

Kiti teisės aktų leidėjai, kurie neišvardyti 1111 pogrupyje „Teisės aktų leidėjai“ ir kurie apibrėžia, nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios institucijų ir tarptautinių valstybinių agentūrų politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, taip pat administruoja teisės aktus.

• pirmininkauja įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valstybės, regiono ar vietos valdžios administracinių tarybų arba teisėkūros posėdžių darbui arba dalyvauja jų darbe;
• dalyvauja derybose su kitais teisės aktų leidėjais ir interesų grupių atstovais, siekdami suderinti skirtingus interesus, ir parengia politikos kryptis bei susitarimus;
• nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant;
• rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais;
• dalyvauja valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• analizuoti teisės aktus;
• parengti teisės aktų pasiūlymus, kad būtų galima pasiūlyti naujus arba pakeisti galiojančius teisės aktus;
• vesti politines derybas.

111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas)

Konsultuoja valstybės politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos kryptis ir teisės aktus.

• kartu su Vyriausybe arba su ja konsultuodamasis nustato arba tvirtina ir vertina valstybės politikos kryptims įgyvendinti skirtas programas ir procedūras;
• padeda koordinuoti ir įgyvendinti bendruosius valstybės valdymo efektyvumo didinimo klausimus;
• konsultuoja rengiant valstybės biudžetą, įstatymus ir reglamentuojamuosius dokumentus, įskaitant jų pataisas;
• užtikrina tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas biudžetui parengti, įgyvendinti ir kontroliuoti;
• atlieka rengiamų dokumentų ir valstybės institucijų vadovams pateiktų klausimų bei paklausimų nagrinėjimo priežiūrą.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• analizuoti teisės aktus;
• vykdyti strateginį planavimą;
• vykdyti strateginį valdymą;
• užtikrinti informacijos teikimo skaidrumą.

111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas

Atstovauja savo šaliai ir Vyriausybei užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose diplomatijos ir bendradarbiavimo tikslais.

• atstovauja užsienio institucijose ir plėtoja užsienio politiką;
• dalyvauja politinėse derybose;
• derasi su užsienio organizacijų pareigūnais, kad būtų apsaugoti jo šalies interesai;
• užtikrina savo šalies piliečių apsaugą toje šalyje, į kurią jie paskirti;
• palengvina dviejų šalių bendravimą ir atlieka Vyriausybės patarėjo funkcijas;
• sukuria sąlygas našiam ir draugiškam bendradarbiavimui su tarptautinėmis organizacijomis.
 

• koordinuoti valdžios institucijų veiklą, susijusią su užsienio institucijomis;
• konsultuoti užsienio reikalų politikos klausimais;
• rengti tarptautinio bendradarbiavimo strategijas;
• atstovauti nacionaliniams interesams politinio, ekonominio ar mokslinio bendradarbiavimo klausimais;
• domėtis naujais pokyčiais užsienio šalyse;
• mokėti įvairias užsienio kalbas.

111290 Kiti vyresnieji valstybės tarnautojai

Kiti vyresnieji valstybės institucijų pareigūnai ir tarnautojai, kurie neišvardyti 1112 pogrupyje „Vyresnieji valstybės institucijų pareigūnai“ ir kurie konsultuoja valstybės politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos kryptis ir teisės aktus.

• vadovaudamiesi teisės aktais ir valstybės politika apibrėžia valstybės institucijų arba agentūrų tikslus;
• teikia rekomendacijas dėl vidurinės grandies vadovų ir vyresniųjų darbuotojų pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jas vertina bei tvirtina;
• atlieka valstybės institucijų bei agentūrų valstybės politikos krypčių ir teisės aktų aiškinimo ir įgyvendinimo priežiūrą;
• rengia pateiktis teisėkūros ir kitiems Vyriausybės padaliniams dėl politikos krypčių, programų arba biudžeto;
• užtikrina valdžios institucijų sprendimų vykdymą;
• atstovauja savo šaliai užsienyje ir veikia jos vardu arba atlieka panašias užduotis tarpvyriausybinėse organizacijose.
 

• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• palaikyti ryšius su vietos valdžios institucijomis;
• analizuoti teisės aktus;
• vykdyti strateginį valdymą.

111301 Seniūnijos seniūnas

Vadovauja seniūnijai ir administruoja seniūnijos vidaus veiklą.

• administruoja biudžeto asignavimus, skirtus seniūnijai;
• atsako už seniūnijos vidaus vadybą;
• atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
• atlieka notarinius veiksmus seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams;
• išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
 

• plėtoti bendruomenės ryšius;
• analizuoti bendruomenės poreikius, nustatyti konkrečias socialines problemas bendruomenėje ir į jas reaguoti;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• palaikyti ryšius su vietos mokslo, ekonomikos ir pilietinės visuomenės atstovais;
• valdyti biudžetą;
• imtis lyderystės kolektyve;
• užtikrinti informacijos teikimo skaidrumą.

111401 Politinės partijos (padalinio) vadovas

Vadovauja politinei partijai (padaliniui), užtikrina, kad būtų įgyvendinami strateginiai bei kasdieniai veiklos tikslai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vykdo programą, statutą, suvažiavimo ir tarybos nutarimus, formuluoja užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
• vadovauja tarybos, prezidiumo ar skyriaus darbui, rengia pasitarimus bei teikia ataskaitas valdymo organams;
• nustato veiklos kryptis ir kuruoja partinę veiklą regionuose;
• skiria pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
• užtikrina produktyvią komunikaciją su valstybinėmis įstaigomis, spauda ir žiniasklaida.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• vadovauti viešosios politikos įgyvendinimui;
• palaikyti ryšius su vietos valdžios institucijomis;
• vesti politines derybas;
• palaikyti ryšius su politikais;
• parengti problemų sprendimo strategiją.

111402 Darbdavių organizacijos (padalinio) vadovas

Atstovauja darbdavių organizacijai, veikia jos vardu, gina darbdavių teisėtus interesus, užtikrina politikos krypčių ir nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

•nustato ir rengia organizacijos politikos kryptis, vadovauja bendros veiklos planavimui ir koordinavimui
•gina organizacijos ir jos narių interesus valstybinėse institucijose bei visuomenėje
•teikia ataskaitas direktorių tarybai, valdymo organams bei nariams
•užtikrina tinkamą sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimą ir įgyvendinimą
•atlieka veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis
 

•užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos
•atstovauti organizacijai
•palaikyti ryšius su valdžios institucijomis
•analizuoti problemas
•konsultuoti teisės aktų klausimais
•įtikinamai išdėstyti argumentus derybų ar diskusijų metu

111403 Profesinės sąjungos (padalinio) vadovas

Vadovauja profesinei sąjungai (padaliniui) ir atstovauja jos narių interesams, užtikrindamas, kad būtų įgyvendinami strateginiai bei kasdieniai veiklos tikslai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• nustato ir rengia profesinės sąjungos politikos kryptis, taisykles bei nuostatas ir vadovauja bendros veiklos planavimui ir koordinavimui;
• atstovauja narių interesams įstatymų leidžiamosiose institucijose, Vyriausybėje ir visuomenėje; 
• teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
• užtikrina tinkamą sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimą ir įgyvendinimą;
• teikia ataskaitas direktorių tarybai, valdymo organams bei profesinės sąjungos nariams;
• palaiko ryšius su profesinėmis sąjungomis ir tarptautinėmis ir organizacijomis.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• analizuoti problemas;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• įtikinamai išdėstyti argumentus derybų ar diskusijų metu.

111404 Fondo (padalinio) vadovas

Vadovauja fondo veiklai, nustato politikos kryptis ir užtikrina, kad būtų įgyvendinami strateginiai ir kasdieniai veiklos tikslai, taip pat užtikrina politikos krypčių ir nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• nustato ir rengia fondo politikos kryptis, taisykles ir nuostatas;
• vadovauja bendros veiklos planavimui ir koordinavimui, užtikrindamas išlaidų kontrolę ir veiksmingą išteklių naudojimą;
• vykdo veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus tikslus;
• teikia ataskaitas valdymo organams ir fondo nariams;
• atstovauja narių interesams derybose, renginiuose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• analizuoti problemas;
• įtikinamai išdėstyti argumentus derybų ar diskusijų metu;
• formuoti komandas pagal kompetenciją.

111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas

Vadovauja visuomeninės organizacijos (padalinio) veiklai, užtikrina, kad būtų įgyvendinami strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja visuomeninės organizacijos strateginio plano, metinių veiklos planų rengimui, tikslų nustatymui bei jų įgyvendinimui;
• koordinuoja organizacijos veiklą ir atlieka personalo valdymo funkcijas;
• vykdo veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus tikslus bei analizuoja darbo rezultatus, įvertina jų efektyvumą;
• teikia ataskaitas valdymo organams ir organizacijos nariams;
• atstovauja narių interesams derybose, renginiuose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• analizuoti problemas;
• įtikinamai išdėstyti argumentus derybų ar diskusijų metu;
• valdyti biudžetą ir teikti ataskaitas.
 

111406 Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius

Vadovauja Raudonojo Kryžiaus organizacijos veiklai, koordinuoja humanitarines pastangas, tarptautinių partnerių bendradarbiavimą ir organizacijos strateginę plėtrą. Atstovauja organizacijai tarptautiniu mastu, užtikrina, kad humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia.

•koordinuoja tarptautinę humanitarinę pagalbą ir nustato veiklos prioritetus; 
•vadovauja organizacijos veiklai visais lygmenimis, įskaitant filialus ir projektų komandas; 
•formuluoja ir kryptingai įgyvendina ilgalaikius bei trumpalaikius strateginius tikslus; 
•užtikrina efektyvų ryšį su kitomis humanitarinėmis organizacijomis, valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis; 
•įvertina galimus krizės scenarijus ir vadovauja sprendimų priėmimui krizių valdymo situacijose.

•koordinuoja tarptautinę 
•kurti ilgalaikes vizijas ir strategijas; 
efektyviai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais; 
•sudaryti veiksmingas darbo grupes;
priimti veiksmingus sprendimus sunkiomis situacijomis; 
•gebėti valdyti žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

111407 Mokslų akademijos prezidentas

Vadovauja Mokslų akademijos veiklai ir užtikrina, kad būtų įgyvendinami šios akademijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.

• vadovauja nustatant Akademijos politikos kryptis, programas, taisykles ir jas įgyvendinant;
• pirmininkauja visuotiniams Akademijos narių susirinkimams ir prezidiumo posėdžiams;
• atsiskaito už savo veiklą Akademijos narių susirinkime ir Seime;
• užtikrina tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimą ir įgyvendinimą;
• kontroliuoja padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti Akademijos politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatus, veiklą;
• atstovauja Akademijai užsienio bei tarptautinėse mokslinėse ir kitose organizacijose, sprendžia svarbiausius tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo klausimus;
• atstovauja Akademijai oficialiomis progomis renginiuose, viešuose projektų svarstymuose, konferencijose ir forumuose.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą mokslo klausimais;
• konsultuoti teisės aktų klausimais;
• vykdyti personalo valdymo veiklą.

111408 Mokslo tarybos pirmininkas

Vadovauja Lietuvos mokslo tarybos darbui ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti strateginiai veiklos planai, tikslai, kryptys ir atliekamos nustatytos funkcijos.

• koordinuoja Tarybos veiklą ir organizuoja posėdžius;
• atlieka veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus strateginius tikslus ir politikos kryptis;
• užtikrina tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimą ir įgyvendinimą;
• bendradarbiauja su valstybės mokslo ir studijų, inovacijų politiką rengiančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis;
• teikia ataskaitas finansavimo įstaigoms, valdymo organams, mokslo bendruomenei ir visuomenei;
• priima sprendimus dėl dalyvavimo tarptautinėse programose bei mokslo organizacijose.
 

• vykdyti strateginį valdymą;
• atstovauti organizacijai;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą mokslo klausimais;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis.

111409 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius

Kuruoja bendrą organizacijos veiklą, palaiko ryšius su valstybės valdžios institucijomis bei užsienio tarptautinėmis mokslo organizacijomis, kad būtų įgyvendinami veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos

• koordinuoja ryšius tarp organizacijos valdymo organų ir padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti organizacijos politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatus;
• kuruoja organizacijos padalinių veiklos planus ir ataskaitas;
• vykdo veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
• atstovauja organizacijai valstybės valdžios institucijose, įmonėse bei organizacijose;
• organizuoja konferencijas, akademinius skaitymus, premijų konkursus bei kitus mokslo populiarinimo renginius;
• bendradarbiauja su užsienio tarptautinėmis mokslo organizacijomis.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą mokslo klausimais;
• rengti ir skaityti viešus pranešimus;
• bendradarbiauti organizacijos kasdienėje veikloje.

111490 Kiti specialios paskirties organizacijų vadovai

Kiti specialios paskirties organizacijų vadovai, kurie neišvardyti 1114 pogrupyje „Specialios paskirties organizacijų vadovai“ ir kurie atlieka administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai. Šios profesijos atstovai yra ir vadovų pavaduotojai.

• nustato ir rengia organizacijos politikos kryptis, taisykles bei nuostatas ir vykdo organizacijos veiklos stebėseną ir vertinimą pagal nustatytus tikslus bei politikos kryptis;
• vadovauja padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti organizacijos politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatas, veiklai ir kuruoja organizacijos padalinių veiklos planus ir ataskaitas;
• užtikrina tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimą ir įgyvendinimą;
• atstovauja organizacijai valstybės valdžios institucijose, įmonėse bei organizacijose;
• bendradarbiauja su užsienio tarptautinėmis organizacijomis.
 

• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos politikos;
• atstovauti organizacijai;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą;
• rengti ir skaityti viešus pranešimus;
• bendradarbiauti organizacijos kasdienėje veikloje.

112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas

Vadovauja įmonės veiklai ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• nustato įmonės tikslus, strategijas, politikos kryptis, atsako už veiklos plano parengimą, tikslų nustatymą bei jų įgyvendinimą;
• atlieka personalo valdymo funkcijas ir organizuoja padalinių veiklą;
• analizuoja darbo rezultatus, įvertina jų efektyvumą ir teikia ataskaitas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų;
• atstovauja įmonei palaikant santykius su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 

• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121101 Ekonomikos ir (ar) finansų direktorius

Organizuoja įmonės finansinės ir ekonominės veiklos planavimą, nustato finansinių išteklių ir įmonės investicinę politiką bei kontroliuoja ekonomišką materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimą.

• nustato apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus, parenka finansinės apskaitos sistemą bei apskaitos registrus;
• valdo įmonės finansines operacijas ir užtikrina racionalų įmonės ir jos padalinių finansinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą;
• atlieka ekonominių rodiklių skaičiavimus ir analizę;
• parengia finansines įmonės ataskaitas mokesčių ir audito įstaigoms;
• bendradarbiauja su visų struktūrinių įmonės padalinių vadovais organizacijos, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais;
• vertina bendrovės strateginius planus finansiniu požiūriu.

• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• analizuoti finansines rinkos tendencijas;
• parengti finansinį planą;
• konsultuoti finansų klausimais;
• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• bendradarbiauti su vadovais.

121102 Vyriausiasis apskaitos specialistas (vyriausiasis buhalteris)

Organizuoja įmonės finansinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialiųjų, darbo, finansinių išteklių naudojimą, įmonės nuosavybės saugumą bei vadovauja įmonės buhalterijos darbuotojams.

• nustato apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą bei ypatumus ir užtikrina jos finansinį stabilumą;
• apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją, peržiūri ir analizuoja finansines ataskaitas, biudžetus ir verslo planus;
• organizuoja turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų, prekių, materialiųjų vertybių ir piniginių lėšų apskaitą bei įmonės buhalterijos darbą;
• rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus, ataskaitas ir mokesčių deklaracijas;
• teikia su mokesčiais susijusias konsultacijas.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• parengti finansinį planą;
• prižiūrėti apskaitos operacijas;
• užtikrinti apskaitos normų laikymąsi;
• rengti finansines ataskaitas.

121103 Apskaitos padalinio vadovas

Organizuoja apskaitos padalinio veiklos darbą, užtikrina finansinių ataskaitų parengimą, efektyvią, atliekamą laiku ir teisingą įmonės ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• nustato apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą bei ypatumus ir užtikrina jos finansinį stabilumą;
• tvarko, kaupia, sistemina bei apibendrina informaciją ir ją panaudoja priimant sprendimus bei užtikrina kokybišką periodinių finansinių ataskaitų parengimą;
• analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą;
• organizuoja apskaitos darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• teikia su mokesčiais susijusias konsultacijas.
 

• rengti apskaitos procedūras ir nustatyti apskaitos reguliavimo metodus bei gaires;
• interpretuoti finansines ataskaitas;
• užtikrinti apskaitos normų laikymąsi;
• prižiūrėti apskaitos operacijas;
• rengti finansines ataskaitas;
• nustatyti apskaitos klaidas.

121104 Finansų padalinio vadovas

Vertina įmonės strateginius planus finansiniu požiūriu, užtikrina teisingą ir laiku atliekamą finansinių dokumentų bei ataskaitų pateikimą mokesčių ir audito įstaigoms. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vertina finansinę įmonės padėtį, analizuoja pinigų srautus, investavimo galimybes ir susijusias rizikas;
• organizuoja buhalterinės apskaitos vykdymą, atlieka finansinių operacijų priežiūrą ir užtikrina periodinių finansinių ataskaitų kokybišką parengimą;
• analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, ir teikia su mokesčiais susijusias konsultacijas;
• organizuoja finansų padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• rengia ir pateikia reikalingą informaciją generaliniam direktoriui, padalinių vadovams.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• rengti finansines ataskaitas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• bendradarbiauti su vadovais.

121105 Ekonomikos padalinio vadovas

Užtikrina įmonės ekonominį tvarumą tinkamai planuojant ir panaudojant materialiuosius ir finansinius išteklius, vykdant įvairias veiklas bei plėtojant infrastruktūrą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vertina finansinę įmonės padėtį, valdo ir stebi pinigų srautus;
• organizuoja įmonės duomenų rinkimą, sisteminimą ir apdorojimą, 
• sudaro biudžeto, prognozių ir finansinius planus, rengia įmonės finansines ataskaitas, atlieka ekonominių rodiklių skaičiavimus ir analizę;
• organizuoja ekonomikos padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• rengia ir pateikia analitinę medžiagą generaliniam direktoriui, departamentų ir padalinių vadovams.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• vertinti biudžetus;
• rengti finansines ataskaitas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• bendradarbiauti su vadovais.

121106 Vyriausiasis finansininkas

Organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos planavimą, finansinę apskaitą, investicinę politiką ir kontroliuoja ekonomišką materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimą.

• vertina įmonės finansinę padėtį, analizuoja pinigų srautus ir nustato apskaitos politiką;
• organizuoja buhalterinės apskaitos vykdymą ir atlieka finansinių operacijų priežiūrą;
• užtikrina įmonės ir jos padalinių finansinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą bei kokybišką finansinių ataskaitų parengimą;
• analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, ir teikia su mokesčiais susijusias konsultacijas;
• rengia ir pateikia reikalingą informaciją generaliniam direktoriui, departamentų ir padalinių vadovams.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• vertinti biudžetus;
• rengti finansines ataskaitas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• bendradarbiauti su vadovais.

121107 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas

Atsako už įmonės finansinės ir ekonominės veiklos planavimą, valdymą, stebėjimą ir sklandžią padalinio veiklą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vertina įmonės strateginius planus finansiniu ir ekonominiu požiūriu;
• koordinuoja įmonės pinigų srautus, užtikrina finansinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą; 
• prižiūri ekonominių rodiklių skaičiavimus ir atlieka jų analizę;
• organizuoja įmonės duomenų rinkimą, sisteminimą ir apdorojimą;
• rengia ir pateikia reikalingą informaciją generaliniam direktoriui, departamentų ir padalinių vadovams;
• organizuoja padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis.
 

• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• analizuoti finansines rinkos tendencijas;
• parengti finansinį planą;
• konsultuoti finansų klausimais;
• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• bendradarbiauti su vadovais.

121108 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (apskaitos ir panašios paslaugos)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios verslo paslaugų įmonės, teikiančios apskaitos ir panašias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės plėtros politikai, atsižvelgdamas į veiklos struktūrą bei ypatumus ir užtikrina finansinį stabilumą;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121109 Finansų ir apskaitos padalinio vadovas

Atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus, rengia finansų politiką, vertina įmonės strateginius planus finansiniu požiūriu, užtikrina teisingą ir laiku atliekamą finansinių dokumentų bei ataskaitų pateikimą mokesčių ir audito įstaigoms. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja įmonės finansinės veiklos planavimą bei analizę;
• vertina įmonės finansinę padėtį, analizuoja pinigų srautus, investavimo galimybes ir susijusias rizikas;
• valdo įmonės finansines operacijas ir užtikrina racionalų įmonės ir jos padalinių finansinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą;
• analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, ir užtikrina kokybišką finansinių ataskaitų parengimą mokesčių ir audito įstaigoms;
• organizuoja finansų padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• bendradarbiauja su visų struktūrinių įmonės padalinių vadovais, rengia ir pateikia reikalingą informaciją generaliniam direktoriui, departamentų ir padalinių vadovams.
 

• analizuoti finansines rinkos tendencijas;
• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• rengti finansines ataskaitas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• bendradarbiauti su vadovais.

121110 Vyriausiasis ekonomistas

Nagrinėja statistinius duomenis, analizuoja tendencijas, besiformuojančias rinkas ir dirba su ekonominiais matematiniais modeliais, kad užtikrintų įmonės ekonominį tvarumą tinkamai planuojant ir panaudojant materialiuosius ir finansinius išteklius.

• atlieka tyrimus mikroekonominei ar makroekonominei analizei atlikti;
• vertina įmonės finansinę padėtį ir konsultuoja dėl produktų perspektyvų, vartotojų poreikių, besiformuojančių rinkų ir mokesčių politikos tendencijų;
• organizuoja įmonės duomenų rinkimą, sisteminimą ir apdorojimą;
• sudaro biudžeto, prognozių ir finansinius planus bei rengia ataskaitas;
• atlieka ekonominių rodiklių skaičiavimus ir analizę;
• rengia ir pateikia analitinę medžiagą generaliniam direktoriui ir padalinių vadovams.
 

• analizuoti ekonomikos tendencijas;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• sisteminti informaciją;
• taikyti statistinės analizės metodus;
• teikti sąnaudų ir naudos analizės ataskaitas.

121111 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios verslo paslaugų įmonės, kuri teikia nekilnojamojo turto operacijų, nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugas, veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės plėtros politikai atsižvelgdamas į veiklos struktūrą bei ypatumus ir užtikrina finansinį stabilumą;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121190 Kiti finansų srities vadovai

Kiti finansų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1211 pogrupyje „Finansų srities vadovai“ ir kurie vertina įmonės strateginius planus finansiniu požiūriu, valdo finansines operacijas, užtikrina finansų politikos vykdymą, teisingą ir laiku atliekamą finansinių dokumentų bei ataskaitų pateikimą.

• vertina įmonės finansinę padėtį, analizuoja pinigų srautus, investavimo galimybes ir susijusias rizikas;
• sudaro biudžetus, užtikrina išlaidų kontrolę ir veiksmingą išteklių naudojimą;
• atlieka finansinių operacijų priežiūrą ir organizuoja kokybišką periodinių finansinių ataskaitų parengimą;
• analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, ir teikia konsultacijas;
• organizuoja finansų padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• rengia ir pateikia reikalingą informaciją generaliniam direktoriui, departamentų ir padalinių vadovams.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• užtikrinti finansų politikos vykdymą;
• rengti finansines ataskaitas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• bendradarbiauti su vadovais.

121201 Personalo direktorius

Rengia įmonės personalo valdymo strategiją ir politiką, užtikrina personalo administravimą, vadovauja darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų stiprinimo programoms ir dalyvauja kuriant įmonės organizacinę kultūrą.

• vadovauja personalo valdymo strategijos kūrimui, palaikymui, tobulinimui ir sėkmingam įgyvendinimui;
• organizuoja darbuotojų įdarbinimo, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras;
• prižiūri ir koordinuoja įmonės darbuotojų atrankos, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo procesus;
• stebi ir analizuoja personalo valdymo rodiklius, rengia ataskaitas ir rekomendacijas;
• konsultuoja įmonės vadovus personalo valdymo klausimais;
• užtikrina, kad būtų laikomasi standartų ir teisės aktų, susijusių su darbuotojų teisėmis, sveikata, sauga ir lygiomis galimybėmis.
 

• laikytis įmonės politikos;
• prisiimti atsakomybę už įmonės tikslų įgyvendinimą;
• nustatyti reikalingus žmogiškuosius išteklius;
• organizuoti personalo vertinimą;
• rengti darbuotojų išlaikymo programas;
• vykdyti su darbo užmokesčiu susijusią veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

121202 Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja darbo santykius ir personalo veiklą įmonėje. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• bendradarbiauja kuriant įmonės personalo politiką;
• įvertina įmonės personalo išteklius ir nustato esamą bei būsimą poreikį;
• konsultuojasi su generaliniu direktoriumi ir skyrių vadovais personalo valdymo bei administravimo klausimais;
• nustato ir prižiūri taisyklių bei procedūrų personalo darbo santykių klausimais taikymą ir jų laikymąsi;
• koordinuoja personalo skyriaus darbuotojų darbą; 
• konsultuoja įmonės vadovus ir darbuotojus darbo teisės ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykių taikymą, klausimais.
 

• laikytis įmonės politikos;
• prisiimti atsakomybę už įmonės tikslų įgyvendinimą;
• derėtis dėl darbo sutarčių, darbo užmokesčio, darbo sąlygų ir įstatymais numatytų išmokų;
• vykdyti su darbo užmokesčiu susijusią veiklą;
• laikytis konfidencialumo nuostatų.

121203 Personalo (padalinio) vadovas

Organizuoja personalo valdymo veiklą, kurios metu formuojamas ir didinamas įmonės personalas ir siekiama maksimaliai realizuoti kiekvieno darbuotojo darbo potencialą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja personalo valdymo politikos formavimui, palaikymui, tobulinimui ir įgyvendinimui;
• prižiūri ir koordinuoja įmonės darbuotojų atrankos, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo procesus;
• stebi ir analizuoja personalo valdymo rodiklius, rengia ataskaitas ir rekomendacijas;
• organizuoja personalo padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• konsultuoja įmonės vadovus personalo valdymo klausimais;
• užtikrina, kad būtų laikomasi standartų ir teisės aktų, susijusių su darbuotojų teisėmis, sveikata, sauga ir lygiomis galimybėmis.
 

• laikytis įmonės politikos;
• vykdyti personalo valdymą siekiant teigiamos verslo aplinkos;
• nustatyti reikalingus žmogiškuosius išteklius;
• organizuoti personalo vertinimą;
• rengti darbuotojų išlaikymo programas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos)

Atsako už žmogiškųjų išteklių valdymą ir įdarbinimo paslaugas, užtikrina veiklos efektyvumą ir tinkamą personalo valdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja įmonės žmogiškuosius išteklius bei įdarbinimo procesus, nustato įmonės personalo poreikius ir numato užimtumo tendencijas; 
• sudaro personalo planus, prognozuoja darbo jėgos reikmes, parengia darbo skelbimus, vadovauja personalo atrankai, priimant naujus darbuotojus; 
• sprendžia personalo valdymo iššūkius bei konfliktus ir užtikrina geros darbo aplinkos išsaugojimą; 
• vykdo įmonės personalo įdarbinimo procesus, siekia didinti efektyvią darbo organizaciją ir personalo našumą; 
•koordinuoja darbuotojų mokymo ir tobulinimo programas.

• valdyti žmogiškuosius išteklius; 
• atrinkti ir įdarbinti naujus darbuotojus; 
• spręsti konfliktus; 
• vadovauti komandiniam darbui; 
• gebėti organizuoti ir valdyti.

121290 Kiti žmogiškųjų išteklių srities vadovai

Kiti žmogiškųjų išteklių srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1212 pogrupyje „Žmogiškųjų išteklių srities vadovai“ ir kurie vadovauja bei planuoja įmonės žmogiškųjų išteklių politikos kryptis, užtikrina personalo administravimą ir koordinuoja darbuotojų įdarbinimo, darbo pokalbių, metinių vertinimo pokalbių, darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų stiprinimo programas.

• vadovauja personalo valdymo politikos rengimui, palaikymui, tobulinimui ir įgyvendinimui;
• planuoja ir organizuoja darbuotojų įdarbinimo, mokymų, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras; 
• prižiūri ir koordinuoja įmonės darbuotojų atrankos, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo procesus;
• stebi ir analizuoja personalo valdymo rodiklius, rengia ataskaitas ir rekomendacijas;
• organizuoja personalo padalinio darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• konsultuoja įmonės vadovus personalo valdymo klausimais.
 

• laikytis įmonės politikos;
• vykdyti personalo valdymą siekiant teigiamos verslo aplinkos;
• nustatyti reikalingus žmogiškuosius išteklius;
• organizuoti personalo vertinimą;
• rengti darbuotojų išlaikymo programas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

121301 Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas)

Atsako už strateginį planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus veikimą ir paslaugų teikimą.

• kuria ir įgyvendina padalinio veiklos strategiją; 
• vadovauja personalui, skatina produktyvią bendradarbiavimo kultūrą; 
• koordinuoja projektų vykdymą ir išteklių valdymą; 
• užtikrina viešųjų paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimą; 
• rengia ataskaitas ir analizės dokumentus vadovybei ir kitų padalinių vadovams.

• kurti ilgalaikę veiklos strategiją, nustatyti tikslus bei valdyti išteklius; 
• vadovauti personalui, skatinti motyvaciją, kurti veiksmingas komandas; 
• iš skirtingų šaltinių surinkti duomenis bei informaciją, juos analizuoti ir interpretuoti; 
• gebėti efektyviai komunikuoti su skirtingų interesų grupėmis; 
• planuoti ir stebėti finansinius išteklius bei efektyviai juos panaudoti.

121302 Strateginio planavimo padalinio vadovas

Rengia išsamius įmonės strateginius planus, koordinuoja nuoseklų jų įgyvendinimą ir tobulinimą kiekviename padalinyje. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• užtikrina įmonės strateginių planų kūrimą, palaikymą, tobulinimą ir įgyvendinimą;
• koordinuoja ir kontroliuoja strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą;
• organizuoja strategines sesijas įmonės vadovams ir darbuotojams;
• vadovauja strateginio planavimo padalinio darbuotojų darbui ir nustato metines veiklos užduotis;
• rengia statistines, periodines ir analitines ataskaitas įmonės bei struktūrinių padalinių vadovams; 
• atstovauja įmonei derybose, viešuose projektų svarstymuose seminaruose, renginiuose bei forumuose.
 

• rengti įmonės strategijas;
• vadovautis strateginiu mąstymu;
• vykdyti strateginį valdymą;
• įgyvendinti verslo veiklos planus;
• perteikti verslo planus ir strategijas bendradarbiams.

121303 Bendrojo planavimo padalinio vadovas

Rengia išsamius įmonės bendruosius planus, koordinuoja jų nuoseklų įgyvendinimą ir tobulinimą kiekviename padalinyje. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• užtikrina įmonės bendrųjų planų kūrimą, palaikymą, tobulinimą ir įgyvendinimą;
• koordinuoja ir kontroliuoja bendrųjų ir metinių veiklos planų vykdymą;
• organizuoja planavimo sesijas įmonės vadovams ir darbuotojams;
• vadovauja bendrojo planavimo padalinio darbuotojų darbui bei nustato metines veiklos užduotis;
• rengia statistines, periodines ir analitines ataskaitas įmonės bei struktūrinių padalinių vadovams; 
• atstovauja įmonei derybose, viešuose projektų svarstymuose seminaruose, renginiuose bei forumuose.
 

• laikytis įmonės politikos;
• prisiimti atsakomybę už įmonės tikslų įgyvendinimą;
• planuoti ir organizuoti veiklą bei užduotis, sudaryti tvarkaraščius ir koordinuoti grupių ir asmenų veiklą;
• įgyvendinti verslo veiklos planus;
• bendradarbiauti su vadovais.
 

121304 Verslo plėtros vadovas

Atsako už naujų verslo galimybių identifikavimą ir veiklų koordinavimą, įgyvendina įmonės augimo strategijas.

• analizuoja rinkos tendencijas ir konkurentus; 
• identifikuoja naujas verslo galimybių sritis; 
• kuria verslo plėtros strategijas ir planus; 
• veda derybas su partneriais, klientais ir tiekėjais; 
• stebi projektų vykdymą ir rezultatus.

• įvertinti įmonės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, remiantis išsamia rinkos analize; 
• suprasti rinkos tendencijas, segmentaciją ir konkurencijos situaciją, gebėti vertinti konkurentų veiklą, identifikuoti tinkamas verslo galimybes ir pasiūlyti strateginius sprendimus; 
• plėtoti ir išlaikyti verslo santykius su partneriais, klientais, tiekėjais ir kitais svarbiais interesų grupės nariais; 
• pasiūlyti sudėtingus verslo sprendimus ir užtikrinti sėkmingą sandorių sudarymą; 
• planuoti, organizuoti ir valdyti verslo plėtros projektus, valdyti išteklius ir užtikrinti, kad projektai būtų baigti laiku. 
 

121390 Kiti politikos ir planavimo srities vadovai

Kiti politikos ir planavimo srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1213 pogrupyje „Politikos ir planavimo srities vadovai“ ir kurie planuoja, organizuoja, koordinuoja konsultacijas politikos klausimais ir strateginio planavimo veiklą valstybinėse įstaigose, įmonėse bei privačiojo sektoriaus įmonėse ir šiai veiklai vadovauja arba valdo įmonių, teikiančių politikos ir strateginio planavimo paslaugas, veiklą.

• užtikrina įmonės strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų rengimą, įgyvendinimą ir tobulinimą;
• vadovauja darbuotojams, atsakingiems už politikos rengimą ir strateginį planavimą;
• vadovauja mokslinių politikos tyrimų analizių ir ataskaitų rengimui ir jį administruoja;
• koordinuoja politikos krypčių įgyvendinimą, planuoja ir vadovauja įprastinei veiklai;
• atstovauja įmonei derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 

• rengti įmonės strategijas;
• kurti organizacijos politiką;
• vadovautis strateginiu mąstymu;
• vykdyti strateginį valdymą;
• įgyvendinti verslo veiklos planus;
• perteikti verslo planus ir strategijas bendradarbiams.

121901 Paslaugų (padalinio) vadovas

Planuoja, organizuoja paslaugų įmonės padalinio veiklą ir jai vadovauja, koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja paslaugų įmonės (padalinio) organizacinei ir komercinei veiklai;
• atsako už strateginių ir metinių veiklos planų parengimą, verslo plėtrą, tikslų nustatymą bei jų įgyvendinimą, valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• atlieka personalo valdymo funkcijas;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų;
• atstovauja įmonei renginiuose, parodose, seminaruose ir forumuose.
 

• analizuoti paslaugų rinkos ir konkurencinės aplinkos tendencijas;
• atsiskaityti dėl bendro verslo valdymo;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti finansinius išteklius;
• užtikrinti klientų aptarnavimą.

121902 Verslo paslaugų padalinio vadovas (išskyrus finansines ir draudimo paslaugas)

Atsako už vadovavimą, koordinavimą ir organizavimą įmonės ar organizacijos verslo paslaugų padalinyje. Užtikrina, kad visa veikla būtų vykdoma efektyviai, siekiant užtikrinti klientų poreikių tenkinimą ir verslo tvarumą.

• vadovauja verslo paslaugų padaliniui, valdo personalą ir paskirsto darbo užduotis; 
• planuoja ir organizuoja padalinio veiklą, siekia optimaliai panaudoti išteklius; 
• užtikrina aukštą paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimo lygį; 
• stebi rinkos tendencijas ir paslaugų paklausą, pritaiko veiklos strategiją pagal tai, užtikrina verslo tvarumą; 
• dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, kurie veikia padalinio veiklą ir plėtrą.

• gebėti organizuoti, planuoti ir koordinuoti; 
•bendradarbiauti su klientais ir personalu; 
• analizuoti verslą ir strategiškai mąstyti; 
• organizuoti padalinio veiklą; 
• valdyti finansus ir biudžetą. 

 

121903 Ūkio (padalinio) vadovas

Atsako už ūkio veiklos organizavimą, plėtrą ir valdymą. Prižiūri finansinę veiklą, strateginį planavimą ir personalo valdymą, užtikrina optimalų veiklos efektyvumą ir pelningumą.

• kuria ir įgyvendina ūkio strategijas bei veiklos planus; 
• stebi finansinę būklę, analizuoja biudžeto vykdymą, vertina investicijas, pelningumą ir efektyvumą, priima sprendimus; 
• vadovauja personalui, organizuoja darbo procesus. vertina darbuotojų stiprybes ir skatina jų profesinį tobulėjimą; 
• renka ir analizuoja rinkos bei konkurentų duomenis, kuria ir palaiko ilgalaikius verslo ryšius; 
• užtikrina, kad įmonė laikytųsi teisės aktų reikalavimų, supranta verslo etiką ir teisinį reglamentavimą.

• bendradarbiauti įmonės kasdienėje veikloje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti biudžetą.

121904 Darbų saugos (padalinio) vadovas

Planuoja, organizuoja įmonės padalinio veiklą ir jai vadovauja, koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja darbų saugos (padalinio) organizacinei veiklai, atsako už metinių veiklos planų bei tikslų įgyvendinimą;
• organizuoja instruktavimus ir mokymus darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
• koordinuoja prevencinių priemonių planų rengimą ir įgyvendinimą;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato metines veiklos užduotis, organizuoja kvalifikacijos tobulinimą;
• rengia darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus teisės aktus bei kitus dokumentus ir užtikrina įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų laikymąsi.
 

• taikyti saugos valdymo principus;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• prižiūrėti darbuotojų saugą;
• valdyti biudžetą.

121905 Valdymo (padalinio) vadovas

Organizuoja ir koordinuoja valdymo (padalinio) veiklą, įgyvendina pagrindinius tikslus ir uždavinius. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja valdymo (padalinio) veiklai ir teikia ataskaitas generaliniam direktoriui;
• atsako už metinių veiklos planų bei tikslų įgyvendinimą;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• vadovauja darbuotojų darbui, nustato metines veiklos užduotis, organizuoja kvalifikacijos tobulinimą;
• tvirtina bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų;
• atstovauja įmonei renginiuose, parodose, seminaruose ir forumuose.
 

• atlikti valdytojo pareigas;
• bendradarbiauti kasdienėje įmonės veikloje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti biudžetą.

121906 Darbų vadovas

Organizuoja bei koordinuoja kasdienę darbų veiklą, įgyvendina pagrindinius tikslus ir uždavinius, užtikrina, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai ir numatytais terminais.

• vadovauja darbams vykdomuose objektuose;
• atsako už numatytos veiklos planų bei tikslų įgyvendinimą;
• stebi ir rūpinasi reikiamos įrangos tiekimu; 
• koordinuoja darbuotojų darbus, nustato užduotis, rengia veiklos tvarkaraščius, techninius dokumentus ir ataskaitas;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• prižiūri, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, sveikatos ir saugos standartų.
 

• bendradarbiauti kasdienėje įmonės veikloje;
• suprasti techninius reikalavimus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• planuoti darbuotojų pamainas;
• valdyti biudžetą;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi.

121907 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios verslo paslaugų įmonės, kuri teikia valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsižvelgdamas į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus; 
• vadovauja įmonės plėtros politikai ir užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121908 Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja įmonės veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia veiklos programą, sutartis ir verslo planus; 
• vadovauja įmonės plėtros politikai ir užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.
 

121909 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja įmonės veiklą ir užtikrina finansinį stabilumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia veiklos programą, sutartis ir verslo planus; 
• vadovauja įmonės plėtros politikai ir užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.
 

121910 Bendrijos pirmininkas (valdytojas) (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje)

Organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

• organizuoja bendrijos veiklą ir vadovauja jos tikslų įgyvendinimui;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą ūkinių operacijų registravimą ir kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą;
• rengia metines finansines ir bendrijos veiklos ataskaitas;
• organizuoja visuotinius narių susirinkimus ir jiems vadovauja, atsako už pavestų funkcijų tinkamą atlikimą;
• rengia bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektus;
• atlieka personalo valdymo funkcijas;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• parengti projektus;
• planuoti pastatų priežiūros darbus;
• rengti finansines ataskaitas;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121911 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios verslo paslaugų įmonės, teikiančios architektūros ir inžinerijos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir užtikrina finansinį stabilumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsižvelgdamas į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška; 
• konsultuoja ir vadovauja veikloms, susijusioms su architektūra ir inžinerija, techniniu tikrinimu bei analize;
• užtikrina laiku atliekamą ir teisingą finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• koordinuoti ir užtikrinti kokybės kontrolę;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

121912 Projektų (padalinio) vadovas

Atlieka projektų (padalinio) valdymą, projektų eigos, apimties, išteklių, rizikos ir problemų sprendimų valdymą, prižiūri kasdienį projekto vykdymą bei užtikrina, kad atsižvelgiant į nustatytus tikslus projektas būtų įgyvendintas kokybiškai ir laiku.

• atlieka projekto veiklų planavimą, vykdymą, kontrolę ir analizę, užtikrina išorinę ir vidinę komunikaciją;
• rengia projekto veiklų grafikus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir administruoja dokumentaciją;
• vadovauja projekto komandai, nustato užduotis ir atlieka jų vykdymo kontrolę;
• įvertina projekto planus ir koordinuoja rizikos ir problemų sprendimų valdymą;
• valdo projekto biudžetą ir išlaidų kontrolę.
 

• valdyti projektą;
• rengti projekto dokumentaciją;
• valdyti projekto informaciją;
• pritaikyti projekto valdymo metodikas;
• valdyti projektų rodiklius;
• valdyti projektų pokyčius;
• organizuoti projekto dalyvių posėdžius;
• valdyti biudžetą.

121913 Kokybės valdymo (padalinio) vadovas

Valdo paslaugų kokybę įmonėje ar jos padalinyje ir užtikrina vidaus operacijų kokybę bei paslaugų kokybės standartų laikymąsi. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• dalyvauja rengiant paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius bei atsako už metinių veiklos planų bei tikslų įgyvendinimą; 
• bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, atlieka paslaugų kokybės auditus ir teikia ataskaitas bei rekomendacijas; 
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato metines veiklos užduotis ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimą;
• stebi įmonės veiklos rezultatus ir, esant būtinybei, įgyvendina pokyčius;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų. 
 

• laikytis įmonės standartų;
• rengti personalo mokymą kokybės užtikrinimo procedūrų srityje;
• nustatyti kokybės standartus;
• vykdyti kokybės auditus;
• bendradarbiauti įmonės kasdienėje veikloje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti biudžetą.

121914 Apsaugos (padalinio) vadovas

Atsako už įmonės apsaugą ar atitinkamo padalinio veiklą. Užtikrina ir įgyvendina saugos siekius ir tikslus bei vadovauja darbuotojams

• vadovauja ir valdo pagal organizacijos elgesio kodeksą
• bendradarbiauja įmonės kasdienėje veikloje
• užtikrina efektyvų ir atsakingą saugos išteklių planavimą ir valdymą
• užtikrina verslo veiklos teisėtumą
• bendradarbiauja su kitų skyrių vadovais, užtikrina veiksmingą aptarnavimą ir ryšius

• laikytis įmonės standartų
• nagrinėti saugos problemas
• taikyti saugos valdymo principus
• naudoti apsaugos ir stebėjimo įrangą
• bendradarbiauti su vadovais

121915 Klientų aptarnavimo (padalinio) vadovas

Atsako už klientų aptarnavimo paslaugų teikimą įmonėje ar atitinkamo padalinio veiklą. Organizuoja pagal kliento poreikius pritaikytų paslaugų teikimą ir palaiko ryšius su klientais, susitaria dėl abiejų šalių sutartinių įsipareigojimų.

• nagrinėja duomenis pagal verslo strategijas ir tikslus
• parengia trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius tikslus
• analizuoja klientų duomenis
• nustato reikalingus žmogiškuosius išteklius
• priima teisingus, racionalius sprendimus, pagrįstus analize ir patirtimi

• analizuoti veiklos tikslus
• analizuoti klientų duomenis
• vykdyti personalo valdymo veiklą
• nustatyti klientų netenkinančius aspektus
• pateikti veiklos tobulinimo strategijas

121990 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Kiti kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1219 pogrupyje „Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai“ ir kurie dirba didelių įmonių padalinių vadovais arba įmonių, teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms, vadovais, vadovauja įmonės darbuotojų veiklai ir įgyvendina pagrindinius tikslus ir uždavinius.

• vadovauja įmonės ar administracijos (padalinio) veiklai ir atsako už metinių veiklos planų bei tikslų įgyvendinimą;
• atsižvelgdami į vykdomos veiklos ypatumus rengia sutartis, verslo planus, ataskaitas ir rekomendacijas bei dalyvauja derybose, 
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus; 
• vadovauja darbuotojų darbui, nustato metines veiklos užduotis ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimą;
• valdo biudžetą užtikrindami išlaidų kontrolę ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų;
• atstovauja įmonei renginiuose, parodose, seminaruose ir forumuose.

• atlikti valdytojo pareigas;
• bendradarbiauti įmonės kasdienėje veikloje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti biudžetą.

122101 Komercijos direktorius

Atsako už įmonės komercijos padalinio pajamų formavimą, atlieka su komercija susijusias užduotis, nustato tikslus, prižiūri produktų kūrimą, planuoja ir plėtoja pardavimo paslaugas, vadovauja prekybos agentams ir nustato produktų kainas.

• derina planus, strategijas ir veiksmus, vykdomus įmonės padaliniuose, skatina verslo augimą ir jo apyvartą, siekia įmonės plėtros; 
• supranta, išgauna ir panaudoja duomenų modelius, naudoja analitinius duomenis, pritaiko juos komerciniams planams, strategijoms ir verslo tikslams; 
• stebi, kontroliuoja ir tiria naujus tiesioginius ir tarpinius būdus teikti rinkai paslaugas ir produktus; 
• įgyvendina strategijas, reklamuoja konkretų produktą ar paslaugą, naudojasi parengtomis rinkodaros strategijomis; 
• integruoja naujas sistemas, produktus, metodus ir sudedamąsias gamybos linijos dalis.

• koordinuoti verslo plėtros pastangas; 
• naudotis analitiniais duomenimis komerciniais tikslais; 
• valdyti pardavimo kanalus; 
• įgyvendinti rinkodaros strategijas; 
•įtraukti į gamybą naujus produktus.

122102 Pardavimo (padalinio) vadovas

Planuoja, organizuoja, koordinuoja įmonės pardavimų veiklą ir jai vadovauja. Remdamasis planais paskirsto pardavimų išteklius, vadovauja pardavimų komandai ir užsiima naujų rinkų paieška. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• rengia įmonės pardavimų politikos kryptis ir strategijas;
• organizuoja pardavimų procesą, užtikrina efektyvumo ir tikslų įgyvendinimo kontrolę ir atlieka rezultatų analizę;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato pardavimų užduotis ir tikslus, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• atlieka konkurencinės aplinkos analizę;
• sudaro ir valdo biudžetą bei užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, pardavimų konferencijose ir forumuose. 
 

• įgyvendinti pardavimo strategijas;
• nustatyti pardavimo tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• analizuoti klientų pirkimo tendencijas;
• rengti pardavimo ataskaitas;
• valdyti biudžetą.

122103 Rinkodaros (padalinio) vadovas

Planuoja, organizuoja, koordinuoja įmonės rinkodaros veiklą ir jai vadovauja. Plėtoja įmonės paslaugų kainodarą ir didina tikslinių vartotojų grupių informuotumą apie produktus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• rengia įmonės rinkodaros strategijas bei planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
• inicijuoja įmonės rinkodaros akcijas ar projektus ir koordinuoja tikslinių vartotojų grupių informavimą apie produktus;
• vykdo klientų edukavimo ir lojalumo programų kūrimą bei valdymą;
• vadovauja padalinio darbuotojams, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo biudžetą bei užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei rinkodaros parodose, konferencijose ir forumuose.
 

• bendradarbiauti rengiant rinkodaros strategijas;
• susieti rinkodaros strategijas su bendrąja strategija;
• koordinuoti rinkodaros plano veiksmus;
• nustatyti išmatuojamus rinkodaros tikslus;
• analizuoti klientų apklausų rezultatus;
• sudaryti metinį rinkodaros biudžetą.

122104 Komercijos (padalinio) vadovas

Vadovauja finansinei ir ūkinei įmonės veiklai ir užtikrina, kad materialieji ir finansiniai ištekliai būtų panaudoti efektyviai bei tikslingai, taip pat kad būtų sumažintos jų sąnaudos ir pagreitėtų lėšų apyvarta. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• rengia įmonės komercinės veiklos strategijas ir planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą ir atlieka strateginį kainodaros valdymą atsižvelgdamas į klientų segmentą ir pirkimo pajėgumus;
• prižiūri produktų kūrimą, asortimento formavimą ir produktų pateikimą rinkai;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• kontroliuoja, ar teisingai naudojamos apyvartinės lėšos ir bankų kreditai, valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• dalyvauja derybose ir bendrauja su svarbiais užsakovais, klientais, tiekėjais bei partneriais.
 

• koordinuoti verslo plėtrą;
• parengti išlaidomis grindžiamus kainodaros modelius;
• naudotis analitiniais duomenimis komerciniais tikslais;
• bendradarbiauti įmonės kasdienėje veikloje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti biudžetą.

122105 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (rinkotyros ir rinkodaros paslaugos)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios verslo paslaugų įmonės, teikiančios rinkotyros ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir užtikrina finansinį stabilumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsižvelgdamas į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus bei užsiima naujų rinkų paieška; 
• konsultuoja ir vadovauja veikloms, susijusioms su pardavimais, rinkotyra ir rinkodara;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• užtikrina laiku atliekamą ir teisingą finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų parengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• koordinuoti ir užtikrinti kokybės kontrolę;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122190 Kiti pardavimo ir rinkodaros vadovai

Kiti pardavimo ir rinkodaros vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1221 pogrupyje „Pardavimo ir rinkodaros vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja įmonės, teikiančios pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja.

• užtikrina subalansuotą įmonės ekonominį bei finansinį stabilumą ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
• atsižvelgdami į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus bei užsiima naujų rinkų paieška; 
• konsultuoja ir vadovauja veikloms, susijusioms su pardavimais, rinkotyra ir rinkodara;
• užtikrina laiku atliekamą ir teisingą finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• koordinuoti ir užtikrinti kokybės kontrolę;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122201 Reklamos padalinio vadovas

Vadovauja įmonės prekių ar paslaugų viešinimo veiklai. Siekdamas pritraukti vartotojus ir pirkėjus organizuoja prekių ar paslaugų reklamos kampanijas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ir kitose informacijos priemonėse. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• rengia reklamų strategijas, planuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
• organizuoja reklamos kūrimo procesą, užtikrina efektyvumo ir tikslų įgyvendinimo kontrolę ir atlieka rezultatų analizę;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato užduotis ir tikslus, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• palaiko santykius su klientais, konsultuoja juos apie teikiamas reklamos paslaugas, rengia reklamos pasiūlymus ir atlieka konkurencinės aplinkos analizę;
• sudaro ir valdo reklamų biudžetus, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, konferencijose ir forumuose. 
 

• konsultuoti viešųjų ryšių klausimais;
• koordinuoti reklamos kampanijas;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• užmegzti ryšius su žiniasklaida;
• nustatyti pirkėjų poreikius;
• valdyti biudžetą.

122202 Viešųjų ryšių padalinio vadovas

Vadovauja įmonės viešųjų ryšių veiklai. Seka socialinius, ekonominius ir politinius šalies gyvenimo įvykius, turinčius įtakos įmonei, vadovauja jos reputacijos, patikimumo ir įvaizdžio kūrimui bei palaikymui. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• rengia viešųjų ryšių strategijas bei planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
• rengia informacines programas ar pranešimus, skirtus įstatymų leidėjams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei informuoti apie įmonės ar organizacijos planus, pasiekimus ir nuostatas;
• vadovauja padalinio darbuotojams, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• konsultuoja vadovybę krizių bei konfliktų valdymo klausimais ir atstovauja įmonei žiniasklaidoje, konferencijose ir forumuose;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• rengti viešųjų ryšių strategijas;
• analizuoti įmonėms svarbius išorės veiksnius;
• užmegzti ryšius su žiniasklaida;
• konsultuoti viešųjų ryšių klausimais;
• rengti spaudos konferencijas.

122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos)

Organizuoja reklamos ir ryšių su visuomene paslaugas teikiančios įmonės veiklą ir jai vadovauja, numato prioritetines verslo plėtros kryptis ir užtikrina finansinį stabilumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus; 
• konsultuoja reklamos ir ryšių su visuomene klausimais, vadovauja įmonės plėtros politikai bei užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina teisingą finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla)

Atsako už žmogiškųjų išteklių valdymą ir įdarbinimo paslaugas, užtikrina veiklos efektyvumą ir tinkamą personalo valdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja įmonės žmogiškuosius išteklius bei įdarbinimo procesus, nustato įmonės personalo poreikius ir numato užimtumo tendencijas; 
• sudaro personalo planus, prognozuoja darbo jėgos reikmes, parengia darbo skelbimus, vadovauja personalo atrankai, priimant naujus darbuotojus; 
• sprendžia personalo valdymo iššūkius bei konfliktus ir užtikrina geros darbo aplinkos išsaugojimą; 
• vykdo įmonės personalo įdarbinimo procesus, siekia didinti efektyvią darbo organizaciją ir personalo našumą; 
•koordinuoja darbuotojų mokymo ir tobulinimo programas.

• valdyti žmogiškuosius išteklius; 
• atrinkti ir įdarbinti naujus darbuotojus; 
• spręsti konfliktus; 
• vadovauti komandiniam darbui; 
• gebėti organizuoti ir valdyti.

122290 Kiti reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

Kiti reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai (pavaduotojai), kurie nėra išvardyti 1222 pogrupyje „Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo arba panašias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo veiklą ir jai vadovauja.

• atsižvelgdami į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus bei užsiima naujų rinkų paieška; 
• konsultuoja ir vadovauja veikloms, susijusioms su reklama ir viešaisiais ryšiais;
• užtikrina laiku atliekamą ir teisingą finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• rengti viešųjų ryšių strategijas;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122301 Technikos direktorius

Vadovauja pramoninių įrenginių, gamybos kontrolės ir automatikos sistemų kūrimui, konstravimui, gamybai, įrengimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai ir remontui. Stebi produkcijos gamybą, vadovauja jos kokybės kontrolei.

• planuoja ir koordinuoja techninių projektų vykdymą; 
• vadovauja techniniam personalui ir užtikrina, kad projektai būtų atlikti laiku ir kokybiškai; 
• vadovauja atliekant techninę įrangos priežiūrą, remontą ir diegia naujas technologijas; 
• dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, susijusiuose su techniniais klausimais; 
• bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais, integruotai vykdant veiklą, rūpinasi techninio personalo profesiniu tobulėjimu ir mokymusi.

• suprasti inžinerijos principus ir funkcijas; 
• vadovauti techniniam personalui, užtikrinti efektyvų komandos darbą; 
• planuoti, organizuoti, įgyvendinti ir stebėti projektus; 
• analizuoti ir rasti inovatyvius bei efektyvius sprendimus; 
• priimti sprendimus pagal esamus duomenis, analizę ir rizikos vertinimą.

122302 Techninis vadovas

Vadovauja pramoninių įrenginių, gamybos kontrolės ir automatikos sistemų kūrimui, konstravimui, gamybai, įrengimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai ir remontui. Stebi produkcijos gamybą, vadovauja jos kokybės kontrolei.

• vadovauja kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
• atlieka įmonės mokslinių tyrimų ir plėtros programų planavimą numatant tikslus ir biudžeto poreikį;
• nustato veiklos ir administracines procedūras ir joms vadovauja, rengia statistines ir analitines ataskaitas;
• vadovauja darbuotojams, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, konferencijose ir forumuose. 
 

• valdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus;
• siekti inovacijų esamoje praktikoje;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• nustatyti procesų patobulinimus;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų:
• planuoti, stebėti biudžetą ir teikti ataskaitas apie jį.

122303 Vyriausiasis konstruktorius

Vadovauja naujų gaminių kūrimui ir modernizavimui, užtikrina jų aukštą techninį lygį, atitinkantį šiuolaikinius mokslo ir technikos reikalavimus.

• atlieka įrenginių konstravimo, pakeitimo ar naujų įrenginių projektų rengimą bei dokumentacijos tvarkymą;
• planuoja metinius perspektyvios ir naujos technikos įdiegimo darbus, numato atlikimo ir įdiegimo terminus, kontroliuoja jų vykdymą;
• vykdo įrenginių brėžinių, schemų rengimą, tvarkymą, periodinės peržiūros organizavimą ir kontrolę;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato metines veiklos užduotis, rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, konferencijose ir forumuose.
 

• valdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus;
• siekti inovacijų esamoje praktikoje;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• suprasti techninius reikalavimus;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• valdyti biudžetą.

122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros (padalinio) vadovas

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą pramonės įmonėje arba kitoje organizacijoje, susijusią su naujų technologijų ar jau naudojamų gamyboje procesų, technologijų sukūrimu ar tobulinimu. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• dalyvauja nustatant mokslinių tyrimų politiką ir strategines kryptis;
• planuoja įmonės mokslinius tyrimus, plėtros programas ir nustato jų biudžeto poreikį;
• koordinuoja mokslo darbuotojų, produktų kūrėjų veiklą kuriant naujus produktus, tobulinant esamus produktus ar vykdant kitą mokslinių tyrimų veiklą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, mokslinėse konferencijose ir forumuose.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• valdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus;
• siekti inovacijų esamoje praktikoje;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos)

Organizuoja mokslinius tyrimus ir plėtros paslaugas teikiančios įmonės veiklą ir jai vadovauja, numato prioritetines verslo plėtros kryptis ir užtikrina finansinį stabilumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsižvelgdamas į vykdomos veiklos ypatumus organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus;
• konsultuoja mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų klausimais, vadovauja įmonės plėtros politikai ir užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina teisingą finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

122306 Produkto plėtros vadovas

Rengia naujų ir esamų produktų pateikimo rinkai strategiją, palaiko gerus verslo santykius su įmonės klientais, atlieka naujų pardavimo kanalų ir klientų paiešką.

• atlieka rinkos mokslinius tyrimus, analizuoja pardavimo planus ir užtikrina jų vykdymą;
• atsako už naujo produkto vystymo strategiją, vykdo rinkos ir konkurencinės aplinkos analizę, formuoja prekių asortimentą ir kainodarą;
• koordinuoja rinkodaros priemonių ir reklaminės medžiagos kūrimą;
• rengia sutartis, ataskaitas, planus ir užsiima naujų rinkų paieška; 
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• atstovauja įmonei derybose, parodose, seminaruose, konferencijose ir forumuose.
 

• daryti išvadas iš rinkos tyrimų rezultatų;
• nustatyti rinkos nišas;
• analizuoti klientų pirkimo tendencijas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

122307 Laboratorijos (padalinio) vadovas

Vadovauja laboratorijos (padalinio) veiklai, užtikrina, kad būtų įgyvendinami strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• dalyvauja rengiant laboratorijos (padalinio) metinius veiklos tikslus, planus ir vadovauja jų įgyvendinimui;
• užtikrina, kad laboratorijoje atliekamos operacijos atitiktų specifikacijas ir būtų laikomasi atitinkamų įstatymų, norminių dokumentų, sveikatos ir saugos standartų bei kitų teisės aktų;
• prižiūri kasdienę veiklą ir rūpinasi reikiamos laboratorinės įrangos tiekimu;
• vykdo personalo valdymo veiklą, nustato metines veiklos užduotis ir organizuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
• sudaro ir valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• atstovauja savo įmonei parodose, konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose.
 

• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• prižiūrėti laboratorijos darbą ir stebėti, kad procedūros vyktų laikantis taisyklių ir teisės aktų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• taikyti darbo laboratorijoje saugos procedūras;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• valdyti veiklos biudžetą.

122390 Kiti mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

Kiti mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1223 pogrupyje „Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonių, teikiančių panašias mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja.

• koordinuoja mokslo darbuotojų, produktų kūrėjų veiklą kuriant naujus ir tobulinant esamus produktus ar vykdant kitą mokslinių tyrimų veiklą;
• planuoja įmonės mokslinius tyrimus, plėtros programas ir numato jų biudžeto poreikį; 
• vadovauja už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įmonei derybose, tarptautinėse parodose, mokslinėse konferencijose ir forumuose.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• valdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus;
• siekti inovacijų esamoje praktikoje;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

131101 Žemės ūkio (padalinio) vadovas

Planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• stebi produktų paklausą rinkoje ir atsižvelgdamas į produkcijos tipą, planuoja žemės ūkio produktų gamybą;
• sudaro ir valdo biudžetą, atlieka gamybos apimties ir sąnaudų stebėseną bei užtikrina išlaidų kontrolę, rengia finansines ir veiklos ataskaitas;
• užtikrina produkcijos kokybę, atlieka žaliavų ir prekių likučių stebėjimą;
• vadovauja kasdienei įmonės produkcijos gamybos veiklai, rūpinasi technikos bei įrenginių įsigijimu, eksploatavimu ir įrangos priežiūra; 
• vadovauja darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę;
• atstovauja įmonei parodose, renginiuose bei forumuose.
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• rengti gamybos politiką;
• užtikrinti sanitarinę higieną;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

131102 Vyriausiasis agronomas

Tiria žemės ūkio augalų ypatybes ir auginimo sąlygas, diegia naujas žemės ūkio augalų auginimo technologijas. Kuria priemones, skirtas dirvožemio derlingumui ir augalų derliui didinti, taip pat nagrinėja veiksmingiausius derliaus nuėmimo būdus.

• tikrina pasėlius ir atlieka eksperimentus, kad pagerintų pasėlių derlių ir ūkio produktų gamybą;
• atlieka dirvožemio analizę, vykdo piktžolių ir kitų ligų nustatymo ir prevencijos kontrolę;
• konsultuoja maistinių kultūrų auginimo klausimais;
• vadovauja darbuotojams ir nustato veiklos užduotis;
• sudaro veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę, rengia veiklos ataskaitas;
• atstovauja savo įmonei parodose, konferencijose ir forumuose.
 

• naudotis žemės ūkio informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis;
• siekti inovacijų esamoje praktikoje;
• prižiūrėti laboratorinę įrangą;
• tirti kultūrinių augalų derliaus didinimą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• valdyti biudžetą.

131103 Vyriausiasis zootechnikas

Organizuoja gyvulininkystės įmonių veiklą, sudaro gyvulininkystės vystymo metinius ir perspektyvinius planus, rūpinasi gyvulininkystės produktų gamyba, rengia ir diegia racionalias gyvulių auginimo sistemas.

• formuoja išteklius, reikalingus gyvulininkystės produkcijai gaminti;
• organizuoja pašarų bazę, prieauglio auginimą, atlieka veislininkystės darbą;
• konsultuoja gyvulių auginimo, ligų, šėrimo programų ir produkcijos didinimo klausimais;
• planuoja bandos apimtį ir reprodukciją, kontroliuoja gyvulininkystės produkcijos išeigą ir kokybę, vykdo zootechninę apskaitą;
• organizuoja darbuotojų darbą ir nustato metines veiklos užduotis;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje
• užtikrinti, kad pašarų priedai neturėtų jokio kenksmingo poveikio;
• įvertinti maistinę pašarų vertę; 
• priimti gyvulių išteklių valdymo sprendimus;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti biudžetą.

131104 Vyriausiasis inžinierius (žemės, miškų, medžioklės ūkis)

Sprendžia žemės, miškų, medžioklės ūkio srities klausimus ir dalyvauja su inžineriniais sprendimais susijusioje veikloje. Projektuoja ir kuria efektyvius įrenginius ir įrangą, užtikrinančius tvarų žemės naudojimą, ir konsultuoja vandens ir dirvožemio išteklių gavybos ir išsaugojimo klausimais.

• rengia įvairius projektus ir įvertina laiko, įrangos, medžiagų sąnaudas, reikalingas projektams įgyvendinti;
• rengia miškų plotų schemų bei miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus; 
• nustato plotus, kuriuose galima įveisti mišką, dalyvauja atkuriant sunykusią ar deformuotą miško paklotę;
• koordinuoja sodinimo ir apželdinimo operacijas bei reikalingų medžių veislių auginimą, 
• ieško būdų, kaip išspręsti technologines problemas;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• atlikti galimybių studiją;
• naudoti kompiuterizuotas inžinerijos sistemas;
• skaityti inžinerinius brėžinius;
• konsultuoti saugos didinimo klausimais;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

131105 Miškų ūkio (padalinio) vadovas

Planuoja miškų ūkio produkcijos gamybą ir jai vadovauja. Organizuoja miško naudojimą taikant modernias technologijas ir koordinuoja miškininkystės srities klausimus įgyvendinant valstybės, savivaldybių ar kitų įstaigų sprendimus šioje srityje. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• stebi produktų paklausą rinkoje ir, atsižvelgdamas į produkcijos tipą, atlieka miškų ūkio produktų gamybos planavimą;
• sudaro ir valdo biudžetą, atlieka gamybos apimties ir sąnaudų stebėseną, užtikrina išlaidų kontrolę, rengia finansines ir veiklos ataskaitas;
• užtikrina produkcijos kokybę ir atlieka žaliavų ir prekių likučių stebėseną;
• vadovauja kasdienei įmonės produkcijos gamybos veiklai, rūpinasi technikos bei įrenginių eksploatavimu ir įrangos priežiūra; 
• vadovauja darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę;
• atstovauja įmonei parodose, renginiuose bei forumuose.
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• rengti gamybos politiką;
• taikyti miškų ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
• užtikrinti sanitarinę higieną;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

131106 Girininkas

Nustatyta tvarka kontroliuoja tam tikros teritorijos miškingumo didinimą, miškų išdėstymą ir kraštovaizdžio formavimą. Rūpinasi miškų tvarkymu ir išsaugojimu, taip pat atsako už miškingos vietovės arba miško natūralaus ir ekonominio gyvybingumo stebėseną.

• derina miškotvarkos projektus ir kontroliuoja, kaip miško valdytojai ir savininkai laikosi šių projektų reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus;
• nustato miškų ūkio veiklos apribojimus saugomose teritorijose, grybų, uogų, riešutų, vaistažolių ir kitų miško gėrybių rinkimo tvarką ir kontroliuoja, kaip jos laikomasi;
• derina pagrindinio kirtimo apimtį ir kontroliuoja, ar laikomasi patvirtintų kirtimo normų;
• numato retų ir nykstančių augalų, grybų, gyvūnų apsaugos priemones, kontroliuoja, kad jos būtų įgyvendintos;
• derina melioracijos, bendro naudojimo kelių, naudingųjų iškasenų telkinių, komunikacijų ir kitų statybos objektų dislokavimo vietas ir projektus;
• kontroliuoja, kaip miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.
 

• valdyti miškus;
• stebėti miško produktyvumą;
• stebėti miško sveikatingumą;
• skatinti informuotumą aplinkos apsaugos srityje;
• prižiūrėti miškų ūkio darbuotojus.

131107 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Vykdo veterinarijos veiklą ir yra atsakingas už nacionalines gyvūnų ligų likvidavimo programas, maisto ar gyvūnų kontrolę, gyvūnų judėjimą ir gyvų gyvūnų bei jų produktų importą ir eksportą.

• koordinuoja ir kontroliuoja veterinarijos tarnybos darbą ir jam vadovauja, atsako už pavaldžių darbuotojų tikslinį užimtumą, kokybišką darbą ir kontroliuoja jo vykdymą; 
• planuoja, laiku organizuoja gyvūnų vakcinavimą, atlieka įvairius tyrimus;
• kontroliuoja gyvulių pašarų ruošimo ir laikymo vietas, atlieka pašarų veterinarinę priežiūrą;
• skrodžia arba dalyvauja kritusių gyvūnų skrodimuose, aiškinasi kritimų priežastis;
• organizuoja ir vykdo gyvūnų karantinavimą (ruošia gyvūnus eksportui ir importui);
• teikia konsultacijas gyvūnų priežiūros, šėrimo ir veisimo klausimais.
 

• reglamentuoti gyvūnų sveikatos normas;
• laikytis veterinarinės patikros normų;
• atlikti maisto produktų perdirbimo įmonių patikrinimus;
• atlikti veterinarinius epidemiologinius tyrimus;
• diagnozuoti gyvūnų ligas;
• konsultuoti gyvulių ligų kontrolės klausimais.

131108 Veterinarijos įstaigos (padalinio) vadovas

Vadovauja veterinarijos įstaigos (padalinio) veiklai ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsako už veiklos plano parengimą, tikslų nustatymą bei jų įgyvendinimą;
• kontroliuoja ir koordinuoja personalo darbą, įvertina veiklos rezultatus ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie gydymo įstaigoje atliktus veterinarijos darbus;
• valdo biudžetą užtikrindamas išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
• atstovauja įstaigai derybose, parodose, konferencijose bei forumuose. 
 

• kurti organizacijos struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• užtikrinti verslo veiklos teisėtumą;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

131190 Kiti žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

Kiti žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai, kurie neišvardyti 1311 pogrupyje „Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės, sodų ir miškų ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai, ir jai vadovauja.

• atlieka žemės ir miškų ūkio rinkos stebėseną bei gamybos planavimą; 
• atsako už pasėlių ir galvijų produkcijos arba produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais sudarymą; 
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę; 
• organizuoja technikos, įrenginių ir tokių priemonių, kaip traktoriai, sėklos, trąšos ir cheminės medžiagos, įsigijimą;
• vykdo žemės ir miškų ūkio aplinkai žalingų medžiagų, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymą ir kontrolę;
• vadovauja žemės ir miškų ūkio darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę.
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• rengti gamybos politiką;
• užtikrinti sanitarinę higieną;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.
 

131201 Vyriausiasis žuvininkas

Atlieka įvairių rūšių žuvų, veisimą, auginimą ir priežiūrą. Užtikrina, kad būtų įgyvendinti žuvų auginimo veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys.

• kontroliuoja žuvų auginimo, šėrimo ir priežiūros veiklą ir jai vadovauja;
• renka ir registruoja duomenis apie žuvų augimą bei ligas;
• stebi tvenkinių žuvų tankį ir atsako už žuvų perkėlimą laiku iš vienų tvenkinių į kitus; 
• planuoja ir organizuoja darbus, rūpinasi tvenkinių melioracija bei įrenginių technine priežiūra; 
• analizuoja žuvų auginimo technologijas, tvenkinių tipus, vandens kokybę;
• vadovauja žuvininkystės darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę.
 

• aiškinti mokslinius duomenis vertinant vandens kokybę;
• apskaičiuoti gyvųjų vandens išteklių augimo spartą;
• rengti žuvų sveikatos ir gerovės valdymo planus;
• laikytis žuvų šėrimo tvarkos;
• stebėti žuvų gaištamumą;
• rengti darbo ataskaitas.
 

131202 Žuvininkystės ūkio (padalinio) vadovas

Planuoja ir kontroliuoja žuvininkystės produkcijos gamybą ir jai vadovauja, optimizuoja gamybos procesus ir užtikrina produkcijos kokybę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• stebi produktų paklausą rinkoje ir, atsižvelgdamas į produkcijos tipą, planuoja produktų gamybą;
• sudaro ir valdo biudžetą, atlieka gamybos apimties ir sąnaudų stebėseną, užtikrina išlaidų kontrolę ir rengia finansines ir veiklos ataskaitas;
• rūpinasi technikos bei įrenginių įsigijimu, ekspotavimu ir įrangos priežiūra;
• vadovauja žuvininkystės gamybos darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę;
• užtikrina ir kontroliuoja sanitarinių higieninių normų laikymąsi gamybos proceso metu.
• atstovauja įmonei parodose, renginiuose bei forumuose. 
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• rengti gamybos politiką;
• užtikrinti sanitarinę higieną;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

131203 Žuvivaisos laboratorijos vadovas

Koordinuoja ir kontroliuoja žuvų veisimo bei auginimo veiklą. Rengia žuvų sveikatos bei gerovės planus ir teikia skubią veterinarinę pagalbą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja žuvų gaudyklių įrengimui ir neršto darbamsF, žuvų veisimui, ikrų brandinimui, mailiaus auginimui, rūpinasi jų mityba, auginimu ir priežiūra;
• užtikrina kokybišką žuvų auginimo technologinį procesą, renka ir registruoja duomenis apie žuvų augimą ir ligas;
• vadovauja žuvivaisos darbuotojams ir nustato veiklos užduotis;
• užtikrina, kad visos laboratorijoje atliekamos operacijos atitiktų specifikacijas, ir rūpinasi reikiamos laboratorinės įrangos tiekimu;
• sudaro veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę, rengia veiklos ataskaitas;
• koordinuoja tvenkinių melioraciją, dirbtinių nerštaviečių įrengimą, žuvų perkėlimą iš vienų tvenkinių į kitus.
 

• prižiūrėti laboratorijos darbą;
• atlikti laboratorinius tyrimus;
• stebėti auginamų rūšių žuvų augimo spartą;
• gydyti žuvų ligas;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

131204 Akvakultūros ūkio (padalinio) vadovas

Planuoja ir kontroliuoja akvakultūros (jūrinių bestuburių, kitų rūšių vandens organizmų) produkcijos gamybą ir jai vadovauja, optimizuoja gamybos procesus ir užtikrina produkcijos kokybę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• stebi produktų paklausą rinkoje ir, atsižvelgdamas į produkcijos tipą, planuoja produktų gamybą;
• sudaro ir valdo biudžetą, atlieka gamybos apimties ir sąnaudų stebėseną, užtikrina išlaidų kontrolę ir rengia finansines ir veiklos ataskaitas;
• rūpinasi technikos bei įrenginių įsigijimu, eksploatavimu ir įrangos priežiūra;
• vadovauja akvakultūros gamybos darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę;
• užtikrina ir kontroliuoja sanitarinių higieninių normų laikymąsi gamybos proceso metu;
• atstovauja įmonei parodose, renginiuose ir forumuose.
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• kontroliuoti akvakultūros gamybos aplinką;
• valdyti gyvųjų vandens išteklių produkciją;
• tiekti akvakultūros produktus pagal klientų specifikacijas;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

131290 Kiti akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

Planuoja, koordinuoja produkcijos gamybą stambiuose akvakultūros ir žuvininkystės ūkiuose, kuriuose auginamos ir gaudomos žuvys, jūriniai bestuburiai ir kitų rūšių vandens organizmai.

• atlieka akvakultūros ir žuvininkystės rinkos stebėseną ir planuoja gamybinę bei žvejybinę veiklą;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę, atlieka gamybos apimties ir sąnaudų stebėseną ir rengia finansines ir veiklos ataskaitas;
• užtikrina, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai, derasi su pirkėjais dėl produkcijos ir pagautų žuvų pardavimo, sudaro sutartis su žvejybinių laivų kapitonais ar laivų savininkais bei akvakultūros ūkiais;
• atlieka akvakultūros ir žuvininkystės ūkio darbuotojų veiklos priežiūrą;
• planuoja ir koordinuoja veiklas, tokias kaip mailiaus atrankos ir priežiūros koordinavimas, žuvų išsivystymo ir auginimo spartinimas, ir ieško būdų, kaip išvengti ligų žuvidėse.
• rūpinasi mechanizmų, įrangos ir reikmenų įsigijimu.
 

• rengti gamybos politiką;
• užtikrinti sanitarinę higieną;
• kontroliuoti akvakultūros gamybos aplinką;
• valdyti gyvųjų vandens išteklių produkciją;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132101 Eksploatacijos direktorius

Vadovauja technikos įrenginių eksploatacinei priežiūrai ir atlieka kasdienę stebėseną. Organizuoja įrangos gedimų prevenciją ir gedimų šalinimo darbus.

• užtikrina techninio aprūpinimo ir vystymo strategijos rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną;
• valdo naujų įrenginių, įrangos ir atsarginių dalių pirkimo procesus ir organizuoja technikos remonto darbus;
• atlieka gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolę ir užtikrina veiklos procesų tobulinimą bei našumo didinimą;
• vadovauja techninės priežiūros komandos darbui, organizuoja kasdienes veiklas ir nustato metines užduotis;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
 

• įsigyti mechaninę įrangą;
• užtikrinti įrangos techninę priežiūrą;
• užtikrinti galimybę naudotis įranga;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vadovauti darbuotojams;
• planuoti sveikatos ir saugos procedūras;
• valdyti veiklos biudžetą.

132102 Gamybos (padalinio) vadovas

Valdo, prižiūri ir koordinuoja gamybos procesą įmonėje arba jos padalinyje. Užtikrina, kad atsižvelgiant į įmonės gamybinį pajėgumą produkcija būtų gaminama kokybiškai ir laikantis nustatytų terminų. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• atsako už gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimą bei įgyvendinimą;
• įvertina produkcijai keliamus reikalavimus ir įmonės gamybinį pajėgumą, planuoja ir vykdo gamybos veiklas, susijusias su gaminių kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiu;
• užtikrina produkcijos kokybę bei gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolę;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja gamybos darbuotojams ir teikia ataskaitas generaliniam direktoriui (vadovui) apie gamybos planus, veiklą ir rezultatus;
• atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. 
 

• apibrėžti gamybos kokybės kriterijus;
• parengti gamybos gaires;
• prižiūrėti, kaip laikomasi gamybos reikalavimų;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132103 Vyriausiasis technologas

Vadovauja įmonės naujų, pažangių technologinių procesų įdiegimui ir senų technologinių procesų tobulinimui. Organizuoja optimalius įmonės gaminamos produkcijos gamybos būdus, siekdamas sumažinti medžiagų ir darbo sąnaudų išlaidas bei užtikrinti produktų konkurencingumą rinkoje.

• vadovauja gamybos technologinio proceso stebėsenai, priežiūrai ir kontrolei;
• formuoja naujas gamybines linijas, planuoja įrengimą ir apskaičiuoja technologinių procesų ekonominį efektyvumą;
• rengia techninės įrangos išdėstymo ir darbų organizavimo planus, skaičiuoja gamybos pajėgumus ir įrangos apkrovą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja pavaldiems darbuotojams, vykdo mokymus ir nustato veiklos užduotis;
• rengia technologinius standartus, instrukcijas ir kitą technologinę dokumentaciją.
 

• laikytis organizacinių gairių;
• analizuoti gamybos procesus siekiant juos patobulinti;
• nustatyti technologinius poreikius;
• konsultuoti technologijų projektavimo ar naudojimo klausimais;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132104 Vyriausiasis mechanikas

Vadovauja pramonės įrenginių, agregatų, keliamųjų mechanizmų ir transporto priemonių priežiūros, derinimo, montavimo bei remonto darbams.

• koordinuoja pramoninių mašinų eksploatavimo ir eksploatuojamų gamybos įrenginių techninę priežiūrą bei naujų įrenginių derinimo ir montavimo darbus;
• atlieka reikalingų medžiagų, technikos bei atsarginių dalių užsakymus;
• nustato gamybos įrangos gedimus, organizuoja ir kontroliuoja įrenginių remonto darbus;
• analizuoja remonto bazės veiklos rezultatus, rengia veiklos ataskaitas ir atlieka įrenginių modernizavimo darbus;
• vadovauja pavaldiems darbuotojams, vykdo mokymus ir nustato veiklos užduotis;
• atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
 

• kontroliuoti automatizuotas mašinas;
• organizuoti įrangos remontą;
• atlikti bandomuosius technikos veikimo testus;
• laikytis terminų;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132105 Vyriausiasis inžinierius

Vadovauja projektuojant naujas inžinerines sistemas, įrenginius, kurie pritaikomi prie gamybos reikalavimų ir procesų, taip pat rengia pasiūlymus racionalizuojant bei tobulinant gamybos technologijas ir dalyvauja su inžinerinėmis koncepcijomis susijusioje veikloje.

• vadovauja projektuojant efektyvius gamybos įrenginius, įrangą, naujas inžinerines sistemas, ieško būdų, kaip išspręsti technologines problemas;
• dalyvauja testuojant sukurtus įrenginius ir priima sprendimus dėl jų paleidimo;
• rengia įvairius projektus, brėžinius, diagramas bei kitą techninę dokumentaciją;
• bendradarbiauja kuriant programas, kuriomis siekiama automatizuoti gamybos procesą;
• vadovauja pavaldiems darbuotojams, vykdo mokymus ir nustato veiklos užduotis;
• atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
 

• valdyti inžinerijos projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• naudoti kompiuterizuotas inžinerijos sistemas;
• skaityti inžinerinius brėžinius;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• vadovauti darbuotojams.

132106 Vyriausiasis energetikas

Vadovauja veikloms, susijusioms su energijos gamyba, paskirstymu, perdavimu, prekyba, elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimu.

• vadovauja įmonės energetikos strategijų ir tikslų rengimui;
• tiria ir analizuoja energijos išteklių rinką, apibendrina tyrimų rezultatus ir rengia pasiūlymus;
• atlieka energetinių projektų valdymą ir konsultuoja visais energetikos klausimais;
• užtikrina energijos tiekimo saugumą, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, energijos tiekimo nenutrūkstamumą ir nustatytų kokybės parametrų pastovumą;
• vadovauja energetikų komandai, nustato veiklos užduotis, paskirsto ir kontroliuoja darbus;
• atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• rengti energetikos politiką;
• kurti energijos taupymo koncepcijas;
• skatinti tvariąją energetiką;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132107 Vyriausiasis radiologas

Vadovauja radiologų komandai, patikimai ir saugiai atliekančiai visas reikalingas radiologines diagnostines arba gydomąsias procedūras.

• atsako už taikomų medicininių vaizdinimo procedūrų (rentgeno, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso ir kt.) kokybišką atlikimą;
• koordinuoja medicininio vaizdinimo tyrimų atlikimo, vaizdų surinkimo, apdorojimo ir įrašymo veiklas;
• vadovauja radiologų komandai, paskirsto užduotis ir užtikrina saugią darbo aplinką;
• užtikrina kompiuterizuotos medicininės įrangos veikimą;
• atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, visuomenės sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• nustatyti taikytinus vaizdinimo metodus;
• nustatyti diagnostinį medicininių vaizdų tinkamumą;
• apskaičiuoti radiacijos poveikį;
• vadovauti darbuotojams;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi radiacinės saugos reikalavimų.

132108 Vyriausiasis metrologas

Vadovauja eksploatuojamų matavimo prietaisų bei metrologinių tyrimų veiklai, apimančiai matavimo priemonių kalibravimą, patikrą, derinimą, taisymą, ženklinimą, plombavimą, ir rengia patikros bei kalibravimo metodikas.

• vadovauja matavimo prietaisų ir laboratorinės įrangos pirminės ir periodinės metrologinės patikros vykdymui;
• atlieka elektros technologinių įrenginių ir matavimo prietaisų kalibravimą, bandymus ir atitikties vertinimus;
• atsako už matavimo priemonių vidinius patikrinimus, sudaro matavimo prietaisų patikros grafikus ir rengia matavimo priemonių patikrinimo metodikas;
• organizuoja matavimo priemonių pirkimą ir remontą;
• vadovauja metrologų komandai, paskirsto užduotis ir užtikrina saugią darbo aplinką;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• analitiškai mąstyti;
• atlikti bandomuosius veikimo testus;
• nustatyti kalibravimo procedūras;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132109 Vyriausiasis hidrotechnikas

Vadovauja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių, statinių, priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbams, tiria vandens tėkmės poveikį hidrotechninių statinių ir jų pagrindų stabilumui, stiprumui ir patikimumui, dalyvauja su hidrotechnikos koncepcijomis susijusioje veikloje.

• rengia įvairius projektus, techninę dokumentaciją ir įvertina technines sąlygas melioruotose žemėse projektuojant statinius, kelius, požemines komunikacijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius;
• kontroliuoja ir vertina melioracijos, vandentvarkos darbų apimtis ir kokybę, taip pat kontroliuoja melioracijos įrenginių priežiūros darbus;
• organizuoja ir kontroliuoja vykdomų melioracijos, vandentvarkos darbų techninę priežiūrą ir melioracijos objektų pripažinimą tinkamų naudoti;
• užtikrina patikimą hidrotechnikos įrangos veikimą;
• vadovauja pavaldiems darbuotojams ir nustato veiklos užduotis;
• atsako už darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
 

• valdyti inžinerijos projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• naudoti kompiuterizuotas inžinerijos sistemas;
• skaityti inžinerinius brėžinius;
• pritaikyti inžinerijos principus rengiant architektūrinius projektus;
• vadovauti darbuotojams.

132110 Įmonės (padalinio) pamainos vadovas

Vadovauja (padalinio) pamainos gamybinei veiklai, organizuoja pavaldžių darbuotojų darbus, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja gamybos žaliavų tiekimą, darbo priemonių įsigijimą ir įrangos remontą.

• planuoja ir organizuoja (padalinio) pamainos gamybos procesus ir kasdienes gamybos operacijas;
• atsako už numatytų gamybos planų vykdymą ir užtikrina gaunamos produkcijos kokybės reikalavimus;
• rengia ataskaitas, analizuoja gamybos duomenis ir kontroliuoja, kaip laikomasi ekonominių rodiklių;
• vadovauja gamybos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja kasdienius darbus, sudaro grafikus, nustato metines veiklos užduotis;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
 

• laikytis įmonės standartų;
• laikytis terminų;
• vadovauti darbuotojams;
• planuoti sveikatos ir saugos procedūras;
• vadovauti avarinių situacijų procedūroms;
• valdyti veiklos biudžetą.

132111 Vyriausiasis dailininkas

Vadovauja įmonės dailininkų komandai kuriant vaizdinę produkcijos koncepciją, rengiant eskizus, brėžinius ir atliekant spalvų parinkimo tyrimus.

• derina estetinius pramonės gaminių aspektus su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais, rengia ataskaitas;
• parenka medžiagų ir kitų pramonės gaminių vaizdinę išraišką;
• konsultuojasi su kitais vadovais produkcijos gamybos klausimais ir vadovauja gamybos produktų apipavidalinimui;
• vadovauja dailininkų komandai, organizuoja ir kontroliuoja kasdienius darbus, nustato metines veiklos užduotis;
• dalyvauja organizuojant parodas ir pristatant įmonės produkciją;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• naudotis kompiuterizuoto projektavimo programine įranga;
• tyrinėti menines technikas;
• kurti dizaino koncepciją;
• įvertinti darbo trukmę;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132112 Mažosios gamybos įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios gamybos įmonės veiklą, užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės gamybos strategijų ir planų rengimui ir įgyvendinimui;
• organizuoja įmonės darbą, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rengimą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. 
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacijos struktūrą;
• prižiūrėti, kaip laikomasi gamybos reikalavimų;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132113 Kokybės priežiūros (padalinio) vadovas

Užtikrina produkcijos kokybę ir kokybės standartų laikymąsi įmonėje ar jos padalinyje, taip pat yra atsakingas už gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• dalyvauja rengiant gamybos politiką ir tikslus, nustato produkcijos kokybės rodiklius;
• atsako už metinių veiklos planų ir tikslų įgyvendinimą; 
• bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais dėl produkcijos kokybės gerinimo ir atlieka gaminių kokybės auditus, taip pat teikia ataskaitas ir rekomendacijas vadovams;
• vadovauja padalinio darbuotojams ir nustato metines veiklos užduotis, organizuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
• stebi įmonės veiklos rezultatus ir, esant būtinybei, įgyvendina pokyčius;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• laikytis įmonės standartų;
• rengti personalo mokymą kokybės užtikrinimo procedūrų srityje;
• nustatyti kokybės standartus;
• vykdyti kokybės auditus;
• bendradarbiauti įmonės kasdienėje veikloje;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.

132114 Techninės priežiūros (padalinio) vadovas

Užtikrina įmonės pastatų ir statinių eksploatacijos bei inžinerinių sistemų (vėdinimo, šaldymo, šildymo, vandentiekio, nuotekų, elektros) techninės priežiūros bei remonto darbus ir jiems vadovauja. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja ilgalaikės techninės priežiūros vystymo strategijos rengimui, įgyvendinimui ir stebėsenai;
• koordinuoja pastatų ir inžinerinių sistemų periodinės priežiūros bei remonto darbus;
• organizuoja statybos darbus, bendrauja su subrangovais ir tiekėjais, prižiūri sutarčių vykdymą;
• vadovauja techninės priežiūros komandos darbui, organizuoja kasdienes veiklas ir nustato metines veiklos užduotis;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
 

• laikytis įmonės standartų;
• suprasti techninius reikalavimus;
• užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams;
• vadovauti darbuotojams;
• planuoti sveikatos ir saugos procedūras;
• valdyti veiklos biudžetą.

132190 Kiti gamybos vadovai

Kiti gamybos srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1322 pogrupyje „Gamybos vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir organizuoja gamybinę veiklą, atsako už kokybę bei techninę priežiūrą, susijusią su gamyba, ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai ar mažosios įmonės vadovai.

• vadovauja gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• planuoja gamybos veiklas, susijusias su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais;
• užtikrina produkcijos kokybę ir atlieka gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolę;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• konsultuojasi su kitais vadovais gamybos klausimais ir vykdo gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolę;
• atlieka specializuotų prekių gamybos kvotų suteikimo priežiūrą ir sutarčių su klientais ir tiekėjais sudarymą;
• vadovauja darbuotojams ir atsako už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. 
 

• rengti gamybos politiką;
• parengti gamybos gaires;
• prižiūrėti, kaip laikomasi gamybos reikalavimų;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132201 Vyriausiasis geologas

Vadovauja vykdant geologinius tyrimus ir koordinuoja gamybinę veiklą, susijusią su naftos ar dujų gavyba. Taip pat atlieka geotechninių tyrimų kontrolę įvertindamas, kaip naudingųjų iškasenų gavybos veikla gali paveikti žemės ir jos išteklių sandarą bei fizines savybes.

• bendradarbiauja su kitais vadovais nustatant gamybos kvotas ir planuojant išteklių gavybos vietas;
• atlieka gamybos vietų veiksmingumo vertinimą, siekdamas nustatyti darbuotojų, įrangos ir naudojamų technologijų tinkamumą, ir rūpinasi technikos, įrenginių įsigijimu, eksploatavimu ir įrangos priežiūra;
• analizuoja geologinių geotechninių tyrimų technines užduotis ir vertina naudingųjų iškasenų žemės gelmių geologinio tyrimo duomenis;
• sudaro ir valdo biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę ir rengia veiklos ataskaitas;
• vadovauja darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina darbų kontrolę;
• užtikrina ir įgyvendina sveikatos ir saugos reikalavimų laikymąsi.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• taikyti skaitmeninio kartografavimo priemones;
• atlikti geologinius tyrimus;
• rinkti geologinius duomenis;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132202 Mažosios gavybos įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios gavybos įmonės gamybinę veiklą, susijusią su gavyba, kasyklų ar karjerų eksploatavimu, naftos ir dujų gavyba, užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės gavybos strategijų ir planų rengimui ir įgyvendinimui;
• koordinuoja gavybos vietų planavimo, veiksmingumo vertinimo ir žaliavų priemaišų pašalinimo veiklas ir atlieka naujos įrangos bei įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūrą;
• organizuoja įmonės darbą, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina tinkamą įmonės ūkinių operacijų registravimą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• atsako už darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi. 
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• prižiūrėti kasyklų planavimo veiklą;
• prižiūrėti, kaip laikomasi gavybos reikalavimų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132290 Kiti gavybos vadovai

Kiti gavybos srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1322 pogrupyje „Gavybos vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir organizuoja gamybinę veiklą, susijusią su gavyba, karjerų eksploatavimu, naftos ir dujų gavyba, ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos direktoriai.

• vadovauja gavybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• bendradarbiauja su kitais vadovais gavybos klausimais, nustatant gamybos kvotas, planuojant ir nustatant gavybos vietas;
• vertina gamybos vietų veiksmingumą siekdami nustatyti darbuotojų, įrangos ir naudojamų technologijų tinkamumą, vykdo naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūrą;
• koordinuoja ir planuoja veiklas, susijusias su kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja darbuotojams, atsako už darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi. 
 

• rengti gamybos politiką;
• stebėti kasybos produkciją;
• prižiūrėti, kaip laikomasi gavybos reikalavimų;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132301 Statybos padalinio vadovas

Vadovauja pastatų ir būstų statybų veiklai, planuoja ir koordinuoja statybos darbų vykdymą, taip pat užtikrina, kad atsižvelgiant į įmonės pajėgumą būtų įgyvendinti strateginiai veiklos tikslai, planai ir atliekamos kasdienės užduotys. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• koordinuoja suderintų statybos darbų veiklą ir jai vadovauja, teikia projektų planus vietos valdžios institucijoms, atlieka architektūrinių brėžinių ir techninių sąlygų išaiškinimus;
• užtikrina medžiagų, įrenginių bei įrangos tiekimą ir efektyvų jų panaudojimą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę, siekdamas, kad projektai būtų įgyvendinti laiku ir neviršytų biudžeto;
• koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą;
• dalyvauja derybose ir bendradarbiauja su pastatų savininkais, architektais, projektuotojais ir subrangovais;
• stebi, kad būtų laikomasi įstatymų, normatyvinių statybos techninių reikalavimų, saugos standartų ir kitų pastatų statybai skirtų teisės aktų.
 

• parengti statybos dokumentus;
• tikrinti statybos projektus;
• palaikyti ryšius su statybininkų brigadomis;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• tikrinti statybų atitiktį reikalavimams;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

132302 Vyriausiasis architektas

Prižiūri pastatų, miesto erdvių, infrastruktūros projektų ir socialinių erdvių statybas ir plėtrą ir vadovauja šiai veiklai. Koordinuoja projektus, kuriais siekiama vystyti socialinę struktūrą geografinėje vietovėje ir tobulinti socialinio miestų planavimo projektus.

• vadovauja statinių projektavimo ir projektų įgyvendinimo priežiūrai ir teikia statinių architektūros srities konsultacijas, recenzuoja architektūrinius projektus;
• vykdo interjero projektavimo ir projektų įgyvendinimo priežiūrą ir teikia architektūros srities konsultacijas statinio vidaus erdvės formavimo klausimais;
• projektuoja ir planuoja urbanistinius objektus;
• vadovauja teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą.
 

• rengti architektūrinius planus;
• naudotis kompiuterizuoto projektavimo programine įranga;
• užtikrinti architektūrinių statinių darną;
• integruoti statybos reikalavimus į architektūrinius projektus;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132303 Techninės priežiūros vadovas

Atsako už įmonės techninės infrastruktūros priežiūrą, remontą ir veiklos efektyvumą.

• organizuoja ir valdo techninės priežiūros procesus, planuoja ir koordinuoja periodinį įrangos patikrinimą bei remontą; 
• prižiūri, kad visos techninės sistemos veiktų sklandžiai, stebi ir analizuoja įrangos veikimo duomenis, identifikuoja galimus gedimus ar problemų priežastis; 
• sudaro ir vykdo priežiūrą ir remontą pagal grafikus ir biudžetą; 
• užtikrina saugią darbo aplinką ir techninės įrangos naudojimą; 
• bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir padaliniais, sprendžiant techninius klausimus.

• išmanyti skirtingos techninės įrangos veikimo principus; 
• planuoti ir efektyviai organizuoti priežiūros darbus; 
• analizuoti techninius duomenis ir šalinti gedimų priežastis;
• bendradarbiauti su techniniu personalu; 
• suprasti saugios darbo aplinkos reikalavimus. 
 

132304 Bendrųjų statybos darbų vadovas

Atsako už visų rūšių statybos projektų organizavimą, vykdymą ir užtikrinimą, kad darbai būtų atlikti laiku, saugiai ir atitiktų kokybės standartus. Valdo ir organizuoja sudėtingus procesus, sprendžia technines, organizacines ir taktines problemas.

• planuoja, organizuoja ir valdo statybos projektus;
• renka ir koordinuoja reikiamus išteklius, įskaitant žmonių darbo jėgą ir medžiagas; 
• užtikrina, kad visi statybos darbai būtų atlikti pagal saugumo ir kokybės reikalavimus; 
• stebi darbų eigą, identifikuoja problemas ir keičia projektų vykdymo planą; 
•bendrauja su klientais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

• planuoti, organizuoti ir stebėti kompleksinius statybos projektus; 
• bendradarbiauti su skirtingų sričių specialistais, vadovauti komandai; 
• suprasti apie statybos medžiagas, technologijas, užtikrinti kokybišką darbų atlikimą; 
• analizuoti sudėtingas situacijas, identifikuoti galimas problemas ir pasiūlyti efektyvius sprendimus; 
• suprasti statybos teisės aktus, reglamentus ir standartus.

132305 Specialiųjų statybos darbų vadovas

Atsako už sudėtingų statybos projektų valdymą ir koordinavimą, įskaitant specifines ir unikalias statybos užduotis, užtikrina, kad būtų laikomasi visų techninių ir saugos standartų.

• suderina su klientais projektus ir užtikrina, kad reikalavimai būtų suprantami ir įgyvendinami; 
• planuoja ir valdo projektus, įskaitant išteklių (darbo jėgos, medžiagų, technikos) koordinavimą; 
• stebi darbų eigą ir kokybę, užtikrina, kad būtų laikomasi visų techninių ir saugos standartų; 
• bendrauja su darbuotojais, subrangovais, inžinieriais ir kitais suinteresuotais asmenimis; 
• sprendžia neatidėliotinas problemas ir nesklandumus, kurie gali iškilti vykdant statybos projektą.

• analizuoti kompleksinius techninius klausimus; 
• valdyti komandą; 
gebėti derėtis ir bendradarbiauti su komanda; 
• suprasti statybos proceso eigą ir reikiamus dokumentus; 
• žinoti projektų valdymo metodus. 
 

132306 Statybos projekto vadovas

Vadovauja statybos projekto įgyvendinimui, rengia projekto koncepciją, planuoja, koordinuoja ir organizuoja statybos darbų vykdymą, užtikrina veiksmingą išteklių panaudojimą, darbo našumą ir darbų saugą.

• vadovauja, prižiūri ir kontroliuoja kasdienį projekto vykdymą ir bendradarbiauja su projektuotojais, rangovais ir derinančiomis institucijomis;
• sudaro statybos darbų grafikus ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę, rengia ataskaitas;
• užtikrina medžiagų, įrenginių bei įrangos tiekimą ir efektyvų jų panaudojimą;
• sudaro ir valdo projekto biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę, siekdamas, kad projektas būtų įgyvendintas laiku ir neviršytų biudžeto;
• koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą ir nustato veiklos užduotis;
• stebi, kad būtų laikomasi įstatymų, normatyvinių statybos techninių reikalavimų, saugos standartų ir kitų pastatų statybai skirtų teisės aktų.
 

• parengti statybos dokumentus;
• pagal projektą nuspręsti, kokių statybinių medžiagų prireiks;
• prižiūrėti statybos projekto įgyvendinimą;
• palaikyti ryšius su statybininkų brigadomis;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• tikrinti statybų atitiktį reikalavimams.

132307 Mažosios statybos įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios statybos įmonės veiklą, susijusią su civilinės statybos projektų rengimu, objektų statyba, ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės statybos strategijų ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• koordinuoja suderintų statybos darbų veiklą ir jai vadovauja, užtikrina medžiagų, įrenginių bei įrangos tiekimą ir efektyvų jų panaudojimą;
• organizuoja įmonės darbą, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• stebi, kad būtų laikomasi įstatymų, normatyvinių statybos techninių reikalavimų, saugos standartų ir kitų pastatų statybai skirtų teisės aktų.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• parengti statybos dokumentus;
• tikrinti statybos projektus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132390 Kiti statybos vadovai

Kiti statybos vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1323 pogrupyje „Statybos vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja civilinės statybos projektų rengimą, pastatų ir būstų statybą ir jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

• vadovauja statybos darbams ir koordinuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklas;
• dalyvauja derybose su pastatų savininkais, architektais, projektuotojais ir subrangovais;
• rengia komercinius pasiūlymus ir paraiškas sutarčių sudarymui;
• koordinuoja viešųjų pirkimų ir medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę, siekdami, kad projektai būtų įgyvendinti laiku ir neviršytų biudžeto;
• organizuoja atitinkamų tarnybų pastatų patikras ir stebi, kad būtų laikomasi įstatymų, normatyvinių statybos techninių reikalavimų, saugos standartų ir kitų pastatų statybai skirtų teisės aktų.
 

• parengti statybos dokumentus;
• tikrinti statybos projektus;
• palaikyti ryšius su statybininkų brigadomis;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• tikrinti statybų atitiktį reikalavimams;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

132401 Pašto padalinio vadovas

Vadovauja pašto padaliniui, organizuoja paslaugų teikimą, kontroliuoja ir koordinuoja darbuotojų veiklą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja klientų aptarnavimo ir konsultavimo procesus pagal vidinius įmonės standartus ir vadovauja šiai veiklai;
• palaiko ryšius su klientais, sprendžia konfliktines situacijas ir nagrinėja skundus;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, nustato kasdienius ir metinius veiklos tikslus; 
• rengia ataskaitas ir analizuoja veiklos rodiklius;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių pašto paslaugų veiklą.
 

• užtikrinti klientų aptarnavimą;
• bendrauti su ekspeditoriais;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti finansinius išteklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• užtikrinti paskirstymo veiklos atitiktį reikalavimams.

132402 Transporto padalinio vadovas

Vadovauja kelių, geležinkelio, oro ar vandens transporto padalinio veiklai. Organizuoja ir kontroliuoja veiksmingą krovinių ir keleivių vežimą, užtikrina optimalų ir efektyvų įrangos bei transporto priemonių panaudojimą, tvarkymą ir remontą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• bendradarbiauja kuriant įmonės vežimo veiklos strategijas, planus ir tikslus bei vykdo jų įgyvendinimą;
• vadovauja padalinio organizacinei, komercinei ir ūkinei veiklai, užtikrina efektyvų ir saugų keleivių bei krovinių vežimą;
• dalyvauja derybose dėl sutarčių atsižvelgdamas į kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimus, taip pat stebi veiklos rodiklius ir rengia ataskaitas;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto ir logistikos veiklas.
 

• vykdyti įmonės transporto strategiją;
• planuoti transporto operacijas;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

132403 Logistikos padalinio vadovas

Vadovauja logistikos padalinio, kurio tikslas yra užtikrinti optimalų prekių ir paslaugų tiekimą įmonės viduje ir išorėje, veiklai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų tiekimo procesus;
• valdo tiekimo grandinę ir užtikrina tinkamą prekių ir paslaugų tiekimą;
• analizuoja ir optimizuoja prekių ir paslaugų tiekimo procesus, atlieka duomenų rinkimą, analizę ir ataskaitų rengimą;
• vadovauja logistikos padalinio darbuotojams, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• bendradarbiauja su tiekėjais ir kitomis įmonėmis, kad būtų galima efektyviai dirbti tiekimo grandinėje.
 

• vykdyti įmonės transporto strategiją;
• planuoti transporto operacijas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• derėtis dėl krovinių vežimo kainų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132404 Sandėlio vadovas

Vadovauja sandėlio darbui, atsako už sandėlio veiklos organizavimą, prekių saugojimą ir platinimą, koordinuoja sandėlio darbuotojų darbus ir bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja sandėlio veiklą pagal gamybos planus ir užsakymus;
• vadovauja sandėlio darbuotojams ir nustato veiklos užduotis;
• rūpinasi prekių priėmimu ir išdavimu, bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais ar klientais dėl prekėms keliamų sandėliavimo reikalavimų;
• atlieka inventorizacijas ir rengia ataskaitas apie sandėlyje esančias prekes;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad darbuotojai laikytųsi saugos, higienos ir darbo saugos standartų.
 

• koordinuoti sandėliavimo veiklą;
• prižiūrėti atsargų kontrolės sistemas;
• valdyti sandėliavimo riziką;
• prižiūrėti skirtingų pamainų darbuotojų darbą;
• tvarkyti sandėlio duomenų bazę;
• valdyti veiklos biudžetą.

132405 Krovinių padalinio vadovas

Atsako už krovinių tvarkymo procesų organizavimą ir valdymą, taip pat užtikrina, kad krovinių vežimo ir sandėliavimo operacijos būtų atliekamos efektyviai ir laiku. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja krovinių vežimo ir sandėliavimo veikloms, taip pat stebi atitinkamų dokumentų tvarkymą;
• analizuoja krovinių padalinio veiklos rodiklius ir ieško būdų, kaip gerinti padalinio veiklą;
• dalyvauja derybose su klientais ir tiekėjais dėl krovinių vežimo ir sandėliavimo;
• vadovauja krovinių padalinio darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami efektyviai, saugiai ir laiku;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto ir krovinių vežimo veiklas.
 

• vykdyti įmonės transporto strategiją;
• planuoti transporto operacijas;
• pažymėti krovinių vežimo vietas;
• derėtis dėl krovinių vežimo kainų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132406 Platinimo padalinio vadovas

Atsako už prekių ir paslaugų teikimo proceso valdymą, savo veikloje koordinuoja sandėlių valdymą, logistiką, prekių vežimą ir prekių platintojų darbą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• analizuoja ir prognozuoja rinkos tendencijas ir klientų pageidavimus;
• planuoja ir organizuoja prekių pristatymą ir platinimą, palaiko gerus santykius su platintojais, tiekėjais ir partneriais;
• užtikrina, kad prekių srautai būtų valdomi pagal numatytus grafikus ir kad kokybė atitiktų reikalavimus;
• analizuoja ir optimizuoja prekių ir paslaugų tiekimo procesus, atlieka duomenų rinkimą, analizę ir ataskaitų rengimą;
• vadovauja padalinio darbuotojams, paskirsto darbus, rūpinasi darbuotojų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• planuoti transporto operacijas;
• koordinuoti vežėjų veiklą;
• reguliuoti mokėjimo už krovinius būdus;
• užtikrinti paskirstymo veiklos atitiktį reikalavimams;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132407 Tiekimo padalinio vadovas

Vadovauja visai tiekimo grandinei, įskaitant tiekimo planavimą, koordinavimą, kontrolę ir tobulinimą. Atsako už veiklos procesų valdymą, logistikos organizavimą, sandėlių valdymą, rizikos valdymą bei tiekimo grandinės efektyvumo gerinimą, taip pat už bendravimą su tiekėjais ir klientais. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant tiekimo strategijas, atsako už tiekimo grandinės veiklos procesų valdymą, koordinavimą ir tobulinimą;
• vykdo logistikos organizavimą ir kontrolę, koordinuoja sandėlių veiklą;
• dalyvauja sandorių derybose su tiekėjais ir klientais laikydamasis kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų, rengia ir analizuoja ataskaitas;
• vadovauja padalinio darbuotojams, paskirsto darbus, rūpinasi darbuotojų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų.
 

• planuoti transporto operacijas;
• koordinuoti vežėjų veiklą;
• reguliuoti mokėjimo už krovinius būdus;
• užtikrinti paskirstymo veiklos atitiktį reikalavimams;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132408 Sandėliavimo padalinio vadovas

Atsako už sandėlių veiklos organizavimą ir valdymą, užtikrindamas sklandžią sandėlių veiklą ir saugią darbo aplinką, ir vadovauja šiai veiklai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• valdo, planuoja ir organizuoja sandėlių veiklą;
• atsako už prekių vežimo, priėmimo ir išdavimo organizavimą, inventoriaus valdymą ir kokybės kontrolę;
• atlieka inventorizaciją, teikia ataskaitas ir atsako už prekių likučių kontrolę;
• vadovauja padalinio darbuotojams, nustato veiklos užduotis ir užtikrina, kad darbuotojai laikytųsi saugos, higienos ir darbo saugos standartų;
• bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais ar klientais dėl prekėms keliamų sandėliavimo reikalavimų;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• planuoti būsimą pajėgumų poreikį;
• koordinuoti sandėliavimo veiklą;
• prižiūrėti atsargų kontrolės sistemas;
• valdyti sandėliavimo riziką;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132409 Mažosios transporto įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios transporto įmonės veiklą, susijusią su transporto ir logistikos valdymu, ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės strategijų ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• koordinuoja transporto logistiką, maršrutus, transporto priemonių priežiūrą ir techninės būklės užtikrinimą bei priima sprendimus dėl transporto priemonių pirkimo ar nuomos;
• organizuoja įmonės darbą, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, užtikrina teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą ir finansinių ataskaitų rengimą;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto ir logistikos veiklas.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacijos struktūrą;
• planuoti transporto operacijas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132410 Mažosios logistikos įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios transporto paslaugų įmonės veiklą, susijusią su krovinių vežimu, logistikos valdymu ir sandėliavimu, užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės strategijų ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• koordinuoja transporto logistiką, krovinių vežimą, vykdo transporto priemonių priežiūrą ir užtikrina techninę būklę, taip pat priima sprendimus dėl transporto priemonių pirkimo ar nuomos;
• organizuoja įmonės darbą, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, užtikrina teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą ir finansinių ataskaitų rengimą;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto ir logistikos veiklas.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti transporto operacijas;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132411 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios sandėliavimo įmonės veiklą, susijusią su prekių, krovinių sandėliavimu bei atsargų valdymu, ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės sandėliavimo strategijų ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• organizuoja sandėlių veiklą, koordinuoja prekių vežimo, priėmimo ir išdavimo veiklas ir atsako už kokybės kontrolę;
• dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, užtikrina teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą ir finansinių ataskaitų rengimą;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transporto ir logistikos veiklas.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• koordinuoti sandėliavimo veiklą;
• valdyti sandėliavimo riziką;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

132412 Supirkimo padalinio vadovas

Organizuoja ir valdo supirkimo procesus organizacijoje ir jiems vadovauja. Atsako už sprendimus, susijusius su produktų ir paslaugų supirkimu, derybomis dėl kainų, tiekėjų atrankos ir kokybės kontrolės užtikrinimu. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės prekių supirkimo strategijos ir planų rengimui bei įgyvendinimui; 
• organizuoja supirkimo veiklą, atlieka rinkos analizę, vertina tiekėjų pasirinkimą, sudaro sutartis ir stebi jų vykdymą; 
• valdo rizikas, susijusias su supirkimo procesu, optimizuoja supirkimo procesus, renka duomenis ir rengia ataskaitas;
• vadovauja supirkimo padalinio darbuotojams, nustato kasdienius ir metinius veiklos tikslus, rūpinasi darbuotojų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• bendradarbiauja su tiekėjais, partneriais ir kitomis įmonėmis.
 

• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• derėtis dėl pirkimo sąlygų;
• ieškoti tiekėjų atsižvelgiant į tokius aspektus, kaip produktų kokybė, tvarumas, vietos kilmė, sezoniškumas;
• taikyti rizikos valdymo priemones;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

132413 Siuntų pristatymo paslaugų padalinio vadovas

Vadovauja padaliniui, atsako už kokybišką ir efektyvų siuntų pristatymą, taip pat nustato veiklos tikslus ir strategiją, koordinuoja darbuotojų veiklą ir užtikrina, kad būtų patenkinami klientų poreikiai. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja siuntų pristatymo strategijos ir planų rengimui bei įgyvendinimui, taip pat organizuoja siuntų pristatymo procesus ir užtikrina aukštą klientų aptarnavimo lygį;
• palaiko ryšius su klientais ir partneriais, sprendžia problemas, susijusias su siuntų pristatymo paslaugų teikimu, ir nagrinėja skundus;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, nustato kasdienius ir metinius veiklos tikslus; 
• rengia ataskaitas ir analizuoja veiklos rodiklius;
• užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių siuntų pristatymo veiklą.
 

• užtikrinti klientų aptarnavimą;
• bendrauti su ekspeditoriais;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• valdyti finansinius išteklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• užtikrinti paskirstymo veiklos atitiktį reikalavimams.

132490 Kiti tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

Kiti tiekimo, planavimo ir panašių paslaugų vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1324 pogrupyje „Tiekimo, planavimo ir panašių paslaugų vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja keleivių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą ir vadovauja šiai veiklai kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

• bendradarbiauja rengiant įmonės įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijas, nustatant veiklos kryptis bei rengiant planus ir vykdo jų įgyvendinimą;
• dalyvauja derybose dėl sutarčių su tiekėjais, laikydamiesi kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų, stebi jų įgyvendinimą ir rengia ataskaitas;
• koordinuoja registravimo sistemų naudojimą, stebėdami visą prekių judėjimą, vykdo vežimo kelių transporto priemonėmis, traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūrą; 
• vykdo saugojimo ir inventorizavimo sistemų stebėseną ir patikrinimus, laikydamiesi tiekimo reikalavimų ir kontroliuodami atsargų lygį; 
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• valdyti incidentus;
• planuoti transporto operacijas;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

133001 Ryšių padalinio vadovas

Vadovauja įmonės ryšių sistemų projektavimui, įgyvendinimui, valdymui ir priežiūrai, užtikrina, kad elektroninių ryšių infrastruktūra būtų saugi, patikima ir efektyvi. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja elektroninių ryšių projektus bei infrastruktūrą;
• vertina elektroninių ryšių sistemų veikimą ir gerina jų našumą, taip pat rengia ataskaitas ir analizuoja veiklos rodiklius;
• užtikrina, kad komunikacijos sistema būtų saugi ir patikima;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, nustato kasdienius ir metinius veiklos tikslus, užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai;
• stebi informacinių ryšių srities naujoves ir tendencijas.
 

• optimizuoti informacinių ir ryšių technologijų sprendimo pasirinkimą;
• valdyti informacinių ir ryšių technologijų riziką;
• užtikrinti organizacijos informacinių ir ryšių technologijų standartų laikymąsi;
• analizuoti veiklos procesus;
• valdyti finansinius išteklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą.

133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas

Vadovauja informacinių technologijų specialistų komandai ir atsako už informacinių technologijų padalinio veiklos organizavimą ir valdymą, apimantį projektų planavimą, techninių sprendimų priėmimą ir komunikaciją su kitais padaliniais, taip pat užtikrina, kad informacinių technologijų sistema būtų patikima, saugi ir atitiktų reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja padaliniui ir įgyvendina organizacijos informacinių technologijų strategiją;
• planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja visus informacinių technologijų projektus ir veiklos sritis;
• užtikrina, kad informacinių technologijų infrastruktūra būtų patikima, saugi ir atitiktų aukštus saugumo standartus;
• priima sprendimus dėl naujų technologijų diegimo ir jų pritaikymo įmonės poreikiams;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, laiko planus ir užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• administruoti informacinių ir ryšių technologijų sistemą;
• vadovauti technologijų kūrimui organizacijoje;
• apibrėžti technologijų strategiją;
• užtikrinti organizacijos informacinių ir ryšių technologijų standartų laikymąsi;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.
 

133003 Mažosios informacinių ir ryšių technologijų įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios ryšių įmonės veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės plėtros politikai, atsižvelgdamas į veiklos struktūrą ir ypatumus, ir užtikrina finansinį stabilumą;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

133004 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios įmonės, teikiančios ryšių paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įmonės plėtros politikai, atsižvelgdamas į veiklos struktūrą ir ypatumus, ir užtikrina finansinį stabilumą;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų parengimą;
• kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, ir užtikrina jų vykdymo grafikus;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• stebėti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

133005 Informacinių ir ryšių technologijų projektų (padalinio) vadovas

Vadovauja informacinių ir ryšių technologijų projektams, koordinuoja ir valdo projektų komandas, užtikrina, kad būtų laikomasi numatytų terminų ir projekto tikslų.

• atlieka informacinių technologijų ar ryšių projekto veiklų planavimą, vykdymą, kontrolę ir analizę;
• rengia informacinių technologijų ar ryšių projekto veiklų grafikus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir administruoja dokumentaciją;
• užtikrina išorinę ir vidinę komunikaciją;
• vadovauja informacinių technologijų ar ryšių projekto komandai, nustato užduotis ir atlieka jų vykdymo kontrolę;
• įvertina informacinių technologijų ar ryšių projekto planus ir koordinuoja rizikos bei problemų sprendimų valdymą;
• valdo informacinių technologijų ar ryšių projekto biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• valdyti informacinių ir ryšių technologijų projektą;
• kurti projektų specifikacijas;
• valdyti projektų rodiklius;
• valdyti projektų pokyčius;
• organizuoti projekto dalyvių posėdžius;
• valdyti biudžetą.

133090 Kiti informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai

Kiti informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1330 pogrupyje „Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą ir naudojimą ir vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

• vadovauja informacinių ir ryšių technologijų strategijų, politikos krypčių ir planų rengimui bei įgyvendinimui;
• vadovauja informacinių ir ryšių technologijų išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat koordinuoja mokymus naudotojams;
• atlieka darbo srautų analizę, standartų rengimą, nustato darbų prioritetus ir galutinius darbų ar projektų terminus;
• užtikrina informacinių ir ryšių technologijų sistemų saugumo priežiūrą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja darbuotojų darbui, rūpinasi jų motyvavimu ir kvalifikacijos tobulinimu.
 

• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• koordinuoti technologinę veiklą;
• stebėti technologijų tendencijas;
• užtikrinti organizacijos informacinių ir ryšių technologijų standartų laikymąsi;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

134101 Vaikų lopšelio-darželio (darželio-mokyklos ir pan.) vadovas

Atsako už lopšelio-darželio veiklos organizavimą ir koordinavimą, taip pat vadovavimą jai, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kokybiškas vaikų ugdymas, priežiūra ir saugumas. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą, atsižvelgdamas į teisės aktus, pedagoginę programą ir ugdymo tikslus;
• užtikrina, kad lopšelyje-darželyje būtų sukurtos saugi, sveika ir stimuliuojanti aplinka vaikams;
• koordinuoja pedagoginio personalo darbą ir jam vadovauja, stebi, kad būtų užtikrinta aukšta pedagoginė kvalifikacija ir geriausios praktikos taikymas;
• užtikrina tėvų ir kitų suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimą ir informacijos mainus;
• valdo veiklos biudžetą, vadovauja išteklių planavimui ir jų racionaliam naudojimui.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• užtikrinti vaikų saugumą;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• išmanyti vaikų ugdymo ir priežiūros principus, pedagoginius metodus ir technikas.

134102 Vaikų priežiūros dienos centro vadovas

Atsako už centro veiklos organizavimą, vaikų priežiūrą ir ugdymą bei bendravimą su tėvais ar globėjais. Užtikrina, kad centras veiktų pagal teisės aktus, taip pat užtikrina vaikų saugumą bei gerovę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja ir valdo centro veiklą, sudaro darbo grafikus ir planus;
• bendrauja su tėvais ir globėjais, suteikia jiems reikiamą informaciją;
• užtikrina, kad būtų teikiamas aukštos kokybės ugdymas ir priežiūra;
• vadovauja personalui ir stebi, kad būtų užtikrinta aukšta pedagoginė kvalifikacija ir būtų taikoma geriausia praktika;
• valdo veiklos biudžetą, vadovauja išteklių planavimui ir jų racionaliam naudojimui;
• užtikrina, kad centras veiktų pagal įstatymus, teisės aktus ir atitiktų higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas;
• bendradarbiauti su kitų sričių kolegomis profesiniais klausimais;
• užtikrinti sveikatos apsaugos ir higienos standartų laikymąsi;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

134103 Mažosios švietimo įstaigos vadovas (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra)

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų organizavimą, vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimą, pedagoginės ir administracinės veiklos koordinavimą, finansų ir išteklių valdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą;
• užtikrina aukštos kokybės vaikų dienos priežiūros paslaugas;
• užtikrina, kad įstaigos veikla atitiktų teisės aktus, taisykles ir reikalavimus;
• bendrauja su tėvais, kitomis organizacijomis ir viešosiomis institucijomis;
• koordinuoja pedagoginę veiklą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacijos struktūrą;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius;
• išmanyti vaikų ugdymo ir priežiūros principus, pedagoginius metodus ir technikas.

134104 Vaikų globos namų ar pensionato vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja įmonės, kurios tikslas yra globoti neįgalius, socialiai pažeidžiamus arba neturinčius tėvų vaikus ir jais rūpintis, veiklą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja institucijos darbui, atlieka administracines funkcijas ir užtikrina kokybišką vaikų priežiūrą ir globą;
• užtikrina, kad teikiama priežiūra ir globa atitiktų teisės aktus ir aukštus standartus;
• rengia, prižiūri ir vykdo vaikų ugdymo programų ir veiklų planavimą ir organizavimą;
• bendradarbiauja su vaikais, jų tėvais, globėjais, specialistais ir socialiniais partneriais;
• organizuoja darbuotojų darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius;
• išmanyti vaikų ugdymo ir priežiūros principus, pedagoginius metodus ir technikas.

134190 Kiti vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

Kiti vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1341 pogrupyje „Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir vertina vaikų priežiūrą ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose bei tarnybose ir vadovauja šiai veiklai.

• rengia ir įgyvendina programas, skirtas fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vaikų vystymuisi;
• prižiūri ir koordinuoja vaikų priežiūros paslaugų teikimą ikimokykliniuose, popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose;
• vadovauja personalui, organizuoja jo darbą, nustato metines veiklos užduotis ir rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad įstaigos veikla atitiktų teisės aktus, taisykles ir reikalavimus;
• bendradarbiauja su vaikais, jų tėvais, globėjais, specialistais ir socialiniais partneriais.
 

• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• valdyti biudžetą;
• išmanyti vaikų ugdymo ir priežiūros principus, pedagoginius metodus ir technikas.

134201 Vyriausiasis gydytojas

Vadovauja sveikatos priežiūros, gydymo ar slaugos veiklai, atsako už strateginių sprendimų priėmimą sveikatos apsaugos politikos, finansų ir kokybės srityse, užtikrina tinkamą ir prieinamą sveikatos priežiūros organizavimą, įstatymų įgyvendinimą ir norminių aktų vykdymą.

• vadovauja sveikatos apsaugos įmonės administracijai ir vadovybei užtikrindamas politiką, strategiją, planavimą ir kokybę;
• planuoja, organizuoja ir koordinuoja sveikatos apsaugos paslaugų teikimą;
• užtikrina aukštos kokybės sveikatos priežiūrą ir teikia patarimus dėl veiklos tobulinimo;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistais ir valdžios institucijomis;
• užtikrina, kad sveikatos priežiūros srityje būtų laikomasi teisės aktų ir etikos principų;
• valdo veiklos biudžetą, vadovauja išteklių planavimui ir jų racionaliam naudojimui.
 

• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• kurti organizacijos politiką;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• vadovauti sveikatos priežiūros paslaugų pokyčiams.

134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

Vadovauja sveikatos priežiūros padalinio veiklai, organizuoja ir koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugas, vadovauja medicinos personalui, planuoja ir valdo biudžetą, rūpinasi, kad būtų laikomasi sveikatos priežiūros politikos ir teisės aktų reikalavimų. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja ir organizuoja sveikatos priežiūros padalinio veiklą;
• užtikrina, kad padalinys teiktų aukštos kokybės paslaugas;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja ir vertina darbuotojų darbą, nustato veiklos tikslus, užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai bei atitiktų visus reikalavimus ir procedūras;
• bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros padaliniais ir organizacijomis;
• organizuoja pasitarimus, analizuoja veiklos rodiklius ir rūpinasi jų gerinimu.
 

• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų.

134203 Medicinos įstaigos administratorius

Atsako už medicinos įstaigos administracinės veiklos planavimą, organizavimą, koordinavimą ir stebėseną, užtikrina administracinės veiklos valdymą.

• planuoja, organizuoja ir koordinuoja medicinos įstaigos administracinę veiklą;
• bendradarbiauja su kitais medicinos specialistais, pavyzdžiui, gydytojais, slaugytojais ir kitais darbuotojais;
• atsako už pacientų informacijos saugojimą ir konfidencialumą;
• užtikrina, kad medicinos įstaigos darbuotojai laikytųsi visų reikalavimų ir procedūrų.
 

• koordinuoti administracinę veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• saugoti įrašus apie atliktas užduotis, susijusias su atliktu darbu ir pažangos registravimu;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą.

134204 Vyriausiasis slaugytojas

Koordinuoja slaugos personalo, įskaitant slaugytojus, slaugytojų padėjėjus ir kitus darbuotojus, darbą ir jam vadovauja. Atsako už slaugos praktikų vystymą ir įgyvendinimą, slaugos programų ir procedūrų kūrimą ir įgyvendinimą bei slaugytojų rengimą ir mokymą.

• organizuoja bendrosios praktikos slaugytojų, slaugos, techninių, administracijos ir kitų darbuotojų darbinę veiklą ir jai vadovauja;
• pildo medicininę dokumentaciją, ataskaitas, grafikus ir kontroliuoja naudojamų vaistinių preparatų paskirstymą bei naudojimą;
• atlieka diagnostinių paslaugų, stacionaro vietų, patalpų ir darbo jėgos stebėseną, siekdamas įvertinti papildomų darbuotojų, įrangos ir paslaugų poreikį;
• atlieka biudžeto planavimą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, taip pat dalyvauja susirinkimuose slaugos klausimais.
 

• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• spręsti sveikatos priežiūros problemas;
• naudoti organizavimo metodus;
• analizuoti slaugos kokybę;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

134205 Vyriausiasis slaugos administratorius

Atsako už slaugos paslaugų teikimą organizacijoje ir užtikrina, kad pacientų poreikiai būtų patenkinti kokybiškai ir saugiai. Taip pat yra atsako už slaugos personalo valdymą ir užtikrina, kad jis laikytųsi slaugos praktikos standartų.

• rengia ir įgyvendina slaugos paslaugų teikimo strategiją ir politiką organizacijoje;
• planuoja ir organizuoja slaugos paslaugų teikimo procesą ir rengia ataskaitas;
• užtikrina teikiamų slaugos paslaugų kokybę ir kontrolę;
• bendradarbiauja su kitais vadovais ir darbuotojais organizacijoje siekdamas užtikrinti, kad visi būtų pasiruošę ir laiku reaguotų į įvykius;
• analizuoja darbo organizavimo problemas ir numato priemones bei būdus joms spręsti;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų;
• analizuoti slaugos kokybę;
• nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje.

134206 Vyriausiasis akušeris

Koordinuoja akušerių darbą ir jam vadovauja, konsultuoja sveikatos apsaugos, ligų prevencijos, pasirengimo tėvystei, motinos ir vaiko būklės komplikacijų, medicininės priežiūros prieinamumo, natūralaus gimimo skatinimo ir neatidėliotinų priemonių įgyvendinimo klausimais.

• įgyvendina akušerijos paslaugų teikimo strategiją ir politiką organizacijoje;
• vadovauja akušerių veiklai, pildo medicininę dokumentaciją, ataskaitas, grafikus, kontroliuoja naudojamų vaistinių preparatų paskirstymą ir naudojimą;
• užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir kontrolę;
• bendradarbiauja su kitais vadovais ir darbuotojais įstaigoje siekdamas užtikrinti, kad visas personalas būtų pasiruošęs ir laiku reaguotų į įvykius;
• analizuoja darbo organizavimo problemas ir numato priemones bei būdus joms spręsti;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų;
• vadovautis klinikinėmis gairėmis;
• tvarkyti sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų duomenis;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje.

134207 Slaugos direktorius

Vadovauja slaugos personalui ir užtikrina, kad pacientams būtų teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos. Rengia įstaigos padaliniuose vykdomą slaugos politiką ir koordinuoja įstaigos slaugos proceso valdymą.

• rengia ir įgyvendina slaugos paslaugų teikimo strategiją ir politiką organizacijoje;
• planuoja ir organizuoja slaugos paslaugų teikimo procesą, rengia ataskaitas;
• vadovauja slaugos personalui, kurdamas darbo režimus ir užtikrindamas, kad personalas būtų tinkamai apmokytas ir motyvuotas;
• užtikrina, kad visi reikalingi medicininiai įrenginiai, vaistai ir kitos priemonės būtų teikiami ir prieinami pacientams;
• stebi slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais, kad būtų užtikrinta visiems pacientams tinkama ir nuosekli priežiūra;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų;
• analizuoti slaugos kokybę;
• nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje.

134208 Medicinos direktorius

Organizuoja ir kontroliuoja medicininės ir sveikatos priežiūros įgyvendinimą ir jam vadovauja. Atsako už medicininės ir sveikatos priežiūros politikos nustatymą, administravimą, klinikinės praktikos kokybės užtikrinimą, saugumą ir atitiktį įstatymams bei taisyklėms.

• planuoja, organizuoja ir koordinuoja medicininės ir sveikatos priežiūros strategiją ir politiką;
• užtikrina medicininės priežiūros procesų kokybės valdymą ir tvirtina darbo reglamentus, vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašus;
• vadovauja medicinos personalui ir bendradarbiauja su gydytojais bei kitais darbuotojais;
• atsako už pacientų informacijos saugojimą ir konfidencialumą;
• užtikrina sveikatos priežiūros atitiktį įstatymams, taisyklėms ir medicinos normoms;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• saugoti įrašus apie atliktas užduotis, susijusias su atliktu darbu ir pažangos registravimu;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

134209 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

Planuoja, organizuoja, kontroliuoja mažosios sveikatos priežiūros įstaigos veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja sveikatos priežiūros įstaigos strateginio plano, metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• užtikrina kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir sveikatos priežiūros atitiktį įstatymams, taisyklėms ir medicinos normoms;
• organizuoja darbuotojų darbą ir rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

134210 Neįgaliųjų globos namų ir (ar) pensionato vadovas

Vadovauja neįgaliųjų globos namų arba pensionato veiklai, valdo biudžetą, organizuoja ir koordinuoja neįgaliųjų ar pagyvenusių žmonių priežiūrą, suteikia jiems socialinę ir medicininę priežiūrą, užtikrina saugią ir sveiką aplinką bei gerą gyvenimo kokybę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• organizuoja ir kontroliuoja globos namų arba pensionato veiklą;
• užtikrina, kad būtų teikiamos aukštos kokybės priežiūros paslaugos neįgaliesiems ar pagyvenusiems žmonėms;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja ir vertina personalo darbą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku bei efektyviai ir atitiktų visus reikalavimus bei procedūras;
• bendradarbiauja su pacientais ir jų šeimos nariais, taip pat kitais sveikatos priežiūros padaliniais;
• užtikrina kokybiškas neįgaliųjų arba pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas ir rūpinasi jų gerinimu.
 

• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų.

134290 Kiti sveikatinimo paslaugų srities vadovai

Kiti sveikatinimo paslaugų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1342 pogrupyje „Sveikatinimo paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir vertina gydymo ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ligoninėse, klinikose, sveikatos priežiūros įstaigose ir panašiose organizacijose ir joms vadovauja.

• vadovauja sveikatos priežiūros įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklai;
• rengia procedūras, politikos kryptis ir veiklos standartus, skirtus medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, organizuoja jų įgyvendinimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja ir vertina darbuotojų darbą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, atitiktų visus reikalavimus, procedūras ir medicinines normas; 
• bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros padaliniais ir organizacijomis;
• organizuoja pasitarimus, analizuoja veiklos rodiklius ir rūpinasi jų gerinimu.
 

• koordinuoti veiklą sveikatos priežiūros institucijose;
• įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• laikytis su sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų.

134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir (ar) socialinių paslaugų įstaigos vadovas

Vadovauja pagyvenusių žmonių priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo įstaigai ir atsako už strateginių sprendimų priėmimą, tinkamą ir kvalifikuotą pagyvenusių žmonių slaugos priežiūros organizavimą bei aukštą paslaugų kokybę. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja, organizuoja pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos veiklą ir jai vadovauja, nustato veiklos tikslus ir veiklos vertinimo kriterijus;
• užtikrina aukštos kokybės priežiūros ir socialinių paslaugų teikimą pagyvenusiems žmonėms ir atsako, kad sveikatos priežiūros srityje būtų laikomasi teisės aktų, medicinos normų ir etikos principų;
• organizuoja ir vertina personalo darbą, užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, atitiktų visus reikalavimus ir procedūras;
• bendradarbiauja su sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis bei kitais sveikatos priežiūros padaliniais siekdamas koordinuoti paslaugų teikimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• atstovauja įstaigai derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti, kaip laikomasi socialinių paslaugų teisės aktų;
• daryti įtaką politikos kūrėjams socialinių paslaugų klausimais.

134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas (slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms)

Vadovauja įstaigos padaliniui, teikiančiam slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms. Atlieka administracines ir vadovavimo funkcijas, bendrauja su pacientais ir jų šeimomis, užtikrina, kad teikiamos paslaugos būtų aukštos kokybės ir atitiktų teisės aktų reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja slaugos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigos padalinio metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
• užtikrina kokybišką slaugos ir socialinių paslaugų teikimą bei atitiktį įstatymams, taisyklėms ir medicinos normoms;
• bendrauja su pacientais ir jų šeimomis, kad užtikrintų, jog jų poreikiai ir lūkesčiai būtų įgyvendinti kokybiškai;
• organizuoja ir vertina personalo darbą, užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, atitiktų visus reikalavimus ir procedūras;
• bendradarbiauja su sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis bei kitais slaugos ir socialinių paslaugų padaliniais siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• laikytis organizacinių gairių;
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• kurti organizacinę struktūrą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti, kaip laikomasi socialinių paslaugų teisės aktų;
• valdyti veiklos biudžetą.

134303 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas (slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms)

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mažosios socialinių paslaugų įstaigos veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja sveikatos priežiūros įstaigos strateginio plano, metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina bei vadovauja jų įgyvendinimui;
• organizuoja ir vadovauja įmonės darbui, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros atitiktį įstatymams, taisyklėms ir medicinos normoms;
• organizuoja darbuotojų darbą ir rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti sprendimus socialinio darbo srityje;
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• įvertinti socialinio darbo programos poveikį;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• laikytis su socialinėmis paslaugomis susijusių teisės aktų.

134390 Kiti pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

Kiti pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1343 pogrupyje „Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir vertina apgyvendinimo ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimą asmenims ir šeimoms, kuriems kyla tokių paslaugų poreikis dėl senyvo amžiaus, ir jam vadovauja.

• vadovauja slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklai;
• rengia procedūras, politikos kryptis ir veiklos standartus, skirtus medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, organizuoja jų įgyvendinimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja ir vertina darbuotojų darbą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, atitiktų visus reikalavimus, procedūras ir medicinines normas; 
• bendradarbiauja su kitais slaugos ir socialinių paslaugų padaliniais ir organizacijomis;
• koordinuoja paramos programas ir priežiūros paslaugas pagyvenusiems žmonėms, taip pat organizuoja pasitarimus, analizuoja veiklos rodiklius ir rūpinasi jų gerinimu.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti, kaip laikomasi socialinių paslaugų teisės aktų;
• daryti įtaką politikos kūrėjams socialinių paslaugų klausimais.

134401 Socialinės paramos (padalinio) vadovas

Vadovauja socialinės paramos padalinio veiklai ir koordinuoja socialinės paramos programų, kurios teikiamos skurstantiems, benamiams ir socialiai pažeidžiamiems asmenims, vykdymą. Atsako už padalinio biudžeto, personalo valdymą ir programų efektyvumo vertinimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja, organizuoja socialinių paramos programų vykdymą ir jam vadovauja;
• atsako už išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti stebėseną, vertinimą ir tobulinimą;
• atlieka personalo valdymo funkcijas, organizuoja ir vertina personalo darbą, įskaitant darbuotojų atranką, mokymus, ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai;
• bendradarbiauja su kitais socialinės paramos teikėjais siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad padalinys laikytųsi visų teisės aktų, susijusių su socialine parama.
 

• laikytis organizacinių gairių;
• įvertinti socialinių paslaugų vartotojų padėtį;
• konsultuoti socialinių išmokų klausimais;
• laikytis su socialinėmis paslaugomis susijusių teisės aktų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• tvarkyti socialinių paslaugų programų biudžetą.

134402 Bendruomenės centro vadovas

Vadovauja bendruomenės centro veiklai, planuoja ir valdo veiklos programas, organizuoja renginius, koordinuoja komandą ir užtikrina, kad centro veikla atitiktų reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja, organizuoja bendruomenės centro veiklą ir jai vadovauja, rengia veiklos kryptis, vykdo jų stebėseną ir įgyvendinimą;
• koordinuoja darbuotojų darbą ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai bei atitiktų reikalavimus;
• užtikrina, kad centras atitiktų visus reikalavimus, susijusius su saugumu, higiena ir priežiūra;
• bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, kitomis organizacijomis ir savanoriais;
• rūpinasi visais reikalingais dokumentais, ataskaitomis ir įgaliojimais;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• kurti organizacinę struktūrą;
• analizuoti bendruomenės poreikius;
• teikti socialines paslaugas skirtingose kultūrinėse bendruomenėse;
• palaikyti ryšius su vietos valdžios institucijomis;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti veiklos biudžetą.

134403 Šeimos centro vadovas

Vadovauja šeimos centro veiklai ir užtikrina, kad vaikams, augantiems šeimose, kurioms yra teikiama socialinė pagalba, būtų garantuotas kokybiškas gyvenimo lygis ir kad globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui būtų suteiktos kokybiškos ugdymo ir socialinės paslaugos. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja šeimos centro veiklos planavimui, organizavimui ir įgyvendinimui;
• užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir atitiktį įstatymams ir teisės aktams;
• bendrauja su tėvais ar globėjais, kad užtikrintų, jog jų poreikiai ir lūkesčiai būtų įgyvendinti kokybiškai;
• organizuoja ir vertina personalo darbą, užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, atitiktų visus reikalavimus ir procedūras;
• bendradarbiauja su bendruomenėmis, tarnybomis ir kitomis organizacijomis siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• laikytis organizacinių gairių;
• parengti pedagoginę koncepciją
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• palaikyti ryšius su vietos valdžios institucijomis;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti, kaip laikomasi socialinių paslaugų teisės aktų;
• valdyti veiklos biudžetą.

134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas (išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms)

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mažosios socialinių paslaugų įstaigos veiklą ir užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja socialinių paslaugų srities įstaigos strateginio plano, metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
• organizuoja įmonės darbą ir jam vadovauja, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus bei užsiima naujų rinkų paieška;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir teisingą įmonės ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir sveikatos priežiūros atitiktį įstatymams, taisyklėms ir medicinos normoms;
• organizuoja darbuotojų darbą ir rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti sprendimus socialinio darbo srityje;
• peržiūrėti socialinių paslaugų planą;
• įvertinti socialinio darbo programos poveikį;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• laikytis su socialinėmis paslaugomis susijusių teisės aktų.

134405 Socialinių paslaugų (padalinio) vadovas

Vadovauja socialinių paslaugų įstaigos veiklai ir užtikrina, kad socialinės paslaugos būtų teikiamos kokybiškai ir kvalifikuotai bei atitiktų teisės aktų reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• planuoja, organizuoja ir vadovauja socialinių paslaugų įstaigos veiklai;
• atsako už išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti stebėseną, vertinimą ir tobulinimą;
• atlieka personalo valdymo funkcijas, organizuoja ir vertina personalo darbą, įskaitant darbuotojų atranką, mokymus, ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai;
• bendradarbiauja su kitais socialinės paramos teikėjais siekiant koordinuoti paslaugų teikimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• užtikrina, kad įstaiga savo veikloje laikytųsi visų teisės aktų, susijusių su socialine parama.
 

• laikytis organizacinių gairių;
• pateikti informaciją apie socialinį vystymąsi;
• daryti įtaką politikos kūrėjams socialinių paslaugų klausimais;
• laikytis su socialinėmis paslaugomis susijusių teisės aktų;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• administruoti valstybės finansavimą.

134490 Kiti socialinės paramos vadovai

Kiti socialinės paramos vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1344 pogrupyje „Socialinės paramos vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja tokių socialinių ir bendruomenės paslaugų, kaip piniginė parama, pagalba šeimoms, vaikams skirtos paslaugos, programų ir kitų bendruomenės programų bei paslaugų teikimą ir vadovauja šiai veiklai.

• vadovauja socialinės paramos įstaigai ar centrui ir planuoja, organizuoja ir koordinuoja jo veiklą;
• atlieka išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti stebėseną ir vertinimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• organizuoja ir vertina darbuotojų darbą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina, kad darbai būtų atliekami laiku ir efektyviai, taip pat atitiktų visus standartus ir reikalavimus; 
• bendradarbiauja su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarybomis ir finansuojančiomis įstaigomis;
• atstovauja įstaigai derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• priimti sprendimus socialinio darbo srityje;
• valdyti biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• stebėti, kaip laikomasi socialinių paslaugų teisės aktų;
• daryti įtaką politikos kūrėjams socialinių paslaugų klausimais.

134501 Pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos vadovas

Atsako už švietimo įstaigos administravimą ir veiklos organizavimą, užtikrina, kad ugdymo programos atitiktų joms taikomus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įstaigos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo programų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų vykdymui;
• įgyvendina sistemų ir procedūrų, skirtų mokyklos veiklai ir mokinių skaičiui, stebėseną;
• vadovauja mokytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, mokiniams ir rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu;
• leidžia įsakymus, sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes ir užtikrina metodinės veiklos organizavimą;
• vadovaudamasis teisės aktais organizuoja ugdymo procesą, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybes, užtikrina saugias mokymosi sąlygas;
• valdo veiklos biudžetą, įskaitant biudžeto planavimą ir rinkliavų administravimą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• stebėti švietimo sektoriaus pokyčius;
• valdyti mokyklos biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą.

134502 Profesinio mokymo įstaigos vadovas

Atsako už profesinio mokymo įstaigos administravimą ir veiklos organizavimą, užtikrina, kad mokymo programos atitiktų joms taikomus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įstaigos strateginio plano, metinio veiklos plano, mokymo programų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų vykdymui;
• užtikrina administracinės veiklos kontrolę;
• leidžia įsakymus, sudaro teisės aktų nustatytas komisijas ir darbo grupes;
• vadovaudamasis teisės aktais organizuoja mokymo procesą, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybes, užtikrina saugias mokymosi sąlygas;
• vadovauja mokytojams, administracijos darbuotojams ir mokiniams, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• stebėti švietimo sektoriaus pokyčius;
• valdyti mokyklos biudžetą;
• vykdyti personalo valdymo veiklą.

134503 Švietimo padalinio vadovas

Vadovauja švietimo padaliniui, koordinuoja ir administruoja ugdymo ir mokymo programas įstaigoje, atsako už švietimo politikos rengimą, ugdymo ir mokymo programų kokybės užtikrinimą ir įgyvendinimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• dalyvauja rengiant švietimo politiką ir plėtoja ugdymo ir mokymo programų kokybę atsižvelgdamas į organizacijos poreikius ir reikalavimus;
• užtikrina, kad švietimo veikla būtų vykdoma pagal standartus ir teisės aktus;
• organizuoja ir kontroliuoja ugdymo ir mokymo programų vykdymą ir rengia ataskaitas;
• rengia ir vykdo pamokų stebėjimo planus ir bendrauja su kitais padaliniais, siekdamas užtikrinti veiklos efektyvumą ir kokybę;
• valdo veiklos biudžetą, skirtą ugdymo ir mokymo programoms vykdyti, ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• vykdo personalo valdymo funkcijas.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• analizuoti ugdymo ir mokymo programas;
• stebėti švietimo sektoriaus pokyčius;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

134504 Aukštosios mokyklos padalinio vadovas

Vadovauja aukštosios mokyklos padaliniui, koordinuoja ir organizuoja mokslo ir studijų procesą, taip pat leidžia įsakymus ir užtikrina, kad visi padalinio veiksmai būtų suderinti su aukštosios mokyklos misija ir tikslais. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• koordinuoja studijų programų veiklą ir užtikrina, kad jos atitiktų aukštosios mokyklos ir padalinio tikslus bei reikalavimus; 
• vadovauja administracijos ir valdymo procesams ir užtikrina, kad padalinys laikytųsi visų reikiamų teisės aktų ir taisyklių;
• atsako už senato ir rektorato nutarimų įgyvendinimą;
• valdo veiklos biudžetą ir užtikrina išlaidų kontrolę;
• vadovauja dėstytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu;
• bendradarbiauja su kitais padaliniais, aukštosiomis mokyklomis ir partneriais ir atstovauja aukštajai mokyklai visuomenėje.
 

• valdyti aukštosios mokyklos padalinį;
• teikti informaciją apie studijų programas;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti biudžetą.

134505 Mažosios švietimo įstaigos vadovas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą)

Organizuoja, kontroliuoja mažosios švietimo įstaigos veiklą ir jai vadovauja, taip pat koordinuoja pedagoginį procesą ir užtikrina, kad vaikams būtų teikiamas aukštos kokybės ugdymas ir priežiūra. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įstaigos darbui, dalyvauja derybose, rengia sutartis ir verslo planus, užtikrina finansinį stabilumą;
• vysto ir įgyvendina ugdymo koncepcijas, projektus ir programas;
• užtikrina, kad būtų laikomasi mokslo programų ir teisės aktų reikalavimų;
• užtikrina efektyvų, laiku atliekamą ir tinkamą įstaigos ūkinių operacijų registravimą, finansinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų rengimą;
• organizuoja darbuotojų darbą ir rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• priimti strateginius verslo sprendimus;
• kurti organizacinę struktūrą;
• planuoti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus;
• bendradarbiauti su švietimo srities specialistais;
• vykdyti personalo valdymo veiklą;
• valdyti finansinius išteklius.

134590 Kiti švietimo srities vadovai

Kiti švietimo srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1345 pogrupyje „Švietimo srities vadovai“ ir kurie koordinuoja ir vertina švietimo įstaigų, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų, kolegijų ir universitetų fakultetų bei katedrų ir kitų švietimo įstaigų švietimo ir administravimo paslaugas ir vadovauja šioms įstaigoms.

• rengia ugdymo, mokymo ir studijų programas ir organizuoja ugdymo ir studijų procesą pagal švietimo institucijų ir valdymo organų nustatytą sistemą;
• įgyvendina sistemų ir procedūrų, skirtų švietimo įstaigos veiklai ir mokinių skaičiui, stebėjimą;
• vertina mokytojų ir dėstytojų darbą, dalyvaudami užsiėmimuose, stebėdami mokymo metodų taikymą ir nagrinėdami mokymosi medžiagą;
• vadovauja mokytojams, dėstytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, taip pat besimokantiems asmenims ir rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu;
• rengia drausmės kodeksą ir užtikrina jo laikymąsi, siekdami besimokantiems asmenims ir mokytojams bei dėstytojams sukurti saugią ir palankią aplinką;
• sudaro ir valdo veiklos biudžetą, užtikrina išlaidų kontrolę.
 

• nustatyti organizacijos politiką;
• analizuoti ugdymo, mokymo ir studijų programas;
• stebėti švietimo sektoriaus pokyčius;
• vadovauti darbuotojams;
• valdyti veiklos biudžetą.

134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas (finansinės ir draudimo paslaugos)

Efektyviai vadovauja finansinių ir draudimo paslaugų padaliniui. Planuoja ir valdo kasdienę veiklą, optimizuoja išteklių panaudojimą, tvarko darbo procesus ir užtikrina efektyvų operatyvinį veiklos vykdymą.

• plečia ir vykdo veiklos strategijas, siekia finansinio stabilumo ir augimo; 
• valdo finansinių ir draudimo paslaugų veiklą, stebi klientų poreikius; 
• koordinuoja personalo darbą, užtikrina tinkamą komandos darbą; 
• analizuoja rinkos tendencijas, konkurentų veiklą ir pritaiko strategijas; 
• užtikrina, kad veikla atitiktų teisės aktus ir veiklos reglamentavimo reikalavimus.

• kurti ir įgyvendinti efektyvias verslo strategijas, vadovauti komandai, priimti sprendimus; 
• vertinti finansinius duomenis, analizuoti pelningumą, likvidumą, planuoti ir valdyti finansinius išteklius; 
• plėtoti ir įgyvendinti rinkodaros strategijas, kurti verslo modelius ir inovacijas; 
• derinti interesus, spręsti konfliktus ir užtikrinti tarpusavio supratimą; 
• užtikrinti, kad veikla atitiktų galiojančius teisės aktus.

134602 Finansinių paslaugų (padalinio) vadovas

Atsako už organizacijos finansinių veiklų valdymą, strateginį finansų planavimą ir sprendimų priėmimą, užtikrina finansinius tvarumo ir augimo tikslus.

• kuria ir įgyvendina organizacijos finansinę strategiją; 
• valdo kasdienius finansinius procesus, įskaitant apskaitą ir ataskaitų rengimą; 
• analizuoja finansinius duomenis ir teikia vadovams rekomendacijas dėl pelningumo ir efektyvumo gerinimo; 
• koordinuoja investicijas, rizikos valdymą ir kapitalo struktūrą; 
• užtikrina atitiktį finansiniams teisės aktams ir reglamentavimui.

• analizuoti sudėtingus finansinius duomenis, identifikuoti tendencijas ir rizikos veiksnius, parengti ateities veiklos prognozes; 
• suprasti finansinės apskaitos principus ir technikas; 
• priimti finansinius sprendimus, atitinkančius bendrąją organizacijos strategiją; 
• išlaikyti finansinį stabilumą ir pasiekti organizacijos tikslus net nepalankiomis sąlygomis; 
• integruoti finansines perspektyvas į visą organizacijos veiklą. 

 

134603 Draudimo paslaugų (padalinio) vadovas

Atsako už draudimo padalinio valdymą, vadovavimą darbuotojams, klientų aptarnavimą ir verslo rezultatų pasiekimą.

• plečia ir įgyvendina draudimo padalinio verslo strategiją; 
• organizuoja darbuotojus ir jiems vadovauja, užtikrina efektyvų komandinį darbą; 
• rūpinasi klientų aptarnavimu, suteikia jiems informaciją apie draudimo paslaugas; 
• stebi ir analizuoja draudimo rinkos tendencijas bei konkurentų veiklą; 
• kontroliuoja draudimo sutarčių ir finansinių ataskaitų rengimą

• parengti ilgalaikę verslo strategiją, numatyti rinkos tendencijas ir prisitaikyti prie kintančių sąlygų; 
• motyvuoti, valdyti ir plėtoti darbuotojų komandas, skatinti bendradarbiavimą ir skaidrų informacijos srautą organizacijoje; 
• išmanyti draudimo rinką, įvairius draudimo produktus, rizikos valdymą ir draudimo teises; 
• bendrauti su klientais, suprasti jų poreikius ir suteikti tinkamą draudimo sprendimą; 
• stebėti organizacijos finansinę veiklą, nustatyti pelningumo ir efektyvumo rodiklius ir priimti sprendimus pagal šiuos duomenis.

134604 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (finansinės ir draudimo paslaugos)

Valdo mažąją verslo paslaugų įmonę, specializuojasi teikti finansines ir draudimo paslaugas. Užtikrina efektyvų operatyvinį veiklos valdymą, klientų aptarnavimą ir verslo plėtrą.

• plečia įmonės veiklą, kuria strategijas naujiems rinkos segmentams; 
• valdo finansinių ir draudimo paslaugų teikimą bei klientų ryšius; 
• prižiūri finansinę įmonės būklę, rengia biudžetą ir ataskaitas; 
• vadovauja komandai, skatina darbuotojų tobulėjimą, organizuoja mokymus; 
• seka naujus finansų ir draudimo sektoriaus teisės aktus ir reglamentavimą.

• identifikuoti rinkos galimybes ir konkurencinę aplinką, planuoti ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus; 
• rengti finansinius planus, įvertinti investicijų pelningumą ir riziką; 
• kurti ilgalaikius santykius su klientais, suprasti klientų poreikius ir pasiūlyti tinkamus sprendimus; 
• sudaryti veiklos komandą ir jai vadovauti, paskirstyti užduotis ir valdyti išteklius; 
• interpretuoti ir taikyti teisės normas verslo veiklai, identifikuoti ir mažinti teisinę riziką.

134690 Kiti finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

Planuoja, koordinuoja finansines ir draudimo paslaugas teikiančių tokių institucijų, kaip bankai, taupomosios kasos, kredito unijos ir draudimo bendrovės, padalinių veiklą ir jai vadovauja. Konsultuoja klientus ir teikia jiems pagalbą finansiniais ir draudimo klausimais.

• planuoja, koordinuoja padalinio darbuotojų veiklą ir jai vadovauja; 
• užmezga ir palaiko ryšius su privačiais ar verslo klientais; 
• teikia konsultacijas ir pagalbą klientams teisės, finansinių ir draudimo poreikių klausimais bei aktų pakeitimų, kurie gali daryti poveikį klientams, klausimais; 
• nagrinėja, vertina ir tvarko paskolų ir draudimo paraiškas; 
• stebi kredito pratęsimo sprendimus.

• atlikti finansinius tyrimus; 
• prižiūrėti grynųjų pinigų srautus ir finansines priemones; 
• patvirtinti ar atmesti komercinio kredito linijas, nekilnojamojo turto ir asmenines paskolas; 
• bendradarbiauti su kitais įmonės padaliniais; 
• valdyti biudžetą, kontroliuoti išlaidas ir užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą. 
 

134901 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas

Atsako už kultūrinių renginių, parodų, koncertų ar kitų kūrybinių veiklų organizavimą ir valdymą.

• planuoja ir organizuoja kultūrinius renginius, parodas, koncertus ir kitas meno bei pramogų veiklas; 
• vadovauja kūrybiniam personalui, užtikrina, kad visi darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai; 
• valdo biudžetą ir išteklius, susijusius su kultūrine veikla, ir siekia finansinio efektyvumo; 
• rūpinasi ryšiais su visuomene, reklamuoja ir plėtoja įstaigos veiklą; 
• stebi kultūros ir meno tendencijas bei naujoves, tobulina veiklos kokybę.

• suprasti skirtingas meno formas ir kultūros reikšmę visuomenei, išmanyti istorines ir šiuolaikines meno tendencijas bei kultūrinius kontekstus; 
• vadovauti komandai, skatinti bendradarbiavimą ir pasiekti bendrus tikslus; 
• koordinuoti kompleksines kultūrines veiklas; 
• suprasti rinkodaros strategijas ir būdus pasiekti įvairius auditorijos sluoksnius; 
• palaikyti ryšį su žiniasklaida, rėmėjais ir visuomene.

134902 Kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas

Planuoja ir organizuoja kultūros, pramogų ir sporto įstaigų veiklą. Steigia ir plėtoja pramogų parkus, vaikų pramogų miestelius, žaislotekas, rekreacijos sales. Koordinuoja festivalių, konkursų, švenčių, pramoginių renginių organizavimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• vadovauja įstaigai, nustato ilgalaikę viziją; 
• organizuoja ir stebi renginius, parodas ir veiklą; 
• koordinuoja personalą ir finansus; 
• derasi su rėmėjais ir partneriais; 
• rūpinasi įstaigos prestižu ir viešumu.

• sukurti ilgalaikę strategiją, nustatyti tikslus ir veiksmingai jais vadovautis, numatyti rizikas ir galimas kryptis; 
• kurti ir skatinti komandos veiklą, motyvuoti darbuotojus, skatinti naujoves ir kūrybiškumą; 
• veiksmingai bendrauti su darbuotojais ir partneriais; 
• kurti kultūros įstaigos įvaizdį, efektyviai pasiekti įvairią auditoriją bei rinkos segmentus ir palaikyti su jais ryšius; 
• analizuoti informaciją, vertinti galimas alternatyvas ir priimti efektyvius sprendimus. 
 

134903 Teisėsaugos įstaigos pamainos vadovas

Atsako už organizuotą saugumo personalo veiklą, pamainos tvarkos palaikymą ir rizikos valdymą įstaigoje, laikosi saugumo protokolų, išmano teisės aktus, reglamentuojančius saugumo veiklą, rengia ataskaitas apie pamainos veiklą.

• organizuoja saugumo personalo darbą pamainoje, bendradarbiauja su komanda; 
• stebi įstaigos teritoriją ir patalpas saugumo tikslais; 
• koordinuoja veiksmus įvykus pavojingiems įvykiams arba incidentams; 
• rūpinasi saugumo protokolų laikymusi ir taisyklių įgyvendinimu; 
• rengia ataskaitas apie pamainos veiklą ir saugumo padėtį.

• gebėti bendradarbiauti su komanda ir jai vadovauti; 
• išmanyti saugumo protokolus ir rizikos valdymą; 
• gebėti organizuoti ir palaikyti tvarką įstaigoje; 
• sugebėti veiksmingai reaguoti į skubius įvykius; 
• išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius saugumo veiklą.

134904 Teisėsaugos įstaigos padalinio vadovas

Vykdo tiesioginio vadovo ar kitų įgaliotų asmenų paskirtas darbo užduotis, kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbo eigą ir kokybę. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja padalinio darbą, asmeniškai atsako už šiam padaliniui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

• planuoja ir koordinuoja operatyvias veiklas saugant visuomenę nuo nusikalstamos veiklos; 
• vadovauja padaliniui priklausantiems pareigūnams ir juos moko, užtikrina jų kompetenciją; 
• organizuoja tyrimus, įrodymų rinkimą ir ataskaitų pildymą; 
• bendradarbiauja su kitais teisėsaugos subjektais ir valdžios institucijomis; 
• užtikrina, kad visos veiklos atitiktų teisės aktus ir procedūras.

• kurti ilgalaikius veiklos planus, analizuoti situaciją, nustatyti prioritetus; 
• valdyti ir motyvuoti komandą, skatinti bendradarbiavimą; 
• vadovauti veiklai, laikantis teisės normų ir procedūrų; 
• identifikuoti rizikas, susijusias su teisėsaugos veikla, užtikrinti visuomenės ir personalo saugumą; 
•analizuoti sudėtingą informaciją ir daryti pagrįstus sprendimus.

134905 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas

Koordinuoja ir valdo mažosios kultūros įstaigos veiklą, skatina vietinę kultūrą ir meną.

• planuoja ir organizuoja kultūrines programas; 
• vadovauja personalui, skatina komandinį bendradarbiavimą; 
• rūpinasi biudžeto valdymu ir išteklių paskirstymu; 
• bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis ir partneriais; 
• vertina įstaigos veiklos efektyvumą ir siūlo tobulinimo priemones.

• kurti ir įgyvendinti ilgalaikius tikslus bei strategijas, atsižvelgiant į kultūros įstaigos vertybes ir viziją; 
• kurti ir palaikyti ryšius su vietiniais kultūros veikėjais, bendradarbiauti projektuose, organizuoti renginių programas; 
• prisitaikyti prie kintančių kultūros tendencijų ir rasti unikalius būdus pritraukti auditoriją; 
• bendrauti su skirtingomis suinteresuotosiomis grupėmis, įvertinti kompetencijas ir skatinti individualų augimą; 
• vadovauti įstaigos personalui, skatinti jo veiklumą ir tobulėjimą.

134906 Teismo padalinio vadovas

Planuoja ir organizuoja teisinį procesą, prižiūri jo eigą, vertina rezultatus, numato jo tobulinimo būdus, reikalauja griežtai laikytis darbo drausmės, formuoja darbo kolektyvą, vykdo priežiūrą ir fiksuoja rezultatus.

• koordinuoja kasdienę teismo padalinio veiklą ir užduotis; 
• sudaro darbo grafikus ir paskirsto užduotis teismo darbuotojams; 
• stebi, kad teismo sprendimai būtų vykdomi laiku ir efektyviai; 
• rūpinasi, kad teismo dokumentacija būtų tvarkinga ir tinkamai saugoma; 
• bendradarbiauja su kitais teismų vadovais ir valdymo institucijomis.

• valdyti ir koordinuoti teismo padalinio veiklą; 
• vadovauti komandai, skatinti bendradarbiavimą ir motyvaciją, skirstyti atsakomybes; 
• suprasti teisinę sistemą, efektyviai koordinuoti teismų veiklą ir spręsti problemas; 
• bendradarbiauti su skirtingų sričių specialistais, teismo darbuotojais ir visuomene; 
• analizuoti sudėtingą informaciją, identifikuoti problemas ir rasti sprendimus, suvaldyti ir spręsti skirtingų pobūdžių konfliktus.

134907 Prokuratūros padalinio vadovas

Turi prokuroro įgaliojimus veikti teismuose pagal generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo nustatytą kompetenciją, gali panaikinti prokuroro priimtą proceso nutarimą, priimdamas motyvuotą nutarimą. Koordinuoja ir valdo prokuratūros veiklą tam tikrame padalinyje, atsako už efektyvų teisėsaugos procesą ir teisminį valdymą.

• vadovauja prokuratūros veiklai padalinyje ir ją koordinuoja; 
• analizuoja teisinius klausimus ir teikia teisėtumo išvadas; 
• prižiūri tyrimus ir teisminius procesus; 
• bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos ir teismų institucijomis; 
• užtikrina, kad prokuratūros veiksmai būtų atliekami sklandžiai ir efektyviai.

• analizuoti sudėtingas teisines situacijas ir pateikti tinkamas teisines išvadas; 
• vadovauti komandai, skatinti bendradarbiavimą ir spręsti konfliktus; 
• analizuoti teisinius dokumentus, faktus ir įrodymus, iš jų daryti išvadas, identifikuoti svarbiausias klausimus; 
• perduoti informaciją, kalbėti viešai, derėtis su partneriais ir rengti oficialius dokumentus; 
• ieškoti alternatyvių sprendimo būdų ir priimti tinkamus sprendimus.

134990 Kiti kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Kiti paslaugų srities vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1349 pogrupyje „Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja ir vertina specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą bei jam vadovauja.

• valdo tarnybą, įstaigą, organizaciją ar centrą ir jiems vadovauja; 
• rengia, įgyvendina ir stebi darbuotojams skirtas procedūras, veiklos kryptis ir standartus; 
• vadovauja profesionaliųjų paslaugų srities darbuotojų darbinei veiklai, ją prižiūri ir vertina; 
• stebi ir vertina paslaugoms teikti skirtus išteklius; 
• planuoja biudžetą, rengia ataskaitas, kontroliuoja išlaidas reikmenims, įrangai ir paslaugoms.

• planuoti, koordinuoti paslaugų teikimo veiklą; 
bendradarbiauti su kitomis paslaugas panašiose srityse teikiančiomis organizacijomis; 
• vadovauti paslaugų teikimo veiklai; 
• valdyti biudžetą, kontroliuoti išlaidas, užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; 
• prižiūrėti darbuotojų atranką, mokymus ir veiklą.

141101 Apgyvendinimo įmonės vadovas

Valdo apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės veiklą ir prižiūri, kaip įgyvendinama jos veiklos strategija. Vadovauja darbuotojams, tvarko finansinę apskaitą ir organizuoja veiklą, valdo įmonės žmogiškuosius išteklius, finansus, rinkodarą ir veiklą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

• sprendžia problemas, nustato planavimo, organizavimo, vadovavimo prioritetus ir vertina veiklos rezultatus; 
• užtikrina kainų konkurencingumą, nustato produkto ar paslaugos pajamas, stebi konkurentų kainas ir analizuoja rinkos strategijas, sąlygas ir pokyčius; 
• prižiūri visus darbuotojus ir procesus, laikosi sveikatos, saugos ir higienos standartų; 
• prižiūri apgyvendinimo pajamas, stebi, prognozuoja ir reaguoja į klientų elgseną; 
• planuoja darbuotojų darbą ir veiklą, duoda nurodymus, motyvuoja, stebi ir vertina, kaip darbuotojai vykdo savo pareigas.

• atrasti problemų sprendimo būdus; 
• nustatyti konkurencingas kainas; 
• užtikrinti sveikatos saugos ir higienos standartų laikymąsi; 
• valdyti apgyvendinimo pajamas; 
• vykdyti personalo valdymo veiklą. 
 

141102 Apgyvendinimo įmonės padalinio vadovas

Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina darbuotojų darbą, sprendžia pavaldžių darbuotojų užimtumo ir kitas dėl jų darbo kilusias problemas. Koordinuoja padalinio teikiamų paslaugų kokybę.

• bendradarbiauja su kitais vadovais, priežiūros institucijomis ir darbuotojais įvairiais verslo veiklos aspektais – nuo apskaitos ataskaitų rengimo iki ryšių su klientais užmezgimo; 
• vadovauja ir valdo pagal įmonės elgesio kodeksą; 
• nustato sveikatos ir saugos darbo vietoje išlaikymo ir gerinimo procedūras; 
• valdo darbuotojus, gerina jų veiklos rezultatus ir didina jų indėlį, planuoja jų darbą ir veiklą, duoda nurodymus, motyvuoja darbuotojus įgyvendinti įmonės tikslus; 
• parengia finansinį ir sandorių planus, teikia finansines konsultacijas.

• bendradarbiauti kasdienėje įmonės veikloje; 
• laikytis įmonės standartų; 
• planuoti sveikatos ir saugos procedūras; 
• vykdyti personalo valdymo veiklą; 
• rengti finansinį planą.

141103 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas

Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonės veiklą, formuoja personalą, kuria įmonės veiklos strategiją. Atsako už įmonės finansinę, ūkinę, socialinę veiklą, užtikrina klientų pasitenkinimą ir įmonės efektyvumą.

• koordinuoja kasdienę įmonės veiklą, kuri apima rezervacijas, registraciją ir aptarnavimą; 
• planuoja ir valdo išteklius, personalą, inventorių ir finansus; 
• rūpinasi klientų aptarnavimu ir jų poreikių tenkinimu; 
• skatina pardavimus ir plėtrą, įgyvendina rinkodaros strategijas; 
• užtikrina saugią ir teisėtą veiklą, laikosi reikalavimų.

• organizuoti įmonės veiklą, suderinti skirtingas sritis ir užtikrinti veiklos sklandumą bei rezultatų pasiekimą; 
• analizuoti rinkos tendencijas, identifikuoti galimas naujas verslo galimybes ir sudaryti veiksmingus plėtros planus; 
• kurti ir įgyvendinti rinkodaros strategijas, pritraukti klientus ir didinti pardavimus; 
• sukurti ir palaikyti gerus santykius su klientais, užtikrinti aukštą pasitenkinimo lygį; 
• prisitaikyti prie pokyčių ir įgyvendinti inovacijas įmonės veikloje. 
 

141104 Kambarių tarnybos vadovas

Vadovauja kambarių tarnybos darbuotojams ir atsako už kambarių tvarkymą viešbučiuose ar kitose viešosiose erdvėse. Organizuoja ir prižiūri kambarių valymo bei tvarkymo procesus, užtikrina patogų ir švarų klientų apgyvendinimą.

• planuoja ir paskirsto kambarių tarnybos personalo darbą; 
• tikrina kambarių švarą ir tvarką, užtikrina aukštą priežiūros standartą; 
• koordinuoja darbą su kitais viešbučio padaliniais, pavyzdžiui, priėmimo, maitinimo ir administracija; 
• moko naujus darbuotojus ir užtikrina tinkamą jų mokymą bei orientaciją; 
• rengia ataskaitas apie darbo procesus, švaros standartų laikymąsi ir pasiektus rezultatus.

• paskirstyti darbą, koordinuoti užduotis ir užtikrinti darbo procesų sklandumą; 
• žinoti, kaip tinkamai valyti ir prižiūrėti kambarius, kad būtų pasiektas aukščiausias švaros lygis; 
• informuoti įvairias suinteresuotąsias šalis ir su jomis bendrauti; 
• mokyti naujus darbuotojus kambarių valymo procedūrų, saugumo standartų ir viešbučio politikos; 
• valdyti viešbučio valdymo sistemas ir technologijas. 
 

141190 Kiti viešbučių vadovai

Kiti viešbučių vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1411 pogrupyje „Viešbučių vadovai“ ir kurie planuoja, organizuoja viešbučių, motelių ir panašių įmonių, teikiančių apgyvendinimo ir kitas paslaugas savo svečiams, veiklą ir jai vadovauja.

• vadovauja rezervavimo, registravimo, kambarių aptarnavimo bei tvarkymo veikloms ir jas prižiūri; 
• kontroliuoja saugumo, teritorijos ir turto priežiūrą; 
• planuoja ir prižiūri baro, restorano, su renginiais ir konferencijomis susijusias veiklas; 
• užtikrina prekybos alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi; 
• vertina ir tikrina klientų pasitenkinimą.

• prižiūrėti apskaitos ir su prekių įsigijimu susijusias veiklas; 
• sudaryti įmonės biudžetą; 
• kontroliuoti ir prižiūrėti darbuotojų atranką ir mokymus; 
• užtikrinti profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi; 
• teikti vietos turizmo informaciją svečiams, organizuoti išvykų ir transporto paslaugas.

141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos ar pan.) vadovas

Rūpinasi įmonės darbuotojų maitinimu, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja įmonės maitinimo padalinio veiklą. Kontroliuoja personalo darbą, rengia padalinio veiklos strategiją pagal įmonės perspektyvos gaires.

• planuoja meniu ir maisto gaminimo procesą; 
• užtikrina maisto saugumą ir higienos standartų laikymąsi; 
• organizuoja tiekimo grandinę ir sandėliavimo procesus; 
• valdo personalą, moko naujus darbuotojus; 
• rūpinasi klientų aptarnavimu, problemų sprendimu.

• sudaryti ir sekti biudžetą, valdyti išlaidas ir pelną bei analizuoti veiklos rezultatus; 
• kurti ilgalaikius strateginius planus, numatyti rinkos tendencijas, prisitaikyti prie pokyčių ir priimti efektyvius verslo plėtros sprendimus; 
• valdyti personalą, užtikrinti veiklos efektyvumą ir gerą darbo atmosferą; 
• užtikrinti, kad visi darbuotojai laikytųsi maisto paruošimo, laikymo ir tiekimo saugumo normų; 
• kurti naujus patiekalus, atsižvelgti į klientų pageidavimus ir sezoniškumą.

141202 Maisto gamybos vadovas

Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja virėjų darbą. Kontroliuoja, kad maisto gamybos personalo darbas būtų atliktas efektyviai, išnaudojant laiką ir kokybiškai. Kontroliuoja, kad patiekalai atitiktų dietologų pateiktas rekomendacijas, rengia darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas.

analizuoja gamybos procesus, sumažina gamybos nuostolius ir bendras gamybos sąnaudas; 

naudoja novatoriškus produktus ir technologijas, skirtus maisto produktams apdoroti, konservuoti, pakuoti ir gerinti; 

parengia maisto produktų gamybos planus, planuoja biudžetą, numato realius gamybos veiklos terminus ir sąnaudas; 

užmezga ilgalaikius santykius su klientais, tiekiant kokybiškus produktus ir teikiant paslaugas; 

kontroliuoja sąnaudas, stebi nuostolius, siekia veiksmingumo ir našumo

analizuoti gamybos procesus siekiant juos patobulinti; domėtis maisto gamybos naujovėmis; planuoti maisto produktų gamybos veiklą; palaikyti ryšius su klientais; vykdyti išlaidų kontrolę.

141203 Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas

Organizuoja mažosios įmonės darbą ir jam vadovauja, numato prioritetines verslo plėtros kryptis. Planuoja, koordinuoja darbuotojų veiklą ir jai vadovauja, perka maisto produktus, derina valgiaraštį, organizuoja ir prižiūri banketų parengimą bei kitus specialius renginius. Užtikrina, kad virtuvėje, sandėliuose ir kitose darbo vietose būtų laikomasi švaros ir sanitarijos taisyklių. Vadovauja įmonės plėtros politikai, kontroliuoja, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas

užtikrina maisto produktų ruošimo ir pristatymo saugą ir higieną; 

nustato vartotojų lūkesčius, susijusius su produktais ir paslaugomis; 

prižiūri lankytojams tiekiamo maisto kokybę ir saugą pagal maisto pramonės standartus; 

įdarbina naujus darbuotojus, apibrėžia darbo vietos funkcijas; 

vadovauja žmonių grupei, padeda jiems pasiekti tikslus ir išlaiko gerus darbo santykius.

laikytis maisto saugos ir higienos reikalavimų; nustatyti klientų poreikius; prižiūrėti maisto kokybę; įdarbinti darbuotojus; vykdyti personalo valdymo veiklą.

141290 Kiti restoranų vadovai

Kiti restoranų vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1412 pogrupyje „Restoranų vadovai“ ir kurie planuoja, organizuoja kavinių, restoranų ir panašių įmonių, teikiančių maitinimo ir aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugas, veiklą ir jai vadovauja

planuoja valgiaraščius, konsultuojasi su vyriausiaisiais virėjais ir virėjais; 

planuoja ir organizuoja specialius renginius; 

organizuoja prekių įsigijimą, neviršijant nustatyto biudžeto; 

tvarko atsargas ir finansinių operacijų duomenis; 

užtikrina, kad maitinimo, virtuvės ir maisto saugojimo patalpos atitiktų higienos reikalavimus, būtų švarios ir būtų tinkamos veiklai.

bendrauti su klientais, įvertinti jų pasitenkinimą maistu ir aptarnavimu; atrinkti darbuotojus, sudaryti darbo grafikus, prižiūrėti virtuvės personalą; priimti rezervacijas, sutikti svečius ir pagelbėti priimant užsakymus; derėtis dėl susitarimų su klientais ir tiekėjais; užtikrinti profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi.

142001 Parduotuvės padalinio vadovas

Vadovauja parduotuvės padaliniui, analizuoja rinkos informaciją apie esamus ir būsimus prekių paklausos ir pasiūlos pokyčius, sprendžia supirkimo, reklamavimo, prekybos ir kreditavimo klausimus įmonėje ir ieško būdų prekybai intensyvinti. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui ir mokymui.

planuoja, organizuoja ir valdo parduotuvės padalinio veiklą; 

sudaro personalo darbo grafikus ir užtikrina darbuotojų tinkamą mokymą bei mokymo kryptį; 

užtikrina aukštą klientų aptarnavimo lygį ir sprendžia problemas; 

stebi prekių atsargų kiekį, užsakymus ir prekių išdavimą; 

kaupia ir analizuoja pardavimo statistiką, siūlo pardavimų didinimo strategijas.

organizuoti ir valdyti padalinio veiklą; valdyti ir motyvuoti darbuotojus; išsiaiškinti klientų poreikius, kurti teigiamą klientų patirtį, atkreipti dėmesį į asmeninį aptarnavimą; didinti pardavimus, išmanyti pardavimų strategijas, rinkodaros principus ir gebėti analizuoti rinkos tendencijas; analizuoti duomenis, statistiką, pardavimo rezultatus ir daryti išvadas iš jų.

142002 Mažmeninės prekybos padalinio vadovas

Vadovauja mažmeninės prekybos padaliniui, analizuoja rinkos informaciją apie esamus ir būsimus prekių paklausos ir pasiūlos pokyčius, sprendžia supirkimo, reklamos, prekybos klausimus įmonėje. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui ir mokymui.

organizuoja padalinio darbą, įskaitant prekių eksponavimą ir reklaminių priemonių koordinavimą; 

samdo personalą ir sudaro darbo laiko grafikus; 

užsako prekes, sandėliuoja ir kontroliuoja inventorių; 

prižiūri klientų aptarnavimą, konsultuoja, nagrinėja skundus ir priima sprendimus; 

vykdo pardavimų stebėseną, rengia finansines ataskaitas ir analizuoja padalinio pelningumą.

planuoti ir valdyti padalinio veiklą, nustatyti prioritetus, suderinti skirtingus darbo procesus; suprasti klientų pageidavimus ir gebėti pritaikyti prekių asortimentą pagal rinkos poreikius; bendrauti su darbuotojais ir tiekimo partneriais; analizuoti finansines ataskaitas, prekių pardavimus ir kitus finansinius rodiklius; numatyti verslo plėtros, inovacijų ir optimizacijos galimybes.

142003 Didmeninės prekybos padalinio vadovas

Vadovauja didmeninės prekybos padaliniui, analizuoja rinkos informaciją apie esamus ir būsimus prekių paklausos ir pasiūlos pokyčius, sprendžia supirkimo, reklamavimo, prekybos ir kreditavimo klausimus įmonėje ir ieško būdų prekybai intensyvinti. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui ir mokymui.

planuoja ir organizuoja prekių užsakymus ir tiekimą; 

valdo prekių sandėliavimą, organizuoja prekių priėmimą, saugojimą ir išsiuntimą; 

stebi prekių pardavimus ir atlieka pardavimų analizę; 

vadovauja padalinio personalui, skatina darbuotojų veiklumą ir komandinį bendradarbiavimą; 

siekia prekybos padalinio pelningumo tikslų, vykdo biudžeto planavimą.

efektyviai valdyti personalą; suprasti prekių tiekimo grandinę ir logistikos procesus; analizuoti pardavimus ir prekių atsargų valdymą; bendradarbiauti su klientais ir darbuotojais; vadovauti ir priimti sprendimus.

142004 Veterinarijos vaistinės vadovas

Vadovauja darbuotojams, stebi veterinarijos vaistinės pardavimus, valdo biudžetą, užsako prekes, kai šių nebelieka sandėlyje, ir, jei reikia, atlieka administracines pareigas. Atsako už veterinarijos vaistinės veiklą, aprūpinimą ir vadybą. Išmano veterinarinius vaistus, maisto papildus, priemones ir įrangą, geba juos tinkamai pritaikyti pagal gyvūnų sveikatos poreikius.

vadovauja veterinarijos vaistinei ir jos personalui; 

užtikrina tinkamą veterinarinių vaistų pardavimą ir pateikimą klientams; 

konsultuoja veterinarijos gydytojus ir gyvūnų savininkus dėl vaistų ir priemonių naudojimo; 

stebi vaistų atsargų kiekį ir užtikrina jų tiekimą; 

atlieka administracines užduotis, susijusias su prekių tiekimu, dokumentų ir apskaitos tvarkymu.

išmanyti veterinarinius vaistus, jų savybes ir naudojimą; vadovauti personalui ir valdyti vaistinės veiklą; teikti konsultacijas dėl vaistų naudojimo ir dozavimo; bendrauti su klientais ir veterinarais; išmanyti teisės aktus ir reglamentavimo reikalavimus, susijusius su vaistų pardavimu.

142005 Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas

Vadovauja mažajai mažmeninės prekybos įmonei, analizuoja rinkos informaciją apie esamus ir būsimus prekių paklausos ir pasiūlos pokyčius, sprendžia supirkimo, reklamos, prekybos ir kreditavimo klausimus įmonėje ir ieško būdų prekybai intensyvinti. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui ir mokymui. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

prižiūri kasdienę prekybos įmonės veiklą ir užtikrina optimalų klientų aptarnavimą; 

planuoja ir vykdo prekių užsakymus, stebi atsargų kiekį; 

kūrybiškai išdėsto prekes parduotuvėje, pritraukia klientus; 

valdo ir motyvuoja komandą, teikia mokymus bei tobulina darbuotojų veiklą; 

analizuoja pardavimus, nustato strategijas ir inicijuoja verslo augimo veiksmus.

nustatyti naujus rinkos poreikius ir galimybes; suprasti prekių paklausą ir rinkos tendencijas, optimizuoti prekių atsargas ir pardavimus; sukurti produktyvią ir motyvuotą darbo aplinką; skatinti ilgalaikį klientų lojalumą; analizuoti verslą, priimti sprendimus, pasiekti įmonės tikslus.

142006 Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

Vadovauja mažajai didmeninės prekybos įmonei, analizuoja rinkos informaciją apie esamus ir būsimus prekių paklausos ir pasiūlos pokyčius, sprendžia supirkimo, reklamos, prekybos klausimus ir ieško būdų prekybai intensyvinti. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui ir mokymui. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja ir valdo prekybos įmonės veiklą ir prekių tiekimą klientams; 

kuria ir vykdo pardavimo strategijas bei aktyviai dalyvauja pardavimo procesuose; 

stiprina ryšius su klientais, užtikrina jų poreikių tenkinimą; 

valdo personalą, įskaitant darbuotojų įdarbinimą, mokymą bei veiklos efektyvumo vertinimą; 

analizuoja rinkos tendencijas, konkurentus ir ekonominę situaciją, prisitaiko ir užtikrina įmonės augimą.

kurti veiklos planus ir strategijas; organizuoti prekių tiekimo grandinę; analizuoti rinkos tendencijas, konkurentų veiklą ir nustatyti verslo plėtros galimybes; kurti unikalias pardavimo ir rinkodaros strategijas; vadovauti komandai ir ją motyvuoti, skatinti bendradarbiavimą.

142007 Vaistinės vadovas

Vadovauja darbuotojams, stebi vaistinės pardavimus, valdo biudžetą, užsako prekes, kai šių nebelieka sandėlyje, ir, jei reikia, atlieka administracines pareigas. Atsako už vaistinės veiklos organizavimą, vaistų tiekimą klientams, personalo valdymą ir klientų aptarnavimą, užtikrina, kad visi veiklos procesai atitiktų farmacijos standartus ir teisės aktus. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

organizuoja ir stebi kasdienę vaistinės veiklą; 

teikia klientams informaciją apie vaistus ir patarimus; 

valdo vaistų užsakymą, tiekimą ir sandėliavimą; 

atsako už farmacijos teisės aktų laikymąsi ir dokumentų tvarkymą; 

vadovauja vaistinės personalui, moko naujus darbuotojus.

išmanyti vaistų savybes ir sąveiką; bendradarbiauti su klientais ir personalu; vadovauti, organizuoti ir priimti sprendimus; atpažinti ir spręsti su vaistais susijusias problemas; išmanyti farmacijos srities teisės aktus ir reglamentavimo reikalavimus.

142090 Kiti mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Kiti mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1420 pogrupyje „Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai“ ir kurie planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės prekybos būdu, veiklą. Koordinuoja parduotuvių arba parduotuvių padalinių, parduodančių konkrečius gaminių tipus, biudžetą, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį vadovavimą.

nustato gaminių asortimentą, atsargų kiekį ir aptarnavimo standartus; 

rengia pirkimo bei rinkodaros politikos kryptis ir jas įgyvendina, taip pat nustato kainas; 

reklamuoja įmonės prekes bei paslaugas ir skatina jas pirkti; 

tvarko atsargas ir finansinių operacijų duomenis; 

vykdo įmonės biudžetą.

kontroliuoti ir prižiūrėti darbuotojų atranką ir mokymus; užtikrinti profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi; bendradarbiauti su klientais ir personalu; organizuoti prekių tiekimo grandinę; analizuoti rinkos tendencijas, konkurentų veiklą ir nustatyti verslo plėtros galimybes.

143101 Sporto įstaigos vadovas

Vadovauja įstaigai, kurioje rengiami sporto ir kiti renginiai, ir ją administruoja. Sudaro biudžetą ir jį valdo, koordinuoja išlaidų ir veiksmingą išteklių valdymą, užtikrina sklandžią kasdienę veiklos eigą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja ir organizuoja sporto įstaigos veiklą; 

vadovauja priežiūros ir aptarnavimo personalui; 

rūpinasi finansų valdymu, biudžeto planavimu ir finansinių ataskaitų rengimu; 

užtikrina saugią ir tinkamą sporto įstaigos infrastruktūros priežiūrą; 

bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir valdžios institucijomis, siekia gerinti sporto paslaugas.

vadovauti personalui ir skatinti komandinį darbą; suprasti finansų valdymo principus, apskaitą ir ataskaitų rengimą; planuoti veiklą, nustatyti prioritetus, efektyviai naudoti išteklius, koordinuoti veiksmus ir pasiekti iškeltus tikslus; suprasti klientų poreikius, rengti tinkamas sporto programas ir paslaugas, užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą; bendrauti, kurti santykius su personalu.

143102 Kultūros įstaigos padalinio vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos, teikiančios meno, kino, fotografijos ir kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas, padalinio veiklą. Atsako už kultūrinės veiklos koordinavimą, personalo valdymą ir programų vykdymą.

koordinuoja kultūros renginių, parodų ir projektų organizavimą; 

valdo padalinio biudžetą ir išteklius; 

užtikrina, kad kultūrinė veikla atitiktų įstaigos tikslus ir viziją; 

bendradarbiauja su rėmėjais ir bendruomene; 

plėtoja kūrybines programas ir skatina kultūrinį švietimą.

organizuoti ir koordinuoti kultūros renginius, projektus ir veiklas, užtikrinti sklandžią darbų eigą ir optimalų išteklių panaudojimą; valdyti ir motyvuoti personalą, sudaryti veiksmingas komandas, skatinti bendradarbiavimą ir pasiekti rezultatus; bendrauti su skirtingomis suinteresuotosiomis šalimis, tarpusavyje derinti poreikius; analizuoti kultūros tendencijas ir pritaikyti jas veiklai; planuoti, vykdyti ir įvertinti projektus, laikantis laiko ir išteklių ribų bei užtikrinti kokybę.

143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigos paslaugas ir veiklą. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui. Atsako už kultūros įstaigos valdymą, koordinavimą ir strateginį plėtojimą, užtikrina kokybišką kultūros paslaugų teikimą visuomenei. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja bei organizuoja kultūros programas ir renginius; 

valdo finansus ir kontroliuoja biudžetą; 

valdo personalą ir koordinuoja darbuotojų darbą; 

plėtoja kultūros projektus ir palaiko partnerystės santykius; 

palaiko ryšius su visuomene ir rėmėjais.

kurti ir įgyvendinti ilgalaikius veiklos planus, nustatyti tikslus ir strategijas; analizuoti finansinius rodiklius ir priimti sprendimus, siekti finansinio tvarumo; kurti ir palaikyti santykius su visuomene, rėmėjais, partneriais ir kitomis organizacijomis; organizuoti ir valdyti projektus nuo pradžios iki pabaigos, efektyviai panaudoti išteklius; įkvėpti ir motyvuoti darbuotojų komandą, jai vadovauti, skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą ir bendradarbiavimą.

143104 Vyriausiasis treneris

Vadovauja trenerių grupei, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja paslaugas, veiklą, personalo darbą ir vadovauja darbuotojų priėmimui. Organizuoja renginius, prižiūri infrastruktūrą ir užtikrina aukštą paslaugų kokybę klientams.

plėtoja ir įgyvendina sporto, rekreacijos ir kultūros centrų veiklos strategijas; 

organizuoja renginius, varžybas, seminarus ir kitus renginius įstaigos klientams; 

koordinuoja personalo veiklą, įskaitant darbo užmokesčio tvarkymą ir darbuotojų motyvavimą; 

užtikrina infrastruktūros priežiūrą, saugumą ir atitiktį reikalavimams; 

bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, partneriais ir institucijomis.

gebėti vadovauti ir organizuoti; analizuoti rinkos poreikius ir kurti inovatyvias veiklos programas; gebėti spręsti taktines ir strategines problemas; bendrauti su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis; suprasti renginių valdymą, finansus ir teisės reikalavimus.

143105 Vyriausiasis režisierius

Atsako už viso režisūrinio proceso valdymą meno srityje. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja paslaugas ir veiklą bei kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui. Kūrybiškai formuoja ir realizuoja viziją, vadovauja komandos nariams, kokybiškai pristato meninius projektus.

kuria ir įgyvendina režisūrinį projekto sumanymą, atsižvelgia į interpretaciją ir meninę išraišką; 

vadovauja aktorių atrankoms, rengia jų kūrybinį procesą ir jam vadovauja; 

planuoja ir organizuoja repeticijas, įtraukdamas režisūrinę analizę, judesio koordinaciją ir vaidybą; 

užtikrina glaudų bendradarbiavimą su scenografu, kostiumų dailininku ir kitais kūrybiniais darbuotojais; 

vertina pasirodymus, analizuoja kritiką ir tobulina kūrybinį procesą.

turėti išskirtinę meninę viziją ir ją perteikti komandai; vadovauti ir bendradarbiauti su personalu; kūrybiškai ir inovatyviai režisuoti ir interpretuoti; turėti gerus bendravimo ir aukšto emocinio intelekto įgūdžius; suprasti apie scenos erdvę, technologijas ir apšvietimą.

143106 Laisvalaikio (poilsio, pramogų) padalinio vadovas

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja poilsio, pramogų paslaugas ir veiklą, užtikrina sklandžią jų eigą ir dalyvių pasitenkinimą. Organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą, vadovauja darbuotojų priėmimui.

planuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairius laisvalaikio renginius, pramogas ir poilsio veiklas; 

suderina su komanda ir dalyviais renginių ir veiklų detales bei logistiką; 

užtikrina, kad visi saugumo ir reglamentavimo standartai būtų išlaikomi per visą veiklos eigą; 

stebi ir vertina veiklos efektyvumą, renka dalyvių atsiliepimus, siekdamas nuolat tobulinti paslaugas; 

valdo biudžetą, atlieka finansinę apskaitą ir rengia ataskaitas vadovybei.

bendrauti su komanda, perduoti informaciją ir aiškiai išreikšti mintis; organizuoti laisvalaikio veiklas, valdyti išteklius, suderinti darbus su komanda; priderinti paslaugas prie dalyvių poreikių; suprasti pramogų technologijas, socialinių tinklų naudojimą, siekiant pasiekti ir pritraukti klientus. įveikti konfliktus ir veiksmingai dirbti su skirtingomis asmenybėmis. 
 

143107 Sporto padalinio vadovas

Atsako už organizacijos sporto veiklos valdymą, koordinavimą ir plėtrą, užtikrina efektyvų veiklos vykdymą bei darbuotojų sportinę veiklą. Stebi dalyvių pažangą ir prireikus teikia asmeniniams poreikiams pritaikytą mokymą. Ieško talentingų sportininkų, rengia miesto ir Lietuvos rinktinių narius, siekia optimalių sportinių rezultatų.

planuoja ir organizuoja įvairius sporto renginius, varžybas ir treniruotes; 

sudaro ir valdo sporto veiklos biudžetą, tvarko išteklius; 

bendrauja su sportininkais, treneriais, kitais vadovais ir įstaigos administracija; 

prižiūri sporto įrangą, objektus ir saugumą; 

skatina darbuotojų dalyvavimą sportinėje veikloje ir rūpinasi jų fizinės sveikatos gerinimu.

strategiškai planuoti ir vykdyti įvairius sporto renginius; valdyti finansinius išteklius, susijusius su sporto veikla; užmegzti bendradarbiavimą, rasti kompromisus ir išlaikyti gerus santykius su visais dalyviais; kurti, valdyti ir įgyvendinti sporto projektus; įvertinti ir taikyti naujausias sporto bei sveikatingumo žinias ir tendencijas.

143108 Meno kolektyvo vadovas

Organizuoja ir prižiūri pasirodymų rengimą, užtikrina renginių kokybę ir išbaigtumą ir padeda kūrybinės komandos nariams realizuoti jų meninę viziją. Organizuoja, planuoja ir valdo kolektyvo veiklą, užtikrina kūrybinę ir administracinę pusiausvyrą.

strategiškai planuoja kolektyvo veiklą ir jai vadovauja; 

koordinuoja meno projektus ir renginius; 

valdo kūrybines komandas ir skatina jų bendradarbiavimą; 

prižiūri finansinę ir administracinę veiklą; 

populiarina kūrybinę kolektyvo veiklą.

rengti ilgalaikę strategiją, nustatyti tikslus ir plėtoti naujus projektus; skatinti bendradarbiavimą, užtikrinti kokybišką kolektyvo veiklą ir palaikyti ryšius su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis; valdyti projektus nuo pradžios iki pabaigos, planuoti išteklius ir kontroliuoti finansus; skatinti naujus idėjų plėtotės būdus ir rasti inovatyvius meno projektų sprendimus; suprasti skirtingus menų žanrus, vadovauti kolektyvui.

143109 Vyriausiasis redaktorius

Atsako už redakcinės veiklos koordinavimą, turinio valdymą ir kokybės užtikrinimą.

koordinuoja redakcijos komandą ir nustato turinio prioritetus; 

patvirtina ir redaguoja straipsnius, reportažus prieš publikavimą; 

užtikrina, kad visi turinio elementai atitiktų žiniasklaidos priemonės politiką ir etikos standartus; 

valdo turinio kūrimo procesą nuo idėjos iki galutinio produkto; 

bendradarbiauja su kitais padaliniais, siekia efektyvaus žiniasklaidos veikimo.

kurti aiškų, sklandų ir įtaigų programos turinį; sugebėti suderinti trumpalaikę turinio kūrimo strategiją su ilgalaikiu priemonės vystymo planu; sujungti skirtingų sričių specialistus į veiksmingą komandą; pritaikyti turinio strategiją ir įtraukti naujus formatus; sąveikauti su skirtingomis auditorijomis, pritaikyti turinį atsižvelgiant į skirtingus vartotojų poreikius ir interesus; reaguoti į skubias naujienas, priimti sprendimus, valdyti komandą.

143110 Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)

Planuoja ir organizuoja poilsio ir turizmo, pramogų ir sporto, laisvalaikio organizacijų veiklą. Planuoja, organizuoja ir vykdo rinkos tyrimus, nustato poilsio ir turizmo paslaugų paklausos ir pasiūlos lygį, analizuojakainodarą ir konkurentų veiklą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja ir koordinuoja kultūros renginius ir projektus; 

valdo biudžetą ir išteklius; 

vadovauja personalui ir užtikrina efektyvų komandų darbą; 

rūpinasi įstaigos vystymu ir viešųjų ryšių veikla; 

bendradarbiauja su kitomis kultūros organizacijomis.

kurti ilgalaikius veiklos planus, nustatyti tikslus ir strategiją ir juos įgyvendinti; suprasti finansų valdymą, biudžeto sudarymą, lėšų paskirstymą projektams ir veiklai; planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti projektus; bendrauti su kolegomis, komanda, partneriais ir visuomene; kurti naujas idėjas, skatinti kūrybiškumą, ieškoti naujų būdų pagerinti įstaigos veiklą.

143111 Lošimo namų vadovas

Atsako už lošimo namų veiklos valdymą, organizavimą ir koordinavimą. Užtikrina, kad visos lošimo veiklos vyktų sklandžiai, laikantis teisės aktų ir taisyklių. Užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, efektyvų bendradarbiavimą ir gerą klientų aptarnavimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

organizuoja ir valdo lošimo namų veiklą; 

vadovauja darbuotojams ir koordinuoja jų darbą; 

užtikrina visų taisyklių ir reglamentų laikymąsi; 

priima sprendimus dėl rinkodaros strategijų ir klientų aptarnavimo; 

stebi finansinės veiklos efektyvumą ir rengia ataskaitas.

planuoti veiklą, nustatyti tikslus, valdyti laiko ir finansinius išteklius; stebėti ir prognozuoti finansinius rezultatus; suprasti teisės aktų nuostatas ir užtikrinti, kad visi darbuotojai laikytųsi teisės aktų reikalavimų; kurti glaudžius komandinio darbo ryšius, užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą; išspręsti konfliktus ir užtikrinti gerą klientų aptarnavimą.

143112 Mažosios sporto įstaigos vadovas

Vadovauja įstaigos veiklai ir ją administruoja. Koordinuoja programų rengimą, reklamą, plėtrą ir darbuotojų veiklą. Atsako už visos sporto įstaigos veiklos organizavimą ir valdymą, kad įstaigoje būtų teikiamos kokybiškos sporto paslaugos, ir užtikrina sklandų jos veikimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

aptarnauja klientus ir išsiaiškina jų poreikius; 

organizuoja bei koordinuoja sporto programas ir renginius; 

valdo darbuotojus ir koordinuoja jų veiklą; 

planuoja biudžetą, valdo finansus ir teikia ataskaitas; 

įgyvendina įstaigos saugos ir higienos standartus.

efektyviai vadovauti komandai; sukurti įvairias sporto programas, tinkančias įstaigos klientų poreikiams, planuoti renginius; tvarkyti įstaigos finansus, kurti ilgalaikes finansų strategijas; bendrauti su klientais, darbuotojais, išsiaiškinti jų poreikius ir atitinkamai reaguoti; suprasti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius sporto įstaigų veiklą.

143113 Meno vadovas

Atsako už administracinę, organizacinę ir strateginę meninę įstaigos veiklą, užtikrinant jos plėtrą ir meninės vizijos įgyvendinimą. Ugdo ir skatina kūrybinę bei meninę išraišką. Valdo personalą ir planuoja biudžetą, koordinuoja meno rinkodarą ir viešuosius ryšius.

kuria įstaigos strateginį planą ir jį įgyvendina; 

administruoja, valdo personalą ir planuoja biudžetą; 

organizuoja meninę veiklą, parodas, renginius, koncertus ir kt.; 

bendradarbiauja su menininkais, kuratoriais, rėmėjais ir kitais partneriais; 

koordinuoja meno rinkodaros ir viešųjų ryšių veiklą.

kurti įstaigos viziją ir ilgalaikę plėtros strategiją; valdyti komandą, organizuoti veiklą, atlikti finansinį valdymą; išmanyti meno ir kultūros sritį; bendrauti ir derėtis su partneriais; skatinti kūrybinį mąstymą ir inovacijas.

143114 Laisvalaikio (poilsio, pramogų) įstaigos vadovas

Vadovauja poilsio ir pramogų paslaugas teikiančių įstaigų, parkų, SPA centrų, zoologijos sodų ir loterijų įstaigų veiklai. Planuoja kasdienį darbą ir užtikrina, kad įstaigos veikla būtų vykdoma atsižvelgiant į naujausius jos srities pokyčius. Koordinuoja įvairius įstaigos padalinius ir yra atsakingas už teisingą išteklių naudojimą, užtikrina įstaigos efektyvumą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja ir koordinuoja įstaigos veiklą, įskaitant sporto renginius ir kultūrines programas; 

vadovauja personalui, skatina bendradarbiavimą ir efektyvų darbą; 

užtikrina klientų poreikių tenkinimą, teikia aukštos kokybės paslaugas; 

atsako už biudžeto valdymą, išteklių planavimą ir rizikos valdymą; 

rengia ataskaitas vadovybei, bendradarbiauja su partneriais ir valdžios institucijomis.

koordinuoti bei stebėti įstaigos veiklą ir išteklių panaudojimą; prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų; bendrauti su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais; analizuoti duomenis ir vertinti veiklos rezultatus; kurti naujas paslaugas, tobulinti profesinius gebėjimus.

143190 Kiti sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

Kiti sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai (pavaduotojai), kurie neišvardyti 1431 pogrupyje „Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai“ ir kurie planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto, meno, teatro ir kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas, veiklą.

planuoja ir organizuoja įstaigos siūlomų pramoginės, nuotykių, kultūrinės veiklos ir sporto bei kūno rengybos programų įvairovę ir asortimentą; 

užtikrina patalpų švarą ir gerą jų būklę; 

organizuoja teatro spektaklių ir grupių bei orkestrų pasirodymus, atskleidžiant naujas tendencijas ir meno pokyčius; 

konsultuoja teikiamų paslaugų ir renginių klausimais; 

skatina pasirodymus ir viešina veiklą.

sudaro ir valdo biudžetą, kontroliuoja išlaidas ir užtikrina veiksmingą išteklių valdymą; tikrina ir saugo visų mokėjimų grynaisiais pinigais kvitus, vykdo atsargų patikras; planuoja įprastinę veiklą ir jai vadovauja; prižiūri ir kontroliuoja darbuotojų atranką ir mokymus; užtikrina sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi.

143901 Aukciono vadovas

Koordinuoja aukciono darbuotojus ir veiklą. Valdo aukciono finansus ir rinkodarą. Atsako už aukciono veiklos valdymą, organizavimą ir strateginį plėtojimą, sėkmingai vadovauja įmonei, prekiauja daiktais ar paslaugomis aukcionų form

kuria aukciono įmonės strateginę kryptį ir ilgalaikės plėtros planus; 

vadovauja įmonės operacijoms, įskaitant aukciono organizavimą, rinkodarą ir pardavimų valdymą; 

užtikrina aukciono įmonės veiklos teisinį ir etinį atitikimą; 

bendradarbiauja su klientais, paslaugų teikėjais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis; 

priima strateginius sprendimus dėl aukciono įmonės plėtros, naujų rinkų pasiekimo ir verslo inovacijų.

kurti ir įgyvendinti ilgalaikius verslo plėtros planus; analizuoti rinką, numatyti galimybes ir kurti strategijas; bendrauti su klientais, paslaugų teikėjais, užmegzti ir palaikyti ilgalaikius santykius; atlikti rinkos analizę, nustatyti klientų pageidavimus; išlaikyti aukciono skaidrumą, sąžiningumą ir teigiamą dalyvių patirtį.

143902 Kontaktų centro vadovas

Koordinuoja ir planuoja kasdienę centro veiklą, užtikrina, kad užklausas pateikusių asmenų poreikiai būtų patenkinti. Vadovauja darbuotojams ir procedūroms, valdo išteklius, tobulina klientų aptarnavimą ir pasiekia aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas

suderina darbuotojų veiklą ir pareigas, užtikrina, kad centro ištekliai būtų naudojami kuo veiksmingiau, siekia numatytų tikslų; 

užtikrina, kad klientai gautų aukščiausio lygio paslaugas; 

valdo kontaktų centro darbuotojų komandą, suteikia jiems vadovaujantį palaikymą ir rengia mokymus; 

stebi ir analizuoja veiklą bei tobulina procesus efektyvumui didinti; 

užtikrina, kad komanda laikytųsi nustatytų standartų ir procedūrų.

koordinuoti su darbu susijusią veiklą; vadovauti, motyvuoti ir valdyti darbuotojų komandą; planuoti, organizuoti ir valdyti kontaktų centro veiklą; analizuoti veiklą, interpretuoti duomenis ir priimti veiklos gerinimo sprendimus; užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.

143903 Observatorijos vadovas

Vadovauja observatorijai, kurioje rengiamos ekskursijos ir atliekami moksliniai tyrimai, ir ją administruoja. Koordinuoja jos veiklą, programų rengimą, pardavimus, plėtrą ir moko darbuotojus. Siekia verslo, finansinių ir veiklos tikslų. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja ir organizuoja astronominius stebėjimus bei eksperimentus; 

vadovauja moksliniams tyrimams ir naujų astronomijos žinių paieškai; 

koordinuoja darbą su kitomis mokslo ir švietimo institucijomis; 

užtikrina finansinį ir techninį observatorijos veiklos palaikymą; 

atstovauja observatorijai tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.

išmanyti astronomijos mokslą, kosmologiją ir fizikos principus, planuoti mokslinius tyrimus ir jiems vadovauti; valdyti veiklą, priimti sprendimus; naudoti pažangius mokslinio tyrimo metodus ir bendradarbiauti su kitais specialistais; analizuoti astronominius duomenis, interpretuoti rezultatus ir daryti išvadas, skatinančias naujas žinias; užtikrinti observatorijos veiklos tęstinumą ir sėkmingą mokslinės veiklos vykdymą.

143904 Kelionių padalinio vadovas

Planuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairaus pobūdžio turizmo įmonių (pvz.: kelionių organizavimo įmonių, kelionių agentūrų, kaimo turizmo įmonių, turizmo informacijos centrų) padalinio darbą. Sudaro verslo planą, vertina finansavimo šaltinius ir investicinę riziką, organizuoja padalinio darbą.

planuoja kelionių maršrutus ir programas; 

planuoja, koordinuoja padalinio darbuotojų veiklą ir jai vadovauja; 

stebi ir vertina veiklos efektyvumą, renka klientų atsiliepimus, siekdamas nuolat tobulinti paslaugas; 

rūpinasi klientų aptarnavimu ir sprendžia problemas; 

užtikrina, kad veikla atitiktų teisės aktus ir veiklos reglamentavimo reikalavimus.

organizuoti sudėtingas kelionių programas; bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, suprasti įpročius, vertinti elgesio normas ir prisitaikyti prie poreikių; vadovauti ir bendradarbiauti su personalu; valdyti laiką ir stresą, susijusį su nepaprastomis situacijomis; paskirstyti užduotis, koordinuoti veiklas.

143905 Mažosios turizmo įmonės vadovas

Planuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairaus pobūdžio turizmo įmonės darbą. Sudaro įmonės verslo planą, vertina finansavimo šaltinius ir investicinę riziką, organizuoja įmonės ar jos padalinio darbą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

analizuoja klientų poreikius ir planuoja paslaugas; 

kuria rinkodaros strategijas ir jas įgyvendina; 

organizuoja keliones ir klientų aptarnavimą; 

valdo finansus, sudaro ir seka biudžetą; 

valdo komandą ir motyvuoja darbuotojus

planuoti, organizuoti ir valdyti įmonės veiklą, siekti efektyvaus rezultato; analizuoti rinkos tendencijas ir pasiūlyti konkurencingas paslaugas; suprasti klientų poreikius, atsakyti į jų užklausas ir užtikrinti aukštą aptarnavimo lygį; sudaryti biudžetą, stebėti finansinius rodiklius, valdyti išlaidas ir užtikrinti, kad įmonė veiktų efektyviai; analizuoti situacijas, ieškoti sprendimų ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

143906 Konferencijų centro vadovas

Koordinuoja ir planuoja kasdienę centro veiklą. Užtikrina, kad užklausas pateikusių asmenų poreikiai būtų patenkinami veiksmingai ir laikantis veiklos strategijos. Vadovauja darbuotojams ir procedūroms, valdo išteklius, patobulina geriausią praktiką ir pasiekia aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

planuoja, organizuoja ir vykdo konferencijas bei renginius konferencijų centre; 

užtikrina, kad renginiai būtų paruošti laiku; 

bendrauja su klientais, aptaria jų poreikius, suderina renginio detales ir siūlo paslaugas; 

vadovauja personalui, užtikrina renginių organizavimo ir vykdymo sėkmę; 

stebi renginių biudžetą ir veiklos efektyvumą, rengia ataskaitas ir analizuoja.

planuoti ir organizuoti įvairaus masto konferencijas, derinti skirtingas detales; suprasti klientų poreikius, siūlyti tinkamas paslaugas ir užtikrinti, kad jie būtų patenkinti; pasirūpinti visomis techninėmis reikmėmis ir užtikrinti jų veikimą; vadovauti komandai, kuri organizuoja ir valdo renginius; optimizuoti išteklius ir pasiekti ekonominį veiklos tvarumą.

143907 Kelionių agentūros vadovas

Koordinuoja ir planuoja kasdienę kelionių agentūros veiklą. Užtikrina, kad klientų poreikiai būtų patenkinami veiksmingai ir laikantis veiklos strategijos. Vadovauja darbuotojams ir procedūroms, valdo išteklius, tobulina geriausią praktiką ir pasiekia aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

plėtoja ir įgyvendina kelionių agentūros verslo strategiją; 

koordinuoja klientų aptarnavimą, atsako į užklausas ir siūlo tinkamas kelionių paslaugas; 

kuria rinkodaros kampanijas, pritraukia klientus ir didina pardavimus; 

bendradarbiauja su tiekėjais dėl geresnių pasiūlymų; 

valdo finansus, įskaitant biudžeto sudarymą, pajamų ir išlaidų sekimą

kurti ir įgyvendinti ilgalaikes verslo strategijas; kurti ir įgyvendinti rinkodaros kampanijas, naudotis socialinės medijos platformomis; kurti ir išlaikyti gerus santykius su tiekėjais ir klientais; kurti naujus kelionių produktus, pritaikytus skirtingoms rinkoms ir klientų poreikiams; priimti sprendimus stresinėse situacijose.

143908 Skambučių (kontaktų) centro vadovas

Vadovauja skambučių (kontaktų) centro veiklai, valdo centro rezultatus, kad galėtų aktyviai reaguoti į planų, mokymo ar motyvacinių planų įgyvendinimą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

koordinuoja ir valdo skambučių centro veiklą; 

prižiūri klientų aptarnavimo specialistų darbą ir efektyviai jiems vadovauja; 

užtikrina, kad klientų užklausos būtų sprendžiamos laiku ir kokybiškai; 

stebi veiklos rodiklius ir kuria strategijas, tobulina centro veiklą; 

bendrauja su personalu, siekia efektyviai išspręsti problemas.

analizuoti skambučių centro veiklą; analizuoti personalo gebėjimus; suprasti automatinio skambučių paskirstymo duomenis; rasti problemų sprendimo būdus; įvertinti klientų atsiliepimus.

143909 Vertimo biuro vadovas

Vadovauja vertimo paslaugų veiklai. Koordinuoja vertėjų, verčiančių tekstus iš vienos kalbos į kitą, komandos pastangas. Užtikrina paslaugų kokybę ir vykdo administracines pareigas. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

koordinuoja vertimo projektus ir nustato prioritetus; 

valdo vertėjų komandą, skirsto užduotis ir užtikrina darbo kokybę; 

bendrauja su klientais, supranta jų reikalavimus ir užtikrina aukštą paslaugų kokybę; 

organizuoja terminų laikymąsi, projektų eigos stebėjimą ir būtinų dokumentų tvarkymą; 

sprendžia problemas ir iššūkius, susijusius su vertimo proce

gebėti tinkamai išreikšti ir perduoti informaciją; bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis, suvokti jų pasaulėžiūrą ir sugebėti išvengti kultūrinių nesusipratimų; tenkinti klientų reikalavimus ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių; tvarkyti, saugoti ir perduoti tekstinius duomenis, taip pat naudoti specifines vertimo technologijas; atpažinti ir spręsti problemas, susijusias su tekstu ir vertimu, kritiškai įvertinti informaciją, užtikrinti teksto nuoseklumą ir tikslumą;

143910 Nuomos paslaugų įmonės vadovas

Organizuoja ir valdo kasdienes operacijas bei strateginę veiklą, susijusią su įvairių prekių ir paslaugų nuomos verslu. Atsako už nuomos paslaugų teikimo efektyvumą, klientų aptarnavimą ir komandos valdymą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

aptarnauja klientus ir juos konsultuoja dėl paslaugų pasirinkimo; 

sudaro ir administruoja nuomos sutartis; 

kuria strateginį veiklos planą; 

analizuoja rinką, stebi konkurentus ir numato naujas verslo galimybes; 

valdo darbuotojų veiklą, juos moko, motyvuoja ir stebi veiklos efektyvumą.

analizuoti rinkos tendencijas, numatyti naujas verslo galimybes ir kurti ilgalaikius veiklos planus; atlikti išsamią rinkos ir konkurentų analizę, vertinant paklausą, konkurenciją ir naujus sektoriaus vystymosi būdus; suprasti klientų poreikius ir siūlyti tinkamus sprendimus; skaičiuoti pelningumą ir efektyviai valdyti išteklius; rengti ir interpretuoti sutartis, laikantis teisinių reikalavimų.

143911 Remonto įmonės vadovas

Atsako už visų remonto darbų ir paslaugų valdymą bei organizavimą. Koordinuoja darbuotojus, planuoja projekto eigą, prižiūri darbų kokybę ir saugumą. Šios profesijos atstovas yra ir vadovo pavaduotojas.

vadovauja remonto komandai, planuoja ir paskirsto darbus; 

bendrauja su klientais ir nustato jų reikalavimus bei lūkesčius; 

prižiūri darbų eigą, užtikrina jų kokybę ir terminų laikymąsi; 

organizuoja medžiagų ir įrankių tiekimą bei naudojimą; 

atlieka finansinį valdymą, įskaitant biudžeto sudarymą ir sąnaudų kontrolę.

valdyti remonto darbus ir užtikrinti, kad visi darbai būtų atlikti laiku ir pagal aukštus standartus; sudaryti, motyvuoti remonto komandą ir jai vadovauti, siekti efektyvaus darbo; suprasti remonto ir techninės priežiūros procesus, įrangą bei medžiagas; bendrauti su klientais, darbuotojais, tiekimo partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis; analizuoti situacijas, nustatyti problemas ir priimti sprendimus, reaguoti į neatidėliotinas problemas.

143990 Kiti kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

Kiti kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai (pavaduotojai), kurie nėra išvardyti 1439 pogrupyje „Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai“ ir kurie planuoja, koordinuoja paslaugų teikimą ir jam vadovauja.

aptarnauja klientus ir juos konsultuoja dėl paslaugų pasirinkimo; 

atlieka finansinį valdymą, įskaitant biudžeto sudarymą ir sąnaudų kontrolę; 

organizuoja terminų laikymąsi, projektų eigos stebėjimą ir būtinų dokumentų tvarkymą; 

sprendžia problemas ir iššūkius, susijusius su aptarnavimo procesu; 

kuria rinkodaros kampanijas, pritraukia klientus ir didina pardavimus.

vadovauti personalui ir skatinti komandinį darbą; suprasti finansų valdymo principus, apskaitą ir ataskaitų rengimą; planuoti veiklą, nustatyti prioritetus, efektyviai naudoti išteklius ir koordinuoti veiksmus, pasiekti iškeltus tikslus; suprasti klientų poreikius ir siūlyti tinkamus sprendimus; rasti problemų sprendimo būdus.

211101 Astronomas

Tiria dangaus kūnų ir tarpžvaigždinės medžiagos susidarymą, struktūrą, savybes ir tolesnį jų formavimąsi. Renka mokslinių tyrimų tikslais duomenis apie kosmosą, naudoja antžeminę ir kosminę įrangą, atlieka dangaus kūnų judėjimo, žvaigždžių, jų sistemų ir visatos struktūros bei evoliucijos mokslinius tyrimus, analizuoja ir klasifikuoja informaciją, gaunamą iš observatorijų ir palydovų. Projektuoja mechaninius, optinius ir elektroninius aparatus bei įrenginius, atlieka astronomijos mokslinius tyrimus, specializuojasi ir dirba tam tikroje astronomijos mokslo srityje.

• atlieka mokslinius tyrimus su stebėjimo įranga; 
• taiko matematinius metodus ir naudoja skaičiavimo technologijas analizei atlikti ir konkrečių problemų sprendimams parengti; 
• valdo ir kuria atvirojo kodo programinę įrangą, išmano pagrindinius atvirojo kodo modelius, licencijų sistemas ir dažniausią programavimo praktiką, taikomą kuriant atvirojo kodo programinę įrangą;
• plėtoja ryšius ir partnerystę, dalijasi informacija su kitais, sukuria asmeninį profilį ar prekių ženklą, viešina savo veiklą ir užtikrina prieinamumą tiek fiziškai, tiek internetinėje bendradarbiavimo aplinkoje; 
• naudoja statistinės analizės modelius ir metodus bei informacinių ir ryšių technologijas, analizuoja duomenis, atskleidžia ryšius ir numato tendencijas. 
 

• atlikti mokslinius tyrimus observatorijoje;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• kurti atvirojo kodo programinę įrangą;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą su tyrėjais ir mokslininkais;
• taikyti statistinės analizės metodus.

211102 Radioastronomas

Nagrinėja kosminių kūnų išspinduliuotas arba atspindėtas radijo bangas. Tiria tolimiausias Visatos erdvės sritis, nepasiekiamas naudojantis regimąja šviesa.

• tiria dangaus kūnų skleidžiamas radijo bangas, analizuoja radijo, infraraudonųjų spindulių, gamos ir rentgeno emisijos matavimais gautus duomenis;
• prognozuoja astronominius reiškinius, atlieka eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus, rengia ir tobulina taisykles, tirdamas dangaus kūnus ir jų skleidžiamas bangas;
• kuria skaitmeninius modelius ir metodus, taiko juos laivybai, palydoviniams ryšiams, kosminiams tyrimams;
• tobulina fizikos ir astronomijos dėsnius, principus ir metodus, pritaiko juos praktiškai pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus. 
 

• tirti dangaus kūnus; 
• prognozuoti astronominius reiškinius;
• kurti skaitmeninius modelius;
• tobulinti metodus ir pritaikyti juos praktiškai;
• rengti ataskaitas.
 

211103 Astrofizikas

Tiria kosminių objektų evoliuciją, stebi kosminius kūnus, kuria kosminių kūnų ir reiškinių modelius, siekia mokslo pažangos, pritaiko gautus rezultatus praktikoje. Tiria fizinius ir cheminius vyksmus Saulės sistemos kūnuose, žvaigždėse, jų sistemose ir tarpžvaigždinėje medžiagoje, atskleidžia kosminių kūnų ir reiškinių prigimtį ir raidą, remiasi žinomais gamtos dėsniais ir stebėjimų duomenimis.

• įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus, pateikia išvadas, naudoja matematinius metodus ir modelius; 
• stebi dangaus reiškinius, juos tiria ir aiškina, kuria metodus, skaitmeninius modelius ir techniką, juos taiko laivybai, palydoviniams ryšiams, kosminiams tyrimams;
• tobulina fizikos ir astronomijos dėsnius, principus ir metodus, pritaiko juos praktiškai pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse;
• rengia fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartus ir protokolus, prižiūri jų įgyvendinimą ir protokolų laikymąsi;
• rengia mokslo straipsnius ir ataskaitas.
 

• įvertinti tyrimų rezultatus;
• kurti metodus ir skaitmeninius modelius;
• tobulinti metodus ir juos pritaikyti praktiškai;
• įgyvendinti standartus;
• rengti straipsnius ir ataskaitas.

211104 Balistikas

Tiria artilerijos sviedinių, kulkų, minų, bombų ir kitokių šaudmenų judėjimo dėsnius, tiria šaunamuosius ginklus ir jų dalis, šovinius, ginklų panaudojimo aplinkybes.

• tiria įvykio vietoje rastas kulkas ir tūteles, nustato ginklo modelį, identifikuoja ginklus, tiria sprogimo vietoje surinktus daiktinius įrodymus;
• nustato sprogstamųjų medžiagų savybes, sprogstamųjų įtaisų konstrukcijas ir jų panaudojimo galimybes, jau įvykusių sprogimų aplinkybes;
• nustato jėgas, veikiančias lekiantį sviedinį, tiria ir nustato sviedinio masės centro judėjimo trajektorijos elementus;
• tiria ir nustato sviedinio judėjimo aplink masės centrą stabilumą ir sklaidą;
• tiria sviedinių, minų, kulkų, veikiamų parako ar kitokių varančiųjų dujų , judėjimą ir kitus procesus vamzdyje ir parakinių raketų degimo kameroje.
 

• identifikuoti ginklus;
• nustatyti sprogstamųjų medžiagų savybes;
• tirti judėjimo trajektoriją;
• nustatyti sviedinio judėjimo aplink masės centrą stabilumą;
• tirti varančiųjų dujų judėjimą.

211105 Hidrodinamikas

Tiria vandens, naftos ir kitų skysčių bei su jais susijusių dujų tekėjimą poringose ir plyšiuotose uolienose. Aiškina jų mechaninę sąveiką su talpinančiomis uolienomis, pusiausvyrą lemiančius dėsningumus, žmonių veiklos įtaką ir sprendžia, kaip tinkamai išgauti skystąsias ir dujines žaliavas.

• rengia hidrodinaminius žemėlapius naudodamas programinę įrangą;
• analizuoja rezervuaro slėgio duomenis ir integruoja su geologijos, inžinerijos ir gamybos duomenimis;
• teikia rekomendacijas geologijos, inžinerijos, gręžimo darbų metu;
• plėtoja ir diegia hidrodinamikos metodus, sprendžia hidrologijos, hidrotechnikos, meteorologijos, šiluminės fizikos (šilumos mainų) uždavinius;
• atlieka hidraulinių turbinų, siurblių, vamzdynų skaičiavimus.
 

• rengti hidrodinaminius žemėlapius;
• analizuoti duomenis;
• teikti rekomendacijas;
• diegti hidrodinamikos metodus;
• atlikti skaičiavimus.

211106 Fizikas

Tiria ir nustato pagrindinius gamtos dėsnius, medžiagų sandarą ir savybes, energijos virsmus, materijos ir energijos sąryšį, gali dirbti teorinės fizikos srityje, tirti medžiagų sandarą, dalelių sąveiką su medžiaga ar visatos kilmę, remdamasis fizikos dėsniais ir teorijomis, sprendžia atominės energijos taikymo, kosmoso erdvės tyrimo problemas, darbuojasi praktinėse srityse, tobulina medicinos aparatūrą, optinius ir elektroninius aparatus bei įrenginius, tiria naujausių medžiagų panaudojimo galimybes, konstruoja ir atlieka eksperimentus su lazeriais, teleskopais, kitokiais aparatais ir įrenginiais, kuria aparatus ir įrenginius, reikalingus moksliniams eksperimentams.

• analizuoja eksperimentinius duomenis ir aiškina rezultatus, rengia ataskaitas ir išvadų santrauką; 
• dalyvauja naujų žinių gavimo ar kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo tiriamąją veiklą, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, programinę įrangą ar operacinius metodus, naudoja mokslinius metodus bei technikas; 
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių; 
• remia integruotąjį bendradarbiavimą, bendromis vertybėmis drauge kuria inovacijas;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis su visuomene, vertina mokslą, skatina naudoti mokslinių tyrimų rezultatus formuojant nuomonę.
 

• analizuoti eksperimentinius laboratorinius duomenis;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• sisteminti informaciją;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

211107 Šviesos fizikas

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas, koncepcijas ir metodikas, taip pat pritaiko žinias, gilina mokslinį supratimą apie šviesos poveikį. Tiria šviesos šaltinius, šviesos spinduliavimą ir poveikį tokiose srityse kaip apšvietimas, spektroskopija, optika, fotografija ar poliarizacija. Specializuojasi ir dirba tam tikroje šviesos fizikos srityje, pvz., naujų ar patobulintų optinių įtaisų projektavimo.

• atlieka eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus, nustato ir supranta šviesos šaltinį, greitį, kitas savybes;
• testuoja laboratorijos ir lauko sąlygomis šviesos bangų ir dalelių sklidimą, atspindėjimą, lūžimą; 
• matuoja ir apskaičiuoja apšvietimą;
• kuria ir bando naujus šviesos fizikos metodus;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• atlikti eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus;
• testuoti šviesos bangų ir dalelių sklidimą;
• matuoti apšvietimą;
• bandyti naujus šviesos fizikos metodus;
• rengti ataskaitas.
 

211108 Optikos fizikas

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su optika ir lazeriais, atlieka eksperimentinius darbus, bandymus ir analizę, įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus ir pateikia išvadas, daugiausia naudodamas matematinius metodus ir modelius.

• atlieka eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus, rengia ir tobulina optinės fizikos koncepcijas bei teorijas, tiria šviesos savybes;
• įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus, pateikia išvadas, naudoja matematinius metodus ir modelius;
• kuria lazerines bei optines technologijas, pritaiko jas lazerių pramonės, optinės ryšių technikos, medžiagų apdirbimo, biologijos, chemijos, medicinos srityse;
• įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus, naudoja matematinius metodus ir modelius, pateikia išvadas;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie optikos fizikos srities mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• tobulinti optinės fizikos koncepcijas;
• įvertinti tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus;
• kurti lazerines bei optines technologijas;
• naudoti matematinius metodus;
• skebti naujus tyrimų rezultatus.

211109 Puslaidininkių fizikas

Nagrinėja puslaidininkių savybes ir juose vykstančius reiškinius, kuria modelius tiems reiškiniams tirti. Nagrinėja elektronų ir skylių elgseną kristalinių puslaidininkių laidumo ir valentinėje juostose, puslaidininkių savybių priklausomybę nuo jų paviršiaus ir kristalo vidinės sandaros vienalytiškumo.

• vertina projekto, plano, pasiūlymo ar naujos idėjos potencialą, atlieka išsamų standartinį tyrimą, priima sprendimus; 
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• dalyvauja naujų žinių gavimo ar kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo tiriamąją veiklą, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, instrumentarijus, programinę įrangą ar operacinius metodus, naudoja mokslinius metodus bei technikas;
• duoda sutikimą galutiniam inžineriniam projektui, perkelia jį į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą;
• rengia klientams techninio pobūdžio ataskaitas, kurios suprantamos ir asmenims, neturintiems techninių žinių.
 

• atlikti galimybių studiją;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• rengti technines ataskaitas.

211110 Hidroakustikas

Tiria garsą ir pritaiko jį vandenyje. Naudoja sonaro technologiją, dažniausią povandeninėms fizinėms ir biologinėms savybėms stebėti. Tiria akustinių bangų sklidimą vandenyje povandeninės lokacijos ir povandeninio ryšio tikslais.

• matuoja ir nustato vandens baseinų gylius ir dugno morfologiją, inventorizuoja dugno paviršių, identifikuoja ir apskaito nuskendusius objektus;
• tiria seismoakustinį jūros dugną, identifikuoja po nuosėdomis palaidotus objektus ir nustato giluminę dugno struktūrą iki 20–30 metrų po vandens telkinio dugno paviršiumi, paima vandens baseinų dugno mėginius, atlieka vandens storymės stebėjimą; 
• tiria gruntų stiprumo savybes, struktūrines žemės gelmes, atlieka geodezinius ir reljefo matavimus;
• įrengia hidroakustikos techniką žvejybos, transporto ir keleiviniame laivyne, jachtose bei kateriuose;
• valdo techninę laivo radijo ir navigacinę įrangą, inspektuoja laivo radijo ir navigacinę įrangą įvairių klasifikacinių įmonių užsakymu.
 

• matuoti vandens baseino gylį;
• tirti jūros dugną;
• atlikti geodezinius ir reljefo matavimus;
• įrengti hidroakustikos techniką;
• inspektuoti laivo radijo ir navigacinę įrangą.

211111 Mokslo darbuotojas (fizika, astronomija)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja, skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus. Skelbia savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei praktinei problemai spręsti, dirba pedagoginį darbą.

• rengia ir išleidžia fizikos ir astronomijos mokslo monografijas, skelbia mokslo straipsnius pripažintuose fizikos ir astronomijos mokslo leidiniuose;
• registruoja patentus Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje ar Japonijos patentų tarnyboje;
• planuoja ir savarankiškai vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengia ir tobulina metodikas, atlieka bandymų, eksperimentinių darbų analizę, įvertina rezultatus; 
• skelbia fizikos ir astronomijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus, populiarina fizikos ir astronomijos mokslinę veiklą bei skleidžia naujausias žinias;
• pritaiko praktiškai fizikos ir astronomijos dėsnius ir metodus pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse, stebi dangaus reiškinius, kuria metodus ir juos taiko navigacijos ir kosminių tyrimų srityje. 
 

• rengti mokslo monografijas;
• registruoti patentus;
• tobulinti metodikas;
• populiarinti fizikos ir astronomijos mokslinę veiklą;
• pritaikyti praktiškai fizikos ir astronomijos dėsnius.

211112 Nanotechnologijos fizikas

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia bei tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių, atlieka eksperimentinius darbus, bandymus ir analizę, įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus ir pateikia išvadas, daugiausia naudodamas matematinius metodus ir modelius. Plėtoja ir tobulina fizikos ir astronomijos dėsnius, principus ir metodus ir jų praktinį pritaikymą pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse.

• atlieka eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus, rengia nanotechnologijų koncepcijas, teorijas, tobulina ir tiria medžiagų susmulkinimo į nanodaleles būdus ir atomo lygio struktūras;
• naudoja matematinius metodus ir modelius, įvertina tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatus, pateikia išvadas;
• valdo prietaisus, kuriais matuoja, sveria, apžiūri mažiausias medžiagų daleles; 
• kuria nanatechnologijas bei jas pritaiko maisto pramonės, inžinerijos, medicinos, chemijos, biologijos srityse;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• rengti nanatechnologijų koncepcijas;
• naudoti matematinius metodus;
• valdyti matavimo prietaisus;
• kurti nanotechnologijas;
• rengti ataskaitas.

211113 Medicinos fizikas

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) spinduliuote užtikrinimu, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas, užtikrina tikslų medicinoje naudojamo fizinio kiekio išmatavimą ir apibūdinimą.

• analizuoja ir stebi medicinines technines procedūras; 
• atlieka taikomojo pobūdžio tyrimus su radioaktyviąja spinduliuote, projektuoja medicininę įrangą ir procedūras; 
• vykdo mokymus praktikuojantiems gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, konsultuoja pacientus; 
• nustato ir šalina techninės ir programinės įrangos gedimus;
• užtikrina saugų ir veiksmingą pacientų švitinimą radioaktyviąja (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) spinduliuote.
 

• analizuoti procedūras;
• atlikti tyrimus su radioaktyviąja spinduliuote;
• vykdyti mokymus praktikuojantiems gydytojams;
• šalinti įrangos gedimus;
• užtikrinti saugų švitinimą radioaktyviąja spinduliuote.
 

211190 Kiti fizikai ir astronomai

Kiti fizikai ir astronomai, kurie neišvardyti 2111 pogrupyje „Fizikai ir astronomai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, taip pat ryšį tarp fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karybos arba kitose srityse.

• kuria mokslo tiriamųjų darbų ir fizikos bei astronomijos koncepcijas, rengia teorijas, priemones, tobulina programinę įrangą ir metodus;
• atlieka branduolio fizikos srities tyrimus, tiria materijos sandarą ir savybes, analizuoja eksperimentinius darbus ir bandymus;
• stebi, tiria ir aiškina dangaus reiškinius, kuria metodus, skaitmeninius modelius ir techniką, taiko laivybai, palydoviniams ryšiams, kosminiams tyrimams;
• užsako, vertina ir bando vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangą; 
• įvertina eksperimentinių darbų rezultatus ir pateikia išvadas, naudoja matematinius metodus ir modelius.
 

• tobulinti programinę įrangą ir metodus;
• tirti materijos sandarą;
• aiškinti dangaus reiškinius;
• bandyti gydymo įrangą;
• įvertinti eksperimentinių darbų rezultatus.

211201 Klimatologas

Tiria klimatą, jo kaitą, poveikį darančius veiksnius, tipus, pasiskirstymą. Tiria orų periodiškumą, pokyčiius, pokyčių priežastis, sudaro ateities prognozes keleriems ir daugiau metų vietiniu, regioniniu arba pasauliniu mastu. Analizuoja atliekamų daugiamečių atmosferos procesų stebėjimų rezultatus. Stebi klimato būseną konkrečiomis geografinėmis sąlygomis.

• dalyvauja mokslinių tyrimų veikloje, susijusioje su oro sąlygomis ir reiškiniais, tiria fizines ir chemines atmosferos savybes bei procesus; 
• taiko matematinius metodus ir naudoja skaičiavimo technologijas, atlieka analizę ir parengia ir konkrečių problemų sprendimus;
• konsultuoja organizacijas ir asmenis orų poveikio jų veiklai, žemės ūkiui ir miškininkystei, transportui, statybai klausimais, remiasi oro sąlygų analize ir prognozėmis;
• renka duomenis iš palydovų, radarų, nuotolinių daviklių ir meteorologijos stočių, gauna informacijos apie oro sąlygas ir reiškinius;
• atlieka būdingus atmosferoje vykstančių reiškinių tyrimus, susijusius su įvairių atmosferos komponentų ir sąlygų sąveika bei transformacijomis.
 

• atlikti meteorologinius tyrimus;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• konsultuoti su orais susijusiais klausimais;
• rinkti su orais susijusius duomenis;
• vykdyti mokslinius klimato procesų tyrimus.

211202 Sinoptikas

Renka meteorologinius duomenis, remiasi šiais duomenimis ir prognozuoja meteorologines sąlygas. Šias prognozes auditorijai pateikia per radiją, televiziją ar internetu.

• naudoja meteorologinius duomenis ir meteorologijos prietaisus, meteorologinius faksimilinius aparatus, meteorologinius žemėlapius ir kompiuterių terminalus, prognozuoja meteorologines sąlygas;
• sudaro trumpalaikes ir ilgalaikes orų prognozes, naudoja fizines ir matematines formules, supranta specializuotas kompiuterinio modeliavimo programas;
• surenka, apdoroja ir analizuoja atitinkamus duomenis ir informaciją, tinkamai saugo ir atnaujina duomenis, pateikia skaičius ir kitus duomenis, naudoja grafikus ir statistines diagramas;
• patikrina apskaičiuotus meteorologinius duomenis, užpildo spragas tarp tikrojo laiko meteorologinių sąlygų ir numatytų meteorologinių sąlygų.

 

• naudoti meteorologijos prietaisus meteorologinėms sąlygoms prognozuoti;
• naudoti specializuotus kompiuterinius orų prognozavimo modelius;
• naudoti duomenų apdorojimo metodus;
• patikrinti meteorologinių prognozių duomenis.

211203 Meteorologas

Tiria klimato procesus, nustato ir prognozuoja meteorologinių sąlygų tendencijas ir teikia konsultavimo paslaugas įvairiems informacijos apie meteorologines sąlygas naudotojams. Nustato modelius, kuriais remiantis rengiamos orų prognozės, kuria priemones meteorologiniams duomenims rinkti, kaupia statistinius duomenis ir sudaro duomenų bazes.

• dalyvauja mokslinių tyrimų veikloje, susijusioje su meteorologinėmis sąlygomis ir reiškiniais, tiria fizines ir chemines atmosferos savybes ir procesus;
• patikrina apskaičiuotus meteorologinius duomenis, užpildo spragas tarp tikrojo laiko meteorologinių sąlygų ir numatytų meteorologinių sąlygų;
• sudaro trumpalaikes ir ilgalaikes orų prognozes, naudoja fizines ir matematines formules, supranta specializuotas kompiuterinio modeliavimo programas;
• remia integruotąjį bendradarbiavimą, kai skirtingi suinteresuotieji subjektai drauge kuria bendromis vertybėmis grindžiamas inovacijas;
• įtraukia visuomenę į mokslinių tyrimų rengimo, atlikimo ir sklaidos procesus.
 

• atlikti meteorologinius tyrimus;
• patikrinti meteorologinių prognozių duomenis;
• naudoti specializuotus kompiuterinius orų prognozavimo modelius;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• skatinti visuomenės įsitraukimą į mokslinius tyrimus.

211204 Mokslo darbuotojas (meteorologija)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja ir skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• atlieka meteorologijos mokslo tiriamuosius darbus, rengia ir skelbia mokslo straipsnius ir ataskaitas su meteorologija susijusiuose leidiniuose;
• kuria meteorologijos mokslo koncepcijas, teorijas ir modelius, rengia monografijas ir jas išleidžia;
• organizuoja tarpdisciplinines konsultacijas ir jose dalyvauja, tobulina meteorologijos mokslo teorijas, modelius ir metodus;
• planuoja savarankiškai fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir juos vykdo;
• rengia mokslo daktarus bei koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus.
 

• atlikti meteorologijos mokslo tiriamuosius darbus;
• kurti meteorologijos mokslo koncepcijas;
• organizuoti konsultacijas;
• vykdyti mokslinius tyrimus;
• koordinuoti taikomųjų tyrimų projektus.

211290 Kiti meteorologai

Kiti meteorologai, kurie neišvardyti 2112 pogrupyje „Meteorologai“ ir kurie rengia trumpalaikes arba ilgalaikes orų prognozes, naudojamas aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse bei skirtas plačiajai visuomenei informuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus.

• tiria oro judėjimo krypties ir greičio, slėgio, temperatūros, drėgmės, fizinį ir cheminį teršalų kitimą, debesų susidarymą, kritulių iškritimą, elektrinio lauko trikdžius ar Saulės spinduliuotę;
• tiria duomenis iš meteorologijos stočių, radarų ir palydovinių vaizdų, prognozuoja oro sąlygas;
• rengia trumpalaikius ar ilgalaikius sinoptinius žemėlapius, prognozuoja orus;
• atlieka eksperimentinius darbus, skirtus rūkui, debesims išsklaidyti, lietui sukelti ir kitoms orų permainų programoms atlikti;
• tiria klimato matematinius kompiuterinius modelius, orų poveikį aplinkai.
 

• tirti oro judėjimo kryptis;
• prognozuoti meteorologines sąlygas;
• rengti sinoptinius žemėlapius;
• atlikti eksperimentinius darbus;
• tirti orų poveikį aplinkai.

211301 Chemikas

Atlieka laboratorinius tyrimus, tiria ir analizuoja cheminę medžiagų struktūrą. Mokslinių tyrimų rezultatus pritaiko pramoninės gamybos procesuose, kuriuos vykdant yra toliau kuriami ir tobulinami produktai, tikrina pagamintų produktų kokybę ir jų poveikį aplinkai.

• naudoja laboratorijų įrangą, atlieka prototipų, sistemų ar naujai sukurtų cheminių produktų modeliavimą;
• tiria ir išbando chemines medžiagas, išanalizuoja jų sudėtį ir savybes;
• dokumentuoja popieriuje arba elektroniniuose prietaisuose mėginių analizės procesą ir rezultatus;
• tiria ir kuria naujas chemines medžiagas ir plastikus, naudojamus gaminant įvairias prekes, vaistus, tekstilės gaminius, statybines medžiagas ir namų apyvokos reikmenis;
• pateikia profesiniame leidinyje savo kompetencijos srityje vykdyto mokslinio tyrimo hipotezę, duomenis ir išvadas.
 

• atlikti laboratorinį modeliavimą;
• analizuoti chemines medžiagas;
• dokumentais patvirtinti analizės rezultatus;
• kurti cheminius produktus;
• rengti mokslo straipsnius.

211302 Maisto pramonės chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, siekia įgyti naujų žinių, kuria maisto pramonės gaminius ir kontroliuoja jų kokybę ir procesus. Atlieka eksperimentinius darbus, bandymus ir analizę, tiria įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energinius ir cheminius pokyčius.

• tiria ir analizuoja maisto cheminius komponentus, jų chemines reakcijas ir sąveikas;
• tiria fizinių, cheminių ir biocheminių veiksnių įtaką maisto gamybos procesams ir maisto produktams;
• kuria naujus maisto produktus su pakeistomis sudėtimis, turinčius mažesnį kiekį riebalų ar angliavandenių, ieško naujų maisto produktų priedų ir juos analizuoja;
• ieško naujų metodų maisto produktų saugai ir kokybei užtikrinti, tobulina esamus;
• tiria maisto gamybos procesus, atlieka taikomuosius maisto srities mokslinius tyrimo darbus.
 

• analizuoti maisto cheminius komponentus;
• tirti biocheminių veiksnių įtaką;
• kurti naujus maisto produktus;
• užtikrinti maisto saugą.

211303 Naftos perdirbimo chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, siekia įgyti naujų žinių, panaudoja jas naftos perdirbimo pramonėje ir kontroliuoja naftos perdirbimo kokybę ir procesus. Renka ėminius ir duomenis bei atlieka analizės programas, nustato aplinkos teršalus ir jų kiekį.

• tiria ir analizuoja žaliavinės naftos ir jos produktų savybes, naudoja cheminius metodus, užtikrina naftos produktų kokybę;
• kontroliuoja naftos perdirbimo procesą, diegia naftos perdirbimo proceso inovacijas;
• ieško naujų katalizatorių, skirtų naftos produktų kokybei gerinti, analizuoja ir pritaiko juos perdirbimo procesui;
• optimizuoja naftos perdirbimo procesą, mažina sąnaudas ir trukmę;
• atlieka naftos perdirbimo srities fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su kitų sričių specialistais;
• analizuoja informacinių sistemų veikimą ir rezultatus, nustato jų tikslus, struktūrą ir paslaugas, procedūras ir operacijas, atitinkančias galutinių naudotojų reikalavimus.
 

• užtikrinti naftos produktų kokybę; 
• kontroliuoti naftos perdirbimo procesą;
• optimizuoti naftos perdirbimo procesą;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• analizuoti informacinių sistemų veikimą.

211304 Farmacijos pramonės chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, siekia įgyti naujų žinių, kuria farmacijos pramonės gaminius ir kontroliuoja jų kokybę ir procesus. Atlieka eksperimentinius darbus, bandymus ir analizę, tiria įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energinius ir cheminius pokyčius.

• atlieka chemijos mokslo tiriamuosius darbus, tobulina koncepcijas, teorijas ir kuria metodus;
• naudoja mikroorganizmus, sujungia medžiagas į naujus mišinius ir kuria naujas medžiagas;
• atkuria natūralias medžiagas, kuria bei sintetina naujas dirbtines medžiagas, rengia mokslo straipsnius ir ataskaitas;
• rengia poveikio aplinkai procedūras, nustato kokybės kontrolės metodus gamintojams ir naudotojams;
• dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, bendradarbiauja su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais.
 

• atlikti chemijos mokslo tiriamuosius darbus;
• kurti naujas medžiagas;
• rengti poveikio aplinkai procedūras;
• nustatyti kokybės kontrolės metodus;
• dalyvauti mokslinių tyrimų plėtros projektuose.

211305 Plastikų chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, įgyja naujų žinių, panaudoja jas plastiko gamybos pramonėje ir kontroliuoja naftos perdirbimo kokybę bei procesus. Renka ėminius ir duomenis, analizuoja programas, nustato aplinkos teršalus ir jų kiekį, ieško būdų naujoms medžiagoms kurti.

• atlieka naujų plastikų sintezę, tiria jų fizines ir chemines savybes, ieško pritaikymo sričių;
• tiria egzistuojančių plastikų savybes, pritaiko juos platesniam panaudojimui;
• atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, sintetina pageidaujamų savybių plastikus, bendradarbiauja su kitų sričių specialistais (biologais, fizikais, inžinieriais), sintetina naujus plastikus;
• sintetina plastikus iš atsinaujinančių žaliavų, gamina sintetinius plastikus, vykdo naujų plastikų gamybos technologijų plėtrą;
• organizuoja technologinių plastikinių gaminių procesus, tobulina ir vykdo profesinę veiklą bei plėtrą. 
 

• atlikti naujų plastikų sintezę;
• tirti egzistuojančių plastikų savybes;
• sintetinti pageidaujamų savybių plastikus;
• vykdyti naujų plastikų gamybos plėtrą;
• tobulinti profesinę veiklą bei plėtrą.

211306 Kokybės kontrolės chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, įgyja naujų žinių, panaudoja jas perdirbimo pramonėje ir kontroliuoja perdirbimo kokybę ir procesus. Renka ėminius ir duomenis bei atlieka analizės programas, nustato aplinkos teršalus ir jų kiekį, poveikį aplinkai, rengia kokybės kontrolės metodus ir procedūras gamintojams ir naudotojams.

• atlieka saugumo patikras svarbiose srityse, nustato galimus pavojus arba saugumo pažeidimus ir apie juos praneša; 
• bendradarbiauja su kokybės ekspertais, nustato kokybės standartus, užtikrina atitiktį reglamentams ir patenkina klientų poreikius;
• įdiegia naujus verslo procesus, padeda įgyvendinti kokybės standartus, kuria naujas procedūras kokybės trūkumų atveju;
• taiko įvairius metodus produktų kokybei užtikrinti, laikosi kokybės standartų ir specifikacijų;
• nustato ir įvertina veiksnius, kurie gali pakenkti projekto sėkmei ar kelti grėsmę organizacijos veikimui, įgyvendina procedūras, kuriomis būtų išvengta jų poveikio arba jis būtų sumažintas.
 

• atlikti patikras;
• nustatyti kokybės standartus;
• padėti įdiegti kokybės vadybos sistemas;
• tikrinti produktų kokybę;
• atlikti rizikos analizę.

211307 Gumos chemikas

Rengia junginių formules, tenkina tam tikrų gumos savybių poreikius, tiria natūralių gumų ypatumus ir paverčia jas rinkos produktais.

• išgauna iš augalų natūralias gumas, tiria jų savybes ir panaudojimo būdus;
• sintetina iš naftos ir gamtinių dujų sintetines gumas, tiria jų savybes, ieško jau egzistuojančių natūralių ir sintetinių gumų naujų pramoninio pritaikymo būdų;
• vykdo mokslinius tyrimus, sintetina norimų savybių (elastingumas, atsparumas, kietumas) gumas;
• bendradarbiauja su kitų sričių specialistais, pritaiko gumas automobilių, farmacijos, medicinos, maisto bei kitoms pramonės sritims;
• tiria sintetinių ir natūralių gumų poveikį aplinkai, degradacijos ir biodegradacijos procesus, organizuoja ir vykdo technologinių gumos sintezės procesų plėtrą. 
 

• išgauti iš augalų natūralias gumas;
• sintetinti iš naftos ir gamtinių dujų sintetines gumas;
• vykdyti mokslinius tyrimus;
• bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
• tirti sintetinių ir natūralių gumų poveikį aplinkai.

211308 Tekstilės chemikas

Taiko mokslines chemijos žinias, siekia įgyti naujų žinių, panaudoja jas tekstilės gamybos pramonėje ir kontroliuoja gamybos kokybę ir procesus. Renka ėminius ir duomenis bei atlieka analizės programas, nustato aplinkos teršalus ir jų kiekį, ieško būdų naujoms medžiagoms kurti.

• pasirengia tekstilės bandymams ir vertinimui, surenka tiriamuosius mėginius, atlieka ir registruoja bandymus, tvirtina duomenis ir pateikia rezultatus; 
• planuoja ir stebi tekstilės gamybą, kontroliuoja kokybę, našumą ir pristatymo laiką;
• naudoja tekstilės apdailos mašinų technologijas, padengia arba sluoksniuoja audinius;
• įvertina tekstilės gaminius ir jų savybes, gamina produktus pagal specifikacijas;
• parengia pluoštinių techninių produktų, turinčių funkcinių savybių, specifikacijas. 
 

• atlikti tekstilės bandymus;
• kontroliuoti tekstilės gamybos procesą;
• naudoti tekstilės apdailos mašinų technologijas;
• vertinti tekstilės gaminių ypatybes;
• parengti techninių tekstilės gaminių specifikacijas.

211309 Kristalografas

Tiria ir analizuoja atomų išsidėstymo kietajame kūne dėsningumus, kristalų ir kristalinės būsenos medžiagų susidarymą, sandarą, išorinę formą, fizikines ir chemines savybes.

• tiria ir analizuoja atomų išsidėstymo kristalinėse kietose medžiagose, naudoja Rentgeno kristalografijos, elektroninės ir neutroninės spinduliuotės metodus;
• atlieka tyrimus ir analizuoja kristalų ir kristalinės būsenos medžiagų susidarymo dėsningumus;
• tiria kristalinių medžiagų chemines ir fizikines savybes, interpretuoja gautus duomenis, atlieka skaičiavimus, pateikia išvadas;
• atlieka kristalografijos srities mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su kitų sričių specialistais;
• kuria ir tiria naujus analizės metodus, būdus bei standartus, naudojamus kristalinės struktūros ar kristalizuotoms biologinės kilmės medžiagoms (baltymams, DNR ir pan.). 
 

• naudoti neutroninės spinduliuotės metodus;
• analizuoti kristalų susidarymo dėsningumus;
• tirti kristalinių medžiagų chemines ir fizines savybes;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• kurti naujus analizės metodus.

211310 Spektroskopininkas

Tiria sąveiką tarp medžiagų ir spinduliuojamos energijos. Organizuoja ir vykdo metalo ir mineralinių medžiagų spektroskopinius tyrimus. Taiko mokslines chemijos žinias, siekdamas įgyti naujų žinių, kurdamas gaminius ir kontroliuodamas jų kokybę ir procesus.

• organizuoja ir vykdo metalo ir mineralinių medžiagų spektroskopinius tyrimus;
• atlieka eksperimentinius darbus, bandymus, tiria, kaip atomai sugeria ir išspinduliuoja elektromagnetines bangas;
• vertina tyrimo rezultatus, atlieka procentinius skaičiavimus;
• tiria nukrypimus nuo standartų, poveikį aplinkai, rengia kokybės kontrolės metodus ir procedūras gamintojams ir naudotojams;
• pildo ataskaitas, rengia mokslo straipsnius, dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.
 

• vykdyti medžiagų spektroskopinius tyrimus;
• atlikti eksperimentinius bandymus;
• vertinti tyrimo rezultatus;
• tirti nukrypimus nuo standartų;
• dalyvauti tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų projektuose.

211311 Mokslo darbuotojas (chemija)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja ir skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus. Vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus praktinei problemai spręsti, padeda doktorantams doktorantūroje.

• rengia ir išleidžia chemijos mokslo monografijas, skelbia mokslo straipsnius pripažintuose chemijos mokslo leidiniuose;
• registruoja patentus atsakingose institucijose;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengia metodikas, analizuoja eksperimentinius darbus, vertina rezultatus;
• rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus, skelbia chemijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
• pritaiko chemijos dėsnius ir metodus praktiškai pramonės, medicinos ir kitose srityse, populiarina veiklą ir skleidžia naujausias žinias.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• registruoti patentus;
• rengti metodikas;
• koordinuoti mokslinių tyrimų projektus;
• pritaikyti chemijos dėsnius ir metodus praktiškai.
 

211390 Kiti chemikai

Kiti chemikai, kurie neišvardyti 2113 pogrupyje „Chemikai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias gamyboje, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

• atlieka chemijos mokslo tiriamuosius darbus, kuria koncepcijas, teorijas, tobulina įvairius metodus;
• analizuoja eksperimentinius darbus, bandymus, tiria įvairių natūralių ar sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energinius ir cheminius pokyčius;
• tiria poveikį aplinkai, rengia kokybės kontrolės metodus ir procedūras gamintojams ir naudotojams;
• naudoja mikroorganizmus medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
• atkuria natūralias medžiagas ir kuria naujas dirbtines medžiagas. 
 

• tobulinti įvairius metodus;
• analizuoti eksperimentinius darbus;
• tirti poveikį aplinkai;
• naudoti mikroorganizmus;
• kurti naujas dirbtines medžiagas.

211401 Geodezininkas

Atlieka vietovės matavimus, susijusius su Žemės paviršiaus atvaizdavimu planuose ir žemėlapiuose, dirba įvairiose geodezinės veiklos srityse. Kaupia, apdoroja, pateikia ir naudoja pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenis, dalyvauja valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo ir atnaujinimo darbuose. Sudaro topografinių darbų planus. Dalyvauja, parengia ir sudaro žemėlapius, atlieka teisinį žemės sklypų ir sandorių registravimą. Kaupia, apdoroja, pateikia ir naudoja pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenų bazes. Adaptuoja optimalias specializuotas kompiuterių programas, parengia ir naudoja nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir įvairius geodezinės informacijos šaltinius.

• kaupia pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenis, juos apdoroja, pateikia ir naudoja;
• sudaro valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo ir atnaujinimo darbų planus, rengia ir naudoja nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir įvairius geodezinės informacijos šaltinius;
• parengia ir sudaro žemėlapius, atlieka teisinį žemės sklypų ir sandorių registravimą; 
• adaptuoja optimalias specializuotas kompiuterių programas; 
• atnaujina valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo duomenis, susieja atliktų matavimų ir valstybinio geodezinio tinklo duomenis.
 

• kaupti pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenis;
• naudoti nekilnojamojo turto kadastro duomenis;
• sudaryti žemėlapius;
• adaptuoti specializuotas programas;
• atnaujinti duomenis.

211402 Geofizikas

Tiria fizikines žemės savybes ir atlieka fizikinius matavimus, vykdo geologinę veiklą, nustato žemės struktūrą ir sandarą, taiko gravitacijos, seisminio aktyvumo ir elektromagnetikos principus.

• sukuria, išbando, pritaiko ir taiso seisminę įrangą; 
• atlieka lauko tyrimus arba mokslinius tyrimus, renka informaciją už laboratorijos arba darbo vietos ribų, lanko tiriamas vietoves, surenka konkrečią informaciją apie fizikines žemės savybes;
• perkelia seisminius įrenginius į skirtingas vietas, naudoja seismometrus, stebi įrašymo aparatus, aptinka anomalijas ir nukrypimus, apdoroja ir supranta tiek 2D, tiek 3D seisminius duomenis;
• rengia su seismiškumu susijusius dokumentus ir darbo žurnalus, sudaro lenteles ir ataskaitas;
• teikia rekomendacijas ir konkrečias technines konsultacijas klausimais, susijusiais su geofizinėmis technologijomis, paslaugomis, procedūromis ir matavimais. 
 

• konstruoti seisminę įrangą;
• vykdyti lauko tyrimus;
• valdyti seisminius įrenginius;
• dokumentuoti seisminius tyrimus;
• konsultuoti geofizinių procedūrų klausimais.

211403 Hidrologas

Tiria vandens kokybę, dabartines su juo susijusias problemas ir jo pasiskirstymą Žemėje, vandens tiekimą iš upių, upelių ir šaltinių, užtikrina, kad vanduo būtų naudojamas tinkamai ir tvariai. Kartu su skirtingas funkcijas atliekančių specialistų komanda planuoja ir kuria vandens tiekimo miestams ir miestų teritorijoms metodus, užtikrina veiksmingumą ir išteklių išsaugojimą.

• dalyvauja naujų žinių gavimo ar kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo tiriamąją veiklą, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, programinę įrangą ar operacinius metodus, naudoja mokslinius metodus bei technikas;
• vadovaudamasis aplinkos apsaugos sritį reglamentuojančiais teisės aktais formuoja tvaraus vystymosi organizacinę politiką, atitinkančią aplinkos apsaugos srityje taikomus politikos mechanizmus;
• rengia vandens gryninimo įrangos kūrimo bei naudojimo strategijas, projektuoja įrangą, planuoja gryninimo procedūras ir nustato būtinus veiksmus bei galimą riziką;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis, didina viešąsias žinias, mokslo vertinimą ir supratimą, skatina naudoti mokslinius rezultatus formuojant nuomonę. 
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• rengti aplinkos apsaugos politiką;
• plėtoti vandens gryninimo metodus;
• sisteminti informaciją;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

211404 Mineralogas

Tiria žemės sandarą, struktūrą ir kitus fizinius aspektus, tyrinėja įvairias naudingąsias iškasenas ir naudoja mokslinę įrangą jų struktūrai ir savybėms nustatyti. Klasifikuoja ir identifikuoja naudingąsias iškasenas, ima mėginius ir atlieka tolesnius bandymus, analizę ir tyrimus.

• atlieka tyrimus laboratorijoje, gauna patikimus ir tikslius duomenis, kuriais grindžiami moksliniai tyrimai ir produktų bandymai;
• atlieka naudingųjų iškasenų perdirbimo operacijas, atskiria vertingus mineralus nuo nenaudingų akmenų arba kalkių, prižiūri ir įgyvendina elektrostatinio atskyrimo procesą, kuriuo vertingos medžiagos atskiriamos nuo mineralinės rūdos;
• renka geologinius duomenis, sudaro geologinius žemėlapius, atlieka geocheminius ir geofizinius techninius matavimus, renka skaitmeninius duomenis;
• analizuoja laboratorinius ėminius, naudoja spektrometrus, dujų chromatografus, mikroskopus, mikrozondus ir anglies analizatorius, nustato aplinkos mėginių amžių ir ypatybes;
• kaupia ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, pritaiko kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus, laiko ir prižiūri duomenis mokslinių tyrimų duomenų bazėse, remia mokslinių tyrimų duomenų pakartotinį naudojimą ir išmano atvirųjų duomenų valdymo principus. 
 

• atlikti laboratorinius bandymus;
• apdoroti mineralines medžiagas;
• rinkti geologinius duomenis;
• tirti geocheminius mėginius;
• tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis.

211405 Okeanografas

Atlieka jūrų ir vandenynų mokslinius tyrimus ir nagrinėja su jais susijusius klausimus.

• dalyvauja naujų žinių kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo mokslo tiriamąją veiklą, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, programinę įrangą ar operacinius metodus, taiko mokslinius metodus bei technikas;
• taiko matematinius metodus ir naudoja skaičiavimo technologijas analizei atlikti, parengia konkrečių problemų sprendimus;
• suteikia ir priima grįžtamąjį ryšį, prižiūri darbuotojus ir lyderiauja profesinėje aplinkoje;
• vykdo mokslinius tyrimus universitete ar savarankiškai ir skelbia juos knygose ar mokslo žurnaluose, papildo savo specializacijos žinias ir sulaukia asmeninio akademinio pripažinimo;
• pateikia profesiniame leidinyje savo kompetencijos srityje vykdyto mokslinio tyrimo hipotezę, duomenis ir išvadas.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• skelbti mokslinius tyrimus;
• rengti mokslo straipsnius.

211406 Paleontologas

Tiria ir analizuoja senovėje Žemėje egzistavusias gyvybės forma, apibūdina kadaise egzistavusių įvairių rūšių organizmų ir augalų, žiedadulkių ir sporų, bestuburių ir stuburinių gyvūnų, žmonių, istorinių žymių (pėdsakų), ekologijos ir klimato evoliucinę raidą ir sąveiką su skirtingomis geologinėmis zonomis.

• dirba su kompiuterinėmis duomenų sistemomis, pvz., geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS);
• remia integruotąjį bendradarbiavimą, kai skirtingi suinteresuotieji subjektai drauge kuria bendromis vertybėmis grindžiamas inovacijas;
• skelbia mokslinius rezultatus konferencijose, seminaruose ir mokslinėse publikacijose;
• kaupia ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, gautus pritaikius kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus, laiko ir prižiūri duomenis mokslinių tyrimų duomenų bazėse;
• vertina kolegų mokslininkų darbo pažangą, poveikį ir rezultatus. 
 

• naudoti geografines informacines sistemas;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• skleisti rezultatus mokslo bendruomenei;
• tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis;
• vertinti mokslinių tyrimų veiklą.

211407 Seismologas

Tiria tektoninių plokščių judėjimą Žemėje, dėl kurio kyla seisminės bangos ir žemės drebėjimai. Tiria ir stebi įvairius žemės drebėjimų šaltinius, tokius kaip vulkaninis aktyvumas, atmosferos reiškiniai arba procesai vandenynuose. Teikia savo mokslines pastabas, kad būtų galima išvengti pavojų statybos ir infrastruktūros sektoriuose.

• plėtoja ryšius ir partnerystę, dalijasi informacija su kitais mokslo darbuotojais;
• taiko matematinius metodus ir naudoja skaičiavimo technologijas, analizuoja ir parengia konkrečių problemų sprendimus;
• naudoja seismometrus, matuoja Žemės plutos poslinkius, žemės drebėjimų, cunamių sukeltus pokyčius ir ugnikalnių išsiveržimus;
• skelbia mokslinius rezultatus konferencijose, seminaruose ir mokslinėse publikacijose;
• kaupia ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, pritaiko kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus, laiko ir prižiūri duomenis mokslinių tyrimų duomenų bazėse, remia mokslinių tyrimų duomenų pakartotinį naudojimą ir išmano atvirųjų duomenų valdymo principus.
 

• plėtoti profesinių ryšių tinklą su tyrėjais ir mokslininkais;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• naudoti seismometrus;
• skleisti rezultatus mokslo bendruomenei;
• tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis.

211408 Stratigrafas

Nustato naudingųjų iškasenų buvimo vietą, jas identifikuoja, klasifikuoja, nustato jų kiekį, geologines savybes ir struktūrą. Konsultuoja kasyklų vadovus ir inžinierius, vykdo ir planuoja naudingųjų iškasenų gavybos veiklą.

• konsultuoja inžinierius, geodezininkus, geotechninius darbuotojus ir metalurgijos specialistus aplinkos apsaugos ir žemės atkūrimo po kasybos darbų klausimais;
• konsultuoja dėl geologinių veiksnių poveikio mineralų gavybos plėtrai, atsižvelgia į telkinių sąnaudas, saugumą ir ypatumus;
• parengia ir atlieka geologinį kartografavimą, registravimą, mėginių ėmimą ir gręžimo šerdies bei kitų giluminių uolienų mėginių analizę, nagrinėja trimačius žemėlapius, kaupvietes, gręžimo vietas arba kasyklas, nustato mineralinių žaliavų kaupviečių vietą, dydį, prieinamumą, turinį, vertę ir galimą pelningumą;
• teikia konsultacijas vietos nustatymo metu, planuoja žemės paviršiaus kasybos ir požeminės kasybos veiklą, įgyvendina saugią ir netaršią rūdos, mineralų ir kitų medžiagų gavybą.
 

• konsultuoti kasybos poveikio aplinkai klausimais;
• konsultuoti su mineralų gavyba susijusių veiksnių klausimais;
• nustatyti mineralinių žaliavų kaupviečių ypatybes;
• planuoti kasyklų veiklą;
• susidoroti su įtampa, atsiradusia dėl nenumatytų aplinkybių.

211409 Geologas

Tiria žemę sudarančias medžiagas, teikia išvadas. Tyrinėja, kaip formavosi Žemė, tiria jos geologinius sluoksnius, kasybos tikslais naudingųjų iškasenų kokybę, o privačių įmonių užsakymu – žemės drebėjimus ir vulkaninį aktyvumą bei panašius reiškinius.

• vykdo kasyklų ir telkinių žvalgybos veiklą, analizuoja vietovės ypatybes;
• registruoja duomenis, patikrina konkrečius rezultatus, peržiūri išskirtinių arba neįprastų duomenų įvesties atvejus;
• renka geologinius duomenis, sudaro geologinius žemėlapius, matuoja geocheminius ir geofizinius, skaitmeninius rinkimo duomenis;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis ir entuziazmu su plačiąja visuomene, didina viešąsias žinias, mokslo vertinimą ir supratimą, skatina naudoti mokslinius rezultatus formuojant nuomonę. 
 

• atlikti geologinius tyrimus;
• registruoti testavimo duomenis;
• rinkti geologinius duomenis;
• sisteminti informaciją;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

211410 Naftos gavybos inžinierius geologas

Projektuoja ir plėtoja naftos ir dujų išgavimo iš po žemės paviršiaus metodus. Padeda padidinti angliavandenilių surinkimą mažiausiomis sąnaudomis darydami kuo mažesnį poveikį aplinkai.

• modeliuoja, projektuoja ir parenka efektyviausią įrangą naftos ir dujų gavyboje;
• tiria ir įvertina naftos telkinius ir gręžinius, rengia eksploatacinius planus, būdus ir metodus naftos ir dujų telkiniuose, didesniam naftos kiekiui išgauti;
• organizuoja ir vykdo naftos gavybos ir pirminio apdorojimo procesus;
• organizuoja ir vykdo gręžinių gręžimo procesą, laikosi aplinkos apsaugos standartų, darbo saugos reikalavimų;
• bendradarbiauja su kitų sričių specialistais, žvalgo naujus telkinius, ieško ekonomiškai naudingiausių išgavimo būdų. 
 

• parinkti efektyviausią įrangą;
• įvertinti naftos telkinius ir gręžinius;
• organizuoti naftos gavybos ir pirminio apdorojimo procesus;
• laikytis aplinkos apsaugos standartų, darbo saugos reikalavimų;
• žvalgyti naujus telkinius.

211411 Mokslo darbuotojas (geologija, geofizika)

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

• atlieka geologijos ir geofizikos mokslų tiriamuosius darbus, rengia bei skelbia mokslo straipsnius ir ataskaitas; 
• skelbia geologijos ir geofizikos mokslų populiarinimo darbus, kuria geologijos ir geofizikos mokslų koncepcijas, teorijas ir modelius, rengia ir išleidžia monografijas;
• organizuoja tarpdalykines konsultacijas ir jose dalyvauja, tobulina geologijos ir geofizikos mokslų teorijas, modelius ir metodus;
• rengia mokslo daktarus bei koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus, sprendžia stambias mokslines ar mokslo žinių reikalaujančias praktines problemas;
• populiarina geologijos ir geofizikos mokslinę veiklą ir skleidžia naujausias žinias. 
 

• atlikti geologijos ir geofizikos mokslų tiriamuosius darbus;
• kurti geologijos ir geofizikos mokslų koncepcijas;
• tobulinti geologijos ir geofizikos mokslų teorijas;
• rengti mokslo daktarus;
• skleisti naujausias žinias.

211490 Kiti geologai ir geofizikai

Kiti geologai ir geofizikai, kurie neišvardyti 2114 pogrupyje „Geologai ir geofizikai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

• tiria Žemės plutos, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų sudėtį ir sandarą, nustato procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškina praeities gyvenimo evoliuciją;
• nustato geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinta jų komercinį pritaikymą;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja duomenis iš geologinių ataskaitų, žemėlapių schemų ir diagramų;
• taiko geologijos žinias, sprendžia inžinerinių statinių statybos projektų problemas statant užtvankas, tiltus, tunelius;
• naudoja įvairias Žemės stebėjimo iš palydovų programas, tiria ir matuoja veikiančias Žemę seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas.
 

• tirti suakmenėjusių iškasenų sudėtį ir sandarą;
• nustatyti geologinių formacijų pobūdį;
• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• taikyti geologijos žinias;
• naudoti įvairias Žemės stebėjimo iš palydovų programas.

212001 Aktuaras

Analizuoja, tvarko ir teikia rizikos finansinio poveikio gaires. Dirba draudimo, pensijų, investicijų, bankininkystės, sveikatos priežiūros ir kitose srityse. Konsultuoja strateginiais, komerciniais ir finansiniais klausimais, taiko techninius ir statistinius modelius bei teorijas.

• nustato ir įvertinta veiksnius, kurie gali pakenkti projekto sėkmei ar kelti grėsmę organizacijos veikimui, įgyvendina procedūras, kuriomis būtų išvengta jų poveikio arba jis būtų sumažintas;
• stebi ir prognozuoja finansų rinkos tendencijas tam tikrą laiką judėti tam tikra kryptimi;
• pataria, konsultuoja ir siūlo sprendimus finansų valdymo klausimais, dėl naujo turto įsigijimo, atsirandančių investavimo galimybių ir mokesčių veiksmingumo metodų;
• renka, peržiūri ir surenka iš įvairių šaltinių gaunamą finansinę informaciją, parengia dokumentą su bendrosiomis finansinėmis ataskaitomis arba planais;
• teikia pagalbą kolegoms, klientams sudėtingų finansinių bylų ar skaičiavimų klausimais.
 

• atlikti rizikos analizę;
• analizuoti finansines rinkos tendencijas;
• konsultuoti finansų klausimais;
• sisteminti finansinę informaciją;
• teikti pagalbą finansinių skaičiavimų klausimais.

212002 Operacijų tyrimo analitikas

Atlieka logines valdymo uždavinių analizes ir formuluoja matematinius kiekvieno uždavinio modelius, reikalingus programavimui ir kompiuteriniam sprendimui, analizuoja uždavinius, reikalaujančius tokių sprendimų, kaip iš įvairių pasiūlymų pasirinkti tokį, kuris užtikrintų didžiausią pelno tikimybę ar efektyvų rezultatą, atsižvelgia į finansines išlaidas ir sąnaudas, parengia matematinius modelius, vienos ar kelių lygčių pavidalu, surenka duomenis, susijusius su modelio kintamaisiais, vadovauja skaičiavimams ir kitų duomenų parengimui, tvarko modelio išbandymo programas ir kompiuterinį lygčių sprendimą.

• prognozuoja aplinkos pokyčius, sudaro trumpalaikį ir ilgalaikį biudžetą, planuoja ir vertina investicijas; 
• stebi ekonominius duomenis, įvertina, prognozuoja ir konsultuoja pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumo klausimais;
• prognozuoja konkrečių gaminių gamybos, paslaugų suteikimo ir vartojimo pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis;
• renka duomenis, juos analizuoja, aiškina ir prognozuoja, remiasi ekonomikos teorijomis ir naudoja įvairius statistinius ir kitus metodus;
• taiko matematines formules ir statistinius metodus, tikrina ekonomikos teorijas ir sprendžia ekonomines problemas.

• analizuoti duomenis
• taikyti mokslinius metodus
• parengti mokslines ataskaitas
• atlikti mokslinius tyrimus
• sisteminti informaciją

212003 Matematikas

Tiria ir tobulina esamas matematines teorijas, atranda naujų paradigmų šioje srityje, šias žinias pritaiko vykdydamas inžinerinius ir mokslinius projektus kylančioms problemoms spręsti, užtikrina taikomų matematinių taisyklių, matavimo teisingumą.

• taiko matematinius metodus ir naudoja skaičiavimo technologijas, atlieka analizę ir parengia konkrečių problemų sprendimus;
• sprendžia problemas planavimo, prioritetų nustatymo, organizavimo, vadovavimo ir veiklos rezultatų vertinimo srityse;
• naudoja matematinius simbolius, kalbą ir priemones informacijai, idėjoms ir procesams pateikti;
• remia integruotąjį bendradarbiavimą, drauge kuria bendromis vertybėmis grindžiamas inovacijas;
• demonstruoja gebėjimą naudotis koncepcijomis, daro ir supranta apibendrinimus, susieja juos su kitais dalykais, įvykiais ir patirtimi.
 

• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• atrasti problemų sprendimo būdus;
• perduoti matematinę informaciją;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• naudotis abstrakčiuoju mąstymu.

212004 Mokslo darbuotojas (matematika)

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius, konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse. Vykdo taikomąją mokslinę veiklą, publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja moksliniams tyrimams.

• skelbia mokslo straipsnius pripažintuose matematikos mokslo leidiniuose, rengia ir išleidžia matematikos mokslo monografijas;
• planuoja, tobulina ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus;
• rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus; 
• skelbia matematikos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus, populiarina matematikos mokslinę veiklą ir skleidžia naujausias žinias;
• konsultuoja matematinių principų, modelių ir metodų, jų taikymo klausimais įvairiausioms inžinerijos, agronomijos, medicinos, taip pat kitų gamtos ar socialinių mokslų, verslo užduotims spręsti.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• vykdyti mokslinius tyrimus;
• koordinuoti tyrimų projektus; 
• skelbti plėtros darbus;
• konsultuoti matematinių modelių ir metodų taikymo klausimais.

212005 Biometrijos specialistas

Atlieka biometrijos srities mokslinius tyrimus. Vykdo statistinių ar biologinių tyrimų projektus, nuskaito pirštų atspaudus, raineles ir žmogaus kūno formas, pritaiko šiuos duomenis medicinoje ar pramonėje.

• suteikia ir priima grįžtamąjį ryšį, reaguoja į kitus, prižiūri darbuotojus ir lyderiauja profesinėje aplinkoje;
• analizuoja rinkos duomenis, mokslinius dokumentus, klientų reikalavimus, įvertina vystymąsi ir inovacijas savo kompetencijos srityje;
• rengia ir redaguoja įvairių sričių mokslinius, mokomuosius ir techninius tekstus;
• pateikia profesiniame leidinyje savo kompetencijos srityje vykdyto mokslinio tyrimo hipotezę, duomenis ir išvadas;
• išnaudoja informaciją, žinių vertinimo procesus, žinių ir gebėjimų judėjimą tarp mokslinių tyrimų bazės ir pramonės ar viešojo sektoriaus.
 

• bendradarbiauti profesiniu lygmeniu mokslinių tyrimų srityje;
• analizuoti esamus duomenis;
• rengti mokslinius ar mokomuosius darbus ir techninę dokumentaciją;
• rengti mokslo straipsnius;
• skatinti žinių perdavimą.
 

212006 Demografas

Analizuoja įvairius su gyventojų skaičiumi susijusius parametrus. Remiasi savo stebėjimų rezultatais, rengia statistinių duomenų apie gimstamumą, pagyvenusius asmenis, santuokas ir skyrybas, užimtumą, mirtingumą, imigraciją ir panašių duomenų raidos ir pokyčių analizes.

• surenka, apdoroja ir analizuoja atitinkamus duomenis ir informaciją, saugo ir atnaujina duomenis, pateikia skaičius ir kitus duomenis, naudoja grafikus ir statistines diagramas;
• palygina turimus duomenis apie demografiją, taiko geografines ir sociologines žinias, prognozuoja demografines tendencijas;
• įtraukia visuomenę į mokslinių tyrimų rengimą, atlikimą ir sklaidos procesus;
• analizuoja duomenis apie žmonių populiaciją konkrečioje geografinėje vietovėje, atskleidžia mirtingumo, migracijos ir gimstamumo rodiklių tendencijas;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis su plačiąja visuomene, didina mokslo vertinimą ir supratimą, skatina naudoti mokslinius rezultatus formuojant nuomonę.
 

• naudoti duomenų apdorojimo metodus;
• prognozuoti demografines tendencijas;
• skatinti visuomenės įsitraukimą į mokslinius tyrimus;
• tirti demografinius duomenis;
• skelbti mokslinių tyrimų rezultatus.

212007 Matematikos statistikas

Renka, tvarko ir įvertina statistinę informaciją. Atlieka matematiniais metodais pagrįstus statistinius mokslinius tyrimus, sukuria naujus ir patobulintus statistinius metodus bei būdus ir pataria, kaip juos taikyti praktikoje.

• pritaiko taikomosios matematikos atradimus įvairiose srityse, rengia ir publikuoja tyrimų rezultatus; 
• sudaro realaus pasaulio reiškinių ir procesų modelius, pritaiko praktinėms reikmėms;
• plėtoja matematinius principus, sprendžia taikomosios veiklos problemas, taiko matematikos principus, sprendžia inžinerinių, technologinių ir pramonės sistemų problemas;
• modeliuoja finansines ir draudimo sistemas bei procesus ir matematinėmis statistinėmis priemonėmis juos analizuoja;
• taiko operacines sistemas, ieško optimalių sprendimų, sprendžia su žmonių veikla susijusias problemas.
 

• skelbti tyrimų rezultatus;
• sudaryti realaus pasaulio reiškinių ir procesų modelius;
• plėtoti matematinius principus;
• modeliuoti finansines ir draudimo sistemas;
• ieškoti optimalių sprendimų.

212008 Statistikas

Renka, pateikia lentelėse ir analizuoja įvairių sričių kiekybinę informaciją. Aiškina ir analizuoja sveikatos, demografinės statistikos, finansų, verslo ir kitų sričių statistinių tyrimų duomenis bei konsultuoja remdamasis tam tikrais modeliais ir atlikta analize.

• numato gyventojų prieaugio ar ekonominių sąlygų kitimą, rengia instrukcijas darbuotojams, renka duomenis ir juos išdėsto lentelėse ar diagramose;
• nustato aplinkos apsaugos problemų kilmę;
• analizuoja socialines problemas, vertina socialinių problemų sprendimo programų efektyvumą;
• renka duomenis ir daro apibendrinamąsias išvadas pagal tyrimų rezultatus;
• sprendžia, kur ir kaip rinkti duomenis, nustato apklausiamos grupės tipą ir dydį bei apklausos formą. 
 

• numatyti gyventojų prieaugio ar ekonominių sąlygų kitimą;
• nustatyti aplinkos apsaugos problemų kilmę;
• vertinti socialinių problemų sprendimo programų efektyvumą;
• daryti apibendrinamąsias išvadas;
• nustatyti apklausiamos grupės tipą.

212009 Mokslo darbuotojas (statistika)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, skelbia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienija tyrėjus stambiai mokslinei ar praktinei problemai spręsti.

• rengia, tobulina ir tiria matematikos, draudimo ir statistikos teorijų metodus;
• konsultuoja matematinių principų, modelių ir metodų klausimais, taiko juos įvairiausioms inžinerijos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
• analizuoja problemas, sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumą, sudaro kiekvienos problemos matematinį kompiuterinį modelį;
• rengia pensijų, gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemas ir jas įdiegia;
• taiko matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijas, įvertina galimą finansinį būsimų įvykių poveikį.
 

• rengti matematikos, statistikos teorijų metodus;
• konsultuoti matematinių metodų klausimais;
• analizuoti problemas;
• rengti ir diegti įvairių tipų draudimo sistemas;
• taikyti rizikos teorijas.

212010 Duomenų mokslininkas

Renka, tvarko ir įvertina statistinę informaciją. Atlieka matematiniais metodais pagrįstus statistinius mokslinius tyrimus, sukuria naujus ir patobulintus statistinius metodus bei būdus ir pataria, kaip juos taikyti praktikoje. Tiria galimybių teorijas, daro išvadas, teikia įrodymus, svarbius statistikos mokslui. Sukuria matematinį pagrindą naujiems metodams, įvertina skaitmeninius duomenis, atlieka eksperimentus ir teikia rekomendacijas dėl statistinių metodų ir būdų panaudojimo specifiniams tikslams.

• tiria galimybių teorijas, nesutapimus ir kitas matematines teorijas;
• daro išvadas, teikia įrodymus, matematines teorijas, svarbias statistikos mokslui;
• sukuria matematinį pagrindą naujiems ir patobulintiems metodams, renka ir įvertina skaitmeninius duomenis;
• kuria ir išbando naujus statistinius metodus ir būdus, atlieka eksperimentus su pavyzdžių taikymu ir analitiniais metodais;
• teikia statistinių metodų ir būdų panaudojimo specifiniams tikslams rekomendacijas.
 

• tirti galimybių teorijas;
• daryti išvadas, svarbias statistikos mokslui;
• įvertinti skaitmeninius duomenis;
• išbandyti naujus statistinius metodus;
• teikti rekomendacijas.

212090 Kiti matematikai, aktuarai ir statistikai

Kiti matematikai, aktuarai ir statistikai, kurie neišvardyti 2120 pogrupyje „Matematikai, aktuarai ir statistikai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius, konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

• kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos teorijas bei metodus;
• konsultuoja matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir juos taiko įvairiausioms inžinerijos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
• renka, planuoja, organizuoja apklausas ir sudaro klausimynus;
• sudaro kiekvienos problemos matematinį kompiuterinį modelį;
vertina statistinius duomenis, juos tvarko, aiškina, analizuoja ir viešina.
 

• tobulinti matematikos teorijas bei metodus;
• konsultuoti matematinių metodų klausimais;
• organizuoti apklausas;
• sudaryti problemos matematinį kompiuterinį modelį;
• vertinti statistinius duomenis.

213101 Bakteriologas

Atlieka eksperimentus, testus, analizes, išskiria, nustato ir išaugina bakterijų bei kitų mikroorganizmų kultūras, nustato sąlygas, kurios skatina arba slopina jų augimą ir dauginimąsi, užtikrina jų veiklą gyvuose augaluose, gyvūnuose ir mikroorganizmų audiniuose arba negyvose organinėse medžiagose.

• atlieka laboratorinius ir lauko mokslo tiriamuosius darbus, patikrina hipotezes, kuria naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
• eksperimentuoja, analizuoja, išskiria, nustato ir išaugina bakterijų bei kitų mikroorganizmų kultūras, nustato sąlygas, kurios skatina arba slopina jų augimą;
• užtikrina bakterijų ir kitų mikroorganizmų veiklą gyvuose augaluose, gyvūnuose ir mikroorganizmų audiniuose arba negyvose organinėse medžiagose, nustato tokiu būdu gautų rūgščių, alkoholio, fermentų ir kitų medžiagų cheminę sudėtį; 
• kontroliuoja dirvožemyje esančių bakterijų ir kitų bakterijų panaudojimą maisto produktams perdirbti; 
• kuria serumus ir vakcinas įvairių ligų profilaktikai ir gydymui, pritaiko bakteriologinius atradimus pramonėje, žemės ūkyje ir medicinoje.
 

• atlikti tiriamuosius darbus;
• išauginti bakterijas bei kitų mikroorganizmų kultūras;
• užtikrinti mikroorganizmų veiklą;
• kontroliuoti bakterijų panaudojimą;
• kurti serumus ir vakcinas profilaktikai ir gydymui.

213102 Biologas

Tiria gyvus organizmus ir gyvybę platesniu mastu kartu su jos aplinka. Atlieka mokslinius tyrimus, paaiškina organizmų funkcinius mechanizmus, sąveiką ir raidą.

• renka ir analizuoja duomenis apie augalus, nustato jų kilmę, anatomiją ir funkcijas;
• renka ir analizuoja duomenis apie gyvūnų gyvenimą, nustato jų kilmę, anatomiją ir funkcijas;
• renka duomenis, taiko mokslinius metodus;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių;
• plėtoja ryšius, partnerystę, dalijasi informacija su kitais, drauge kuria mokslinius tyrimus ir inovacijas. 
 

• atlikti su augalija susijusius mokslinius tyrimus;
• atlikti su gyvūnija susijusius mokslinius tyrimus;
• rinkti bandymų duomenis;
• sisteminti informaciją;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą su tyrėjais ir mokslininkais.

213103 Botanikas

Atsako už įvairių augalų priežiūrą, dažnai botanikos sode, atlieka mokslinius tyrimus ir keliauja, tiria augalus laukinėje gamtoje, atsako už botanikos sodo priežiūrą ir plėtrą.

• parengia tikslinei grupei ar bendruomenei skirtus planus ir politikos priemones, rengia jų norimą rekreacijos veiklą;
• renka biologinius mėginius, registruoja ir apibendrina biologinius duomenis, kuria aplinkos apsaugos valdymo planus ir biologinius produktus;
• stebi ir kontroliuoja tiekiamų prekių srautą, žaliavų pirkimą, laikymą ir judėjimą, nebaigtos gaminti produkcijos atsargas, valdo tiekimo grandinės veiklą ir derina pasiūlą su gamybos paklausa ir klientu;
• vadovauja ir valdo pagal organizacijos elgesio kodeksą;
• rengia ir koreguoja veiklos biudžetą kartu su projekto finansų ir administracijos vadovais. 
 

• kurti rekreacinės veiklos programas;
• rinkti biologinius duomenis;
• tvarkyti atsargas;
• laikytis įmonės standartų;
• valdyti veiklos biudžetą.

213104 Citologas

Tiria ląsteles, jas sudarančius organoidus, organoidų sandarą ir funkcijas, aiškina ląstelių dalijimosi ypatumus ir ląstelėse vykstančius fiziologinius procesus. Atlieka iš paciento paimtų organinių išskyrų mėginių testus ir juos analizuoja.

• rengia citologijos eksperimentus ir bandymus, tiria ląstelių cheminę sudėtį, jų fizikines ir chemines savybes , dauginimąsi, charakteristikas, kurios lemia įvairias ligas, infekcijas;
• atlieka laboratorinius ir lauko mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ir rengia teorijas, koncepcijas ir metodikas, sprendžia žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
• atlieka citologijos diagnostines procedūras, vertina rezultatus ir juos interpretuoja;
• konsultuoja kitus specialistus.
 

• rengti citologijos eksperimentus ir bandymus;
• spręsti žmogaus sveikatos apsaugos problemas;
• rengti ataskaitas ir mokslo straipsnius;
• vertinti rezultatus;
• konsultuoti specialistus.

213105 Embriologas

Tiria gemalo susidarymo ir formavimosi dėsnius, surenka ir apdoroja vyriškas ir moteriškas lytines ląsteles, sukuria embrioną klasikinio apvaisinimo mėgintuvėlyje būdu arba atlieka intracitoplazminę spermatozoido injekciją.

• stebi embrionų vystymąsi;
• rengia embriologijos eksperimentus ir bandymus, tiria embriono genetinę informaciją, raidos pokyčius, funkcijas, kuria gyvūnų ar žmogaus embrionus;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, patikrina hipotezes, sprendžia reprodukcinės sveikatos ir embrionų anomalijų problemas, atlieka vaisingumo diagnostinius tyrimus;
• atlieka laboratorines procedūras, paima spermą, kiaušinėlius, atlieka kriogeninį konservavimą, apvaisinimą in vitro;
• konsultuoja pacientus dėl vaisingumo.
 

• stebėti embrionų vystymąsi;
• kurti gyvūnų ar žmogaus embrionus;
• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• paimti spermą, kiaušinėlius;
• konsultuoti pacientus.

213106 Inžinierius genetikas

Atlieka mokslinius genetikos tyrimus, tiria, kaip genai sąveikauja, funkcionuoja ir paveldi bruožus bei savybes. Prižiūri pacientus, sergančius paveldimomis ligomis, paveldėjusius tam tikras genetines sveikatos būkles ir turinčius įgimtų apsigimimų, nagrinėja su genetika susijusius klausimus.

• atlieka mokslinius tyrimus, ištiria genetinius žmonių populiacijų pokyčius, šių pokyčių priežastis, kaip jie veikia imlumą ligoms, tiria genų tarpusavio ir genų bei aplinkos sąveiką;
• atlieka tyrimus laboratorijoje, siekia gauti patikimus ir tikslius duomenis, kuriais grindžiami moksliniai tyrimai ir produktų bandymai;
• randa tinkamus tyrimus konkrečiam pacientui, atsižvelgia į molekulinės genetikos ir specializuotos biochemijos tyrimus;
• rengia mokslinių tyrimų dokumentus, pateikia pranešimus apie atlikto tyrimo ir analizės rezultatus ir juos aiškina;
• kaupia ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, laiko ir prižiūri duomenis mokslinių tyrimų duomenų bazėse, remia mokslinių tyrimų duomenų pakartotinį naudojimą ir išmano atvirųjų duomenų valdymo principus.
 

• atlikti mokslinius medicininės genetikos tyrimus;
• atlikti laboratorinius bandymus;
• nuspręsti dėl genetinių tyrimų rūšies;
• pateikti analizės rezultatus;
• tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis.

213107 Entomologas

Tiria vabzdžių įvairovę, vabzdžių taksonomiją ir sistematiką, jų reikšmę ekosistemose bei vabzdžių organizmo funkcijas.

• tyrinėja gyvus organizmus, naudoja įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas, elektroninius mikroskopus,
• globalinę padėties nustatymo sistemą , biotechnologijos, palydovines nuotraukas, genų inžineriją, analizuoja skaitmeninius vaizdus, atlieka kompiuterinį modeliavimą;
• identifikuoja vabzdžius, juos klasifikuoja ir stebi;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tiria vabzdžių gyvenimo ciklą, evoliuciją, sandarą, sąveikos mechanizmus su aplinka, kitais organizmais ir reguliavimo procesus;
• rengia eksperimentus ir atlieka bandymus, tiria įvairių cheminių, biologinių priemonių poveikį vabzdžiams;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus, naujus tyrimų rezultatus, viešina naujausias žinias ir konsultuoja.
 

• tyrinėti gyvus organizmus;
• identifikuoti vabzdžius;
• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• tirti įvairių cheminių, biologinių priemonių poveikį vabzdžiams;
• rengti ataskaitas.

213108 Genetikas

Atlieka mokslinius genetikos tyrimus, tiria, kaip genai sąveikauja, funkcionuoja ir paveldi bruožus bei savybes. Prižiūri pacientus, sergančius paveldimomis ligomis, paveldėjusius tam tikras genetines sveikatos būkles ir turinčius įgimtų apsigimimų, nagrinėja su genetika susijusius klausimus.

• atlieka mokslinius tyrimus, ištiria genetinius žmonių populiacijų pokyčius, pokyčių priežastis, tiria genų tarpusavio ir genų bei aplinkos sąveiką, esant ligoms ir chromosomų anomalijoms, genų įtaką elgesiui;
• atlieka tyrimus laboratorijoje, gauna patikimus ir tikslius duomenis, jais grindžia mokslinius tyrimus ir produktų bandymus;
• atlieka diagnostinius tyrimus ir biochemines genetines, citogenetines ir molekulines genetines analizes, interpretuoja gautus laboratorinius duomenis;
• rengia mokslinių tyrimų dokumentus ar pateikia pranešimus apie atlikto tyrimo ir analizės rezultatus, nurodo analizės procedūras ir metodus, kaip buvo gauti rezultatai, ir aiškina juos;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis su visuomene, didina viešąsias žinias, mokslo vertinimą ir supratimą, skatina naudoti mokslinius rezultatus formuojant nuomonę. 
 

• atlikti mokslinius medicininės genetikos tyrimus;
• atlikti laboratorinius bandymus;
• aiškinti laboratorinius medicininės genetikos duomenis;
• pateikti analizės rezultatus;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

213109 Histologas

Atlieka tyrimus ir ekspertizes, tenkina teisėsaugos institucijų poreikius. Atlieka ekspertizes ir tyrimus nešališkai ir išsamiai, vadovaujasi savo kompetencija, griežtai laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir įstaigoje patvirtintų tyrimų ir ekspertizių atlikimą reglamentuojančių norminių aktų bei metodikų.

• nustato gyvųjų organizmų audinius ir juos stebi;
• rengia ir atlieka histologijos ir citologijos eksperimentus ir bandymus, tiria ląstelių cheminę sudėtį, fizines ir chemines savybes, epitelinio, jungiamojo, kremzlinio, kaulinio, raumeninio, nervinio audinių formavimąsi ir regeneraciją;
• atlieka histologinius tyrimus, vertina rezultatus ir juos interpretuoja;
• atlieka laboratorinius ir lauko mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ir rengia teorijas, koncepcijas ir metodikas;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• nustatyti gyvųjų organizmų audinius;
• tirti ląstelių, nervinių audinių formavimąsi ir regeneraciją;
• atlikti histologinius tyrimus;
• kurti teorijas, koncepcijas ir metodikas;
• rengti ataskaitas.
 

213110 Imunologas

Tiria imuninę gyvųjų organizmų sistemą ir būdus, kuriais ji reaguoja į išorės infekcijas arba invazinius kenksmingus veiksnius. Daugiausia dėmesio skiria toms ligoms, kurios turi įtakos gyvų organizmų imunologijai, kad galėtų paskirti tam tikrą gydymą.

• atlieka tyrimus laboratorijoje, gauna patikimus ir tikslius duomenis, jais grindžia mokslinius tyrimus ir produktų bandymus;
• dalyvauja naujų žinių gavimo ar kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo tiriamąją veiklą, tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, programinę įrangą, operacinius metodus, naudoja mokslinius metodus bei technikas;
• rengia ir redaguoja įvairių sričių mokslinius, mokomuosius ir techninius tekstus;
• bendradarbiauja, drauge kuria inovacijas;
• ištiria, kodėl imuninė sistema neveikia ir kas sukelia ligas. 
 

• atlikti laboratorinius bandymus;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• rengti mokslinius ar mokomuosius darbus ir techninę dokumentaciją;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• tirti imuninės sistemos sutrikimus.

213111 Mikrobiologas

Atlieka laboratorinius mikrobiologinius eksperimentus, gauna tam tikrus junginius ir vartojimo prekes. Augina naujų, itin aktyvių mikroorganizmų štamus, pasižyminčius genų sąlygotomis dauginimosi savybėmis, kuria naujus mikrobiologinius metodus žmonių ir gyvulių ligoms diagnozuoti, maistui, gėrimams ir gyvūnų pašarams konservuoti ir aplinkai apsaugoti.

• dalyvauja naujų žinių kūrimo veikloje, formuluoja mokslinių tyrimų klausimus, vykdo tiriamąją veiklą, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas, modelius, metodus, operacinius metodus, naudoja mokslinius metodus bei technikas;
• surenka medžiagų arba produktų mėginius laboratoriniams tyrimams;
• naudoja įvairius laboratorinius metodus ir priemones, nustato genų seką, aptinka ir identifikuoja mikroorganizmus ir grybelius dirvožemyje, ore ir vandens mėginiuose;
• renka duomenis, taiko mokslinius ir bandymų metodus, eksperimentinį dizainą ar atlieka matavimus;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių. 
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• paimti mėginius tyrimams;
• nustatyti mikroorganizmus;
• rinkti bandymų duomenis;
• sisteminti informaciją.

213112 Parazitologas

Atlieka laboratorinius mikrobiologinius eksperimentus, gauna tam tikrus junginius ir vartojimo prekes. Augina naujus, itin aktyvių mikroorganizmų štamus, pasižyminčius genų sąlygotomis dauginimosi savybėmis, kuria naujus mikrobiologinius metodus žmonių ir gyvulių ligoms diagnozuoti, maistui, gėrimams ir gyvūnų pašarams konservuoti ir aplinkai apsaugoti.

• nustato parazitus, juos klasifikuoja ir stebi;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tiria parazitų gyvenimo ciklą, parazitizmo evoliuciją, parazitų ir šeimininkų sąveikos mechanizmus ir reguliavimo procesus individų ir populiacijų lygmeniu;
• analizuoja parazitozių plitimo sąlygas, sudaro parazitologinių tyrimų ir kontrolės planus;
• atlieka parazitologinius tyrimus, vertina ir interpretuoja rezultatus;
• nustato ir vertina parazitų reikšmę žmonių, gyvūnų, augalų gerovei. 
 

• nustatyti parazitus;
• tirti parazitų gyvenimo ciklą;
• analizuoti parazitozių plitimo sąlygas;
• atlikti parazitologinius tyrimus;
• vertinti parazitų reikšmę žmonių, gyvūnų, augalų gerovei.

213113 Taksonomas

Nustato gyvuosius organizmus, juos klasifikuoja, registruoja ir stebi pagal modelio variacijas. Prižiūri duomenų bazes, atlieka mokslinius tyrimus.

• tyrinėja gyvuosius organizmus, priemones, technologijas ir metodus, elektroninius mikroskopus, globalinę padėties nustatymo sistemą, biotechnologijas, palydovines nuotraukas, genų inžineriją, analizuoja skaitmeninius vaizdus, polimerinę grandininę reakciją ir atlieka kompiuterinį modeliavimą;
• analizuoja gyvuosius organizmus ir juos grupuoja pagal modelio variacijas;
• atlieka genų analizę ir programuoja, nustato rūšis ir informaciją apie juos, ieško naujų gyvųjų organizmų rūšių;
• tiria besikeičiančią gyvų organizmų aplinką, supranta evoliuciją, įvairių rūšių sąveiką, plėtrą bei žmonių poveikį aplinkai ir kitiems organizmams;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus taksonomijos tyrimų rezultatus. 
 

• naudoti įvairią specializuotąją įrangą;
• analizuoti gyvuosius organizmus;
• vykdyti genų analizę;
• tirti besikeičiančią gyvų organizmų aplinką;
• rengti ataskaitas ir mokslo straipsnius.

213114 Zoologas

Tyrinėja gyvūnus, jų kilmę, kūno sandarą, elgesį, ligas ir gyvybinius organizmo vyksmus. Atlieka mokslinius tyrimus, eksperimentus tiek laboratorijose, tiek natūralioje aplinkoje. Stebi laukinių gyvūnų elgesį, poravimąsi bei veisimąsi ten, kur jie gyvena, laukinių gyvūnų prisitaikymą nelaisvėje. Nagrinėja vidaus organų sandarą skrosdamas negyvus gyvūnus, analizuoja vis didėjantį užterštumo poveikį gyvūnijai.

• tyrinėja gyvūnų kilmę, kūno sandarą, elgesį, ligas ir gyvybinius organizmo procesus;
• atlieka mokslinius tyrimus, eksperimentus laboratorijose ir natūralioje aplinkoje, stebi laukinių gyvūnų elgesį, laukinių gyvūnų prisitaikymą nelaisvėje;
• nagrinėja vidaus organų sandarą skrodamas negyvus gyvūnus;
• analizuoja užterštumo poveikį gyvūnijai;
• ieško naujų gydymo ir gyvūnų atsparumo ligoms metodų, analizuoja nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo galimybes.
 

• tyrinėti gyvūnų kilmę;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• nagrinėti vidaus organų sandarą;
• analizuoti užterštumo poveikį;
• analizuoti nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo galimybes.

213115 Mokslo darbuotojas (biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys)

Atlieka biologijos, botanikos, zoologijos ir panašių sričių mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą, skelbia mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• skelbia mokslo straipsnius pripažintuose biologijos, botanikos, zoologijos mokslo leidiniuose;
• rengia biologijos, botanikos, zoologijos mokslo monografijas ir jas išleidžia;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengia ir tobulina koncepcijas ir metodikas, atlieka bandymus ir įvertina rezultatus;
• skelbia biologijos, botanikos, zoologijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
• konsultuoja valstybines įstaigas, organizacijas ir verslo įmones gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos ir taršos poveikio klausimais.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• rengti mokslo monografijas;
• atlikti bandymus;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• konsultuoti klimato kaitos ir taršos poveikio klausimais.

213116 Botaninių kolekcijų kuratorius

Tyrinėja, sudaro, prižiūri, plečia negyvas ir gyvas botaninių objektų kolekcijas bei atlieka edukacinę veiklą, pristato visuomenei. Kuria ir prižiūri botaninių objektų ekspozicijas, rengia mokymus, konsultacijas, edukacinius renginius, seminarus, straipsnius, vykdo neformalaus švietimo projektus. Kuria ir prižiūri botanikos sodų botanines kolekcijas, parodas ir gamtovaizdžius.

• nustato ir klasifikuoja augalų savybes, atpažįsta įvairias svogūnėlių ir sėklų rūšis pagal pavadinimą, dydį, laukų ir atsargų ženklinimą;
• konsultuoja ir analizuoja turto įsigijimo galimybes;
• tvarko ir klasifikuoja įrašus, parengia ataskaitas ir korespondenciją, susijusią su atliktu darbu;
• planuoja ir vadovauja sklypų priežiūros darbuotojų ir grupių darbui, išlaiko visas gamtines vietas;
• taiko duomenų bazių kūrimo schemas ir modelius, apibrėžia duomenų priklausomybę, naudoja užklausų kalbas ir duomenų bazių valdymo sistemas.
 

• nustatyti augalų savybes;
• patarti dėl turto įsigijimo;
• saugoti įrašus apie atliktas užduotis;
• valdyti sklypų priežiūrą;
• valdyti duomenų bazę.

213117 Biochemikas

Tiria cheminių medžiagų sukeltas reakcijas gyvuose organizmuose. Atlieka mokslinius tyrimus cheminiams produktams kurti ir tobulinti, pagerina gyvų organizmų sveikatą ir geriau supranta cheminių medžiagų sukeliamas reakcijas.

• tiria ir išbando chemines medžiagas, išanalizuoja jų sudėtį ir savybes;
• atlieka cheminius eksperimentus, išbando įvairius produktus ir medžiagas, daro išvadas dėl produktų gyvybingumo ir pakartojamumo; 
• valo stiklo gaminius ir kitą įrangą, tikrina, ar ji nėra apgadinta ar pažeista korozijos, užtikrina tinkamą jos veikimą;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių;
• išnaudoja informaciją, žinių vertinimo procesus, maksimizuoja technologijų, intelektinės nuosavybės, žinių ir gebėjimų judėjimą tarp mokslinių tyrimų bazės ir pramonės ar viešojo sektoriaus.
 

• analizuoti chemines medžiagas;
• atlikti cheminius eksperimentus;
• prižiūrėti laboratorinę įrangą;
• sisteminti informaciją;
• skatinti žinių perdavimą.

213118 Biofizikas

Tiria esamą ryšį tarp gyvų organizmų ir fizikos. Atlieka gyvų organizmų tyrimus, paaiškina gyvybės sudėtingumą, numato dėsningumus ir daro išvadas apie įvairius jų gyvenimo aspektus. Tiria DNR, baltymus, molekules, ląsteles ir įvairias aplinkos sąlygas.

• atlieka tyrimus laboratorijoje, gauna tikslius duomenis, jais grindžia mokslinius tyrimus ir produktų bandymus;
• analizuoja eksperimentinius duomenis ir aiškina rezultatus, rengia ataskaitas ir išvadų santraukas;
• plėtoja ryšius ir partnerystę, dalijasi informacija su kitais, bendradarbiauja, viešina savo veiklą ir užtikrina viešumą;
• analizuoja ląstelių kultūras, išaugina jas iš audinių mėginių, nustato vaisingumo problemas;
• kaupia ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, pritaiko kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus.
 

• atlikti laboratorinius bandymus;
• analizuoti eksperimentinius laboratorinius duomenis;
• plėtoti profesinių ryšių tinklą su tyrėjais ir mokslininkais;
• tirti ląstelių kultūras;
• tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis.

213119 Farmakologas

Tiria vaistų sąveiką su organizmais, gyvosiomis sistemomis ir jų dalimis. Atlieka mokslinius tyrimus, nustato, kurias medžiagas gali vartoti žmonės ir kurios medžiagos turi tinkamų biocheminių savybių ligoms gydyti.

• naudoja laboratorijų įrangą, atlieka prototipų, sistemų ar naujai sukurtų cheminių produktų modeliavimą;
• dėvi atitinkamą ir būtiną apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba kitas akių apsaugos priemones, šalmus, apsaugines pirštines;
• maišo chemines medžiagas pagal receptą, naudoja tinkamas dozes;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių;
• rengia ir skelbia atliktų farmakologinių tyrimų ataskaitas mokslo žurnaluose ar konferencijose.
 

• atlikti laboratorinį modeliavimą;
• dėvėti tinkamą apsauginę aprangą;
• maišyti chemines medžiagas;
• sisteminti informaciją;
• skelbti atliktų farmakologinių tyrimų ataskaitas.

213120 Toksikologas

Tiria cheminių medžiagų arba biologinių ir fizinių veiksnių poveikį gyviems organizmams, aplinkai ir gyvūnų bei žmonių sveikatai, nustato, kokios medžiagų dozės daro toksinį poveikį aplinkai, žmonėms ir gyviems organizmams, atlieka bandymus su gyvūnais ir ląstelių kultūromis.

• planuoja, organizuoja, atlieka toksikologinius ikiklinikinius, klinikinius, laboratorinius ir instrumentinius tyrimus; 
• kaupia kompleksinių toksikologinių tyrimų duomenis, juos analizuoja, interpretuoja ir vertina;
• rengia ir skelbia atliktų toksikologinių tyrimų ataskaitas;
• viešina toksikologinių tyrimų rezultatus, skleidžia profesinę patirtį regiono, šalies ir tarptautiniu mastu;
• vadovauja kitų toksikologijos srityse dirbančių specialistų darbinei veiklai.
 

• planuoti tyrimus;
• vertinti toksikologinių tyrimų duomenis;
• rengti tyrimų ataskaitas;
• viešinti toksikologinių tyrimų rezultatus;
• vadovauti specialistų darbinei veiklai.

213121 Fiziologas

Tiria žmogaus organizmo biologinių funkcijų veiklą įprastinėmis ir neįprastinėmis sąlygomis, atlieka mokslinius tyrimus, skatina jų rezultatų praktinį taikymą medicinoje ir kitose panašiose srityse. Tiria audinių, ląstelių, limfmazgių, smegenų, nervų sistemos, jutimo organų, kvėpavimo takų, kraujo cirkuliacinės sistemos bei kitų žmogaus organizmo gyvybinių procesų funkcijas ir veiklą.

• atlieka laboratorinius ir lauko mokslo tiriamuosius darbus, tiria ląstelių struktūrą, tobulina ir rengia teorijas, koncepcijas ir metodikas, sprendžia žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas;
• rengia eksperimentus ir atlieka bandymus, nustato vidaus ir išorės aplinkos veiksnių poveikį gyvų organizmų funkcijoms;
• konsultuoja pacientus apie judėjimo fiziologiją, parenka gydymą;
• nustato gyvuosius organizmus, klasifikuoja, registruoja ir stebi, prižiūri duomenų bazes;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• atlikti tiriamuosius darbus;
• nustatyti aplinkos veiksnių poveikį gyvų organizmų funkcijoms;
• konsultuoti pacientus;
• prižiūrėti duomenų bazes;
• rengti ataskaitas.

213122 Mokslo darbuotojas (farmakologija)

Atlieka farmakologijos mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Skelbia savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• skelbia mokslo straipsnius farmakologijos mokslo leidiniuose, rengia ir išleidžia farmakologijos mokslo monografijas;
• registruoja patentus Europos patentų tarnyboje, JAV patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, juos analizuoja ir vertina rezultatus;
• skelbia farmakologijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
• konsultuoja valstybines įstaigas, visuomenę vaistų poveikio organizmui ir vaistų tarpusavio sąveikos klausimais.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• registruoti patentus;
• vertinti rezultatus;
• skelbti farmakologijos plėtros darbus;
• konsultuoti valstybines įstaigas.

213123 Medicinos biologas

Atlieka pažangius biomedicinos mokslų srities taikomuosius mokslinius tyrimus, juos interpretuoja ir patvirtina gautų tyrimų rezultatus. Pildo laboratorijos veiklos dokumentus. Konsultuoja tyrimus užsakiusius specialistus, parenka konkrečioje situacijoje tinkamiausius laboratorinius tyrimus, tyrimus atlieka laiku ir teisingai interpretuoja. Informuoja asmenis, kaip tinkamai pasirengti laboratoriniam tyrimui.

• atlieka laboratorinius tyrimus, taiko šiuolaikinius laboratorinius tyrimo metodus;
• vertina ir interpretuoja laboratorinių tyrimų rezultatus;
• kuria laboratorijos kokybės vadybos sistemą, ją diegia, prižiūri ir tobulina;
• rengia mokslo straipsnius ir skaito pranešimus laboratorinės medicinos temomis;
• pateikia išsamią informaciją apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, skelbia juos mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose.
 

• atlikti laboratorinius tyrimus;
• vertinti laboratorinių tyrimų rezultatus;
• kurti laboratorijos kokybės vadybos sistemą;
• rengti mokslo straipsnius;
• pateikti informaciją apie mokslo tiriamuosius darbus.

213124 Medicinos mikrobiologas

Atlieka biologinius tyrimus, nustato visų tipų gyvuosiuose organizmuose, jų audiniuose, sekrecijose ir išmatose esančius mikroorganizmus (bakterijas, virusus, grybelius ir kt.), ištiria jų poveikį žmonių, gyvūnų arba augalų audiniams ir sukuria būdus juos nukenksminti.

• organizuoja mikrobiologijos laboratorijos veiklą;
• nustato infekcines ligas, tiria mėginius, identifikuoja mikroorganizmus, vertina rezultatus ir parenka antimikrobines medžiagas gydymui;
• testuoja mikroorganizmų patogeniškumą ir virulentiškumą;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria infekcinių ligų ir kitų pavojų sveikatai prevencijos ir kontrolės priemones, metodus;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• organizuoti mikrobiologijos laboratorijos veiklą;
• nustatyti infekcines ligas;
• testuoti mikroorganizmų patogeniškumą;
• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• rengti ataskaitas.

213125 Medicinos parazitologas

Atlieka biologinius tyrimus, nustato visų tipų gyvuosiuose organizmuose, jų audiniuose, sekrecijose ir išmatose esančius mikroorganizmus (bakterijas, virusus, grybelius ir kt.), ištiria jų poveikį žmonių, gyvūnų arba augalų audiniams ir sukuria būdus juos nukenksminti .

• organizuoja parazitologijos laboratorijos veiklą;
• atlieka diagnostines procedūras, vertina rezultatus ir juos interpretuoja;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus epidemiologijos, chemoterapijos, imunologijos, patologijos srityse;
• atlieka eksperimentus ir bandymus, kuria ligų prevencijos ir kontrolės priemones, metodus;
• rengia ataskaitas ir mokslo straipsnius apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
 

• organizuoti parazitologijos laboratorijos veiklą;
• atlikti diagnostines procedūras;
• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• kurti ligų prevencijos ir kontrolės priemones;
• rengti ataskaitas.

213126 Biotechnologas

Naudoja mokslinius metodus genetinėje inžinerijoje, tiria gyvus biologinius organizmus, jų sistemas ir procesus, sukuria naujas vaistų, vitaminų ir kitų gaminių rūšis, pagerina augalų ir gyvūnų savybes, kad jie būtų atsparesni nepalankioms klimato sąlygoms, kenkėjams ir ligoms.

• atlieka laboratorinius ir lauko mokslo tiriamuosius darbus, plečia mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, patikrina hipotezes, sprendžia įvairias aplinkos apsaugos, žemės ūkio ir sveikatos priežiūros sričių problemas; 
• kuria naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
• rengia eksperimentus ir atlieka bandymus;
• renka žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių duomenis, tiria jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesus;
• rengia mokslo straipsnius ir ataskaitas, pateikia informaciją apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus, skelbia juos mokslo žurnaluose ar konferencijose.
 

• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos gaminius;
• atlikti bandymus;
• rinkti bandinių duomenis;
• rengti mokslo straipsnius ir ataskaitas.
 

213127 Bioinformatikas

Analizuoja biologinius procesus, naudoja kompiuterines programas. Prižiūri arba kuria duomenų bazes, kuriose saugoma biologinė informacija. Renka ir analizuoja biologinius duomenis ir padeda įvairių sričių mokslininkams. Atlieka mokslinius tyrimus ir statistinę analizę bei pateikia jų rezultatus.

• analizuoja rinkos, mokslinių dokumentų, atnaujintų klausimynų duomenis, įvertina vystymąsi ir inovacijas;
• renka biologinius mėginius, registruoja ir apibendrina biologinius duomenis, kuria aplinkos apsaugos valdymo planus ir biologinius produktus;
• taiko mokslinius metodus reiškiniams tirti, įgyja naujų žinių ar koreguoja ir integruoja ankstesnes žinias;
• vykdo mokslinius tyrimus, skelbia juos knygose arba mokslo žurnaluose, papildo savo specializacijos žinias ir siekia akademinio pripažinimo;
• dalijasi mokslinių tyrimų duomenimis su visuomene, viešina informaciją, skatina naudoti mokslinius rezultatus formuojant nuomonę.
 

• analizuoti esamus duomenis;
• rinkti biologinius duomenis;
• taikyti mokslinius metodus;
• skelbti mokslinius tyrimus;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

213190 Kiti biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Kiti biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai, kurie neišvardyti 2131 pogrupyje „Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai“ ir kurie tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti.

• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, skleidžia mokslo žinias apie gyvuosius organizmus, gauna naujos informacijos, patikrina hipotezes, sprendžia aplinkos apsaugos, žemės ūkio ir sveikatos priežiūros sričių problemas, kuria naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos gaminius;
• tyrinėja gyvuosius organizmus, naudoja įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas, elektroninius mikroskopus ir globalinę padėties nustatymo sistemą;
• analizuoja biotechnologijų, palydovinių nuotraukų, genų inžinerijos skaitmeninius vaizdus, polimerinę grandininę reakciją;
• nustato, klasifikuoja ir stebi gyvuosius organizmus, registruoja duomenis duomenų bazėse;
• rengia ir atlieka poveikio aplinkai vertinimą, nustato gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius.
 

• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• naudoti įvairią specializuotąją įrangą;
• analizuoti biotechnologijų skaitmeninius vaizdus;
• registruoti duomenis duomenų bazėse;
• atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

213201 Agronomas

Konsultuoja įmones, žemės ūkio bendroves, agronominių pasėlių ir sodininkystės kultūrų augintojus maistinių kultūrų auginimo klausimais. Tiria su augančiais augalais susijusias problemas mokslo, technologijų ir verslo srityse, tikrina pasėlius ir atlieka eksperimentus, gerina pasėlių derlių ir ūkių gamybą. Nagrinėja veiksmingiausius augalų auginimo ir derliaus nuėmimo būdus.

• naudoja informacines sistemas ir duomenų bazes, planuoja ir organizuoja žemės ūkio įmonių veiklą ir gamybą;
• užtikrina higienos taisyklių laikymąsi žemės ūkyje;
• nagrinėja ir planuoja pasėlių auginimo procedūras, didina produktyvumą;
• bendrauja su verslo klientais, pateikia naujų idėjų, gauna atsiliepimų ir randa problemų sprendimus;
• rengia darbo ataskaitas, naudoja aukštus dokumentavimo ir įrašų saugojimo standartus, pateikia rezultatus ir išvadas, suprantamas ir plačiajai visuomenei.
 

• naudotis žemės ūkio informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis;
• prižiūrėti higienos procedūras ūkyje;
• tirti kultūrinių augalų derliaus didinimą;
• tartis su verslo klientais;
• rengti darbo ataskaitas.

213202 Gyvulininkystės specialistas

Teikia sudėtingas specialias konsultacijas ūkininkams ir gyvulių veisėjams, užtikrina, optimizuoja verslą ir gamybą. Išveda naujas veisles, tobulina gyvulininkystėje naudojamus metodus gyvulininkystės produktyvumui didinti, nustato reikalavimus pašarui, jo laikymui, sanitarines ir atitinkamas produktų kokybės ir gyvulių sveikatos normas, tobulina gyvulių parazitų ir ligų kontroliavimo metodus, nustato skerdimo būdus, gyvulininkystės produktų apdorojimo bei paruošimo laikyti technologijas.

• didina gyvulių produktyvumą ir vertę, taiko tinkamus metodus ir atsižvelgia į gyvulių rūšį;
• naudojasi duomenų bazėmis, planuoja ir organizuoja žemės ūkio įmonių veiklą ir gamybą;
• priima sprendimus dėl gyvulių išteklių valdymo, renka informaciją apie darbo praktiką, susijusią su gyvulių veisimu ir produktyvumu;
• užtikrina higienos taisyklių laikymąsi žemės ūkyje;
• pateikia atitinkamų sprendimų ir siūlomų veiksmų sąnaudų analizę, atsižvelgia į ūkio rūšį ir ilgalaikius planavimo principus.
 

• konsultuoti dėl gyvulių produktyvumo;
• naudotis žemės ūkio informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis;
• priimti gyvulių išteklių valdymo sprendimus;
• prižiūrėti higienos procedūras ūkyje;
• vertinti ūkio išlaidas.

213203 Miškininkas

Atsako už miškingos vietovės arba miško natūralaus ir ekonominio gyvybingumo stebėseną ir už veiklą, susijusią su miškų tvarkymu ir išsaugojimu.

stebi ir vertina miško būklę; 

analizuoja medienos rinką ir prižiūri medienos gamybą; 

atnaujina mišką, sodina sėklas, persodina medžius ar skatina natūralų atsinaujinimą; 

kontroliuoja kenkėjus ir ligas miške; 

prižiūri mišką, siekia išsaugoti biologinę įvairovę.

atpažinti skirtingas medienos rūšis pagal jų išvaizdą, tekstūrą ir savybes, valdyti medienos gamybą ir naudojimą; išsaugoti biologinę įvairovę ir ekosistemų darną, planuoti tvarų miško valdymą; sudaryti žemėlapius, atlikti matavimus ir nustatyti žemės sklypų ribas, planuoti miško priežiūrą, naudojimą ir atsinaujinimą; atpažinti kenkėjus ir ligas, kurios gali paveikti miško augimą ir sveikatą, įgyvendinti veiksmingus prevencijos ir kontrolės metodus; rengti ilgalaikius miško valdymo planus, atsižvelgti į ekonominius, ekologinius ir socialinius tvarumo principus.

213204 Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius

Koordinuoja medžių sodinimą, genėjimą, retinimą ir kirtimą, apsaugą nuo kenkėjų, ligų ir žalos. Tiria miško želdinimo metodus, miškų ūkio gerinimą. Konsultuoja aplinkos apsaugos klausimais, susijusiais su medienos ir miškininkystės valdymu, atsižvelgia į įstatymus ir kitus teisės aktus.

• analizuoja miškininkystės biologinę įvairovę ir genetinius išteklius, rengia ataskaitas;
• parengia vietas naujiems medžiams, naudoja kontroliuojamą deginimą, buldozerius arba herbicidus, skirtus augmenijai šalinti;
• sprendžia problemas, susijusias su įvairiais gamtos ištekliais, miškais ir miškingomis vietovėmis;
• stebi laukinių gyvūnų ir augalų populiacijas ir jų buveines, nustato, kokį poveikį jiems daro miškų kirtimas ir kiti su miško ruoša susiję veiksmai;
• išsaugo ir atkuria miškų struktūras, biologinę įvairovę ir ekologines funkcijas.
 

• atlikti miško analizę;
• koordinuoti naujų miško vietų ruošimą;
• priimti miškų ūkio valdymo sprendimus;
• vertinti miško ruošos poveikį laukinei gamtai;
• tausoti miškus.

213205 Pasėlių tyrimo specialistas

Tyrinėja pasėlių kultūras ir sukuria naujus bei tobulina senus auginimo metodus, atlieka eksperimentus, didina pasėlių kultūrų derlingumą, atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaiko prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų. Gerina sėjos, auginimo ir derliaus nuėmimo metodus bei rotacijos, drenažo, irigacijos ir klimato sąlygų poveikį, tobulina produkcijos laikymo, transportavimo ir perdirbimo metodus, pataria ūkininkams dėl pasėlių selekcijos ir auginimo būdų.

• prižiūri ir analizuoja bendrą augalų auginimą, užtikrina veiksmingą gamybos procesą, atsižvelgia į aplinkos apsaugos taisykles;
• analizuoja dirvožemį, nustato trąšų kiekį, užtikrina didžiausią našumą;
• stebi laukus ir auginimo vietoves, numato pasėlių brandą, nustato, kokią žalą pasėliams gali padaryti oro sąlygos;
• laikosi higienos taisyklių žemės ūkyje;
• vykdo ligų ir kenkėjų kontrolės veiklą, taiko tradicinius ar biologinius metodus, atsižvelgia į klimato, augalų ar kultūrinių augalų rūšį, sveikatos ir saugos bei aplinkos apsaugos taisykles. 
 

• prižiūrėti augalų auginimą;
• užtikrinti dirvos derlingumą;
• stebėti laukus;
• prižiūrėti higienos procedūras ūkyje;
• vykdyti ligų ir kenkėjų kontrolės veiklą.

213206 Gėlininkystės specialistas

Tyrinėja gėlininkystės kultūras ir sukuria naujus bei tobulina senus auginimo metodus, atlieka eksperimentus, gerina gėlininkystės kultūrų augimą, atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaiko prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų, tiria dirvožemio derlingumą, derliaus kokybę ir kitus veiksnius, kurie lemia didesnį gėlininkystės derlių.

• analizuoja duomenis, supranta žmogaus veiklos poveikį aplinkai;
• renka ir analizuoja duomenis apie augalus, nustato jų pagrindinius aspektus, kilmę, anatomiją ir funkcijas;
• analizuoja ir tiria žemės mėginius, nustato dujų chromatografiją ir renka atitinkamą informaciją apie izotopus ir anglį, nustato klampumą;
• nustato ir klasifikuoja augalų savybes, atpažįsta įvairias svogūnėlių ir sėklų rūšis pagal pavadinimą, dydį, laukų ženklinimą ir atsargų ženklinimą;
• vykdo pagal savo kompetenciją srities mokslinius tyrimus ir juos skelbia knygose ar mokslo žurnaluose, papildo savo specializacijos žinias ir siekia asmeninio akademinio pripažinimo.
 

• analizuoti poveikio aplinkai duomenis;
• atlikti su augalija susijusius mokslinius tyrimus;
• atlikti žemės mėginių tyrimus;
• nustatyti augalų savybes;
• skelbti mokslinius tyrimus.

213207 Sodininkystės specialistas

Tyrinėja sodininkystės kultūras ir sukuria naujus bei tobulina senus auginimo metodus, atlieka eksperimentus, gerina sodininkystės kultūrų auginimą, atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaikymą prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų, tiria dirvožemio derlingumą, derliaus kokybę ir kitus ypatumus, tiria sodinimo, auginimo ir derliaus nuėmimo metodus, tobulina sodininkystės produkcijos laikymo, transportavimo ir perdirbimo metodus, pataria ūkininkams dėl sodininkystės kultūrų selekcijos ir auginimo būdų.

• parengia dirvožemio būklės ir augalų mitybos programas ir pataria jų įgyvendinimo klausimais;
• paruošia sodinimui sklypą ir dirvą, naudoja mechaninius įrankius ar mašinas, paruošia augalus sodinimui, užtikrina augalų kokybę;
• konsultuoja ir priima sprendimus dėl augalų dauginimo;
• nustato, kokios priežiūros augalui reikia, ir ją suteikia, rūpinasi augalų ir medžių auginimu, juos prižiūri, laisto ir purškia;
• valdo sodininkystės įrangą ir vykdo techninę priežiūrą, užtikrina transporto priemonių tinkamumą važiuoti keliais prieš pradedant darbą.
 

• rengti dirvožemio ir augalų būklės gerinimo programas;
• paruošti sodinimui sklypą;
• priimti augalų dauginimo sprendimus;
• prižiūrėti sergančius augalus;
• valdyti sodininkystės įrangą.

213208 Daržininkystės specialistas

Tyrinėja daržininkystės kultūras ir sukuria naujus bei tobulina senus auginimo metodus, atlieka eksperimentus, gerina daržininkystės kultūrų auginimą, atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaikymą prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų, tiria dirvožemio derlingumą, derliaus kokybę ir kitus ypatumus, taip pat sodinimo, auginimo ir derliaus nuėmimo metodus, tobulina produkcijos laikymo, transportavimo ir perdirbimo metodus, pataria ūkininkams dėl daržininkystės kultūrų selekcijos ir auginimo būdų.

• vykdo dauginimo darbus, taiko tinkamus dauginimo metodus ir kontrolę;
• paruošia sodinimui sklypą, dirvą, sėklas ir augalus sėjai ir sodinimui, užtikrina sėklų ir augalų kokybę;
• suteikia augalui reikalingą priežiūrą, rūpinasi augalų auginimu, juos purškia nuo kenkėjų;
• analizuoja dirvožemį, nustato ir užtikrina reikalingą trąšų kiekį didžiausiam derlingumui pasiekti;
• sandėliuoja ir saugo pasėlius, laikosi standartų ir taisyklių, užtikrina kokybę. 
 

• dauginti augalus;
• paruošti sodinimui sklypą;
• prižiūrėti sergančius augalus;
• užtikrinti dirvos derlingumą;
• sandėliuoti nuimtą derlių.

213209 Medelyno specialistas

Tyrinėja medelyno kultūras ir sukuria naujus bei tobulina senus auginimo metodus, atlieka eksperimentus, tiria atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaikymą prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų, taip pat dirvožemio derlingumą, derliaus kokybę ir kitus ypatumus, sodinimo, auginimo ir derliaus nuėmimo metodus, tobulina produkcijos laikymo, transportavimo ir perdirbimo metodus.

• nustato sergančius ar nepageidaujamus medžius ir juos pašalina;
• purškia pasėlius nuo kenkėjų ir ligų, tręšia trąšomis pagal vietos aplinkos apsaugos reglamentus;
• saugo gyvūnų, augalų ir mikroorganizmų įvairovę, išsaugo natūralias buveines ir puoselėja gamtą;
• persodina ir sodina medžius miškingose vietovėse ir miškuose;
• vykdo ligų ir kenkėjų kontrolės veiklą, taiko tradicinius ar biologinius metodus ir aplinkos apsaugos taisykles. 
 

• kontroliuoti medžių ligas;
• kontroliuoti kenkėjus;
• saugoti biologinę įvairovę;
• sodinti medžius.

213210 Miškininkystės specialistas

Tyrinėja miško augalus ir sukuria naujus bei tobulina senus jų auginimo metodus, atlieka eksperimentus, gerina miškininkystės kultūrų auginimą, atsparumą ligoms ir kenkėjams, prisitaikymą prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato sąlygų, tiria dirvožemio derlingumą, derliaus kokybę ir kitus ypatumus.

• organizuoja ir įgyvendina miško atkūrimo, įveisimo ir auginimo darbus;
• ruošia medieną, koordinuoja pirminio medienos apdirbimo darbus; 
• rengia miškininkystės srities programas, projektus, planus ir juos įgyvendina, taip pat rengia ataskaitas;
• vykdo ir koordinuoja miškų ūkio darbus, įgyvendina miškotvarkos projektus, saugo kraštovaizdį, biologinę įvairovę ir organizuoja miško verslą;
• veisia ir augina miško medžius, poskiepius, tiria augimo skatinimo metodus ir miškų retėjimo poveikį jų našumui.
 

• organizuoti ir įgyvendinti miško atkūrimo darbus;
• ruošti medieną;
• įgyvendinti miškininkystės srities planus;
• koordinuoti miškų ūkio darbus;
• veisti ir auginti miško medžius.

213211 Dirvožemininkas

Tiria dirvožemio ypatumus, panaudojimo galimybes, atsparumą ligoms ir derlingumą, gautus rezultatus taiko praktikoje, tobulina žemdirbystę, sodininkystę ir miškininkystę, taip pat tiria dirvožemių kilmę, sudėtį, klasifikuoja dirvožemius pagal standartinius tipus, tiria ir analizuoja alternatyvios praktikos poveikį ilgalaikiam dirvožemio produktyvumui, koordinuoja dirvožemių erozijos kontrolę, drėgmės konservavimą ar laukinės gamtos išsaugojimo metodus.

• analizuoja ir tiria žemės mėginius, nustato dujų chromatografiją ir renka informaciją apie izotopus ir anglį;
• teikia informaciją ir siūlo veiksmus, susijusius su gamtos apsauga;
• atlieka tyrimus laboratorijoje, gauna patikimus duomenis, jais grindžia mokslinius tyrimus ir produktų bandymus;
• pasirūpina ir saugiai naudoja laboratorijų įrangą, tinkamai tvarko mėginius, užtikrina mokslinių tyrimų rezultatų patikimumą;
• rengia darbo ataskaitas, dokumentuoja ir saugo įrašus. 
 

• atlikti žemės mėginių tyrimus;
• patarti dėl gamtos apsaugos;
• atlikti laboratorinius bandymus;
• taikyti darbo laboratorijoje saugos procedūras;
• rengti darbo ataskaitas.

213212 Zootechnikas

Tiria gyvulių genetiką, progresyvius gyvulininkystės metodus ir tobulina senuosius, taiko mokslo pasiekimus, išveda naujas veisles, tobulina gyvulininkystėje naudojamus metodus gyvulininkystės produktyvumui didinti, kontroliuoja veislininkystę, išveda ligoms atsparias veisles, nustato reikalavimus pašarui, jo laikymui, sanitarines ir atitinkamas produktų kokybės ir gyvulių sveikatos normas, nustato skerdimo būdus, gyvulininkystės produktų apdorojimo bei paruošimo laikymui technologijas.

• gerina gyvūnų sveikatą ir produktyvumą, taiko tinkamus metodus;
• kaupia ir naudoja duomenis apie gyvulininkystės produkciją, analizuoja rezultatus, tiria ir atnaujina informaciją, stebi svarbius pokyčius;
• priima sprendimus dėl techninės paramos gyvulių išteklių valdymui, renka informaciją, susijusią su gyvulių veisimu;
• užtikrina higienos taisyklių laikymąsi žemės ūkio srityje;
• naudoja informacines sistemas ir duomenų bazes.
 

• konsultuoti dėl gyvulių produktyvumo;
• tirti gyvulių produkciją;
• priimti gyvulių išteklių valdymo sprendimus;
• prižiūrėti higienos procedūras ūkyje;
• naudotis žemės ūkio informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis.

213213 Miškų ūkio inžinierius

Dirba miško auginimo arba medienos ruošos darbus. Rūpinasi kokybiškų sodinių išauginimu, taiko ekologijos žinias, atkuria, veisia ir augina miškus. Atkuria mišką kirtavietėse ar jį veisia netinkamose žemdirbystei vietose. Sprendžia miško apsaugos problemas, inventorizuoja miškų išteklius. Taiko pažangiausias medienos ruošos technologijas, pritaiko įvairius mechanizmus miškų ūkio darbams. Nustato apvaliosios ir pjautinės medienos prekinę vertę, parengia ir tvarko finansinės ir ūkinės veiklos dokumentus.

• analizuoja miškininkystės biologinę įvairovę ir genetinius išteklius, rengia ataskaitas;
• parenka ir parengia vietas naujiems medžiams, naudoja kontroliuojamąjį deginimą, buldozerius ar herbicidus, skirtus augmenijai šalinti;
• teikia patarimus, taiko tinkamiausią medienos ruošos atrankinio grupinio arba pavienių medžių kirtimo metodą;
• apsaugo miško augalus nuo kenkėjų ir ligų, taiko cheminės kontrolės, sanitarijos ir likvidavimo priemones;
• stebi laukinių gyvūnų ir augalų populiacijas ir jų buveines, nustato, kokį poveikį jiems daro miškų kirtimas ir kiti su miško ruoša susiję veiksmai.
 

• atlikti miško analizę;
• koordinuoti naujų miško vietų ruošimą;
• konsultuoti dėl medienos ruošos;
• kontroliuoti miško ligas;
• vertinti miško ruošos poveikį laukinei gamtai.

213214 Apželdinimo inžinierius

Teikia augalų komponavimo, interjerų apipavidalinimo, želdynų kūrimo ir priežiūros bei kitas su augalija susijusias komercines paslaugas.

• pasirenka medžiagas, užtikrina atitiktį specifikacijoms ir pagal jas paruošia statybvietę;
• purškia pasėlius, saugo nuo piktžolių ir augalų ligų, laikosi nacionalinės pramonės ir vartotojų reikalavimų;
• įvertina, matuoja ir fiksuoja žaliesiems ar žemės paviršiams laistyti reikalingą suvartojamą vandens kiekį;
• vykdo ligų ir kenkėjų kontrolės veiklą, taiko tradicinius arba biologinius metodus, atsižvelgia į klimato, augalų ar kultūrinių augalų rūšį, sveikatos ir saugos bei aplinkos apsaugos taisykles, saugo ir tvarko pesticidus pagal rekomendacijas ir teisės aktus;
• tikrina ir vertina drėkinimo sistemas, laikosi nustatytų tvarkaraščių, nustato drėkinimo sistemų trūkumus bei susidėvėjimą ir pasirūpina remonto darbais.
 

• paruošti statybvietės žemės paviršių;
• atlikti piktžolių kontrolės darbus;
• vertinti vandens vartojimą;
• vykdyti ligų ir kenkėjų kontrolės veiklą;
• prižiūrėti drėkinimo sistemas.

213215 Žemės ūkio specialistas

Sprendžia įvairius žemės ūkio srities klausimus. Projektuoja ir kuria efektyvų ir tvarų žemės naudojimą užtikrinančius įrenginius ir įrangą. Konsultuoja dėl žemės ūkio vandens ir dirvožemio išteklių naudojimo, derliaus nuėmimo metodų ir atliekų tvarkymo.

• atlieka projekto, plano, pasiūlymo ar naujos idėjos potencialo vertinimą, pagrindžia sprendimų priėmimo procesą;
• kuria ir taiko fizikos ir matematikos formules, išnagrinėja ūkio tręšimo reikmes, valdo drėkinimo ciklą, nustato šėrimo tikslus, pasirenka tam tikroje teritorijoje augančius augalus ir įvertina augalų aplinkosauginį veiksmingumą;
• nagrinėja ir planuoja pasėlių auginimą, kad būtų pasiektas didžiausias derlingumas;
• interpretuoja ir analizuoja per bandymus gautus duomenis, suformuluoja išvadas, naujas įžvalgas ar sprendimus;
• stebi poveikį aplinkai ir atlieka jo vertinimą, nustato ir sumažina organizacijos keliamą pavojų aplinkai, atsižvelgia į išlaidas.
 

• atlikti galimybių studiją;
• naudoti agronominį modeliavimą;
• tirti kultūrinių augalų derliaus didinimą;
• analizuoti bandymų duomenis;
• įvertinti poveikį aplinkai.

213216 Mokslo darbuotojas (agronomija ir panašios sritys)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius agronomijos ir panašių sričių mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, skelbia ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• skelbia mokslo straipsnius pripažintuose agronomijos ir žemės ūkio mokslų leidiniuose;
• registruoja patentus įvairiose patentų tarnybose ir taip pat augalų veisles, ląstelių linijas, mikroorganizmų kamienus;
• rengia ir išleidžia agronomijos ir žemės ūkio mokslų srities mokslo monografijas;
• skelbia agronomijos ir žemės ūkio eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus, rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus;
• populiarina agronomijos ir žemės ūkio mokslą ir skleidžia naujausias žinias, priima agronomijos ir žemės ūkio strateginius sprendimus.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• registruoti patentus;
• išleisti mokslo monografijas;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• priimti žemės ūkio strateginius sprendimus

213217 Žemės ūkio konsultantas

Pataria ūkininkams įvairiais ūkininkavimo klausimais, studijuoja įvairias publikacijas, lankosi parodose ir seka pažangių ūkininkavimo metodų taikymą, tiria metodus, taiko juos savo rajono ūkiuose ir pataria ūkininkams, kaip pasiekti geresnius rezultatus , auginant kokybišką derlių bei didinant derlingumą.

• konsultuoja dirvožemio ir vandens apsaugos nuo taršos, nitratų išplovimo ir su tuo susijusios dirvožemio erozijos klausimais;
• analizuoja informaciją, procesus ir produktus, konsultuoja našumo didinimo klausimais, geriau panaudoja išteklius;
• įgyvendina ir patobulina procesus, didina našumą, gerina efektyvumą, kokybę ir supaprastina procedūras;
• teikia technines ir ekonomines rekomendacijas, optimizuoja žemės ūkio produktų kokybę ir gamybą;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių.
 

• konsultuoti dėl dirvožemio ir vandens apsaugos;
• konsultuoti našumo didinimo klausimais;
• nustatyti gerinimo veiksmus;
• patarti ūkininkams;
• sisteminti informaciją.

213218 Ūkininkavimo konsultantas

Pataria ūkininkams įvairiais ūkininkavimo klausimais, seka pažangių ūkininkavimo metodų taikymą, tiria metodus, pataria ūkininkams, kaip pasiekti geresnius rezultatus, auginant kokybišką derlių bei didinant derlingumą. Tiria dirvožemio erozijos ir kenkėjų antplūdžių problemas. Skaito paskaitas, rašo, publikuoja ir viešina straipsnius, organizuoja parodas, skatina efektyvių ūkininkavimo būdų ir technologijų taikymą.

• teikia emocinę paramą, dalijasi patirtimi ir konsultuoja asmenis, padeda jiems tobulėti, pritaiko paramą konkretiems jų poreikiams ir paiso jų prašymų ir lūkesčių;
• informuoja organizacijas ir asmenis apie įvairių rūšių atliekų perdirbimo procedūras bei teisės aktus ir sankcijas, taikomas nesilaikant teisės aktų;
• įgyvendina ir tobulina procesus, didina našumą, gerina efektyvumą, ir kokybę bei supaprastina procedūras;
• teikia technines ir ekonomines rekomendacijas, optimizuoja žemės ūkio produktų kokybę ir gamybą;
• rengia aplinkos apsaugos ataskaitas ir praneša apie problemas, informuoja visuomenę, atsižvelgia į atitinkamus naujausius aplinkos pokyčius, prognozes ir problemas bei galimus jų sprendimo būdus.
 

• būti asmens mentoriumi;
• informuoti apie atliekų perdirbimo reikalavimus;
• nustatyti gerinimo veiksmus;
• patarti ūkininkams;
• pranešti apie aplinkos apsaugos problemas.

213219 Miškų ūkio konsultantas

Pataria miškininkams įvairiais miško auginimo ir priežiūros klausimais, studijuoja įvairias publikacijas, tiria metodus, taikomus savo rajono miškuose ir pataria miško augintojams, kaip pasiekti geresnius rezultatus, auginant mišką, kokias priemones naudoti siekiant padidinti taikomų priemonių veiksmingumą. Konsultuoja ekonominiais ir aplinkos apsaugos klausimais, susijusiais su medienos ir miškininkystės valdymu, vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais.

• sprendžia įvairius gamtos išteklių valdymo klausimus;
• analizuoja miškininkystės srities biologinę įvairovę ir genetinius išteklius, rengia ataskaitas;
• apsaugo miško augalus nuo kenkėjų ir ligų, taiko chemines kontrolės, sanitarijos ir likvidavimo priemones;
• išsaugo ir atkuria miškų struktūras, biologinę įvairovę ir ekologines funkcijas;
• stebi laukinių gyvūnų ir augalų populiacijas bei jų buveines, nustato, kokį poveikį jiems daro miškų kirtimas ir kiti su miško ruoša susiję veiksmai.
 

• priimti miškų ūkio valdymo sprendimus;
• atlikti miško analizę;
• kontroliuoti miško ligas;
• tausoti miškus;
• vertinti miško ruošos poveikį laukinei gamtai.

213220 Medžioklėtyros specialistas

Tiria medžiojamųjų gyvūnų sąveiką su gyvenamąja aplinka, jų populiacijas, apsaugą, valdymą ir naudojimą. Paruošia medžioklės ūkio mokslinį pagrindą. Išmano medžiojamųjų gyvūnų biologiją ir ekologiją, medžioklės teisę, istoriją, medžioklės ūkio ekonomiką ir planavimą, medžioklės techniką ir technologiją.

• apskaito medžiojamą fauną, tiria žvėrių žiemos ganyklas, įvertina natūralių pašarų išteklius ir prognozuoja miško gyvūnų, paukščių gausą;
• rengia laukinių žvėrių veisimo aptvaruose projektus, įrengia ir parenka vietą;
• inventorizuoja žvėrių pažeistus medelynus, projektuoja biotechninę miško apsaugą nuo pakenkimų;
• teikia medžioklėtvarkos duomenis ir rengia medžioklės planus;
• konsultuoja dėl projektuojamų medžioklės plotų ir taiko jų naudojimo priemones.
 

• apskaityti medžiojamą fauną;
• rengti laukinių žvėrių veisimo aptvaruose projektus;
• inventorizuoti žvėrių pažeistus medelynus;
• teikti medžioklėtvarkos duomenis;
• konsultuoti dėl projektuojamų medžioklės plotų.

213221 Medžioklėtvarkos specialistas

Konsultuoja medžioklės plotų naudotojus dėl medžioklės ploto vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo, taiko kompleksą įvairių priemonių projektuojamiems medžioklės plotams naudoti, saugo medžiojamųjų gyvūnų išteklius, juos gausina ir medžioja tuos gyvūnus.

• renka ir analizuoja produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenis ir bandinius;
• konsultuoja gyvūnų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
• konsultuoja gyvūnų ligų ir parazitų kontrolės, gyvūnų šėrimo programų klausimais;
• tiria aplinkos veiksnius, darančius poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai;
• tiria žemės dirbimo metodus, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikį gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui.
 

• analizuoti produkcijos duomenis;
• konsultuoti alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
• konsultuoti ligų kontrolės klausimais;
• tirti aplinkos veiksnius;
• tirti ūkių veiklos poveikį.

213222 Žuvininkas selekcininkas

Dirba žuvininkystės srityje ir atsako už žuvų selekcinį auginimą ir plėtrą, siekia gerinti jų augimą, sveikatą ir kokybę.

planuoja ir vykdo selekcinį žuvų auginimą, parenka tinkamas rūšis ir genetinius variantus; 

stebi ir vertina auginamų žuvų augimo, mitybos ir sveikatos parametrus; 

prižiūri genetinių linijų ir populiacijų žuvų auginimą, užtikrina auginimo taisyklių laikymąsi; 

surenka ir analizuoja duomenis apie selekcinio auginimo rezultatus ir efektyvumą; 

bendradarbiauja su mokslininkais ir kitais specialistais, tobulina selekcinio auginimo metodus ir rezultatus.

suprasti žuvų genetikos principus ir selekcinio auginimo procesus; planuoti ir vykdyti auginimo veiklas, pasiekti geriausius genetinius rezultatus; analizuoti ir interpretuoti biometrinius duomenis, susijusius su žuvų auginimu; rūpintis žuvų gerove ir sveikata, taikyti prevencines priemones; bendrauti su kolegomis, mokslininkais ir valdžios institucijomis, siekti bendrų tikslų.

213290 Kiti žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

Kiti žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai, kurie neišvardyti 2132 pogrupyje „Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai“ ir kurie tiria žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą, dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus ir politikos kryptis.

• renka ir analizuoja produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenis; 
• konsultuoja pasėlių, gyvulių ir žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
• konsultuoja pasėlių ir gyvulių ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės, dirvožemio gerinimo, gyvulių auginimo ir šėrimo programų klausimais;
• tiria aplinkos veiksnius, darančius poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško medžių augimui ir sveikatai;
• tiria žemės dirbimo metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės ūkių veiklos poveikį gyvūnams, pasėliams, miškų ir žuvininkystės ūkių pelningumui.
 

• analizuoti produkcijos duomenis;
• konsultuoti alternatyvių gamybos galimybių klausimais;
• konsultuoti ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės klausimais;
• tirti aplinkos veiksnius;
• tirti ūkių veiklos poveikį gyvūnams.

213301 Ekologas

Tiria gamtinę ekologinę sistemą, tai yra gyvosios ir negyvosios gamtos abipusius ryšius ir juose vykstančius fizikinius, cheminius ir biologinius vyksmus, organizmų prisitaikymo prie gyvenamosios aplinkos ypatybes, gyvūnų ir augalų paplitimą ir jį veikiančias sąlygas. Nustato, ar jos yra palankios augmenijos ir gyvūnijos raidai, kokie veiksniai pažeidžia gamtinės aplinkos pusiausvyrą ir kaip to išvengti.

• analizuoja ir aiškina ekologinius ir biologinius duomenis, naudoja specializuotą programinę įrangą;
• nustato ir klasifikuoja augalų savybes, atpažįsta įvairias svogūnėlių ir sėklų rūšis pagal pavadinimą, dydį, laukų ženklinimą ir atsargų ženklinimą;
• taiko atrankos strategijas ir įvairius buveinių tyrimo metodus, geografines informacines sistemas, globalinę padėties nustatymo sistemą, aeronuotraukas, įrašus ir žemėlapius;
• vertina žinias, bendradarbiavimo tendencijas tarp mokslinių tyrimų bazės ir pramonės ar viešojo sektoriaus;
• interpretuoja ir apibendrina naują ir sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių.
 

• analizuoti ekologinius duomenis;
• nustatyti augalų savybes;
• taikyti gamtos buveinių tyrimo metodus;
• skatinti žinių perdavimą;
• sisteminti informaciją.

213302 Aplinkos chemikas

Atlieka cheminių medžiagų paruošimą laboratoriniams darbams ir nuotekų, vandenų, oro, dirvožemio tyrimus. Rengia mokslo straipsnius ir ataskaitas.

• tiria atmosferos cheminę sudėtį ir struktūrą, atmosferoje susidarančių aerozolio dalelių įtaką oro kokybei ir optinėms savybėms;
• stebi bei tiria paviršiniuose ir gruntiniuose vandenyse vykstančias chemines reakcijas ir procesus, nustato užteršto vandens valymo būdus;
• nustato nuodingų organinių junginių, pesticidų ir sunkiųjų metalų patekimą į aplinką ir tiria jų poveikį gyviesiems organizmams ir žmonių sveikatai;
• nustato dirvožemio cheminę sudėtį, tiria struktūrą ir taršą, nustato užteršto dirvožemio valymo būdus;
• konsultuoja ir sprendžia aplinkos užterštumo mažinimo problemas.
 

• tirti atmosferos cheminę sudėtį ir struktūrą;
• nustatyti užteršto vandens valymo būdus;
• nustatyti nuodingų junginių patekimą į aplinką;
• nustatyti dirvožemio cheminę sudėtį;
• konsultuoti aplinkos užterštumo mažinimo klausimais.

213390 Kiti aplinkos apsaugos specialistai

Kiti aplinkos apsaugos specialistai, kurie neišvardyti 2133 pogrupyje „Aplinkos apsaugos specialistai“ ir kurie tiria oro, vandens ir dirvožemio taršą, triukšmo taršą, klimato kaitą, nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir mažėjimą. Rengia planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, jai daromai žalai kuo labiau sumažinti ir sustabdyti.

• vertina veiklos, projektų ir pokyčių poveikį aplinkai, rekomenduoja dėl veiklos tęstinumo;
• rengia aplinkos apsaugos vadybos sistemą, ją įdiegia ir koordinuoja;
• atlieka auditą, įvertina vykdomą veiklą, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
• vertina organizacijos laikymąsi Vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir rekomendacijų, nustato pažeidimus ir jų pašalinimo procedūras;
• teikia organizacijoms techninį konsultavimą aplinkos apsaugos problemoms spręsti, rengia aplinkos apsaugos planus. 
 

• vertinti veiklos poveikį aplinkai;
• rengti aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
• atlikti auditą;
• nustatyti pažeidimus ir jų pašalinimo procedūras;
• teikti organizacijoms techninį konsultavimą.

214101 Eksploatavimo inžinierius

Vadovauja įmonės arba gamyklos technologinių ir kitokių įrenginių eksploatavimo darbams. Planuoja ir koordinuoja jų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą. Rūpinasi pastatų sistemų ir gamybos įrangos techninėmis avarinio remonto priemonėmis. Nustato eksploatavimo strategiją ir procedūras, prižiūri saugaus darbo įrašų, duomenų bazių, visų programų ir duomenų atsarginių ir archyvinių kopijų tvarkybą.

• kuria pastatų, įrenginių bei medžiagų naudojimo strategiją, ją įgyvendina ir palaiko;
• organizuoja planinius ir neplaninius įrenginių priežiūros darbus;
• nustato įrenginių gedimus, pastatų techninės būklės neatitikimus, skaičiuoja eksploatacinių medžiagų poreikį, rengia sąmatas;
• užtikrina darbo vietų tinkamą įrengimą, tiria darbo sąlygas, nustato neatitikimus ir juos šalina;
• bendradarbiauja su įmonės padaliniais bei tiekėjais, užtikrina tinkamą pastatų bei įrenginių eksploatavimą.
 

• kurti pastatų, įrenginių bei medžiagų naudojimo strategiją;
• organizuoti įrenginių priežiūros darbus;
• nustatyti įrenginių gedimus;
• užtikrinti darbo vietų tinkamą įrengimą;
• užtikrinti tinkamą pastatų ir įrenginių eksploatavimą.

214102 Sąnaudų įvertinimo inžinierius

Atsako už sąmatų sudarymą, naudoja kompiuterines programas. Nagrinėja bei analizuoja projektinę techninę dokumentaciją, rengia dokumentus konkursams, atlieka projektinių sprendimų ekonominį vertinimą, kainų lygio rinkoje tyrimą ir analizę, objekto apžiūrą vietoje, darbų ir sąnaudų vertinimą, nustato preliminarią kainą, rengia atliktų darbų aktus, apskaičiuoja darbo, medžiagų sąnaudas.

• tikrina sąskaitas, rengia detalias projektų ar gamybos sąnaudų sąmatas ir užtikrina visų išlaidų įtraukimą į jas;
• rengia įvairias su projektų sąnaudų skaičiavimais susijusias ataskaitas, stebi sąnaudų naudojimą pagal numatytus projekto terminus ir kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais;
• stebi ir kontroliuoja projektų vykdymo eigą bei numatytų darbų atlikimą;
• atlieka reikalingus skaičiavimus ilgalaikėms sutartims su subrangovais, vertina pasirašomų sutarčių įsipareigojimus;
• bendradarbiauja su projektų vadovais ir koordinuoja projektų dalyvių veiksmus, užtikrina tinkamą projektų vykdymą.
 

• tikrinti sąskaitas;
• rengti įvairias ataskaitas;
• kontroliuoti projektų vykdymo eigą;
• vertinti pasirašomų sutarčių įsipareigojimus;
• bendradarbiauti su projektų vadovais.

214103 Valdymo organizavimo inžinierius

Kuria valdymo sistemų tobulinimo priemones, siekdamas įgyvendinti įmonės strategiją ir pasiekti didžiausią efektyvumą bei gerinti darbo kokybę. Tiria ir apibendrina geriausiąją šalies ir užsienio praktiką gamybos valdymo organizavimo srityje, rengia pasiūlymus jai įgyvendinti.

• analizuoja įmonės finansinės veiklos rezultatus, nustato veiksmus pelnui padidinti;
• analizuoja įmonės verslo tikslus ir jų įgyvendinimo strategijas, tikrina įmonės mokumą;
• konsultuoja našumo didinimo klausimais, veiksmingiau panaudoja išteklius;
• renka duomenis ir informaciją, analizuoja organizacinius dokumentus, nustato organizacijos poreikius, susijusius su darbuotojais, įranga ir veiklos gerinimu;
• konsultuoja vadovus, analizuoja verslo informaciją, svarsto alternatyvas, sprendžia problemas ir priima teisingus, racionalius sprendimus, pagrįstus analize ir patirtimi.
 

• analizuoti finansinę įmonės veiklą;
• analizuoti verslo planus;
• konsultuoti našumo didinimo klausimais;
• numatyti nenumatytus organizacinius poreikius;
• priimti strateginius verslo sprendimus.

214104 Gamybos automatizavimo inžinierius

Tiria, projektuoja ir taiko gamybos proceso automatizavimo taikomąsias programas ir sistemas. Diegia technologijas ir mažina žmonių indėlį, išnaudoja visą pramoninės robotų technikos potencialą, prižiūri gamybos procesą ir užtikrina, kad visos sistemos veiktų saugiai ir sklandžiai.

• naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius;
• projektuoja mašinų dalis, rinkinius, gaminius arba sistemas, automatizuoja pramonines mašinas;
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• parengia bandymų protokolus, atlieka įvairias mechatroninių sistemų, produktų ir komponentų analizes;
• perkelia galutinį inžinerinį projektą į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti automatizacijos komponentus;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• nustatyti mechatroninės įrangos bandymų procedūras;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

214105 Planavimo inžinierius

Atsako už projekto įgyvendinimą, organizuoja planavimo procesą, atsižvelgia į darbų vykdytojų įsipareigojimus, finansines išgales, turimą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, sudaro atliekamų darbų grafiką.

• atlieka projekto, plano, pasiūlymo ar naujos idėjos potencialo vertinimą, analizuoja organizacinius dokumentus, nustato nenumatytus poreikius ir patobulinimus, kuriais būtų skatinama organizacijos plėtra;
• laikosi teisės aktų ir taisyklių, kuriais reglamentuojama konkreti veikla;
• palygina pasiūlymus, sudaro sutartis, atlieka konkrečius darbus per nustatytą laiką;
• planuoja, stebi biudžetą ir teikia ataskaitas;
• rengia darbo ataskaitas, dokumentuoja ir saugo dokumentus, įrašus, pateikia rezultatus ir išvadas, suprantamus ir plačiajai visuomenei. 
 

• atlikti galimybių studiją;
• laikytis teisinių nuostatų;
• lyginti rangovų pasiūlymus;
• valdyti biudžetą;
• rengti darbo ataskaitas.

214106 Gamybos organizavimo inžinierius

Atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Rengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus, prižiūri jų rezultatų panaudojimą, teikia rekomendacijas darbo našumui didinti. Siūlo metodus, skatina patikimą ir ekonomišką personalo darbo, medžiagų ir įrangos naudojimą, peržiūri ir vertina gamybos rezultatus, atlieka duomenų analizę ir nustato prastai veikiančias gamybos sistemas. Ieško ilgalaikių arba trumpalaikių sprendimų, planuoja gamybos proceso tobulinimą ir optimizavimą.

• rengia gamybos proceso aprašus, planuoja, projektuoja ir kuria gamybos technologijos procesus;
• organizuoja nenutrūkstamą veiklos procesą įmonėje ar jos padalinyje; 
• vadovauja gamybos procese dalyvaujantiems darbuotojams, užtikrina darbų saugą gamybos procese;
• ieško gamybos tobulinimo tendencijų bei modernizavimo galimybių;
• analizuoja darbo jėgos, patalpų išdėstymą, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikus ir išlaidas.
 

• planuoti gamybos technologijos procesus;
• organizuoti nenutrūkstamą veiklos procesą įmonėje;
• vadovauti darbuotojams;
• ieškoti gamybos tobulinimo tendencijų;
• analizuoti gamybos grafikus ir išlaidas.

214107 Cemento gamybos technologas

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Rengia programas, koordinuoja gamybą, įvertina ir užtikrina saugumą.

• taiko cemento gamybos technologijas, derina skirtingas cemento rūšis, atsižvelgia į cemento savybes;
• organizuoja technologinį cemento gamybos procesą, užtikrina kokybę cemento gamybos metu; 
• apskaičiuoja reikiamų medžiagų kiekį ir cemento gamybos sąnaudas, ekonomiškai naudoja medžiagas ir įrenginius;
• tobulina darbo ir gamybos procesus, pagamina kokybiškesnį cementą;
• prižiūri technologinius cemento gamybos procesus ir cemento gaminių kokybės kontrolę. 
 

• taikyti cemento gamybos technologijas;
• užtikrinti kokybę cemento gamybos metu;
• apskaičiuoti reikiamų medžiagų kiekį;
• tobulinti darbo ir gamybos procesus;
• prižiūrėti cemento gaminių kokybės kontrolę.

214108 Keramikos gamybos technologas

Tiria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja keramikos dirbinių, plytų, keraminių indų gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka mokslinius tyrimus, projektuoja ir tobulina keramikos pramonės gamybos procesus bei įrenginius. Konsultuoja darbdavius, darbuotojus ar klientus keramikos gamybos klausimais.

• projektuoja keramikos dirbinius, organizuoja medžiagų paruošimą, tiekimą;
• projektuoja ir organizuoja keramikos dirbinių gamybos technologinius procesus;
• analizuoja ir tobulina keramikos dirbinių gamybos technologinius procesus, kontroliuoja gaminamų keramikos dirbinių kokybę;
• konsultuoja vadovybę naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
• palaiko ryšius su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais, užtikrina sklandų reikmenų tiekimą.
 

• projektuoti keramikos dirbinius;
• organizuoti keramikos dirbinių gamybos technologinius procesus;
• kontroliuoti gaminamų keramikos dirbinių kokybę;
• konsultuoti vadovybę naujų gamybos metodų klausimais;
• užtikrinti sklandų reikmenų tiekimą.

214109 Stiklo gamybos technologas

Tiria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja indų, stiklo dirbinių, stiklo produkcijos gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka mokslinius tyrimus, projektuoja ir tobulina stiklo pramonės gamybos procesus ir įrenginius. Konsultuoja darbdavius, darbuotojus ar klientus stiklo gamybos klausimais.

• organizuoja stiklo gamybos procesus, kontroliuoja stiklą bei jo gaminius gaminančių darbuotojų darbo laiką, sudaro darbo grafikus, paskirsto darbą ir prižiūri; 
• stebi stiklo gamybos inovacijas, technologines tendencijas ir diegia jas įmonės veikloje;
• užtikrina stiklo gaminių ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolę, užtikrina darbų saugą darbo vietose;
• teikia technines konsultacijas stiklo gaminius kuriantiems ar juos parduodantiems kitų padalinių darbuotojams;
• užsako žaliavas ir užtikrina, kad jų nepritrūktų stiklo gaminius gaminantiems darbuotojams.
 

• organizuoti stiklo gamybos procesus;
• stebėti stiklo gamybos inovacijas;
• užtikrinti stiklo gaminių kokybės kontrolę;
• teikti technines konsultacijas;
• užtikrinti žaliavų užsakymus.

214110 Odos technologas

Tiria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja odos produkcijos gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka mokslinius tyrimus, projektuoja ir tobulina odos pramonės gamybos procesus bei įrenginius. Konsultuoja darbdavius, darbuotojus ar klientus odos gamybos klausimais.

• diegia inovacijas avalynės ir kitų odos gaminių sektoriuje , vertina naujas idėjas ir koncepcijas;
• naudoja kompiuterius, kompiuterių tinklus ir kitą įrangą, skirtą duomenims laikyti;
• įvertina avalynės ir kitų odos gaminių gamybos poveikį aplinkai ir mažina žalos aplinkai riziką įvairiuose avalynės gamybos etapuose;
• supranta vartotojo poreikius ir analizuoja mados tendencijas, kuria naujoves ir avalynės koncepcijas, naudoja įvairius metodus ir technologijas, pasirenka medžiagas, komponentus ir tinkamas technologijas, pritaiko naujas koncepcijas;
• domisi naujausiais stiliais, dalyvauja madų renginiuose ir analizuoja mados tendencijas avalynės, odos gaminių ir drabužių rinkos srityse. 
 

• diegti inovacijas avalynės ir kitų odos gaminių pramonėje;
• naudoti informacinių technologijų priemones;
• mažinti avalynės ir kitų odos gaminių gamybos poveikį aplinkai;
• tobulinti avalynės ir kitų odos gaminių kūrimo procesus;
• vadovautis avalynės ir kitų odos gaminių mados tendencijomis.

214111 Pakavimo technologas

Koordinuoja produkto rengimą pakavimui. Parenka pakavimo medžiagas ir vertina produkcijos kokybę. Projektuoja ir valdo technologinius procesus. Organizuoja pakavimo padalinio veiklą.

• nustato darbo apimtį, vertina bandinius, patikrina įrenginius, paskirsto darbuotojus, paruošia produktą pakavimui;
• analizuoja darbuotojus, jų darbo grafikus ir išlaidas, nustato optimalų darbuotojų ir įrangos santykį, parenka pakavimo medžiagas ir vertina produkcijos kokybę;
• projektuoja pakavimo technologinius procesus, organizuoja ir vadovauja darbuotojams, pristato medžiagas, įrenginius ir įrangą; 
• rengia gamybos techninių sąlygų aprašą ir medžiagas, numato įrangos, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamybos bei sistemų išdėstymą;
• rengia priežiūros standartus bei politikos kryptis pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles.
 

• nustatyti darbo apimtį;
• parinkti pakavimo medžiagas;
• pristatyti medžiagas ir įrangą;
• organizuoti pakavimo padalinio veiklą;
• rengti priežiūros standartus.

214112 Spausdinimo technologas

Rengia leidinius spausdinti, parengia poligrafines medžiagas ir vertina produkcijos kokybę. Projektuoja ir valdo poligrafijos technologinius procesus bei organizuoja spaustuvės veiklą.

• rengia gamybos techninių sąlygų aprašą ir medžiagas, numato įrangos, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamybos bei sistemų išdėstymą; 
• organizuoja darbuotojus ir vadovauja jiems, pristato medžiagas, įrenginius ir įrangą, rengia leidinius spausdinimui; 
• parenka poligrafines medžiagas, spaudos formas ir juostas, spaudos dažus ir vertina produkcijos kokybę;
• projektuoja ir valdo poligrafijos technologinius procesus, tikrina gautus spausdinimo failus, lankavimą, spausdinimo formos gamybą, spausdinimą, priešlapių supjovimą, lankstymą, viršelio dengimą atitinkama medžiaga, gamybą, įrišimą;
• rengia priežiūros standartus pagal inžinerijos principus bei saugos taisykles ir organizuoja spaustuvės veiklą.
 

• parengti gamybos techninių sąlygų aprašą;
• rengti leidinį spausdinimui;
• vertinti produkcijos kokybę;
• valdyti poligrafijos technologinius procesus;
• organizuoti spaustuvės veiklą.

214113 Tekstilės gamybos technologas

Atsako už tekstilės gamybos sistemos valdymo optimizavimą, tiek tradicinį, tiek novatorišką, rengia ir prižiūri tekstilės gamybos sistemą, verpimo, audimo, mezgimo ir apdailos procesus, taiko tinkamas valdymo ir kontroliavimo metodikas, naudoja naujausias tekstilės technologijas, atsižvelgia į kokybės reikalavimus.

• pasirengia tekstilės bandymams ir vertinimui, surenka tiriamuosius mėginius, atlieka ir registruoja bandymus, tvirtina duomenis ir pateikia rezultatus;
• parengia pluoštinių techninių produktų, turinčių funkcinių savybių, specifikacijas;
• nustato ir atrenka aplinką tausojančias medžiagas ir komponentus, sprendžia medžiagų pakeitimo aplinką tausojančiomis medžiagomis klausimus, išlaiko tokį patį funkcionalumo lygį ir kitus produkto ypatumus;
• planuoja ir stebi tekstilės gamybą, kontroliuoja kokybę, našumą ir pristatymo laiką;
• patikrina paslaugų, procesų ar produktų kokybę ir ją įvertina.
 

• atlikti tekstilės bandymus;
• parengti techninių tekstilės gaminių specifikacijas;
• naudoti tvarias medžiagas ir komponentus;
• kontroliuoti tekstilės gamybos procesą;
• atlikti kokybės kontrolės analizę.

214114 Medienos apdirbimo technologas

Kuria procedūras, susijusias su gamybos efektyvumo didinimu ir darbo organizavimo gerinimu, tikrina gaminių kokybę, konsultuoja ir tiria technologinius tam tikrų medžiagų, gaminių ir gamybos procesų aspektus.

• taiko ir prižiūri technologinius medienos apdirbimo procesus, derina skirtingas medienos rūšis, atsižvelgia į medienos savybes;
• organizuoja technologinį medienos apdirbimo procesą, apdirba apvaliąją ir pjautinę medieną, užtikrina ir vykdo gaminių kokybės kontrolę;
• apskaičiuoja medžiagų kiekį ir sąnaudas, ekonomiškai naudoja medžiagas ir įrenginius, tobulina darbo ir gamybos procesus;
• organizuoja ir valdo apdirbamos ir apdirbtos medienos sandėliavimo, džiovinimo ir realizavimo procesus; 
• konsultuoja vadovybę naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais, palaiko ryšius su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais, užtikrina sklandų reikmenų tiekimą.
 

• derinti skirtingas medienos rūšis;
• organizuoti technologinį medienos apdirbimo procesą;
• apskaičiuoti medžiagų kiekį ir sąnaudas;
• organizuoti realizavimo procesus;
• konsultuoti vadovybę.

214115 Megztinių gaminių technologas

Įdiegia į gamybą naujus modelius, įsisavina jų technologinį procesą gamyboje, užtikrina pagamintų megztinių gaminių kokybės reikalavimų atitiktį. Taiko mokslinius ir techninius principus naujoviškiems gaminiams kurti.

• projektuoja konstrukcinius ir spalvinius audinių efektus;
• laikosi darbo standartų, pagerina įgūdžius bei darbo metodus ir įgyja naujų įgūdžių;
• kuria metmeninių mezginių struktūrinius ir spalvinius efektus, naudoja metmeninio mezgimo metodą;
• išmatuoja siūlų ilgį ir masę, įvertina pusverpalių, sruogų ir siūlų tinkamumą, atsižvelgia į skirtingas matavimo sistemas, naudoja įvairias numeracijos sistemas;
• atskiria priedus, nustato jų skirtumus, įvertina priedus, atsižvelgia į jų ypatybes ir naudojimą drabužiams gaminti.
 

• kurti audinių projektus;
• laikytis darbo standartų;
• modeliuoti metmeninius mezginius;
• nustatyti siūlų skaičių;
• suprasti aksesuarų skirtumus.

214116 Avalynės gamybos technologas

Tiria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja avalynės produkcijos gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka tyrimus, projektuoja ir tobulina avalynės pramonės gamybos procesus bei įrenginius. Konsultuoja darbdavius, darbuotojus ar klientus avalynės gamybos klausimais.

• analizuoja avalynės gamybos pajėgumus, renka informaciją apie žmogiškuosius ir technologinius išteklius;
• taiko avalynės kokybės kontrolę, taiko atitinkamus kokybės kriterijus, pateikia komponentus laboratoriniam tikrinimui;
• planuoja avalynės gamybos veiklą, atsižvelgia į įmonės tikslus, galutinius terminus ir turimus išteklius; 
• sprendžia planavimo, prioritetų nustatymo, organizavimo, vadovavimo problemas, renka ir apibendrina informaciją, sudaro naujus susitarimus;
• valdo įmonės kokybės sistemą, įgyvendina reikalavimus ir tikslus, įtrauktus į kokybės politiką.
 

• apskaičiuoti avalynės gamybos našumą;
• taikyti avalynės kokybės kontrolės metodus;
• vadovauti avalynės gamybos veiklai;
• atrasti problemų sprendimo būdus;
• valdyti avalynės kokybės sistemas.

214117 Audimo technologas

Tiria, pataria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja audimo produkcijos gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka tyrimus, projektuoja ir tobulina audimo pramonės gamybos procesus bei įrenginius.

• stebi ir diegia audinių gamybos ir technologines inovacijas, organizuoja įmonėje audimo procesus ir jų kontrolę;
• užtikrina audinių kokybės ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolę;
• teikia technines konsultacijas audinius ar drabužius iš pagamintų audinių kuriantiems ar juos parduodantiems kitų padalinių darbuotojams;
• užsako žaliavas bei užtikrina, kad jų nepritrūktų audėjams, tiria audinių technines savybes, kuria pagamintos produkcijos aprašus;
• teikia pasiūlymus dėl audinių raštų, spalvingumo, kitų savybių naujus audinius kuriantiems darbuotojams, atlieka audėjų darbo kontrolę, sudaro darbo grafikus, paskirsto darbus ir prižiūri.
 

• diegti audinių gamybos inovacijas;
• užtikrinti audinių ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolę;
• teikti technines konsultacijas;
• užsakyti žaliavas;
• sudaryti darbo grafikus.

214118 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

Analizuoja darbo procesus, optimizuoja jų eigą ir nustato darbo normas, efektyviai panaudoja žmogiškąjį potencialą ir gamybinius išteklius.

analizuoja įmonės darbo procesus ir identifikuoja galimus tobulinimo darbus; 

kaupia ir analizuoja duomenis apie darbo proceso trukmę, sąnaudas, našumą ir kitus veiksnius; 

nustato darbo normas ir standartus, atsižvelgia į darbo sąlygas, technologijas ir kitus veiksnius; 

konsultuoja vadovus ir darbuotojus dėl efektyvesnio darbo organizavimo ir gerų praktikų naudojimo; 

ieško sprendimų, pagerina gamybos ir darbo sąlygas ir sumažina nereikalingas veiklas.

analizuoti ir modeliuoti darbo procesus; naudoti duomenų analizės įrankius ir programinę įrangą; bendradarbiauti su kolegomis ir vadovais; suprasti ergonomiką, darbo aplinkos organizavimą ir analizuoti veiklą; dirbti su normavimo dokumentais ir standartais.

214119 Eksploatavimo inžinierius inspektorius

Vadovauja įmonės technologinių įrenginių eksploatavimo darbams. Planuoja ir koordinuoja jų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą. Nustato eksploatavimo strategiją ir procedūras, prižiūri saugaus darbo įrašų, duomenų bazių, visų programų ir duomenų atsarginių ir archyvinių kopijų tvarkybą. Atsako už gamybos proceso kontrolę ir koreguojančių bei prevencinių veiksmų nustatytoms neatitiktims pašalinti inicijavimą.

• kuria, įgyvendina ir palaiko pastatų, įrenginių bei medžiagų naudojimo strategiją, 
• nustato įrenginių gedimus, pastatų techninės būklės neatitikimus, organizuoja planuotus ir neplanuotus įrenginių priežiūros darbus; 
• užtikrina tinkamą darbo vietų įrengimą, tiria darbo sąlygas ir nustato neatitikimus, organizuoja darbus pastebėtiems neatitikimams pašalinti;
• bendradarbiauja su įmonės padaliniais bei tiekėjais, užtikrina tinkamą pastatų bei įrenginių eksploatavimą;
• kontroliuoja eksploatavimo medžiagas, užtikrina tinkamas saugojimo sąlygas, skaičiuoja eksploatacinių medžiagų poreikį, rengia sąmatas.
 

• kurti įrengimų bei medžiagų naudojimo strategiją;
• nustatyti įrenginių gedimus;
• užtikrinti darbo vietų tinkamą įrengimą;
• užtikrinti tinkamą pastatų bei įrenginių eksploatavimą;
• kontroliuoti eksploatavimo medžiagas.

214120 Medienos apdirbimo inžinierius

• kurti įrengimų bei medžiagų naudojimo strategiją;• nustatyti įrenginių gedimus;• užtikrinti darbo vietų tinkamą įrengimą;• užtikrinti tinkamą pastatų bei įrenginių eksploatavimą;• kontroliuoti eksploatavimo medžiagas.LTKS VII

• nustato darbo apimtį, koordinuoja skirtingus medienos apdirbimo etapus, prižiūri medienos apdirbimo darbų atlikimą ir kontroliuoja kokybę;
• rengia gamybos techninių sąlygų aprašus ir numato medžiagų, įrangos srautus, pristato medžiagas, įrenginius ir įrangą, vadovauja darbuotojams;
• rengia įrengimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartus bei politikos kryptis pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; 
• organizuoja technologinį medienos apdirbimo procesą, apskaičiuoja medžiagų kiekį ir sąnaudas, vertina apvaliosios ir pjautinės medienos prekinę vertę, nustato apdirbamų skirtingų medienos rūšių savybes;
• valdo apdirbtos medienos sandėliavimo, džiovinimo ir realizavimo procesus. 
 

• nustatyti darbo apimtį;
• rengti gamybos techninių sąlygų aprašą;
• rengti įrengimo, kokybės kontrolės ir priežiūros standartus;
• organizuoti technologinį medienos apdirbimo procesą;
• valdyti apdirbtos medienos realizavimo procesus.

214121 Verpimo technologas

Projektuoja ir organizuoja verpinių gamybą. Gaminio modeliui parenka medžiagą ir furnitūrą, projektuoja verpimo procesus.

• stebi verpimo procesus, inovacijas, technologines tendencijas, diegia jas gamybos procesuose, organizuoja ir kontroliuoja verpimo procesus;
• užtikrina verpinių kokybę ir kontrolę bei pagamintos produkcijos kokybės kontrolę;
• teikia technines konsultacijas verpalus kuriantiems ar juos parduodantiems kitų padalinių darbuotojams, užsako žaliavas ir užtikrina verpėjams jų tiekimą laiku; 
• kuria chemines medžiagas, tobulina verpalų savybes, ieško naujų būdų, kaip panaudoti sukurtus verpalus;
• kontroliuoja verpėjų darbą, sudaro darbo grafikus, paskirsto darbą ir prižiūri.
 

• stebėti verpimo procesus, inovacijas ir technologines tendencijas;
• užtikrinti verpinių kokybę ir kontrolę;
• teikti technines konsultacijas;
• kurti chemines medžiagas;
• kontroliuoti verpėjų darbą.

214122 Odos gaminių technologas

Tiria, pataria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja odos produkcijos gamybos procesus ir įrenginius. Atlieka mokslinius tyrimus, projektuoja ir tobulina odos pramonės gamybos procesus bei įrenginius. Konsultuoja darbdavius, darbuotojus ar klientus odos gamybos klausimais.

• diegia inovacijas odos gaminių sektoriuje, vertina naujas idėjas ir koncepcijas, numato naujas verslo galimybes tikslinėse rinkose;
• naudoja kompiuterius ir kitas informacines technologijas bei įrangą, skirtą verslo ar įmonės duomenims laikyti;
• parengia rinkodaros planus ir pateikia įmonės rinkodaros strategijų gaires, nustato galimas rinkas ir vykdo rinkodaros veiklą;
• įvertina odos gaminių gamybos poveikį aplinkai, sumažina žalos aplinkai riziką ir žalingą veiklą įvairiuos odos gaminių gamybos etapuose;
• supranta vartotojų poreikius ir analizuoja mados tendencijas, kuria naujoves ir odos gaminių koncepcijas, naudoja įvairius metodus ir technologijas.
 

• diegti inovacijas;
• naudoti informacinių technologijų priemones;
• parengti odos gaminių rinkodaros planus;
• mažinti odos gaminių gamybos poveikį aplinkai;
• tobulinti odos gaminių kūrimo procesus.

214123 Siuvimo technologas

Projektuoja ir organizuoja siuvinių gamybą. Gaminio modeliui parenka medžiagą ir furnitūrą, projektuoja sukirpimo ir siuvimo procesus, eksploatuoja siuvimo įrangą.

• koordinuoja gamybos veiklą, nagrinėja planavimo duomenis, numato būtinus veiksmus, koreguoja procesus ir išteklius, mažina sąnaudas;
• kuria skirtingų drabužių dydžių, stilių ir komponentų lekalus, naudodamas programinę įrangą ar rankomis, pagal eskizus ir gaminių reikalavimus; 
• parengia techninius ir inžinerinius drabužių, odos gaminių ir avalynės brėžinius, perteikia dizaino idėjas ir perduoda gamybos duomenis modelių gamintojams, technologams gamybos tikslais;
• atskiria medžiagas, nustato jų skirtumus, įvertina audinius, atsižvelgia į jų ypatybes ir naudojimą drabužiams gaminti;
• valdo, stebi ir optimizuoja elektroninius arba kompiuterizuotus valdymo pultus, kontroliuoja proceso pradžią ir stabdymą.
 

• koordinuoti apdirbamosios gamybos veiklą;
• kurti drabužių lekalus;
• parengti madingų gaminių techninius brėžinius;
• suprasti audinių skirtumus;
• naudoti kompiuterizuotas kontrolės sistemas.

214124 Techninės saugos inžinierius inspektorius

Konsultuoja, atlieka tyrimus ir kuria procedūras, nustato galimus pavojus, įdiegia saugumo procedūras ir derina eksploatavimo ir techninius dokumentus. Patikrina pagamintą produkciją ir įrangą. Išbando įrangą, nustato veikimo sąlygas, jų atitiktį techninių sąlygų aprašams ir standartų reikalavimams.

• konsultuoja darbo saugos ir saugios darbo aplinkos klausimais, tikrina darbo vietas, užtikrina darbo aplinkos, mechanizmų ir įrangos atitiktį darbų saugos taisyklėms;
• renka statistinius duomenis apie darbo procedūras ir nelaimingus atsitikimus;
• tikrina pagamintą produkciją, kad ji atitiktų gamintojo specifikacijas ir standartus, konsultuoja higienos, sanitarijos, produktų švaros ir kokybės klausimais; 
• konsultuoja dėl Vyriausybės priimtų nutarimų taikymo ir reglamentuojamųjų techninių standartų;
• tikrina įmonės padalinių bei techninių patalpų atitiktį Vyriausybės nutarimams.
 

• konsultuoti darbo saugos klausimais;
• rinkti statistinius duomenis;
• tikrinti pagamintą produkciją;
• tikrinti teršalų ir pavojingų atliekų išmetimą.

214125 Pamainos inžinierius

Organizuoja ir koordinuoja skaidrų pamainos darbą. Įgyvendina gamybos planus ir užtikrina darbo našumą. Atsako už gamybos produkcijos kokybės atitiktį nustatytiems kokybės standartams. Užtikrina efektyvų gamybos pajėgumų ir išteklių panaudojimą.

• planuoja, koordinuoja visą gamybinę veiklą ir jai vadovauja, užtikrina prekių pagaminimą laiku, tinkamos kokybės ir sudėties;
• analizuoja ir nustato problemų sprendimo, išvadų ar metodų privalumus ir trūkumus, sugalvoja ir planuoja alternatyvas;
• vadovauja proceso optimizavimui, naudoja statistinius duomenis, funkcinių procesų kontrolės modelius, projektuoja bandymus gamybos linijoje;
• sudaro gamybos tvarkaraščius, išlaikydamas įmonės sąnaudų, kokybės, paslaugų ir inovacijų santykį;
• užtikrina reguliarią operacijoms reikalingos įrangos patikrą dėl gedimų, atlieka einamosios techninės priežiūros darbus, suplanuoja remonto darbus.
 

• kontroliuoti gamybą;
• optimizuoti gamybą;
• vadovauti proceso optimizavimui;
• sudaryti gamybos tvarkaraščius;
• užtikrinti įrangos techninę priežiūrą.

214126 Mokslo darbuotojas (technologijų ir gamybos sritys)

Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• skelbia mokslo straipsnius apie technologijas ir gamybą pripažintuose mokslo leidiniuose;
• registruoja patentus Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba kitur;
• skelbia technologijų ir gamybos sričių eksperimentinius plėtros darbus, populiarina technologijų ir gamybos sričių mokslinę veiklą ir viešina naujausias žinias;
• konsultuoja įmones gamybos technologijų naujovių klausimais, parenka technologinę įrangą, užtikrina optimalią jos eksploataciją;
• rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• registruoti patentus;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• konsultuoti įmones;
• koordinuoti mokslinių tyrimų projektus.

214127 Įrenginių inžinierius

Projektuoja, diegia, prižiūri ir atlieka įvairių įrenginių, sistemų ir mechanizmų techninę priežiūrą, užtikrina jų veikimo patikimumą ir efektyvumą.

projektuoja įrenginius ar sistemų dalis, atsižvelgia į techninius reikalavimus ir vartotojo poreikius; 

rūpinasi įrenginių montavimu, diegimu ir paleidimu, patikrina jų veikimo tinkamumą; 

stebi įrenginių veikimą, identifikuoja ir sprendžia problemas ir šalina gedimus; 

planuoja ir atlieka prevencinę techninę priežiūrą, išvengia avarijų ir užtikrina ilgalaikį įrenginių veikimą; 

bendradarbiauja su tiekimo grandinės dalyviais, kolegomis ir vartotojais, koordinuoja projektus ir sprendžia technines problemas.

analizuoti techninius reikalavimus ir sukurti tinkamus įrenginių ar sistemų projektus; nustatyti ir analizuoti įrenginių technines problemas bei gedimus; suprasti elektromechaninių sistemų, automatizavimo ir kontrolės principus; užtikrinti ilgalaikį įrenginių veikimą; bendrauti su kolegomis, tiekimo grandinės dalyviais ir vartotojais.

214128 Gamybos inžinierius

Atlieka projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo darbus. Diegia ir prižiūri naujus gaminius, parengia jų surinkimo instrukcijas. Atsako už procesų teisingumą ir kokybę.

• planuoja, koordinuoja visą gamybinę veiklą ir jai vadovauja, užtikrina prekių pagaminimą laiku, tinkamos kokybės ir sudėties;
• naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius;
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• vadovauja proceso optimizavimui, naudoja statistinius duomenis, projektuoja bandymus gamybos linijoje ir funkcinių procesų kontrolės modelius;
• peržiūri ir analizuoja projektų finansinę informaciją ir reikalavimus, biudžeto įvertinimą, numatomą apyvartą ir rizikos vertinimą, nustato projektų naudą ir sąnaudas, įvertina, ar susitarimu bus atgautos investicijos ir ar galima nauda yra verta finansinės rizikos.
 

• kontroliuoti gamybą;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• vadovauti proceso optimizavimui;
• vertinti finansinį perspektyvumą.

214129 Robotikos inžinierius

Atlieka robotų sistemų efektyvumo ir atnaujinimo poreikių analizę, sudaro ir diegia robotų sistemų schemas, parenka komponentus, apskaičiuoja bei nustato darbo parametrus, konstruoja robotų sistemas, parenka ir įdiegia valdymo programas. Vertina robotų sistemos būklę, nustato gedimus ir juos šalina. Atlieka elektroninius, elektrinius ir technologinius matavimus, užtikrina robotų sistemų atliekamų darbų kokybę.

• atlieka projekto, plano, pasiūlymo ar naujos idėjos potencialo vertinimą, priima sprendimus;
• naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius;
• projektuoja mašinų dalis, rinkinius, gaminius arba sistemas, automatizuoja pramonines mašinas;
• patvirtina, kad galutinis inžinerinis projektas būtų perkeltas į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą;
• peržiūri ir analizuoja projektų finansinę informaciją ir reikalavimus, biudžeto įvertinimą, numatomą apyvartą ir rizikos vertinimą, nustato projekto naudą ir sąnaudas.
 

• atlikti galimybių studiją;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti automatizacijos komponentus;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• vertinti finansinį perspektyvumą.

214190 Kiti technologijų ir gamybos inžinieriai

Kiti technologijų ir gamybos inžinieriai, kurie neišvardyti 2141 pogrupyje „Technologijų ir gamybos inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

• tiria pareigybių aprašus, organizacinės struktūros informaciją, nustato darbuotojų ir padalinių funkcijas bei atsakomybę, pasikartojančias sritis;
• nustato darbo apimtį ir darbo bandinių vertinimą, parengia darbo jėgos naudojimo standartus;
• naudoja darbo jėgos, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizę;
• organizuoja projekto darbuotojus ir vadovauja jiems, pristato medžiagas, įrenginius ir įrangą; 
• rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų priežiūros standartus ir politikos kryptis pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles.
 

• nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas;
• nustatyti darbo apimtį;
• naudoti gamybos grafikų analizę;
• pristatyti medžiagas, įrenginius ir įrangą;
• rengti patikrų priežiūros standartus.

214201 Statybos inžinierius

Aiškina statybos projektus ir nustato statybos projektų technines specifikacijas. Integruoja inžinerinius reikalavimus į projektus, užtikrina statinių saugumą ir atsparumą. Bendradarbiauja su architektais ir inžinieriais, paverčia projektų idėjas įgyvendinamais planais.

• supranta įvairių rūšių apribojimus, taikomus architektūros ir statybos projektams, biudžeto, laiko, darbo, medžiagų ir gamtinius apribojimus;
• išsiaiškina klientų reikalavimus, susijusius su statybos projektais, ir įtraukia juos į statybos projektą, atsižvelgia į galimybių ir biudžeto apribojimus;
• teikia konsultacijas statybos klausimais įvairioms su statybos projektais susijusioms šalims, supažindina jas su svarbiais kūrimo aspektais ir konsultuoja dėl statybos biudžeto;
• atsižvelgia į inžinierių pateikiamus techninius reikalavimus, integruoja juos į projektą;
• užtikrina, kad statybos projektas vyktų laikantis statybos leidimo, vykdymo planų, veiksmingumo ir projektavimo reikalavimų bei atitinkamų teisės aktų.
 

• atsižvelgti į statybos apribojimus rengiant architektūros projektus;
• integruoti statybos reikalavimus į architektūros projektus;
• konsultuoti statybos klausimais;
• laikytis techninių reikalavimų;
• prižiūrėti statybos projekto įgyvendinimą.

214202 Mokslo darbuotojas (civilinė inžinerija, statyba)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Skelbia savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose bei kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka ir analizuoja eksperimentinius darbus ir tiria konstrukcines medžiagas;
• skelbia civilinės inžinerijos, statybos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
• populiarina civilinės inžinerijos, statybos mokslinę veiklą ir viešina naujausias žinias;
• skelbia mokslo straipsnius pripažintuose civilinės inžinerijos, statybos mokslo leidiniuose, rengia ir išleidžia civilinės inžinerijos, statybos mokslo monografijas; 
• konsultuoja valstybines įstaigas, organizacijas ir verslo įmones miesto ūkio planavimo, miestų inžinerinių struktūrų planavimo ir projektavimo, kelių moderniųjų technologijų taikymo klausimais.
 

• tirti konstrukcines medžiagas;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• viešinti naujausias žinias;
• išleisti mokslo monografijas;
• konsultuoti valstybines įstaigas.

214301 Aplinkos apsaugos inžinierius

Integruoja aplinkos apsaugos ir tvarias priemones į įvairaus pobūdžio projektus. Saugo gamtos išteklius ir gamtos vietoves. Bendradarbiauja su kitų sričių inžinieriais, numato visas galimas projektų pasekmes, išsaugo gamtos draustinius, užkerta kelią taršai ir taiko sanitarines priemones.

• naudoja įrangą įvairiems aplinkos parametrams matuoti, nustato aplinkos apsaugos problemas ir ištiria jų šalinimo būdus;
• analizuoja duomenis, supranta žmogaus veiklos poveikį aplinkai;
• konsultuoja taršos šaltinių ir teršalų iš aplinkos pašalinimo klausimais;
• skatina sveiką gyvenimo būdą ir elgseną;
• įgyvendina saugos programas, kurios atitinka teisės aktus, užtikrina įrangos ir procesų atitiktį saugos reikalavimams;
• sutinka, kad galutinis inžinerinis projektas būtų perkeltas į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.
 

• atlikti aplinkos apsaugos auditą;
• analizuoti poveikio aplinkai duomenis;
• konsultuoti dėl aplinkos teršalų išvalymo;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

214302 Ekologijos inžinierius

Vertina organizmų, žmonių, augalų ir gyvūnų sveikatą ir pasiskirstymą, taip pat organizmų ir jų aplinkos santykį. Specializuojasi tam tikroje srityje (žmogaus, gyvūnų ar augalų ekologijos), vykdo mokslinius tyrimus ir atlieka susijusius darbus.

• atlieka ekologinius ir biologinius tyrimus kontroliuojamomis sąlygomis, naudoja mokslinius metodus ir įrangą;
• analizuoja ir aiškina ekologinius ir biologinius duomenis, naudoja specializuotą programinę įrangą;
• bendradarbiauja ir drauge kuria bendromis vertybėmis grindžiamas inovacijas;
• analizuoja duomenis, supranta žmogaus veiklos poveikį aplinkai;
• iškelia konkrečius tikslus ir parengia planus, nustato darbo prioritetus, organizuoja ir atlieka darbą.
 

• atlikti ekologinius tyrimus;
• analizuoti ekologinius duomenis;
• skatinti atvirąsias inovacijas moksliniuose tyrimuose;
• analizuoti poveikio aplinkai duomenis;
• parengti problemų sprendimo strategiją.

214303 Mokslo darbuotojas (ekologija)

Atlieka ekologijos mokslo tiriamuosius darbus, naudoja įvairių inžinerijos dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, sustabdo, kontroliuoja ar pašalina neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Atlieka statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.

• atlieka ekologijos krypties mokslo tiriamuosius darbus, rengia mokslo straipsnius ir ataskaitas, juos skelbia ekologijos srities leidiniuose;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius ekologijos srities mokslinius tyrimus;
• rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus, populiarina ekologijos mokslinę veiklą ir viešina naujausias žinias;
• organizuoja tarpdalykines konsultacijas, tobulina ekologijos mokslo teorijas, modelius ir metodus;
• priima ekologijos strateginius sprendimus, svarbius šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai.
 

• atlikti ekologijos krypties mokslo tiriamuosius darbus;
• planuoti mokslinius tyrimus;
• viešinti naujausias žinias;
• tobulinti ekologijos mokslo teorijas;
• priimti ekologijos strateginius sprendimus.

214390 Kiti ekologijos inžinieriai

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus, naudoja įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, sustabdo, kontroliuoja ar ištaiso neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai ir konsultuoja šiais klausimais. Atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.

• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vertina statybos ir kitos veiklos poveikį aplinkai ir teikia ataskaitas;
• kuria bei prižiūri sistemas, procesus ir įrangą, skirtą vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti ir valdyti; 
• teikia pagalbą aplinkos apsaugos inžinerijos srityje, planuoja ar tikrina duomenų bazių plėtrą;
• gauna ir atnaujina planus, leidimus ir standartines veiklos procedūras ir prižiūri jų laikymąsi;
• konsultuoja įmones ir valstybines agentūras dėl teršalų valymo procedūrų, valo užterštas vietas.
 

• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• kurti sistemas, skirtas vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti;
• tikrinti duomenų bazių plėtrą;
• atnaujinti planus;
• konsultuoti dėl teršalų valymo procedūrų.

214401 Aviacijos inžinierius

Stebi orlaivių būklę, kontroliuoja defektų šalinimą ir užtikrina orlaivių tinkamumą skraidyti, planuoja techninės priežiūros darbus pagal reikalavimus bei skrydžių tvarkaraštį. Užtikrina orlaivių techninę priežiūrą pagal atitinkamus reglamentus bei reikalavimus, tinkamumą skraidyti ir atitiktį eksploatavimo reikalavimams, peržiūri techninius įrašus po orlaivių techninės priežiūros.

• projektuoja įrangą, variklius, naudojamus orlaiviuose aviacijoje, ir konsultuoja šiais klausimais;
• vertina orlaivių sistemų funkcionalumą ir patikimumą, tobulina orlaivių priežiūrą, remontą ir diagnostiką;
• nustato kontrolės standartus ir procedūras, užtikrina orlaivių, jų įrangos ir sistemų tinkamą veikimą bei saugą;
• užtikrina orlaivių įrangos veikimą, priežiūrą ir atitiktį techninių sąlygų aprašams ir saugos standartams;
• projektuoja vidaus degimo variklius ir kitus neelektrinius variklius, naudojamus orlaiviuose ar kituose mechanizmuose, ir konsultuoja šiais klausimais.
 

• projektuoti įrangą;
• vertinti orlaivių sistemų funkcionalumą;
• nustatyti kontrolės standartus ir procedūras;
• užtikrinti orlaivių įrangos veikimą;
• projektuoti vidaus degimo variklius.

214402 Mechatronikos inžinierius

Kuria ir tobulina produktus ar sistemas derindamas mechanikos, elektronikos ir skaičiavimo metodus. Montuoja mechatronikos sistemas, programuoja valdiklius , renka techninės priežiūros informaciją, sistemina, teikia išvadas ir pasiūlymus.

• išbando mechatroninius įrenginius, naudoja atitinkamą įrangą, renka ir analizuoja duomenis, stebi ir vertina sistemos veikimą;
• taiko bazinius saugumo standartus ir su konkrečia įranga susijusius techninius standartus, užkerta kelią su įrangos naudojimu darbo vietoje susijusiai rizikai;
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• išbando mechatroninius įrenginius, naudoja atitinkamą įrangą, renka ir analizuoja duomenis, stebi ir vertina sistemos veikimą;
• atlieka bandymus, sukuria sistemą, įvertina įrangos patikimumą ir tinkamumą vykdyti užduotis.
 

• išbandyti mechatroninius įrenginius;
• laikytis įrangos saugumo standartų;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• atlikti bandomuosius veikimo testus.

214403 Kelių transporto priemonių inžinierius

Tiria, projektuoja ir sudaro kelių transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių brėžinius, konsultuoja tų dalių ir kitų elementų klausimais, parengia ir prižiūri jų konstravimą ir gamybą. Konsultuoja variklių specialistus, specializuojasi dirbti su lengvaisiais, turistiniais, krovininiais ir kariniais automobiliais, autobusais, žemės ūkio traktoriais ir motociklais.

• naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius;
• projektuoja kelių transporto priemones ir jų sudedamąsias dalis, konsultuoja šiais klausimais;
• įvertina, kaip saugiai ir efektyviai pervežti žmones ir prekes;
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• atlieka sistemingą statistinę duomenų, atitinkančių pastebėtą sistemos elgseną, analizę, pateikia prognozes ir naudingų prognozavimo rodiklių stebėjimą už sistemos ribų.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• konsultuoti kelių transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių klausimais;
• projektuoti transporto sistemas;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• rengti statistikos prognozes.

214404 Tepimo inžinierius

Atlieka alyvų ir tepalų stebėseną, organizuoja tepimo procesą, parenka tepimo produktus ir apskaičiuoja sąnaudas. Sudaro tepimo grafikus, konsultuoja kitus specialistus. Prižiūri tepimo sistemos, alyvų ir tepalų suderinamumą ir parinkimą, alyvų ir tepalų surinkimo–pilstymo įrangą, alyvų ir tepalų utilizaciją, panaudotų alyvų surinkimą.

• parengia esamų ir būsimų produktų dokumentaciją, aprašo jų funkcijas ir sudėtį, nuolat atnaujina dokumentaciją;
• peržiūri turimus tepimo produktus, parenka iš įvairių tipų alyvų ir tepalų reikiamus produktus pagal specifikaciją, atsižvelgia į jų poveikį ir vartojimo efektyvumą;
• atlieka naujų produktų vertinimą ir standartinį tyrimą, priima sprendimus;
• užtikrina tepimo sistemos, alyvų ir tepalų suderinamumą, ir atsako, kad įranga, jos veikimas ir priežiūra atitiktų techninių sąlygų aprašus ir saugos standartus;
• konsultuoja specialistus, prižiūri įrenginius ir atlieka bandymus, įsitikina, kad įrenginiai atitinka techninių sąlygų aprašų ir saugos standartų reikalavimus.
 

• parengti produktų dokumentaciją;
• atsižvelgti į vartojimo efektyvumą;
• atlikti naujų produktų vertinimą;
• užtikrinti tepimo sistemos, alyvų ir tepalų suderinamumą;
• konsultuoti specialistus.

214405 Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

Tiria ir naudoja inžinerines technologijas žemės ūkio problemoms spręsti, projektuoja žemės ūkio techniką ir įrangą, planuoja ir prižiūri jų gamybą, montavimą ir įrengimą, teikia techninio pobūdžio rekomendacijas žemės ūkio problemoms spręsti. Projektuoja ir braižo žemės ūkio mašinų ir įrenginių brėžinius, parengia ir prižiūri jų gamybą. Konsultuoja specialistus, prižiūri įrenginius ir atlieka bandymus, įsitikina, ar įrenginiai atitinka techninių aprašų ir saugos standartų reikalavimus.

• atlieka projekto ar naujos idėjos potencialo vertinimą, standartinį tyrimą, priima sprendimus;
• atlieka inžinerinio projektavimo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, naudoja kompiuterizuotą inžinerinę programinę įrangą;
• pritaiko produktų ar jų dalių dizainą taip, kad jie atitiktų reikalavimus;
• perkelia galutinį inžinerinį projektą į faktinį produkto gamybos ir surinkimo etapą;
• parengia esamų ir būsimų produktų ar paslaugų dokumentaciją, aprašo jų funkcijas ir sudėtį suprantamai plačiai auditorijai, neturinčiai techninių žinių, nuolat atnaujina dokumentaciją.
 

• atlikti galimybių studiją;
• naudoti kompiuterizuotas inžinerijos sistemas;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• teikti techninę dokumentaciją.

214406 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius

Specializuojasi gyvenamųjų pastatų centrinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir įrenginių kūrimo srityje. Įrengia ekonomiškus oro valymo ir išvalyto oro recirkuliacijos įrenginius.

• tiria vėdinimo sistemas, atsižvelgiant į energijos poreikį užtikrinančias gerą vidaus oro kokybę pagal standartus, apsvarsto alternatyvias vėdinimo galimybes;
• nustato tinkamą sistemą, atsižvelgia į turimus energijos šaltinius;
• nustato turimus šilumos ir energijos šaltinius, renkasi iš įvairių tipų šilumos šaltinių, atsižvelgia į šaltinio temperatūros poveikį energijos vartojimo efektyvumui;
• išnagrinėja ir parenka tinkamą sistemą, atsižvelgia į šildymo ir vėsinimo generavimo sistemas, vertina įvairių patalpų ir erdvių tipų sprendimus, kontrolės strategijas;
• perkelia galutinį inžinerinį projektą į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.
 

• konsultuoti įmontuojamų vėdinimo sistemų klausimais;
• nustatyti tinkamą šildymo ir vėsinimo sistemą;
• nustatyti šilumos siurbliams tinkamus šaltinius;
• projektuoti šildymo ir vėsinimo emisijų sistemas;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

214407 Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

Parenka, įrengia ir prižiūri gamyboje naudojamus įrenginius ir įrankius, įvertina įrenginių ir įrankių būklę, tobulina įrenginius ir įrankius, rengia technines įrenginių remonto užduotis ar atlieka kitus jų priežiūros darbus. Užsako atsargines detales bei įrenginių eksploatacines medžiagas, tvarko įrenginių ir įrankių eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbų registravimo dokumentaciją.

• kuria kontrolės įrangą, stebi ir kontroliuoja procesus, testuoja sukurtą įrangą;
• išbando jutiklius, naudoja atitinkamą įrangą, renka ir analizuoja duomenis, vertina sistemos veikimą ir imasi veiksmų;
• taiko inžinerijos ir elektronikos principus, tobulina įrenginius, kontroliuoja ir valdo kitų prietaisų ir sistemų veikimą;
• naudoja specialią duomenų analizės programinę įrangą, statistinius duomenis, skaičiuokles ir duomenų bazes, išnagrinėja galimybes, teikia ataskaitas vadovams;
• perkelia galutinį inžinerinį projektą į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.
 

• kurti kontrolės įrenginių sistemas;
• išbandyti jutiklius;
• kurti valdymo sistemas;
• naudoti specialią duomenų analizės programinę įrangą;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

214408 Įrankių inžinierius

Numato ir projektuoja įrankius. Projektuoja ir koordinuoja gamybos procesus. Parenka tinkamas medžiagas įrankiams gaminti.

• teikia techninę pagalbą, įrengia ar prižiūri įmonės įrangą bei naudojamus įrankius, pritaiko įrangą įmonės ar jos klientų poreikiams;
• nustato įrangos ir įrankių gedimus, išaiškina jų priežastis ir juos pašalina, periodiškai atnaujina įrangą ir įrankius; 
• tobulina naudojamą įrangą bei įrankius, kuria naujus įrankius bei įrangą, rengia įrangos ir įrankių naudojimosi tvarkas bei taisykles;
• saugo techninę informaciją ir dokumentaciją, susijusią su įramgos ar įrankių naudojimu, pildo įmonės dokumentaciją;
• rekomenduoja įmonės vadovams, kaip padidinti įrangos bei įrankių darbo efektyvumą ir mažinti sąnaudas, moko darbuotojus dirbti su tam tikrais įranga ir įrankiais.
 

• pritaikyti įrangą įmonės poreikiams;
• nustatyti įrangos ir įrankių gedimus;
• rengti įrangos ir įrankių naudojimosi tvarkas bei taisykles;
• pildyti įmonės dokumentaciją;
• mokyti darbuotojus dirbti su tam tikrais įranga ir įrankiais.

214409 Branduolinės energetikos inžinierius

Tiria, projektuoja ir pataria branduolinės energijos gamybos, valdymo ir panaudojimo klausimais, planuoja ir prižiūri branduolinės elektrinės sistemų plėtrą, eksploataciją ir remontą. Prižiūri branduolinius reaktorius, apsaugos sistemas, apdoroja radioaktyviąsias medžiagas, šalina radioaktyviąsias atliekas.

• apskaičiuoja radiacijos duomenis, veikimo trukmę ir intensyvumą;
• laikosi branduolinės elektrinės saugos procedūrų, politikos ir teisės aktų, užtikrina visiems darbuotojams saugią darbo aplinką ir viešąjį saugumą;
• plėtoja ir prižiūri strategijas, išvengia įrangos veikimo sutrikimų, klaidų ir užteršimo rizikos branduoliniuose objektuose, numato reagavimo veiksmus branduolinės avarijos atveju;
• rengia strategijas objektams ir organizacijoms, galinčioms patirti radiacijos ar radioaktyviųjų medžiagų poveikį, apsaugo patalpose esančius asmenis pavojaus atveju;
• kontroliuoja branduolinės elektrinės sistemas, užtikrina tinkamą veikimą ir nustato pažeidimus.
 

• apskaičiuoti radiacijos poveikį;
• laikytis branduolinės elektrinės saugos reikalavimų;
• rengti branduolinių avarijų strategijas;
• rengti radiacinės saugos strategijas;
• stebėti branduolinės elektrinės sistemas.

214410 Laivų statybos inžinierius

Kuria įvairių tipų laivus, vadovauja laivų statybos ir parinktų įrenginių įrengimo planų ir sąmatų rengimui, prižiūri statybos, įrengimo ir kokybės tikrinimo darbų atlikimą. Laikosi techninių statybos sąlygų ir standartų reikalavimų, užtikrina atliktų darbų kokybę, laivų eksploatavimo saugumą.

• planuoja įvairių tipų laivų statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja mašinų ir įrenginių parinkimą bei montavimą;
• projektuoja laivų sistemas, šildymo ir ventiliacijos sistemas, kitus mechaninius įrenginius, organizuoja ir prižiūri jų įrengimo darbus;
• projektuoja laivų korpusus ir kitas pagrindines laivų dalis, organizuoja ir kontroliuoja statybos darbus; 
• projektuoja ir montuoja laivuose naudojamus elektronikos prietaisus; 
• rengia pastatytų laivų kokybės kontrolės standartus ir procedūras, nustato ir šalina laivų statybos metu užfiksuotus įvairius gedimus.
 

• planuoti įvairių tipų laivų statybos darbus;
• projektuoti laivų sistemas;
• organizuoti ir kontroliuoti laivų statybos darbus;
• projektuoti ir montuoti laivuose naudojamus elektronikos prietaisus;
• rengti pastatytų laivų kokybės kontrolės standartus ir procedūras.

214411 Mechanikos technologas

Rūpinasi variklių, mašinų, įvairių mechaninių įrenginių eksploatavimu ir remontu. Prižiūri mechanikos objektus, organizuoja jų gamybą, užtikrina kokybę, juos eksploatuoja ir remontuoja, rūpinasi ekonomišku medžiagų panaudojimu.

• sprendžia planavimo, organizavimo, vadovavimo problemas, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, įvertina dabartinę praktiką ir sudaro naujus susitarimus dėl praktinių veiksmų;
• supranta ir aiškina skaitmeninius arba popierinius brėžinius, tinkamai sumontuoja mašinas, darbo įrankius ar surenka mechaninę įrangą;
• planuoja darbuotojų pamainas, užtikrina, kad visi klientų užsakymai būtų įvykdyti ir kad gamybos planas būtų sėkmingai įgyvendintas;
• pateikia techninius nurodymus atsakingiems darbuotojams, užtikrina atitiktį kokybės standartams, patikrina ir pasiekia gamybos plane nustatytus tikslus;
• užtikrina pagamintų produktų atitiktį įmonės specifikacijoms.
 

• atrasti problemų sprendimo būdus;
• atsižvelgti į techninius išteklius;
• planuoti darbuotojų pamainas;
• prižiūrėti surinkimo operacijas;
• užtikrinti pagamintų produktų atitiktį reikalavimams.

214412 Suvirinimo technologas

Išmano fizikines suvirinamų ir pagalbinių medžiagų savybes, įvairius suvirinimo būdus, suderina suvirinimo automatus ir pusautomačius, valdo suvirinimo robotus ir dirba su įvairia suvirinimo įranga, atlieka kokybės kontrolę ir vertina suvirinimo darbų tikrinimo procedūras, turi daug žinių ir kritinį supratimą apie suvirinimo technologijos taikymą.

• naudoja įvairias esamas metalo detalių suvirinimo technikas, jų savybes ir jas pritaiko;
• projektuoja ir optimizuoja naujus metalo dalių suvirinimo būdus, parengia suvirinimo problemų sprendimo būdus, atsižvelgia į suvirinimo medžiagos ir įrangos savybes;
• parengia pradinius modelius ar prototipus, išbando koncepcijas ir galimybes atkartoti, sukuria prototipus, pagal juos atlieka parengiamuosius bandymus;
• pastebi ir nustato įvairius metalo ruošinių ar gatavų gaminių netobulumus, nustato geriausius problemų, kurias sukelia korozija ar nusidėvėjimas, sprendimo būdus;
• renka duomenis, įvertina technologijų poveikį bendruomenei.
 

• domėtis suvirinimo technikomis;
• kurti naujas suvirinimo technikas;
• parengti gamybos prototipus;
• pastebėti metalo netobulumus;
• tikrinti suvirinimo kokybę.

214413 Mechanikos inžinierius

Projektuoja ir konstruoja įrankius, variklius, mašinas, įvairius mechaninius įrenginius bei rūpinasi jų eksploatavimu ir remontu, prižiūri sistemų bei gaminių gamybą, veikimą, taikymą, montavimą, tiria ir analizuoja duomenis.

• naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius;
• projektuoja įrankius, variklius, mašinas, įvairius mechaninius įrenginius, technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus;
• kuria naujas ir tobulina esamas inžinerines sistemas ir gamybos technologijas; 
• rūpinasi mechaninių įrenginių eksploatavimu ir remontu;
• perkelia galutinį inžinerinį projektą į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti įrankius, variklius, mašinas, įvairius mechaninius įrenginius;
• atrasti problemų sprendimo būdus;
• organizuoti remonto darbus;
• tvirtinti inžinerinius projektus.

214414 Konstruktorius

Siūlo idėjas ir projektus naujiems gaminiams kurti, rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus. Prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus. Atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumentus.

• naudoja kompiuterius, kitas informacines technologijas bei įrangą duomenims laikyti, išgauti, perduoti ir apdoroti;
• taiko komunikacijos metodus, bendrauja ir perduoda pranešimus;
• sprendžia prekybos ir techninius klausimus su įvairiais tiekėjais ir klientais viena ar daugiau užsienio kalbų; 
• laikosi darbo standartų, gerina įgūdžius bei darbo metodus ir įgyja naujų;
• koordinuoja gamybos veiklą, nagrinėja planavimo duomenis, produktų kokybę, kiekį, sąnaudas ir darbo jėgą, koreguoja procesus ir išteklius, mažina sąnaudas.
 

• naudoti informacinių technologijų priemones;
• naudoti komunikacijos metodus;
• bendrauti užsienio kalba prekybos ir techniniais klausimais;
• laikytis darbo standartų;
• koordinuoti apdirbamosios gamybos veiklą.

214415 Transporto specialistas

Organizuoja įmonės transporto priemonių darbą, užtikrina efektyvų įmonės transporto priemonių naudojimą bei organizuoja jų priežiūrą. Projektuoja automobilio kėbulo ir atskirų agregatų remonto technologinius procesus.

• planuoja ir organizuoja įmonės transporto priemonių darbą, parenka tinkamiausius transporto priemonių ar krovinių vežimo būdus, skaičiuoja darbo sąnaudas;
• teikia įmonės vadovams ataskaitas dėl transporto priemonių būklės, naudojimo, prastovų bei sunaudotų degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų; 
• užsako įmonei reikalingas transporto paslaugas, derasi su transporto paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl transporto kainos ir krovinių vežimo terminų;
• užtikrina, kad įmonės naudojami automobiliai būtų paruošti darbui;
• planuoja tinkamiausius transporto priemonių maršrutus, sudaro sąmatas.
 

• planuoti ir organizuoti įmonės transporto priemonių darbą;
• teikti įmonės vadovams ataskaitas apie transporto priemonių būklę;
• užsakyti įmonei reikalingas transporto paslaugas;
• užtikrinti, kad įmonės naudojami automobiliai būtų paruošti darbui;
• sudaryti sąmatas.

214416 Remonto inžinierius

Organizuoja ir kontroliuoja atliekamą įrenginių profilaktiką, techninę priežiūrą ir remontą. Užtikrina saugų elektros įrenginių darbą ir elektros saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietose, analizuoja įrangos gedimus ir planuoja prevencines priemones. Organizuoja naujų įrenginių prijungimą ir eksploatavimo pradžią, rūpinasi atsarginių dalių tiekimu ir gamyba. Rengia, tvarko ir saugo techninę dokumentaciją.

• tikrina mašinas ir įrangą, užtikrina patikimą jų veikimą darbo vietose;
• tikrina įrenginius prieš naudojimą, kad jie būtų funkcionalūs, atlieka įrangos techninę priežiūrą; 
• sprendžia problemas, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, įvertina praktinius veiksmus ir veiklos rezultatus;
• nustato su veikla susijusias problemas, praneša apie jas vadovybei ir jas sprendžia; 
• nustato įrangos pažeidimus bei gedimus, gauna atsargines dalis remontui ir taiso įrangą.
 

• atlikti įprastinius mechanizmų patikrinimus;
• atlikti techninę įrangos priežiūrą;
• atrasti problemų sprendimo būdus;
• lokalizuoti gedimus;
• šalinti įrangos veikimo sutrikimus.

214417 Techninių dokumentų inžinierius

Administruoja ir koordinuoja įrenginių techninius dokumentus, registruoja, atnaujina sutartinius įsipareigojimus, įveda pakeitimus į duomenų bazę, bendradarbiauja su įrenginių tiekėjais dėl privalomos techninės dokumentacijos.

• tvarko dokumentus, dėlioja pagal dokumentacijos planą į atitinkamas dokumentų bylas, jas tvarko, sutikrina, naudoja elektronines (kompiuterines) dokumentų valdymo sistemas;
• priima, kaupia, apskaito dokumentus ar jų bylas, bendradarbiauja su įrenginių tiekėjais dėl privalomos techninės dokumentacijos; 
• apdoroja ir perduoda informaciją bendradarbiams ar klientams;
• kopijuoja, nuskaito ar siunčia dokumentus faksu, rengia dalykinę korespondenciją;
• tvarko įmonių, įstaigų dokumentus, vadovaujasi naujausiomis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
 

• naudoti elektronines dokumentų valdymo sistemas;
• bendradarbiauti su įrenginių tiekėjais dėl techninės dokumentacijos;
• perduoti informaciją bendradarbiams;
• priimti, kaupti ir apskaityti dokumentus;
• vadovautis naujausiomis dokumentų apskaitos taisyklėmis.

214418 Šilumos energetikos inžinierius

Organizuoja šilumos gamybą, šilumos tiekimą ir energetikos sistemų priežiūrą. Montuoja ir derina šildymo įrangos sistemų darbą, joms parenka ir pritaiko technologijas, prietaisus, medžiagas. Eksploatuoja šilumos energetikos sistemas ir organizuoja remonto darbus. Plėtoja naujas technologijas šilumos energijai apskaityti ir taupyti, valdo įmonių šilumos ūkį, organizuoja atitinkamo įmonės padalinio veiklą.

• parenka medžiagas, energetikos sistemų įrenginius pagal projektinę dokumentaciją;
• projektuoja nesudėtingas šilumos energetikos sistemas, racionaliai naudoja išteklius, optimizuoja energijos gamybos etapus, montuoja šildymo įrangos sistemas ir atlieka derinimo darbus;
• parenka ir pritaiko šildymo įrangos sistemoms technologijas, prietaisus, medžiagas; 
• eksploatuoja šilumos energetikos sistemas ir organizuoja remonto darbus;
• plėtoja naujas technologijas šilumos energijai apskaityti ir taupyti.
 

• parinkti medžiagas;
• projektuoti nesudėtingas šilumos energetikos sistemas;
• pritaikyti šildymo įrangos sistemoms technologijas;
• organizuoti remonto darbus;
• plėtoti naujas technologijas.

214419 Suvirinimo darbų inžinierius

Analizuoja gamybos procesus, moko suvirintojus ir tikrina jų kvalifikaciją, koordinuoja ir organizuoja suvirinimo darbus, kontroliuoja ir vertina suvirintas siūles, vertina projekto techninę dalį, medžiagų savikainą, užsakomųjų paslaugų kainas ir darbo laiko apskaičiavimą.

• dalijasi informacija, praneša apie įvairias esamas metalo detalių suvirinimo technikas, jų savybes ir pritaikymą;
• projektuoja ir optimizuoja naujus metalo dalių suvirinimo būdus, parengia suvirinimo problemos sprendimo būdą, atsižvelgia į suvirinimo medžiagos ir įrangos savybes;
• nurodo prekių, medžiagų, metodų, procesų, paslaugų, sistemų, programinės įrangos ir funkcijų technines savybes, nustato konkrečius poreikius pagal klientų reikalavimus;
• parenka geriausią metalą metalui sujungti, taiko suvirinimo, litavimo ar litavimo kietuoju lydmetaliu metodus;
• koordinuoja ir organizuoja suvirinimo darbus.
 

• domėtis suvirinimo technikomis;
• kurti naujas suvirinimo technikas;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• parinkti metalo užpildą;
• organizuoti suvirinimo darbus.

214420 Transporto technologas

Organizuoja vietinį ir tarptautinį krovinių bei keleivių vežimą automobilių transportu, planuoja krovinių kaupimą ir saugojimą, nustato paslaugų kainą. Prižiūri ir kontroliuoja darbuotojus, atliekančius techninės priežiūros ir remonto darbus. Tvarko įmonės vežimų techninę ir technologinę dokumentaciją, apibendrina veiklos rezultatus, greitai priima sprendimus.

• projektuoja transporto technologinį procesą; 
• planuoja transporto technologinį procesą, krovinių kaupimą ir saugojimą, nustato paslaugų kainą;
• organizuoja vietinį ir tarptautinį krovinių bei keleivių vežimą automobilių transportu, specializuojasi vežti pavojinguosius krovinius; 
• prižiūri darbuotojus, kontroliuoja transporto technologinį procesą; 
• organizuoja ir valdo verslo įmonės padalinio veiklą.
 

• projektuoti transporto technologinį procesą;
• planuoti krovinių kaupimą ir saugojimą;
• organizuoti pavojingųjų krovinių vežimą;
• kontroliuoti transporto technologinį procesą;
• organizuoti verslo įmonės padalinio veiklą.

214421 Standartizacijos inžinierius

Rūpinasi įmonės standartizacijos reikalais, vykdo techninės dokumentacijos kontrolę, sudaro standartų katalogą ir jį tvarko. Tiria standartizuotų gaminių eksploatavimo rezultatus ir pateikia juos ekspertų komisijai. Kontroliuoja standartizacijos darbų vykdymą, diegia europinius standartus. Rengia standartizacijos darbo ataskaitas, įformina dokumentaciją. Numato kvalifikacijos tobulinimo kryptis, tobulina standartizacijos formas, metodus ir sistemas.

• valdo, sistemina ir apibendrina informaciją, rengia išvadas bei rekomendacijas dėl jos taikymo ir panaudojimo;
• tiria standartizuotų ir unifikuotų gaminių bei jų atskirų elementų eksploatavimo rezultatus ir pateikia juos ekspertų komisijai;
• planuoja, koordinuoja ir diegia standartus įmonės veikloje;
• išmano bei taiko darbe Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymus, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus; 
• užtikrina produktų, paslaugų ir įrangos atitiktį nacionaliniams ir tarptautiniams standartams.
 

• sisteminti informaciją;
• tirti standartizuotų gaminių eksploatavimo rezultatus;
• diegti standartus įmonės veikloje;
• taikyti darbe Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymus;
• užtikrinti produktų, paslaugų ir įrangos atitiktį standartams.

214422 Techninės priežiūros inžinierius

Parenka, įrengia ir prižiūri gamyboje naudojamus įrenginius, įvertina įrenginių būklę, rengia technines įrenginių remonto užduotis ar atlieka kitus jų priežiūros darbus. Tiria medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais. Tvarko įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbų registravimo dokumentaciją.

• tikrina mašinas ir įrangą, užtikrina patikimą jų veikimą darbo vietose;
• tikrina ir atlieka įrangos techninę priežiūrą, kad ji būtų funkcionali;
• nustato su veikla susijusias problemas ir jas sprendžia;
• tikrina įrangą, užtikrina įrangos atitiktį sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktams;
• rengia klientams techninio pobūdžio ataskaitas, suprantamas asmenims, neturintiems techninių žinių.
 

• atlikti įprastinius mechanizmų patikrinimus;
• atlikti įrangos techninę priežiūrą;
• lokalizuoti gedimus;
• tikrinti pramonės įrenginius;
• rengti technines ataskaitas.

214423 Mokslo darbuotojas (mechanikos inžinerija, mechanika)

Atlieka mechanikos ir mechanijos inžinerijos mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Skelbia savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose bei kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka ir analizuoja eksperimentinius darbus ir tiria konstrukcijas;
• skelbia mokslo straipsnius pripažintuose mechanikos inžinerijos, mechanikos mokslo leidiniuose, rengia ir išleidžia mechanikos inžinerijos, mechanikos mokslo monografijas; 
• skelbia mechanikos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
• viešina naujausias žinias mechanikos inžinerijos, mechanikos mokslo veikloje ir ją populiarina;
• konsultuoja valstybines įstaigas mechanikos inžinerijos, mechanikos mokslinių tyrimų, moderniųjų technologijų taikymo srityse.
 

• tirti konstrukcijas;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• viešinti naujausias žinias;
• išleisti mokslo monografijas;
• konsultuoti valstybines įstaigas.

214424 Jūrų laivų inžinierius

Prižiūri bei remontuoja įvairių tipų jūrų laivus, jų dalis bei jūrinę techniką. Kontroliuoja pagrindinių jūrų laivų variklių ir variklių mechanizmų įrengimą, priežiūrą ir remontą. Planuoja ir organizuoja kapitalinio remonto darbus, teikia techninę pagalbą laivų projektuotojams bei statytojams, užtikrina laivų įrenginių saugumą.

• įrengia, prižiūri ir remontuoja pagrindinius jūrų laivų variklius ir variklių mechanizmus bei sandėliavimo techniką; 
• stebi automatinio duomenų įrašymo įrangos duomenis, registruoja laivo žurnaluose, atlieka įvairias korekcijas;
• užtikrina nuolatinę pagrindinio laivo variklio priežiūrą, planuoja ir organizuoja reikalingus remonto darbus; 
• planuoja, organizuoja ir prižiūri kapitalinio remonto darbus laivui esant uoste;
• vadovauja laivą prižiūrintiems techniniams darbuotojams, užtikrina laivo įrengimų saugumą.
 

• remontuoti pagrindinius jūrų laivo variklius;
• stebėti automatinio duomenų įrašymo įrangos duomenis;
• užtikrinti nuolatinę pagrindinio laivo variklio priežiūrą;
• prižiūrėti kapitalinio remonto darbus;
• užtikrinti laivo įrenginių saugumą.

214490 Kiti mechanikos inžinieriai

Kiti mechanikos inžinieriai, kurie neišvardyti 2144 pogrupyje „Mechanikos inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja mašinų, laivų, mechanizmų ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja jų techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja dėl šių aspektų.

• projektuoja mašinas ir įrenginius, naudojamus gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės ūkyje, ir konsultuoja šiais klausimais;
• projektuoja garo variklius, vidaus degimo variklius ir kitus neelektrinius variklius, naudojamus kelių transporto priemonėse bei kituose mechanizmuose, ir konsultuoja šiais klausimais;
• projektuoja laivų korpusus, mechaninius įrenginius ir įrangą, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemas ir kitus mechaninius įrenginius ir konsultuoja šiais klausimais;
• užtikrina įrangos veikimą ir priežiūrą, atitiktį techninėms sąlygoms ir saugos standartams;
• nustato kontrolės standartus ir procedūras, užtikrina mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą.
 

• projektuoti mašinas ir įrenginius;
• projektuoti garo variklius;
• projektuoti laivų korpusus;
• užtikrinti įrangos veikimą ir priežiūrą;
• nustatyti kontrolės standartus ir procedūras.

214501 Chemijos technologas

Tiria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja maisto produktų ir gėrimų perdirbimo pramonės ir gamybos procesus, dalyvauja moksliniuose maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo srities tyrimuose, pataria darbdaviams maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo klausimais, analizuoja žaliavas ir parenka atitinkamus mišinius tam tikrų produktų gamybai, tikrina maisto produktus ir gėrimus perdirbimo metu ir jam pasibaigus, nustato gatavos produkcijos atitiktį specifikacijoms.

• projektuoja, tobulina ir kontroliuoja maisto produktų perdirbimo pramonės gamybos procesus ir įrenginius;
• analizuoja žaliavas ir parenka atitinkamus mišinius tam tikrų produktų gamybai, konsultuojasi su kitais specialistais; 
• tikrina maisto produktus ir gėrimus perdirbimo metu ir jam pasibaigus;
• bendradarbiauja su kitų sričių specialistais, pataria maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo klausimais;
• dalyvauja moksliniuose maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo srities tyrimuose, plečia ir tobulina gamybos procesus.
 

• projektuoti maisto produktų gamybos procesus;
• parinkti atitinkamus mišinius tam tikrų produktų gamybai;
• tikrinti maisto produktus ir gėrimus;
• bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
• tobulinti gamybos procesus.

214502 Maisto produktų ir gėrimų technologas

Plėtoja maisto produktų ir su jais susijusių produktų gamybos procesus, remiasi cheminiais, fiziniais ir biologiniais principais bei technologijomis. Projektuoja ir planuoja schemas arba įrangą, prižiūri darbuotojus, kontroliuoja ir gerina maisto technologijas maisto gamybos procesuose.

• atlieka maisto rizikos analizę, užtikrina maisto saugą;
• atsako už maisto gamyboje naudojamus priedus ar konservantus;
• stebi matavimo prietaisus, vaizdo monitorius ir spausdintą medžiagą, įvertina apdorojimo sąlygas, atlieka reikiamus terminų, sąnaudų, srautų ir temperatūros nustatymus ar pakeitimus;
• kuria maisto produktų gamybos ar išsaugojimo procesus ir metodus, kuria, plėtoja, sudaro ir valdo pramoninius maisto gamybos procesus ir metodus;
• taiko su maisto gamybos ir maisto saugos reikalavimų laikymusi susijusias taisykles, maisto saugos procedūras, grindžiamas rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema.
 

• atlikti maisto rizikos analizę;
• būti atsakingam už maisto gamyboje naudojamus priedus;
• kontroliuoti apdorojimo sąlygas;
• kurti maisto gamybos procesus;
• taikyti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemą (RVASVT).

214503 Dažų technologas

Specialia įranga ir naudodamas reguliavimo ir kontrolinius matavimo prietaisus dozuoja, sudaro, maišo ir filtruoja reikiamus tirpalus ir spalvotas suspensijas, verda įvairių rūšių klijus, užtikrina, kad galutinis produktas būtų sukurtas pagal nurodytą formulę.

• naudoja klampomatį, išmatuoja mišrių sudedamųjų dalių klampumą;
• paruošia maišyti skirtas dažų sudedamąsias dalis, pasveria ir pritaiko pagal nurodytą formulę;
• prižiūri mašinas, kuriomis maišo laką su dažais, gauna galutinį produktą, dažus, atitinkančius specifikacijas;
• patikrina gamybos mašinų poveikį aplinkai, analizuoja temperatūros lygius, vandens kokybę ir oro taršą;
• stebi ir atitinkamai reguliuoja vožtuvus, kad į maišytuvą ar mechanizmą patektų tikslus kiekis skysčio arba garų.
 

• matuoti cheminių medžiagų klampumą;
• paruošti dažų sudedamąsias dalis;
• prižiūrėti dažų maišytuvą;
• stebėti aplinkos parametrus;
• stebėti vožtuvus.

214504 Popieriaus technologas

Užtikrina optimalų popieriaus ir susijusių gaminių gamybos procesą. Atrenka pirmines bei antrines žaliavas ir tikrina jų kokybę. Optimizuoja mašinų ir įrangos naudojimą, taip pat popieriaus gamybai naudojamus cheminius priedus.

• gauna bandymų mėginius įvairiais popieriaus šalinimo ir perdirbimo proceso etapais, apdoroja mėginius, išbando juos, nustato pH lygį, atsparumo plyšimui ar ardymo laipsnį;
• stebi visus popieriaus kokybės aspektus, storį, permatomumą ir lygumą, atsižvelgia į specifikacijas ir rengia jį tolesnio apdorojimo bei apdailos procesams;
• užtikrina perdirbto popieriaus ir plaušienos kokybę, šalina lipnias medžiagas, plastikus, spalvotus, nebalintus pluoštus, ryškumą ir nešvarumus;
• analizuoja ir nustato problemų sprendimo, išvadų ar metodų privalumus ir trūkumus, planuoja alternatyvas;
• įgyvendina saugos programas, kurios atitinka nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, užtikrina įrangos ir procesų atitiktį saugos reikalavimams.
 

• išbandyti popieriaus gamybos mėginius;
• patikrinti popieriaus kokybę;
• patikrinti plaušienos kokybę;
• optimizuoti gamybą;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214505 Plastikų technologas

Užtikrina optimalų plastikų ir susijusių gaminių gamybos procesą. Atrenka pirmines bei antrines žaliavas ir tikrina jų kokybę. Optimizuoja mašinų ir įrangos naudojimą, taip pat plastikų gamybai naudojamus cheminius priedus.

• sintetina naujus plastikus, tiria jų fizikines ir chemines savybes, ieško pritaikymo sričių;
• tiria egzistuojančių plastikų savybes, jas pritaiko platesniam panaudojimui;
• atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, sintetina pageidaujamų savybių plastikus, bendradarbiauja su kitų sričių specialistais sintetinant naujus plastikus;
• vykdo naujų plastikų gamybos technologijų plėtrą, sintetina plastikus iš atsinaujinančių žaliavų, gamina sintetinius plastikus;
• organizuoja technologinius plastikinių gaminių gamybos procesus, tobulina profesinę veiklą ir vykdo naujų plastikų gamybos technologijų plėtrą.
 

• sintetinti naujus plastikus;
• tirti egzistuojančių plastikų savybes;
• bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
• vykdyti naujų plastikų gamybos technologijų plėtrą;
• organizuoti technologinius plastikinių gaminių gamybos procesus.

214506 Polimerų technologas

Užtikrina optimalų polimerų ir susijusių gaminių gamybos procesą. Atrenka pirmines bei antrines žaliavas ir tikrina jų kokybę. Optimizuoja mašinų ir įrangos naudojimą, taip pat polimerų gamybai naudojamus cheminius priedus.

• sintetina naujus polimerus, tiria jų fizikines ir chemines savybes, ieško pritaikymo sričių;
• tiria egzistuojančių polimerų savybes, pritaiko juos platesniam panaudojimui;
• atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, sintetina pageidaujamų savybių polimerus, bendradarbiauja su kitų sričių specialistais sintetinant naujus polimerus;
• organizuoja technologinius polimerinių gaminių gamybos procesus, tobulina profesinę veiklą ir vykdo naujų polimerų gamybos technologijų plėtrą;
• tiria polimerų poveikį aplinkai, degradacijos ir biodegradacijos procesus, organizuoja ir vykdo technologinius polimerų sintezės procesus. 
 

• sintetinti naujus polimerus;
• tirti polimerų savybes;
• bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
• vykdyti naujų polimerų gamybos technologijų plėtrą;
• organizuoti technologinius polimerinių gaminių gamybos procesus.

214507 Gumos technologas

Užtikrina optimalų gumos ir susijusių gaminių gamybos procesą. Atrenka pirmines ir antrines žaliavas ir tikrina jų kokybę. Optimizuoja mašinų ir įrangos naudojimą, taip pat gumos gamybai naudojamus cheminius priedus.

• atlieka jau paruoštų cheminių medžiagų pavyzdžių bandymų procedūras, naudoja reikiamą įrangą ir medžiagas, bando chemines medžiagas;
• kuria žaliuosius junginius, naudoja biologinius, o ne sintetinius ingredientus, įvertina aliejų, užpildų, polimerų ir jų novatoriškų formų potencialą;
• nustato toksiškus gumos junginių ingredientus ir pasiūlo alternatyvius ingredientus, atliekančius panašią funkciją;
• tikrina pagrindinių medžiagų, naudojamų pusgaminių ir gatavų prekių gamyboje, kokybę, vertina jų savybes ir atrenka mėginius, juos analizuoja;
• valdo įmonių sąveiką su aplinka ir jos poveikį aplinkai, nustato ir įvertina gamybos proceso ir su juo susijusių paslaugų poveikį aplinkai ir jį reguliuoja. 
 

• išbandyti cheminių medžiagų pavyzdžius;
• kurti žaliuosius junginius;
• pasiūlyti alternatyvius gumos junginių ingredientus;
• patikrinti žaliavų kokybę;
• valdyti veiklos poveikį aplinkai.

214508 Žaliavų kokybės inžinierius

Nustato produktų kūrimo kokybės standartus. Tikrina, ar produktai atitinka kokybės standartus, ir koordinuoja jų kokybės gerinimą.

• atlieka saugumo patikras svarbiose srityse, nustato galimus pavojus ar saugumo pažeidimus ir apie juos praneša, imasi saugumo standartų didinimo priemonių;
• bendradarbiauja su kokybės ekspertais, nustato kokybės standartus, užtikrina atitiktį reglamentams ir patenkina klientų poreikius;
• patobulina galimus veiklos ir finansinius rezultatus;
• įdiegia naujus verslo procesus, įgyvendina kokybės standartus ar kuria naujas procedūras kokybės trūkumų atveju;
• taiko įvairius metodus produktų kokybei užtikrinti, laikosi kokybės standartų ir specifikacijų, siekia išvengti produktų trūkumų, prižiūri pakuotes ir siuntimą į skirtingus gamybos padalinius.
 

• atlikti patikras;
• nustatyti kokybės standartus;
• nustatyti procesų patobulinimus;
• padėti įdiegti kokybės vadybos sistemas;
• tikrinti produktų kokybę.

214509 Biofizikos ir chemijos inžinierius

Vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• atlieka mokslinius tyrimus, išsiaiškina biologinėse sistemose vykstančius procesus, rezultatus pritaiko naujų technologijų plėtrai, modeliuoja ir projektuoja technologinę įrangą;
• kuria ir plėtoja naujas chemijos technologijas biomedicinos, atsinaujinančios energetikos, nanotechnologijos srityse;
• analizuoja tyrimų duomenis, juos sistemina, rengia ataskaitas, išvadas ir teikia rekomendacijas;
• bendradarbiauja su kitų sričių specialistais, sprendžia aktualias biologijos, neuromokslų, biotechnologijų ir nanotechnologijos, farmakologijos, medicinos, aplinkos apsaugos ir ekologijos problemas;
• organizuoja ir kontroliuoja laboratorijos komandos darbą.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• plėtoti naujas chemijos technologijas;
• analizuoti tyrimų duomenis;
• bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
• kontroliuoti laboratorijos komandos darbą.

214510 Biochemijos inžinierius

Tiria ir analizuoja biologines sistemas, biologinius procesus, jų fizinę ir cheminę prigimtį, kurių pagrindu kuriamos ir plėtojamos naujos chemijos technologijos. Užtikrina naujų chemijos technologijų kūrimą ir plėtrą biomedicinos, atsinaujinančios energetikos, nanotechnologijos srityse.

• valdo atvirojo kodo programinę įrangą, išmano pagrindinius atvirojo kodo modelius, licencijų sistemas ir dažniausią programavimo praktiką;
• konsultuoja taršos, kurią sukelia azoto oksidas, poveikio ir pasekmių klausimais bei siūlo sprendimus tam poveikiui sušvelninti;
• naudoja chromatografinę duomenų sistemos programinę įrangą, renka ir analizuoja chromatografinių detektorių rezultatus;
• bendradarbiauja biocheminių medžiagų gamybos srityje ir rengia jos mokomąją medžiagą;
• stebi veiklą ir atlieka užduotis, laikosi aplinkos apsaugos ir tvarumo standartų, užtikrina procesų atitiktį teisės aktams.
 

• valdyti atvirojo kodo programinę įrangą;
• konsultuoti dėl taršos nitratais;
• naudoti chromatografinę programinę įrangą;
• rengti biocheminių medžiagų gamybos mokomąją medžiagą;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų.

214511 Chemijos inžinierius

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, tiria medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• atlieka cheminius eksperimentus, išbando įvairius produktus ir medžiagas, daro išvadas dėl produkto gyvybingumo ir pakartojamumo;
• atlieka jau paruoštų cheminių medžiagų pavyzdžių bandymų procedūras, naudoja reikiamą įrangą ir medžiagas;
• prižiūri cheminių medžiagų naudojimą ir pasirenka konkrečias medžiagas tam tikriems procesams, jas derina;
• laikosi atitinkamų institucijų nustatytų higienos ir saugos standartų;
• stebi poveikį aplinkai ir vertina, nustato ir sumažina organizacijos keliamą pavojų aplinkai, atsižvelgdamas į išlaidas.
 

• atlikti cheminius eksperimentus;
• išbandyti cheminių medžiagų pavyzdžius;
• naudoti chemines medžiagas;
• laikytis saugos ir sveikatos standartų;
• įvertinti poveikį aplinkai.

214512 Kokybės inžinierius (chemijos inžinerija)

Nustato produktų arba paslaugų kūrimo kokybės standartus, tikrina produktų ir paslaugų atitiktį kokybės standartams ir koordinuoja kokybės gerinimą.

• bendradarbiauja su kokybės ekspertais, nustato kokybės standartus, užtikrina atitiktį reglamentams ir patenkina klientų poreikius;
• nustato kokybės užtikrinimo procedūras ir gerina kokybės standartus, peržiūri tikslus, protokolus, atsargas, procesus, įrangą ir technologijas;
• įdiegia naujus verslo procesus, įgyvendina kokybės standartus, kuria naujas procedūras kokybės trūkumų atveju;
• užrašo patikros rezultatus ir išvadas, registruoja patikros procesus ir veiksmus;
• taiko įvairius metodus produktų kokybei užtikrinti, laikosi kokybės standartų ir specifikacijų, nustato produktų trūkumus ir siunčia į skirtingus gamybos skyrius.
 

• nustatyti kokybės standartus;
• nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus;
• padėti įdiegti kokybės vadybos sistemas;
• rengti patikros ataskaitas;
• tikrinti produktų kokybę.

214513 Mokslo darbuotojas (chemijos inžinerija, cheminė technologija)

Atlieka taikomuosius chemijos inžinerijos ir cheminės technologijos mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose, publikuoja ir skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• skelbia mokslo straipsnius chemijos inžinerijos, cheminės technologijos mokslo leidiniuose;
• rengia ir išleidžia chemijos inžinerijos, cheminės technologijos mokslo monografijas;
• skelbia chemijos inžinerijos, cheminės technologijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus, rengia mokslo daktarus, koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus;
• populiarina chemijos inžinerijos, cheminės technologijos mokslą ir viešina naujausias žinias;
• pritaiko praktiškai chemijos inžinerijos, cheminės technologijos dėsnius ir metodus pramonės, medicinos srityse.
 

• skelbti mokslo straipsnius;
• išleisti mokslo monografijas;
• skelbti technologinės plėtros darbus;
• populiarinti chemijos inžinerijos mokslą;
• pritaikyti praktiškai chemijos inžinerijos mokslą įvairiose srityse.

214514 Naftos perdirbimo inžinierius

Modeliuoja, projektuoja ir eksploatuoja naftos perdirbimo proceso įrenginius, kontroliuoja ir tobulina naftos perdirbimo procesą. Diegia inovacijas naftos perdirbimo procese. Atsako už naftos perdirbimo proceso kontrolę ir kokybės užtikrinimą.

• modeliuoja, projektuoja ir eksploatuoja naftos perdirbimo technologinių procesų įrenginius; 
• vertina naftos perdirbimo įrangą ir procesus, optimizuoja veiklą ir laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų;
• diegia inovacijas naftos perdirbimo procese, kontroliuoja naftos perdirbimo procesą ir užtikrina kokybę;
• atlieka naftos perdirbimo srities taikomuosius mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su mokslininkų ir tyrėjų grupėmis, atlieka žaliavinės naftos ir jos produktų savybių tyrimus ir juo analizuoja; 
• taiko cheminius metodus naftos perdirbimo procese ir užtikrina kokybę. 
 

• projektuoti naftos perdirbimo įrenginius;
• optimizuoti veiklą;
• diegti inovacijas;
• atlikti žaliavinės naftos savybių tyrimus;
• taikyti cheminius metodus naftos perdirbimo procese.

214590 Kiti chemijos inžinieriai

Kiti chemijos inžinieriai, kurie neišvardyti 2145 pogrupyje „Chemijos inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• atlieka naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų srities mokslo tiriamuosius darbus, kuria komercinės gamybos procesus ir konsultuoja šiais klausimais;
• nustato gamybos metodus, medžiagas ir kokybės standartus ir užtikrina jų atitiktį techninėms sąlygoms;
• nustato kontrolės standartus ir procedūras, užtikrina cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, darbuotojų saugą;
• projektuoja chemijos pramonės gamyklos įrangą ir rengia cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesus;
• atlieka naujų gaminių gamybos etapų laboratorinius tyrimus ir bandymus.
 

• atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• nustatyti gamybos metodus;
• nustatyti kontrolės standartus;
• projektuoti chemijos pramonės įrangą;
• atlikti naujų gaminių gamybos etapų laboratorinius tyrimus ir bandymus.

214601 Sprogdinimo darbų inžinierius

Projektuoja ir koordinuoja sprogdinimo darbus, atliekamus statybos, kasybos ar kitų panašių projektų metu. Atsako už sprogdinimo darbų saugumą, aplinkos apsaugą ir visų su sprogdinimu susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

• planuoja, stebi ir kontroliuoja sprogdinimo darbus, atsižvelgdamas į vietos geologines ir topografinės sąlygas bei aplinkosaugos reikalavimus;
• koordinuoja sprogdinimo darbus su kitais projektų dalyviais, tokiais kaip inžinieriai, statybos vadovai ir darbininkai;
• projektuoja gręžimo modelius ir nustato reikiamą sprogstamųjų medžiagų kiekį;
• užtikrina apsaugą nuo sprogdinimo darbų, įskaitant saugos zonų nustatymą ir kitų saugumo priemonių įgyvendinimą;
• atlieka darbų dokumentavimą bei atsako už įrangos priežiūrą ir techninę pagalbą.
 

• ištirti būsimo sprogdinimo vietovę;
• nuspręsti dėl reikiamo sprogstamųjų medžiagų kiekio;
• nustatyti sprogdinimų seką;
• tvarkyti sprogstamąsias medžiagas;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214602 Kasybos inžinierius

Projektuoja, koordinuoja ir vadovauja kasybos procesams, kurie yra susiję su mineralų gavyba, apdorojimu ir transportavimu. Taip pat dirba su kasybos įrenginiais ir yra atsakingas už darbų saugumą.

• projektuoja ir koordinuoja kasybos veiklą, siekdamas padidinti kasybos proceso efektyvumą;
• sudaro techninius projektus ir planuoja gavybos darbus;
• stebi ir vertina mineralų kasybos procesą, kad būtų priimti tinkami sprendimai dėl gavybos;
• vadovauja kasybos įrenginių ir įrangos montavimo procesams;
• užtikrina darbuotojų saugumą ir laikosi kasybos pramonės reguliavimo reikalavimų;
• analizuoja kasybos veiklos rezultatus ir siūlo tobulinimo būdus.
 

• įvertinti kasybos plėtros projektus;
• konsultuoti kasyklų įrangos klausimais;
• naudoti kasyklų planavimo programinę įrangą;
• stebėti kasybos produkciją;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214603 Metalurgijos inžinierius

Dirba metalų gamybos srityje ir analizuoja fizines ir chemines metalų savybes, taip pat projektuoja, plėtoja ir valdo procesus, susijusius su metalų gamyba ir apdorojimu.

• analizuoja ir interpretuoja metalų savybes, kad suprastų, kaip metalai gali būti gaminami ir apdorojami;
• plėtoja procesus, kad būtų galima apdoroti metalus pagal pageidaujamas savybes, tokias kaip stiprumas, ištempimas ar lydymosi taškas;
• valdo gamybos procesus bei tiria naujas medžiagas, kad būtų galima tobulinti esamus gamybos metodus;
• identifikuoja ir sprendžia technines problemas, susijusias su gamyba ir apdorojimu;
• bendradarbiauja su kitais specialistais (inžinieriais ir chemikais), kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
 

• įvertinti metalo rūšių tinkamumą konkrečiam naudojimui;
• analizuoti bandymų duomenis;
• atlikti metalurginę struktūrinę analizę;
• bendradarbiauti su už kokybės užtikrinimą atsakingais asmenimis;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214604 Metalų apdirbimo inžinierius

Projektuoja, diegia, prižiūri ir tobulina metalo apdirbimo procesus bei jiems vadovauja, taip pat dirba su metalais ir jų lydiniais, projektuoja metalinius produktus.

• parenka metalo lydinių sujungimo būdus bei organizuoja metalo gaminių formavimo (liejimo, valcavimo, kalimo ir pan.) darbus;
• atlieka metalų korozijos ir metalo išskyrimo iš rūdos procesų kontrolę;
• užtikrina, kad metalo lydiniai bei pagaminti produktai atitiktų kokybės reikalavimus;
• rengia metalo gaminių bei jų prototipų projektinius brėžinius;
• atlieka bandymus ir tyrimus siekdamas pagerinti gamybos procesus ir produktų kokybę.
 

• įvertinti metalo rūšių tinkamumą konkrečiam naudojimui;
• analizuoti bandymų duomenis;
• atlikti metalurginę struktūrinę analizę;
• stebėti gamybos kokybės standartus;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214605 Metalų apdirbimo technologas

Užtikrina metalų apdirbimo procesų kokybę ir efektyvumą bei planuoja, organizuoja ir kontroliuoja darbo procesus, siekdamas užtikrinti, kad gaminiai būtų pagaminti laiku, efektyviai ir atitiktų kokybės standartus.

• kuria, diegia ir tobulina technologinius gamybos procesus įmonėje;
• atsako už technologinių sprendimų įgyvendinimą ir kontrolę;
• parenka ir naudoja tinkamus įrankius, įrenginius ir medžiagas metalų apdirbimui bei atlieka mechanizmų efektyvumo normų skaičiavimus;
• ruošia technologinių procesų aprašymus ir dokumentaciją;
• bendrauja su kitais gamybos specialistais siekdamas, kad visi gamybos procesai būtų sinchronizuoti.
 

• užtikrinti galimybę naudotis įranga;
• kontroliuoti automatizuotas mašinas;
• užtikrinti pagamintų produktų atitiktį reikalavimams;
• stebėti gamybos pokyčius;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214606 Gręžinių gręžybos inžinierius

Projektuoja, rengia ir prižiūri visus gręžybos darbus jūros gręžimo platformose arba sausumos gręžvietėse bei užtikrina gręžimo procesų valdymą ir saugą.

• renka ir apdoroja informaciją apie gręžinį, parenka gręžimui reikalingą įrangą;
• projektuoja, rengia gręžimo planus ir vadovauja gręžimo procesams;
• renka ir analizuoja duomenis, susijusius su gręžimo procesais;
• atlieka gręžinio įrangos bei gręžimo procedūrų priežiūrą ir užtikrina, kad gręžimo technika būtų veiksmingai ir saugiai naudojama;
• atsako už darbų saugos reikalavimų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
• vadovauja brigadai, užtikrina atliktų darbų kokybę ir atitiktį standartams.
 

• atlikti inžinerinę gręžimo vietos analizę;
• kurti gręžimo programas;
• stebėti gręžinių eksploatavimą;
• vadovauti gręžimo darbų komandai;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų.

214607 Mokslo darbuotojas (kasyba, metalurgija)

Vadovauja kasybos ir metalurgijos srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams bei kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas.

• rašo ir publikuoja monografijas, mokslo straipsnius pripažintuose metalurgijos ir kasybos srities leidiniuose;
• atlieka kasybos ir metalurgijos srities mokslo tiriamuosius darbus bei konsultuoja jų pritaikymo klausimais;
• vykdo metalų ir lydinių savybių tyrimus, kuria naujus lydinius, atlieka metalų ir lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų priežiūrą ir konsultuoja šiais klausimais;
• koordinuoja mokslinius ir taikomųjų tyrimų projektus bei užsiima kasybos ir metalurgijos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimu;
• bendradarbiauja ir konsultuojasi su kitais specialistais, ypač su geologais ir geofizikais.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• taikyti mokslinius metodus;
• parengti mokslines ataskaitas;
• rengti mokslo straipsnius;
• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

214608 Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius

Planuoja, projektuoja, plėtoja ir valdo naftos ir gamtinių dujų gavybos technologijas ir operacijas, siekdamas maksimaliai padidinti išteklių gavybą ir padidinti efektyvumą bei saugumą.

• analizuoja naftos ir gamtinių dujų plotų geologinius duomenis ir rengia jų išgavimo planus;
• vadovauja naftos ir gamtinių dujų gavybos projektams ir juos kontroliuoja bei koordinuoja veiklos procesus;
• projektuoja, modeliuoja ir prižiūri naftos ir gamtinių dujų gavybos įrenginius, atsako už efektyviausios įrangos ar jos dalių parinkimą;
• atlieka techninę ir ekonominę analizes, siekdamas nustatyti optimalias naftos ir gamtinių dujų gavybos strategijas;
• atsako už kontrolės standartų ir procedūrų nustatymą, užtikrindamas naftos ir gamtinių dujų gavybos saugią darbuotojų darbo aplinką.
 

• parengti gręžinių formavimo vertinimo programas;
• kurti gręžinių srauto sistemas;
• parinkti gręžinių įrangą;
• prižiūrėti gręžinių sąveiką;
• spręsti problemas kritiškai mąstant.

214690 Kiti gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

Kiti gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai, kurie neišvardyti 2146 pogrupyje „Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• planuoja anglies, metalų rūdų, nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip akmuo ir žvyras, telkinių nustatymą ir gavybą;
• parenka tinkamiausius veiksmingos kasybos ir gavybos metodus, planuoja šachtų ir tunelių išdėstymą bei vadovauja jų statybos darbams;
• nustato gręžinių įrengimo vietas ir parengia iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar dujų srautų kontrolės metodus;
• užtikrina darbų saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimą ir kontrolę;
• rengia mokslo tiriamuosius darbus, kuria metalų gavybos iš jų rūdų metodus ir konsultuoja jų pritaikymo klausimais;
• vadovauja brigadai, užtikrina atliktų darbų kokybę ir atitiktį standartams.
 

• parengti mokslines ataskaitas;
• atlikti inžinerinę gręžimo vietos analizę;
• naudoti kasyklų planavimo programinę įrangą;
• įvertinti metalo rūšių tinkamumą konkrečiam naudojimui;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų.

214901 Radiochemijos inžinierius

Specializuojasi radioaktyviųjų elementų chemijos srityje. Taiko cheminius ir radiologinius procesus, kad gautų ir valdytų radioaktyviųjų medžiagų srautus, taip pat atsako už saugų radioaktyviųjų medžiagų valdymą ir tvarkymą.

• vadovauja radioaktyviųjų medžiagų gamybos, tvarkymo ir saugumo valdymo procesams;
• atlieka radioaktyviųjų medžiagų analizę ir charakterizavimą, remdamasis radiometriniais, spektrometriniais, cheminiais ir fizikiniais tyrimais;
• atsako už radiologinės kontrolės rengimą ir įgyvendinimą siekdamas užtikrinti, kad radioaktyviosios medžiagos būtų naudojamos ir laikomos saugiai;
• dirba su saugumo dokumentais, kurie apima saugumo programų ir reikalavimų sudarymą ir rengimą, saugumo vadovų ir kitų asmenų mokymą; 
• bendradarbiauja su kitais specialistais, siekdamas užtikrinti, kad radioaktyviosios medžiagos būtų naudojamos ir tvarkomos saugiai.
 

• taikyti radiologinius ir cheminius procesus, siekiant gauti ir valdyti radioaktyviųjų medžiagų srautus;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• atlikti rizikos analizę;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214902 Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas

Atsako už ryšių strategijų kūrimą, įgyvendinimą ir vertinimą, analizuoja įmonės naudojamas sistemas, turinčias įtakos produkto gamybai, gamybos įrangos surinkimui, naujų gamyklų statybai, bei parenka labiausiai įmonės poreikius atitinkančias sistemas.

• vykdo įmonės įrenginių, mašinų, įrangos veikimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto projektavimą, analizę ir priežiūrą;
• bendradarbiauja su įmonės padaliniais bei išorės įmonėmis, užtikrinančiomis įmonės infrastruktūrą;
• atlieka įmonės techninės infrastruktūros analizę, teikia konsultacijas bei vykdo tyrimus dėl jos tobulinimo;
• rengia rekomendacijas dėl įmonės naudojamų sistemų bei įrangos tobulinimo;
• teikia įmonės naudojamų įrenginių, mašinų, įrangos galimybių ir naudojimo intensyvumo ataskaitas.
 

• analizuoti duomenis;
• atlikti sisteminę analizę;
• pateikti analizės rezultatus;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• suprojektuoti procesą.

214903 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas

Analizuoja įmonės verslo procesus ir reikalavimus, projektuoja, tobulina ir diegia sistemas, siekdamas pagerinti organizacijos (pvz., sveikatos priežiūros) sistemų efektyvumą ir produktyvumą.

• nagrinėja veiklos procesus ir reikalavimus, atsižvelgdamas į įmonės specifiką;
• analizuoja esamus procesus, siekdamas nustatyti galimus patobulinimus ir efektyvesnį jų naudojimą;
• analizuoja sistemas bei įvertina pokyčių, naujų standartų ir sertifikavimo poreikius;
• vertina naujas sistemas pagal jų tinkamumą organizacijos poreikiams;
• rengia rekomendacijas dėl organizacijos naudojamų sistemų bei įrangos tobulinimo bei teikia naudojamų sistemų galimybių ir naudojimo intensyvumo ataskaitas.
 

• analizuoti veiklos procesus;
• analizuoti duomenis;
• atlikti sisteminę analizę;
• pateikti analizės rezultatus;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• suprojektuoti procesą.

214904 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas

Atsako už įvairių sistemų projektavimą ir kūrimą bei jų veikimo ir optimizavimo užtikrinimą.

• planuoja ir projektuoja įvairių sistemų architektūrą ir dizainą;
• vertina esamų sistemų veikimą ir identifikuoja tobulinimo galimybes;
• kaupia ir analizuoja duomenis, reikalingus naujoms sistemoms kurti ir projektauoti;
• bendradarbiauja su kitais specialistais, kad būtų užtikrintas tikslus ir efektyvus sistemų kūrimo ir palaikymo procesas;
• užtikrina, kad projektuojamos sistemos atitiktų naudotojų reikalavimus ir teisinius reikalavimus.
 

• naudotis kompiuterizuoto projektavimo programine įranga;
• kurti valdymo sistemas;
• sukurti struktūrinę schemą;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• plėtoti kūrybines idėjas;
• analizuoti ir interpretuoti duomenis, susijusius su sistemos veikimu.

214905 Darbų saugos inžinierius

Projektuoja ir prižiūri darbų saugos sistemas bei procesus ir užtikrina, kad darbo procesai ir sąlygos atitiktų darbuotojų saugumo ir sveikatos reikalavimus, taip pat konsultuoja darbų saugos klausimais.

• analizuoja darbo procesus ir identifikuoja riziką darbuotojų sveikatai ir saugumui;
• konsultuoja darbdavius ir darbuotojus dėl saugios darbo aplinkos užtikrinimo;
• nustato gaisro pavojaus galimybes pastatuose, rengia evakuacijos planus bei diegia reikalingas priemones siekiant išvengti gaisrų;
• atsako už nuodingų cheminių medžiagų, naudojamų gamyboje ar kitoje įmonės veikloje, laikymo sąlygas ir rengia atliekų šalinimo taisykles;
• rengia ir įdiegia įmonėje procedūras, padedančias išvengti darbų saugos pažeidimų ar žalos;
• planuoja ir vykdo saugos ir sveikatos auditus, įvertina nelaimių padarytą žalą. 
 

• atlikti rizikos vertinimą;
• konsultuoti saugos didinimo klausimais;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• atlikti ugnies poveikio bandymus;
• stebėti saugą;
• atlikti patikras.

214906 Biomedicinos inžinierius

Taiko inžinerijos principus medicinos ir sveikatos apsaugos tikslais, projektuoja, plėtoja ir palaiko medicinines technologijas, sistemas ir įrangą, kuria ir tobulina medicininius produktus.

• projektuoja, testuoja, analizuoja ir optimizuoja medicininę įrangą ir sistemas;
• sprendžia technines problemas, susijusias su medicinine įranga;
• bendradarbiauja su medicinos specialistais, siekdamas užtikrinti, kad projektuojamos ir kuriamos technologijos atitiktų pacientų ir gydytojų poreikius;
• koordinuoja biomedicininės inžinerijos naujovių diegimą, testavimą ir tobulinimą;
• organizuoja medicininių produktų klinikinius bandymus;
• laikosi saugos ir kokybės standartų, reglamentuojančių medicininę įrangą ir sistemas. 
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• atlikti mokslinius tyrimus;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• sisteminti informaciją;
• nustatyti bandymų procedūras;
• koreguoti inžinerinius projektus.

214907 Optinės įrangos inžinierius

Projektuoja, plėtoja, testuoja ir palaiko skirtingas pramonines taikomąsias programas ir optinę įrangą, kuri naudojama šviesos signalų perdavimui ir apdorojimui informacinėse sistemose. Analizuoja šviesos perdavimo principus ir optiką, kad galėtų projektuoti įrangos inžinerines specifikacijas.

• projektuoja ir plėtoja naują optinę įrangą bei optinių prietaisų dalis, tokias kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa;
• testuoja ir tikrina optinę įrangą, siekdamas užtikrinti, kad jos veikimas atitiktų reikalavimus;
• atlieka optinės įrangos priežiūrą ir remontą;
• vykdo optinės įrangos kokybės kontrolę ir užtikrina jos patikimumą;
• bendrauja su klientais ir specialistais, kad užtikrintų sėkmingą projekto įgyvendinimą.
 

• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• išbandyti optinius komponentus;
• modeliuoti optines sistemas;
• projektuoti optinės įrangos prototipus;
• nustatyti optinės įrangos bandymų procedūras;
• pateikti analizės rezultatus.

214908 Medžiagų inžinierius

Tiria, atlieka eksperimentus ir projektuoja naujas konkrečiai pramonės šakai skirtas medžiagas, taip pat analizuoja medžiagų sudėtį ir tobulina esamas medžiagas.

• projektuoja naujas medžiagas, atsižvelgdamas į jų savybes ir paskirtį;
• analizuoja gamybos procesus, susijusius su stiklo, keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais;
• taiko medžiagų savybių matavimo ir tyrimo metodus ir analizuoja medžiagų sudėtį, struktūrą ir mechanines savybes;
• sprendžia medžiagų inžinerijos problemas, susijusias su medžiagų gamyba, tvarkymu, saugumu ir aplinkos apsauga;
• dirba su kompleksinėmis ir naujomis medžiagų technologijomis, siekdamas pagerinti esamų produktų kokybę ar kurti naujus produktus.
 

• kurti pažangiąsias medžiagas;
• įtraukti į gamybą naujus produktus;
• atlikti medžiagų bandymus;
• išbandyti cheminių medžiagų pavyzdžius;
• parengti medžiagų testavimo procedūras;
• vadovautis saugos ir sveikatos standartais.

214909 Saugos inžinierius

Organizuoja ir įgyvendina saugos programas ir politiką įmonėje. Koordinuoja darbuotojų saugos mokymus ir atlieka audito funkcijas, siekdamas, kad įmonės veikla atitiktų saugos standartus.

• organizuoja darbo vietų ir darbo srities profesinės rizikos vertinimą;
• kontroliuoja, kaip įmonės darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos teisės aktų ir įmonės vidinių norminių teisės aktų reikalavimų;
• organizuoja darbuotojų mokymus ir konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
• rengia asmeninių apsaugos priemonių, kitų priemonių ir paslaugų pirkimo dokumentaciją ir prižiūri darbuotojų aprūpinimą kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
• bendradarbiauja su kitais specialistais siekdamas užtikrinti saugų darbo vietų projektavimą, pastatų konstrukciją ir priežiūrą.
 

• tvirtinti inžinerinius projektus;
• atlikti saugos strategijų patikrinimus;
• konsultuoti saugos didinimo klausimais;
• atlikti rizikos vertinimą;
• atlikti darbo vietos auditą.

214910 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius

Projektuoja, diegia, eksploatuoja ir tobulina sistemas (išskyrus kompiuterių sistemas) bei organizuoja techninės priežiūros ir remonto darbus.

• kuria ir atnaujina sistemas, kurios skirtos dokumentams, informacijai, verslo ir gamybos procesams valdyti, taip pat rengia sistemų valdymo programas bei schemas;
• atlieka sistemų įrangos diegimo, montavimo ir derinimo darbus bei užtikrina darbų kokybę;
• analizuoja sistemų naudojimo pajėgumus, įvertina jų būklę, nustato gedimus ir juos pašalina;
• atsako už inžinerinės veiklos organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą įmonėje;
• bendradarbiauja su kitais specialistais siekdamas užtikrinti efektyvų sistemų veikimą.
 

• analizuoti gamybos procesus siekiant juos patobulinti;
• naudoti pažangias gamybos technologijas;
• valdyti inžinerijos projektus;
• suprasti techninius reikalavimus;
• vadovautis saugos ir sveikatos standartais.

214911 Automatikos inžinierius

Projektuoja, plėtoja, diegia ir prižiūri gamybos proceso automatizavimo taikomąsias programas, sistemas ir įrangą, taip pat prižiūri procesus ir užtikrina, kad visos sistemos veiktų saugiai ir sklandžiai.

• projektuoja ir plėtoja automatines sistemas ir įrangą, atsižvelgdamas į klientų poreikius ir reikalavimus;
• prižiūri ir palaiko automatines sistemas, atlieka jų diagnostiką ir remontą;
• integruoja automatines sistemas su kitais įrenginiais ir programomis;
• testuoja automatines sistemas ir įrangą, siekdamas užtikrinti jų efektyvumą, patikimumą ir saugumą;
• bendradarbiauja su kitais specialistais, siekdamas užtikrinti efektyvų gamybos proceso automatizavimą.
 

• tvirtinti inžinerinius projektus;
• projektuoti prototipus;
• nustatyti elektroninės įrangos bandymų procedūras;
• atlikti kokybės kontrolės analizę;
• projektuoti automatizacijos komponentus;
• sisteminti informaciją.

214912 Inžinerijos ekonomistas

Taiko ekonomikos principus ir metodus, kad padėtų inžinieriams projektuoti ir vykdyti projektus ekonomiškai ir efektyviai, analizuoja įmonės naudojamų sistemų, turinčių įtakos produkto gamybos ciklui, ekonominį efektyvumą.

• skaičiuoja ekonominę projekto vertę, prognozuoja pajamas ir sąnaudas, rekomenduoja tinkamas priemones efektyvumui gerinti;
• analizuoja projektų riziką ir prognozuoja galimas neigiamas pasekmes;
• taiko finansinės analizės metodus, kad galėtų identifikuoti ir vertinti inžinerinių projektų galimybes, vertinti jų grąžą, pelningumą ir riziką;
• užtikrina, kad inžinerinis projektas būtų vykdomas pagal nustatytas sąlygas ir reikalavimus, kad būtų laikomasi grafiko, taip pat užtikrina projekto finansų kontrolę;
• rengia naujos įrangos įsigijimo arba esamos įrangos atnaujinimo sąmatas.
 

• analizuoti ekonomikos tendencijas;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• teikti sąnaudų ir naudos analizės ataskaitas;
• taikyti statistinės analizės metodus;
• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

214913 Sistemų technikos inžinierius

Projektuoja, testuoja, konfigūruoja ir atnaujina įmonės naudojamas sistemas bei įrenginius ir užtikrina veiksmingą techninio projektavimo procesą.

• išsiaiškina ir analizuoja įmonei reikalingos sistemos reikalavimus bei parenka tinkamiausius įrenginius;
• projektuoja ir kuria naujas technines sistemas bei apskaičiuoja, kiek kainuos jų įrengimas;
• testuoja ir integruoja technines sistemas, kad jos veiktų kaip vientisa struktūra;
• atlieka naujų prietaisų prijungimą, įvairių prietaisų sureguliavimą ir jų priežiūrą;
• užtikrina sistemų saugumą ir jų atitiktį reikalavimams.
 

• atlikti galimybių studiją;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• valdyti inžinerijos projektus;
• rengti techninę dokumentaciją;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214914 Turto valdymo inžinierius

Atsako už pastatų, patalpų ir kito nekilnojamojo turto valdymą ir techninę priežiūrą bei užtikrina, kad turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir saugomas, o patalpos atitiktų techninius reikalavimus.

• prižiūri pastatus ir patalpas ir užtikrina juose esančių inžinerinių sistemų techninės būklės palaikymą;
• atlieka pastatų ir patalpų vertinimą ir rengia ataskaitas dėl jų būklės, reikalingų pakeitimų ir atnaujinimų;
• kontroliuoja vykdomų statybos, rekonstrukcijos, atnaujinimo ir remonto darbų kokybę;
• kontroliuoja ir koordinuoja pastatų bei patalpų priežiūros ir remonto darbus;
• sudaro medžiagų nurašymo, darbų atlikimo, defektų aktus ir užtikrina tinkamą medžiagų apskaitą;
• kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją ir rengia ataskaitas.
 

• tikrinti pastatų būklę;
• tikrinti pastatų sistemas;
• teikti rekomendacijas dėl remonto;
• rengti techninę dokumentaciją;
• rengti darbo ataskaitas.

214915 Metrologijos inžinierius

Taikydamas įvairius matavimo metodus dirba su matavimo prietaisais matavimo, vertinimo ir kalibravimo srityse, užtikrina tikslų ir patikimą matavimų atlikimą.

• atlieka matavimus ir kalibravimus, naudodamas įvairius matavimo prietaisus;
• planuoja ir organizuoja matavimo ir kalibravimo procedūras;
• dirba su įvairių fizikinių dydžių (elektrinių, geometrinių, optinių, jėgos, temperatūros) matavimo įranga;
• atsako už etalonų metrologinės kontrolės vykdymą ir vertina matavimo prietaisų bei metodų patikimumą ir tikslumą;
• analizuoja matavimo rezultatus ir teikia rekomendacijas;
• rengia patikros ir kalibravimo instrukcijas bei ataskaitas.
 

• taikyti mokslinius metodus;
• nagrinėti dydžių ryšius;
• valdyti tikslią matavimo įrangą;
• kalibruoti tiksliuosius instrumentus;
• parengti kalibravimo ataskaitą;
• nustatyti bandymų procedūras.

214916 Mokslo darbuotojas (kitos inžinerijos sritys)

Vadovauja inžinerijos srities mokslinių tyrimų, inovacijų vystymo ir eksperimentinės plėtros projektams, taip pat kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, rengdamas techninius sprendimus bei atlikdamas tyrimus.

• atlieka inžinerijos srities mokslinius tyrimus bei rengia mokslo straipsnius ir monografijas;
• vadovauja inžinerijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbams;
• bendradarbiauja rengiant mokslo daktarus bei koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus;
• analizuoja inžinerijos problemas ir siūlo techninius sprendinius;
• dalyvauja inžinerijos projektuose ir rengia techninius projektų sprendinius;
• analizuoja ir interpretuotuoja duomenis, gautus atliekant inžinerijos tyrimus.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• taikyti mokslinius metodus;
• parengti mokslines ataskaitas;
• rengti mokslo straipsnius;
• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

214917 Sprogmenų inžinierius

Projektuoja, rengia ir prižiūri reguliuojamus sprogdinimus, taip pat nustato reikiamą sprogstamųjų medžiagų kiekį, informuoja apie užsikirtimus bei užtikrina saugų ir efektyvų sprogmenų naudojimą.

• vadovauja sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų naudojimo operacijoms;
• atsako už sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų projektavimą ir konstravimą, atsižvelgdamas į skirtingas reikmes ir aplinkybes;
• užtikrina saugų sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų transportavimą, sandėliavimą ir panaudojimą;
• atlieka sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų testavimus ir analizę, siekdamas nustatyti jų savybes ir galimybes;
• bendradarbiauja su kitais specialistais, tokiais kaip geologai, architektai, statybos inžinieriai ir kt.
 

• ištirti būsimo sprogdinimo vietovę;
• nustatyti sprogdinimų seką;
• nuspręsti dėl reikiamo sprogstamųjų medžiagų kiekio;
• pranešti apie sprogdinimo rezultatus;
• spręsti problemas kritiškai mąstant;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos teisės aktų.

214918 Jūrų gelbėjimo inžinierius

Atsako už jūrų gelbėjimo priemonių, technologijų ir procedūrų projektavimą, diegimą, priežiūrą ir tobulinimą, kad būtų užtikrintas efektyvus ir saugus jūrų gelbėjimo procesas.

• projektuoja ir diegia jūrų gelbėjimo priemones, tokias kaip gelbėjimo laivai, jūrų transporto priemonių sekimo sistemos, radijo ryšio ir navigacijos įrenginiai ir kt.;
• užtikrina tinkamą jūrų gelbėjimo priemonių priežiūrą ir remontą;
• vykdo jūrų gelbėjimo pratybas ir mokymus; 
• stebi jūrų transporto eismą ir koordinuoja gelbėjimo operacijas su kitomis intitucijomis (jūrų policija, jūrų pajėgomis ir kt.);
• tiria ir analizuoja jūrų gelbėjimo statistiką ir įvykius, kad būtų galima tobulinti jūrų gelbėjimo priemones, technologijas ir procedūras.
 

• projektuoti ir diegti jūrų gelbėjimo priemones ir technologijas;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• atlikti rizikos vertinimą;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• padėti vykdyti gelbėjimo jūroje operacijas.

214919 Energetikos inžinierius

Projektuoja inovatyvius ir veiksmingus būdus energijai gaminti, pakeisti ir paskirstyti, kad būtų padidintas aplinkos tvarumas ir energijos vartojimo efektyvumas.

• projektuoja, kuria ir diegia energijos gamybos ir perdavimo sistemas;
• planuoja ir valdo energijos vartojimo sistemas;
• analizuoja taupesnius ir efektyvesnius energijos vartojimo procesus;
• atlieka energijos naudingumo ir efektyvumo analizes;
• prižiūri ir remontuoja energijos gamybos ir perdavimo sistemas;
• konsultuoja vartotojus energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo būdų klausimais.
 

• analizuoti energijos rinkos tendencijas;
• valdyti žinias, kad būtų padarytas poveikis veiklos strategijoms;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti elektros energijos sistemas;
• projektuoti saulės energijos šildymo sistemas.

214920 Biomechanikos inžinierius

Taiko inžinerijos principus ir metodiką, kurdamas bei tobulindamas medicininius produktus, kuriais siekiama spręsti kūno motorikos ir biomechanikos problemas.

• kuria, diegia ir testuoja medicininės diagnostikos ir terapijos technologijas;
• atlieka taikomojo pobūdžio biomechaninius tyrimus siekdamas nustatyti žmogaus kūno struktūrų ir funkcijų sąveiką;
• koordinuoja biomedicininės inžinerijos projektus;
• projektuoja kūno įtaisus bei protezus ir atlieka medicininių produktų klinikinius bandymus;
• bendradarbiauja su medicinos specialistais ir kitais inžinieriais, siekdamas įgyvendinti kūno mechanikos sprendimus;
• atsako už klinikinės įrangos diegimą ir techninę priežiūrą.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• atlikti laboratorinius bandymus;
• projektuoti prototipus.

214921 Kokybės inžinierius

Projektuoja ir rengia kokybės valdymo sistemas, nustato produktų arba paslaugų kokybės standartus. Tikrina, ar produktai ir paslaugos atitinka kokybės standartus, ir koordinuoja kokybės gerinimą.

• kuria kokybės kontrolės sistemas, analizuoja produktų ar paslaugų kokybę, nustato kokybės trūkumus ir siūlo gerinimo būdus;
• atlieka kokybės tyrimus, analizuoja gautus duomenis, rengia ataskaitas ir išvadas;
• stebi ir kontroliuoja kokybės valdymo sistemų veikimą, identifikuoja ir sprendžia problemas;
• atlieka kokybės auditą ir užtikrina kokybės reikalavimų atitiktį;
• konsultuoja kolegas ar tiekėjus dėl kokybės valdymo principų ir praktikų.
 

• padėti įdiegti kokybės vadybos sistemas;
• nustatyti kokybės standartus;
• atlikti patikras, siekiant nustatyti saugumo pažeidimus;
• nustatyti kokybės užtikrinimo tikslus;
• nustatyti procesų patobulinimus;
• rengti patikros ataskaitas.

214922 Nanotechnologijos inžinierius

Dirba nanomedicinos, nanoelektronikos ar kitose srityse su nanomedžiagomis ir kitais jautriais nanometrinių matmenų objektais, kuriems reikia didelio tikslumo. Derina mokslines žinias apie atomus ir molekules su taikomųjų programų inžineriniais principais, kad sukurtų nanoobjektus.

• projektuoja, kuria ir vysto naujus produktus, sistemas ir medžiagas, kurioms naudojama nanotechnologija;
• atlieka eksperimentus ir laboratorinius tyrimus, siekdamas ištirti nanostruktūras ir jų savybes;
• analizuoja ir interpretuoja tyrimų duomenis;
• konsultuoja klientus ir pramonės įmones dėl nanotechnologijos taikymo ir jos galimybių įvairiose srityse;
• sprendžia nanotechnologijos srities problemas, susijusias su nanomedžiagų sinteze, charakterizavimu ir funkcionalumu;
• projektuoja nanotechnologinius įrankius ir užtikrina produktų kokybę ir saugą, vadovaudamasis griežtais saugos ir kokybės standartais.
 

• gebėti mąstyti sistemiškai ir analizuoti sudėtingus techninius procesus;
• atlikti cheminius eksperimentus;
• išnagrinėti inžinerijos principus;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• vadovautis saugos ir sveikatos standartais.

214990 Kiti kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Kiti kitur nepriskirti inžinerijos specialistai, kurie neišvardyti 2149 pogrupyje „Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, inžinerijos procedūras ir priima sprendimus, susijusius su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika, medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir sprogstamosiomis medžiagomis, ir konsultuoja šiais klausimais.

• taiko inžinerijos žinias projektuodamas, tobulindamas ir vertindamas biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
• atlieka įvairių medicinos procedūrų, prietaisų, vaizdo gavimo sistemų, pvz., magnetinio rezonanso, arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų projektavimą;
• projektuoja, kuria ir vysto naujus produktus, sistemas ir medžiagas, kurioms naudojama nanotechnologija;
• kuria kokybės kontrolės sistemas, analizuoja produktų ar paslaugų kokybę, nustato trūkumus ir siūlo gerinimo būdus;
• atsako už galimų pavojų nustatymą ir saugos procedūrų bei priemonių diegimą.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• atlikti laboratorinius bandymus;
• projektuoti prototipus;
• nustatyti procesų patobulinimus.

215101 Elektros inžinierius

Projektuoja, diegia ir testuoja įrenginius, variklius ir elektros įrangą, turinčią energijos perdavimo funkciją, bei parengia jų eksploatavimo taisykles.

• atlieka elektros tinklų ir grandinių projektavimo, testavimo ir diegimo darbus;
• rengia elektros inžinerinių sprendimų ir projektų dokumentaciją;
• vykdo elektros instaliacijos planavimą ir pritaikymą gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
• organizuoja ir atlieka elektros įrangos remontą ir techninę priežiūrą;
• dalyvauja projektuose bendradarbiaudamas su kitais inžinieriais ir specialistais, dokumentuoja techninius sprendinius ir pasirinkimus;
• konsultuoja variklių, įrangos projektavimo, gamybos, naudojimo, montavimo, techninės priežiūros ir remonto klausimais.
 

• atlikti energijos vartojimo modeliavimą;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti pažangiuosius tinklus;
• vertinti elektros energijos poreikius;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215102 Elektros sistemų inžinierius

Atsako už elektros sistemų ir įrenginių projektavimą, diegimą, priežiūrą ir optimizavimą. Užtikrina saugų, efektyvų ir patikimą energijos tiekimą ir paskirstymą. Identifikuoja energijos tiekimo trikdžius.

• vykdo elektros sistemų kūrimo bei projektavimo darbus;
• testuoja, atnaujina ir vertina esamas elektros sistemas;
• užtikrina elektros sistemų saugumą ir tinkamą veikimą;
• suderina elektros sistemas su kitais techniniais sprendiniais (pvz., statybiniais projektais);
• prižiūri ir remontuoja elektros sistemas, siekdamas užtikrinti jų patikimumą ir saugumą;
• teikia konsultacijas dėl elektros sistemų naudojimo ir priežiūros.
 

• projektuoti elektros energijos sistemas;
• atlikti energijos vartojimo modeliavimą;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• nustatyti energijos profilius;
• vertinti elektros energijos poreikius;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215103 Elektromechanikos inžinierius

Projektuoja, diegia, prižiūri ir atnaujina elektromechanines sistemas bei įvairius mechaninius prietaisus, valdomus elektra, ir vykdo jų modernizavimo darbus.

• projektuoja ir kuria elektromechanines sistemas bei atlieka jų testavimo darbus siekdamas įvertinti sistemų efektyvumą;
• prižiūri ir modernizuoja esamas elektromechanines sistemas;
• atlieka mechaninių prietaisų, varomų elektra, kūrimo, įvairių detalių parinkimo, pritaikymo ir gedimų paieškos darbus;
• atsako už prietaisų surinkimą, sujungimą, įvairių dalių bei sistemų tikrinimą;
• rengia projektų dokumentaciją, specifikacijas, schemas, brėžinius, techninius aprašymus ir kt.;
• bendradarbiauja su kitais specialistais, pvz., su elektros inžinieriais, mechanikais, matematikais ir kt.
 

• išbandyti elektromechanines sistemas;
• analizuoti bandymų duomenis;
• modeliuoti elektromechanines sistemas;
• parengti gamybos prototipus;
• pakoreguoti inžinerinius projektus;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215104 Elektrotechnikos technologas

Projektuoja, testuoja, diegia ir palaiko elektroninius įrenginius ir sistemas bei teikia konsultacijas dėl jų įrengimo.

• projektuoja ir konstruoja elektroninius įrenginius ir sistemas;
• planuoja ir koordinuoja elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemų diegimą ir priežiūrą;
• užtikrina elektroninių įrenginių ir sistemų kokybę, efektyvumą ir atitiktį standartams;
• dalyvauja techninių sprendimų priėmimo procesuose, kurie susiję su elektros energijos naudojimu ir paskirstymu;
• organizuoja ir atlieka elektros ir elektronikos sistemų gedimų paiešką bei remontą;
• bendradarbiauja su klientais, inžinieriais ir kitais specialistais, kad užtikrintų sėkmingą elektros ir elektronikos sistemų funkcionavimą.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti elektromechanines sistemas;
• stebėti gamybos kokybės standartus;
• bendrauti profesiniu lygmeniu mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215105 Elektros energetikos inžinierius

Organizuoja energetinių sistemų eksploataciją ir remontą bei projektuoja, diegia, montuoja, prižiūri ir valdo elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ar tiekimo įrenginius ir įtaisus.

• užtikrina gamybos aprūpinimą elektros energija, šiluma, garais, vandeniu ir kitais energetiniais ištekliais;
• atlieka konstrukcinių elektros energijos šaltinių ir tinklų analizę;
• sudaro įvairios paskirties projektuojamojo objekto elektrines schemas bei užtikrina reikiamos įrangos parinkimą;
• atlieka įvairios paskirties elektros įrenginių darbo režimo apskaičiavimus;
• atlieka sumontuotų elektros įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti vertinimą bei organizuoja elektros įrenginių techninės būklės tikrinimo, gedimų nustatymo bei jų šalinimo darbus;
• užtikrina darbų saugos reikalavimų laikymąsi atliekant montavimo, paleidimo bei derinimo darbus.
 

• atlikti su elektros energija susijusius skaičiavimus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• suprasti inžinerinius brėžinius;
• reaguoti į nenumatytus atvejus, susijusius su elektros energija;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215106 Mokslo darbuotojas (elektros inžinerija)

Vadovauja elektros inžinerijos srities mokslinių tyrimų, inovacijų vystymo ir eksperimentinės plėtros projektams, taip pat kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, rengdamas techninius sprendinius bei atlikdamas tyrimus.

• rengia elektros inžinerijos srities mokslo straipsnius ir monografijas;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus;
• interpretuoja ir analizuoja elektros inžinerijos tyrimų duomenis;
• vadovauja elektros inžinerijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbams;
• bendradarbiauja rengiant mokslo daktarus bei koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus;
• analizuoja elektros inžinerijos problemas ir siūlo techninius sprendinius.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• taikyti mokslinius metodus;
• parengti mokslines ataskaitas;
• rengti mokslo straipsnius;
• bendrauti profesiniu lygmeniu mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

215107 Išmaniųjų namų inžinierius

Projektuoja, diegia ir prižiūri išmaniąsias namų automatizavimo sistemas (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, šviesos, apsaugos ir kt.), sujungiančias susietuosius ir išmaniuosius namų ūkio prietaisus.

• projektuoja ir diegia išmaniąsias namų sistemas, pvz., vėdinimo, apsaugos, būsto automatizavimo ir kt.;
• konfigūruoja ir valdo išmaniąsias namų sistemas, naudodamas programinę įrangą ir tinklo protokolus;
• vykdo periodinę išmaniųjų namų sistemos priežiūrą ir atlieka reikiamus pakeitimus;
• teikia konsultacijas klientams dėl išmaniųjų namų sistemų ir jų technologijų;
• įvertina namų energijos vartojimo efektyvumą ir siūlo būdus jį optimizuoti.
 

• projektuoti elektronines sistemas;
• projektuoti pastatų automatinės kontrolės sistemas;
• projektuoti taikomųjų programų sąsajas;
• kurti energijos taupymo koncepcijas;
• sukurti programinės įrangos prototipus;
• bendrauti su klientais.

215190 Kiti elektros inžinieriai

Kiti elektros inžinieriai, kurie neišvardyti 2151 pogrupyje „Elektros inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

* projektuoja elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemas ir konsultuoja jų klausimais;
* atlieka elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūrą, kontrolę ir stebėseną;
* atsako už elektros variklių, elektrinės traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimą;
* vykdo elektros instaliacijos planavimą ir pritaikymą gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
* užtikrina kontrolės standartų ir procedūrų nustatymą, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
* atlieka elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūrą ir remontą.
 

* projektuoti pažangiuosius tinklus;
* naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
* nustatyti energijos profilius;
* vertinti elektros energijos poreikius;
* užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

LTKS VI
 

215201 Avionikos inžinierius

Projektuoja, diegia ir prižiūri lėktuvų ir kitų orlaivių elektronines sistemas, apimančias visus skrydžio kontrolės komponentus, tokius kaip autopilotas, navigacija, automatizuotas nusileidimas ir kt., ir skirtas saugiam skrydžiui užtikrinti.

• projektuoja, diegia ir prižiūri orlaivių elektroninių sistemų kompleksus;
• atlieka orlaivių elektronikos patikras bei identifikuotų gedimų diagnostiką ir remontą;
• renka ir analizuoja duomenis apie orlaivių elektroninių sistemų našumą, jų gedimus ir reikiamus atnaujinimus;
• testuoja naujas orlaivių elektronines sistemas ir prietaisus;
• konsultuoja kitus techninius specialistus dėl orlaivių elektroninių sistemų ir jų technologijų.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• kurti valdymo sistemas;
• koreguoti inžinerinius projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• projektuoti elektronines sistemas;
• parengti techninius planus.

215202 Aviacinių kosminių aparatų inžinierius

Projektuoja, konstruoja, testuoja tobulina ir remontuoja aviacinius bei kosminius aparatus, jų sistemas ir komponentus.

• atlieka mokslinius tyrimus siekdamas identifikuoti naujus metodus ir technologijas, kurie pagerintų aviacijos ir kosmoso technologijas;
• projektuoja ir kuria aviacinių ir kosminių aparatų sistemas ir komponentus, tokius kaip varikliai, stabilizatoriai, kuro siurbliai ir kt.;
• vadovauja aviacinių ir kosminių aparatų gamybos bei surinkimo darbams;
• dalyvauja pagamintų aviacinių arba kosminių aparatų išbandymuose, testuoja sistemas ir komponentus, kad būtų užtikrintas jų saugumas, patikimumas;
• rengia profilaktinės patikros ir techninės priežiūros grafikus;
• atlieka variklių, sklandymo įrenginių bei kitos mechaninės ir elektroninės įrangos priežiūrą ir remontą.
 

• atlikti galimybių studiją;
• užtikrinti orlaivių atitiktį reikalavimams;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• vertinti finansinį perspektyvumą;
• lokalizuoti gedimus.

215203 Elektronikos inžinierius

Projektuoja ir kuria elektronines sistemas bei elektroninius įrenginius, analizuoja duomenis ir sprendžia techninius ir technologinius elektronikos srities klausimus.

• projektuoja ir tobulina elektroninius įrenginius, sistemas ir technologijas;
• vadovauja elektronikos ir nuotolinių ryšių bei sistemų gamybai ir įrengimui;
• analizuoja, testuoja ir vertina elektroninių įrenginių ir sistemų veikimą;
• projektuoja, diegia ir prižiūri aukšto dažnio bangas naudojančius prietaisus, sistemas ir įrenginius;
• organizuoja elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstomųjų įrenginių technologinio valdymo darbus;
• organizuoja elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto darbus.
 

• projektuoti elektronines sistemas;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• nustatyti elektroninės įrangos bandymų procedūras;
• rengti technines ataskaitas;
• parengti techninius planus.

215204 Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

Dirba su įvairiais matavimo įtaisais ir jų valdymo sistemomis, siekdamas užtikrinti, kad produktai atitiktų nustatytus kokybės standartus.

• projektuoja įvairius matavimo ir kontrolės prietaisus ir užtikrina, kad jie atitiktų specifikacijas ir standartus;
• tiria ir testuoja matavimo įrangą ir sistemas, siekdamas užtikrinti jų veikimo patikimumą ir tikslumą;
• konsultuoja gamybos ir inžinerijos komandas dėl matavimo įrangos ir valdymo sistemų diegimo ir priežiūros;
• analizuoja duomenis, gautus iš matavimo įrangos, siekdamas nustatyti produkto kokybę ir reikalingus tobulinimo veiksmus;
• prižiūri matavimo įrangą, atlieka jos remonto ir atnaujinimo darbus;
• rengia matavimo aparatūros techninę specifikaciją ir dokumentaciją.
 

• naudoti matavimo prietaisus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• nustatyti elektroninės įrangos bandymų procedūras;
• rengti technines ataskaitas;
• įvertinti matavimo įrangos ir valdymo sistemų funkcionalumą ir galimybes;
• dirbti su skirtingais matavimo įtaisais ir valdymo sistemomis.

215205 Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

Projektuoja, tobulina ir testuoja elektroninius įtaisus, paremtus puslaidininkinėmis technologijomis.

• projektuoja ir sprendžia įvairius techninius klausimus, susijusius su puslaidininkinių įtaisų koncepcija, projektavimu ir plėtra;
• atlieka eksperimentinius tyrimus ir modeliavimo analizes, siekdamas užtikrinti naujų įtaisų efektyvumą, patikimumą ir atsparumą;
• vertina, optimizuoja ir pagerina įvairių puslaidininkinių įtaisų, tokių kaip tranzistoriai, diodai, integruotos grandinės, savybes ir funkcionalumą;
• vykdo gamybos proceso kontrolę ir sprendžia problemas, susijusias su puslaidininkiniais įtaisais;
• rengia puslaidininkinių įtaisų techninę specifikaciją ir dokumentaciją;
• bendradarbiauja su kitais inžinieriais, projektuodamas ir tobulindamas elektroninius įrenginius.
 

• suvokti puslaidininkinių įtaisų projektavimo principus ir technologijas;
• projektuoti elektronines sistemas;
• tvirtinti inžinerinius projektus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• nustatyti elektroninės įrangos bandymų procedūras;
• rengti technines ataskaitas.

215206 Elektroninės inžinerijos technologas

Kuria, tobulina ir prižiūri elektroninių įrenginių gamybos procesus, dalyvauja elektroninių įtaisų, aparatų ir gamybos sistemų įrengimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros darbuose, taip pat organizuoja elektroninius prietaisus gaminančių darbuotojų darbą.

• organizuoja ir kontroliuoja elektroninių prietaisų gamybos bei montavimo procesus;
• analizuoja elektroninių įrenginių ir sistemų veikimą ir užtikrina jų patikimumą ir tikslumą;
• diegia elektroninių prietaisų gamybos inovacijas įmonėje;
• užtikrina elektroninių prietaisų atitiktį techninėms specifikacijoms bei atlieka pagamintos produkcijos kokybės kontrolę;
• atsako už elektroninių prietaisų gamybos linijos nustatymą, reguliavimą ir priežiūrą;
• vadovauja ir skirsto užduotis elektroninius prietaisus gaminantiems darbuotojams.
 

• laikytis gamybos plano;
• kontroliuoti įrenginių veikimą;
• suprasti įrangos surinkimo schemas;
• stebėti gamybos kokybės standartus;
• prižiūrėti darbą ir vadovauti pavaldaus personalo kasdienei veiklai;
• tikrinti produktų kokybę.

215207 Radioelektronikos inžinierius

Projektuoja, konstruoja, testuoja ir eksploatuoja radioelektroninę įrangą.

• projektuoja, testuoja, modifikuoja ir tobulina radioelektroninę įrangą ir jos komponentus;
• organizuoja radioelektroninės įrangos gamybą ir techninę priežiūrą;
• montuoja, derina ir atlieka radioelektroninės įrangos diagnostiką;
• atlieka radioelektroninių skaitmeninių ir elektroninių sistemų, automobilinės, buitinės ir kitokios radioelektroninės įrangos kūrimo ir eksploatavimo darbus;
• užtikrina radioelektroninės įrangos kokybės kontrolę ir sprendžia problemas, kurios kyla naudojant radijo ir kitas elektroninių ryšių sistemas;
• atlieka tyrimus ir eksperimentus, siekdamas pagerinti elektronines ryšių sistemas.
 

• tvirtinti inžinerinius projektus;
• parengti techninius planus;
• suprasti radioelektroninių ryšių sistemų principus;
• projektuoti ir plėtoti radioelektronines sistemas;
• nustatyti radioelektroninės įrangos bandymų procedūras;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą.

215208 Mokslo darbuotojas (elektronika)

Vadovauja elektroninės inžinerijos srities mokslinių tyrimų, inovacijų vystymo ir eksperimentinės plėtros projektams, taip pat kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, rengdamas techninius sprendinius ir atlikdamas tyrimus.

• rengia elektroninės inžinerijos srities mokslo straipsnius ir monografijas;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus;
• interpretuoja ir analizuoja elektroninės inžinerijos tyrimų duomenis;
• vadovauja elektroninės inžinerijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbams;
• bendradarbiauja rengiant mokslo daktarus bei koordinuoja mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektus;
• analizuoja elektroninės inžinerijos problemas ir siūlo techninius sprendinius.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• taikyti mokslinius metodus;
• parengti mokslines ataskaitas;
• rengti mokslo straipsnius;
• bendrauti profesiniu lygmeniu mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

215290 Kiti elektros inžinieriai

Kiti elektros inžinieriai, kurie neišvardyti 2151 pogrupyje „Elektros inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui, priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• projektuoja elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemas ir konsultuoja jų klausimais;
• atlieka elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūrą, kontrolę ir stebėseną;
• atsako už elektros variklių, elektrinės traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimą;
• vykdo elektros instaliacijos planavimą ir pritaikymą gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose;
• užtikrina kontrolės standartų ir procedūrų nustatymą, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
• atlieka elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūrą ir remontą.
 

• projektuoti pažangiuosius tinklus;
• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• nustatyti energijos profilius;
• vertinti elektros energijos poreikius;
• užtikrinti elektros energetikos darbų saugą.

215301 Telekomunikacijų inžinierius

Projektuoja ir eksploatuoja telekomunikacijų sistemas ir įrenginius, taip pat prižiūri telekomunikacijų įrangos ir įrenginių įdiegimą ir naudojimą bei atlieka jų techninę priežiūrą.

• projektuoja telekomunikacijų įtaisus ir sistemas bei rengia technines specifikacijas;
• atlieka telekomunikacijų tinklų planavimo, įrengimo, testavimo ir priežiūros darbus;
• vadovauja telekomunikacijų sistemų ir gaminių gamybai ar įrengimui;
• koordinuoja įrangos diegimo ir konfigūravimo darbus;
• identifikuoja sistemos gedimus ir užtikrina ryšių patikimumą;
• analizuoja klientų poreikius ir rengia naujausių telekomunikacijų technologijų pasiūlymus.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• reguliuoti informacinių ir ryšių technologijų sistemos pajėgumus;
• panaudoti sesijų ribinį valdiklį, siekiant užtikrinti paslaugų saugumą ir kokybę;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• analizuoti tinklo pralaidumo reikalavimus;
• palaikyti ryšį su naudotojais informacijai apie jų poreikius gauti.

215302 Telekomunikacijų technologas

Diegia, prižiūri ir taiso telekomunikacijų sistemas, taip pat atsako už tinklų architektūros ir technologijų parinkimą, ryšio tinklų ir ryšio linijų konfigūraciją, programinės įrangos įdiegimą, testavimą ir techninę priežiūrą.

• projektuoja telekomunikacijų įtaisus bei sistemas ir rengia technines specifikacijas;
• atlieka telekomunikacijų tinklų planavimo, įrengimo, testavimo ir priežiūros darbus;
• vadovauja telekomunikacijų gaminių ir sistemų gamybai ir įrengimui;
• koordinuoja įrangos diegimo ir konfigūravimo darbus;
• identifikuoja sistemos gedimus ir užtikrina ryšių patikimumą;
• analizuoja klientų poreikius bei reikalavimus ir ruošia naujausios telekomunikacijų technologijos pasiūlymus.
 

• laikytis gamybos plano;
• kontroliuoti įrenginių veikimą;
• suprasti įrangos surinkimo schemas;
• stebėti gamybos kokybės standartus;
• prižiūrėti darbą ir vadovauti pavaldaus personalo kasdienei veiklai;
• tikrinti produktų kokybę.

215303 Radiofizikos inžinierius

Projektuoja, montuoja ir remontuoja radioelektroninius įrenginius (ryšių sistemas, antenas ir kt.), taip pat nagrinėja elektromagnetinių bangų, lazerių, mikrobangų ir kitų fizikinių reiškinių savybes ir taiko jas įvairiose technologijose bei prietaisuose.

• atlieka radioelektroninės aparatūros prietaisų, blokų, detalių parinkimo ir derinimo darbus;
• vadovauja įrengiant ryšių linijas, stoteles, antenas bei kitus prietaisus;
• nustato radioelektroninių prietaisų gedimus ir juos pašalina;
• tiria ir analizuoja elektromagnetines bangas, radijo dažnių spektrą ir kitus fizikinius reiškinius;
• užtikrina efektyvų radioelektroninių prietaisų veikimą ir saugumą;
• ruošia radioelektroninių prietaisų eksploatavimo taisykles.
 

• atlikti analitinius matematinius skaičiavimus;
• analizuoti duomenis;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• atlikti bandomuosius veikimo testus;
• analizuoti ir suprasti elektromagnetinių bangų ir kitų fizikinių reiškinių savybes.

215304 Mokslo darbuotojas (telekomunikacijos)

Vadovauja telekomunikacijų inžinerijos srities mokslinių tyrimų, inovacijų vystymo ir eksperimentinės plėtros projektams, taip pat kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, rengdamas techninius sprendinius ir atlikdamas tyrimus.

• rengia telekomunikacijų inžinerijos srities mokslo straipsnius ir monografijas;
• planuoja ir vykdo fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus;
• interpretuoja ir analizuoja telekomunikacijų inžinerijos tyrimų duomenis;
• vadovauja telekomunikacijų inžinerijos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbams;
• bendradarbiauja rengiant mokslo daktarus ir koordinuoja mokslinių bei taikomųjų tyrimų projektus;
• analizuoja elektroninės inžinerijos problemas ir siūlo techninius sprendinius.
 

• atlikti mokslinius tyrimus;
• taikyti mokslinius metodus;
• parengti mokslines ataskaitas;
• rengti mokslo straipsnius;
• bendrauti mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje.

215305 Transliavimo inžinierius

Projektuoja, diegia, palaiko ir optimizuoja vaizdo ir garso transliavimo sistemas, užtikrina transliavimo sistemų integraciją su kitomis technologijomis.

• projektuoja vaizdo ir garso transliavimo sistemas bei rengia technines specifikacijas;
• atlieka transliavimo sistemų planavimo, įrengimo, testavimo ir priežiūros darbus;
• vadovauja transliavimo aparatūros gamybai ar įrengimui;
• koordinuoja įrangos diegimo ir integravimo su kitomis technologijomis, pvz., internetu ar mobiliaisiais įrenginiais, darbus;
• identifikuoja sistemos gedimus ir užtikrina ryšių patikimumą;
• užtikrina efektyvų transliavimo sistemų bei palydovinio ryšio sistemų, skirtų radijo ir televizijos programoms transliuoti, veikimą ir saugumą.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• reguliuoti informacinių ir ryšių technologijų sistemos pajėgumus;
• panaudoti sesijų ribinį valdiklį, siekiant užtikrinti paslaugų saugumą ir kokybę;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• analizuoti tinklo pralaidumo reikalavimus;
• palaikyti ryšį su naudotojais informacijai apie jų poreikius gauti.

215390 Kiti telekomunikacijų inžinieriai

Kiti telekomunikacijų inžinieriai, kurie neišvardyti 2153 pogrupyje „Telekomunikacijų inžinieriai“ ir kurie atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą. Tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

• projektuoja telekomunikacijų įtaisus, perdavimo centrus, sistemas ir įrenginius;
• nustato gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės ir saugos standartus;
• projektuoja ryšių tinklus, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės ryšių priemonės; 
• kuria, diegia ir tobulina signalų apdorojimo algoritmus pasirinkdami tinkamą programinę įrangą;
• vadovauja veikiančių telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto darbams;
• analizuoja klientų poreikius ir ruošia naujausių telekomunikacijų technologijų pasiūlymus.
 

• naudoti techninių brėžinių programinę įrangą;
• reguliuoti informacinių ir ryšių technologijų sistemos pajėgumus;
• panaudoti sesijų ribinį valdiklį, siekiant užtikrinti paslaugų saugumą ir kokybę;
• nustatyti techninius reikalavimus;
• analizuoti tinklo pralaidumo reikalavimus;
• palaikyti ryšį su naudotojais informacijai apie jų poreikius gauti.

216101 Architektas

Tiria, projektuoja ir prižiūri pastatų, miesto erdvių, infrastruktūros projektų statybą ir plėtrą. Laikosi projektavimui taikomų teisės aktų. Vykdo daug sričių apimančius projektus, vysto socialinę struktūrą ir tobulina socialinio miestų planavimo projektus.

projektuoja ir kuria architektūrinius planus bei brėžinius; 

bendradarbiauja su klientais, supranta projektavimo poreikius; 

tiria ir pasirenka tinkamas statybines medžiagas bei technologijas; 

vadovauja projektų vykdymui ir komandiniam darbui; 

užtikrina, kad projektai atitiktų saugumo, aplinkos apsaugos ir statybos teisės aktų reikalavimus.

transformuoti idėjas į koncepcinius architektūrinius planus; sukurti saugius, funkcionuojančius ir patvarius pastatus; naudoti 3D modeliavimo programas, kompiuterinio projektavimo (CAD) įrankius ir vizualizacijos programas; užtikrinti, kad projektai būtų baigti laiku ir atitiktų numatytus tikslus; projektuoti pastatus ir prižiūrėti jų statybą, laikantis teisės aktų ir standartų.

216102 Mokslo darbuotojas (architektūra, interjero projektavimas)

Atlieka mokslinius architektūros ir interjero projektavimo tyrimus, dirba akademinį darbą, skelbia ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus.

dėsto architektūros ir interjero projektavimo teorijas studentams; 

atlieka architektūros bei interjero sričių mokslinius tyrimus ir dalyvauja moksliniuose projektuose; 

vadovauja studentų projektams ir praktiniam mokymui; 

rašo mokslinius straipsnius, knygas ir kitus leidinius; 

dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kitose mokslinėse veiklose

inicijuoti, vykdyti ir vadovauti architektūros ir interjero projektavimo sričių moksliniams tyrimams, formuluoti mokslinius klausimus, rinkti ir analizuoti duomenis bei rengti mokslinius straipsnius; dėstyti sudėtingas temas, skatinti studentų kritinį mąstymą, organizuoti paskaitas ir užsiėmimus, vertinti studentų pažangą; dalyvauti moksliniuose projektuose, konferencijose, seminaruose ir kitose mokslinėse veiklose; bendrauti įvairiakalbėje ir kultūrinėje aplinkoje bei dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose tinkluose; siūlyti naujus ir inovatyvius požiūrius į projektavimo iššūkius.

216201 Kraštovaizdžio architektas

Planuoja ir projektuoja viešųjų ir gamtoje esančių erdvių konstrukcijas. Nustato vietos specifikacijas ir išdėstymą erdvėje, sukuria harmoningą erdvę, derina gamtoje esančios erdvės suvokimą ir estetikos pojūtį.

projektuoja ir planuoja viešuosius parkus, sodus, aikštes, kelius ir kitas išorines erdves; 

atlieka gamtos tyrimus, analizuoja vietos sąlygas ir klimato veiksnius projektuojant aplinką; 

konsultuoja klientus dėl kraštovaizdžio planavimo, augalų parinkimo ir teritorijos valdymo; 

derina augalus, medžiagas ir architektūros elementus, sukuria harmoningą aplinką; 

užtikrina projektų tvarumo ir ekologijos principų laikymąsi.

suprasti kraštovaizdžio principus, ekosistemos ir dizaino sąveiką; kurti funkcinius ir estetiškus kraštovaizdžio projektus, naudoti augalus, vandens elementus ir architektūros detales; interpretuoti teritorijos poreikius ir darniai juos pritaikyti projektuose; sukurti ilgalaikę ir ekologišką aplinką; bendradarbiauti su klientais, inžinieriais ir kitais specialistais.

216202 Mokslo darbuotojas (kraštovaizdžio projektavimas)

Atlieka mokslinius kraštovaizdžio projektavimo tyrimus, dirba akademinį darbą, skelbia ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus

dėsto kraštovaizdžio projektavimo teorijas ir metodologijas studentams; 

vadovauja studentų projektams, eksperimentinėms dizaino užduotims ir praktiniam mokymui; 

atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio planavimu, augalų ekologija ir teritorijos valdymu; 

rašo kraštovaizdžio projektavimo srities mokslinius straipsnius, knygas ir kitus leidinius; 

dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir mokslinėse konferencijose.

dėstyti studentams sudėtingas temas, skatinti kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą studentų mokymo procese; rinkti duomenis, analizuoti informaciją ir formuluoti mokslines išvadas; perteikti savo žinias ir inovacijas plačiajai visuomenei; plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą; vertinti esamus kraštovaizdžio projektavimo modelius, skatinti studentus ieškoti naujų, inovatyvių ir tvariais principais paremtų sprendimų.

216301 Heraldikos specialistas

Renka informaciją apie įvairius herbus bei jų priklausymą šeimoms, kuria naujus herbus bei kitą simboliką ir užtikrina tinkamą jų naudojimą

analizuoja herbus ir heraldikos elementus, atskleidžia istorinę, socialinę ir genealoginę informaciją; 

konsultuoja asmenis ar institucijas dėl herbo kūrimo ar paveldimų herbų teisių; 

atlieka tyrimus apie istorinius herbus, jų reikšmę ir kultūrinį kontekstą; 

dalyvauja herbo dizaino kūrimo procesuose, vadovauja heraldinių elementų kūrimui; 

rašo straipsnius, rengia leidinius ir mokslinius darbus apie heraldiką.

analizuoti giminių istoriją, kilmę ir paveldimų herbų teisių klausimus; kurti naujus heraldinius elementus, herbus ir jų variacijas pagal klientų pageidavimus ir specifinius projektavimo poreikius; vertinti herbus, jų dizainą ir simboliką, atskleisti gilesnę prasmę, susijusią su konkrečiais dizaino sprendiniais; analizuoti istorinius dokumentus, herbus, žymėjimus ir susieti juos su platesniu istoriniu ir kultūriniu kontekstu; aiškinti heraldinės simbolikos reikšmes ir dizaino sprendinius.

216302 Drabužių dizaineris

Kuria unikalias kolekcijas, bendradarbiauja su kitų profesijų specialistais, prognozuoja mados kryptį ir gali ją argumentuotai pateikti. Ieško naujų medžiagų ir technologijų, rūpinasi, kad į rinką patektų gera, reikalinga ir kokybiška produkcija.

projektuoja ir kuria naujus drabužius ir aksesuarus, atsižvelgia į mados tendencijas ir klientų poreikius; 

vykdo tyrimus apie mados pramonės naujoves, medžiagas, spalvas ir stilių; 

konsultuoja klientus, gauna užsakymus ir kuria individualius drabužius; 

derina skirtingas medžiagas, spalvas ir dizaino elementus; 

pristato savo dizainą mados parodose, žiniasklaidoje ir reklamuoja savo kūrybą.

sekti mados pramonės naujoves, suprasti skirtingų sezonų tendencijas ir prognozuoti būsimus stilius; eksperimentuoti su formomis, sukurti išskirtinį ir estetiškai patrauklų vaizdą; suprasti kompiuterines programas ir sugebėti kurti ir pristatyti savo dizainą kompiuterinėje aplinkoje; parinkti tinkamas medžiagas pagal norimą dizainą ir patogumą; įsitraukti į mados pramonę ir efektyviai valdyti savo kūrybinį verslą.

216303 Madų dizaineris

Kuria dizainą aukštosios mados rinkai ir įvairių mados krypčių drabužių dizainą. Dirba specializuotoje srityje ar kuria naujus ir išskirtinius drabužius, avalynę, aksesuarus ir kitus mados kūrinius.

projektuoja unikalius drabužius, atsižvelgia į mados tendencijas ir savo asmeninį stilių; 

eksperimentuoja su formomis, medžiagomis, spalvomis ir detalėmis, sukuria naują ir išskirtinį dizainą; 

organizuoja visą procesą nuo idėjos pradžios iki galutinio produkto, įskaitant piešimą, modeliavimą ir gamybą; 

stebi ir analizuoja mados tendencijas, numato būsimus stilius ir klientų lūkesčius; 

bendrauja su klientais, realizuoja gaminius ir patenka į rinką.

kurti originalius ir įdomius mados kūrinius; stebėti mados tendencijas ir gebėti jas interpretuoti savo gaminiuose; bendrauti su įvairiomis profesinėmis grupėmis ir įgyvendinti kūrybinius projektus; planuoti, kurti komercinius gaminius ir efektyviai patekti į rinką; reaguoti į besikeičiančius mados pramonės reikalavimus ir poreikius.

216304 Baldų dizaineris

Kuria baldų ir su jais susijusių gaminių dizainą, atsižvelgdamas į funkcinius reikalavimus ir estetinį patrauklumą.

projektuoja baldus, atsižvelgia į dizaino tendencijas ir klientų poreikius; 

modeliuoja ir vizualizuoja baldų dizainą, naudoja kompiuterines dizaino programas; 

bendradarbiauja su klientais, interjero dizaineriais ir gamintojais, kuria individualius ir pritaikytus sprendinius; 

analizuoja medžiagų, konstrukcijų ir ergonomikos principus, kuria patogius ir estetiškus baldus; 

stebi naujausias interjero dizaino tendencijas ir pritaikymo baldams galimybes.

naudoti specializuotas programas, perteikti savo dizaino idėjas; projektuoti ergonomiškus ir patogius baldus, atitinkančius kasdienius poreikius; bendrauti su klientais, gamintojais ir interjero dizaineriais; stebėti naujausias interjero ir baldų dizaino tendencijas, technologines naujoves; mąstyti kūrybiškai ir rasti efektyvius problemų sprendimo būdus.

216305 Pramonės gaminių dizaineris

Kuria įvairių tipų pramoninių gaminių – nuo elektronikos prietaisų iki namų apyvokos įrenginių – dizainą, sujungia kūrybiškumą, estetiką, gamybos galimybes ir rinkos poreikius.

projektuoja pramoninius gaminius, derina funkcionalumą, ergonomiką ir estetiką; 

modeliuoja, vizualizuoja dizainą, naudoja kompiuterines programas ir kitas technologijas; 

dirba su inžinieriais, gamintojais ir kitais specialistais, užtikrina gaminių dizaino įgyvendinimą ir gamybos efektyvumą; 

atsižvelgia į vartotojų poreikius ir atsiliepimus, kuria produktus, kurie atitiktų rinkos reikalavimus; 

stebi naujausias technologines tendencijas, taiko jas pramoninių gaminių dizainui.

kurti prototipus ir atlikti testavimą, patikrinti dizaino funkcionalumą ir efektyvumą; analizuoti testavimo rezultatus ir pagal juos tobulinti dizainą; ieškoti alternatyvių būdų ir kurti unikalius gaminius, atitinkančius rinkos lūkesčius; planuoti, organizuoti ir valdyti projektus, laikytis nustatytų grafikų ir išteklių; išreikšti savo dizaino idėjas, atsižvelgti į atsakomąjį ryšį ir efektyviai bendrauti komandoje.

216306 Juvelyrinių dirbinių dizaineris

Konceptualizuoja ir projektuoja prototipus ir detales, skirtas papuošalų ir asmeninių puošybos objektų, tokių kaip laikrodžiai ir akiniai, namų apyvokos reikmenys ir kiti daiktai, pavyzdžiui, trofėjai ir sidabro dirbiniai, gamybai, naudojant metalus, brangakmenius, plastiką, graviravimą, liejimą ir gamybą, sukūriant masinės ar serijinės gamybos arba vienkartinių užsakymų dizainus.

projektuoja juvelyrinius dirbinius pagal naujausias mados tendencijas ir kliento poreikius; 

naudoja kompiuterinius dizaino įrankius, vizualizuoja savo idėjas; 

parenka tinkamas medžiagas, įskaitant auksą, sidabrą ir brangakmenius, atsižvelgia į dirbinio funkcijas, stilių ir dizainą; 

dirba su įvairiomis metalų apdirbimo technikomis; 

bendradarbiauja su juvelyrikos specialistais ir klientais, įgyvendina individualias užsakymų idėjas.

analizuoti dirbinio proporcijas, ritmą ir harmoniją; naudoti kompiuterinius dizaino įrankius, vizualizuoti ir perteikti dizaino idėjas; patikrinti ir tobulinti dizaino sprendinius bei funkcionalumą; pasiūlyti alternatyvius sprendimus ir aiškiai perduoti savo kūrybinius pasirinkimus. pritaikyti savo dizainą rinkos poreikiams, užtikrinti aukštą kokybę.

216307 Pakuočių dizaineris

Kuria ir projektuoja pakuočių dizainą, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių pakuočių dizainą ir techninių sąlygų aprašus.

konsultuoja klientus, išsiaiškina jų poreikius ir pakuočių funkcionalumo reikalavimus; 

projektuoja unikalias pakuotes, atsižvelgia į produktų tapatybę, tikslinę auditoriją ir rinkos tendencijas; 

vizualizuoja savo dizaino idėjas naudodamas kompiuterinius dizaino įrankius arba rankiniu būdu. 

užtikrina, kad pakuočių dizainas būtų suderintas su prekės teikiama vartotojo patirtimi ir atitiktų technines bei saugumo normas; 

bendradarbiauja su gamintojais ir spausdinimo specialistais, užtikrina tinkamą dizaino perdavimą į gamybą.

naudoti specializuotas kompiuterines dizaino programas, sukurti ir vizualizuoti pakuočių dizainą; bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis, užtikrinti tinkamą dizaino realizavimą; įžvelgti prekių ženklų tapatybę ir integruoti ją į pakuočių dizainą; sukurti darnų prekės vaizdą ir atskleisti ženklo vertybes; pasirinkti tinkamus vaizdinius elementus, pritraukti tikslinę auditoriją.

216308 Plakatų dizaineris

Kuria plakatų dizainą, idėjas, jas interpretuoja, parenka spalvas ir šriftus plakatui, parengia grafinę ir tekstinę informaciją.

bendradarbiauja su klientais, išsiaiškina jų poreikius; 

projektuoja plakatus, vadovaujasi prekės tapatybe, tiksline auditorija ir dizaino principais; 

perteikia informaciją, pasitelkia grafinius elementus, spalvas, tipografiją ir kitas dizaino priemones; 

atsižvelgia į plakato funkcionalumą, sukuria efektyvų vaizdinį sprendimą, pritraukia dėmesį ir skatina veiksmus; 

dirba su įvairiais medijos formatais ir gamybos technologijomis, realizuoja dizaino idėjas.

sukurti originalius ir vizualiai pritraukiančius plakatus bei reklamines medžiagas; perteikti informaciją per vizualinį dizainą, pasitelkti grafinius simbolius ir vaizdus; naudoti profesionalias dizaino programas, kurti sudėtingą ir kokybišką dizainą; analizuoti, suprasti tikslinę auditoriją ir pritaikyti dizainą pagal jos poreikius; panaudoti grafinius elementus, sukurti suderintą ir patrauklų dizainą.

216309 Tekstilės dizaineris

Kuria audinių dizainą ir raštus austi, megzti ir marginti audinius drabužiams bei interjero objektams. Kuria ir projektuoja tekstilės produktus, taip pat rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir techninių sąlygų aprašus.

projektuoja įvairius tekstilės raštus – nuo audinių paviršiaus dekoro iki kompleksinių spalvų derinių; 

analizuoja mados ir interjero tendencijas, sukuria raštus, kurie atitiktų rinkos poreikius ir vartotojų skonį; 

bendradarbiauja su gamintojais ir technologijų specialistais, užtikrina tinkamą raštų perdavimą į gamybos procesą, 

projektuoja audinių konstrukcijas, atsižvelgia į medžiagas, paskirtį ir galimus naudojimo būdus; 

naudoja spalvas, tekstūras ir dizaino elementus, kurie prideda pridėtinės vertės tekstilės produktams.

sukurti vizualiai patrauklią ir įdomią tekstilės produkciją; komponuoti spalvas, sukurti efektyvią vaizdinę kompoziciją; naudoti specializuotas dizaino programas, kurti raštus, spalvas, formas ir kitus dizaino elementus; bendrauti su gamintojais ir kitais tekstilės pramonės specialistais; pritaikyti savo dizaino sprendinius skirtingoms tekstilės medžiagoms ir technologijoms.

216310 Dailininkas dizaineris

Rengia nuolatines ir keičiamas ekspozicijas, skaitmenina eksponatų vaizdus, atsako už ekspozicinės įrangos estetiką ir eksponavimo priemones, rengia reklaminę informaciją ir suderina su atsakingais asmeninis.

projektuoja įvairius meninius darbus: tapybos, grafikos, skulptūros, interaktyvius kūrinius; 

interpretuoja klientų vizijas ir reikalavimus, įgyvendina unikalius meninius projektus; 

naudoja įvairias medijas, technikas ir stilius, kurie gali būti tradiciniai arba šiuolaikiški; 

atsižvelgia į kontekstą, erdvę, aplinką, kultūrą arba žiūrovų sąveiką su kūriniu; 

dirba su įvairiais dizaino įrankiais ir medijomis, kuria harmoningus ir reikšmingus meninius kūrinius.

derinti spalvas, formas, linijas ir kitus vaizdinius elementus; suprasti meninių medijų savybes, stilius ir technikas; interpretuoti ir vizualiai išreikšti idėjas, koncepcijas ir emocijas; suprasti skirtingus meninius stilius ir jų charakteristikas, prisitaikyti prie įvairių projektų reikalavimų; bendrauti ir aiškiai interpretuoti užduotis bei įgyvendinti projektus.

216390 Kiti produktų ir drabužių dizaineriai

Kiti dizaineriai, kurie neišvardyti 2163 pogrupyje „Produktų ir drabužių dizaineriai“ ir kurie projektuoja gaminamus produktus, rengia masinės, serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir techninių sąlygų aprašus.

nustato projekto tikslus ir apribojimus, konsultuojasi su klientais ir suinteresuotaisiais asmenimis; 

kuria drabužių, tekstilės, pramonės, komercinių ir vartojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijas; 

suderina estetinius aspektus su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais; 

rengia eskizus, diagramas, iliustracijas, planus, pavyzdžius ir modelius, perteikia dizaino koncepcijas; 

aptaria dizaino koncepcijas su klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais.

apibrėžti funkcines ir estetines medžiagas, gamybos metodus ir parinkti apdailą; rekomenduoti medžiagas gamybai; pateikti gamybai skirtus dokumentus ir išsamią informaciją apie pasirinktą dizainą; rengti ir užsakyti bandomuosius gaminius ir pavyzdžius; prižiūrėti pavyzdžius, programas ir priemonių rengimą bei gamybą.

216401 Kelių eismo inžinierius

Projektuoja, analizuoja ir optimizuoja transporto infrastruktūrą ir eismo srautus, užtikrina saugų, efektyvų ir tvarų kelių eismą.

projektuoja ir planuoja kelių ir gatvių tinklus; 

analizuoja ir prognozuoja eismo srautus; 

kuria ir prižiūri eismo valdymo sistemas; 

gerina saugumo ir eismo sąlygas; 

bendradarbiauja su kitais specialistais, valdžios institucijomis ir visuomene.

valdyti eismo srautus ir gerinti transporto infrastruktūrą; atlikti išsamią eismo srautų analizę, identifikuoti problemas ir galimas patobulinti sritis; bendradarbiauti su kitais inžinieriais ir viešosios politikos specialistais, integruoti eismo inžinerijos sprendinius į bendrą visuomenės vystymosi kontekstą; vertinti eismo inžinerijos projektų socialinius, ekonominius ir aplinkos apsaugos aspektus, suderinti skirtingus interesus; rinkti ir analizuoti duomenis apie eismo srautus bei transporto priemonių judėjimą, užtikrinti saugų ir efektyvų kelių eismą.

216402 Kelių eismo sistemos planuotojas

Projektuoja ir planuoja kelių eismo valdymo ir reguliavimo sistemas, užtikrina efektyvų eismo srautų valdymą ir saugumą.

planuoja ir projektuoja kelių eismo valdymo sistemas; 

modeliuoja eismo srautus ir prognozuoja eismo sąlygas, naudoja skaitmeninius įrankius; 

konsultuojasi su kitais inžinieriais ir viešosios politikos specialistais, integruoja eismo srautų valdymo sistemas į bendrą infrastruktūros planavimą; 

prižiūri įrengtų kelių eismo valdymo sistemų veikimą ir reaguoja į technines problemas ar gedimus. 

analizuoja duomenis apie eismo srautus ir priima sprendimus dėl eismo valdymo priemonių efektyvumo optimizavimo.

suprasti eismo inžinerijos principus ir eismo valdymo sistemos veikimo mechanizmus; naudotis skaitmeniniais įrankiais ir modeliavimo programomis eismo srautams analizuoti ir prognozuoti; spręsti technines problemas, susijusias su kelių eismo valdymo sistemų veikimu; bendrauti su skirtingų sričių specialistais; suprasti eismo saugumo ir efektyvumo principus bei tvaraus transporto vystymo koncepcijas.

216403 Miesto projektuotojas

Kuria ir planuoja miesto erdves, atsižvelgia į estetiką, funkcionalumą, visuomenės poreikius ir tvarumo principus.

kuria miesto teritorijų planus ir projektus, derina pastatus, viešąsias erdves ir transporto infrastruktūrą; 

integruoja tvaraus urbanistinio vystymo principus į projektus, užtikrina ilgalaikę miesto plėtrą ir aplinkos apsaugą; 

konsultuojasi su architektais ir visuomene, sukuria visapusiškai funkcionuojančias ir patrauklias miesto erdves; 

skiria dėmesį estetikai ir erdvės organizavimui, kuria patrauklias ir žmonėms tinkamas vietas; 

kuria miesto planus ir užtikrina socialinę bei kultūrinę įvairovę.

įvertinti miesto ir aplinkos savybes bei jų sąveiką; analizuoti ir interpretuoti demografinius duomenis, miesto vystymo tendencijas; vadovauti miesto projektams; išmanyti apie miesto infrastruktūros, transporto sistemos ir viešųjų paslaugų integraciją į bendrą miesto planavimą; analizuoti ir spręsti urbanistinius iššūkius, susijusius su miesto augimu, gyvenimo kokybe.

216404 Teritorijų planavimo specialistas

Kuria ir įgyvendina teritorijų planus, atsižvelgia į darnią teritorijų plėtrą, tvarumą ir teisės aktų reikalavimus.

planuoja ir projektuoja teritorijų plėtrą, numato tinkamą žemės ir pastatų naudojimą; 

konsultuojasi su visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, derina skirtingus poreikius ir nuomones teritorijų planuose; 

analizuoja aplinkos apsaugos, socialinius ir ekonominius veiksnius, kurie gali paveikti teritorijų planavimo sprendinius; 

vertina teisės aktus ir reglamentavimo reikalavimus, susijusius su teritorijų planavimu ir naudojimu; 

prižiūri, valdo ir įgyvendina teritorijų plėtros projektus.

suprasti teritorijų planavimo principus ir teisės aktus; kurti ir interpretuoti teritorijų planus, naudojant geografinę informacinę sistemą ir kitas analizės priemones; bendradarbiauti su visuomene, savivaldybėmis, architektais ir kitais specialistais; suprasti darnios ir tvarios teritorijų plėtros principus, atsižvelgti į aplinkos apsaugą ir gyvenimo kokybę; analizuoti duomenis, vertinti teritorijų naudojimo ir plėtros galimybes.

216490 Kiti miestų ir kelių eismo planuotojai

Kiti miestų ir kelių eismo planuotojai, kurie neišvardyti 2164 pogrupyje „Miestų ir kelių eismo planuotojai “ ir kurie sudaro ir įgyvendina planus bei politikos kryptis, skirtas miesto ir kaimo žemės plotų, transporto sistemų naudojimui kontroliuoti. Atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir konsultuoja ekonominių, aplinkos apsaugos ir socialinių veiksnių, darančių poveikį žemės naudojimui ir transporto srautams, klausimais.

planuoja miesto teritorijų išdėstymą ir koordinuoja plėtrą; 

renka ir analizuoja duomenis apie ekonominius, teisinius, politinius, kultūrinius ir aplinkos apsaugos veiksnius, darančius poveikį žemės naudojimui; 

konsultuojasi su valdžios institucijomis, bendruomenėmis ir teisės specialistais; 

nustato žemės sklypų naudojimo paskirtį bei plėtrą ir konsultuoja šiais klausimais; 

teikia tekstinius ir grafinius planus, programas ir projektus.

konsultuoti valdžios institucijas miesto ir regiono planavimo klausimais; teikti pasiūlymus ir paskirstyti darbus; peržiūrėti ir įvertinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas; planuoti ir koordinuoti plėtrą; sudaryti ir kontroliuoti kelių eismo maršrutus.

216501 Kartografas

Kuria, projektuoja ir interpretuoja žemėlapių, topografinės ar geografinės informacijos grafines reprezentacijas.

kaupia geografinę informaciją ir duomenis; 

kuria žemėlapius ir planus, naudoja specializuotą programinę įrangą; 

interpretuoja topografinius, hidrografinius ir klimato duomenis žemėlapiuose; 

tiria ir panaudoja geografinę informaciją projektuodamas infrastruktūrą, miesto planavimui ir aplinkos apsaugos veikloms; 

bendrauja su klientais ir ekspertais dėl žemėlapių poreikių ir specifikacijų

naudoti globalinės padėties nustatymo sistemos prietaisus, surinkti žemėlapio koordinates ir žemėlapių duomenų bazes; analizuoti geografinius duomenis, svarbią informaciją ir tendencijas; sukurti skirtingų mastelių žemėlapius, atsižvelgti į duomenų specifikacijas; interpretuoti topografinius, hidrografinius ir klimato duomenis žemėlapiuose; pristatyti sudėtingą geografinę informaciją tiek raštu, tiek žodžiu.

216502 Matininkas

Nustato atstumą iki taškų ir jų poziciją vietovės paviršiuje naudodamas specializuotą įrangą. Naudoja konkrečių statybos aikštelių aspektų nuotolio matavimus, nubraižo architektūrinius brėžinius ir parengia statybos projektus.

atlieka tyrimus, nustato natūralių ir žmogaus sukurtų objektų vietą ir savybes tiek paviršiuje, tiek po žeme ir po vandeniu, naudoja nuotolinio matavimo įrangą ir skaitmenines matavimo priemones; 

atlieka skaičiavimus ir surenka techninius duomenis, nustato žemės kreivio ištaisymus, kirtimų patikslinimus, sulygina šlaitus, azimutą, žymėjimo vietas; 

naudoja specializuotą programinę įrangą, kuria techninius projektus ir techninius brėžinius; 

rengia tyrimo ataskaitas, pateikia informaciją apie nuosavybės [objektų, žemės sklypų?] ribas, vietovės aukštį ir gylį; 

duoda sutikimą, kad galutinis inžinerinis projektas būtų perkeltas į faktinės produkto gamybos ir surinkimo etapą.

atlikti vietovės tyrimus; atlikti geodezinius skaičiavimus; naudoti techninių brėžinių programinę įrangą; rengti techninio matavimo ataskaitas; tvirtinti inžinerinius projektus.

216503 Markšeideris

Dirba giluminėse ar žemės paviršiuje esančiose kasyklose, atlieka matavimus ir geodezines užduotis, užtikrina kasybos saugumą ir efektyvumą.

matuoja, planuoja įrenginius ir kasybos erdves, atlieka stebėseną; 

matuoja šachtas, galerijas ir kasyklas, kuria tikslius žemėlapius ir 3D modelius; 

dirba su geodezinėmis priemonėmis ir matavimo įranga po žeme; 

surenka ir analizuoja duomenis apie geologines struktūras ir rizikas; 

dalyvauja planuojant projektus, diegiant saugumo priemones ir valdant kasybos procesus.

atlikti matavimus ir perkelti matavimų duomenis į tikslius žemėlapius ir modelius; analizuoti, interpretuoti geologines struktūras ir rizikas; naudoti specializuotas geodezines programas ir kompiuterines sistemas; suprasti saugumo reikalavimus ir procedūras dirbant giluminėse kasyklose; bendradarbiauti su kasybos komanda, inžinieriais ir vadovais, pristatyti matavimo rezultatus ir nustatyti bendrus tikslus.

216504 Topografas

Atlieka žemės paviršiaus ir objektų matavimus, kuria detalius žemėlapius ir kaupia geografinius duomenis.

matuoja žemės paviršių, jo formą, reljefą ir objektų vietą; 

kaupia geografinius duomenis ir informaciją, įskaitant aukštį, atstumus ir kryptis; 

kuria topografinius žemėlapius ir geografinės informacinės sistemos duomenų bazes; 

interpretuoja ir analizuoja geografinius duomenis, numato galimas problemų ir reiškinių pasekmes; 

bendradarbiauja su kitais specialistais, projektuojant infrastruktūrą ir vykdant miesto planavimą.

išmanyti geodezijos principus, įrankius ir technologijas; atlikti tikslųjį matavimą žemės paviršiuje, naudoti matavimo priemones ir technologijas; naudoti geografinę informacinę sistemą (GIS) duomenims rinkti, saugoti ir analizuoti; kurti topografinius žemėlapius, atsižvelgiant į įvairius duomenis, tokius kaip aukštis, reljefas, objektų vieta; interpretuoti žemėlapių ir GIS duomenų informaciją ir tendencijas.

216505 Žemėtvarkininkas

Lankosi vietovėse, parengia žemės naudojimo ir plėtros projektus bei planus. Renka ir analizuoja duomenis apie žemę, teikia konsultacijas dėl plėtros planų efektyvumo ir saugumo.

matuoja žemės sklypus, nustato jų ribas ir kertinius taškus; 

kaupia duomenis apie žemės savybes, formą ir reljefą; 

kuria topografinius žemėlapius ir planus statyboms, miesto planavimui ir žemės ūkiui; 

teikia konsultacijas dėl žemės nuosavybės, ribų ir kito susijusio teisinio reglamentavimo; 

bendradarbiauja su inžinieriais, architektais ir teisininkais, projektuodamas ir vykdydamas užduotis.

atlikti žemės paviršiaus matavimus, naudojant skirtingas geodezines priemones; apdoroti ir analizuoti geodezinius duomenis, siekiant sukurti detalius žemėlapius; suprasti teisinius aspektus, susijusius su žemės nuosavybe, ribomis ir kitu teisiniu reglamentavimu; interpretuoti teisės dokumentus, pavyzdžiui, žemės nuosavybės aktus ir planavimo reikalavimus. analizuoti bei įgyvendinti inžinerinius ir miesto plėtros projektus, planuoti, išnaudoti žemės sklypus ir infrastruktūrą.

216506 Žemėtvarkos inžinierius

Lankosi vietovėse, parengia žemės naudojimo ir plėtros projektus ir planus. Renka ir analizuoja duomenis apie žemę, teikia konsultacijas dėl plėtros planų efektyvumo ir saugumo.

atlieka projekto, plano, pasiūlymo ar naujos idėjos galimybių vertinimą, standartinį tyrimą, pagrįstą išsamiais tyrimais, kuriais remiasi sprendimų priėmimo procesas; 

analizuoja ir aiškina žvalgomuosius duomenis, gautus iš įvairių šaltinių, erdvinių nuotraukų ir lazerinių matavimo sistemų; 

rekomenduoja geriausius žemės ir išteklių naudojimo būdus, konsultuoja dėl kelių, mokyklų, parkų; 

nustato duomenų tikslumą, lygindamas skaičiavimus su taikytinais standartais; 

teikia sprendimus priimantiems asmenims, inžinieriams, techniniams darbuotojams konkrečios srities, ypač susijusios su mechaninėmis ar mokslinėmis temomis, ekspertines žinias.

atlikti galimybių studiją; apdoroti surinktus žvalgomuosius duomenis; konsultuoti žemės naudojimo klausimais; palyginti tyrimų skaičiavimus; teikti technines ekspertines žinias.

216507 Mokslo darbuotojas (kartografija, topografija)

Plėtoja pažinimą, konceptualizuoja, kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauja kartografijos ir topografijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams.

tiria naujausius kartografijos ir topografijos metodus ir technologijas; 

kuria ir tobulina topografinius modelius, numato realaus pasaulio sąlygas; 

projektuoja ir analizuoja geografines duomenų bazes ir geografinę informacinę sistemą (GIS); 

dėsto aukštojoje mokykloje ir moko studentus šiuolaikinių kartografijos ir GIS technologijų; 

dalyvauja mokslinėse konferencijose, rašo mokslinius straipsnius ir dalyvauja projektuose.

analizuoti ir interpretuoti geografinius duomenis, kurti naujus ir pažangesnius žemėlapių kūrimo metodus, taikyti naujausias technologijas; identifikuoti ir spręsti iššūkius, siūlyti naujus sprendimus; išskirti esminius dėsnius ir tendencijas iš geografinių duomenų. rengti studijų medžiagą ir dėstyti studentams temas, susijusias su kartografija, topografija; rašyti mokslinius straipsnius, dalyvauti konferencijose ir moksliniuose projektuose.

216508 Geodezijos inžinierius

Atlieka žemės paviršiaus matavimus, nustato objektų geometriją, kartografuoja ir renka informaciją planuojamoms inžinerinėms projektavimo užduotims. Rengia ir prižiūri kasybos planus pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus.

atlieka topografinius matavimus, nustato teritorijos reljefą, objektų padėtį ir kitas geodezines charakteristikas; 

projektuoja, valdo ir interpretuoja geodezinius tinklus, skirtus tiksliesiems matavimams; 

surenka ir apdoroja geodezinius duomenis, naudoja juos žemėlapiams ir planams kurti; 

dalyvauja planuojant inžinerinius projektus, nustato žemės formą, objektų ribas ir kitus geodezinius parametrus.

apdoroti surinktus geodezinius duomenis naudojant specializuotas kompiuterines programas; skaičiuoti koordinates, atstumus ir kampus; atpažinti modeliuojamas terpės charakteristikas ir tinkamai interpretuoti rezultatus; naudotis geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS), sukurti, analizuoti ir valdyti geodezinius duomenis; suprasti žemėlapio projekcijas ir koordinačių sistemas.

216590 Kiti kartografai ir topografai

Kiti kartografai ir topografai, kurie neišvardyti 2165 pogrupyje „Kartografai ir topografai“ ir kurie taiko matematikos ir kitus mokslo dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros, požeminių sričių objektų ir dangaus kūnų koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą vaizdinę medžiagą.

žvalgo, matuoja ir aprašo žemės paviršių, požemines sritis, jūras, upes bei ežerų dugną; 

nustato tiksliai įvairių ypatumų vietas ir įrašo žvalgymo duomenis skaitmenine forma; 

sudaro grafikus ir žemėlapius, skirtus laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams; 

fotografuoja iš lėktuvų; 

rengia, kaupia ir peržiūri žemėlapius ir diagramas, duomenų ataskaitas ir statistinius duomenis.

taikyti matematikos ir kitus mokslo dėsnius; nustatyti tikslias natūralių ar žmogaus sukurtų sausumos, jūros objektų ir dangaus kūnų koordinates; atlikti mokslo tiriamuosius darbus; sudaryti žvalgymo, kadastro ir informacijos apie žemės plotus sistemas; sudaryti techninius, estetinius ir ekonominius žemėlapius, tirti ir konsultuoti šiais klausimais.

216601 Grafikos dizaineris

Perteikia idėjas, kuria tekstų ir vaizdų grafinį dizainą. Naudojasi kompiuterių programine įranga, kuria vaizdines koncepcijas, skirtas reklamai skelbti spausdintinėje ar internetinėje terpėje, saityno svetaines ir žurnalus.

surenka ir įvertina duomenis apie tikslinę rinką ir klientus; 

kuria grafinį dizainą pagal pateiktas specifikacijas ir reikalavimus, sukuria idėjų vaizdinius; 

pateikia tekstinę medžiagą spausdinimo tikslais, laikosi reikiamos ir numatomos publikacijų formos; 

plėtoja naujas menines koncepcijas ir kūrybines idėjas; 

naudoja įvairius vaizdinius metodus, kad būtų galima kurti grafinę medžiagą, derina grafinius elementus, skleidžia koncepcijas ir idėjas.

atlikti rinkos tyrimus; kurti grafikos dizainą pagal reikalavimus; laikytis nustatytos publikacijų formos; plėtoti kūrybines idėjas; projektuoti kompiuterinę grafiką.

216602 Interneto svetainės dizaineris

Kuria vizualinį ir funkcionalų interneto svetainių dizainą, užtikrina patrauklų ir naudotojams draugišką interaktyvumą.

projektuoja interneto svetainės dizainą, atsižvelgia į vaizdinę estetiką, naudotojo patirtį ir funkcionalumą; 

sukuria ir integruoja įvairius dizaino elementus, tokius kaip grafiniai elementai, spalvų deriniai ir šriftai; 

optimizuoja, kad svetainė būtų patogiai peržiūrima ir prisitaikytų prie įvairių įrenginių ekranų dydžių; 

bendradarbiauja su programuotojais ir kitais specialistais, siekia įgyvendinti vizualinį dizainą; 

stebi naujoves ir mokosi, taiko naujausius dizaino sprendimus.

įvertinti vaizdinę estetiką ir sukurti patrauklų dizainą, atitinkantį interneto svetainės pobūdį ir tikslus; sukurti vientisą dizaino viziją; kurti dizainui skirtus interneto svetainės elementus ir interaktyvumą; įvertinti naudotojo patirties svarbą ir kurti interaktyvius dizaino elementus, palengvinančius naudojimąsi svetaine; sukurti naudotojams draugišką navigaciją, išskirtinį turinį ir kitas interaktyvias funkcijas.

216603 Multimedijos dizaineris

Kuria interneto svetainės dizainą įvairiems klientams ir įmonėms. Derina projektus, tikrina projektų dizainą, suderintus projektus rengia ir įgyvendina.

kuria įvairius vaizdinius elementus; 

kuria dinaminį ir interaktyvų turinį, judesio efektus, transformacijas ir animacijas; 

derina ir integruoja sukurtus grafinius ir garsinius elementus į įvairias interneto svetaines; 

kuria garsinį turinį, foninę muziką ir garso įrašus, derina su vizualiniu turiniu; 

bendradarbiauja su projektų komandomis, klientais, kuria bendrą viziją ir užtikrina, kad kūrybinė idėja būtų įgyvendinta tiksliai ir efektyviai

kurti unikalų ir išskirtinį vizualinį turinį; suprasti animacijos ir interaktyvumo principus, sukurti dinaminį turinį; kurti ir pritaikyti turinį skirtingoms medijoms; optimizuoti multimedijos turinį; kurti intuityvius naudotojo sąsajos elementus ir pritaikyti interaktyvius elementus, palengvinančius turinio naudojimą.

216604 Spaudinių dizaineris

Kuria spaudos, skaitmeninėmis ir kitomis priemonėmis informacijai perduoti skirtą vaizdinę medžiagą, naudodamas grafinius, specialiuosius ir kitus efektus.

projektuoja spaudinius, kuria įvairiapusišką ir estetišką dizainą, atitinkantį kliento reikalavimus ir projekto pobūdį; 

paruošia ir maketuoja leidinius, brošiūras, plakatus ir kitus spaudinius, užtikrina tinkamą informacijos pateikimą; 

pasirenka ir derina šriftus, spalvas, grafikos elementus, sukuria harmoningą ir patrauklų dizainą; 

bendradarbiauja su klientais ir spausdinimo specialistais, užtikrina gerą rezultatą; 

stebi dizaino ir spausdinimo naujoves, palaiko aukštą dizaino lygį.

suprasti dizaino principus, įskaitant spalvų teoriją, kompoziciją ir šriftų naudojimą; naudoti programinę grafinio dizaino įrangą; kurti unikalų ir išskirtinį dizainą, pritaikyti jį skirtingiems spaudos projektams; suprasti spausdinimo procesus ir reikalavimus, užtikrinti tinkamą leidinių kokybę; bendradarbiauti su klientais ir spausdinimo specialistais.

216605 Reklamos dizaineris

Naudodamas grafinius, specialiuosius, animacinius ir kitus efektus kuria reklamai skirtą vaizdinę medžiagą, kuri perduodama spaudos, elektroninėmis skaitmeninėmis ir kitomis vaizdinėmis visuomenės informavimo priemonėmis.

kuria vaizdinius elementus, logotipus, plakatus, interneto reklamjuostes; 

priderina dizainą pagal klientų norus, prekės ženklą ir kampanijos tikslus; 

naudojasi grafinio dizaino programomis, tokiomis kaip „Adobe Photoshop֧“, „Illustrator“ ir kt.; 

bendradarbiauja su klientais ir kūrybiniais komandos nariais; 

domisi naujausiomis dizaino tendencijomis ir taiko inovatyvius sprendimus.

sukurti vaizdinius elementus, mąstyti inovatyviai; naudoti profesionalias grafinio dizaino programas, kurti aukštos kokybės dizainą; suprasti klientų poreikius, bendrauti su komandos nariais ir aiškiai perduoti savo idėjas; sukurti dizainą, atitinkantį prekės ženklo tapatumą, pritaikyti vaizdinį stilių pagal konkrečias kampanijas; stebėti naujausias dizaino tendencijas ir technologines naujoves.

216606 Knygų iliustruotojas

Suteikia vaizdinę išraišką, perteikiančią susijusio teksto ar minties turinį. Vaizdais aiškina sudėtingas idėjas ar objektus, kuriuos sunku apibrėžti tekstu. Dirba rengiant knygas, žurnalus, komiksų knygas ir kitus leidinius.

kuria iliustracijas, kurios atitinka knygos atmosferą, stilių ir pasakojimą; 

bendradarbiauja su rašytojais ar leidybos komandomis, suderina iliustracijas su tekstu; 

interpretuoja knygos turinį ir perduoda jį per vaizdinius elementus; 

pritaiko iliustracijas vaikų knygoms, romanams, mokomosioms priemonėms ir kitoms leidinio rūšims; 

naudoja skirtingus stilius, medžiagas ir technikas, atsižvelgia į knygos pobūdį.

pritaikyti skirtingus iliustravimo stilius pagal knygos turinį ir kontekstą; išanalizuoti tekstą ir perduoti jo esmę per vaizdinius elementus; komponuoti vaizdinę informaciją, sukurti estetiškai patrauklias iliustracijas; eksperimentuoti su naujomis technikomis ar stiliais; bendradarbiauti su rašytojais, redaktoriais, leidybos komandomis ir klientais.

216690 Kiti grafikos ir multimedijos dizaineriai

Kiti dizaineriai, kurie neišvardyti 2166 pogrupyje „Grafikos ir multimedijos dizaineriai“ ir kurie kuria informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę medžiagą, naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones.

nustato projekto tikslus ir apribojimus, konsultuojasi su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; 

atlieka mokslo tiriamųjų darbų ir funkcinių informacijos perdavimo reikalavimų analizę; 

kuria dizaino koncepcijas, informacijos temas; 

rengia eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, skirtus dizaino koncepcijoms; 

kuria sudėtingą grafiką ir animaciją, laikydamiesi projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų.

kurti dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų ar proceso iliustracijas; aptarti dizaino sprendinius su klientais; parinkti funkcines ir estetines medžiagas; pateikti gamybai skirtus dokumentus ir išsamią informaciją apie pasirinktą dizainą; prižiūrėti ir vykdyti gamybą pasirinktoje terpėje.

221101 Šeimos gydytojas

Diagnozuoja ir gydo įvairias ligas vaistais. Apžiūri pacientus gydytojo priimamajame ar ligonio namuose, nukreipia į rentgeno kabinetą, paskiria tyrimus, apsvarsto tyrimų rezultatus.

• vertina paciento sveikatos būklę ir klausinėja apie simptomus;
• atlieka fizinį patikrinimą ir reikiamus tyrimus, kraujo tyrimus, rentgeno nuotraukas, ultragarso tyrimus;
• diagnozuoja ir gydo bendrosios praktikos pacientus, atsižvelgia į jų individualius poreikius ir sveikatos problemas;
• teikia patarimus ir konsultacijas dėl sveikatos priežiūros ir sveikos gyvensenos;
koordinuoja ir nukreipia pacientus pas kitus specialistus, jei reikia.
 

• klausytis ir bendrauti su pacientais;
• nustatyti diagnozę ir gydyti ligas;
• naudoti medicinines technologijas ir įrangą;
• diagnozuoti ir gydyti bendrosios praktikos pacientus;
• valdyti pacientų duomenis ir sveikatos priežiūros paslaugas.

221102 Gydytojas asistentas

Dirba gydytojų komandoje, teikia diagnostikos, gydymo ir prevencijos paslaugas, taip pat atlieka mažiau sudėtingas medicinos procedūras. Atlieka savarankiškas veiklas, tačiau visuomet yra kartu su gydytoju ir atlieka jam pavedamas užduotis.

• atlieka išsamų paciento klinikinį įvertinimą, istoriją, fizinę būklę ir reikiamus diagnostinius tyrimus;
• sudaro diagnozę ir teikia rekomendacijas gydymui, skiria vaistus ir išrašo receptus;
• atlieka mažiau sudėtingas medicinos procedūras, kraujo tyrimus, elektrokardiogramas arba injekcijas;
• teikia pacientams informaciją apie jų ligas ir jų gydymo planus;
bendrauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais, slaugytojais ir gydytojais, užtikrina pacientų gerovę.
 

• įvertinti paciento būklę;
• teikti diagnostinius ir gydymo pasiūlymus;
• atlikti medicinos procedūras;
• teikti pagalbą gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams;
• bendrauti su pacientais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais.

221103 Gydytojas stažuotojas

Padeda gydytojams, gilina esamas žinias. Taiko medicinos priemones, atlieka paprastą pagalbinę veiklą medicinos procedūrų metu, vykdo standartizuotas diagnostikos programas ir standartinius gydymo vietoje atliekamus tyrimus, užtikrina operacijų higieną, valymą, dezinfekciją, sterilizavimą ir medicinos prietaisų priežiūrą bei atlieka organizacines ir administracines užduotis.

• atlieka klinikinę diagnostiką, nustato paciento būklę, diagnozuoja ligą;
• planuoja ir įgyvendina prevencines priemones, suteikia pacientams informaciją apie sveiką gyvenseną, padeda išvengti ligų;
• gydo pacientus, nurodo gydymo režimą, vaistus, procedūras;
• konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius, suteikia informaciją apie ligas, jų gydymą ir profilaktiką;
bendradarbiauja su kitais specialistais, konsultuojasi, suderina paciento gydymo planą ir pasirenka geriausią gydymo būdą. 
 

• atlikti klinikines apklausas;
• nustatyti klinikinę diagnozę;
• atlikti paprastus medicininius tyrimus;
• konsultuoti pacientus ir jų šeimos narius;
• nustatyti paciento sveikatos problemas.

221104 Medicinos gydytojas

Teikia skubią medicinos pagalbą bei užsiima dažniausiai pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio amžiaus vaikų vidaus bei chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, konsultuojasi su atitinkamu specialistu. Turi aukštą mokslinį ir praktinį išsilavinimą, gebėjimus ir kompetencijas, reikalingas teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas.

• atlieka pacientų tyrimus ir diagnozuoja ligas;
• nustato gydymo planą ir jį įgyvendina;
• teikia rekomendacijas prevencijos srityje;
• bendrauja su pacientais, jų šeimomis ir kitais specialistais;
atlieka medicinines procedūras ir operacijas.
 

• teikti sveikatos priežiūros paslaugas suaugusiems ir vaikams;
• diagnozuoja ir atlieka medicinines procedūras ir operacijas;
• planuoti ir įgyvendinti gydymą;
• atlikti medicinines procedūras ir operacijas.
• bendrauti su pacientais ir kitais specialistais;

221105 Mokslo darbuotojas (šeimos medicina)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Atlieka medicinos tyrimus, analizuoja duomenis ir sprendžia klinikinius klausimus, pagerina šeimos medicinos srities praktiką. Publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• atlieka mokslinius tyrimus šeimos medicinos srityje ir analizuoja susijusias problemas;
• renka, analizuoja ir interpretuoja kryptingai medicininę informaciją;
• taiko šiuolaikinius tyrimų metodus ir įrankius;
• vertina gydymo ir prevencijos metodus, jų efektyvumą ir poveikį pacientams;
teikia rekomendacijas šeimos medicinos praktikams ir dalyvauja švietimo procese.
 

• taikyti mokslinių tyrimų ir statistikos metodus;
• spręsti problemas;
• bendradarbiauti su kolegomis;
• suprasti gydytojo etikos ir teisinius aspektus;
• mąstyti analitiškai ir turėti kritinį mąstymą.

221106 Gydytojas rezidentas (šeimos medicina)

Teikia būtinąją medicinos pagalbą. Kvalifikuotai, pagal savo kompetenciją, diagnozuoja ir gydo ligas, rekomenduoja ir organizuoja profilaktikos priemones. Konsultuojasi su savo vadovu, kitais tos srities gydytojais visais neaiškiais atvejais. Specializuojasi bendrosios praktikos ar šeimos medicinos srityje, atlieka diagnostiką, gydymą ir prevencines priemones, užtikrina pacientų priežiūrą ir informuoja apie jų sveikatą. Mokosi praktikos, klausydamas patyrusių gydytojų, o taip pat dalyvauja mokslinėje veikloje ir klinikinėje praktikoje.

• atlieka išsamų paciento tyrimą ir surašo anamnezę;
• nustato diagnozę ir planuoja gydymo procesą;
• stebi gydymo efektyvumą ir teikia rekomendacijas pacientui;
• sudaro ligos istoriją ir ją nuolat atnaujina;
informuoja pacientus apie sveikatą ir prevencines priemones.
 

• atlikti medicininius tyrimus ir diagnozuoti ligas;
• planuoti ir vykdyti gydymą;
• bendrauti su pacientais ir kitais specialistais;
• žinoti įvairias ligas ir jų gydymo metodus;
• mąstyti kritiškai ir analizuoti informaciją.

221190 Kiti bendrosios praktikos gydytojai

Čia klasifikuojami kiti bendrosios praktikos gydytojai kurie nėra išvardinti 2211 pogrupyje „Bendrosios praktikos gydytojai“ ir kurie diagnozuoja, gydo ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, palaiko bendrą žmogaus sveikatos būklę, taikydami šiuolaikinės medicinos principus ir procedūras.

• apžiūri pacientus bei jų šeimų narius, nustato jų sveikatos būklę; 
• užsako laboratorinius tyrimus, analizuoja jų rezultatus, nustato sutrikimus ir ligų pobūdį;
• teikia tęstinę sveikatos priežiūrą pacientams, skiria gydymo ir profilaktikos priemones, stebėseną ir konsultacijas;
• atlieka chirurgines operacijas ir kitas gydomąsias procedūras;
konsultuoja asmenis, šeimas sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo klausimais.
 

• išrašyti pacientams siuntimus specializuotai priežiūrai ligoninėse;
• tvarkyti ligos istorijas;
• užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
• laikytis teisinių ir profesinių reikalavimų; 
• teikti mokslo ataskaitas.

221201 Gydytojas specialistas

Vadovaujasi medicinos ar chirurgijos specialybės žiniomis, užkerta kelią ligoms, jas diagnozuoja ir gydo.

• klausosi, suteikia ir priima grįžtamąjį ryšį, reaguoja į kitus, naudoja darbuotojų priežiūrą ir lyderystę profesinėje aplinkoje
• naudojasi koncepcijomis, daro ir supranta apibendrinimus, susieja juos su kitais dalykais, įvykiais ir patirtimi
• parodo konkrečios mokslinių tyrimų srities išsamias žinias ir kompleksinį supratimą
• teikia sveikatos priežiūros paslaugas pacientams specialioje medicinos srityje, įvertina, palaiko ar atkuria pacientų sveikatos būklę
• mokosi, sustiprina ir atnaujina profesinę kompetenciją

• bendrauti profesiniu lygmeniu mokslinių tyrimų ir profesinėje srityje
• naudotis abstrakčiuoju mąstymu
• parodyti disciplinos žinias
• teikti sveikatos priežiūros paslaugas pacientams specializuotos medicinos srityje
• valdyti asmeninį profesinį tobulėjimą

221202 Gydytojas rezidentas (specialioji rezidentūra)

Budi ligoninėse prižiūrimi vyresniųjų budėtojų. Koordinatoriaus raštišku sutikimu gali dirbti papildomai gydytoju arba eiti tas pareigas, kurioms turi sertifikatą.

• atlikti pacientų diagnozę ir gydymą, vadovaujasi medicinos praktikos taisyklėmis ir protokolais;
• dalyvauja medicininėje konsultacijoje su kitais medicinos specialistais, nustato teisingą diagnozę ir gydymo planus;
• rengia medicininę dokumentaciją ir ataskaitas, stebi pacientų sveikatos būklę ir progresą;
• dalyvauja medicinos konferencijose ir seminaruose, tobulėja ir išmoksta naujų medicinos praktikos metodų ir technologijų;
• konsultuoja pacientus ir jų šeimas, padeda jiems suprasti diagnozę ir gydymą.
 

• analizuoti ir interpretuoti medicininius duomenis;
• vadovauti medicininiam personalui ir bendrauti su pacientais ir jų šeimomis;
• naudoti medicinos prietaisus ir technologijas;
• atlikti gydymą ir procedūras, vadovaujantis medicinos praktikos taisyklėmis ir protokolais;
• įvertinti paciento būklę ir stebėti jų progresą.

221203 Mokslo darbuotojas (medicina, išskyrus šeimos mediciną)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose.

• atlieka medicinos tyrimus ir analizuoja gautus rezultatus ir išplečia medicinos žinias;
• kelia hipotezes ir atlieka eksperimentus, ištiria medicinos problemas ir gauna patikimas medicinos žinias;
• analizuoja medicinos duomenis ir statistiką, teikia išvadas ir rekomendacijas gydytojams ir sveikatos priežiūros specialistams;
• rašo mokslinius straipsnius ir publikuoja savo darbus medicinos žurnaluose ir kituose moksliniuose leidiniuose;
• moko medicinos studentus, rezidentus ar bendradarbiauja su kitais mokslininkais medicinos srityje.
 

• atlikti medicinos tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus;
• analizuoti duomenis ir rašyti mokslinius straipsnius;
• bendradarbiauti su kitais mokslininkais ir gydytojais;
• mokyti medicinos studentus;
• teikti išvadas ir rekomendacijas gydytojams.

221204 Gydytojas stažuotojas (specialioji praktika)

Padeda gydytojams, siekia gilinti esamas žinias. Taiko medicinos priemones, atlieka paprastą pagalbinę veiklą medicinos procedūrų metu, vykdo standartizuotas diagnostikos programas ir standartinius gydymo vietoje atliekamus tyrimus, užtikrina operacijų higieną, valymą, dezinfekciją, sterilizavimą ir medicinos prietaisų priežiūrą bei atlieka organizacines ir administracines užduotis.

• dalyvauja specialioje praktikoje tam tikroje specialybėje, mokosi praktinių įgūdžių ir teorinių žinių;
• renka, vertina ir interpretuoja pacientų simptomus ir testų rezultatus;
• dalyvauja medicininėse procedūrose ir operacijose;
• dalyvauja medicinos mokslinių tyrimų planavime, įgyvendinime ir publikavime;
• dalyvauja pacientų švietimo procese.
 

• užtikrinti teisingą pacientų diagnostiką ir gydymą;
• dalyvauti mokslinių tyrimų planavime, įgyvendinime ir publikavime;
• mokytis praktinių įgūdžių ir teorinių žinių;
• bendrauti su pacientais ir jų šeimomis;
• dirbti komandoje ir spręsti problemas.

222101 Slaugytojas

Rūpinasi sergančiaisiais bei sužeistais žmonėmis ir padeda jiems pasveikti. Stebi, įvertina ir pažymi ligos požymius, reakcijas ir ligonių būklės pagerėjimą ar pablogėjimą, padeda gydytojams apžiūrėti ir gydyti ligonius, prižiūri vaistus ir medicininę įrangą, teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą ekstremaliomis sąlygomis. Vykdo gydytojų nurodymus ir paskyrimus, atlieka diagnostines ir gydymo procedūras.

• teikia slaugos paslaugas pacientams pagal individualų jų poreikių planą;
• stebi paciento būklę ir atlieka pagalbos procedūras, daro injekcijas, kraujo spaudimo matavimus;
• aptarnauja medicininę įrangą ir priemones;
• užtikrina tinkamą pacientų dokumentacijos pildymą ir saugumą;
• bendrauja su pacientais ir jų šeimomis, suteikia patarimus ir pagalbą.
 

• teikti priežiūrą ir slaugą pacientams;
• atlikti pagalbos procedūras pacientams;
• pildyti dokumentaciją ir užtikrinti jos saugumą;
• prižiūrėti vaistus ir medicininę įrangą;
• bendrauti su pacientais ir jų šeimomis.

222102 Mokslo darbuotojas (slauga)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Publikuoja savo mokslinių tyrimų rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose. Vadovauja mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• rengia ir vykdo projektus, susijusius su slaugos praktika, sistemos organizavimo ir pacientų gydymo kokybės gerinimu;
• rašo ir publikuoja mokslinius straipsnius, knygas ar kitas mokslines publikacijas;
• dalyvauja mokslinėse konferencijose ir seminaruose ir skaito pranešimus;
• bendradarbiauja su kitais mokslininkais, sveikatos priežiūros specialistais ir kitomis su slaugos sritimi susijusiomis organizacijomis;
• kuria mokymo programas slaugos srityje ir jas vykdo.
 

• žinoti apie mediciną, statistiką ir mokslinius tyrimus;
• analizuoti mokslinius duomenis ir pateikti jų rezultatus;
• rašyti mokslinius straipsnius;
• bendradarbiauti su kitais mokslininkais;
• vystyti ir įgyvendinti projektus.

222201 Akušeris

Rūpinasi nėščiomis moterimis, šeimomis, auginančiomis vaikus, teikia akušerinę pagalbą per gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu, slaugo motiną ir naujagimį, dirba sanitarinio švietimo darbą.

• prižiūri moteris per nėštumo, gimdymo ir po gimdymo laikotarpius;
• stebi motinos ir naujagimio sveikatą, matuoja temperatūrą, kraujo spaudimą, širdies ritmą, atlieka tyrimus ir kitas procedūras;
• atlieka paprastas ir sudėtingas gimdymo procedūras, prižiūri motinos ir kūdikio gerovę;
• teikia pagalbą įvairiomis situacijomis, tokiomis kaip kraujavimas arba sunki gimdymo eiga;
suteikia reikiamus patarimus ir paramą būsimoms motinoms dėl sveikos gyvensenos ir vaiko priežiūros.
 

• vertinti motinos ir naujagimio sveikatą;
• reaguoti į skubias situacijas;
• suteikti pagalbą ir paramą motinoms ir jų šeimoms;
• imtis skubių priemonių nėštumo laikotarpiu;
• teikti pogimdyminę priežiūrą.

223001 Homeopatas

Gydo iš natūralių medžiagų pagamintais vaistais, kurie skiriami vartoti labai mažomis dozėmis. Homeopatiniai vaistai skatina organizmo gyvybines jėgas ir stimuliuoja imuninę sistemą. Gydymo efektyvumas priklauso nuo teisingai pasirinktų homeopatinių preparatų ir tinkamo jų vartojimo.

• renka paciento simptomus ir istoriją, naudoja homeopatijos principus;
• nustato individualizuotą gydymo planą pagal paciento simptomus ir jų sudėtingumą;
• paskiria natūralius vaistus mažomis dozėmis, kurių veikimas yra derinamas su paciento simptomais;
• stebi paciento reakciją į vaistus ir atnaujina gydymo planą;
šviečia pacientus apie natūralius gydymo metodus ir kaip jie gali būti naudingi jų sveikatai.
 

• rinkti ir analizuoti simptomus;
• kurti individualizuotus gydymo planus;
• stebėti pacientų reakcijas;
• suprasti natūralius vaistus ir jų naudojimo principus;
• bendrauti su pacientais, aiškinti sudėtingą medicininę informaciją ir skatinti jų sveikatos priežiūrą.

223090 Kiti tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Čia klasifikuojami kiti tradicinės ir liaudies medicinos specialistai kurie nėra išvardinti 2230 pogrupyje „Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai“ ir kurie apžiūri pacientus, vykdo negalavimų ir kitos fizinės bei psichinės negalios prevenciją ir juos stengiasi įveikti, gerina bendrą žmonių sveikatą, taiko praktiką, įgytą nuodugniai nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas, įsitikinimus ir patirtį.

• apžiūri pacientus, nustato jų sveikatos būklę; 
• rengia ir įgyvendina ligų įveikimo planus, naudoja akupunktūrą, homeopatinius ir žolinius preparatus;
• vertina pacientų sveikimą ir fiksuoja dokumentuose;
• konsultuoja asmenis mitybos ir gyvenimo būdo klausimais;
ruošia tokius tradicinius preparatus, kaip žoliniai, augaliniai, ir gyvulinės kilmės ekstraktai, didina organizmo gebėjimą išgyti pačiam.
 

• informuoti sveikatos priežiūros darbuotojus apie pacientų sveikatą;
• užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos priežiūrą;
• nagrinėti tradicinius bei liaudiškus preparatus ir ligų įveikimo būdus; 
• rengti mokslo straipsnius ir ataskaitas;
• atlikti rezultatų sklaidą.

225001 Veterinarijos gydytojas

Atlieka diagnostiką ir gydymą bei prevencines priemones skirtingų rūšių gyvūnams, chirurgines procedūras, išgydo arba palengvina gyvūno skausmą. Atsako už žmogaus sveikatos ir gyvūnų sveikatos ryšio priežiūrą, išvengia perduodamų ligų ir kitų susirgimų. Skiepija nuo užkrečiamųjų ligų, gydo gyvulius chirurgiškai ir vaistais, konsultuoja šeimininkus dėl priežiūros ir veisimo.

• diagnozuoja ir gydo ligas bei sužeidimus skirtingiems gyvūnams;
• atlieka chirurgines procedūras, įskaitant sterilizaciją ir kastraciją;
• planuoja ir vykdo prevencines priemones, tokias kaip vakcinacija, apžiūros ir gyvūnų sveikatos priežiūra;
• konsultuoja savininkus apie gyvūno priežiūrą, ligų prevenciją ir gydymą;
užtikrina, kad gyvūnai būtų laikomi tinkamomis sąlygomis, atsižvelgia į jų gerovę ir aplinkos reikalavimus.
 

• skiepyti nuo užkrečiamųjų ligų;
• atlieka chirurgines procedūras;
• planuoti ir vykdyti prevencines priemones;
• laikytis visų atitinkamų teisės aktų ir etikos principų;
• bendrauti su pacientais ir atlikti reikiamus medicininius įrašus.

225002 Mokslo darbuotojas (veterinarija)

Atlieka fundamentaliuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja visuomenei mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose ir kituose leidiniuose, pristato juos mokslinėse konferencijose, vadovauja mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei praktinei problemai spręsti.

• atlieka mokslinius tyrimus, siekia geriau suprasti gyvūnų sveikatą ir ligas;
• tyrinėja ligų mechanizmus ir vakcinas, geriau supranta tam tikrų rūšių gyvūnų fiziologiją ir elgseną;
• padeda užkirsti kelią ligų atsiradimui, užtikrina, kad gyvulininkystės pramonės produktai būtų kokybiški ir saugūs vartotojams;
• atlieka tyrimus, kaip veikia vakcinos ir vaistai gyvūnų organizmuose;
atlieka sudėtingus tyrimus, analizuoja duomenis ir apibendrina rezultatus.
 

• planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus;
• analizuoti duomenis ir juos apibendrinti;
• rašyti ir pateikti mokslinius straipsnius;
• tęsti savo mokslinių tyrimų studijas;
• įsitraukti į naujausius mokslinius atradimus.

226101 Gydytojas odontologas

Teikia būtinąją medicinos ir odontologinę pagalbą, formuoja vaikų ir suaugusiųjų burnos higienos įgūdžius. Organizuoja odontologinių ligų profilaktiką, išaiškina sąkandžio anomalijų priežastis.

• atlieka pacientų burnos ir dantų būklės diagnostiką, nustato gydymo poreikius, atlieka gydymą ir stebi pacientų reabilitaciją;
• teikia pacientams prevencines rekomendacijas, kurios padeda išvengti dantų ir burnos ligų;
• taiko modernias technologijas ir atlieka dantų protezavimą ir implantavimą;
• skatina pacientus pereiti prie sveikos gyvensenos ir burnos higienos;
atlieka tyrimus ir dalyvauja moksliniuose projektuose, tobulina dantų ir burnos sveikatos sritį.
 

• atlikti burnos ir dantų diagnostiką;
• planuoti ir atlikti gydymą;
• atlikti dantų protezavimą ir implantavimą;
• dirbti savarankiškai ir komandoje;
• turėti klinikinę patirtį ir specialybės licenciją.

226102 Mokslo darbuotojas (odontologija)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, pristato juos mokslinėse konferencijose. Vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su burnos ir dantų sveikata;
• plėtoja naujus gydymo ir prevencijos burnos ir dantų sveikatos metodus;
• konsultuoja ir teikia patarimus odontologiją praktikuojantiems specialistams;
• dalyvauja konferencijose ir moksliniuose renginiuose, pristato savo tyrimų rezultatus;
rašo mokslinius straipsnius ir knygas, kurios prisideda prie odontologijos mokslo pažangos.
 

• žinoti odontologiją, biologiją, chemiją ir kitas susijusias mokslo sritis;
• atlikti mokslinius tyrimus ir analizes;
• analizuoti ir apibendrinti duomenis;
• bendrauti su kitais medicinos specialistais;
• rašyti mokslinius straipsnius ir knygas.

226201 Vaistininkas

Ruošia ir išduoda vaistus pagal gydytojų išrašytus receptus. Vaistus išduoda arba juos paruošia pagal nustatytas formules, taip pat tikrina receptus, kad nebūtų viršytos dozės, paaiškina pacientams, kaip vaistus vartoti, pataria dėl vartojimo su kitais vaistais, konsultuoja apie kitus, gydytojo neišrašytus vaistus.

• užtikrina, kad vaistai būtų teisingai paruošti ir kokybiški;
• padeda pacientams pasirinkti tinkamus vaistus ir teikia informaciją apie dozavimą, vartojimo instrukcijas ir galimus šalutinius poveikius;
• bendradarbiauja su gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais, užtikrina pacientų gerovę;
• atlieka farmacijos ir farmakoterapijos tyrimus ir konsultuoja;
tvarko vaistų sandėlius ir užtikrina jų saugumą ir veiksmingumą.
 

• teikti informaciją apie vaistus ir jų vartojimą;
• rašyti vaistų receptus ir paruošti vaistus;
• atlikti farmakoterapijos tyrimus ir konsultacijas;
• teikti informaciją apie vaistų dozavimą;
• bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

226202 Mokslo darbuotojas (farmacija)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, periodiniuose ir kituose leidiniuose, pristatyti juos mokslinėse konferencijose. Vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• kuruoja vaistų vystymo procesą nuo idėjos iki prekybos;
• atlieka cheminius ir biologinius tyrimus, sukuria naujus vaistus;
• dirba su kitais mokslininkais, įvertina vaistų saugumą ir veiksmingumą;
• sudaro vaistų formulę ir patikrina jų suderinamumą su kitais vaistais ar maisto produktais;
tiria vaistų poveikį žmonių sveikatai ir tyrimų metu vertina klinikinių tyrimų duomenis.
 

• sukurti naujus vaistus;
• susipažinti su farmacijos teorija ir metodais; 
• planuoti tyrimus;
• analizuoti ir apibendrinti duomenis;
• bendradarbiauti su kolegomis ir pacientais. 
 

226301 Profesinės sveikatos specialistas

Atlieka nelaimingų atsitikimų darbe tyrimus. Darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinti, kad darbo aplinka atitiktų sveikatos ir saugos taisykles, tikrina fizinę darbo vietą ir nagrinėja teisinius dokumentus.

• vertina ir nustato darbo aplinkos pavojus bei juos eliminuoja arba sumažina;
• siekia, kad darbo aplinkoje būtų laikomasi reikalavimų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos;
• stebi ir vertina darbuotojų sveikatos būklę;
• planuoja ir vykdo profesinės sveikatos ir saugos mokymus;
konsultuoja vadovus ir darbuotojus dėl sveikatos ir saugos klausimų darbo vietoje.
 

• apibendrinti ir vertinti darbo aplinkos pavojus;
• taikyti prevencines priemones darbo aplinkos saugai užtikrinti;
• organizuoti ir vykdyti profesinės sveikatos ir saugos mokymus;
• konsultuoti vadovus ir darbuotojus dėl sveikatos ir saugos darbo vietoje;
• taikyti teisės aktus, reglamentuojančius profesinę sveikatą ir saugą.

226302 Aplinkos higienistas

Užtikrina aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekavimą laikydamiesi griežtų higienos procedūrų. Išmontuoja ir iš naujo surenka sudėtingą medicinos įrangą ją sterilizuodami, išvalydami ir perpakuodami tolesniam naudojimui laikydamiesi medicinos gydytojo ar kito kvalifikuoto medicinos darbuotojo nurodymų.

• atlieka aplinkos veiksnių tyrimus ir vertinimus, nustato galimas neigiamas jų poveikio žmonių sveikatai pasekmes;
• teikia rekomendacijas ir patarimus, kaip mažinti aplinkos teršalų kiekį;
• vykdo mokymus, kaip galima apsaugoti savo sveikatą nuo neigiamų aplinkos veiksnių;
• bendradarbiauja su valdžios institucijomis, sukuria efektyvias strategijas;
vertina darbo vietų aplinkos saugumą, užtikrina darbuotojų sveikatą ir saugumą.
 

• žinoti chemiją, biologiją, fizinę ir socialinę aplinką;
• naudoti įvairius tyrimų metodus ir įrankius;
• nustatyti neigiamas aplinkos poveikio žmonių sveikatai pasekmes;
• teikti rekomendacijas kaip apsaugoti sveikatą;
• taikyti teisės aktus aplinkos higienos srityje.

226303 Visuomenės sveikatos specialistas

Konsultuoja visuomenę ir teikia jai informaciją įvairiomis sveikatos temomis. Teikia priežiūrą prieš gimdymą ir po jo, teikia patarimus dėl mitybos ir padeda asmenims mesti rūkyti. Visuomenės sveikatos darbuotojai kuria sveikatos ir prevencijos programas.

• planuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos programas ir projektus, skirtus prevencijai, gydymui ir ligų kontrolės veiksmams;
• organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos tyrimus, įvertina visuomenės sveikatos problemas ir jų priežastis;
• užtikrina, kad visuomenės sveikata būtų apsaugota ir pagerinta;
• bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir institucijomis, pasiekia bendrus tikslus ir uždavinius visuomenės sveikatos srityje;
teikia konsultacijas ir švietimo paslaugas, gerina žmonių sveikatą ir mąstymą apie sveikatą.
 

• planuoti ir įgyvendinti sveikatos programas;
• suprasti visuomenės sveikatos principus ir teorijas;
• analizuoti duomenis ir kritiškai mąstyti;
• konsultuoti ir bendrauti su kitais specialistais bei visuomene;
• įgyvendinti prevencijos ir kontrolės programas.

226304 Sveikatos ekologas

Stebi, analizuoja ir vertina antropogeninį užterštumą, stebi, analizuoja ir vertina gyventojų sveikatos būklę. Tiria gyventojų mitybą, teikia praktines sveikos mitybos rekomendacijas, išaiškina kenksmingus sveikatai darbo aplinkos veiksnius, įvertina jų įtaką sveikatai. Teikia rekomendacijas vykdomajai valdžiai, kaip gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę. Tiria gyventojų pranešimus ir nusiskundimus dėl aplinkos ir buities sąlygų, rengia ir įgyvendina sveikatos ir ekologines programas.

• tiria ir vertina aplinkos faktorius, galinčius paveikti žmonių sveikatą;
• planuoja ir rekomenduoja valdžios institucijoms dėl aplinkos apsaugos ir sveikatos gerinimo.
• bendradarbiauja su sveikatos ir kitais aplinkos specialistais, užtikrina sveikesnę gyvenamąją aplinką;
• organizuoja mokymus ir šviečia visuomenę dėl aplinkos ir sveikatos sąsajų;
diegia naujoves, padidina sveikatos ir aplinkos sąveikos efektyvumą.
 

• analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatos būklę;
• organizuoti mokymus;
• matuoti ir vertinti aplinkos faktorius;
• diegti naujoves;
• bendrauti su kitais specialistais.

226305 Sveikatos priežiūros vadybininkas

Tvarko įmonės užsakymus, organizuoja įmonės veiklą, tiria rinką, nustato paslaugų paklausos ir pasiūlos lygį, analizuoja konkurentų veiklą, kainų politiką. Planuoja paslaugas, sudaro darbų atlikimo grafiką, nustato paslaugų kainą. Atsako už sveikatos priežiūros organizacijų administracinę veiklą, įskaitant planavimą, organizavimą, koordinavimą, valdymą ir kontrolę.

• planuoja ir organizuoja sveikatos priežiūros ir administracinę veiklą; 
• koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesą; 
• valdo finansus ir biudžetą, įskaitant sąnaudų kontrolę ir finansinės atskaitomybės rengimą;
• planuoja darbo jėgą ir vadovauja personalui;
įgyvendina kokybės kontrolės ir politikos procedūras.
 

• planuoti, organizuoti ir koordinuoti administracinę veiklą;
• valdyti ir kontroliuoti finansus ir biudžetą;
• suprasti sveikatos priežiūros politiką ir teisės aktus;
• įgyvendinti kokybės kontrolės procedūras;
• bendrauti su kolegomis ir stiprinti tarpasmeninius ryšius.

226306 Mokslo darbuotojas (visuomenės sveikata, epidemiologija)

Atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą. Publikuoja savo mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, pristato juos mokslinėse konferencijose. Vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• analizuoja sveikatos statistiką ir duomenis apie ligų plitimą;
• atlieka epidemiologinius tyrimus, identifikuoja rizikos veiksnius ir veiksmingus sveikatos intervencijos būdus;
• stebi ir įvertina visuomenės sveikatos būklę bei nustato prevencijos priemones;
• dalyvauja sveikatos politikos kūrimo procese, rekomenduoja strategijas ir priemones ligų prevencijai ir kontrolei;
dalyvauja tarptautinėse ligų kontrolės ir pandemijų valdymo programose.
 

• analizuoti sveikatos statistiką ir duomenis apie ligų plitimą;
• atlikti epidemiologinius tyrimus;
• apibendrinti rizikos veiksnius;
• stebėti ir įvertinti visuomenės sveikatos būklę;
• nustatyti prevencijos priemones.

226307 Sveikatos edukologas

Analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos būklę, mitybą, teikia praktines sveikos gyvensenos rekomendacijas. Planuoja, rengia ir įgyvendina sveikatos edukacijos programas.

• konsultuoja žmones apie sveikatą, ligų prevenciją ir kitus sveikatos susijusius klausimus;
• kuria ir įgyvendina sveikatos edukacijos programas, skirtas įvairioms gyventojų grupėms;
• organizuoja ir vadovauja sveikatos mokymo seminarams, dirba su mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų personalu;
• renka ir analizuoja duomenis apie sveikatos problemų mastą ir poreikius bendruomenėje;
bendradarbiauja su kitais sveikatos specialistais, pasiekia sveikatos ugdymo tikslus.
 

• planuoti sveikatos edukacijos programas.
• bendrauti su įvairiomis gyventojų grupėmis;
• išmanyti sveikatos ir ligų prevencijos strategijas;
• suprasti sveikatos rizikos veiksnius ir gyvensenos poveikį;
• analizuoti ir interpretuoti sveikatos duomenis.

226308 Darbų saugos organizatorius

Organizuoja padalinių vadovų, už padalinių darbo organizavimą atsakingų darbuotojų ir vyresniųjų slaugytojų mokymą ir atestavimą darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės ir civilinės saugos klausimais. Atsako už organizacijos darbo vietų saugos ir sveikatos reikalų valdymą bei užtikrinimą.

• vertina darbo vietų riziką ir saugos problemas;
• konsultuoja darbuotojus ir vadovus dėl saugaus ir sveiko darbo aplinkos užtikrinimo;
• kaupia ir analizuoja duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas;
• organizuoja mokymus ir apmokymus darbuotojams saugos klausimais;
tikrina darbo vietas, įrangą ir procedūras, atitiktį saugos standartams.
 

• identifikuoti ir vertinti darbo vietų riziką;
• suprasti saugos teisės aktus ir reglamentus;
• analizuoti duomenis ir kurti ataskaitas;
• žinoti darbo vietos įrangą ir saugos priemones;
• bendradarbiauti su kitais darbų saugos specialistais.

226309 Radiacinės saugos specialistas

Imasi priemonių, sumažina išmetamą radiacijos kiekį ir užkerta kelią tolimesniam teršimui radiacinės taršos atveju, rengia radiacinės saugos planus, visų pirma skirtus branduolinėms elektrinėms ir įrenginiams. Užtikrina radiacijos saugos priemonių ir procedūrų laikymąsi, siekiant apsaugoti žmones, aplinką ir turtą nuo pavojingos radiacinės įtakos.

• kuria ir įgyvendina radiacinio saugumo programas ir procedūras organizacijoje;
• matuoja radiacijos lygį ir prižiūri monitoringo sistemas;
• moko darbuotojus ir informuoja apie radiacinės saugos reikalavimus ir procedūras;
• teikia ir rekomenduoja apsaugos priemones ir sumažina radiacinės įtakos riziką;
tiria radiacijos saugos įvykius ir reaguoja į radiacijos avarijas.
 

• suprasti apie radiacinės saugos principus ir procedūras;
• atlikti radiacinio lygio matavimus;
• naudoti monitoringo priemones;
• atlikti radiacinio saugumo analizę ir priimti tinkamus sprendimus;
• mokyti, informuoti ir bendradarbiauti su darbuotojais bei valdžios institucijomis.

226310 Sveikos gyvensenos specialistas

Sudaro mitybos, fizinio aktyvumo planus. Konsultuoja klientus miego sutrikimo ir sveikos gyvensenos klausimais.

• teikia individualias konsultacijas pacientams dėl sveikos gyvensenos, įskaitant mitybą, fizinį aktyvumą, miegą ir streso valdymą;
• parengia individualizuotus sveikos gyvensenos planus, kurie atitiktų paciento poreikius ir tikslus;
• organizuoja ir vadovauja sveikos gyvensenos programoms, įskaitant mitybos kursus, treniruotes ir sveikatos seminarus;
• įvertina sveikatą ir gyvenseną bei prireikus rekomenduoja pokyčius;
informuoja ir šviečia visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą, teikia patarimus, siekia sveikesnės gyvensenos.
 

• atlikti sveikatos ir gyvensenos įvertinimus;
• žinoti apie mitybą ir fizinį aktyvumą bei jų poveikį žmogaus organizmui;
• individualizuoti sveikos gyvensenos planus pagal paciento poreikius;
• bendrauti ir motyvuoti pacientus siekti sveikatingumo tikslų;
• organizuoti ir vadovauti sveikos gyvensenos programoms.

226390 Kiti aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Čia klasifikuojami kiti aplinkos profesinės sveikatos ir higienos specialistai kurie nėra išvardinti 2263 pogrupyje "Aplinkos profesinės sveikatos ir higienos specialistai" ir kurie vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, užtikrina saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengia ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, radiologiniai ir biologiniai veiksniai.

• rengia programas ir politikos kryptis, skirtas mažinti profesinį pavojų sveikatai ir saugai;
• rengia ir įgyvendina planus ir strategijas atliekoms tinkamai šalinti; 
• nustato pavojus, praneša apie juos ir fiksuoja dokumentuose;
• vertina ir kontroliuoja aplinkos ir darbo vietos rizikas; 
rengia, įgyvendina ir stebi programas, skirtas darbo vietos ir aplinkos taršai mažinti. 
 

• konsultuoti dėl metodų;
• užkirsti kelią radiologiniam neigiamam poveikiui darbuotojams;
• šalinti ar mažinti neigiamą poveikį aplinkai;
• mokyti ir konsultuoti profesinės higienos klausimais;
• teikti saugos ataskaitas.

226401 Kineziterapeutas

Naudoja terapijos ir kūno judesių programų principus, palengvina skausmą, atkuria judėjimo galimybes, pagerina funkcinį gebėjimą ir atkuria paciento sveikatą ir gerovę.

• vertina paciento sveikatos būklę ir funkcinį gebėjimą, atlieka kineziterapijos įvertinimo procedūras;
• konsultuoja ir informuoja pacientus apie kineziterapijos procedūras, tikslus ir naudą;
• taiko kūno judesių programas, atkuria arba pagerina paciento funkcinius gebėjimus ir judėjimo galimybes;
• stebi paciento pažangą ir prisitaiko kineziterapijos programą pagal jo poreikius ir galimybes;
bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir nustato gydymo ir reabilitacijos priemones bei tikslus.
 

• įvertinti paciento sveikatos būklę ir judėjimo galimybes;
• projektuoti ir pritaikyti kineziterapijos programas ir procedūras;
• dirbti su pacientais, vadovauti grupinėms kineziterapijos sesijoms;
• stebėti ir vertinti paciento pažangą bei pritaikyti terapijos planą pagal poreikius;
• bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

226490 Kiti fizioterapeutai

Čia klasifikuojami kiti fizioteraleutai kurie nėra išvardinti 2264 pogrupyje "Fizioteraleutai" ir kurie vertina, planuoja ir įgyvendina reabilitacines programas, pagal kurias atstatomos ar gerinamos žmogaus motorinės funkcijos, gerinamas gebėjimas judėti, mažinamas skausmas ir gydomas fizinis nepajėgumas, susijęs su traumomis, ligomis ir kitomis negaliomis, ar vykdoma jo profilaktika.

• tiria funkcinius gebėjimus, nustato ir įvertina pacientų fizines problemas; 
• nustato gydymo uždavinius kartu su pacientais ir sudaro gydymo programas;
• mažina skausmą, stiprina raumenis bei kitas funkcijas, atkuria pusiausvyrą ir koordinaciją; 
• įgyvendina programas ir gydymo būdus, stebi gydant pacientus; 
fiksuoja medicininių duomenų apskaitos sistemoje informaciją apie pacientų sveikatos būklę.
 

• sudaryti programas, skirtas atstatyti žmogaus motorines funkcijas;
• įvertinti pacientų fizines problemas;
• apsisaugoti nuo dažnai pasitaikančių ligų bei sutrikimų;
• įgyvendinti ligų profilaktiką;
• fiksuoti medicininius duomenis apskaitos sistemoje.

226501 Dietistas

Vertina tam tikrus bendrus žmonių ar pavienių asmenų mitybos poreikius per visą jų gyvenimą ir gautas žinias paverčia konsultacijomis, išsaugo žmonių sveikatą, sumažina sveikatai kylančią riziką arba atkuria jų sveikatą.

• atlieka paciento sveikatos būklės ir mitybos įvertinimą;
• konsultuoja pacientus dėl sveikos mitybos principų, tinkamo maisto pasirinkimo ir mitybos planavimo;
• sudaro individualias mitybos programas, atsižvelgia į paciento poreikius, sveikatos būklę ir gyvenimo būdą;
• stebi paciento pažangą, nustato reikalingus korekcinius veiksmus ir pateikia atnaujintas mitybos rekomendacijas;
informuoja pacientus, sveikatos specialistus ir visuomenę apie tinkamą mitybą, mitybos sutrikimus ir sveikos gyvensenos svarbą.
 

• atlikti mitybos įvertinimą ir diagnozę;
• sudaryti individualius mitybos planus;
• suprasti mitybos mokslo principus, žmogaus fiziologiją ir ligų sąryšį su mityba;
• bendrauti ir konsultuoti su pacientais;
• dirbti komandoje su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

226502 Sporto mitybos specialistas

Sudaro mitybos planą prieš fizinį krūvį ir po jo. Derina fizinį krūvį ir maistą. Konsultuoja sveikos ir dietinės mitybos klausimais, propaguoja sveiką mitybą.

• analizuoja individualius sportininko poreikius ir tikslus;
• projektuoja tinkamą mitybos planą, atsižvelgia į sportininko reikalavimus ir treniruočių intensyvumą;
• pataria dėl maisto produktų pasirinkimo, tinkamo valgymo laiko ir maisto papildų vartojimo;
• stebi sportininko mitybos įpročius ir atlieka reikalingus pakeitimus;
šviečia sportininkus apie tinkamą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą.
 

• suprasti mitybos ir fizinio aktyvumo sąveiką;
• žinoti apie maisto sudėtį ir maisto produktų poveikį organizmui;
• analizuoti ir įvertinti individualius mitybos poreikius;
• kurti tinkamus mitybos planus, atsižvelgti į specifinius sporto reikalavimus;
• teikti patarimus dėl maisto pasirinkimo ir tinkamo mitybos režimo.

226503 Dietologas

Konsultuoja sveikos ir dietinės mitybos klausimais, propaguoja sveiką mitybą, kontroliuoja maisto paruošimą ligoninėse, slaugos namuose, sanatorijose, mokyklose, ikimokyklinėse vaikų įstaigose. Apsisaugo nuo ligų, susijusių su neracionalia mityba ir jas gydyti, įvertina pacientų dietą, pataria mažinti ar atsisakyti kai kurių produktų.

• vertina pacientų mitybos poreikius ir atlieka individualią mitybos analizę;
• konsultuoja pacientus dėl tinkamos mitybos, remiasi jų sveikatos būkle, tikslais ir pageidavimais;
• kuria individualizuotas mitybos programas, atsižvelgia į specifinius poreikius ir maisto apribojimus;
• koordinuoja mitybos ir maisto planus, bendradarbiauja su medicinos personalu ir kitais sveikatos priežiūros specialistais;
stebi pacientų nuolatinę mitybą, peržiūri rezultatus ir atnaujina mitybos planus.
 

• įvertinti pacientų mitybos poreikius;
• rekomenduoti tinkamą mitybą;
• suprasti ir pritaikyti maisto produktų sudėtį;
• sudaryti racionus ir maisto gaminimo technologijas;
• bendrauti su pacientais ir jiems patarti.

226590 Kiti dietistai ir mitybos specialistai

Čia klasifikuojami kiti dietistai ir mitybos specialistai kurie nėra išvardinti 2265 pogrupyje "Dietistai ir mitybos specialistai " ir kurie vertina tam tikrus bendrus žmonių ar pavienių asmenų mitybos poreikius per visą jų gyvenimą ir gautas žinias paverčia konsultacijomis, padėsiančiomis išsaugoti žmonių sveikatą, sumažinti sveikatai kylančią riziką arba jų sveikatą atkurti.

• konsultuoja asmenis ir bendruomenes mitybos, jos planavimo ir maisto ruošimo klausimais;
• mažina galimus pavojus sveikatai;
• prižiūri maisto ruošimą ir tiekimą, stebi suvalgomo maisto kiekį ir kokybę; 
• kaupia asmenų ir bendruomenių sveikatos būklės bei mitybos duomenis ir vertina pagal patiekto ar suvartoto maisto maistinę vertę;
konsultuojasi su kitais sveikatos specialistais, tenkina pacientų dietos ir mitybos poreikius.
 

• ruošti ir vertinti maisto ir dietinius produktus;
• atitikti mitybos reikalavimus;
• atlikti mitybos mokslo tiriamuosius darbus;
• skleisti rezultatus mokslinėse konferencijose;
• vertinti mitybos programų poveikį.

226601 Logoterapeutas

Padeda įvairaus amžiaus žmonėms palaikyti, stiprinti, gerinti, įgyti ar atkurti gebėjimą bendrauti žodžiu ir neverbaline kalba. Diagnozuoja, vertina ir gydo kalbos ir komunikacijos sutrikimus, teikia terapiją ir padeda pacientams, turintiems įvairių kalbos sutrikimų, įgyti, atkurti arba pagerinti kalbos gebėjimus.

• diagnozuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
• vertina pacientų kalbos gebėjimus ir nustato jų lygį;
• konsultuoja pacientus ir jų šeimas apie kalbos sutrikimus ir gydymo galimybes;
• planuoja ir įgyvendina individualias kalbos terapijos programas;
steigia ir vadovauja terapijos sesijoms, kurios padeda pacientams pagerinti kalbos ir komunikacijos įgūdžius.
 

• vertinti ir diagnozuoti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
• kurti ir pritaikyti individualias terapijos programas;
• taikyti kalbos terapijos metodus ir priemones;
• dirbti su įvairaus amžiaus pacientais, įskaitant vaikus ir suaugusiuosius;
• naudoti technologijas kalbos terapijoje.

226602 Audiologas

Diagnozuoja ir gydo pacientus su audiologiniais ir vestibiuliariniais sutrikimais, kuriuos sukelia infekcinės, genetinės, trauminės ar degeneracinės ligos ar būklės, tokiais kaip klausos netekimas, ūžesys, galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas, hiperakuzija ir klausos sutrikimai.

• atlieka klausos tyrimus ir diagnozuoja klausos sutrikimus;
• vertina balso funkciją ir nustato balso sutrikimus;
• projektuoja ir pritaiko klausos pagalbines priemones, tokias kaip klausos aparatai;
• teikia klausos terapiją ir balso terapiją pacientams su sutrikusia klausą ar balso funkcija;
tiria ir gydo vestibuliarinius sutrikimus, susijusius su balanso ir judėjimo kontrolės sistema.
 

• atlikti klausos ir balso tyrimus bei diagnozuoti sutrikimus;
• žinoti klausos ir balso sutrikimų gydymo metodus ir priemones;
• teikti individualizuotą klausos ir balso terapiją;
• naudoti specializuotą diagnostikos ir terapijos įrangą;
• dirbti su pacientais, įvertinti jų poreikius ir teikti tinkamą pagalbą.

226690 Kiti audiologai ir kalbos terapeutai

Čia klasifikuojami kiti audtiologai ir kalbos terapeutai kurie nėra išvardinti 2266 pogrupyje "Audtiologai ir kalbos terapeutai " ir kurie vertina, stebi ir gydo fizinius sutrikimus, veikiančius žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ir rijimą. Skiria koreguojamuosius prietaisus ar reabilitacinę terapiją kurtumui, kalbos sutrikimams ir panašioms sensorinėms ir neuroninėms problemoms spręsti, konsultuoja klausos saugos ir bendravimo klausimais.

• vertina pacientų klausą ir kalbą;
• nustato klausos ir bendravimo sutrikimus;
• atlieka klausos ar kalbos tyrimus specialiomis diagnostinėmis priemonėmis;
• nustato tinkamiausią gydymo kursą;
planuoja ir vykdo gydymo programas, valdo fizinius sutrikimus, darančius poveikį kalbai ir rijimui.
 

• konsultuoti klausos ir kalbos negalią turintiems asmenims;
• nustatyti tinkamiausią gydymo kursą;
• valdyti fizinius sutrikimus, darančius poveikį kalbai ir rijimui;
• vykdyti gydymo programas;
• skirti papildomas medicinos paslaugas pacientams ir jų šeimų nariams.

226701 Optometrininkas

Tobulina ir koreguoja asmens regėjimą. Pritaiko akinių lęšius ir rėmelius, kontaktinius lęšius ir kitus prietaisus, atsižvelgia į asmens reikmes. Atlieka akių tyrimus ir diagnozuoja regos sutrikimus bei akių ligas, išrašo receptinius akinimus ar kontaktinius lęšius ir atlieka akių priežiūros procedūras.

• atlieka išsamius akių tyrimus, regėjimo ostoskopiją, akių obuolio vertikalų ir horizontalų judrumą, akių obuolių derinimą ir akių obuolių linijinius judesius;
• vertina regos aštrumą ir diagnozuoja regėjimo sutrikimus;
• atlieka akių tyrimą ir nustato akių ligas, akių uždegimą, tinklainės problemas ar glaukomą;
• pataria pacientams dėl tinkamų akinių ar kontaktinių lęšių pasirinkimo ir priežiūros;
stebi pacientų akių būklę, seka regėjimo pokyčius ir pateikia rekomendacijas dėl tolesnės gydymo ar priežiūros.
 

• tirti akių technikas;
• vertinti regėjimą, akių ligų diagnostiką ir gydymą; 
• konsultuoti dėl regėjimo ir akių priežiūros;
• žinoti akių anatomiją ir fiziologiją; 
• suprasti regos sutrikimų priežastis ir gydymo metodus.

226790 Kiti optometrijos specialistai

Čia klasifikuojami kiti optometrijos specialistai kurie nėra išvardinti 2267 pogrupyje "Optometrijos specialistai" ir kurie teikia, diagnozuoja, valdo ir gydo akių ir regos sistemos sutrikimus. Konsultuoja akių priežiūros klausimais ir esant regėjimo sutrikimams, skiria regėjimo gerinimo priemones ar kitus gydymo būdus.

• atlieka diagnostinius tyrimus, nustato regėjimo problemas ir patologijų pobūdį bei mastą;
• tiria regėjimo funkcijas specialiomis priemonėmis, matuoja regėjimo aštrumą;
• nustato akių ligas, diagnozuoja ir valdo, skiria vaistus akių ligoms gydyti;
• konsultuojasi su gydytojais oftalmologais, siunčia pacientus pas juos;
nustato akių judėjimo sutrikimus, planuoja ir valdo gydymo programas.
 

• skirti regos korekcijos priemones;
• patikrinti optinių įtaisų veikimą, saugą ir tinkamumą gyvenimo būdui;
• konsultuoti kontaktinių lęšių priežiūros klausimais;
• konsultuoti senyvo amžiaus žmones regėjimo priežiūros klausimais;
• planuoti ir valdyti gydymo programas.

226901 Klinikos patologas

Atlieka patologijos autopsiją, makroskopinius, mikroskopinius ir specialius tyrimus, nustato nesmurtinės mirties priežastis. Diagnozuoja ligas bei patologines būkles, remiantis paciento audinių ir organų patologijos tyrimais, apibendrina klinikinius ir patologinius duomenis bei teikia diagnozes.

• atlieka autopsijas ir tiria ligų priežastis, nustato mirties priežastį ir sukčiavimus;
• atlieka morfologinius ir histologinius tyrimus, nustato ligas ir jų sudėtingumo lygį;
• tiria audinius ir ląsteles, diagnozuoja vėžį ir kitas patologijas;
vertina laboratorinių tyrimų rezultatus ir teikia gydytojams išsamią diagnozę ir rekomendacijas.
 

• atlikti autopsijas ir morfologinius tyrimus;
• išmanyti histologijos ir patologijos srityse;
• apibendrinti laboratorinių tyrimų rezultatus;
• bendrauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir pacientais;
• spręsti problemas.

226902 Teismo medicinos patologas

Atlieka patologijos autopsiją, specialius tyrimus ir nustato smurtinės mirties priežastis. Diagnozuoja gyvų ir mirusių asmenų ligas. Atpažįsta ligą ir nustato diagnozę, ligų priežastis, jų ląstelinių, biocheminių, imunologinių mechanizmų pagrindus ir klinikinius požymius.

• atlieka negyvo asmens autopsiją ir atlieka mirties priežasties nustatymą;
• renka įrodymus ir fiksuoja medicininius faktus, naudingus teisėjams ir kriminalinėms tyrimo institucijoms;
• teikia ekspertines išvadas ir liudija teisme, suteikia medicininį kontekstą teisės byloms;
• atlieka kriminalistinius tyrimus ir nustato arba atmeta nusikalstamą veiką;
bendradarbiauja su policija ir teisminiais tyrimo institucijų specialistais, surenka reikalingą informaciją ir įrodymus.
 

• nustatyti praktiškai mirties priežastį;
• atlikti aukštos kokybės autopsijas;
• apibendrinti rastosios patologijos rezultatus;
• atlikti teismo liudijimus bei teikti ekspertines išvadas;
• bendradarbiauti su teismų, policijos ir kitomis kriminalinėmis teisinėmis institucijomis.

226903 Medicinos patologas

Diagnozuoja ligas, tiria mirties priežastį ir nustato audinių ir ląstelių pokyčius. Taiko laboratorinius ir mikroskopinius metodus, analizuoja audinių mėginius ir naudoja patologinius tyrimus, teisingai nustato ligos pobūdį ir progresavimą.

• atlieka autopsijas, išsiaiškina mirusiojo mirties priežastį, analizuoja vidaus organų būklę, nustato patologinius pokyčius;
• analizuoja audinių, ląstelių ir skysčių mėginius, nustato ligų pobūdį ir pažeidimų mastą, gauna tikslias diagnozes;
• konsultuojasi su kitais gydytojais, teikia informaciją apie ligos diagnozę, rekomenduoja dėl gydymo;
• valdo patologijos laboratoriją, atlieka tyrimus, užtikrina, kad laboratorija atitiktų visus reikalavimus;
dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir publikuoja savo rezultatus.
 

• nustatyti mirties priežastis;
• tirti ir diagnozuoti ligas;
• bendradarbiauti su kitais medicinos specialistais;
• prižiūrėti patologijos laboratoriją;
• dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir publikuoti savo rezultatus.

226904 Medicinos entomologas

Tiria ir valdo vabzdžių ir blusų perduodamas ligas, tokias kaip maliarija, dengue karštinė , žmogaus imunodeficito virusas (HIV). Įsitraukia į profilaktines ir kontrolines priemones, sumažina vabzdžių pernešamų ligų plitimą.

• atlieka vabzdžių ir blusų populiacijų tyrimus ir identifikuoja potencialius ligų pernešėju;
• renka, analizuoja ir interpretuoja duomenis apie ligų pernešėjų paplitimą ir sąveiką su žmonėmis;
• konsultuoja medicinos ir sveikatos priežiūros specialistus dėl vabzdžių ir blusų sukeltų ligų prevencijos ir kontrolės priemonių;
• organizuoja ir vadovauja veiksmingų vabzdžių kontrolės strategijų kūrimui ir įgyvendinimui;
teikti informaciją ir edukaciją visuomenei apie vabzdžių pernešamų ligų prevenciją.
 

• išmanyti vabzdžių biologiją, morfologiją ir elgesį;
• atlikti vabzdžių ir blusų identifikaciją bei klasifikaciją;
• suprasti apie vabzdžių ir žmogaus sveikatos sąveiką;
• rinkti, analizuoti ir interpretuoti duomenis apie ligų plitimą ir kontrolę;
• organizuoti ir vadovauti vabzdžių kontrolės veiklai.

226905 Medicinos genetikas

Tiria, kaip genai sąveikauja, funkcionuoja ir paveldi bruožus bei savybes. Prižiūri pacientus, sergančius paveldimomis ligomis, paveldėjusius tam tikrą genetinės sveikatos būklę ir turinčius įgimtų apsigimimų. Nagrinėja su genetika susijusius klausimus.

• tiria ir analizuoja pacientų genetinę informaciją nustato paveldimas ligas ir jų riziką;
• teikia genetines konsultacijas pacientams ir jų šeimoms, paaiškina genetinius tyrimų rezultatus ir jų reikšmę;
• skiria gydymo ir prevencijos strategijas pagal pacientų genetinę informaciją;
• dalyvauja genetinių tyrimų planavime ir jų rezultatų interpretavime;
dirba kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais, pediatrais, onkologais, nustato ir valdo paveldimų ligų riziką.
 

• išmanyti genetiką ir mediciną;
• suprasti genetikos tyrimų metodologiją ir interpretaciją;
• konsultuoti genetiniais klausimais;
• dalyvauti genetinių tyrimų planavime;
• bendrauti su pacientais bei kitais sveikatos priežiūros specialistais.

226906 Teismo medicinos ekspertas

Prižiūri, kaip atliekama mirusių asmenų apžiūra, nustato mirties neįprastomis aplinkybėmis priežastį. Užtikrina, kad būtų registruojami jų jurisdikcijai priklausančių asmenų mirties atvejai.

• atlieka medicininius tyrimus ir analizę, nustato mirusio asmens mirties priežastį ir sužalojimų pobūdį;
• renka ir interpretuoja medicininius įrodymus, skirtus teisminei praktikai ir kriminalistiniams tyrimams;
• dalyvauja teismo posėdžiuose, teikia medicininius paaiškinimus ir atsako į teisinius klausimus;
• rašo teismo medicininius ekspertizės pranešimus ir parengia medicininius dokumentus, kurie bus naudojami teismuose;
bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, teikia medicinines išvadas kriminalistiniams tyrimams.
 

• suprasti teisminės medicinos principus ir procedūras;
• atlikti tikslią, objektyvią ir išsamią medicininę ekspertizę;
• vadovautis tarptautiniais ir nacionaliniais standartais;
• teikti medicininius paaiškinimus ir išvadas teismui;
• bendradarbiauti su kitais specialistais, teisėsaugos institucijomis ir teismais.

226907 Mokslo darbuotojas (kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą)

Atlieka mokslinius tyrimus, publikuoja savo mokslinių tyrimų rezultatus šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, pristato juos mokslinėse konferencijose. Vadovauja moksliniams tyrimams, mokslininkų grupei, vienijančiai tyrėjus stambiai mokslinei ar mokslo žinių reikalaujančiai praktinei problemai spręsti.

• atlieka mokslinius tyrimus, skirtus gyvūnų sveikatos ir veterinarijos praktikos tobulinimui;
• tiria naujas ligas, jų priežastis, simptomus ir gydymo metodus;
• stebi ir analizuoja gyvūnų populiacijų sveikatą bei jos pokyčius;
• konsultuoja veterinarijos specialistus ir gyvūnų savininkus dėl sveikatos problemų ir jų valdymo;
dalyvauja ir bendradarbiauja su kitais mokslininkais, gyvūnų sveikatos specialistais bei institucijomis, siekia pažangos veterinarinėje mokslinėje srityje.
 

• planuoti, organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus;
• suprasti gyvūnų biologiją, ligas ir gydymo metodus;
• vertinti mokslinius duomenis;
• bendradarbiauti su kolegomis ir visuomene;
• rašyti mokslinius straipsnius ir pristatyti tyrimų rezultatus.

226908 Medicinos auditorius

Audituoja medicinos įstaigų ir medicinos darbuotojų darbą.

• tikrina medicininės dokumentacijos ir kitų susijusių dokumentų tikslumą, teisėtumą ir atitiktį nustatytoms taisyklėms bei standartams;
• atlieka sąskaitų faktūrų tikrinimą, užtikrina, kad teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų tinkamai dokumentuotos ir apmokėtos;
• analizuoja ir tvarko duomenis apie medicinos paslaugų teikimą, finansinę veiklą ir kitus reikšmingus rodiklius;
• bendradarbiauja su medicinos personalu ir administraciniais darbuotojais, užtikrina teisingą ir tikslų medicininės dokumentacijos tvarkymą;
rengia ataskaitas ir pranešimus, įvertina medicinos paslaugų veiklos rezultatus bei kokybę.
 

• analizuoti dokumentus bei duomenis;
• suprasti sveikatos priežiūros sistemas, medicinines procedūras ir terminologiją;
• tvarkyti duomenis apie medicinos paslaugų teikimą;
• tikrinti medicininės dokumentacijos teisėtumą;
• dirbti su informacinių technologijų priemonėmis ir programinės įrangos sistemomis.

226909 Meno terapeutas

Padeda pacientams įveikti psichologinius ir emocinius sunkumus per meninį procesą, kuris atspindi emocijas ir jausmus, daugiausia dėmesio skiria pacientams, patiriantiems įvairių problemų, psichikos, psichologinių ir elgesio sutrikimų.

• planuoja ir vertina kūrybinį menų terapijos procesą, atsižvelgia į individų poreikius ir tikslus;
• organizuoja ir vadovauja menų terapijos seansams, kurie apima paveikslų, skulptūrų, muzikos, šokio ar teatro veiklą;
• stebi ir užrašo kiekvieno individo pokyčius ir reakcijas menų terapijos metu;
• bendradarbiauja su kitais specialistais, psichologais, slaugytojais ir socialiniais darbuotojais, sudaro efektyvią paciento gydymo programą;
tiria ir atlieka profesinę praktiką, tobulina menų terapijos metodus ir praktiką.
 

• kurti ir interpretuoti meninius darbus;
• suprasti psichologinius ir emocinius procesus;
• bendradarbiauti su kolegomis ir pacientais; 
• išmanyti menų terapijos metodologiją ir teoriją;
• planuoti ir vadovauti terapijos seansams.

226910 Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius

Lankosi sveikatos priežiūros įstaigose, užtikrina tinkamą visų pacientų priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus. Tikrina, ar įranga, procesai ir darbuotojai yra tinkami, užkerta kelią infekcijų ir ligų plitimui.

• kontroliuoja sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, įvertina teikiamų paslaugų kokybę;
• tikrina medicinos įstaigų dokumentaciją, užtikrina teisingą duomenų tvarkymą ir saugumą;
• atlieka auditus sveikatos priežiūros įstaigose, identifikuoja problemas ir siūlo gerinimo priemones;
• tyrinėja skundus ir pranešimus apie netinkamą ar nepakankamą sveikatos paslaugų teikimą;
bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistais ir įstaigų vadovais, užtikrina geros kokybės paslaugų teikimą.
 

• suprasti teisės aktus sveikatos priežiūros srityje;
• vertinti, vadovaujantis profesionaliais standartais ir procedūromis;
• analizuoti medicininius duomenis ir dokumentaciją;
• bendrauti su skirtingų sričių specialistais ir pacientais;
• reaguoti į skundus ir incidentus, taikyti tinkamas procedūras.

226911 Farmacinės veiklos inspektorius

Tikrina ir vertina farmacinės veiklos licencijas turinčius juridinius asmenis bei laboratorijas, kuriems vaistų ar tiriamųjų vaistų gamybos ar importo licencijos turėtojas patikėjo atlikti vaistų ar tiriamųjų vaistų tyrimus. Tikrina, ar farmacinės veiklos vadovas tinkamai atlieka pareigas, vertina, ar jo kvalifikacija atitinka einamas pareigas.

• inspektuoja farmacijos ir vaistų gamybos įmones, stebi jų veiklą ir atlieka auditus;
• tikrina ir vertina vaistų gamybos procesus, kokybės užtikrinimo sistemas ir dokumentaciją;
• patikrina vaistų žaliavų ir gaminių sandėliavimo sąlygas ir atitiktį reikalavimams;
• vertina gamybos patalpų, techninės įrangos ir laboratorijų tinkamumą ir saugumą;
tiria ir vertina veikiančių farmacijos įmonių licencijų atitiktį reglamentams.
 

• išmanyti farmacijos ir vaistų gamybos teisės aktus;
• stebėti veiklą ir atlikti audito procedūras;
• patikrinti vaistų žaliavų ir gaminių sandėliavimo sąlygas; 
• bendrauti su įmonėmis ir kolegomis;
• vertinti veikiančių farmacijos įmonių licencijų atitiktį reglamentams.

226912 Ergoterapeutas

Padeda pavieniams asmenims ar jų grupėms, turintiems profesinių trūkumų dėl ligų, fizinių sutrikimų ir laikinos ar nuolatinės psichinės negalios ir siekiantiems atgauti savo gebėjimą vykdyti kasdienę veiklą. Teikia gydymo ir reabilitacijos paslaugas, kad pacientai galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, gyventi pagal savo norus ir vykdyti jiems reikšmingą veiklą.

• vertina pacientų gebėjimus ir funkcinę būklę;
• konsultuoja ir planuoja individualizuotus gydymo planus;
• teikia terapinę intervenciją, veiklos terapiją, rašymo terapiją, meninę terapiją;
• moko pacientus naudotis specialia terapine įranga ir priemonėmis;
stebi ir įvertina pacientų progresą ir prisitaikymą prie terapijos.
 

• atlikti funkcinius vertinimus ir nustatyti paciento poreikius;
• planuoti ir įgyvendinti individualizuotą terapinį gydymą;
• žinoti anatomiją, fiziologiją ir ligas, susijusias su funkciniu ribotumu;
• bendrauti ir dirbti su įvairių amžiaus pacientais ir jų šeimomis;
• naudotis terapinėmis priemonėmis ir technologijomis.

226913 Kineziologas

Analizuoja ir tyrinėja kūno, jo raumenų ir atskirų dalių judėjimą. Analizuoja ir naudoja mokslinius duomenis ir metodus, pagerina kūno, žmogaus judesius, taiko tokių sričių kaip fiziologija, kinetika, neurologija ir biologija, žinias.

• atlieka kūno judėjimo ir funkcijų vertinimus;
• konsultuoja pacientus dėl tinkamos fizinės veiklos ir judėjimo programų;
• planuoja ir vadovauja individualioms ir grupinėms pratimų sesijoms;
• stebi ir vertina pacientų pažangą, prisitaikant prie programų;
bendradarbiauja su kitais sveikatos specialistais, siekia optimalaus paciento priežiūros ir reabilitacijos rezultato.
 

• atlikti kūno judėjimo ir funkcijų vertinimus;
• žinoti anatomiją, fiziologiją ir biomechaniką;
• planuoti ir vadovauti fizinės veiklos programoms;
• taikyti kineziologinius metodus ir priemones;
• bendradarbiauti su pacientais ir kitais sveikatos specialistais.

226990 Kiti kitur nepriskirti sveikatos specialistai

Čia klasifikuojami kiti kitur nepriskirti sveikatos specialistai kurie nėra išvardinti 2269 pogrupyje "Kitur nepriskirti sveikatos specialistai" ir kurie apima tokias profesijas, kaip menų terapeutai, kiti specialistai, teikia diagnostikos, profilaktikos, gydymo ir reabilitacines sveikatos priežiūros paslaugas.

• atlieka pacientams diagnostinius tyrimus, nustato jų sveikatos būklę, funkcinius sutrikimus; 
• sudaro ir įgyvendina traumų, ligų ir kitos fizinės bei psichinės negalios gydymo planus;
• vertina ir fiksuoja pacientų sveikimą, rengia gydymo planus ir siunčia pacientus pas gydytojus specializuotoms, reabilitacinėms ar kitoms priežiūros paslaugoms;
• skiria gydomąją priežiūrą ir gydymą pacientams;
pataria kaip pritaikyti aplinką namuose, kad funkcinių sutrikimų turintys asmenys galėtų užsiimti įprastine veikla ir darbu.
 

• įgyvendinti asmenų gydomąsias programas;
• nustatyti ligas, darančias poveikį pėdoms;
• skirti koreguojamąją avalynę;
• gydyti kojų ligas ar jų išvengti;
• atlikti kulkšnies smulkias chirurgines operacijas.

231001 Aukštosios mokyklos dėstytojas

Moko studentus specializuotoje studijų srityje. Ruošdamasis paskaitoms ir egzaminams, bendradarbiauja su aukštosios mokyklos darbuotojais, padedančiais vykdyti mokslinių tyrimų ir studijų veiklą.

• išstudijuoja programą, parengia studijų dalyko programos planą ir apskaičiuoja studijų plano laikotarpį, remdamasis aukštosios mokyklos nuostatais ir studijų programų tikslais;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, rašo mokslinius straipsnius, knygas;
• skaito paskaitas, veda seminarus, rengia konsultacijas, kolokviumus;
• rengia studentų atsiskaitymus, ruošia studentus egzaminams pagal filosofijos programą;
• pateikia diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų projektams.
 

• mokyti studijų dalyko;
• parengti studijų dalyko programos planą;
• vertinti studentus;
• viešinti mokslinių tyrimų rezultatus;
• dėstyti akademinėje ar profesinėje aplinkoje.

232001 Profesijos mokytojas

Moko mokinius specializuotoje srityje, kuri daugiausia yra praktinio pobūdžio. Moko teorijos, reikalingos praktiniams įgūdžiams ir metodams, kurių mokiniai vėliau išmoksta pasirinktai specializuotai profesijai, padeda ugdyti atitinkamą požiūrį bei vertybes. Stebi mokinių pažangą, prireikus individualiai jiems padeda ir vertina jų žinias bei rezultatus pasitelkdami uždavinius, testus ir egzaminus.

• nustato mokinių mokymosi sunkumus ir sėkmę, pasirenka mokymo ir mokymosi strategijas, remiasi mokinių individualiais mokymosi poreikiais ir tikslais
• dirba profesinėje mokykloje, moko studentus, rengia praktinius kursus
• nustato pokyčius darbo rinkoje ir įvertina jų svarbą studentų mokymuisi
• naudoja įvairias mokymo priemones ir metodikas, atitinkančias veiklos turinį, mokinių lygį, tikslus ir prioritetus
• vertina mokinių pažangą, pasiekimus, žinias ir įgūdžius rengiant užduotis, parengia rezultatų suvestinę, nurodo tikslus, kuriuos pasiekė mokinys

• derinti mokymą prie mokinių gebėjimų
• dirbti profesinėje mokykloje
• pritaikyti mokymą prie darbo rinkos reikalavimų
• taikyti mokymo strategijas
• vertinti mokinius

233001 Pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo mokytojas

Užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų ir jaunuolių, švietimą vidurinėse mokyklose. Paprastai jie specializuojasi ir moko savo studijų srityje. Jie rengia pamokų planus ir medžiagą, stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus pasitelkdami užduotis, testus ir egzaminus.

• pasirenka mokymo ir mokymosi strategijas, remiasi mokinių individualiais mokymosi poreikiais ir tikslais
• bendrauja su mokyklos darbuotojais, mokytojais, mokytojų padėjėjais, akademiniais patarėjais ir direktoriumi, su mokinių gerove susijusiais klausimais
• parengia mokymo programos planą ir apskaičiuoja mokymo plano laikotarpį, remiasi mokyklos nuostatais ir mokymo programų tikslais
• teikia papildomus pratimus ir užduotis, kuriuos mokiniai turi parengti namuose, tiksliai juos paaiškina, nustato atlikimo terminą ir vertinimo metodą
• taiko įvairius metodus, mokymosi būdus, naudoja įvairias mokymo priemones ir metodikas, atitinkančias veiklos turinį, mokinių lygį, tikslus ir prioritetus

• derinti mokymą prie mokinių gebėjimų
• palaikyti ryšius su švietimo darbuotojais
• parengti mokymo programos planą
• skirti namų darbus
• taikyti mokymo strategijas

234101 Pradinio ugdymo mokytojas

Moko kelių dalykų pradinėse klasėse ir organizuoja papildomą ugdomąją veiklą šių klasių mokiniams. Pradinių mokyklų I–IV klasių mokinius moko pagrindinių dalykų: matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo, kartais – dailės ir darbų, kūno kultūros.

• išstudijuoja programą, parengia ugdymo programos planą ir apskaičiuoja ugdymo plano laikotarpį, remdamasis mokymo įstaigos nuostatais ir ugdymo programų tikslais;
• užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų, švietimą mokyklose;
• stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus;
• pagal ugdymo programą rengia ir vertina mokinių atsiskaitymus, ruošia užduotis, testus;
• mokinius moko individualiai ir grupėmis, naudodamas įvairius mokymo metodus ir medžiagą, tokius kaip kompiuterius, knygas, žaidimus, ir juos pritaiko skirtingiems mokinių poreikiams;
• prižiūri mokinius klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles.
 

• rengti pamokų turinį;
• padėti mokiniams mokytis;
• stebėti mokinių pažangą;
• palaikyti mokinių drausmę;
• vertinti mokinius;
• spręsti vaikų problemas.

234102 Pradinio ugdymo dalyko mokytojas

Moko dalyko pradinėse klasėse ir organizuoja papildomą ugdomąją veiklą šių klasių mokiniams. Pradinių mokyklų I–IV klasių moksleivius moko vieno iš pagrindinių dalykų: matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo, kartais – dailės ir darbų, kūno kultūros.

• išstudijuoja programą, parengia ugdymo programos planą ir apskaičiuoja ugdymo plano laikotarpį, remdamasis mokymo įstaigos nuostatais ir ugdymo programų tikslais;
• užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų, švietimą mokyklose;
• stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus;
• pagal programą rengia ir vertina mokinių atsiskaitymus, ruošia užduotis, testus;
• mokinius moko individualiai ir grupėmis, naudodamas įvairius mokymo metodus ir medžiagą, tokius kaip kompiuterius, knygas, žaidimus, ir juos pritaiko skirtingiems mokinių poreikiams;
• prižiūri mokinius klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles.
 

• rengti pamokų turinį;
• padėti mokiniams mokytis;
• stebėti mokinių pažangą;
• palaikyti mokinių drausmę;
• vertinti mokinius;
• spręsti vaikų problemas.

234190 Kiti pradinio ugdymo mokytojai

Kiti pradinio ugdymo mokytojai, kurie neišvardyti 2341 pogrupyje „Pradinio ugdymo mokytojai“ ir kurie pradinių mokyklų I–IV klasių mokinius moko pagrindinių dalykų (matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo, kartais – dailės ir darbų, kūno kultūros) ir organizuoja papildomą ugdomąją veiklą šių klasių mokiniams.

• išstudijuoja programą, parengia ugdymo programos planą ir apskaičiuoja ugdymo plano laikotarpį, remdamiesi mokymo įstaigos nuostatais ir ugdymo programų tikslais;
• užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų, švietimą mokyklose;
• stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus;
• pagal programą rengia ir vertina mokinių atsiskaitymus, ruošia užduotis, testus;
• mokinius moko individualiai ir grupėmis, naudodami įvairius mokymo metodus ir medžiagą, tokius kaip kompiuterius, knygas, žaidimus, ir juos pritaiko skirtingiems mokinių poreikiams;
• prižiūri mokinius klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles.
 

• rengti pamokų turinį;
• padėti mokiniams mokytis;
• stebėti mokinių pažangą;
• palaikyti mokinių drausmę;
• vertinti mokinius;
• spręsti vaikų problemas.

234201 Lopšelio-darželio auklėtojas

Ugdo ir globoja vaikus saugodamas ir stiprindamas jų sveikatą, puoselėdamas vidines vaikų galias, lemiančias normalią jų asmenybės raidą. Prižiūri vaikus, rūpinasi jų saugumu, organizuoja grupinę ir individualią veiklą, plėtoja vaikų fizinius ir bendravimo įgūdžius. Ugdo vaikų kalbą įvairių žaidimų forma. Stebi vaikų pasiekimus, elgseną, aptaria su tėvais iškilusias vaikų raidos ir elgesio problemas. Ugdo įvairius vaikų gebėjimus, nuteikia vaikus veiklai, pastebi ir įvertina vaiko norą bei pastangas.

• rengia visos klasės arba mažesnių grupių pamokų planus pagal nustatytą ugdymo programą;
• organizuoja individualias ir grupines veiklas, kuriomis siekia lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą;
• stebi vaikų pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina vaikų žinias bei rezultatus;
• prižiūri vaikus, esančius klasėje ir darželio teritorijoje, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų saugos ir elgesio taisyklių;
• vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą.
 

• prižiūrėti vaikus;
• įvertinti vaikų vystymąsi;
• palaikyti ryšius su vaikų tėvais;
• stiprinti vaikų gerovę;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas.

234202 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus. Organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius. Kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką.

• rengia visos klasės arba mažesnių grupių pamokų planus pagal nustatytą ugdymo programą;
• organizuoja individualias ir grupines veiklas, kuriomis siekia lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą;
• stebi vaikų pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina vaikų žinias bei rezultatus;
• prižiūri vaikus, esančius klasėje ir darželio teritorijoje, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų saugos ir elgesio taisyklių;
• vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą.
 

• prižiūrėti vaikus;
• įvertinti vaikų vystymąsi;
• palaikyti ryšius su vaikų tėvais;
• stiprinti vaikų gerovę;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas.

234203 Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus. Organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius. Kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką.

• rengia užsiėmimų planus pagal nustatytą ugdymo programą;
• organizuoja veiklas, kuriomis siekia lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą;
• stebi vaikų pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina vaikų žinias bei rezultatus;
• prižiūri vaikus, esančius klasėje ir darželio teritorijoje, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų saugos ir elgesio taisyklių;
• vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą.
 

• prižiūrėti vaikus;
• įvertinti vaikų vystymąsi;
• palaikyti ryšius su vaikų tėvais;
• stiprinti vaikų gerovę;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas.

234290 Kiti ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Kiti ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kurie neišvardyti 2342 pogrupyje „Ikimokyklinio ugdymo mokytojai“ ir kurie sistemingai stebi ir vertinta vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus. Organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius. Kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką.

• rengia visos klasės arba mažesnių grupių pamokų planus pagal nustatytą ugdymo programą;
• organizuoja veiklas, kuriomis siekia lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą;
• stebi vaikų pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina vaikų žinias bei rezultatus;
• prižiūri vaikus, esančius klasėje ir darželio teritorijoje, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų saugos ir elgesio taisyklių;
• vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą.
 

• prižiūrėti vaikus;
• įvertinti vaikų vystymąsi;
• palaikyti ryšius su vaikų tėvais;
• stiprinti vaikų gerovę;
• įgyvendinti vaikų priežiūros programas.

235101 Švietimo konsultantas

Tiria ir vertina švietimo būklę. Analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų švietimo poreikiai. Rengia švietimo veiklos programų projektus, konsultuoja ir teikia pasiūlymus dėl vaikų privalomojo švietimo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo klausimais.

• tiria, analizuoja ir vertina švietimo būklę, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų švietimo poreikiai;
• rengia švietimo veiklos programų projektus, konsultuoja ir teikia pasiūlymus dėl vaikų privalomojo švietimo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo klausimais;
• organizuoja, prižiūri ir tobulina mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą;
• pataria tokių asmeninių problemų, kaip socialinės integracijos ir elgesio sutrikimų, klausimais, taip pat su mokykla susijusiais klausimais;
• bendradarbiauja su mokyklos socialiniu darbuotoju ir (arba) mokyklos psichologu ir prireikus nukreipia į kitas paramos tarnybas.
 

• konsultuoti besimokančius asmenis;
• palaikyti ryšius su švietimo įstaigomis;
• nustatyti švietimo poreikius;
• stebėti švietimo sektoriaus pokyčius;
• bendrauti jaunimo gerovės klausimais;
• įveikti sunkumus, kurie trukdo mokymosi pažangai.

235102 Mokymo planų sudarytojas

Rengia ir tobulina švietimo įstaigų mokymo programas. Analizuoja esamų mokymo programų kokybę ir siekia jas tobulinti. Palaiko ryšį su švietimo specialistais, kad būtų užtikrinta tiksli analizė. Teikia ataskaitas dėl mokymo programų raidos ir vykdo administracines pareigas.

• organizuoja ir koordinuoja ugdymo planus, rengia ir įgyvendina ugdymo programų, pamokų tvarkaraščius;
• inicijuoja naujų mokymo technologijų ir strategijų diegimą, užtikrina ugdymo proceso įgyvendinimą;
• palaiko ryšį su švietimo specialistais, kad būtų užtikrinta tiksli analizė;
• atlieka ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams;
• rengia statistinių duomenų ataskaitas, rengia mokinių registro, pedagogų registro duomenis, bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 

• parengti pedagoginę koncepciją;
• vykdyti strateginį planavimą;
• tikrinti švietimo įstaigas;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos;
• konsultuoti mokymo programų rengimo klausimais.

235103 Metodininkas

Atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus bei priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti.

• periodiškai lankosi mokyklose ir konsultuojasi su administracijos darbuotojais bei mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais klausimais;
• dalyvauja pamokose, siekdamas įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria mokymo metodus ir priemones;
• organizuoja ir planuoja mokymo priemonių tyrimus, jų įdiegimą švietimo įstaigose;
• teikia mokytojams nuolatines profesinio tobulėjimo, mokymo ir konsultacines paslaugas.
 

• kurti mokymo metodus;
• tikrinti švietimo įstaigas;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos;
• konsultuoti mokymo programų rengimo klausimais;
• vertinti mokymo metodus.

235104 Mokslo darbuotojas (mokymo metodai)

Atlieka mokslo tiriamuosius ir eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja šalies ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, publikuoja ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus.

• periodiškai lankosi mokyklose ir konsultuojasi su administracijos darbuotojais bei mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais klausimais;
• dalyvauja pamokose, siekdamas įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;
• atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria mokymo metodus ir priemones;
• organizuoja ir planuoja mokymo priemonių tyrimus, jų įdiegimą švietimo įstaigose;
• teikia mokytojams nuolatines profesinio tobulėjimo, mokymo ir konsultacines paslaugas.
 

• kurti mokymo metodus;
• tikrinti švietimo įstaigas;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos;
• konsultuoti mokymo programų rengimo klausimais;
• vertinti mokymo metodus.

235105 Mokyklų inspektorius

Lankosi mokyklose, siekia užtikrinti, kad darbuotojai atliktų savo užduotis laikydamiesi švietimą reglamentuojančių dokumentų, prižiūri, kad mokyklos administracija, patalpos ir įranga atitiktų reikalavimus.

• periodiškai lankosi mokyklose, siekdamas užtikrinti, kad darbuotojai atliktų savo užduotis laikydamiesi švietimo taisyklių;
• stebi pamokas ir tikrina duomenis, kad galėtų įvertinti, kaip veikia mokykla, ir rengia išvadų ataskaitas;
• teikia grįžtamąją informaciją ir konsultuoja tobulinimo klausimais;
• apie tikrinimo rezultatus praneša aukštesnes pareigas užimantiems pareigūnams;
• rengia mokymo kursus ir dalykų mokytojams organizuoja konferencijas.
 

• organizuoti personalo vertinimą;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• konsultuoti konfliktų valdymo klausimais;
• planuoti mokytojams skirtus mokymo renginius;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos;
• konsultuoti mokymo programų rengimo klausimais.

235106 Švietimo paslaugų vadybininkas

Rengia vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, planus ir ataskaitas. Inicijuoja ir rengia neformaliojo švietimo projektus.

• organizuoja su neformaliuoju švietimu susijusius tyrimus ir vertina jų rezultatus;
• rengia vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, planus ir ataskaitas;
• inicijuoja ir rengia neformaliojo švietimo projektus;
• teikia grįžtamąją informaciją ir konsultuoja tobulinimo klausimais;
• apie rezultatus praneša aukštesnes pareigas užimantiems pareigūnams;
• teikia mokytojams nuolatines profesinio tobulėjimo, mokymo ir konsultacines paslaugas.
 

• organizuoti tyrimus ir vertinti rezultatus;
• inicijuoti neformaliojo švietimo projektų rengimą;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis;
• konsultuoti konfliktų valdymo klausimais;
• užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos;
• konsultuoti mokymo programų rengimo klausimais.

235107 Andragogas

Nagrinėja suaugusiųjų ugdymą, jų lavinimo ir lavinimosi problemas. Tiria darbo rinką.

• skatina suaugusiųjų gebėjimą mokytis, siekia didinti suaugusiųjų įsidarbinimo galimybes;
• skatina suaugusiųjų socialinį ir pilietinį aktyvumą, siekiant išvengti socialinės atskirties;
• atlieka suaugusiųjų mokymo ir mokymosi paslaugų kokybės vertinimą;
• tenkina suaugusiųjų mokymo ir mokymosi poreikius, taikydamas parengtas mokymo ir mokymosi programas, priemones, metodus ir strategijas;
• kuria inovacijas, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi bendruomenėse ir organizacijose.
 

• kurti suaugusiųjų mokymosi sąlygas, galimybes ir situacijas;
• organizuoti tyrimus ir vertinti rezultatus;
• realizuoti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesus;
• kurti mokymo ir mokymosi paslaugas suaugusiesiems;
• palaikyti ryšius su valdžios institucijomis.

235108 Edukologas

Vykdo veiklą, susijusią su vaikų ir suaugusiųjų ugdymu ir mokymu. Siekia įgyvendinti kokybiškas ir dinamiškas mokymosi ir dalyvavimo programas. Moko ir ugdo įvairaus amžiaus žmonių grupes.

• siekia įgyvendinti kokybiškas ir dinamiškas mokymosi ir dalyvavimo programas;
• kuria, įgyvendina ir vertina klasėms, grupėms ar pavieniams asmenims skirtas mokymo ir ugdymo programas ir renginius;
• rengia ir plėtoja mokymosi strategiją, siekdamas įtraukti visuomenę;
• planuoja ir organizuoja ugdymo ir mokymo procesą ir metodus.
 

• planuoti mokymo ir ugdymo veiklą;
• rengti mokymo ir ugdymo strategijas;
• vertinti mokymo ir ugdymo programas;
• vertinti mokymo ir ugdymo poreikius;
• plėtoti šviečiamąją veiklą.

235190 Kiti švietimo metodų specialistai

Kiti švietimo metodų specialistai, kurie neišvardyti 2351 pogrupyje „Švietimo metodų specialistai ir kurie nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti.

• siekia įgyvendinti kokybiškas ir dinamiškas mokymosi ir dalyvavimo programas;
• teikia mokytojams nuolatines profesinio tobulėjimo, mokymo ir konsultacines paslaugas.
• kuria, įgyvendina ir vertina klasėms, grupėms ar pavieniams asmenims skirtas programas ir renginius;
• rengia ir plėtoja mokymosi strategiją, siekdami įtraukti visuomenę atsižvelgdami į muziejaus arba meno centro etosą;
• planuoja ir organizuoja meninius renginius, pasirodymus ir kitus renginius ir su muziejais susijusią švietimo veiklą ir renginius.
 

• planuoti meno šviečiamąją veiklą;
• rengti kultūros renginių vietos mokymosi strategijas;
• vertinti kultūros renginių vietos programas;
• vertinti kultūros renginių vietos lankytojų poreikius;
• plėtoti šviečiamąją veiklą.

235201 Specialusis pedagogas

Dirba su sutrikusio intelekto vaikais bei vaikais, turinčiais specifinių pažinimo, emocijų ir elgesio sutrikimų. Moko vaikus, turinčius fizinių ar protinių negalių, teikia specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.

• moko vaikus, turinčius fizinių ar protinių negalių, teikia specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių vaikams;
• kuria jaunuoliams skirtas švietimo procedūras, kad jie būtų atsakingi už savo patirtį;
• prisideda prie asmenų mokymosi, gerovės ir socialinės įtraukties ir daug dėmesio skiria jų savarankiškumui didinti;
• teikia paramą vaikams, patyrusiems traumą, nustatydamas jų poreikius ir dirbdamas taip, kad būtų užtikrinamos jų teisės, įtrauktis ir gerovė;
• padeda socialinių paslaugų gavėjams kurti savo asmeninius išteklius ir dirba su jais, kad jie galėtų naudotis papildomais ištekliais, paslaugomis ir priemonėmis.
 

• teikti pagalbą traumą patyrusiems vaikams;
• pateikti informaciją apie socialinį vystymąsi;
• sudaryti sąlygas socialinių paslaugų gavėjams gyventi savo namuose;
• taikyti kokybės standartus teikiant socialines paslaugas;
• teikti į asmenį orientuotą priežiūrą.

235202 Logopedas

Dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir bendravimo sutrikimų.

• dėmesį skiria etiologijai, vertinimui, diagnozavimui, gydymui, taip pat įvairaus amžiaus žmonių bendravimo ir rijimo sutrikimų prevencijai;
• padeda vaikams palaikyti, stiprinti, gerinti, įgyti ar atkurti gebėjimą bendrauti žodžiu ir neverbaline kalba;
• orientuojasi į kalbos, kalbėjimo, balso ir klausos funkcijas, taip pat kaukolės, veido ir burnos srities sutrikimus ir negalią;
• vertina, kokį psichologinį poveikį kalbos problemos daro mokiniams jų švietimo, profesinėje ar socialinėje aplinkoje;
• atlieka mokslinius tyrimus su kalbėjimu susijusiomis temomis ir jiems vadovauja.
 

• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje;
• įvertinti psichologinį kalbos problemų poveikį;
• atlikti mokslinius tyrimus su kalbėjimu susijusiomis temomis;
• nustatyti kalbos sutrikimus;
• parengti individualiems poreikiams pritaikytą lavinimo planą.

235203 Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas

Dirba su aklais ir silpnaregiais žmonėmis. Teikia specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių suaugusiems žmonėms ir vaikams, moko silpnaregius ir aklus vaikus.

• rengia pamokų planus ir organizuoja kryptingą veiklą;
• moko naudotis specialiosiomis pagalbinėmis priemonėmis, taiko ugdymo ir mokymo metodus, padedančius vaikams kompensuoti savo apribojimą;
• įvertina ir žymi kiekvieno mokinio pažangą;
• konsultuojasi su tėvais, gydančiais gydytojais, psichologais, socialiniais darbuotojais;
• vertina, kokį psichologinį poveikį regos problemos daro mokiniams jų švietimo, profesinėje ar socialinėje aplinkoje.
 

• veiksmingai bendrauti sveikatos priežiūros srityje;
• padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams mokymosi aplinkoje;
• derinti mokymą prie mokinių gebėjimų;
• parengti individualiems poreikiams pritaikytą mokymo planą;
• padėti vaikams įgyti asmeninių įgūdžių.