Pereiti į pagrindinį turinį

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739). Įstatymas  nustato klasifikatoriaus apibrėžimą.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 247 ,,Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 32-1047). Vyriausybės nutarimu patvirtintos klasifikatorių tvarkymo taisyklės ir  klasifikatorių tvarkytojų sąrašas.

3. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija (EB) Nr. 824/2009 „Dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo“ (OL 2009 L 292, p. 31).

4. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1022/2009, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006 ir (EB) Nr. 377/2008 nuostatas dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) (OL 2009 L 283, p. 3). Šiais Europos Komisijos teisės aktais nustatytos ISCO-08 taikymo pradžios datos Europos Sąjungos šalyse.

5. 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 45-2199). Įsakymu patvirtinta klasifikatoriaus rengimo, atnaujinimo, duomenų registravimo ir naudojimo tvarka, profesijos įregistravimo paraiškos forma.

6. 2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-756 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-27, Nr. 21415; TAR, 2022-12-19, Nr. 25843). Įsakymu sudaryta tarpžinybinė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisija, skirta profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti, ir patvirtintas komisijos darbo reglamentas.

7. 2013 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1492; Žin., 2013, Nr. 72-3621; TAR, 2019-01-16, Nr. 604; TAR, 2019-03-28, Nr.5069).

8. 2023 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-672 ,,Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus patvirtinimo" (TAR, 2023-11-30, Nr. 23073). Įsakymas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.