Pereiti į pagrindinį turinį

Įvadas

Lietuvos profesijų klasifikatorius yra priemonė duomenims apie profesijas grupuoti, padedanti apžvelgti ir analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su vieno asmens atliekamu darbu. Profesijų klasifikatorius pateikia sistemą, pagal kurią į atskiras grupes suskirstomos įmonės, šakos ar šalies profesijos. Praktinis profesijų klasifikavimas remiasi paprastu, integruotu, nekintančiu veiklos ir sugebėjimų modeliu, kuris apibūdina asmens atliekamą darbą ir suteikia informacijos, pagal kurią asmuo priskiriamas tam tikrai profesijų grupei. 
Lietuvos profesijų klasifikatorius yra Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO nacionalinė versija. Tarptautinio klasifikatoriaus naudojimas rengiant nacionalinę versiją užtikrina tarptautinį informacijos apie profesijas skaidrumą ir palyginamumą, nes pagrindinis tarptautinio profesijų klasifikatoriaus taikymas yra susijęs su tarptautiniu darbuotojų įdarbinimu, trumpalaike ir ilgalaike darbuotojų migracija. Profesijų grupės ir jų aprašymai, suderinti tarptautiniu mastu, yra tarsi bendra kalba, padedanti keistis informacija tarp valstybių. Šis Lietuvos profesijų klasifikatorius yra parengtas pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių 2008 (ISCO-08). 
 

TEISINIS ISCO-08 TAIKYMO PAGRINDAS 
 

Tarptautinė darbo organizacija, Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO kuratorė, 2008 m. patvirtino ISCO-08 pagrindinių grupių, pagrindinių pogrupių, grupių ir pogrupių klasifikavimo sistemą ir nuostatą, jog šalys, rengdamos ir analizuodamos pagal profesijas suklasifikuotus statistinius duomenis, turėtų užtikrinti jų perkodavimą pagal ISCO-08, kad informacija būtų palyginama tarptautiniu mastu. 
2009 m. spalio 29 d. Europos Komisijos priėmė rekomendaciją (EB) Nr. 824/2009 ,,Dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo“ (OL 2009 L 292, p. 31) ir reglamentą (EB) Nr. 1022/2009, iš dalies keičiantį reglamentų (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006 ir (EB) Nr. 377/2008 nuostatas dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) (OL 2009 L 283, p. 3), kuriame sąvoka ,,ISCO-88 (COM)“ keičiama į ,,ISCO-08“ ir rekomenduojama Europos Sąjungos šalyse pradėti taikyti šį klasifikatorių nuo 2010 m. tiriant darbo apmokėjimo struktūrą, nuo 2011 m. − visuose kituose statistiniuose tyrimuose, tarp jų renkant gyventojų surašymo duomenis. 
 

 

TARPTAUTINIO KLASIFIKATORIAUS ATNAUJINIMO POREIKIS 
 

Pagrindinės Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus 1988 (ISCO-88) atnaujinimo priežastys: darbo pasaulio plėtra per pastaruosius du dešimtmečius ir darbo rinkos struktūros pasikeitimai, tarptautinė ISCO-88 taikymo patirtis, 17 Tarptautinės darbo statistikų konferencijos rezoliucija, pasirengimas 2011 m. visuotiniam gyventojų surašymui – lėmė nemažus pokyčius tarptautiniame profesijų klasifikatoriuje. 

Ką reikėjo keisti ISCO-88:

• kai kurias pasenusias profesijų klasifikatoriaus sritis (pvz., informacinių technologijų ir ryšių profesijos, tarnautojų profesijos); 
• pernelyg didelį kai kurių sričių detalizavimą (pvz., įrenginių ir mašinų operatorių profesijos); 
• nepakankamą kai kurių sričių detalizavimą (pvz., paslaugų sektoriaus profesijų sritis); 
• vadovų profesijų klasifikavimo struktūrą; 
• labai dydžiu besiskiriančius pagrindinius pogrupius (2 ženklų lygmuo) ir grupes (3 ženklų lygmuo); 
• analogiškus 2-os ir 3-ios pagrindinių profesijų grupių pogrupius, įtrauktus dėl nacionalinių išsilavinimo reikalavimų skirtumų tarp valstybių.

 


Kai kurios profesijų grupės pakeistos daugiau. Daugiausia pertvarkytos specifinės profesijų grupės, į kurias įeina tokios profesijos: 
• informacinių technologijų ir ryšių; 
• vadovų; 
• profesijos, kuriose dominuoja moterys; 
• žemės ūkio; 
• viešojo administravimo; 
• karinės; 
• atliekų tvarkymo ir perdirbimo. 

Kas nepakito ISCO-08:

pagrindiniai klasifikavimo principai: 
klasifikavimo vienetas − darbas 
klasifikavimo kriterijai − kvalifikacijos lygmuo ir specializacija 
 

pagrindinė struktūra: 
hierarchinė struktūra 
10 pagrindinių grupių 
 


 

ISCO-08 IR LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIUS (LPK) 
 

Anksčiau naudotas Lietuvos profesijų klasifikatorius buvo sudarytas, remiantis Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi ISCO-88 ir šio klasifikatoriaus regioniniu Europos Sąjungos variantu ISCO-88 (COM). Naujoji Lietuvos profesijų klasifikatoriaus struktūra parengta siekiant tiksliau adaptuoti atnaujintą šio tarptautinio profesijų klasifikatoriaus versiją ISCO-08, nes jis yra vienas iš tarptautinių darbo statistikos standartų, atspindintis bendras darbo pasaulio tendencijas bei tarptautinę profesijų klasifikatoriaus taikymo patirtį. 
Naujasis LPK paremtas panašiai apibūdinamų Lietuvos profesijų bei darbų analize ir atspindi nacionalinės darbo rinkos struktūrą. Rengiant šio klasifikatoriaus profesijų sąrašą, buvo atsižvelgta į nacionalinius išsilavinimo reikalavimus, teisės aktus, reglamentuojančius profesinę veiklą, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus naudotojų (įmonių, įstaigų, organizacijų, taikančių LPK) poreikius. 

Pagrindiniai LPK tikslai: 
Pirmasis − palengvinti bendravimą tarptautiniu mastu analizuojant profesijas, kad atskirų šalių statistikai nacionalinius profesijų duomenis galėtų padaryti prieinamus tarptautiniu mastu. 
Antrasis − pateikti tarptautinius profesijų duomenis tokia forma, kad juos būtų galima naudoti tyrimams ir mokslo bei kitiems tikslams, pavyzdžiui, veiklai, susijusiai su tarptautine migracija ar įdarbinimu. 
Trečiasis − atspindėti nacionalinę darbo rinkos sandarą. Profesijų klasifikatoriaus sąvokos ir sandara atitinka 
ISCO-08, kad būtų lengviau atlikti parengiamuosius darbus, leisiančius profesijų statistiką lyginti tarptautiniu mastu.

KONCEPTUALUS PAGRINDAS 
 

Sudaryto pagal ISCO-08 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus koncepcija iš esmės išliko tokia pati. Ji paremta dviem pagrindinėmis sąvokomis: darbu ir kvalifikacija.

Darbas (siaurąja prasme) − vieno asmens atliekamos ar atliktinos užduotys ar pareigos. Darbas kaip ir anksčiau išlieka statistinis klasifikavimo vienetas.

Profesija − visuma darbų, kurių pagrindinės užduotys ar pareigos labai panašios. Asmenys klasifikuojami pagal profesijas, atsižvelgiant į jų santykį su ankstesniu, dabartiniu ar būsimu darbu. Darbai yra klasifikuojami į profesijas, atsižvelgiant į atliekamos ar atliktinos veiklos pobūdį.

Kvalifikacija − sugebėjimas kompetentingai atlikti tam tikro darbo keliamas užduotis ar pareigas.

Kvalifikacijos lygmuo − atliktinų profesijos užduočių ar pareigų sudėtingumas ir įvairovė.

Kvalifikacijos specializaciją apibrėžia reikiamos tam tikros srities žinios, darbo metu naudojami įrankiai, medžiagos, gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų rūšis.

Kvalifikacijos lygmuo ir kvalifikacijos specializacija yra pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis nustatoma profesijų grupių ir pogrupių sistema. Hierarchinę profesijos vietą arba jos priskyrimą pagrindinei profesijų grupei apibrėžia kvalifikacijos lygmuo, o profesijos vietą pagrindinėje grupėje nustato kvalifikacijos specializacija. Būtina pabrėžti, kad klasifikavimas apima duomenis, tiesiogiai susijusius su darbu, o ne su asmeniu, atliekančiu tą darbą, nes asmuo konkrečiu atveju gali turėti aukštesnę ar žemesnę kvalifikaciją, nei reikia darbui atlikti.


 

KVALIFIKACIJOS LYGMENŲ APIBRĖŽIMAI 
 

Naujajame Lietuvos profesijų klasifikatoriuje išliko nepakitusios kvalifikacijos lygmenų ribos. Turint omenyje tarptautinį klasifikatoriaus pobūdį, skiriami keturi apibendrinti kvalifikacijos lygmenys. Jie apibrėžiami, naudojant Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus ISCED 2011 kategorijas, tačiau jų naudojimas šiems kvalifikacijos lygmenims apibrėžti nereiškia, kad kvalifikacijos ar įgūdžių tam tikro darbo užduotims ar pareigoms atlikti galima įgyti tik formaliojo mokymosi būdu. Kartais jų galima įgyti neformaliai mokantis ir iš patyrimo. Be to, reikia pabrėžti, kad profesijų klasifikatoriuje pagrindinis dėmesys skiriamas kvalifikacijai ir įgūdžiams, kurių reikia užduotims ar pareigoms atlikti, bet nelyginama, kuris iš tos pačios profesijos atstovų yra labiau įgudęs savo srityje. 
Naujasis Lietuvos profesijų klasifikatorius remiasi keturiais plačiai apibūdinamais ISCO-08 kvalifikacijos lygmenų apibrėžimais. Šie kvalifikacijos lygmenų apibrėžimai reikalingi ribų atskyrimui paaiškinti, kai formalaus išsilavinimo reikalavimai nėra geriausias būdas nustatyti profesijos kvalifikacijos lygmenį. 

1 kvalifikacijos lygmuo 
Pirmojo kvalifikacijos lygmens profesijoms būdingos paprastos ir pasikartojančios fizinio ar rankinio darbo užduotys. Jas atliekant gali būti naudojami rankiniai įrankiai (pvz., kastuvai) ar paprasti elektriniai prietaisai (pvz., vakuuminiai dulkių siurbliai). Rankomis atliekamos užduotys: valymas, kasimas, medžiagų perkėlimas ir nešimas, gaminių rūšiavimas, krovimas ir surinkimas (kartais atliekant mechanizuotas darbo operacijas), bevariklių transporto priemonių valdymas, vaisių ir daržovių rinkimas. 
Daugeliui profesijų, priskiriamų 1 kvalifikacijos lygmeniui, reikia didelių fizinių pastangų. Kai kuriems darbams reikalingi pagrindiniai rašymo ir skaičiavimo įgūdžiai. 
Žinios ir įgūdžiai, reikalingi kompetentingai kai kurioms pirmojo lygmens profesijų užduotims atlikti, gali būti įgyjami baigus pradinį mokymą ar pirmąją pagrindinio mokymo pakopą (ISCED 1 lygmuo). Kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje. 
Pirmojo kvalifikacijos lygmens profesijos: valytojas, krovikas, virtuvės darbininkas, parankinis. 

2 kvalifikacijos lygmuo 
Antrojo kvalifikacijos lygmens profesijoms būdingos užduotys: mašinų ir elektroninių įrenginių valdymas, transporto priemonių vairavimas, mašinų ir elektros įrangos priežiūra ir remontas, informacijos rinkimas, kaupimas, tvarkymas ir apdorojimas. 
Beveik visoms 2 kvalifikacijos lygmens profesijoms būtinas gebėjimas perskaityti informaciją (pvz., darbų saugos instrukciją), aprašyti pabaigtus darbus, atlikti paprastus aritmetinius skaičiavimus. Daugeliui šio lygmens profesijų reikia aukštesnio lygio rašymo, skaičiavimo ir bendravimo įgūdžių. Kai kurioms profesijoms šie įgūdžiai būtini didžiąją darbo laiko dalį. Daugeliui šio kvalifikacijų lygmens profesijų reikalingas rankų judesių miklumas. 
Žinios ir įgūdžiai, reikalingi kompetentingai antrojo lygmens profesijų užduotims atlikti, paprastai įgyjami baigus pagrindinį mokymą (ISCED 2 lygmuo). Kai kurioms profesijoms reikalingas vidurinis mokymas (ISCED 3 lygmuo), į kurį gali įeiti specializuotas profesinis mokymas ar praktinis mokymas darbo vietoje. Po vidurinės mokyklos kurso gali būti baigiamas tam tikras profesinis mokymas (ISCED 4 lygmuo). Kai kuriais atvejais patirtis ir mokymas darbo vietoje gali pakeisti formalųjį mokymą. 
Antrojo kvalifikacijos lygmens profesijos: mėsininkas, autobuso vairuotojas, policininkas, kirpėjas, pastatų elektrikas, automobilių mechanikas. 

3 kvalifikacijos lygmuo 
Trečiojo kvalifikacijos lygmens profesijoms būdinga veikla apima sudėtingas technines ir praktines užduotis, reikalaujančias plačių techninių ir procedūrinių žinių tam tikrose specializuotose srityse. 
Šio kvalifikacijos lygmens profesijoms reikalingi aukšto lygio rašymo, skaičiavimo ir bendravimo įgūdžiai. Jie gali apimti gebėjimą suprasti sudėtingą rašytinę informaciją, rengti ataskaitas, bendrauti žodžiu sudėtingomis aplinkybėmis. 
Trečiajam kvalifikacijos lygmeniui priskiriamos žinios ir įgūdžiai dažniausiai įgyjami baigus vidurinį mokymą ir 1−3 metų trukmės aukštosios mokyklos studijas (ISCED 5 lygmuo). Kai kuriais atvejais didelė atitinkamo darbo patirtis ir ilgos trukmės mokymas darbo vietoje gali pakeisti formalųjį mokymą. 
Trečiojo kvalifikacijos lygmens profesijos: citologijos laborantas, teisės institucijos sekretorius, pardavimo atstovas, pagalbos kompiuterių naudotojams technikas, transliavimo technikas, telekomunikacijų technikas. 

4 kvalifikacijos lygmuo 
Ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijos apima veiklos užduotis, reikalaujančias sudėtingų problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo ir kūrybiškumo, besiremiančio plačiomis teorinėmis ir faktinėmis specializuotos srities žiniomis. Atliekamos užduotys: analizė ir moksliniai tyrimai, siekiant praplėsti tam tikros srities žmogaus žinias, ligų diagnostika ir gydymas, žinių perdavimas kitiems, sistemų ir mašinų, statybos ir gamybos procesų projektavimas. 
Šio kvalifikacijos lygmens profesijoms paprastai reikalingas itin aukštas rašymo ir skaičiavimo įgūdžių lygis ir labai geri bendravimo įgūdžiai. Jie apima gebėjimą suprasti sudėtingą rašytinę medžiagą, perteikti savo mintis knygose, ataskaitose ar žodiniuose pranešimuose. 
Ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijoms reikalingos žinios ir įgūdžiai paprastai įgyjami baigus 3−6 metų trukmės aukštosios mokyklos studijas ir įgijus pirmąjį kvalifikacinį laipsnį ar aukštojo mokslo kvalifikaciją (ISCED 6 ar aukštesnis lygmuo). Kai kuriais atvejais patirtis ir mokymas darbo vietoje gali pakeisti formalųjį mokymą. Daugeliu atvejų kvalifikacija, įgyta baigus formalųjį mokymą, yra būtina, norinti dirbti pagal atitinkamą profesiją. 
Ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijos: pardavimo padalinio vadovas, statybos inžinierius, vidurinės mokyklos mokytojas, gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, kompiuterių sistemų analitikas. 
Sudarant naująjį Lietuvos profesijų klasifikatorių ir nustatant profesijų ar profesijų grupių kvalifikacijos lygius, buvo atsižvelgta į tarptautinį ir kitų šalių nacionalinius klasifikatorius, tad tikimasi, kad priimti sprendimai atspindi vyraujančią situaciją ir pagrindines kryptis. 
 

 

KLASIFIKATORIAUS SANDARA IR KODO STRUKTŪRA 
 

Pagal ISCO-08 parengto Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinė hierarchinė struktūra nepasikeitė. Ją sudaro 10 pagrindinių aukščiausio klasifikavimo lygmens profesijų grupių. Tačiau tolesnis šių grupių skirstymas pakito pagal tarptautinį klasifikatorių ir sudaro 43 pagrindinius pogrupius, 130 grupių ir 436 pogrupius. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinių grupių ir keturių kvalifikacijos lygmenų atitiktis pateikta lentelėje. 
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (LPK) pagal ISCO-08 ir ISCO-88 grupių ir pogrupių skaičius ir kvalifikacijos lygmenys 
Image removed. 
  Kaip matyti iš lentelės, kvalifikacijos lygmens sąvoka daugiausia taikoma aukščiausiu klasifikavimo, t. y. pagrindinių profesijų grupių, lygiu. Tai reiškia, kad aštuonios iš dešimties pagrindinių grupių yra sudarytos iš vieno tam tikro kvalifikacijos lygmens profesijų. Pavyzdžiui, į 2 pagrindinę grupę ,,Specialistai“ įeina tik aukščiausio, ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijos. Tačiau 1 pagrindinėje grupėje ,,Vadovai“ ir 0 pagrindinėje grupėje ,,Ginkluotųjų pajėgų profesijos“ taikomi keli kvalifikacijos lygmenys. Tai yra esminis skirtumas, palyginti su ankstesne klasifikatoriaus versija. 
1 pagrindinės grupės ,,Vadovai“ 14 pagrindiniame pogrupyje ,,Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ grupuojamos trečiojo kvalifikacijos lygmens profesijos. Kitos 1 pagrindinės grupės profesijos priskiriamos ketvirtajam kvalifikacijos lygmeniui. 0 pagrindinės grupės ,,Ginkluotųjų pajėgų profesijos“ visų trijų pagrindinių pogrupių profesijos yra priskiriamos skirtingiems kvalifikacijos lygmenims. 
Kiekvienoje pagrindinėje grupėje profesijos grupuojamos pirmiausia atsižvelgiant į kvalifikacijos specializacijos aspektus. Tačiau 1 pagrindinės grupės ,,Vadovai“ ir 0 pagrindinės grupės ,,Ginkluotųjų pajėgų profesijos“ atveju antru hierarchiniu (pagrindinių pogrupių) lygiu pirmiausia taikoma kvalifikacijos lygmens sąvoka. 
Nagrinėjant Lietuvos profesijų klasifikatoriaus hierarchinę struktūrą iš viršaus žemyn, kiekvieną iš dešimties pagrindinių grupių sudaro trys ar daugiau pagrindinių pogrupių, kurie skirstomi į grupes, kiekvieną iš 130 grupių sudaro detaliausio, ketvirtojo lygmens pogrupiai. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus keturženklė struktūra atitinka tarptautinį klasifikatorių, o penktas − žemiausias klasifikatoriaus lygmuo, apimantis profesijas, yra nacionalinis lygmuo. 
Profesijos kodas yra šešių skaitmenų skaičius. Pirmieji keturi skaitmenys, atitinkantys tarptautinį klasifikatorių, apibūdina profesijų klasifikacijos hierarchiją klasifikatoriaus grupėse: 
1) pirmasis skaitmuo žymi pagrindinės grupės numerį; 
2) antrasis skaitmuo kartu su pirmuoju žymi pagrindinio pogrupio kodo numerį; 
3) trečiasis skaitmuo kartu su pirmaisiais dviem žymi grupės kodo numerį; 
4) ketvirtasis skaitmuo kartu su pirmaisiais trimis žymi pogrupio kodo numerį; 
5) paskutiniai du skaitmenys kartu su pirmaisiais keturiais reiškia konkrečią profesiją atskiroje profesijų klasifikatoriaus grupėje. 
Lietuvos profesijų klasifikatoriuje išliko kodavimo taisyklė: jei paskutinis pogrupio skaitmuo yra 0, tai rodo, kad grupėje yra vienas pogrupis. Jei pogrupis yra likutinis, tai jo pavadinimas išlieka toks pat kaip grupės, kuriai jis priklauso, pridedant žodžius „kitur nepriskirti“, o paskutinis skaitmuo yra 9. 
 

 

PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APŽVALGA 
 

Šioje santraukoje trumpai apibūdinamos pagrindinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupės, ja siekiama palengvinti klasifikatoriaus aiškinimą. Pateikiamos informacijos nereikėtų laikyti išsamesnių profesijų grupių aprašų, pateikiamų šiame leidinyje, pakaitalu. 

1. Vadovai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės užduotys: šalies valdžios, valdymo bei vietos savivaldos institucijų, politinių, visuomeninių ir kitų organizacijų, įmonių, įstaigų ar jų padalinių veiklos krypčių nustatymas, biudžeto formavimas ir jo vykdymo kontrolės užtikrinimas, įstatymų, norminių teisės aktų ir kitų reglamentuojamųjų dokumentų priėmimas ir jų įgyvendinimo priežiūra; programų, strategijų bei jų įgyvendinimo procedūrų nustatymas ir vertinimas, materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo ir personalo atrankos planavimas ir kontrolė; įmonės, įstaigos, organizacijos, jos padalinių ar darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas, darbų ar užduočių planavimas ir paskirstymas; saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimas; atstovavimas vyriausybei, įmonei ar jos organizaciniam vienetui ir veikimas jų vardu. 
Dauguma šios pagrindinės grupės 14 pagrindiniame pogrupyje ,,Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ grupuojamų profesijų yra trečiojo ISCO-08 kvalifikacijos lygmens. Kitos šios pagrindinės grupės profesijos priskiriamos ketvirtajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 4 pagrindinius pogrupius, 11 grupių ir 31 pogrupį. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: seimo narys, meras, ministras, ambasadorius, seniūnijos seniūnas, specialios paskirties organizacijos (profesinės sąjungos, darbdavių susivienijimo, politinės partijos, sporto federacijos ar pan.) vadovas (pirmininkas, prezidentas), įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas (generalinis direktorius, valdybos pirmininkas), jos struktūrinio padalinio vadovas (departamento direktorius, skyriaus vedėjas). 

2. Specialistai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir 
technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. 
Pagrindinėms užduotims atlikti reikia aukšto lygio profesinių žinių ir patyrimo fizinių, socialinių, humanitarinių ar kitų mokslų ar menų srityse. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia universitetinio išsilavinimo. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 6 pagrindinius pogrupius, 27 grupes ir 92 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: fizikas, meteorologas, chemikas, geologas, matematikas, statistikas, biologas, zoologas, agronomas, inžinierius, architektas, drabužių dizaineris, konstruktorius, kartografas, gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, vaistininkas, dietologas, dėstytojas, mokytojas, buhalteris, auditorius, finansininkas, viešojo administravimo specialistas, atstovas spaudai, programuotojas, teisininkas, advokatas, prokuroras, bibliotekininkas, ekonomistas, archeologas, istorikas, filosofas, psichologas, socialinis darbuotojas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas, dailininkas, muzikantas, prodiuseris, aktorius, žinių pranešėjas ir pan. 

3. Technikai ir jaunesnieji specialistai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių atliekamos užduotys paprastai yra: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, ir socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas. 
Daugumai šios grupės profesijų reikia aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 5 pagrindinius pogrupius, 20 grupių ir 84 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: metrologijos technikas, mašinų gamybos technikas, elektrinių gaminių kokybės inspektorius, braižytojas, pamainos ar gamybos meistras, kelių meistras, statybos darbų brigadininkas, laborantas, apželdinimo technikas, laivo mechanikas, laivo kapitonas, locmanas, orlaivio vadas, skraidymo instruktorius, skrydžių valdymo dispečeris, vaistininko padėjėjas, dantų technikas, ortopedinių reikmenų gamintojas, veterinarijos felčeris, medicinos įstaigos registratorius, optikos reikmenų pardavėjas, masažuotojas, kosmetologas, finansų makleris, draudimo brokeris, buhalteris sąskaitininkas, turto vertintojas, pardavimo agentas, tiekėjas, ekspeditorius, nekilnojamojo turto agentas, reklamos agentas, teismo posėdžių sekretorius, viešbučio ar maitinimo paslaugų administratorius, muitinės inspektorius, pasienietis, mokesčių inspekcijos specialistas, policijos tyrėjas, kelių policijos specialistas, prokuroro, advokato ar antstolio padėjėjas, jaunesnysis socialinis darbuotojas, zakristijonas, sportininkas, sporto treneris, fotografas, kino operatorius, vyriausiasis virėjas, kompiuterių technikas, garso operatorius ir pan. 

4. Tarnautojai 
Ši grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių valdymas. 
Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo informacijai tvarkyti, kaupti, skaičiuoti, apdoroti ir surasti. Daugumai šios grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 4 pagrindinius pogrupius, 8 grupes ir 29 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: sekretorius, stenografininkas, duomenų įvesties operatorius, kompiuterio operatorius, banko kasininkas, inkasatorius, krupjė, lombardininkas, kelionių konsultantas ar organizatorius, viešbučio registratorius, apklausų atlikėjas, apskaitininkas, sandėlininkas, svėrėjas, transporto dispečeris, krovinių priėmėjas, bibliotekos tarnautojas, videotekininkas, paštininkas, laiškininkas, pensijų išnešiotojas, raštininkas, archyvo tvarkytojas, šifruotojas, korektorius, tabelininkas ir pan. 

5. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: paslaugų organizavimas ir teikimas kelionių metu; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir pateikimas; vaikų priežiūra; nesudėtinga slauga ir panašios priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose; asmens priežiūros paslaugos (kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugos); astrologijos ir būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; asmenų ir turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų, įstatymų laikymosi priežiūra ir viešosios tvarkos užtikrinimas; pozavimas ir demonstravimas prekių reklamos, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose, prekyvietėse ir turgavietėse; prekių demonstravimas galimiems pirkėjams. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo teikti paslaugas asmenims ir apsaugos paslaugas, parduoti prekes parduotuvėse ar turgavietėse. 
Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 4 pagrindinius pogrupius, 13 grupių ir 40 pogrupių. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: lėktuvo ar traukinio palydovas, konduktorius kontrolierius, ekskursijų ar kelionių vadovas, virėjas, kulinaras, padavėjas, barmenas, kirpėjas, manikiūrininkas, ūkvedys, astrologas, būrėjas, viešbučio patarnautojas, laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas, kinologas, veterinaro pagalbininkas, vairavimo instruktorius, pardavėjas, madų demonstruotojas, degalinės operatorius, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas, auklė, slaugytojo padėjėjas, dezinfekuotojas, ugniagesys gelbėtojas, policijos patrulis, apsaugos darbuotojas, muziejaus prižiūrėtojas ir pan. 

6. Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: žemės paruošimas; sėja, lauko augalų, daržovių, vaismedžių ir vaiskrūmių auginimas, derliaus nuėmimas; sodininkystės ir daržininkystės produktų gaminimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė; bitininkystės ir kitų produktų gaminimas; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas ir gaudymas. Užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo žemės ūkio, miškininkystės ar žuvininkystės produktams gaminti. 
Daugumai šios grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 9 grupes ir 18 pogrupių. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: javų augintojas, vaismedžių augintojas, kvalifikuotas medelyno darbininkas, daržininkas, gėlininkas, braškių augintojas, fermos operatorius, paukštininkas, bitininkas, kvalifikuotas mišriojo ūkio darbininkas, medkirtys, miško sodintojas, miško medelyno darbininkas, kvalifikuotas žuvų veisyklos darbininkas, tralerio žvejys, kvalifikuotas natūraliojo ūkio darbininkas ir pan. 

7. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, techninė priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; metalinių konstrukcijų, įrenginių 
ir panašios įrangos surinkimas ir montavimas; įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas, reguliavimas ir valdymas; pramonės mašinų, tarp jų variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos, derinimas, montavimas, techninė priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo gaminių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir apdorojimas ar perdirbimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia išmanyti visas gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius bei galutinio produkto charakteristikas ir galimą jo panaudojimą. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, sąnaudas ir pagerinti gaminių kokybę. 
Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 5 pagrindinius pogrupius, 14 grupių ir 66 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: plataus profilio statybininkas, akmentašys, betonuotojas, dailidė, pastolių statytojas, kelių remontininkas, stogdengys, tinkuotojas, elektrikas, televizijos antenų montuotojas, stiklius, santechnikas, dažytojas, skardininkas, kalvis, suvirintojas, tekintojas, įrankininkas, automobilių šaltkalvis, laikrodininkas, muzikos instrumentų derintojas, juvelyras, keramikas, krepšių pynėjas, mezgėjas, floristas, spaustuvininkas, ryšininkas, mėsininkas, kepėjas, konditeris, baldžius, siuvinėtojas, odadirbys, batsiuvys, naras gelbėtojas ir pan. 

8. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų mašinų ir įrenginių, naudojamų metalams, mineralams, stiklui, keramikai, medienai, popieriui ar chemikalams apdoroti, mašinų, gaminančių gaminius iš metalų, mineralinių rūdų, chemikalų, gumos, plastikų, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailių arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas ir valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtus techninius reikalavimus ir procedūras. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo pramonės ir žemės ūkio mašinoms ir įrenginiams valdyti ir prižiūrėti. 
Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 14 grupių ir 40 pogrupių. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: gręžinių gręžimo įrangos operatorius, cementinių gaminių gamybos mašinų operatorius, metalo lydytojas, džiovinimo įrenginių operatorius, trąšų gamybos mašinų operatorius, rentgeno juostų ryškintojas, vulkanizuotojas, plastikų liejikas, popierinių gaminių mašinų operatorius, verptuvo operatorius, ričių keitėjas, mezgimo ar siuvimo mašinų operatorius, avalynės gamybos mašinų operatorius, maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatorius, medienos apdirbimo įrenginių operatorius, stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatorius, pakavimo įrangos operatorius, mechaninių mašinų surinkėjas, garvežio ar lokomotyvo mašinistas, ratstabdininkas, taksi vairuotojas, autobuso ar troleibuso vairuotojas, vilkiko vairuotojas, kombainininkas, kranininkas, keltininkas, jūreivis, bocmanas ir pan. 

9. Nekvalifikuoti darbininkai 
Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: namų, virtuvių, viešbučių, gatvių ir įstaigų valymas ir priežiūra; transporto priemonių ar langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų užduočių atlikimas, ruošiant maistą; pranešimų ar prekių pristatymas; pinigų iš automatų surinkimas ir matuoklių rodmenų tikrinimas; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; nesudėtingų žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio darbų atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą ar detalių surinkimą rankiniu būdu, atlikimas; prekių pardavinėjimas gatvėse ir viešose vietose arba išnešiojimas po namus; įvairių paslaugų teikimas gatvėse. Nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. 
Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pradinio išsilavinimo, kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 6 pagrindinius pogrupius, 11 grupių ir 33 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: valytojas, kambarinė, automobilių plovėjas, nekvalifikuotas žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio darbininkas, kelmų rovėjas, kasėjas, skiedinio nešiotojas, pakuotojas, krovikas, prekybos salės darbuotojas, virtuvės darbininkas, afišų klijuotojas, kiemsargis, liftininkas, matuoklių rodmenų tikrintojas, durininkas, sargas ir pan. 

0. Ginkluotųjų pajėgų profesijos 
Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, kurie tarnauja ginkluotose pajėgose, taip pat eina pagalbinę privalomą ar savanorišką tarnybą ir kurie negali dirbti civilinėje tarnyboje. Šiai grupei priskiriami nuolatiniai armijos, laivyno, oro pajėgų ir kitos karinės tarnybos nariai, taip pat šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus ar kitą tarnybą tam tikram laikotarpiui. Šios pagrindinės grupės visų trijų pagrindinių pogrupių profesijos yra priskiriamos skirtingiems kvalifikacijos lygmenims: 01 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai“ profesijos priskiriamos ketvirtajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui, 02 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos“ – antrajam kvalifikacijos lygmeniui, o 03 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai) – pirmajam. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 3 grupes ir 3 pogrupius. 
Šiai pagrindinei grupei priskiriamų profesijų pavyzdžiai: karinių oro pajėgų pulkininkas, karinių jūrų pajėgų flotilės admirolas, karinių sausumos pajėgų kapitonas, karinių sausumos pajėgų leitenantas, karinių oro pajėgų puskarininkis, karinių sausumos pajėgų seržantas, karinių oro pajėgų grandinis, karinių sausumos pajėgų eilinis, karinių jūrų pajėgų jūreivis ir pan. 
 

SVARBIAUSIŲ STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ APŽVALGA 
 

Nors LPK pagal ISCO-08, kaip ir LPK pagal ISCO-88 ir ISCO-88 (COM), sudaro 10 pagrindinių profesijų grupių, jose esančių grupių ir pogrupių skaičius skiriasi. Anksčiau pateikta lentelė rodo, kad bendras pogrupių skaičius padidėjo nuo 418 iki 436. Didėjo pogrupių skaičius visose pagrindinėse grupėse, išskyrus 7 ir 8 pagrindines grupes, kuriose pogrupių skaičius sumažėjo atitinkamai iki 66 ir 40. 
Siekiant lengviau surinkti statistinius duomenis, palyginti tarptautinius jų rezultatus ir suderinti ataskaitas, nuspręsta supaprastinti žemės ūkio vadovų klasifikavimą. Visi ūkininkai ir ūkių vadovai, išskyrus vadovaujančius didelių įmonių (dažniausiai turinčių vadovų hierarchiją) žemės ūkio produkcijos gamybai, patenka į 6 pagrindinę grupę ,,Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai“. 
Vadovų klasifikavimas buvo pertvarkytas taip, kad norint priskirti vadovus atitinkamiems pogrupiams, įmonės dydžio kriterijai − įmonės vadovų skaičius ar įmonės darbuotojų skaičius − nėra esminiai. Vadovų, kaip ir kitų profesijų, priskyrimą tai ar kitai grupei lemia jų atliekamos funkcijos ar darbo pobūdis. Dėl tos pačios priežasties atsisakyta vadovų grupavimo pagal Tarptautinį standartinį gamybinį visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ISIC). 
Profesijų pogrupiai, susiję su informacinėmis technologijomis ir ryšiais, buvo atnaujinti ir padidintas jų skaičius. Taip buvo sudaryta galimybė grupuoti šios srities specialistus ir jaunesniuosius specialistus pagrindinių pogrupių (dviejų ženklų) lygmeniu. 
Patobulintas sveikatos sistemos darbuotojų profesijų grupavimas, padedantis tinkamai detalizuoti šių profesijų klasifikavimą ir naudoti ISCO-08 kaip pagrindą rengiant sveikatos sektoriaus ataskaitas Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO). 
Pertvarkyta klasifikatoriaus dalis, susijusi su tarnautojų grupavimu. Tai padaryta siekiant atspindėti didėjantį informacinių ir ryšių technologijų poveikį darbo organizavimui ir pateikti svarbios informacijos apie profesijas, kuriose dominuoja moterys. 
Buvo sustambintas paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų grupavimas – įtraukti nauji pagrindiniai pogrupiai: 51 ,,Paslaugų asmenims darbuotojai“, 52 ,,Pardavėjai“, 53 ,,Asmens priežiūros darbuotojai“ ir 54 ,,Apsaugos darbuotojai“. 
Labiau detalizuotas ir aiškesnis yra žemės ūkio profesijų grupavimas, leidžiantis atskirti dviejų ženklų lygiu kvalifikuotus žemės ūkio darbuotojus nuo miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojų. 
Detaliau grupuojamos klientų informavimo ir paslaugų teikimo darbuotojų profesijos, tarp jų siejamos su turizmu. 
Pertvarkytos įrenginių ir mašinų operatorių grupės, nes ši LPK pagal ISCO-88 dalis buvo per daug detalizuota ir kai kuriose srityse pasenusi. 
Daugiau pagrindinių pogrupių atsirado 9 pagrindinėje grupėje ,,Nekvalifikuoti darbininkai“. 
 

PASTABOS 
 

Vadovai ir darbų prižiūrėtojai (meistrai, brigadininkai ir vyresnieji darbuotojai) 
Viena reikšmingesnių LPK pagal ISCO-08 naujovių – darbų prižiūrėtojų (meistrų, brigadininkų ir vyresniųjų darbuotojų) grupavimas. Šis grupavimas pakeistas pagal darbų prižiūrėtojų tipus. Išskiriami du pagrindiniai darbų prižiūrėtojų tipai. 
Pirmojo tipo prižiūrėtojai atlieka tas pačias užduotis ir pareigas kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai. Šio tipo prižiūrėtojai vykdo darbo kokybės profesinę ir techninę kontrolę ir yra klasifikuojami drauge su jų prižiūrimų ir vadovaujamų darbuotojų grupe. 
Antrojo tipo prižiūrėtojai – planuoja, organizuoja, koordinuoja kitų atliekamą darbą. Jie didžiąją darbo laiko dalį neatlieka prižiūrimų darbuotojų užduočių. Šiems prižiūrėtojams, kitaip negu ankstesniame klasifikatoriuje (jie buvo priskiriami 1 pagrindinei grupei), sukurti pogrupiai atskiroms sritims (kuriose šis darbo tipas yra labiausiai paplitęs). 
Vadovai, prižiūrėtojų padedami arba patys, ne tik planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja kitų atliekamą darbą, bet ir sprendžia bendrus verslo ar organizacijos padalinio strategijos, lėšų skirstymo, darbuotojų priėmimo, atleidimo, sprendimų vykdymo kontrolės klausimus. 

Mažųjų įmonių vadovai 
Mažųjų įmonių vadovai − įmonių ar organizacijų, kuriose dirba 0–9 darbuotojai, vadovai valdantys savo ar savininko vardu, kuriems gali būti padedama ne valdymo srityje. Remiantis tik darbuotojų skaičiumi, ši mažosios įmonės sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibūdintą labai mažos įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, sąvoką. 

Administravimo profesijos 
Buvusiame Lietuvos profesijų klasifikatoriuje viešojo administravimo specialistai buvo grupuojami atskirame pogrupyje 2470 „Viešojo administravimo specialistai“, remiantis ISCO-88 (COM). Dabar administravimo specialistai, dirbantys privačioje įmonėje ar valstybinėje įstaigoje, grupuojami tame pačiame 2422 pogrupyje ,,Politikos ir administravimo specialistai“, o dauguma šios srities padalinių vadovų – pogrupyje 1213 ,,Politikos ir planavimo srities vadovai“. Klasifikatoriuje išlieka specifinė grupė 335 „Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai“, nors administravimo profesijos neskirstomos pagal sektorius. Beveik visi pogrupiai gali apimti ir valstybės, ir privataus sektoriaus profesijas. Siekiant nustatyti tinkamiausią profesijos valstybės tarnyboje kodą, svarbu atsižvelgti į atliekamo darbo pobūdį, o ne į pareigybės pavadinimą. 

Profesijos mokytojai 
Mokytojai, mokantys profesinio rengimo mokomųjų dalykų, skirtų konkrečios profesijos darbuotojams rengti, priskiriami 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje. Mokytojai, dėstantys tokius vidurinio ugdymo lygmens mokomuosius dalykus kaip matematika ir nerengiantys konkrečios profesijos srities darbuotojų, turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba profesinio mokymo įstaigoje. 

Profesijos, pasižyminčios didele užduočių ir pareigų įvairove 
Lietuvos profesijų klasifikatoriuje profesijos ir profesijų grupės apibrėžiamos, atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikančius užduočių ir pareigų derinius, todėl susiduriama su problema, kai atskirų profesijų uždavinių ir pareigų apimtis neatitinka apibūdintų klasifikatoriuje. Tokiais atvejais siūloma taikyti šias taisykles tokia eilės tvarka: 
1. Kai atliktiniems uždaviniams ir pareigoms reikia kvalifikacijos, kuri įgyjama esant skirtingiems mokymosi bei patirties lygmenims, darbai turi būti klasifikuojami pagal tuos uždavinius ir pareigas, kurių atlikimas reikalauja aukščiausio kvalifikacijos lygmens. 
2. Kai darbuotojo uždaviniai ir pareigos susiję su skirtingomis prekių gaminimo ir paskirstymo pakopomis, pirmumas teikiamas prekių gaminimo pakopai, o ne jų pardavimo, gabenimo ar gamybos valdymo pakopoms, nebent jei kuris iš minėtų uždavinių ar pareigų būtų svarbesni nei prekių gamyba. 
3. Tais atvejais, kai atliekamos užduotys ir pareigos yra to paties kvalifikacijos lygmens ir atliekamos tame pačiame gamybos etape, darbas turėtų būti klasifikuojamas pagal vyraujančias užduotis. 

Pameistriai, mokiniai ir praktikantai 
Lietuvos profesijų klasifikatoriuje pameistriai, mokiniai ir praktikantai klasifikuojami pagal profesijas, kurių jie mokosi, jei asmuo yra pasamdytas kaip pameistrys, mokinys ar praktikantas. Atkreiptinas dėmesys, kad ankstesniame klasifikatoriuje jie buvo klasifikuojami pagal realiai atliekamas užduotis ir pareigas, bet ne pagal jų būsimą profesiją. 

Darbdaviai, darbuotojai ir dirbantys savininkai 
Profesijų klasifikatoriuje darbuotojai neskirstomi į darbdavius ir darbuotojus, nes toks skirtumas rodo užimtumo statusą, bet ne atliekamo darbo užduotis ir pareigas. Dirbantys savininkai taip pat turėtų būti klasifikuojami pagal atliekamo darbo pobūdį, o ne pagal užimtumo statusą.