Pereiti į pagrindinį turinį

Pagrindinių grupių, pagrindinių pogrupių, grupių ir pogrupių sąrašas

Kodas Pavadinimas
1 Vadovai
11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai
111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai
1111 Teisės aktų leidėjai
1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
1113 Seniūnai
1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
12 Administravimo ir komercijos vadovai
121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
1211 Finansų srities vadovai
1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai
1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai
131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai
1321 Gamybos vadovai
1322 Gavybos vadovai
1323 Statybos vadovai
1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
133 Informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai
1330 Informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai
134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
1344 Socialinės paramos vadovai
1345 Švietimo srities vadovai
1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai
141 Viešbučių ir restoranų vadovai
1411 Viešbučių vadovai
1412 Restoranų vadovai
142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
143 Kitų paslaugų srities vadovai
1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
2 Specialistai
21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai
211 Fizinių mokslų specialistai
2111 Fizikai ir astronomai
2112 Meteorologai
2113 Chemikai
2114 Geologai ir geofizikai
212 Matematikai, aktuarai ir statistikai
2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai
2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
2133 Aplinkos apsaugos specialistai
214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)
2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
2142 Statybos inžinieriai
2143 Ekologijos inžinieriai
2144 Mechanikos inžinieriai
2145 Chemijos inžinieriai
2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
215 Elektros technologijų inžinieriai
2151 Elektros inžinieriai
2152 Elektronikos inžinieriai
2153 Telekomunikacijų inžinieriai
216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai
2161 Statybos architektai
2162 Kraštovaizdžio architektai
2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
2165 Kartografai ir topografai
2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
22 Sveikatos specialistai
221 Gydytojai
2211 Bendrosios praktikos gydytojai
2212 Gydytojai specialistai
222 Slaugos ir akušerijos specialistai
2221 Slaugos specialistai
2222 Akušerijos specialistai
223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
224 Paramedikai
2240 Paramedikai
225 Veterinarai
2250 Veterinarai
226 Kiti sveikatos specialistai
2261 Gydytojai odontologai
2262 Vaistininkai
2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
2264 Fizioterapeutai
2265 Dietistai ir mitybos specialistai
2266 Audiologai ir kalbos terapeutai
2267 Optometrijos specialistai
2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
23 Mokymo specialistai
231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
232 Profesijos mokytojai
2320 Profesijos mokytojai
233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2341 Pradinio ugdymo mokytojai
2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
235 Kiti mokymo specialistai
2351 Švietimo metodų specialistai
2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
2353 Neformaliojo švietimo užsienio kalbų mokytojai
2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
24 Verslo ir administravimo specialistai
241 Finansų specialistai
2411 Apskaitos specialistai (buhalteriai)
2412 Finansų ir investicijų konsultantai
2413 Finansų analitikai
242 Administravimo specialistai
2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
2422 Politikos ir administravimo specialistai
2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai
2431 Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai
2432 Viešųjų ryšių specialistai
2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių ir ryšių technologijų)
2434 Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai
25 Informacinių ir ryšių technologijų sistemų specialistai
251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
2511 Sistemų analitikai
2512 Programinės įrangos kūrėjai
2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
2514 Taikomųjų programų kūrėjai
2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai
2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
2522 Sistemų administratoriai
2523 Kompiuterių tinklų specialistai
2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai
261 Teisės specialistai
2611 Teisininkai
2612 Teisėjai
2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai
2621 Archyvų ir muziejų specialistai
2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
263 Socialinės ir religinės sričių specialistai
2631 Ekonomistai
2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
2633 Filosofai, istorikai ir politologai
2634 Psichologai
2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2636 Religijų specialistai
264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai
2641 Autoriai ir kiti rašytojai
2642 Žurnalistai
2643 Vertėjai ir kalbininkai
265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
2653 Šokėjai ir choreografai
2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
2655 Aktoriai
2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
3 Technikai ir jaunesnieji specialistai
31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai
311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
3112 Statybos inžinerijos technikai
3113 Elektros inžinerijos technikai
3114 Elektronikos inžinerijos technikai
3115 Mechanikos inžinerijos technikai
3116 Cheminės inžinerijos technikai
3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
3118 Braižytojai
3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai
3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
313 Technologinių procesų valdymo technikai
3131 Elektrinių operatoriai
3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
3142 Žemės ūkio technikai
3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai
3151 Laivų mechanikai
3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
3154 Skrydžių vadovai
3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai
32 Jaunesnieji sveikatos specialistai
321 Medicinos ir farmacijos technikai
3211 Medicininio vaizdinimo ir medicininės įrangos technikai
3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai
3214 Medicinos ir dantų technikai
322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai
3221 Jaunesnieji slaugos specialistai
3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai
323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
324 Veterinarijos technikai ir felčeriai
3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai
3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
3254 Optikai
3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
3256 Gydytojo padėjėjai
3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai
3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai
33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai
331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai
3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
3312 Kreditų ir paskolų specialistai
3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
3314 Statistikos, matematikos ir panašių sričių jaunesnieji specialistai
3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai
3321 Draudimo agentai
3322 Pardavimo atstovai
3323 Pirkimo specialistai
3324 Prekybos brokeriai
333 Verslo paslaugų agentai
3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
3332 Konferencijų ir renginių planuotojai
3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai
3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
3342 Teisės institucijų sekretoriai
3343 Administratoriai
3344 Medicinos sekretoriai
335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai
3353 Socialinių išmokų specialistai
3354 Licencijų išdavimo specialistai
3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai
341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai
3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojai
3421 Sportininkai ir žaidėjai
3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai
3431 Fotografai
3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
3434 Vyriausieji virėjai
3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai
351 Informacinių ir ryšių technologijų sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai
3511 Informacinių ir ryšių technologijų sistemų eksploatavimo technikai
3512 Pagalbos informacinių ir ryšių technologijų sistemų naudotojams technikai
3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
3514 Saityno technikai
352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai
3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
4 Tarnautojai
41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai
411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
413 Klavišinių įtaisų operatoriai
4131 Tekstų tvarkybos operatoriai
4132 Duomenų įvesties operatoriai
42 Klientų aptarnavimo tarnautojai
421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai
4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai
4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
422 Klientų informavimo tarnautojai
4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai
4223 Telefonų skirstiklių operatoriai
4224 Viešbučių registratoriai
4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai
4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
4227 Apklausų atlikėjai
4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai
43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai
431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai
4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai
432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai
4321 Sandėliavimo tarnautojai
4322 Tiekimo tarnautojai
4323 Transporto tarnautojai
44 Kiti tarnautojai
441 Kiti tarnautojai
4411 Bibliotekų tarnautojai
4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai
4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
51 Paslaugų asmenims darbuotojai
511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai
5111 Kelionių palydovai
5112 Transporto priemonių konduktoriai
5113 Kelionių vadovai
512 Virėjai
5120 Virėjai
513 Padavėjai ir barmenai
5131 Padavėjai
5132 Barmenai
514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
5141 Kirpėjai
5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai
5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
5152 Namų ūkio ekonomai
5153 Pastatų prižiūrėtojai
516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojai
5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
5162 Tarnai ir palydovai
5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai
5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
5165 Vairavimo instruktoriai
5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
52 Pardavėjai
521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai
5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai
522 Parduotuvių pardavėjai
5221 Krautuvininkai
5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
5223 Parduotuvių pardavėjai
523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
524 Kiti pardavėjai
5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
5242 Prekių demonstruotojai
5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai
5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
5245 Degalinių operatoriai
5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
5249 Kitur nepriskirti pardavėjai
53 Asmens priežiūros darbuotojai
531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai
5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
5312 Mokytojų padėjėjai
532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai
5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
54 Apsaugos darbuotojai
541 Apsaugos darbuotojai
5411 Ugniagesiai
5412 Policijos pareigūnai
5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai
5414 Apsaugos darbuotojai
5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai
611 Kultūrinių augalų augintojai
6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
612 Gyvūnų augintojai
6121 Gyvulių augintojai
6122 Paukščių augintojai
6123 Bitininkai
6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai
621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
622 Žvejai ir medžiotojai
6221 Akvakultūros augintojai
6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
6224 Medžiotojai
63 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
71 Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)
711 Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7111 Nedidelių pastatų statytojas
7112 Mūrininkai
7113 Akmens apdirbėjai
7114 Betonuotojai
7115 Dailidės ir staliai
7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7121 Stogdengiai
7122 Grindų ir plytelių klojėjai
7123 Tinkuotojai
7124 Darbininkai izoliuotojai
7125 Stikliai
7126 Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojai
7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių montuotojai
713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai
721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
7212 Suvirintojai
7213 Skardininkai
7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
723 Mašinų mechanikai ir taisytojai
7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai
73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkai
731 Amatininkai
7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
7316 Ženklų gamintojai, dekoruotojai, graviruotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7319 Kitur nepriskirti amatininkai
732 Spausdinimo darbininkai
7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
7322 Spaustuvininkai
7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
74 Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai
741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai
7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai
7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai
751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7512 Kepėjai ir konditeriai
7513 Pieno produktų gamintojai
7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
7521 Medienos meistrai
7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
7535 Kailiadirbiai ir odininkai
7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
7541 Narai
7542 Sprogdintojai
7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai
7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai
81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai
8111 Kasybos įrenginių operatoriai
8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai
8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8157 Skalbimo mašinų operatoriai
8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
82 Surinkėjai
821 Surinkėjai
8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai
831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai
8311 Lokomotyvų mašinistai
8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai
8321 Motociklų vairuotojai
8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai
8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
834 Judamųjų įrenginių operatoriai
8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
9 Pagalbiniai (nekvalifikuoti) darbininkai
91 Valytojai ir pagalbininkai
911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)
9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9122 Transporto priemonių plovėjai
9123 Langų plovėjai
9129 Kiti valytojai
92 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai
921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai
9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai
931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai
9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai
9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321 Pakuotojai (rankomis)
9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai
9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai
9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
9333 Krovikai
9334 Prekių krovėjai į lentynas
94 Maisto ruošimo padėjėjai
941 Maisto ruošimo padėjėjai
9411 Greitojo maisto ruošėjai
9412 Virtuvės pagalbininkai
95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai
961 Buitinių atliekų surinkėjai
9611 Buitinių atliekų surinkėjai
9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
962 Kiti nekvalifikuoti darbininkai
9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai
9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
0 Ginkluotųjų pajėgų profesijos
01 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai
02 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai
03 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
0310 Ginkluotųjų pajėgų eiliniai