Pereiti į pagrindinį turinį

1120
- Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai (išskyrus specialios paskirties organizacijų vadovus ir kitus 111 grupei „Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai“ priskiriamus vadovus), kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis, planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas.
Atliekamos užduotys:
(a) bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
(b) įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų peržiūra ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams;
(c) įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;
(d) bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas;
(e) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(f) materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas;
(g) įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
(h) konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra;
(i) atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose;
(j) vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas;
(k) užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.
Pastabos
Regionų vadovai ir kiti aukštesnės grandies vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, veiklą, priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“. Vadovai, atsakingi už specialias funkcijas konkrečiame geografiniame regione, nepriskiriami šiam pogrupiui. Pavyzdžiui, regiono pardavimo vadovai priskiriami 1221 pogrupiui „Pardavimo ir rinkodaros vadovai“. Profesijos, kurių atstovų pagrindinė atsakomybė – būti vienos ar kelių įmonių ar organizacijų direktorių tarybos nariu, priskiriamos 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
Valstybinių įmonių generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
112001
112002
112003
112004
112005
112006
112007
112008
112009
112010
112011
112012
112013
112014
112015
112016
112017
112018
112019
112020
112021
112022
112023
112024
112025
112026
112027
112028
112029
112030
112031
112032
112033
112034
112035
112036
112037
112038
112039
112040
112041
112042
112043
112044
112045
112046
112047
112048
112049
112050
112051
112052
112053
112054
112055
112056
112057
112058
Subscribe to 1120