Pereiti į pagrindinį turinį

2263
- Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai.
Atliekamos užduotys:
(a) programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra;

(b) planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas;
(c) prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
(d) pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
(e) programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(f ) konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais;
(g) tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas;
(h) švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
(i) traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas;
(j) susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas.

Pastabos
Specialistai, vertinantys, planuojantys ir įgyvendinantys programas, skirtas žmogaus veiklos poveikiui aplinkai stebėti ar kontroliuoti, priskiriami 2133 pogrupiui „Aplinkos specialistai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
226301
226302
226303
226304
226305
226306
226307
226308
226309
226310
226390
Subscribe to 2263