Pereiti į pagrindinį turinį

112
- Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai (išskyrus specialios paskirties organizacijų vadovus ir kitus 111 grupei „Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai“ priskiriamus vadovus), kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis ir planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bendros įmonės ar organizacijos veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdymo organams; įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas; bendras vadovavimas organizacijoms ir jų valdymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; medžiagų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, įgyvendinant organizacijos politikos kryptis ir programas; organizacijos, įstaigos ar įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis; konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.
Šios grupės profesijų pogrupis:
1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Subscribe to 112